De werkman

912 0
11 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Augustus. De werkman. Geraadpleegd op 26 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5x2599zz14/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Werkman 44e JAARGANG N» 2274 11 Oogst 1916 Mcofdopstcller t Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. DE WERKMAN moet op een enktl blad, patiencia, doch er is zooveel tekst als vroeger. Wie ï a onze Ziekenbonden ingeschreven wordt, komt in een goed Huishouden ; deftige orde, goede oppas en in de kas een appelken tegen den dorât... Er is lange jaren voor gezorgd met vlijt en lief de. Onze duurbare Zie-keivfondsen, zegde Priester Daens-zaliger, de schoonste perels aan. de kfoon der Kristene Volkspartij. ~ Eene toespraak van den Paus. Rome, 1 Oogst — Verleden Zondag waren 3000 kinders, saamgekomen uit de verschillende parochies van Rome, rond den Paus vergaderd. Die kinderkens waren denzelfden dag te Communie geweest en hadden pebeden voor den vrede. In zijne aanspraak tôt de kinderen zegde onze Heilige Vader dat hij het woord jiehtte tôt al de kinders van het gansch christendom, en vervolgde : « Gij (kinderkens) gij zijt heden de toeschouwers van het vreeselijkste treurspel dat ooit door menschen-haàt en menschendriften werd ontketend. Gij moet we-ten (,kinderkens) dat ten huidigen dage de afschuwe-lijkste godslastering gepleegd wordt, die ooit door het zondige menschmom is bedreven geworden. Wij, de Vader vnn aile geloovigen, lijden, vermanen en smee-ken sinds twee jaar. Onze vermaningen, de wapens neêr te leggen en den strijd bij middel van overeen-komst en rechtvaardigheid op te lossen, zijn vruchte-loos gebleven. Daarom zullenwij God door het zoo maçhtig middel uwer onschuld om hulpe bidden. De menschheid moet terugkeeren naar den vrede, den ar-beid en de vcrgifjenis. Daarover zullen Wij geen voor-sféllen doen, doch die zaak aan de Goddelijke Voor-zienigheid toevertrouwen.» Om te beantwoorden aan dit Pauselijk verzoek, is in ons Bis-dom beslist op Half-Oogst een algemeene Biddag te houden met groote algemeene Communie, groote Menschen en Kinderen, en onder 't Lof gesamentlijk het gebed opgesteld door Paus Bene-dictus V voor den Vrede. Dit gebed vraagt dat regeering en Vol-keren tôt gedachten van Vrede en Overeenkomst zouden komen. De Volkeren wenschen niets dan Vrede, zij zijn het, de werkende Volkeren, die meest van al lijden door den Oorlog... Hadden de Volkeren de macht der Regeeringen in handen, die wreede lange Oorlogen zouden geen plaats hebben. Geneesheeren. — Groote Werken. — rnci idL. Huismeesters. — HET KANON. Ten allen tijde was Aalst vereerd en gelukkig door uitmuntende Heel-meesters en Geneesheeren. Doktor Cluyskens van Aalst-Erpe was be-roentd in gansch Europa. Te Qent in d'Hoogeschool heeft hij een mar-meren borstbeeld. Een kleine afgeiegene straat draagt zijn naam in Aalst... 1s 't nietveel te weinig ?... De naam van Dr Karel De Moor dwingt eerbied af en bewondering. Hij en Dr De Windt waren de groote Consultanten in Brabant en Vlaanderen. In onzen tijd ook telt Aalst uitstekende Geneesheeren ;.. voor d'Oogen Dr Hoorens die naam krijgt bij de beste Oogmeesters van Brussel en Gent. Van ver en bij komt men naar Aalst ; donderdag nog zag ik menschen uit Ninove die den weg vroegen naar 't Hospitaal ; iemand uit de Familie was in Aalst voor een zware operatie aan d'oogen. Onze dankbare Bevoking heeft met spijt vernomen een erge miskenning. Raadsheer Dr De Naeyer, die als Voor-zitter van 't Armbureel zeer wijs en verdienstig werkte, kwam aan Raadsheer Dr De Çlercq vragen in 'tvoorkomend geval een plaats te willen aanvaarden in't Bestuur der Godshuizen. De antwoord was ja. In 't Bestuur van Weezen-Huizeo, Oudmannekes- en Ongeneesbaar-Hui-zen en Hospitaal,is een Geneesheer de rechte en noodige man. Onlangs er is een plaats open. Raadsheer Dr De Clercq die een lange verdienst-rijke, ervarene, gedevoueerde geneeskundige loopbaan heeft, wordt vergeten ; de kandidaat is een jonge Heer De Wolf. Voor de benoeming wofdt de bemerking gedaan. De jonge Heer De Wolf kon een weinig op zij âchuiven voor den Doktor-Raadsheer... Neen, hij wordt benoemd en blijft. — GROOTE WERKEN zijn groote ontlastingen voor de Voeding. In Brabantstraat heeft de vergrooting der Huivetterij-Schotte veel dag-huren doen wirtnen. Aan de Sassen wordt aan de Fabriek-Callebatit een hoekgebouw opgerecht, 24 meters hoog. Aan de Tram-Kaai wordt de groote Fabriek-Leclercq, wier gevel kapsijide, herbouwd. Eer en dank ! Wië verliest nu meest door den Oorlog ? Zijn 't de Werklieden niet ?.. Een Ambachtsman werkte met zijn Zoon, op die 2 jaar verliest hij 2300 fr... Een Vader komt mij spreken, reeds hoog van jaren, al zijn kinders zijn getrouwd of dood ; hij en zijn Vrouw hebben 6 kilo patot-ters per week, 4 kilos Brood en al over-ander dag Soep... 4,50 fr. Werk-loos en 1 frank als 't niet regent... Nu willen ze die menschen 1,50 fr. Huishuur doen betalen... Is dat redelijk ? Is dat mogelijk ? Als die menschen geen Huis vinden en moesten ze op straat gezetworden, is 't ons plicht niet de naam van den Huismeester publiek in de Gazet te zetten. . Zal dat geschieden ? JA. — Nu 't KANON, was is dat ? Dat is een ge-dicht door Bert Van den Bruele : 't kanon geplaatst, 't kanon in werking, 't kanon dat vernielt en moord, 't kanon dat vermaledijd wordt door de Volkeren en verdwijnt. De eerste uitgaaf in prachtdruk, om bewaard te worden, kost 15 centiemen... Een Volksuitgaaf wordt gevraagd. In Vnl k<lVPï*h^ffî M <r is't elken Zondag morgend Vrien-1U WOUV&YemeiUïlg deu-Vergadering en Herhaling van 't Muziek. Men is daar thuis en hoeft er niet te drinken. — 't VOLKS- ONDERRICHT heeft talrijke Leerlingen ; reeds komen er uit omliggen- de Parochiën.—Er is ook een Leergang van Boekhouden. Het is in de Leergangen van Volksverheffinggelijk in de groote Hoogescholen der Middeleeuwen. Al wie komt, is aanvaard, mag zich neêrzetten en deel nemen aan de Studie, kosteloos. Elken namiddag is er Leeszaal. Park van Vrede ? Zekerlijk van Vrede;... 't is de wil van 't Volk, 't staat in de Zie-len gemerkteekend. Zondag een strooming van Volk in 't Park, door't Park, naar 't Kapelleken ter-Muren. Maandag iemand mij zegde : Er is tien duizend 320 man geweest. Zonder Vrouwen of Kinderen, gelijk in den Bijbel ? — Fegfl, neen, ailes te samen... Op de schoon dagen 't wordt een Begankenis naar 't Park en elk ziegt: Schooti, grootsph, diçhterlijk... De Werklooze menigte werkt nu bijzonderlijk s(àn tfë' L'âtfnf-ifr tfé"bWrêrtwijken om de grachten te zuiveren, allerbeste werk en in de Stad om 't gras uit te doen. Elke ploeg werkt een dag per week, als 'tniet regent... Aan 't Park hadden ze niets, nu krijgt elk lfr.. 1 fr. is veel beter dan njets ; ik hoorde graag dat mijn Collega Schepene Moyer-soen 2 fr. liet geven. ARBEl UER S-l»E.\SIOEX. Hoe is 't ermeê ??? Beginjuli werd mij gezegd in 't Ministerie van Ar-beid ; 15Juli gaat eerste Regiment quitancieën weg ; en al d'ander roeteka af... Ik zou willen 't Hoedeken van Fortunatus hebben of reizen in de lucht per Vliegmachien of Zeppelin... Dit gaat zonder pasport. De Groenselmarkt en VJ(U IIX 't Ezelken van de Veerleplaats Woensdag zag ik op't Stadhuis 't Portret van Schepene en Volksvertegenwoordiger Lampens; de man ziet er lijdend uit en verouderd. Schepene De Bruyne is ook in Duitschland en wordt vervangen door M. Boddaert, het oudste Gemeenteraadslid, vol-gens artikel 107 der Gemeentewet. — De Groenselmarkt veran-dert gedurig, na 't eerste jong groensel en 't eerste fruit zag men nu: Overvloed van komkommers, lange en kleine, id. van jVIeloe-nen, ik zag een Gentsche Vrèwe 5 Meloenen koopen, 2 groote en 3 kleine, voor 2 franken en een kweirtje, veel Tomaten, rood als Vermillioen, dikke Èrweten, te Gentgenoemd zoete bollen, klem-mers, in Aalst Schokerwten, Snijboontjes, Princeskes, Selderij, Bloemkoolen, Savooien, Roôkoolen, bijzonder voor de Duitsche; Andijf, Parei, Salaâ in overvloed, Andjuinen, Look, Rhubarber, Snijboontjes, reeds genoemd; ja g'htbt gelijk : Peeren in groote manden aan 7 cens en half de kilo, Stekelbeziën, Pruimen, Arti-chokken enz.. De Markt begint voor dag en dauw gelijk te Brus-sel en duurt tôt 12 ure. Drongen, Oostakker en Melle met Des-telbergen leveren veel groensel.. Over 50 jaar ik heb ik te Drongen nog gekend den Groenselboer Tist, een lange struische man. Voortgaande naar't oud vermaard Graven-KASteel en Burcht-straat, heeft men de Vischmarkt met vele Viscnhuizen en Mos-selbeurs, op 't Veerle-Plaatsken, zeer bloedig vermaard, op dat Veerleplaatsken zijn veel menschen den kop afgekapt in de Gentsche Beroerten en onder 't Spaansch Schrikbewind, de Brug aan 't Gravenkasteel wordt genoemd Onthoofdingsbrug Op dat Veerleplaatsken stond woens-dag een Ezelken, gespannen in een klein karreken.. Meester Hi-han zag er permafoeselachtig uit, sloensj, neer-slachtig, als een treurigen wilg; dit î Ezelken boezemde mij waarlijk compas- j |f - — Mijn Ezelken, wat is er toch ? ' Geen antwoord. —Spreek toch, lief Ezelken, wat is er? —» —: — Och, hi-han, och overal waar ik rijde of ga, 't is zoo droef, hi-han, zoo droef! — Ge krijgt toch eten, Ezelken ? — Dat zou er nog aan mankeeren, ik heb mijn eten naar ge-woonte, zonder eten zou ik niet werken, ik liet mij liever dood-slaan..— Wat is er dan, braaf Ezelken ? — Wat er is ? hi-han, overal zie ik droeve gezichten. Vroeger zong of schuifelde mijn meester, nu al zijn woorden zijn stekel-verkes... Vroeger aan veel huizen waar ik stond, kwam een jonge dochter of de madam mij karesseeren of een brokske suiker in mijn bakhuis steken, nu zijn al de gezichten Spinnekoppen en Azijntobbens.. Zelfs de kinderen komen bij mij niet meer.. Ieder-een slaat op mij, gedurig en zonder rede.. Hoe is dat azoo ver-anderd ? —Mijn Ezelken, heeft men u nog niet gezegd dat het Oorlog is? — Och neen, hi-han.... Niemand spreekt mij aan.. Oorlog, wat is dat ?. Hi-han... — Oorlog, Ezelken, Oorlog is een tijd dat al de kloeke mans-menschen hun werk verlaten, hun Ouders, hun Wijf en hun Kinders moeten verlaten, om te gaan vechfen met menschen die ze nooit gehoord of gezien hebben... Ge'oeurt dat nooit in de we-reld der Ezels ? — Nooit, hi-han, nooit! Er wordt al soms'nestoot of 'nestamp of een gabbe gegeven, nooit heb ik gezien dat twee Ezels bijeen kwamen om tegen twee ander Ezels te vechten. — Gelukkige Ezels, hier duurt dit gezamentlijk vechten al 2 jaar... Ge weet dat toch ? — Och neen, hi han.. — Zijn bij u eeen Almanakken ? — Neen, hi han, maar er is mij al zeer dikwijls versch stroo gegeven, sedert dat ik niets zie dan getreuren slameur. Hi han, mijn meester betaalt zijn geiag in 't Oudt-Ghent. Hij ziet er ras-pig uit.. — Mijn lief Ezelken, kust aile vier uw pootjes dat gij Ezel zijt, want ge moet gij uw Stalleken niet vertaten of uw Moêrken of uw Wijveken of uw klein Ezelkes om te gaan vechten en moor-den...— Hi-han, hoe wreed ! — Zijt ook blij, mijn braaf Ezelken, dat gij Ezelken zijt en geenen Schepen van Aalst, die van zijn eigen Vrienden getrok-ken wordt door... door... Hoe noemen ze dat bij u, hetgeen van uit uw achterplaats op den grond valt ? — Hi-han, wij, Ezels, noemen dat niet... het is eruiten we la-ten het oprapen of wegdoen, nooit heeft een Ezel daar liggen in te wioeten, nooit is een Ezel het gaan oprapen om daarmeê iemand te bevuiien.. Maar, zeg eens, hi-han, wat is dat met dien Schepenen van Aalst ? — Mijn braaf Ezelken... — Hi-han, mijn meester gaat komen.. Ge zult hem gaan hoo-ren : Ju ! ju !.. krrr.... kletse !. Asteblieft uit den weg... — Ezelken, van waar zijt ge ?— Van Sjaaffelare ben ik-ik, hi han.— Dan zal ik u Sjaafke noemen.. En ge staat hier aile goensdagen ?. — Ordinaris, hi-han, hi-han. — 1k ook stap aile woensdagert hier af in Sint Pieters-statie rond 8 ure, dan ga ik naar den Kouter voor de Melding, ik ga langs Veldstraat, over Koornmarkt, Groenselmarkt, Vischmarkt, naar de Burchtstraat voor de Sensuur. — Hi-han ! hi-han ! — Dag braaf Ezelken. — Dag man, hi-han ! hpiiflArl^Aiin; Kôlenhandel in de Verbroedering. uciiui.,1 iceu w Rosa van Tannenburg aan 0i75c. Nieuws. D1EVEN zijn doorgaans diep bedorven men-schtn, zonder hert... Zoo moet men inderdaad zijn om te gaan wortelsfstelen in de Werkmans tuinen rond het Park. " ? — Veiwondert net u, menschen, dat de RECHTERS de dieîten straffen met groote streng-heid. Dat de dief der Wortels aan 't Park moest uitkomen, ik gaf hem één jaar gevang. — In BRABANT, zekere André De Vrieze heeft voor dieften 8 maand gevang ; Maria Hof-man, die 'tgestolen goed verkocht, 7 maand, Koben Anselm, 1 jaar. — Pieter Hanssens, Pieter De Doncker en Ward Van Rest hebben voor het stelen van een koe : de twee eersten 18 maand, de derde 1 jaar. — De schoongebroers Josef Rampelberg ' voor 't stelen van konijntjes 15 maand en zijn broêrjosse 18 maand... Wel ge-lapt, goed, ex plus ultra. — Te Charleroi zekere Frans Sch..., die geld ophaalde bij kalanten van zijn Vader om te gaan drinken, samen voor 5000 fr., gaat voor eèn jaar in 't droog. — Sa. sa, te Waarschoot boven Gent, is Louise Callewaert, huisvrouw Mariens, 60 jaar, door den plafon der eerste stagie van hun Huis gevallen op den vloer, en lag daar in droeve ge-steltenis : haar twee armen gebroken, daarbij kwetsuren aan geheel haar lichaam, bijzonder aan haar hoofd... 'ne flauwen tist van plafon moest het zijn. ... — Moedige redding te Lede bij Aalst : Achiel Van der Gucht was dijnsdag gaan /wemmen ; door een hond op hem te springen, is hij ver-scheide minuten onder water blijven liggen, was in zeer groot gevaar en werd uit 't water gehaald door Emiel De Schutter, zonderhem was hij dood. Brussel. — 2000fr. kwijt. — M. Jan P..., han-delsreiziger, wonende Luikstraat, StTruiden, reed vrijdag namiddag van de Noordstatie met den tram naar de Daillyplaais, te Schaarbeek, waar hij den buurttram moest nemen om huis-waarts te keeren. Toen hij op de Daillyplaats aankwam, was hij zijn geldtasch kwijt, en in die geldtasch zaten 2000 fr. en een heel boel handels-papieren.Chatelinau. — De aanhouding van den be-stuurder van een der molens die maalde voor het voedingskomiteit, heeft in de streek opschudding verwekt. De bloem en de boekhouding werd aan-geslagen.Asper. — Het meisje Vys, 21 jaar oud, dat za-terdag naar de melkerij reed, is aan den overgang der statie door een tram gevat en gaf nadien den geest. UITLANDS NIEUWS. — In Chicago en Afcw-York, de twee groote Hoofdsteden van Amerika, is 't onverdragelijk heet, elken dag sterven daar menschen door zonneslagen, 's nachts zijn de groote Parken vol Volk. Een neger is zot geworden va* d'hitte, nogtans kunnen de Neerers tegen d'Hitte, gelijk de krekels in de Bakkerijen. — In Hongarië waren 40 menschen gaan varen in plezierboot naar de preskil Chespel. De boot sloeg om en 10 van de 40 verdronken. — Te Lessen, in Amerika, nabij New-York, zijn 70 werkmenschen dood of gekwetst door een ont-ploffing van poer of dinamiet. — De Kroonprins van Rusland is zoo kort van asem dat hij rnoet op zijn kamer blijven... Zachtte wasschingskes met koud water, flierenthé en botermelk. — Amerika meldt dat de brand van Ontario aan 500 menschen het leven heeft gekost. 't Is schro-melijk veel. — Sir Roger Casement, ter dood veroordeeld voor den opstand in Ierland, deed den nacht voor zijn dood niets dan schrijven over de bevrijding van Ierland. Dat is moed hebben. Ilpmîf 1**^11 W Vrijdag 4 Oogst. Vrij- sjcsc:'» dag is aangehouden en naar d'Hoofdstad geleid, M. Rigaux, die geld bestemd aan weduwen en weezen van gesneuvelde Soldaten aan den Huismeester deed behcmdigen. Is dat de rede zijner aanhouding ?? Maandag iras hij nog niet thuis. iVînruviiif die in Aalst kwamen, spreken 1^1 llllP V 5et*31 » monden vol lof over de Soep van Ninove. De Kinderkes mogen ervan eten, zoolang zij de hand op hun teljoor niet leggen. gi ...ï ccrvpI Brief uit Geeraardsbergen. ]jcondergeteekende verklaar in de onmogelijkheid te zijn geweest met mijne partij te komen spelen in Aalst, op 30Juli 1916, daar wij er niet in gelukt zijn een « passe-port » te verkrijgen, niette-genstaande onze herhaalde pogingen. De Heer Emiel Ghysbreeht is tôt tweemaal toe hier ter « Kommandan-tur » geweest. Karel Steppe, Apotheker, Geeraardsbergen. T'HERDERSEM De Moor, Aalst, heeft den eersten Prijs; Sit Gilles behaalden den 2*e prijs tegen Herder-sem en Hofstade. Zondag 13 Oogst Groot Kaatspel op 't Volksplein van Blok-Borreman ; Sint Gilles speelt er met ander vermaarde Partijen. In wkenveel krijgsgevangentn s 11 a - ^ »-® * " s van Aalst, in de Papierfabriek van Womer-Ringdijk. Volksopbeuring. — Boekenwerk. Voor de gevangenis Rheinbaeh wordt gevraagd een ex. van « David's Vaderlandsche Geschiedenis. Wie helpt ons daaraan ? Te bezorgen Nieuwbrugkaoi, 22, Gent. — Niets seliooner en verdienstiger dan een eenvou-dige Christelijkheid, zonder bijgeloof of kwezelderij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes