De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

196 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Juli. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tb0xp6w090/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I » Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dn van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen- > komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS S.leurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en bij aile postboden van het land. Mijn dierbaar Volk. Hoe dikwijls heb ik niet gezegd en ge-schreven dat het Vlaamsch gevoelen, dat het Vlaamsch bewustzijn van dag cot dag veld want bij mijn dierbaar Volk, en dat, tôt in de verstafgelegene dorpen van Vlaanderen, trouwe harten te vinden zijn, die geestdriftig kloppen voor onzen hei-ligen Vlaamschen strijd. Een deel van mijn leven heb ik be-steed, om dat te bewijzen aan de hoogere geestelijkheid, aan de regeering, aan de zoogezegde leidende standen; aan al de-zen, dis hoorende doof, die ziende blind zijn, die de oogen sluiten voor den was-senden vloed van de Vlaamsche Bewe-ging, omdat ze er van bevreesd zijn. Steeds hebben de zoogezegde leidende standen, in het verschil van taal, het be-wijs hunner geestelijke superioriteit willen daarstellen. Door het misprijzen der volkstaai toon-den zij hun verrachting voor dat volk zelf, dat zij als minder, als inférieur uit-riepen.Zij behandelden de Vlamingen als on-waardigen, wiens geld en geest zij be-stuurden, niet tôt glorie van ons ras,maar tôt profijt van hun zak en tôt behoud van de schandelijkste voorrechten. Langzamerhand is het volk ontwaakj. Die er, zooals ik, gansche dagen mee leeft, die gansch Vlaanderen moet door-trekken voor zijn brood, die weet het, en die durft, zeker van den uitslag, zijn dierbaar volk oproepen, om in machtige sa-menkomsten te bevestigen, dat het her-leefd is. Zoo hielp ik inrichten sedert een viertal jaren : Vlaanderen's Kunstdag, de Virginie Loveling- en Hugo-Verriesthulde, de Driedaagsche Muziekplechtigheid en nu de uitvoering der Rubenscantate in het F eestpaleis. Al deze plechïigheden hadden één hoofddoel : De wassende Vlaamsche macht toonen. En wat geeft het warmte aan het hart, a!s ge gansch Vlaanderen door, telkens weer als ge uw volk oproept, den weer-klank voelt ! Wat doet het deugd die hon-derden brieven, stralende van betrouwen en vlammende van geestdrift, en dan den dag zelf, die blinkende oogen en dien fer-men handdruk van al d:e Vlaamsch'a vrienden, die onbekend van de Vlaamsche leiders, met iever en toewijding ge-stadig arbeiden aan de opstandig van on: dierbaar volk ! Ik neem mijn schrijfboek en ik schriji af de namen der gemeenten, van waai verleden Zondag de Vlamingen afgczak kwamen, en die hun kaarten op vocrhanc bestelden : Lckeren (ongeveer 175 man); Deurne Buggenhout (100 man op den kcp); Sotte ghem, Woluwe, Eerneghem (35 man) Thourout, Steenhuyse-Wynhuyse, Ha relbeke (51 eerste rangen); Mal deghem, Schelle, Landeghem, Seever ghem, Waereghem, Eecloo (zeer goec bewerkt); Oetinghen, Schaarbeek, Mei relbeke, Dixmude, Wakkerzeel-Werch ten, Somerghem(meest van al); Merchtei Drongen, Nevele (in de 50 man); Brugee Antwerpen, Roeselaere, Aalst (goed); Ze le (buitengewoon goed); Calcken (dich tegen de 100 man); Overmeire, Bornhem Schaarbeek, Ingoyghem, Temsche (niet tegenstaande het sluiten der kermis, goed Ronse, Boom, St-Gillis (Dendermonde) Nazareth, Yper, Thielt (buitengewoo goed, de E. H. Principaal van 't Colleg laat 50 leerlingen naar Gent komen Santvliet, Oostende, Deurle, Oostackei St-Giîles (Brussel), Stekene, Oudenaerde St-Martens-Laethem (74 man); Eisenc Melle, Alveringhem, Esschenbeek, Te; vueren, Mechelen, Deerlijk. St-Blasiu; Boekel, Wetteren (altijd goed); Korfrijl (evenajs verleden jaar werkt het onpar-tijdig verbond der Vlaamsche maatschap-pijen prachtig); Wachtebeke, Ternath, Ichteghem, Caneghem, Sinaai, St.-Ni-klaas, Loochristi, Leuven, Adegem.Geer-aardsbergen (43 man); St-Maria-Hoore-beke, Moerbeke (Waes), Hemixem, Wa-cken, Bouchaute, Werchter, Op-Puers, Bochalt, Iseghem, Borsbeke, Worteghem, Cluysen, Vyve-St-Eloi, Gheluwe (die kranige mannen zijn nergens te kort); Exaerde, Eecke, Wyngene (nog een nest van flamingantisme), Adeghem, Snaas-kerke, Melle, Baesrode, Avelghem, Leb-beke, Everghem, Waerschoot, Herne, St-Denys-Westrem, Vracefie, Hove, Moort-zeele (zeer goed); Aelter (ook zeer goed). Dat is slechts mijn lijst. Daarbij dient gevœgd deze propagandisten, die hun kaarten bij den heer Meert bestelden, en dezen, die geen kaarten op voorhand namen. Want honderden mannen kwamen 's Zondags per velo naar Gent af. Er zoo ontmoetten wij aan het bureel van het feestpaleis een trouwe vriend, die uit Lie-derkerke 57 mannen per velo naar Gent had mêegebracht. Goede Vlaamsche vrienden, trouwe strijdmakkers, die mij steeds steunt en aanmoedigt, ik dank u. Ik voel wat er achter mij staat; ik laat dan ook de honden bassen en geef ze dan alleen, als ze mij in de beenen willen bij-ten, een stamp op hun muil. Onverpoosd gaat de Vlaamsche wer-king voort. Gent heeft geschoten, Brussel maakt u veerdig ! De hoogeschooldag komt aan. Overal spaarkassen ingericht, en alle-man op 't dek voor den grootsten slag dien Vlaanderen ooit heeft geleverd : de vervlaamsching der Gentsche Hooge-school.ALFONS SEVENS. Tôt Gedachtenis. In de laatste wekenvwerd de Vlaamsche Beweging en de Vlaamsche Kunst, getroffen door groote verliezen : Te Antwerpen overleed de moedige, de onwrikbare Vlaming Karel Van Wal-le, die in de meoilijke omstandigheden van de Vlaamsche Opéra, geld en tijd veil had, om het werk niet ce laten te niet gaan. Wij brengen een dankbaren huldegroel aan dien Vlaamschen strijder, die we ool< als edel mensch hebben leeren waardee-ren.Te Antwerpen verloor de Vlaamsche Beweging, haar tegenwoordige opperge-neraal, Max Rcoses. Het was esn man van diepe kennis er i groot gezag. Te Gent, stierf na een langdurig lijden den grooten Vlaamschen toondichter Léo Van Gheluwe. I Eindelijk te Brussel, stierf Karel Buis oud-burgemeester der stad, een zeer ge waardeerd burger en een der zeldzam; Belgen, die niettegenstaande hun ver 1 franschte opvoeding, aan den kant de Vlaamschgezinden staan en strijden. Na het verschijnen van mijn brochure i La question flamande exposé aux Wa > Ions, kreeg ik op zekeren dag het volgen briefje : t Bruxelles, le 11 Janvier 1910. MONSIEUR, Je ne saurais assez vous féliciter d'aVoi ) défendu en français, la cause du flamanc C'est ce que je me suis efforcé de fair i aussi. Trop longtemps cette cause n'a êi e défendue que dans la langue que ne con ; prenaient pas les adversaires du flamanc On ne Prêchait ainsi aue des convertis. ', Votre plaidoyer substantiel fera beat coup pour le triomphe de notre cause. Agréez, Monsieur, avec mes félicitc i, tions, l'expression de mes meilleurs sei t'ments. 3ULS. Groote Dagen. Groote dagen zijn aangebroken. Over enkele maanden, voor de verkiezingen, lagen de Vlamingen daar als ontzenuwd. Plots echter is een nieuwe rilling over Vlaanderen gevaren en de Vlaamsche troepen scharen zich opnieuw in slagorde. Een groote dag was dit jaar de alge-meene vergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie. Daar sprak de voorzitter E. H. kannunik Joos en de feestrede was van Hugo-Verriest. Daar waren en minister Helleputte, en goeverneur en senators en volks-vertegenwoordigers en andere over-heidspersonen en nooit heb ik zoo juist, zoo schoon en zoo vrank onze beweging hooren uitleggen aïs dien dag. Ik hoop plaats te vinden om die redevoeringen heel en gansch uit de Handelingen in De Witte Kaproen over te drukken en roep ondertusschen : Dank, Koninklijke Vlaamsche Academie. Lang hebben de Vlamingen u van kant laten liggen. Nu treedt gij op zooals gij moet : Als het hoogste hoofd van het herlevend Vlaanderen. Dank, E. H. Joos, voor uw kalme en toch warme verdediging van de rech-ten onzer moedertaal. D?nk. o groote kunstenaar, o koene strijder, o edel mensch, dank, Hugo Ver-riest ! Denzelfden dag greep te Brussel, de algemeene vergadering plaats van de leeraars der athenea. Fier hebben de Vlamingen hun recht geëischt, en aan de Walen bewezen dat ze beu zijn van als minderen behandeld te worden. Gelijk-heid ! Dat moet er komen ! Wij hopen dat de Vlamingen pal zullen blijven en dat het politiek vergif deze krachtige en zoo belangrijke uiting van Vlaamsch leven niet zal doen kwijnen. En dan de 11e Juli ! Nooit is het her-denken van den Guldensporenslag geest-driftiger en algemeener geweest. Antwerpen spant natuurlijk de kroon. Grootsche stoet den Zaterdag avond, en "s Zondags uitvoering van de Rubenscantate (zonder geroep) op de Groenplaats. Te Gent lukte de betooging.op St-Baafs-plaats nooit beter dan nu. Marcus Moens heeft prachtig gewerkt. Te Brussel, kunst-feest, volksvergadering, enz. Te Mechelen, te Kortrijk, te Brugge, maar kom, we dienden al de steden en een ontelbaar getal dorpen op ce ncemen ! * * * : Een groote dag is voor de Vlamingen ook geweest de politieke redevoering van hoofdminister de Broqueville te Turnhout i Ziet ge nu, dat in de kiezingen eens vech-ten, geen kwaad kan! Tusschen de oor-zaken van den achteruitgang der katholie-ken, noemde de Broqueville nu ook de Vlaamsche kwestie. Hij zal ze oplossciv hij zal hooger onderwijs geven te Genf. De vraag is nu : Za'l hij de trapsgewijze ; vervlaamsching der Gentsche hooge-school geven, de eenigste oplossing dat de r Vlamingen kan bevredigen ! De een zegt ja, de andere neen. : Geloof -me, 't zal wel neen zijn ! Vclks-vertegenwoordiger Verachtert heeft het d ten ander eergisteren aan den Patriote ver-klaard. Maar we vreezen de Broqueville niet. Zooals al dezen, die zich in den weg van t Vlaamsche Volk stellen, zal hij r buigen of barsten. Het schijnt dat hij naar de betooging e Rutten niet gekomen is, omdat de Brus-e selsche Vlamingen zinnens waren hem te t- Gent de wormen uit den neus te halen. I. De Brusselaars waren het in aile geva! van zin. Er werd beproefd hen van dit i- standpunt te doen afgaan. tôt den Zaterdag voor het feest toe. De Brusselaars i- weigerden, en de Broqueville werd ver i- vangen door Carton de Wiart. Het schijnt ook. dat men in de arron-dissementen Thielt of Kortrijk werkt, om op een openbare vergadering een juiste verklaring aangaande de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool te bekomen. Het schijnt, dat bij de aangekondigde i'nterpellatie in de Kamer over de Vlaamsche Beweging door Destrée, er ditmaal een andere verdediger voor Vlaanderen zal opstaan, in den persoon van Edward Anseele. * * * In aile geval, Vlamingen, de zaken staan schoon. Doch vergeet het belang-rijkste niet. De liberale partij eischt de uitbreiding van de kiesdistrikten tôt de provinciale omschrijvingen. Steunt overal en altijd dien eisch. De provinciale kiesdistricten is recht-vaardig; de evenredige vertegenwoordi-ging krijgt een juistere toepassing en on* middellijk zitten enkele Vlaamschgezinden, die van geen enkele partij afhangen, in de Kamer. Werkt en waakt ! ALFONS SEVENS. —— ♦ Ope» m aan PL Loyaux, pastoor te Oude-God. MIJNHEER LUYCKX, Laat me u eerst zeggen, wie ik ben. Ik ben de wreker van het onrecht, waar en door wien het ook geschiede, en heet Ultor. Waar ik woon ? Aan uwe zij de, in uw parochie. Mijn bedrijf ? Fotograaf van memento's ofte Dagboeken, betreffende pries-ters, die « onafhanlielij\ en Vlaming » zijn. Waarom ik me tôt u wend ? Ziehier : In « De Witte Kaproen » van Maart en Juni 1.1. stelde Raap-den-handschoen op, U twee, zeer duidelijke vragen betreffende het afdanken « sans autre forme de procès » van den E. H. Vaast Bamps, als onderpastoor te Oude-God. Met een lach die vele boerkens zou beschamen, vroeg die heer u wat uitleg over het beruchte, voortaan historisch mémento ofte dagboek van Oude-God (me-mento, dat ik fotograaf ben van memento's, beknopte en andere) èn over de wal-gelijke en hatelijke procédés (voor machi-avels zijn aile middeltjes goed) waarvan een priester, die op 19 Februari 1913 was gebrandmerkt als « onafhan\elij\ en Vlaming », het onschuldig slachtoffer ge-worden is, omdat, zeggen 'booze tongen, het door huichelaars beslist was, van af 19 Februari 1913, dat hij het, kost wat kost, moest worden, eenerzijds om eene straf te volvoeren well^e de voll^swoede had doen uitstellen, anderzijds om aldus onrechtstreek.s een Vlaamsch- en voll?s-hater der Denderstree\ te kunnen redden, bij de eenvoudige en naïeve menschjes, die niet nadenken. Raap-den-handschoen-op vroeg u een paar inlichtingen (geen verslag van 60 of 70 bladzijden), overeenstemmende met de waarheid (want wij, flaminganten, dulden geen leugens !) en... gij zwijgt, Mijnheer Luyckx ! ! ! Uw stilzwijgendheid verontrust me en doet me nadenken. Mag het Vlaamsche volk dan niet we-ten door wie en hoe Vaast Bamps werd i gejudast te Oude-God ? Mag het Vlaamsche volk niet weten welk kluchtspel er gedurende het tijdstip Vierde Jaargang Per nunmier : 10 centiemen. Juli 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad behorende tot de categorie Vlaamsgezinde pers. Uitgegeven in Gent van 1910 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes