De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

152 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 April. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm14t1r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vierde Jaargang Per numnier : 10 eentiemen. April 1914 Wij eisclien de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ^^^ÊiÊiÊmmamaÊmÊÊÊÊmmÊÊÊmamamm DE WITTE KAPROEN Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dcn van elke maand. Wij eischen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. **^——Ê*mÊÊ^ÊÊÊÊmmÊÊamamamm Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. -- Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS •S»eurstraat, 7, Geni. Abonnement fr. 1,10 's jaar8. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en bij aile postboden van het land. DE DAAD. De wetgevende verkiezingen zijn daar. Nooit werden ze met meer onverschil-ligheid afgewacht. De oppositie schijnt lam geslagen en de katholieke partij zet, volgens het alge-meen gevoelen, haar triomftocht voort. De Witte Kaproen is geen politiek blad, maar als vlaamschgezinden dienen I we te onderzoeken, welken invloed deze toestand op onzen heiligen strijd uitoe-fent.* » * Hoe grooter macht de katholieke partij bezat, hoe meer ze den spot dreef met de Vlaamsche eischen; altijd moesten we de Vlaamsche wetten afdwkigen. Het tegen-woordig kiesstelsel, met het meervoudig stemrecht en bijzonderlijk met, dank aan de ingevoerde kiesdistrikten, zijn ver-valschte evenredige vertegenwoordiging, heeft de macht der katholieken om zoo te zeggen bestendigd en door het hoofdvak het overgroote deel der vertegenwoordi-gers wezenlijk onafzetbaar gemaakt. De katholieke regeering in de nias te verkiezingen loopt geen gevaar. Ook, niettegenstaande het Vlaamsch gevoelen van dag tôt dag dieper door-drinet in ons volk, niettegenstaande de talrijke en grootsche uitingen van Vlaamschgezindheid in de laatste tijden, als : de Ile Juliefeesten te Antwerpen, Gent en BrusseJ, Vlaanderen's Kunstdag, de Virginie Loveling- en Hugo Verriest-hulde, de Conscieiïcedag. de opvoering van De Schelde, zijn de Vlamingen op politiek gebied machteloos en leden de twee grootste nederlagen, die ze ooit on-dergingen, in de legerwet en de schoolwet.En nochtans, de katholieke Vlamingen hadden in de Kamer een Vlaamsch katholieke groep tôt stand gebracht, en onze leiders als Van Cauwelaert, Franck en Huysmans moeten aanzien worden als belansnrijke parlementaire figuren,die ook in andere kwestie's dan de Vlaamsche, een roi spelen. De houding der katholieke regeering, tegenover de Vlaamsch katholieke groep en inzonderheid tegen Van Cauwelaert was in den laatsten tijd niet aileen verne-derend,, maar walgelijk. Iedere Vlaming herinnert zich nog, hoe Van Cauwelaert in de bespreking der legerwet van toegeving tôt toegeving ging, van Vlaamsche regimenten tôt welkda-danige Vlaamsche eenheden afzakte, in de hoop het ministerie,dat zonder de Vla-xningen niet leefbaar is, te vermurwen. Niets hielp. In de bespreking der schoolwet pe-droeg het ministerie zich nog ellendiger. Poullet weigerde met de katholieke Vlaamsche groep in onderhandeling te treden en toen Van Cauwelaert, moe van miskend te worden, een gezamentlijk amendement met Franck en Huysmans indiende, dorst Woeste zijn katholiciteit in voile Kamer verdacht maken. Wat een verschil bij de verkiezmg over twee jaar, toen de katholieken vreesden, dat het kartel hen zou verpletteren ! Dan waren de Vlamingen helden en de tel^sten werden uit De Witte Kaproen geschar-reld, om te Antwerpen te bewijzen dat buiten de katholieke partij de zaligheid voor de Vlamingen niet mogelijk was ! Ja, Vlaamsche Broeders, ze nijpen ! De Vlaamsche Beweging wordt voor de katholieke partij veel te rumoerig. Nu schijnt de rechte tijd daar, om paal en perk aan dien Vlaamschen strijd te stellen. Dat zal den Koning en monseigneur Mercier plezier doen en de Wallo-nisanten misschien tôt zwijgen brengen. ■ Eerst heeft men getracht onze Vlaamsche voorvechters van Antwerpen te iso-leeren. Daarvoor is Siffer, die te Gent op den rug der katholieke Vlamingen in 't parlement geklauterd was, in de legerwet het ministerie bij gesprongen en No-bels in de schoolwet. 't Ministerie is ge-lukt; en terwïjl onze voormannen niet de minste ministerieele gunst meer kunnen verwerven, mogen de goede kameraden als Siffer en Nobels hun populariteit ver-sterken met voor allerhande creaturen plaatskens en profiftjes te krijgen. Zoo bekomt Nobels benoemingen, die waar-lijk aile gebruiken te buiten gaan. En dat het ministerie in zijn pogingen gelukt, bewijst nog het volgende:Dezelfde heer Siffer, die eens vroeg om in de Vlacfmsch katholieke groep opgenomen te worden, en die zich als volgeling van Van Cauwelaert te Gent uitgaf, weigert nu aan dezelfde Van Cauwelaert de hand en de heer Huyshauwer, die voor Siffer te Gent den Vlaamschgezinde moest uit-hangen, verkondigt het luide, dat hij het Antwerpsch tzarisme van Van de Perre en Co beu is. En gelooft me, Vlaamsche broeders,de mannen der regeering hebben insgelijks dokter Borginon in 't oog. Hij ook is te Vlaamschgezind. Monseigneur Mercier is begonnen met de groote werker der Bra-bantsche taalgrens, de eerweerde heer Vaast Bamps te knakken, die den strijd voor dokter Borginon meegestreden had. Zelfs bij de liberalen schijnt men van plan de Vlamingen vcor eens en altijd de keel toe te nijpen. Herhaalde malen reeds verschenen er in De Vlaamsche Gazet klachten, dat Vlaamschgezinde liberalan te Gent in hun broodwinning vervolgd worden. De tegenwoordige toestand werd best geschetst in Hooger Leven, dat schreef : 't Is middernacht ! * * * Niet het wcord, slechts de daad kan ons redden. Als men u de koord rond den hais legt om u ta worgen, dan smeekt ge niet, dan schreeuwt ge niet; dan vecht ge. In de naaste wetgevende kiezingen moeten de Vlamingen vechten; de katholieke partij kan niet vallen, maar ze moet verflauwd uit den kiesstrijd komen. Ze moet leeren, dat ze de Vlamingen wel noodig heeft, en dat ze de Vlaamsche voorvechters in de Kamer als Van Cauwelaert, Henderickx, Van de Perre, Borginon, Delbeke, en anderen, niet met minachting, maar met den eerbied, de dragers van het ideaal van een gansch volk verschuldigd, moet bejegenen. Te St.-Niklaas, in het arrondissement van Nobels, heerscht er een groote miste-vredenheid, die echter grootendeels op politiek gronden is gesteund. De katholieke Vlaamschgezinden hebben daarbij onder de plaatsvervangers een kandidaat geëischt en gekregen, den heer De Decker, waarop zij voorkeurstemmen zullen uitbrengen, om Nobels en Co te toonen, dat ze toch iets zijn en om hun instemming in de werking van Van Cauwelaert te betuigen. Te Aalst zullen, naar ik uit de beste bronnen verneem, de katholieke Vlaamschgezinden insgelijks hun kop tegen Woeste uitwerken. 't Zal witte briefjes regenen en het stemmental der democraten zal verbazend stijgen. 't Wa-re best dat de katholieke Vlaamschgezinden geen witte briefjes gebruikten, maar eensgezind voor Plancquaert stem-den en hem trachten, samen met Daens, naar de Kamers krijgen. * * * ■ En ja, de oogen van al de Vlamingen zijn wederom op Gent gevestigd:op Gent, de stad der vulgarisateurs, Vlaamschha-ters en katoenbarons bij uitmuntendheid ; te Gent, waar de drie partijen om ter meest tijdens de tentoonstelling voor Frankrijk gekropen en naar Vlaanderen gespuwen hebben; te Gent, waar de Vlaamsche hoogeschool moet verrijzen en waar de gemeenteraad nog nooit geen tijd heeft gevonden, om dat levensvraag-stuk voor ons volk te bespreken. De katholieke Vlaamschgezinden te Gent, beu van door hun eigen partij miskend en verraden te worden, hebben zich kortelings geleden als politieke vereeni-ging ingericht. Iedereen hoopte dat ze met dezen kiesstrijd den strijd zouden wagen, doch die hoop wordt niet verwe-zenlijkt. In aile geval hebben zij de katholieke partij reeds een gevoeligen slag toe gebracht. De heer F. Van de Wattyne, burgemeester te Bassevelde, de gewaar-deerde Vlaamsche letterkundige,heeft ge-weigerd langer op de katholieke lijst te staan en als lokvogel voor de Vlaamsche stemmen te dienen. Elkeen weet, welken grooten invloed de heer Van de Wattyne in 't Meetjesland heeft en hoeveal stemmen hij in de laatste verkiezing voor de katholieken heeft gewonnen. Ondertusschen werd het in 't arrondissement Gent bekend, dat de kristen volks-partij zou strijden met als eerste kandidaat dokter Doussy, oud-bestuurlid van den katholieken Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen en gansch Vlaanderen door geëerd om zijn onwankelbare Vlaamsche gedachten en zijn onversaagd-heid in den strijd. Te Kortrijk had dokter Douny zijn hand geboden aan de kristen Volkspartij en had zich daar in korten tijd doen waardeeren als een degelijke inrichter van volkswerken. Als eerste bijgevoegde kandidaat koos de Kristen Volkspartij te Gent een harer strijders van t eerste uur, den heer G. Versluys, bloemist te Everghem, Self-made-man in den echtsten en schoonsten zin van 't woord, mag de heer G. Versluys als toonbeeld gesteld worden van den waren Vlaamschen strijder en wroe-ter. Pal en onwrikbaar leeft hij daar met zijn Vlaamsch- en volksgezinde gedachten, bezield met die oude Vlaamsche koppigheid en dien onverstoorbaren le-venslust, die bergen verzet. In een vijf-tiental jaren werkte hij zich op tôt grooten bloemist, die met evenveel fierheid mag wijzen op de hectare gronds, die hij onder glas bracht, als op de « bende » van acht kinders, die juist als hij eens den Vlaamschen aard en den Vlaamschen arbeid tôt eere zullen strekken. Vcor en met zulke mannen is het een genot te mogen strijden, bijzonderlijk om-dat, zooals juffrouw Dï Guchtenaere het verleden maand zoo goed schreef : De Kristen Democraten cp Vlaamschgezind gebied in orde zijn. * * * Het beste strijdplan in Gent, om de katholieke partij de noodige les te geven, is dus de Kristen Volkspartij te Gent te ondersteunen. Zooals ik eens in de Kempen Seraf. Lambreghts ter hulp sprong, zooals ik in de laatste gemeentekiezing den liberalç Vlaamschhater Dauge en in de laatste provintiale kiezing den katholieken Vlaamschhater Vermeersch aanviel, zoo | vind ik het mijn plicht in de aanstaande j wetgevende verkiezing naast Doussy en Versluys te strijden. In overeenstemming met de Kristen Volkspartij te Gent zal ik de tweede plaats op hun lijst innemen,en mijn eigen strijdblad, dat De Daad zal heeten, zal tôt in de verstafgelegen wijken van t arrondissement Gent-Eecloo het Vlaamsch programma gaan verkondigen en er de Vlaamsche eischen gaan verdedigen. Ik ben overtuigd, dat de echte Vlamingen uit aile gewesten mijn houding zullen goedkeuren en mijn werking zullen steu-nen. Ze mogen gerust zijn, de uitslag zal aile verwachtingen overtreffen. Is de tijd kort, reeds lang zijn de gemoe-deren voorbereid; nu hebben we slechts den stormloop te doen, om de vesting in te nemen. ♦ * * Het strijdfonds wordt geopend.De Vlamingen, die mij reeds hun geldelijke hulp toezegden, gelïeven mij onmiddellijk de fondsen te sturen en ik hoop dat talrijke Vlamingen hun voorbeeld zullen volgen. Dat strijdfonds moet dienen om mijn strijdblad De Daad in 't arrondissement te verspreiden en om een reeks affichen te laten verschijnen. Het strijdfonds zal met de beginletters der gevers of onder een toegezonden spreuk in De Witte Kaproen opgenomen worden. De jonge Vlamingen, die mij genegen zijn, kunnen mij oak anders helpen. Ik heb 100 man noodig, om op ééïi Zondag mijn strijdblad op de 107 gemeenten van huis tôt huis rond te dragen en door een persoonlijk woord gansch het arrondissement over het doel van mijn optreden in te lichten. Zelfs deze vrienden, die mij te Brussel en te Antwerpen hun medehulp toezegden,worden verzocht mij onmiddellijk hun medewerking per geschrift te verzekeren. Ze klappen tegenwoordig veel van een Roode Week, wij zullen in 't arrondissement Gent een Vlaamsche Zondag in-richten.* * * Katholieke intellectueelen van 't arrondissement Gent, 't is op u dat ik meest reken. De Kristen Volkspartij is sedert geruimen tijd in stilte bezig met in 't Gentsche te werken. Op de eerste meeting die ik met Doussy gaf te Nazareth verleden Zondag, waren 400 man samen-gestroomd. De grootste geestdrift heerscht in hun rangen. Openbaar kunt of wilt ge misschien dezen strijd niet steunen, maar in 't geheim zegt een half woord ailes, en in de stembus, zult gij de hand reiken aan de door en door kristenen Vlaamsche ar-beidersbevolking van ons arrondissement. Wilt gij niet stemmen boven de lijst, gij kunt naast mijn naam stemmen. Wat de liberale Vlaamschgezinden be-treft, die ook kunnen voor hun lijst niet stemmen. Want Lippens zelf, die daar de de redder des vaderlands moest worden, heeft in Le Rappel een verklaring tegen de vervlaamsching en voor de verdubbe-ling der Gentsche hoogeschool afgelegd. Wij weten ook, dat de Vlaamschgezinde advokaat Léonard Willems een nieuwe kandidatuur op de liberale lijst heeft ge-weigerd.Zooals ik in het laatste îummer van De Witte Kaproen schreef stellen de vrije socialisten advokaat Pieter De Bruyne voor, die steeds de Vlaamsche rechten verdedigde. Gij, liberale Vlamingen te Gent, zult uw geweten onderzoeken, dat u zal voor-i schrijven in aile geval niet voor de liberale lijst te stemmen. * * * En nu, Vlaamsche Broeders, harten omhoog ! Middernacht is 't uur, waarop de dag begint. Alfons Sevens. ——

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad behorende tot de categorie Vlaamsgezinde pers. Uitgegeven in Gent van 1910 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes