De Yzer

1571 0
08 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 08 December. De Yzer. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj5933r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N' 10 8 December 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN HEÏ BELGISCH FRONT Inschrijvingen voor één jaar : Voor Militairen fr 5 Voor burgers » 12 Voor den Vreemde. buiten het port. Opstelraad en Bestuuk : Gebroeders MAKAR Z. 143 «/, Bureelen te Brussel : 3, Wekkplaatsenstraai Prijs van het nummer : f Bezettingsleger ... fr. 0.10 In België . . .... » 0.26 Aankondigingen : Prijs vast te stellen bij overeenkomst. Aan onze Lezers ! We verschijnen opnieuw! Hoejt er op gewe-zen waarom we enkele weken de publicatie van ons jrontblad moesten onderbreken? De iriees-ten !oti^er medewerkers bevonden zich in de\ I 1-t fi /* ' 1 l A »î''" \ t* ~ vierend de heuvelenrij van Vlaanderen beklau-terd en op dit oogenblik den laatsten vijand uit den lande verdreven hebben. Nu de kanons niet langer dood en vernieliny zaaien en er weer kan gedacht wurden aan den riationalen opbouw, achten we 't oogenblik ge-schikt, om door ons orgaan, weer voeling te kweeken onder elkander. « De IJzer » is eerst en vooiai het blad der soldateu. We rekenen nochtans ook op de wel-willendheid van het burgerlijk publiek, dat we zullen inlichten over àl de schitterende wapen-jeiten waardoor onze regimenten. tijdens dezen vierjai igen krijg, roem en eer verworven hebben.We rekenen ook op de collaboraiie van dezen welke den strijd van nationale en vlaamsche eendracht met ons willen voorizetten. Nu ze het zwaard niet meer hanteeren wordt het tijd dat ze de pen scherpen. Breedheid van geest, eer-bied voor de politieke overtuiging van eenieder. rechtzinnigheid, ziedaar enkele groote leidmo-tieven welke den koers van ons orgaan onder r/unstigen wind zullen houden. Manneri van den IJzer en burgers uit het ver-loste België : heit! DE OPSTELRAAD. Om en rond de gevechten van Merckem Van een ooggetuige De dagbladen hebben in den laatsten tijd het offi-cieele relaas der voornaamste gevechten van het Bel-gische leger overgedrukt. Tôt nog toe hadden de men-schen in het verloste gebied de roemrijke wapenfeiten onzer dappere troepen slechts bij stukken en brokken vernomen. Van een geschiedkundig standpunt uit is het zeker hoogst belangrijk het door deskundige op-gestelde verhaal te kennen van de ooriogsphasen waarin de Belgen op zulke glorierijke wijze betrokken zijn. Vele pittige anecdoten nochtans blijven in dat officieele proza uitgesloten, 't, zij dat ze slechts door enkelen bijgewoond zijn, die wat anders te doen hadden dan een oorlogsdagboek te onderhouden en te publiceeren, t zij dat ze spoorloos verdwenen zijn in het bloedig gewoel van den kamp. Eenieder kent nu het thema van den slag van Mere-kem, waar de 9e, lie, 12e en 14e linieregimenten, het le jagers te voet van de 3e legerafdeeling, en het 13e en 19e linieregiment van de le Divisie zulke prachtige lauweren geoogst hebben. In de Lente van 1918 hadden ae Duitschers een rjffrr n a r\xi! t'îri1 vr> -rv o- •- •l"r" ~r* --f ~ - o - -• ~i ■ — ' -**-»- --i aan^iet het doel de voorposie» van fêperen {» over-rompelen om alzoo het Engeîsofc leger est Vlaanderen, na de verovering van den Kemnie3beït., langs den achterkant aan te vallen en do. c te brekèn naar Duin-kerke. Doch de vijand liep d, ar een blauwtje van belang, en hij veranderde zijn plan. Hij wou een door-braak in de Belgische lijn beproevèn en was zeker van zijn stuk. Den 17 April kwam het te Merckem tôt een treffen tusschen de Duitsche en Belgische leger». De vijand stormde er verwoed op los: drie Duitsche keurtroep-afdeelingen namen dee) aan den strijd in eerste linie. drie andere in tweede linie. Een zevende Divisie stond daarenboven gereed om in te grijpen. De poppen gingen aan 't dansen. Uitslag : de Duitschers weken terug naar de plaats van waar ze gekomen waren en de bloem hànner stoottroepen werd er deerlijk in de pan gehakt. Diij duizend vijandelijke lijken bedekten het terrein, en er bleven 800 krijgs-gevangen soldaten in onze handen, 20 officieren en rond de 100 machiengeweren. Ik herinner me nog die dagen alsof het pas gisteren gebeurd ware. Half April zat ik op voorpost. aan jjen zoom van het hosch van Houthulst, in de hoeve Faid-herbe. Ik voerde er 't bevel over twee miltraljeuzen Colt. 't Was nacht. De wind speelde in het doode tak-kenhout der verminkte boomtronken, en dieper in het woud walmde soms een sinister geloei als een klage-lijk gebrom van orgelpijpen. Er hing onraad in de lucht. Tweemaal reeds had ik de valschermen geopend die mijn machiengewerbn bestopten en de stukken doen laden. Af en toe siste er een vuuijpijl op die lichteiid nangen bleef en een Shakespearïaansche nitzicht aan hêt Vrijbosch ver-leende terwijl het gehnil der howitzers de kreet scheen van nachtelijke tooveressen en saters. We verwacht.ten ons ieder oogenblik op een verra-derlijken aanval. De stilte bleef ongewoon, geen vijan-delijk schot knalde. Dien nacht gebenrde er niets. Tegen den morgen begon het te regenen. In vollen dag deed luitenant Hosday een ronde. Kogels schuifelden hem langs de ooren. Maar kalm gumlachend trad hij op ons toe, zonder maar eventjes zijn hoofd te bnkken. Die beradenheid stak de jojngens een riem onder 't hart. Een weinig over den noen begonnen de Duitschers onze vooropgeschoven stellingen te bombardeeren. Bechts van ons smeten ze bommen en t,orpieljen van uiterst zwaar kaliber. De luchtverplaatsing was zoo hevig dat er soms een onzer tegen den bodem gesmakt werd en de pikkels der Colt's versprongen. Ook onze post werd onder vuur genomen en beschoten met ver-lengde 77ers. Telkens we in de verte den vagen knal hoorden der batterij, voer er een rilling door onze leden. Zou het ditmaal roos zim? Neen. De howitzer viel te kort of te wiid. Ik rekende uit dat ze ons met drie kanons bestookten tegen negen granaten per mi-nuut, waarvan er twee in shrapnell ontploften. Plots vic-l er één vlak tegen het linkereinde van den post. Aardklodden ploften duizelend op helm en schof- 7 ' " ~ ten. Een mijner mannen van het eerste stuk sprong op | mij toe, de handen op de borst. — Sergeant, ik heb een stuk in mijn hert ! (k verschoot. — Bap. Leg u neer ! En terwijl al maar door de obussen in 't ronde openkwakten, rukte ik zijn kogel-gordel en vest los. Een klein rood bloedplekje bevoch-tigde zijn hemd. 't Is niets, zei ik, toen ik de wonde gezien had Een schram ! Er hing een lapje vel van zijn borst. Daar lag gauw een plaaster op en met een mondsvol jenever was de alteratie afgedronken. Drie lange uren werden we aldus gebombardeerd. — Alweer zooveel duizenden Mai'k naar de maan, spotte een oolijkerd. Ja, eens te meer waren we er goedltoop van af. Nog een nacht en we zouden afgelost worden. Tegen 't vallen van den avond meldde men ons dat we de stelling in den loop van den nacht zouden verlaten. De mitrailleurs zouden echter de laatsten blijven om desnoods de beweging der achterhoeden te beschermen. De be-zettingstroepen der linie vertrokken. Toen bleven we alleen over, een beetje ontmoedigd. We begrepen toen niet al te wel de strategische st.rikken welke de staf san den stormreeden vijand spannen ging. i De, stilte wps onhoilst)ri'ei": Eindelijk ■ am cer ;:ciiXKfè me schririeïijk r.wvei brengen dat ik ook met inijfi personee! opkramen mocht." Langzaam schar->e!den we ons boeltje bijeen; zwijgzaam- vertrokken ne. ledere stap die we leden was een strook grands welke we afstonden. Een krop-stokte ons in de keel. We peinsden ann al de jongens — Engelschen en Franschen — die gevallen waren gedurende het offen-sief der Vlaanderen in 1617 om dien lap grand uit den klauw van den vijand te rukken. Was hun levensoffer dan vruchteloos geweest? Een pijnlijk, gevoel overrompelde ons gemoed. Met ons bloed hadden we de aarde gedrenkt en binnen I enkele uren zouden de Duitschers dezelfde aarde onder bunne zolen pletten. Hoe jammer ! . * * * î Twee dagen later lachten we enkel om onze neer-slachtigheid ; we hadden plaats gemaakt voor «en 1 nieuw Dnitsch' ^erkhof ! De Plechtige Intrede te Luik Zaterdag, 30 November 1918. — Van een ooggetuige : Na Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel, heeft de Koning insgelijks zijne plechtige intrede ge-daan in de glorierijkste onzer steden : Luik. Om 10 nui klokslag dreunden kanonschoten en weinige oogen-blikken nadien verschenen hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, aan de poorten der stad, bege-leid door prins Léopold en de stafofficieren der geal-lieerde legers. Daar werden zij verwelkomd door de HH. Delvaux de Fenffe, gouwheer der Provincie, en Kleyer, burgemeester van Luik. Vervolgens zette de stoet zich in beweging langs de straten Ste-Marguerite. St-Séverin, Léon Mignon, Boussel, Notgei^Dlaats, St-Lambertplaats, Tooneelplaats, Hoogeschool- en Kathedraalstraat, Pont-d'Avroy, Avrovlaan en Bogier-laan.Op gansch hun doortocht werden onze geliefkoosde Vorsten hartelijk toegejuicht. Een auto vol bloemen welke toeschouwers onze Koningin aangeboden hadden, reed voorop. Duizenden kreten slierden door de lucht : « Vive le Boi! » « Vive la Beine! » En het was als een geklapper van vlinders, al die wuivende witte zakdoekjes welke geestdriftige handen zwaaiden uit vensters en balkoenen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Yzer behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes