De werkman

1105 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 12 Maart. De werkman. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fv5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■42" Jaargang. 12 Maart 191 S. 2202. «-50S M* o § * eî 3 O O <rs r- ^ £■< w éauvi •• W rr 53 §- mL mm V — 5 Werkman m Na de BALLING komt hel wonderschoon Verhaal LARS VONVED of de Koning der Noordzee. 1g Hoofdopstelier=Bestuurder : B P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwôordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. IHoort en zegt voort dat binnen korte dagen verschijnt in De Werkman : LABS YOiWES) ï Lars Vonved ! Lars Vonved ! Lars Vonved ! fc ■n a I g» ?s 3 ïi ^ « * C/J t? §.5. 2en *,g S, S 1-idl ' Heer Burgemeester, Onze Democratische Groep begeert in de eerstkomende Zit- < tin g (openbare), ce ne ondervraging ie doen over het mit en de noo- jj digheid het Evenredig Stelsel toe te passen in Hcspiciën en Arm | bureel, menheefînu de gelegenheid. Hoogachtend, P. Daens, L. Boone, Th. Blanckaert. Aalst, 6 Maart 1915. Gemeenteraad van Aalst WM ' W V5i «VI * Wl »a w m wa Zitting van 4 Maart, om 5 1(2 ure Voorzitter-Burgemeester Van den Bergb. Aanwezig : MM. De Hert en Moeyersoen, Schepenen ; Raads-heeren Boone, Blancquaert, Daens, De Clercq, De Somer, De Valkeneer, De Windt, Eeman, Van den Steen, Vernaeve. Aîwezig : De Heeren reeds dikwijls genoemd, uit het Land zijnde, en M. Baron Bethune, die daar straks nog op de Markt was. De Sekretaris geeft lezing van 't Verslag der vorige zitting dat goedgekeurd wordt. M. de Burgemeester : Heeren, we gaan over tôt de Dagorde "• 1. Ontleening, te geven waarborgen. Schepene Moeyersoen deelt meê over de Leening der 500,000 îr. Dri] dagen na de goedkeuring heeît hij de voornaamste Nijve-raars en ander Heeren op 't Stadhuis gevraagd. Ailen waren aan-stonds gereed om elk 25,000 tr. te storten; *oo had de Stad het noodigegeld, aan 5 % ; doch het Comptoir d'Escompte bood geld aan, aan 4 % en ais waarborg titels der Spaarbank van Aalst en een inschrijving op 't Grootboek der Rente door 't Weldadig-heids-bureel van Aalst. De Besturen der twee înstellingen nemen aan. « Ik heb slechts 392,000 fr. noodig, zegt de heer Schepene, daar ik 108,000 kan krijgen van 't Gemeente-krediet oi 3 îr. per inwoner. Ofschoon de hulp der Nijveraars niet noodig was, stel ik toch voor de Belasting op de motoren af te schaffen, te beginnen 1 Oogst 14 en aan die verder betaald hebben hun geld weer te geven. De heer Voorzitier. — 't Woord is aan M. Daens. M. Daens. — De voorstellen, redelijk en gunstig, keuren wij volgeerne goed ; ook zien wij met genoegen d'ontlasting der Nij-verheid, des te meer daar de Nijveraars, ondanks hun zware ver-liezen, hun Werkvolk helpen. (1) M. De Windt (na 't woord gevraagd te hebben) keurt de voorstellen goed ; te Gent is een Bank gesticht om de kleine Burgerij ter hulp te komen. Zou Aalst dit ook niet doen ? Wellicht zou men 100,000 fr. meer kunnen leenen, voor ondersteuning aan die Bank want het half millioen moi t blijven voor de Noodlijdenden. De heer Voorzitter. — Daarover is reeds gesproken in 't Sche-pen-Collegie ; 't is enkel over het cijfer dat wij niet t'akkoord waren. M. Moeyersoen (na 't woord gevraagd te hebben). Die zaak is reeds onderzocht en de noodige stukken zijn te Gent gevraagd. Zullen wij die Bank hier afzonde-ilijk stichten of ons aansluiten bij Gent ? Meer geld ontleenen zal niet noodig zijn, laat ons eerst de goedkeurig van 't gevraagde afwachten. Ik ben ervoor naar Gent en Brussel geweest ; ten hoogste binnen acht of veertien' dagen zal ailes geschikt zijn. M. Daens vraagt gedurig naar de begrooting van 1915 ; <k doe hem opmerken dat sommige der in te schrijveri sommeil nog niet gekend zijn. De heer Daens (na 't woord te lubben gevraagd). — Wij zou-den geerne eenparig goedkeuren ; te dien einde is onze vraag dat de Sektiën zouden bijeengeroepen worden. De heer Eeman (zonder 't woord te vragen). — 't Is immers kleer dat men Sektiën zal houden. De heer Daens. — Een woord over de Ziekenfondsen die een zeer lastig tijdstip beleven ; stortingen zijn onmogelijk ; en ze blijven Doktoor en Apotheker betalen, tervvijl 1913 nog niet betaald is. Voor ons is dat boven de 2000 fr. per jaar. De heer Moeyersoen. — M. Daens, het hangt van u af, morgen l betaald te zijn. De heer Daens. — O, datis goed nieuws... Dank hartelîjk. (Ge-lach). Voor 1914 en 15 hopen wij vermeerdering. 18 c. per jaar is zoo weinig. De heer Moeyersoen. — M. Daens zal voldaan zijn, ik zal doen \ wat er noodig. 5 De heer De Windt (na 't woord te hebben gevraagd). — Voor ^ de nieuwe Bank om de kleine Burgerij te helpen, sluit ik mij aan î bij de woorden van den heer Schepene. Aangezien M. de Bethune niet komt, kan ik niet ujitstellen te vragen waarbij het ligt dat de verslagen der zittingen in October (1) In 't volgend Nummer zullen wij een lijst der huftp meêdee- 1 len. nog niet opgemaakt zijn, in begin October werd M. Van den î Berghe Burgemeester benoemd en niet op einde October gelijk f M. Daens schrijft in zijnen Werkman. (1) jj Die verslagen hebben groot belang voor de toekomst. M. de ti S Bethune is zedelijk verplicht, Men zou hem kunnen schrijven. j, M. Daens.—Wij zijn moe het te vragen. Ware het niet best c een dag vast te stellen? c De heer De Clercq. — Ik ook houde er sterk aan en vraag het opnieuw. 1 De heer Van den Steen. — 1k ben ook eens SekJetaris geweest ; M. de r Bethune heeft al mijne notas. g De heer Burgemeester. — Ikzaler M. de Bethune over spreken en î> aandringen. s De heer De Windt vraagt of het niet mogelijk is een onderlinge verze- kering in te richten tegen oorlogsschade. Reeds heb ik aan een dergelijke I\ maatschappij geschreven om inlichtingen. Zou het Schepen-Collegie het li initiatief niet kurtnen nemen ? ti De heer Burgemeester. — Die vraag zal onderzocht worden, nu dat ons \ ' dagorde afgehandeld is. e De heer Daens. — Nog een woord als 't blieft; niemand ziet het einde d van den Oorlog. Een kostelijke tijd gaat verloren ; droef voor Aalst, een der ongeleerdste steden van ons Land. De Avondscholen sterven uit, in g de Stadsbibliotheek wordt geen Boek meer gevraagd dan vroeger. Zou 1 het niet beteren met prijzen te geven in wit brood of kleederen ? n Schepene D'Herdt weet niet of de Begrooting zal toelaten prijzen te ge- C ven. Aalst is verre van de ongeleerdste stad te zijn. Beter dan prijzen te v geven vindt hij de opwekking door de Overheden der School. r De heer Eeman is ook tegen de belooningen, hij denkt niet dat Aalst E de ongeleerdste Stad is van ons Land. 't De heer Daens. — Mijnheeren, de statistieken zijn luidsprekend. Meer- t< maals kon ik in Brussel schoone plaatsen geven aan Aalstenaars, doch d vond zeer zelden in de werkende klas iemand die een weinig Fransch n kent. Nu, de kostelijke tijd gaat vnorbjj. Steun op de huidige school- r: overheden is gelijk een solferstok. Geld aan 't onderwijs gegeven, brengt e duizend perhonderd op. Voor 1915 kan men veel sparen : op Kermis, Muziek, Burgerwacht, enz. e De heer De Windt vraagt dat men in de Scholen aan de Leerlingen zou g doen uitschijnen de herkentenis door de Belgen verschuldigd aan Amerika s en aan Spanje, voor hunne broederlijke menschlievende en eerlijke han- g delwijze. Zonder Amerika zou het hier hongersnood zijn. Men zou in de g scholen kuunen diktaten an opstellen geven over het optreden van Ame- o rika en Spanje. (Algemeene goedkeuring). v De heer Daens dringt aan en vraagt of het den Raad niet zal spijten, li als na den Oorlog Onderwijs en Wetenschap hier in niets gevorderd zijn. Daarbij ledigheid is de bron van aile kwaad. c: De heer De Somer. — In de Stedelijke bibliotheek zijn veel nuttige b vakboeken in welke veel kan gele.rd worden. Die boeken mogen niet 't buiten, het zijn boeken van groote waarde. Men zou kunnen toelaten ze p te raadplegen. b De heer De Valkeneer. — Men zou een publieke leeszaal kunnen ma- w ken. k De heer D'Herdt. — Wij zullen onderzoeken in hoeverre het voorstel n van M. Daens praktisch is. De heer Voorzitter. — Heeren, ons dagorde is afgewerkt. De Raad h treedt in geheime zitting. g In de GEHEIME ZITTING was artikel I : Bureel van Weldadigheid, gedeeltelijke vernieuwing.'VIfj — Een der Leden die zijn ontslag neemt ; in d'Hospi-1 ciën treedt af, de Voorzitter Vrederechter Calewaert; Worden voorgesteld : In d' lospiciën M. DeValke- c neer ; in 't Armbureel is de tweede Kandidaat, nie- " j mand zou het durven raden, de tweede Kandidaat is x ; Advokaat Bosteels, neg altijd Aîwezig ! ? ? ? ? 1 Eenige Leden vragen d'Evenredigheid en dringen j 1 sterk aan ; de Democraten vragen de Stemming, hun j 2 Kandidaat is M. Jan De Neve ; op de vraag van een ( t ander Lid : Hoe d'Hospitiën hunnen Kandidaat heb- ( ben kunnen voorstellen, wordt geantwoord dat op een - dringende bijeenkomst deWet is gevolgd, als de Raad , t gaat stemmen toen bemerkt de Sekretaris dat men in ' s gefal niet is : Eén Lid ontbreext. M. Moeyersoen ver- : laat de Zaal, hij gaat Baron Bethune roepen dia op de • i Markt wandelt ; daarop verlaten de 3 Democraten de e Raadzaal, daarop moet de Zitting gesloten. : , 5 (1) Ja, menschen en missen beginnen en eindigen met de zelfde letter. n i 't Àloet zijn 1 October. J Nieuws over d lierhergeo in Âalsî: s Van heden af mogen al d'Herbergen open blijven tôt 20 uren, behalve tien of 12. n I — De twee jongste Affichen der Stad zijn gedrukt ! bij M. Liebaut, Sint Jobs. n I Stad GENT leent Gent al aile kanten ; d'ander week nog, 75 duizend franken aan Sint Amands, le ■ Hoe kan Gent zoo goed zorgen voor de Vceding en daarbij nog Geld ;r i leenen aan ander Gemeenten ? Omdat Gent den GAZ behouden heeft j en in den GAZ een G o u d m ij n vindt. e- HetRijk Gods bestaat niet in woorden, maar indaden.Ap. Paulus ( & Eer, Lof en Dank aan Amerika! Uit vroeger tijden %j> ï sl YI ucyci Honderd jaren geleden telde onze Stad maar 12051 zielen, terwijl Lokeren er bijna 13000 had. Nochtans waren er alsdau in onze stad niet min dan 7 Apothekers, namelijk J. A. Van der Snickt, Lodewijk Joseph De Vuyst, Karel Frans De Bundel, Ja-cobus Haeten, Domien Anselmus Impens, Jan Joseph Poncel en Hubertus Frans Spanoghe. In welke straten der stad die Heeren hun uitsteekbord (den hert of hertekop, naar Apothekers gebruik) hadden, is ons niet bekend; geschiedschrijver P. Van Nuffel, zoowel bekend met de aloude geschiedenis zijner Vader stad, zal dat wel weten. Toen des tijde waren hier drie vroedvrouwen : Wanneke Van Mullens, die hare kunst uitoefende van voor de Pransche Revo-lutie ; Threzeke Ringoor, die haren diploom had verkregen ten tijde der Revolutie, van eenen voorloopigen keurraad ; eindelijk Wanne Van Hoever, die later werd gediplomeerd. Misschien is er onder de oudste Aalstenaren, nog een of ander kind te vinden dat door Wanne Van Hoever gebusseld werd. Onder Napoléon werd er onderscheid gemaakt tusschen* de geneesheeren en de heelmeesters of chirurgiens. De wet van 19 Ventôse jaar XI (10 Maart 1803), zegde dat voortaan niemand zich mocht aanstellen als Geneesheer, Heelmeester of als Gezondhei 'sofficier, indien hij niet voorafgaande als dusdanig werd gediplomeerd. Er bestonden als dan, in 't Fransch Keizer-rijk, slechts zes spéciale scholen of faculteiten vanGeneeskunde. De leerlingen dier scholen kunnen het uitgangsexaam afleggen, 't zij als Doktoor in Medecijnen of Geneeskunde, 't zij als Doktoor in de Heelkunde ; zeldzaam waren de leerlingen die beide diplomas erlangden. De doktors mochten hunne kunst beoefe-nen het gansche Keizerrijk door, hetwelk alsdan, behalve Frank-rijk en België, nog een ruim deel van Italië en Duitschland en een gedeelte van Holland bevatte. De officieren van Gezondheid waren personen welke slechts een gedeelte der geneeskunde beoefenden. Zij hadden vooraf-gaandelijk een exaam af te leggen voor een Keurraad, aange-steld in elk département of provincie ; 't was slechts op het grondgebied van 't département waar zij het exaam hadden af-gelegd, dat zij hunne kunst mochten beoefenen ; voor groote operaties of in moeielijke gevallen moesten zij de medewerking van eenen Doktoor in roepen ; deden zij 't niet zij waren gelde-lijk verantwoordelijk voor de gevolgen hunner nalatigheid. Er waren over honderd jaar in Aalst vier licentiaten in Medi-cijnen, van de Hoogeschool van Leuven, welke de geneeskunde beoefenden, n.m. : Joseph Van Opdenbosch, Joannes Cornelis 't Kint, Marten Lambrecht Van der Belen en Pieter Frans Breck-pot. Als officieren van gezondheid hadden wij Mismarus Droes beke en Jan-Baptist De Decker. De heelmeesters of chirurgiens waren Roussel Frans Antoon en De Vis Antoon Joseph. In onze kinderjaren hebben wij, door oude menschen, van die artsen nog hooren spreken. Wij zullen onze opzoekingen voortzetten om te weten hoe het, in onze omstreken, gelegen was met de beoefening der crpnppsknnrlp. H M P geneeskunde. H. M. P. De VOED1.VG : Maandag, 1 Maart, Soep en Brood voor 12 Sektiën. Dijnsdag voor de 12 andere, regelmatig, in orde; Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag schransing. Melk voor de Kinderen, goede Melk, zaterdag waser Suiker bij en Margarina-Boter, voor de Kinderen van 1915. De Gasthuis-Soep verbetert nijg, met meer vet Vleesch ze zal de Borreman-Soep inhalen. Brood, Soep, Aardappels, goed, —'t is door hare Goedheid dat een Ziel groot wordt, (Pater Didon). — In een Huisgezin is veel meer noodig : wekelijks wat vet, margarina, kaffé,peën, dan kan het Bedelen verboden worden. — & 'f Verlies van den Tijd dat is een der grootste Wanorders van een Land. IN AALST, op de Inwoners van 21 jaar en hooger telt men 2,173 Mansoersonen en 3,o79 Vrouwen die noch lezen noch schrijven kunnen. Zoo spreekt de Statistiek door 't Ministerie opgemaakt in 1910. In Kortrijk geeft dezelfde Statistiek 1,528 Mans en 2,473 Vrouwen ; in Audenaarde 280 en 304 ; in Gent 7,020 en 12,128 ; in Charleroi 1,104 en 1,218 ; in Hasselt 446 en 802 ; in Tongeren 291 en 309 ; in Arlon 131 en 187 ; Namen 774 en 903 ; in Mechelen 1,271 en 2009 ; Turnhout 1,046 en 2,048 ; Leuven 1,130 en 2,877 : Brussel 5,041 en 9,290 ; Ant-werpen 7,140 en 12,955. Lier met 26,000 inwoners heeft 2148 gansch ongeletterde boven de 21 j. tegen Aalst 35,000 zielen, 5252. Assche 8864 zielen en 631 gansch ongeletterd. Ge ziet ; Aalst komt er zeer sober uit ; nu is het de geschikte tijd om dien toestand te vet beteren ; tôt over twee weken was M. D'Hert, de Schepene van Onderwijs cen der Uitlanders, hij werd vervangen door M. Bauwens : -wat is er gedaan om de werklooze Menigte op te wekken tôt Leerzaamheid en Studie ? & Wat is ons Leven hier ? Komen en weggaan naar de Eeawigheid... God alleen is groot en machtig. (Bossuet). Wie den Armen helpt, helpt God. Men gedenke het wel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes