De werkman

1100 0
15 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 December. De werkman. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4ds6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Werkman 44e JAARGANC i N* 2292 15 December 1916 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DÂENS. Drukkers-Uitgevers ; FRANZ DAENS & ZUSTER A A F Q I BROOD. - AARDAPPELS. ! r\î \ LiU 1 _ KOLEN. - PARKen SPI- NAZIEBOULVAAR - EZELKENS. — REINE VURIGE LIEFDE Me botten,'t is tezeggen op sommige dagen is 't BROOD nu beter en begint te trtkken op 't brood van Gent... Dankbare aanoielding ! Eene zeer goede tijding is ook dat in Komiteit (kos-teloos) en in Gemeentewinkeîs aan 0,10 fr. de kilo, AARDAPPELS zijn geweest, zeer goede soort en in schoone gelijkheid. Moge het zoo voortgaan ! Te Gent staat nu aangemeld als zullende uitge-deeld worden de 40 fr. van 't Pensioen 1916. HIER hefrb n d'Ouderlingen liet al dikke twee maand. Onze Bureeloverste, M. Van de Velde heeft er zijn best voor gedaan. De BRANDSTOF !... Onmisbaar voor Kokerna-gieen Verwarming. 't Is eene oprechte miserie ! Men ziet op den Tragel manschsn die 's oiorgens vroeg en 's avonds laat, vijf, zes. acht uren opschuiven voor een literke Coke aan 1,35 fr. Vroeger was de Coke bijna niets waard... Is 't waar ? Gaan er schepen met Coke vveg ?. Komt er een schip metkolen 't wordt be-stormd... De Volksverheffing heeft vel§ schepen in aankoop Verscheidene werden teruggehouden ; per spoor is weinig te krijgen. De Stad doet kadukke schepen herstellen. Gelukkig dat de Vriezeman weg-blijft.Zondag, ksdm, heîder weer. 's Namiddags in 't Park geweest, door 't Volk genoemd VREDEPARK. Boomen, planten, bioemen, ailes staat in winterslaap ; hoe rustig da&r te vvandelen op die breede, eff«n« vaste bai.en, langs den balonvijver, den slingervijver, wa^r de Visschen in vasten slaap dorapelen, 't koppel witte en zwarte zwanen die er statig 't blanke water bevaren, iings den langen spiegelvijver die dichter-lijk doet m ij mer en .. VOLKSPARK ! Werk van ons braaf en moedig Volk ; ik zie ons Vrienden daar nog als aardewerkers en putgravers... Volkspark ! Vrede-park ! Wie snakt en zucht niet naar vrede ?... Maar : hoort eens dat gedommel, hoog en diep in deluciit... Het stremt en snijdt in de ziel ! De SPiNAZI-EBOULVAAR ! Wij zijn half December 1916, Januari voigt, Februari, 't seizoen om te ho-venieren steekt al spoedig den kop om'noog. Hoevele vveJkmenschen dis nu een lapje grond bewerken en diegeene voldoende kennissen van d'hovenierde ij bezitten i Onze Verkoopers hebben een boekje bij zich dat handelt en raad geeft over grosnsel en vruchten, alsook over het entsn en griffen der boomen. Het kost d^ bagaîel van vijf centen. Maandag werden in Aalst veel EZELKENS aange-bra'cht. Sedert vier weken zag ik ons S j a a f k e n niet meer te Gent ; ikzie en ik zoek er nu in Aalst achter... De Vriendschap !. Silvio Pellico in zijn ge-vang te Venetië, onder de looden daken, kreeg ken-nis en vriendschap met een Spinnekop... Een Cipier sloeg de spin dood in Silvio schreef, in zijn boek Mijnegevangenis : Ik zou den Cipier verscheurd hebben !... Maandag in Aalst, admirable !.. Hoe wonderbaar schoon ! Het Postbureel bestormd door Buitenlieden met pakken voor hun mans of jongens ; in Dirk Mar-tensstraat, 609 knapzakken aangebracht, aller-best verzorgd, daar na^ezien, gewogen, voor ieder 2 vrachlbrieven, 't adres geschreven op karton, heel den dag gewerktzonder opzien !... Dank ! dank aan het Bureel Dirk Martensstraat ! En die pakken ! De menschen die zich in geestdriftige liefde uitspannen voor hun geliefde Bannelingen .... Ach pater Jesuiet Stracke, uw woord in St. Martenskerk gesproken : Werkvolk, ge zijt beminenswaardig!.. Ja,in een ruwe schors een groof, goed hart ! Wat heden gebeurt, weze nimmer vergeten : Gezorgd voor onderwijs en opvoeding, voor eendrachtige liefde en welvaart in de huisgezinnen ! 0, gij allen die KLEERKASSEN hebt, denkt toch op d'Huisgezinnen die al twee jaar op de pijnbank lig-gen : ailes versleten en kapot : hemder.s, slaaplijven, kousen, zokken, broeken, vesten, enzoovoort, enz. Die nu zijn Kleerkas plundert voor de noodlijden-de menschheid, voor d'armenen d'ongelukkigen, heel zijn leven lang zal die Kleerkas hem minzamelijk aan blikken en hem in de droevigste uren van zijn leven tôt troost en opbeuring verstrekken. Éens, .gedurende een Kerslfeest ter Middernachtmis, in de kleine stille Kapel van het kast&ei Ferretti te Rome, overstroomde zijne ziel een ongekende ontroe-ring; als door een straal van hemelsch licht, zag hij de nistig-heid der Aardsche goederen; zijn hart werd overweldigd door een eindelooze behoefie aan liefde en opoffering... Drie maanden later verklaarde hij aan de zijnen dat hij zich tôt den dienst Gods geroepen voelde en dat hij al zijn rechten en erfgoederen aan zijn jongeren broeder afstond. (Uit het boek : De Apostel der Liefde, door MeJ. Alberdingk-Thijm). BrusseE en Omstrekerj Stad Brussel had aan al haar bedienden die min dan 2400fr.|winnen,een bijlegtoegestaan |i n even-redigheid der zwaartevan hunge-z i n. Detijdelijke poiitieagenten waren er uitgesloten. Het spreekt van zclf dat die menschen hun beklag de-den en zij werden goed aanhoord. Te rekenen van 1 November, krijgen zij 135 fr. per maand in plaats van 120 fr. Die reden van klagen heeft, mag en rnoet kla-gen... Vroeger werd dan dikwijîs gezegd : 't is een stouterik /..Nu komen beter manieren Men hoort en onderzoekt. — De stad vereenzaamt en vertreurigt. — Uit d'hangaars der Noordstatie zijn verdwenen, 5 vaten bikarbonaat de soude, ter waarde van 600 fr. ; alsook vier zakken gekristalizeerd suiker, 180 kilos of 700 fr. ; dat ailes was bestemd voor een Voedingsco-miteit in 't Noorden van Frankrijk. — Op steenweg Dielegem, onder Sint Pieters-Jette, is maandag avo ci d.v.w. afgebrand d'ftofsteê van M. W..., 't Vuur ont-stond in den Stal en liep voort naar Schuur en Huis. De schade is zeer groot en gelukkig dat de Pompiers spoedig ter plaats waren. Brusseleer Louis F., van Ninofschen Steenweg, was in i'ne café der Consiitu tieplaats gaan spelen met de kaart, na 't kaartspel ging hij zijnen schoonen paltô aan den kapstok ha-len, doch was brâ ontsteld en boos, als hij zag dat zijn nieuwe schoone overjas verwisseld was met eene ouden; met zijn goede jas was hij kwijt zijn portefeuille, zijn pijp en zijn handschoenen. flnnl |>n Otïi § * Een zekere Blancquaert Cil . Schipper-Rei.tenier, 60 jaar, wonende Lonsberglaan, kwam maandag avond , rend 10 ure naar huis en werd overreden door een Tram. In een Apo-theck werd hij verzorgd en dan naar huis gevoerd. — Richard De Vos, voerman, kwam van Gavere naar Dikkelvenrie met twee karren kolen; nabij de Brouwfrij Latte, viel hij voor de wielen en werd overreden; hij heeft braak aan armen en beenen; nu ligt hij in't hospitasl van Gentbrugge; men vreeat;— I» 't waar? ligt de Mosael-Coinmercegestremd ? Gaaa zs kaas ma-ken van de Mosselkes ? — Donderdag avond, rond 10 ure, laat ons zeggen donderdag nacht zag men rook komen uit het huis der echtgenoten Coppens-Biuyneel, in d'Azalesstraat, de Pompiers waren vliegens daar, ze vonden de Vrouw DOODGE-BRANDaan den keldertrap; men denkt dat zij met een licht in d'hand naar den kelder heeft wiiiengaan en gevallenis; 'tmeusch, 60 jaar, was onderhevig aan hoofddraaïngen. — Fons Martens, die bij aijnen gebuur, Pieter Vlerick, te Drongen 418 fr. 50 c. gestolen had, heeft 18 maanden gevang voor zijn diefte en 3 maand voor zijri inbraak. EEN ONDERPASTûOR LEVEND VERBRAND te Maria-Lierde, een gemeente van 2360 zielen, arr. Oudenaarde, maandag avond van d'ander week, de Onderpastoor E. H. Wan-n«maeker, komt thuis, heeft lient noodig en ontsteekt een carbu-re-lamp, die ontploft, met het droevig gevolg dat den Onderpas-toer zijn kleêren in brand schieten; in vlam en vuur loopt hij buiten, naar de peuap, om den brand te blusschen; vrucht«loo«; ijselijke pijnen vatten hem aan; weldra valt hij neêr als dood ; geen hulp kon baten; M. de Pastoor ziet dat het sterven is en bedient hem van zijn Heilige Rechten; de Dienaar Gods was ge-boren te Munte in 1886 en stond te Maria-Lierde sedert Mei 1913. Geheel de Parochie is in droefheid gedompeld ; Onderpastoor Wannemaecker waser zeer geerne gezien. Vijf Menschen verstikt teKesseloo, bij Leuven; bakker Philip Godefrits, 26 jaar; zijns Vrouw, 1 unne 2 kinderkes 4 jaar en 9 maand, alsook hun Nichteken van 14 jaar zijn allen dood gevonden in hun bed. 't Parket is een onderzoek komen doen. Uit de vreemde Lan den : Te Amsterdam was overtijd aan een Belgische madam een halsband ontstolen van 150,000 fr. waarde. Een kostelijke Madarn die met zulken schat aan haren hais loopt. Dedielie was gebeurd in een hôtel. Een der Meiden was verootdeeld tôt 3 maand gevang. In beroep en verdedigd door een Vrouw-Advo-kaat, Mejuffer Simens, is de Meid vrijgesproken. — De Exprestrein uit WEENEN is wrsed verongelukt te Hreezog Haloin, er zijn veel doeden, m'eest rijk Volk, o. a. de Baronnes Rhemen die in de salon luks zat met den opper-Minister van Belgrado; vier ander Mi-nisters mogen hun hand kussen, om ontsnapt te zijn aan de dood. — Te V&lencia groote overstroomingen, 200 kilometers onder water, de oogst van Appeleienen onder water, armoede bij de Iandelijke Bevolking ; — In 't Noorden van Engeîand ontploffing in een Fa-briek van den Staat : 20 Vrouwen dood en 30 ge-i kwetst: het werk kan voortgaan. De KOLEN r Groot gebrsk aan Kolen 1 't is eene oprechte miserie ! Te Laken gaat het gemeentebestunr aan elk huisgezin 300 kilos kolen per maand leveren. ja masr is dit geen lokkenbrood of een korragieprijsken ? In den Kominiké over Laeken staat : In geval erte weinig kolen zijn... Te Gent hsngt het schoon uit-5 geplakt 1 — Te GENUA, die schoone zeestad van Italie, in plaats j van 50 schepen kolen uit Engeland, nu enkelijk 5 toegekomen ! ! IEn zoo is 'toveral. Holland ook zit in groot kolengebrek. Om zevenjure's avonds, aile gazbekken toe. De Witten van Welle wilt hebben dat er gaan kolen komen in overvloed. " \ OPENBARE VERKOOP1NQ \ van goede oailanden & Meersch \te Aalst en Denderhautem De NoWis DE W1NDT, te Aalst, *al openbaar ver-koopen : \ \ STAD AALST 1. Land ta Aalst, Kerrebroek, sectie G, n° 78ôe, groot volgenameeting 1 hectaar, 3 a. 45 c. a. Gebruikers\Adolf Malfroy, Jozef Meert en Léo Haegeman. N, 2. Land te Aalst, Mijlbeke, op Wijngaardsv«ld, sectie D, N.° 216,Vroot volgens meting a. 59 c. a. gebruikt door Caiaiel Podevyn. GEMEENTE DENDERHAUTEM 3. Laad op de Lettwkauter, sectie B, n° 1297 groot volgens meting 59 a. 8(7 c. a., gebrulksr Désiré Van Vaerenbergh. \ 4. Land op Hauterakaster, sectie B, n° 1160, groot volgens meting 47 a. 60 V. a., gebruiker Adolî Van der Donckt. \ 5. Land op 't Weiveld, sectie B, n" 83, groot vol-gens meting 47 a. 60 c.\a., gebruiker Avigust De Schryver. \ 6. Land op de Werf, seefie A, n° 915, groot 44 a. 59c. a gebruiker Ch. L. VaAder Hoeven. 7. Land op Borreveld, secue A, n° 1304, groot bij meting 34 a. 40 c. a.; gebruiker Constant Hoevelinek. Verdeeld in poord- en zuidhéuft. 8. Land op Schorreveld, secue A, n" 176, groot bij meting, 18 a. 94 c. a.; gebruikenConstant Hoevelinek. 9. Land op Herdersveld, sectie A, n° 1197, groot bij metisg 20 a. 50 c. a.; gebruiker Louis Schollaert. 10. Land op Herdersveld, sectià A, n° 1164, groot bij meting 24 a. 62 c.; gebruiker Amandus Taeleman. 11. Meersch op Klein Stichelen, sectie A, n° 1329, groot bij meting 17 a. 50 c. a.; gebruiker Amandus Delé. Boàmprijs 100 fr. 12. Bosch en Meersch, opTer Stiohelen, sectie A, n° 1336, groot'bij meting 13 a. 70 c\ a.; gebruiker Amandus Delè. Boohiprijs 15,00. 13. Land op Ter ^tichelen, secti* A, a0 1404, gr#«t 7 a. 25 c. a. gebruiker Amandus Delé. \ 14. Land op Schoonaertsyeld, sectie R, n* 1505A, groot bij meeting 6 a. 43 c. a.; gebruiker Vim. Delé. Al de pachten vervallen den 31 Decemaer 1916. ENKELE ZITDAG : \ MAANDAG 18 DECEMBER 1916 om 1 uur juist nanoen, ter herberg « De wier Win-den,» te Aalst, Keizerlijke Plaats. \ De Koopers moeten voorzie> zijn van hun trouw-boek of een extract uit hun geboorteakt en van hua contributiebrieven. \ Voor verdere inlichtingen zich wenden bij *Notaris DE W1NDT of zie men de plakbrleven. \ N. OPENBARE VERKOQPING \ \ xroti \ Zaailanden \te Aalst-Schaarbeek De Notaris IXE W1NDT. zal epenbaar verktopen : \ STAD AALST 1. Land genaamet « De Kriek, » op den Siezegem, sectie C, nr 1262, gr\ot 1 h. a. 14 a. 40 c. a. Verdeeld van oost naar West in 3 gelijke deelen. 2. Land gelegen als Voorgaande, sectie C. nr 1305 groet 80 a. 20 e. a. \ Gebruiker van koopea l\en 2, Jan Van Moseevelde, aan 325fr. 's jaars. \ 3. Lsnd op den Siezegem,\sektie C, nr 1343 groot 34 aren 16 c. a. Gebruiker Alacander D# Kerpel, aan 70 fr. \ 4. Land op Kroekhage of K&rselarenTeld, ssktie C, nr 253, groot 13 a. 12 «. a.\ûebruiker Eugeen Claus, aan 20,00 fr. \ 5. Land op Kroekhage of Kersela'ènveld, sectie C, nr 256, groot 16 a. 46 c. a. Gebruiker\G*staaf Cop-pens, aan 26 fr. \ 6. Land op de Kroekhage, sektie C, n\183, groot 29 aren 26 c. a. gebruikster weduwe Jan-Frans Claus, aan 50,00 fr. \ 7. Land op de Kroekhage, sektie C. ar 183^. groot 63 a., gebruiker Eugeen Claus, aan 85 fr. \ Verdeeld in oost- en westhelft. \ 8. Land op de Kroekhage, sectie C, nr 604, gtoot 43 a. 68 c. a. gebruiker Jacobus Schockaert aan 70 ïr. 9. Land op Kroekhage, sektie C, nr 6990 groot 16 k 22 c 2i 1®. Land op Kroekhage, sektie C, a0 699b en 698, groot 17 aren 21 c. a. Koopea 9 en 10, gebruiker Leopold De Smet, aan 45 fr. 11. Land op Kloppersveld of veld Aalst, sectie C, n° 822BIS. groot 30 a. 57 c. a. gebruikers Serafien Uyttenhove en Wed. August Baeyens mits 70 fr. 12. Land op Klein Binneveld, sectie C, n° 825, groot 32 a. 50 c. a.; gebruikster wed. Philemon Van de Spiegel, mits 52,50 fr. 13. Land op klein Binneveld, sectie C, n° 627, gro t 49 a. 50 c. a.; gebruiker Petrus-Paulus Hoeffe-linckx, mits 75 fr. Al de Pashten vervallen 31 Decembei^-916. ENKELE ZITDAG DONDERDAG 21QECEMBER 1.916 om 1 uur nanoen, ter h^fberg « De Nieuwe Posierij, » bij d'heer Henri De^aedeleer, te Aalst, hoek dei Nieuwstroat en K^iierstraat. Voor aile inliditingen zie de plakbrieven of wende men zich bij/Notaris DE W1NDT. De Koppers moeten zich voorziea van hun trouwboek of een^xtrekt uit hun geborteakt alsook van hun con-triimtiebrjevcn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes