De werkman

1027 0
05 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Februari. De werkman. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tq5r786r90/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

M . êfi *-a bfi si si a > b ■* *7 .21 '= S « S s r* <3? < Sf _ s <3 r/î Ul KWWf »-*■ w ~ © 3^ © :=r D E Werkman ae a 5- Ci.g" © «■* CD A. a- • o m ®-£ » 3 »- S I #* ^ ABONNEMENTSPRIJS (op voorhand betaalbaar) Binnenland 2,50jfr. 's jaars. Buitenland 4,50' » » M en kan zich abonneeren op aile postbureelen. Hoofdopstel)er=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. AANKONDIGINGEN volgensf|overeenkonist. inschrijvingen worden op aile tijdstippen des ars genomen. MM MWfnrrur-g- -mg  ninf ®en erostig woord AdlDU aan OverhècUn en * Bevolking De Voeding verbetert ; doch is zij vol-doende ? Brood, Aardappels, soep, zeer be-perkt ; nemen wij nog volgens elks nood-wendigheid, kan een Huishouden daarmeê voort ? Pleksel, koffij, brandstof, zout, kan dat gemist worden ? Er is uitgeplakt door Burgemeester Van den Bergh, op bevel van het Duitsch Bestuur, de Bedelarij streng verboden is, dat de BEDELARIJ streng verboden is.. Als het allernoodzakelijkste ontbreekt in een Huisgezin, kan dan aan Vader. aan een Moeder verboden worden vautr, aan een jviueut-i veiuuucn wuiuui de hand uit te steken ? Men ziet Vaders en Moeders, men ziet jonge Dochters en jonge Manskerels sraee-kend rondgaan, die vroeger nooit gebedeld hadden. De Geestelijkheid, ditinziende, had in Volksstem aan-gekondigd, dat zij haar gelastte een inschrijving te doen om het bedelen te kantien vsrbieden. Tôt heden is daar geen gevolg aan gegeven. In mijn Gazetten, iri den Raad, ik breng hulde en dank aan den dienstdoende Burgemeester Van den Bergh; M. de Bethune, dienstdoende Schepene van Finânciën, is heldhaftig in zijn werkzaamheden ; bij de 2 à 3 Personen die hem behulpzaam zijn, is onver-droten iever. Doch waarom verstooten zij aile andere hulp voor Raad en Daad ? Waarom is het oud Voedings-Komi-teit niet vervangen ? Sedert meer dan éen maand hebben de vier Partijen de namen hunner Afgevaardig-deningezonden. Waarom werd 't voorstel der Kris-tene Demokraten ; een algemeeti Komiteit van de machtigste Medeburgers, Geestelijk en Wereldiijk, voor Raad en Hulp ; waarom werd het eerst zoo goed aanvaard, dat M. de Burgemeester mij de namen toonde ? En waarom kwam daar niets van ? Waarom het goed gedacht niet gevolgd van elken Zaterdag ten 4 ure, zitting te houden? Nu is 't meer dan éen maand dat de Gemeenteraad niet bijeengeroepen is. En de REKENING van Ontvangst en Uitgaaf, hoe is het daarmeê gesteld ? Er zal toch moeten effene Re-kening gemaakt worden. De d. d. Schepen van Finânciën, vreest hij niet te varen gelijk in d'Hospiciën, waar hij als Bestuurlid een droeve geheugenis moet op zijn hert dragen van dv.n slenter en slamenter, die zoo langduurde dat deStad er moest tusschenkomen. Aalst, er is maar éen Aalst ! Gaat dat blijven duren ? Er is gemompel, gesnor en gçmor in de Stad. In de Zitting van den Onpartij-digen Burgersbond zijn sture en bij tende vsoorden uit-gesproken.., Hoe spijtig, nain dezen Tijd van onge-hoorde en onverdiende Volks-Armoede, als er Gebrek en Honger is in Aalst, onbeschrijflijk, als aile Krach-ten en Machten en aile Verstanden zouden moeten sa-menspannen en samenwerken, — nu, een Alleenheer-sching !!??? Och, gelukkig die later ztilltn kunnen aan hun èigen getuigen : Ik bèn rein geweest van geldzucht en vaddigheid, verre van als lafaard gevlucht te zijn, ik ben rnild en moedig geweest en tnag met gerust ge-weten het openbaar rechtvaardig Oordeel afwachten. Dij n s dag : Het nieuw Voedings-Komiteit is zaturdag bijeengeweesi en zal dijnsdag een tweede Zitting houden. Schepen Moeyersoen was aanwezig, mij dunkt, ik heb Schepene D'Hert in d'Elf-ure-Mis gezien. Het Komiteit heejt als Voorziiter Schepene Bethune, als Ondervoorzitter een der heeren De Wolf, verders 6 à 7 Katholieken, 3 man van elke Partij. <Joed nienws : „'"de tweede: Zitting van het Voedmgs-Komiteit, zijn gcede kloeke besluiten genomen ; van de naaste week af gaat de voeding verbeteren en tôt 250 gr. per hoofd gehracht worden ; elk zal regelmatig bediend zijn van half wit brood. î\Tîpiiws van ~ .. , aile kanlen Te Brussel hangt uitgeplakt dat enkel 2 maal per week mag Taarterij en gebaK verkocht worden — Wanneer aile vreugd voorbij gaat, is de Vreugd der vergeving nog levend. — 150,000 Ottomobielen van aile Landen doen dienst in den Oorlog. — IEPER had voor den Oorlog 19,000 zielen, nu nog 4000. Te Pervijse, Ramscapefle en Nieuwpoort zijn veel Bewo-ners teruggekeerd. De Gebortegrond meer trekt dan 1000 paarden en 5000 stoomtuigen. Zonder de liefde tôt den Geboortegrond, zonder het verschil van Taal en Grens, zou een overrompeling van Volkeren het samenleven onmogelijk maken. — Is 't waar dat T'He-kelgem, te Essche en in ander Brabantsche Dorpen de schoon witte BLOEM aan 42 c. geleverd wordt. — Vrede, Vrede, Vrede zoet, komt terug met haast en spoed. — T'Antwerpen zijn 214 Leden van 't Stadsbe-stuur en 100 Onderwijzers, afwezig, zijn door den Gemeenteraad als ontslaggevers aanzien. Pro Justicia 't is recht en rede. — LONDEN, meer dan 4 millioen inwoners; sedert 1000 jaren heeft Londen over de 100 omliggende Steden en Dorpen in zich genomen, (zie daarover Thomas Morus, in band aan 60 c.) te Londen worden gewonelijk 100,390 menschen onder-steund; nu in 1914 waren er 4o49 min. Wie legt dat uit ? - ERPE bij Aalst moet 53 koebeesten ieveren ; zoo gaat het overal, op zijn navenant. — Te Brussel hangt uitgeplakt dat het Moratorium voor de Wissels en het terughalen der Stortingen in de Bank verlengd is tôt 28 februari. — In Kortrijk is de Stad ontlast van de zware boet 12 millioen en half. Een onderzoek heeft bewezen dat de wapens reeds lang in dit onbe-woond huis lagen, buiten de weet der Stad, die bij gevolg niet verantwoordelijk kan zijn. — De eerste 80 millioen der aanlasting op ons Land zijn te Brussel betaald. - Er staat in Vooruit dat te Geeraardsber-gen, bij bijzonderen, al de Wijn boven de 100 fles-schen is opgeeischt. De WerKMAN Nu wordt de BALLING bijzon-der hartroerend ; de eerste Nrs nog te bekomen zijn. — De Papierfabrieken liggen stil; en eens de voorraad Uitgeput ?!! Ik ben nog aan 50 riemen papier geraakt, er valt dus te sparen op 't Papier.. Is de Werkman nu op éen blad, maar in grooter formaat, ik ga zorgen voor den inhoud : kort en goed. Elk ivoord overwogen. QftMaïatfflffîJrî Heilig geld, dobbel verdiend, OOiaaiaOyglU een schuld die t Vaderland heeft voor de jongens, die in den Arbeid der Slagvelden hun leven en hun blced opofferen.. Er begint in die betaling meerorde te ko-men; t'Aalst is't nu aile 14 dagen 's vrijdags ; de let-ters A tôt P van 9 tôt 12 ure; na den noen van Q tôt Z van 2 tôt 4 ure. Waarom ontvangt De Werkman dit bericht niet ? — De Gemeenten die verschotten doen, zullen ailes terugkrijgen, met den intrestvan openba-ren Lof en Dank. ÂanriGenlijko teru§komst IN AALST van de Landgenoten over 5 maand weggeleid naar. het Duit sche Kamp Soltum ; dondercîag werden zij op den Trein gezet en brach ten den zaterdag nacht over te Mechelen; zondag zijn ze Iangs Brusse getreind; Leuven en omstreken mochten direkt naar hr.nnen thui s. Zon dag na den noen liep't gerucht : TweeTreins met Krijgsgevangen. Z< werden naar de Soldaatjes-School geleid en kregen er eten. Uit Dender monde, Lebbeke en Sint Gillis waren er over de 4oo. De Bnrgemeeste van Lebbeke was zijn Volk komen afHalen; de straat stond vol rijtuigei en karrekes. Er waren 8 à lo Aalstenanrs bij. — OVERWEG1NG : N, i zulke lange verwijdering zal het Huisgèain zoo veel te aangenamer zijn In de herinnering van het doorgestane lijden, ligt een wee-moedige zielsvreugde. Antwerpen,sehrikkelijke misdaad Op de Leopoldslei. 159, aldaar, woont de oude ren-teniersten Maria Mertens, 72jaar, gescheiden van haren man, M. Claus, die, naar men zegt, in Duitsch-land woont. Maandag d. v. w. bleef dit huis gesloten ; verschei-dene personen kwamen bellen, er werd niet geopend; nu ging de policie die de dour openbrak ; beneden zag men sporen van verhuizing, maar boven had men ailes doorsnuffelt, en in een der twee ingemaakte kassen werd het lijk der Rentenierster gevonden, in zittende houding ; die oude vrouw werd vermoord door verstikking : in de keuken stond ailes gereed voor het noenmaal. NIETS IS GESTOLEN, NIETS ! Het Parket heeft de opzoekingen voortgezet tôt laat in de nacht. De misdaad moet gepleegd zijn maandag voor den noeu ; het eten stond bereid. De meid is verdwenen, ze was maar onlangs in dienst, en men had de vrouw Claus-Mertens afgera-den haar te nemen. Nu is die meid verdwenen. *** Die Jan Clercker van Silvain Van der Gucht gelezen hebben, zullen zich herinceren, dat in een der inbraken en dieften te Meire, op 't Ilof Vergammen, de doortrapte Sprietvlechter eene meid kwam aanbe-! veien. Ze liet de moordenaars binnen... Hier schijnt de zelfde moordenaars-list gebruikt te zijn. Een compagnie rampen. Te Gent, in de Veldstraat, is Donderdag der v. w. geottomobield, de rechterbil gebroken, de loopjongen van het Amerikaansch groentenhuis. — Te Geat, twee mannen der Muidepoort waren voor <ien oorlog naar Amerika gevlucht, om aan straffen voor dief-stallen te ontsnappen ; nu waren ze teruggekeerd en leelden door inbraak en roof. D'ander week werd een der twee betrapt op heeterdaad van diefte ; de ander# vluchtte op het dak ; de Gentsche policie hield hem goed in d'oog en wachte hem af ; doch een Duitsch Soldaat schouderde 't geweer en ging hem n#êrschie-ten, waarop de Dief «ich gevangen gaf. M. PHILIPS, ge schrijft in P^ooruit 128 regels tegen de woorden door mijn vriend fan De \ Neve in uwen mond gelegd. We zouden u niet genoemd hebben, maar M. Nichels maakie dit noodzakelijk door zijn lang artikel op M. De Neve. Op de vraag van M. G rif fier Scheerlink wat de Socialisten honden aanbrengen, heejt M. Philips de aangehaalda woorden gezegd.... En M. Philips mag nu honderd duizend regels schrijven, M. Nichels mag hem helpen en bij-springen, de aangehaaldc* woorden zijn door niemand uit te wisschen. DAENS. — Ontvangen voor de Noodlijdende van een goedhertige Heer uit Aalst 5 fr. Dank! In de zitting van Zaterdag komt als eerste purt: Gel-delijken toestand van de Stad. Ontleeningen. — Er is geen Vastenavond in Aalst. — Te Denderhoutem is het Hof van Weduwe Coore-man aangerand, de Roovers waren reeds nabij de slaap-kamers aïs een hunner viel op den gespannen ijzerdraad. De Roovers zijn meest oud-veroordeelden. Voor inlichtingen Mevrouw Hymans, de Echtgenote van den Volksvertegenwoordiger Minister van State. Het is van die achtbare Mevrouw dat de twee Telegrams over Franz kwamen. — T'Aalst, in 't groot Collegie, Pontstraat, is een Broeder die aile opzoekingen doet over krijgsgevanpenen en gekwetsten, kosteloos en voor iedereen.— I De ingenieur De Cock, brandschatter, Muink-kaai, 26, Gent, die sedert veel jaren de specia-liteit heeft der schattingen van brand, voor meubels, koopwaren enz., gelast zich met dit werk kosteloos. 4âe Jaaî'gang. 5 Februari 1915. 2197.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes