Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

636 0
15 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Augustus. Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad. Geraadpleegd op 19 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55p3h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Turnhout, Zaterdag 15 Augustus 1914 - Ir 33 - Yijf-en-Zeventigste jaargaag àDVERTÈNTIEN. lft eentiemen per érukrege) DE KEMPENAAR A BONNEMENTFRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 gald 25 centeo 11 NAAH IÏIBI1DIJD. 1U ken cen naam, Die zacht en zoet, Weergalmt in 't ICristelijk gemoed, En 't hart van vreugde trillen doet, Van hoop, die 't in zijn aders voedt : Iiet is uw naam, gebenedijd, Maria ! Die ons aller voorspraak zijt. 1k loof een naam, die lieflijk klinkt, Dien 't aardrijk vol van wallhst zingt, Wiens glans 't gescliapen bovenblinkt, Dat voor dien luister nederzinkt : Het is nw naam, gebenedijd, Maria ! Die ons aller schutsvrouw zijt. Ik eer een naam, die traan bij traan Des droeven op zijn lijdensbaap Afdroogt, als hem — met Smart belaàn : De wanlioop dreigt ter néer te sfaan : Het is u.w naam, gebenedijd, Maria ! Die ons aller Ipevlucht zijt ! Ik min een naam, i Door God bemind, ! Gestaineld door 't onmondig kind, 1 Waar de arme wees verliehting vindt, Bij t duister van heur toekomst blind : Het is nw naam, gebenedijd, Maria ! < Die ons aller liehtbaak zijt. Ik roem een naam, I Wiens kracht gewis, Der weeftw' — wier ziel gedompeld1 is In d'afgrond van de droefenis, J Den balsem brengt der lafenis : Het is uw naam, gebenedijd, Maria ! Die ons aller Moeder zijt. s lie noem een naam, c Die vrede schenkt, Aan 't zondig kroost, cloor wee gekrenkt, ^ Dat hij met rust en laafnis drenkt, Als 't uw barmhartigheid gedenkt : Het is uw naam, gebenedijd, Maria ! , Die ons aller redding zijt. 1 Ik viër een naam, £ Die wonden heelt t In t hart, verkankerd en vereelt, ' Waar hij nieuw levein mededeelt Als 't zieh vërtrouwend Haar beveelt : Het is uw naam, gebenedijd, Maria ! ( Die ons aller heilbron zijt. Ik zing een naam, ; Wiens minlijkheid c Tôt 's werelds polen is verbreid, £ Een naam vol gloor en majesteit ' Die zegen over 't menschdom spreidt : Het is uw naam, gebenedijd, Maria ! Die onze eer en glorie zijt. j Ik hoor een naam, j Die vreeslijk luidt Die l he'lloos rot fn de ooren tuit, En :t snood ontwërp van 't monster stuit ' (Ten val gedoemd bij Godsbeslluit) 1 Dat vlamde op bloed en roofen buit : Het is uw naam, gebenedijd, Maria ! 5 die ons in dezen tijd, 1 als t volk, u toegewijd, i op do.od en leven strijdt, 1 een Davids bnreht en torén zijt. 1 ■i DR FRANS MATHE. De Enropeescne Oorlog ; Ij België is het slagveld geworden der groote mogendheden vau Europa. De Belgen hebben hunne grenzen verdedigd met eenen leeuwenmoed welke de bewontlering v van heel de wereld lieeft afgetlwongen, en ons' S léger heeft de Duitsche troepen die over Bel- 0 gië wilden komen om een inval in Frankrijk 11 te wagen, gedurende meer dan aeht dagen in v bedwang gehoutlen. De stadLuik is in handen van de Duitschers v gevallen ; Tongeren en Verviers eveneens; maar j' de forten van Luik "zijn onverwinbaar, zaaien dood en vernieling onder de Dnitsche troepen s en zijn en blijven een dreigend gevaar voor Jiet vreemde garnizoen dat de stad Luik bezet. Intusschcn zijn do Duitsclie troepen over Ton- z geren dieper het land ingedrongen, en menver- ^ wacht zieh vandaag of morgen aan den grooten 11 volkerenslag, waarbij Franschen en Engelschen met de dappere Belgen in één gelid zullen strijden tegen Duitschland. Eergisteren nacht had een verwoed geveclit plaats te Ilaelen, bij Diest. Het kanon werd te Gheol en zelfs tôt in Turnhout, voortdurend ge-hoord, en van uit den toren der Sint Amands-kerk, te Gheel, bemerkte men den gloed van ( brandende woningen. Hier werd gisteren het gerucht verspreid dat de Duitschers twee- of drieduizend dooden op het slagveld lieten, en dat tweeduizend Duitsclie krijgers gevangen werden genomen. Men denkt dat de groote slag zal geleverd worden in de nabijheid van Waterloo, het be-roemde slagveld waar honderd jaar geleden de legers van Napoléon I werden vernietigd, en waar de woreltlveroveraar moest onderdoen voor de vereenigde legers van Europa. ,,L'histoire se répète toujours" wordt wel cens gezegd. Maar niemand had veertien dagen geleden kunnen denken of durven voorspellen dat het rustige en vreedzame België was voor-bestemd om het tooneel te wezen van den groot-sten volkerenslag welke de wereld ooit heeft gezien !. Wat zal de uitkomst wezen ?... Laat ons hopen op de goddelijke Voorzienig-heid, welke tôt hiertoe zichtbaar het Belgisch volk heeft beschermd. Men heeît algemeen gezegd dat ons klein maar dapper loger zieh met leeuwenmoed heeft verdedigd. ,,Dat zijn geen soldaten, dat zijn leeuwen !..." hebben de verraste en verslagen Duitschers uitgeroepen. Waar put de Belgische soldaat die reuzen-kracht, dien leeuwenmoed, dat weerstandsvermo-gen, dat de taaiheid en gehardheid van een lang geschoold en gedrild leger beschaamt ? O, de vinger Gods is hier zichtbaar !... De zegepraal van de Belgische troepen tegenover een tienmaal sterkeren vijand kan menschelijker-wijze niet worden uitgelegd. 't Is meer dan een wonder, een mirakel !... En de onverschillige en ongeloovige die het Godsbegrip sinds lang uit zijn hart meende gebannen, buigt het. hoofd, wanneer men hem op de zichtbare tusschenkomst der goddelijke Voorzienigheid wijst. De Ilemel kon niet doof blijven voor het smeekend gebed van ons godsdienstig volk, dat den eeredienst van het II. Hart van Jésus zoo openlijk en algemeen belijdt, dat in dichtedrom- men de heiligdommen van O.-L.-Yrouw bezoek en haar beeld in triomf rondom onze strater draagt, luid biddend en smeekend voor het be houd van ons land en voor de zegepraal on zer wapenen ! Wie bezielt de Belgische jonkheid met (lie zelfopoffering, met die vaderlandsliefde, met dit krijgsmanszucht, op het oogenblik van het groot ste en dreigendste gevaar ; wie doet de keui onzer jongelingsehap, wien de onschuld uit hei wezen straalt, met duizenden en duizenden op komen om hun jeugdig leven ten offer te bren gen voor hunnen geboortegrond en hun bloed te offeren voor ons nationaal volksbestaan ! ? De voorbeelden van zelfverloochening, door België elken dag gegeven heeft men nooit gezien.In onze eeuw van gemakzuclit, waarin de jonkheid alleen voor sport en vermaak te vin-den was, is in België een gansch leger van vrijwilligers opgestaan, om onder deplooienvan het nationaal vaandel te overwinnen of te ster-ven.Verleden week kwam in een gezin de droeve tijding toe dat de oudste zoon in het verwoede geveclit van Luik gesneuveld was en dat men zijn eonzolvigheid médaille had gevonden. Vooi-aleer de blijde en verm^eiïxlë tijding dai tic jeugdige soldaat, na eeiî^evecht dat drie dagen tluurde, ongedeerd uit den slag was gekomen. hadden reeds twee zijner broeders plaats genomen in de rangen. I >insdag kwam de vierde zoon, die niet werd aangenomen, alhoewel hij goedgekeurd was voor aile wapens, omdat hij tôt de klas van 1914 be-hoorde, ons een aahbevelingsbrief vragen voor den minister van oorlog, M. baron de Broque-ville, om als tolk te worden aangesteld bij liet leger, en op die wijze dienst te kunnen be-wijzen aan zijn vatlerland. Men noemt gezinnen waar zes zonen onder de wapens zijn ! ! ! Tegenover al die voorbeelden van moed, zelfopoffering en vadorlandsliefde, voelt men den boezem zwellen en aclit men zieh fier Belg te wezen. Ja, men mag vertrouwen hebben in de toekomst, of liever in de ondoorgrondelijl.e raadsbesluiten van de Voorzienigheid, die zieh van een klein, bijna ongeoefend volk schijnt te willen bedienen om de onweerstaanbare kraclit van een reuzcnleger te breken. In het Duitsclie leger, dat door zijne getal-sterkte ailes schijnt te moeten overrompelen, vet ht men niet met dien leeuwenmoed en zelfverlco-chening welke onze jongens bezielt. Die krijgers, gedrild en gestaald door de oe-feningen, gevreesd om lninne onversaagdhei.l, strijden met angst en schrik, en schijnen ge-lukkig wanneer zij krijgsgevangen worden genomen.Wat zal vandaag de volkerenslag geven, waaraan naar men zegt 700,000 tôt een mil-lioen soldaten zullen deelnemen ?... Het volk is vol bange verwachting en vol afgrijzen voor het barbaarsch en onmenschelijk tooneel dat daar gaat worden afgespeeld; het ijst en is verontwaardigd wanneer het denkt aan al de lijken welke daar zullen worden op-eengehoopt, aan de duizenden en duizenden ge-kwetsten, aan de ongelukkige gezinnen, wie morgen een beminden vader, een geliefden zoon of bloedverwant zal worden ontrukt. Maar ook het volk heeft vertrouwen in den bijstand des Ilemels, die over eenling en liuis-gezinnen, over legers en volkeren waakt, en die niet doof zal blijven voor de verzuchtin-gen, smeekingen en gebeden welke in ons ka-tholiek land alom oprijzen ! Moge de Ilemel België en ons leger genadig wezen ! Zij zullen tien niet terneu Overal hoori men het heldhaftig gedrag der Vlaamsche soldaten loven, in de roemrijke ge-vechten rond Luik. Ziehier o. a. wat een î 'rmscli dagblad daarover schrijft : „Het goltl den strijd door het 12e linieregi-înent geleverd, op de baan van Visé. Le Duitschers namen gedurig in aantal toe. De kom-mandant onzer troepen, die geen andere zen-ding had dan de opkomst der vijanden te ver-tragen, oordeelde het oogenblik gekomen zieh terug te trekken in de richting van het fort Barchon. Ilij beval dus den aftocht. Tôt dan toe was hij zijne soldaten volkomen meester ge-weest, en op een enkelen wenk stormden zij vooruit. Nu echter dat er kwestie was ach-teruit te trekken, had men al de moeite van d( wereld om lien te bedwingen, en gezonde re-ilen le doen verstaan. Met machtige stemmen hieven zij het Vlaamsche volkslied aan, en in breetle, forsche tonen klonk het : ,,Zij zullen hem niet lemmen, ,,Den fieren Vlaamschen leeuw 1" Hun wezen dat met stof bedekt was gloeide van strijdlust, en hunne oogen vlamden van be-geestering ! De kogels suisden langs hunne ooren, en de ballen floten boven hun hoofd, maar zij hoorden noch zagen niets dan den vijand die hun vaderland belaagt !" W ij, die ons volk van nabij leerden kennen, waren ervan overtuigd dat onze Vlaamsche soldaten zouden gevochten hebben als lielden, welke dwingeland ook onzen vrijen grond kwam schenden. Koning Albert, onze edele vorst, wist ook dat hij op onze kerels mocht rckenen, en in zijn manhaftigen oproep tôt het leger komen deze veelbeteekenende woorden voor : ,,Herin-nert U, Vlamingen, den Gulden-Sporenslag." De Vlaming, zijn grootsch verleden en zijn waardigheid bewust, strijdt nu als een leeuw, naar het woord van een Duitsclien krijgsgevan-gene : ,,Das sind keine Soldaten, das sind Lowen!" De Vlaming toont zoo aan zijn broeder, den Waal, hoe uit liefde tôt zijn aangebeden Vlaan-deren, tevens eene diepe gehechtheid aan 't Belgisch vaderland gegroeid is ; hij bewijst met heldendaden dat zijne apostels het goed voor hadden, toen zij in hem stamtrots en eigen-waarde opwekten en liem het Vlaamscli evange-lie brachten, dat onder andere bevat : ,,Wij willen noch Franschen, noch Duitschers worden ! Wij willen ons zelf zijn!" Vlamingen, strijdt dus vôort met leeuwen moed ! Do£t U gelden op het slagveld en overal, zoodat onze regeerders, na den oorlog, moe ten bekcnnen : „Het Vlaamsche volk is nog steeds een heldenras ! Zoo een schoon en waar dig volk verdient zijn voile recht ! En als eerstt belooning voor zijn dapperheid en trouw, schen ken wij het de Gentsche hoogescliool !" Vlaamsche strijders, dat die sterkende ge dachten U bezielen als gij vôôr den vijanc staat ! Ik roep U toe, met Fons Sevens in ziji ,,Witten Kaproen" : ,,Duitschland moet den klauw van den Leenu voelen." Aug. BORMS. Algemeen ivamoneK Vlaamsch Studentenverbond 1 Studentensekrelai'iaat. MINDERiBROEDERSTK A AT, 24, LEUVEN. VOORZITTER : Iloogleeraar E. VJiebergli. Makkers, L \ ele leiders vroegen ons aile feesten op t schorsen' ! Onnoodig Avas 't uwe aandacht daai op te vostigen ! Welhoe onze broeders staa i op fret slagveld ; yAj strijden, lijden, vallen, e wij zouden ons aan vreugde overleveren. D, ware hatelijk, en gij zijt cdelmoedig. Ool* gen wij met LJrias ujt de Schrift : „B: heil onzer ziel, diat zal niet!" MAKKERS, ONS LAND IS IN NOOD, VRIJHEIl DOOD : Dat is de inzet van den strijd heldhafiig door de onzen aangevat. Wi meer djan iemand ons lind bem'nnen, wij zen geen opofferingen. Liefde kent geer den ! Ilarop dan, broeders, grijpt de wf Niets is schooner, niets is edeler, niels is liger dan te strijden voor 't behoud vai Vaderland. WAT GE ZOOVEEL M A AL ZONGEN IIEBT, MAAKT HET NU D ZAAK. MIJN LEVEN VOOR VLAANDI EN VLAANDEREN \OOR GOI O MOCHT IK DAT WINNENDE VEN. En kunt ge naar de strijdliniën, waa uw lieidenhart u 'Jaagit, niet oprukken, v niet d;u ge in uw onniiddellijke ojngeving Vaderland dienen* kunt. Ncemt op u liet werk dat de • wecrbaiv lien anders zouden volvocren ! Gaat op veld en staat daar onze landbouwers 1er Knapen de lianden aan d^en- oogst. Stelt en al ten dienste der plaatselijke comiteit de onderst<iuning van de vrouwen en kin der helden ter harte nemen. NIET EEN VLAAMSCH STUDENT VE WEKIvELOOS, AVE HEBBEN STJ VAN HELDENDADEN GEDROOMD. DE DER DADEN IS GEKOMEN. makkers! Gedenkt 1302 ! zij die als leeuwen. vc op den Groeningenkouter, knielden voor slag diep in 'i zand bij de zegening va Allerhoogste, de zwakken en kleinen' sm< met moeder en zusters om bijstand hulp bij God en onze Lieve Y] Wij de nakomelingen dier helden hebben ( ne tleugdeiï overgeërfd. 't Zij wij tegen den vijand in willen ,,Voo en Ylian/lercn totterdood !" 't Zij wij d( dentle broeders op liun erve vervangen, den God der heirscliaren gebeden. Hij en alleen geeft den zege. BROEDERS, Handen' aan het werk ! t Moet gezegd den ,,bij de lands\ ertlediging waren de A7 sche Studenten de moedigste !'" Noch Aaar vrees ! 't Volk heeft de oogen op u gevestigd. "t Land is in nood ! Vrijheid of dood ! STUDENTEN, GEDENKT DEN ROEM VADEREN, WEEST HELDEN ! Nainens het Studentensecrctarin .n É fil' *!*»■' Te Bergen eo m Bori Over den toestand te Bergen en i -Borinage sclireei de ,,Etoile Belge" volgende : Wie deze streek voor eenigen tijd liet, en daar nu terugkeert, zou noc bewoners, noch de zeden herkennen. partijen zijn het oens1, zelfs zonder eenige onderhandeling gevoerd is. Bu du werklieden, rijken en armen spi elkaar m de straten aan, om de niei tijdingen te vernemen, welke men m< koortsachtige spanning verwaeht. Geei ilitiek, geen diseussies, geen haat m één gedachte bezielt allen : île oorlog deze is aller nachtmerrie. 's Morgens komt men uit de omst: naar ;de stad, welke nien eerst laat il avond verlaat. En ondertussehen zend voortdurend beriehten naar de dorpen gens wordt gewerkt, behalve in dë lien ; de arbeid gaat niemand ter Er was nog geen enkel eonvooi ge den aangekonien, hoewel talrijke lo ingericht zijn ze te ontvangen ; want alleen de officiëele ambulanees van Roode Kruis zijn gereed, maar ook ke partieulieren hebben een gedeelte hun woning aangeboden. Vrijdagmiddag is cen sbldiVat, die : vuur geweest was, alleen te Bergen gekomen ; hij begai! zieh naar het mi: hospitaal om zieh te laten verbinden de hitte van het geveeht was de st van zijn compagnie afgedwaald. Daa geen ambulance zag om zieh te latei binden, vertrok hij met dit doel naar gen. Nauwelijks verbonden begaf hij weer naar het slagveld. Wij hebben, zoo schrijft de ,,Etoile ge", eenigen tijd met dezen dappere sproken, die verklaarde, dat de Belgi lleeuwen strijiden, maar dat zij tege: een veel sterkeren vijand staan. Vo hem rukten de vijandelijke compagni ,,een zw,erm vogels", in driehoek, vo Zij worden gecommandeerd door onc fieieren met geladen revolvers1 in de en die onverbiddelijk iederen soldaat. terugwykt, neerschieten. Onze jonge soldaat verwonderd zieh over dat de Belgische officieren het eerst sneuvelden ; doch Spoedig hij begrepen, dat de schitterende u men onmiddellijk als mikpunt diendei Duitsche officieren daarentegen dragei ■* uniform, dat slechts weinig van dat gewone soldaten versehilt. Een andere soldaat, met een levi vaarlijko wonde in het onderliji, vej dat hij in het geheel 317 kogels vra 1 ten had. Toen zijn eigen munitie op had hij die van zijn gesneuveldf meraden genomen. l'iotseling stond genover den vijand. Hij verloor hi wustzijn, en was eerst hier weer b komen. Hij heeft aan den geneeshee: hem verzorgt, dringend gcvraagd or zoo spoedig mogelijk te genezen, op weer naar zijn regiment kon terugk 1 De jonge man is eehter zeer zwa men vreest, dat hij spoedig zal ster Voortd'urend worden Duitsche on nen aangehouden, die dan streng v bewaakt. Sommigcn zijn geheel onst ge lieden ; anderen, die in het bezi van revolvers en kogels, schijnen g lijker. Eenigen worden opgeslotein, ien in het geheim bewaakt. De burgerwacht handhaaft over orde, en bewaakt de putten en de i e In sommige plaatsen is zij gewapei rieken, jachtgeweren, karabijnen o: i stôkkén. Te Bergen, waar een gedee n burgerwacht naar Brussel gezonden t garnizoensdienst te doen, is de dien » jet '««■»»' n ■ wirrirag Vig- /.waar. De maimen moeten vaak 36 of 40 j et uur in het geweer zijn, om dan na een korte rust weer op te komen. De vijfde - compagnie, aangevoerd door kapitein Pour-baix, is de opgewekste men ziet er tal-J >)V rijke vrijwilligers, die de zestig naderen, >.>o en in het gewone leven de hoogste ainb-i .lie ten bekleedden : zoo een reehter, advoca-v, ,c ten, notai-issen, enz. Er zijn levensmiddelen in overvloed aan-e ,'s wezig en de burgemeesters van het dis-^ triet Bergen zullen er voor zorgen, dat J 1 ze regelmatig onder de bevolking vepdeeld 1 llCt worden. Ook heeft de militaire gouverneur bevo-Ai^D- ilen dat het meel niet te duur mag ver-kocht worden : de prijs er voor is vast-:iîl N, gesteld op 28 francs lier 100 kg. i, !,! Op de Grand' Place heerseht een leven- dige bedrijvigheid. Onophoudelijk worden de jonge niannen toegejuieht, die als vrijwilligers dienst nemen, en al zingende rliujn v oortrukken. \ rijdagavond passeërde mevrouw Klobu-"'itt knvski, de echtgenoote van den Fran-Schen gezant te Brussel, met een auto door m.-u de stad ; zij werd door de beviolking le-i-t vendig toegejuieht. Eenige oogenblikken zijie. later volgde een auto met verbandmidde-i )i i l len> welke door mevrouw Klobukowski ter besehikking van het Belgische leger ge-6,1 '•',e gesteld is. demi îe|s Bissclioppelijk schrijven van Kardinaal Bourne. Door oen Primaat van Engeland is het a olgende schrijven tôt de geestelijkheid en 01 ™ de geloovigen van zijn bisdom gericht : ,,Bemindo eerwaarde broeders en bemin-a J' kinderen in Jezus-Christus ; œk'iai Verleden Zondag, toen er nog een flau-ôn vve hoop was, dat de vrede in Europa ■oum . mocht gehandhaafd, of ten minste spoedig juul. hersteld mocht worden, bevolen wij. in de H. Mis de gebeden, genomen uit de Mis voor den vrede, te zeggen. Heden, nu wij vernemen, dat het kei-zerrijk onuitwijkbaar gewikkeld is in een itcols oorlog, wiens uitgebroidheid niemand kan i' .i \oorzeggen, is het onze plicht te bevelen de gebeden uit de II. Mis ,,tempore Belli" t a m q u a m p r o r e gravi te zeggen, wc totdat verdere bevelen u worden toegezon- lafiû den" Deze gebeden zijn niet alleen bedoeld '1,1 als de meest geschikte wijze om onze vu-rige smeekingen op te zenden naar den troon van God in den geest der H. Liturgie, maar zij hebben ten doel krachtig en klaar ons de lessen voor oogen te stellen, LdiR die de Kerk in deze Mis voor den Oor- logstijd heeft ingesloten. at Oorlog is waarlijk een van de grootste stoffelijke onheilen, die de wereld kan aan-sehouwen, maar onze Goddelijke Meester, heeft ons gevvaarschuwd, dat het een on-« r- heil is, waarop wij. voorbereid moeten zijn. H zult hooren over oorlogen en rumoe- iy« i ren van oorlogen : Waakt, dat gij niet a de veamlrust zijn. Waiit ilr/' dingeia moeten het gëschieden, doch het eindo is nog niet daar. Want volk zal opstaan tegen volk Yel._ en koninkrijk tegen koninkrijk." Oorlog ia li de tei'zelfder tijd een herinnering aan dezon-AHe t'°' wan' zonder de zonde van enkelingen dat en v°lkcren zouden er geen vijandschap-i-gers 1>on 011 tlaaraan vastknoopende vijandelijk-•eken 'le<lën bestaan. ïwste ^00 ,noe'en w'.i dan 111 geest van nede-iteen rige boc*vaardigheid najiëren tôt het Al-1 po- ta.ai <?el' Heèren en, in opreehte boetvaar-eer • digheid en waarachtigen afkeer van de . ^ zonde, trachten neer te zien op ons land en zijne regeerders en 0111 geheel het kei-•eken zeiTi.ik den Zegen van God af te smee-1 den ifen' zonder Wien aile legers hulpeloos t men Ner- 1J vol'lnancil n daarom, beminde kin- mjj- deren in Jezus Christus, dezen tijd van îarte. nalionaal leed en nationalen angst te be-;won.' nutten door ons ertoe te dwingen, de ern--alen feiten in het leven der menschen in niet l'° 008m te zien> 0111 onze harten open te het stclleu en in al'e gevolgen te erkennen de alrii .«VPerste souvereiniteit van God en ons van als nedei''Se smeekelingen voor Zijne Goddelijke Tegenwoorcigheid neer te wer- n het peÏS; .. aan- r.. -ln Z00Yeel dingen, waarvoor wij itaire ^'.ine barmhart'gbeid hebben in te roepen. j Op de eerste plaats, dat Hij aan het kei-ddaat zclTi-ik cen durende vrede en veiligheid r h;! >"«ge geven ; vervolgens dat Hij moge 1 ver- veiU'00Sten e" versterken al degenen, wier Ber- dagcn llu moeluu worden doorgebracht in zieh s'a(liS e" vaak onverlichte vrees voor de niannen, die hun leven wagen voor de Bel- vert,ediging van koning en land ; en ten slotte voor de ontelbare zielen, die spoe-iii als oig zullen worden geroepen voor Hun lover SdlepP01' te verschijnen, onvoldoende voor-1 nsi bereid voor de rekenschap. esals> Moge deze vorschrikkelijko .'oogenbUkken oruit v?01' allen gebruikt worden, zooals God, er-ul- die dit toestaat, wenscht, dat zij ze ge-hand bruiken, voor de verheffing der natie tôt die (0" g plichtsbesef en \foor de verster-ldng van allon in opreehte erkenning van hunne afhankelijkheid van den Almachti- vaak g°' hid staan loc> en wenschen, dat aan- nifor- staande,n Zondag, overal waar het in 1 De overeenstemming met de rubriëlcen moge- 1 een «n ecn PlechuSe votief-Mis „tempore v Belli ' zal gezongen worden ; en wij bevelen, dat op aile Zondagen bij het Lof, ■ns"e- di? ,"^'serere ' in het Latiju zai gezongen •teliîe 111 k®' Engelseh zal gezegd worden •«ptin' voor heu' die in llct VPW z'.i", en die in was stri-'d gevallcn zi-in- 1 l a- wi-^ vermanen de geloovigen veel- liii te Vll'dig en vurig tôt de Sacramenten te na- J " deren en zieh eng aan te sluiten bij God M „e" cn zi3n Heiligsten Wil in aile omst'andig- • die hede:n van &Panning en beproeving, die l'hem wi.i volgens Zijn wil moeten doorleven. lat hii Gegeven te Westminster den 5en Au- eèren Sustus> °P ilet feest van Onze Lieve Vrouw . ' ter Sineeuw en ter lezing bevolen in aile ri n I kcl'ken en kapellen van onss bisdom, op derda- Z°ndag 9 Aug" 'orden liuldi- De gevechten i ond Luik ande- ^\ ij laten hier in zijn geheel het bulletijn volgen waarin de Fransclie staf de gevechten il do rond Luik, van 4 lot G Augustus, afschildert: vegen. ,,Het is in den nacht van 3 tôt 4 Augustus id met (^at liolommen de grens overkwa- : zelfs nien* J)o l)uitsc,î0 ruiterij kwam den 4en, om ilto dpr 2 urc in aanrakinS met de Belgische voor-posten, ten oosten van de forten. De aanval is 0111 breidde zieh uit den 5en Augustus. st zeer Elk der Duitsche kolommen had een verschil- lig objeetief, door de forten van Fléron, Barchon et Evegnée, die het' noord-oostelijk gedeelte uitmaken, bepaald. Andere kolommen vie-len het zuid-oostelijk gedeelle aan (forten van Boncelles en Embourg). le Aanval van het noord-oostelijk gedeelte. a) Aanval van het fort van Héron. — De linker Duitsche aanvallende kolom poogde 1 lé-ron en de tusschenruimten Fléron-Evegnée en 1-lcron-Chaudfontaino in te nemen. Van het begin af werd de aanval vertraagd. Het terrein lag vol hinderpalen, door de Belgen geplaatst. Het geschut van het Belgische voetvolk en van de artillerie is heel juist. De tegenaanvallen in de tusschenruimten zijn zeer krachtdadig. De aanval is weldra afgeweerd. Het is wel-dra nog enkel een artilleriegevecht, zeer moord-dadig voor de Duitschers. b) Aanval van het fort van Barchon. — De reehter aanvallende kolom valt aan in vomi van een waaier. De uiterstc reehter kolom over-rompelt het fort van Barchon en rukt naar de stad. Doch een Belgische reservebrigade doet onmiddelijk een tegenaanval. De Duitschers worden in de groo.tste wan-orde leruggeslagen. Hunne verliezen zijn zeer groot. De zwarc Duitsclie artillerie beschiet zooveèl ze maar kan het fort van Barchon, maar het geschut is slecht geregeld. De. zware Belgische artillerie vernietigt twee zware Duitsche stuk-ken.c) Aanval van het fort van Evegnée. — Hier is het de Duitsche kolom van het center die aanvall. Dubbcle beanlwoording : langs tien eenen kant door het geschut der forten van Héron en Barchon ; langs den anderen kant door een tegenaanval. De Duitsche aanval wordt tegengehoUden. Op dit oogenblik stuurt generaal von Em-mich een onderhandelaar, die zijne voorwaar-den stelt : Onmiddelijke overgaaf of een Zeppelin zal bounnen werpen op de gebouwen van den staf. Het antwoordwas spoedig klaar : het vuur der forten verdubbelde evenals de aanval. De Duitschers werden tien kilometers achteruit-gedreven.Om 10 urc gingeu de Belgische troepen bui-ten de fortenlinic en achtervolgden de Duitschers nog tluizend meters. De duitsclie aftocht nam loe. 2c Aanval van het zuid-oostelijk gedeelte : Terwijl deze J'eitcn zieh voordeden in het voordeel der Bclgcri in liet noord-oostelijk gedeelte, poogden de Duitsche troepen van liet zuid-oosten de Belgische vestingen langs den kant van lloei te overrompelen. Om 19 ure vallon zij de troepen van Boncelles en Embourg aan. Doch hier ook was het terrein met hinderpalen bezaaitl, die het vooruitrukken der Duitschers merkelijk ver-traagden. De Duitschers bcproefden cen recht-streekschen aanval, die mislukte. Ilunne verliezen zijn zeer groot. Docli de Belgen waren eerst maar 1,500 man sterk. De Duitschers gclukten erin in de tusschenruimten te geraken en de Belgische linie trok twee kilometers achteruit. Het was het kri-ttsch oogenblik. Generaal Léman aarzelde niet. Al de beschikbare troepen moeslen oprukken en vôehten met de bajonct. Doch in de duisternis ontstond er een oogenblik verwarring. Eene kleine Duitsche kolom voetvolk gelukte erin binnen le dringen. Men deed hun de politiemuts aantrekken om de Belgen te bedriegen. De of-licier die lien aanvoerdé sprak engelscli en gaf hun het bevel het wapen op tien schouder te dragen. De groep trok naar de gebouwen van tien staf. L'oeil op 50 meters van hei .b'ireel, héfkeji-Jcn de gendafjm-n 'de" i^uitsefeers en drcvenTicn terug. liet was ecn hevig straatgevccht. De ^rijgsgouverneur kon een der forten bereiken. De Duitschers werden uit de stad gedreven. Zoo liep de dag van den 5en en de volgende nacht af. j De Duitsche verliezen zijn aarizienlijk. De opgegeven cijfers, 15,000 dooden en 24 kanon-nen al'genomen, worden bevestigd. De Duitsche troepen telden 120,000 man; de Belgische slechts 40,000. De Belgen hebben op prachtige wijze hunne reserven weten te gc-Oruikcn. De Duitsche artillerie heeft in t algemeen de kolommen slecht gesleund. De Belgische forten hebben goed stand ge-houden. .\a drie uren beschoten te zijn geweest, had het fort van Evegnée geen cukele dootle, zelfs geen enkele gekwetste. De koepel van het fort is ongeschonden. « ni de Belgen te bedriegen, hadden de Duit-sch;' viiegers belgische en fransclie vlaggen op hunne machienen gestoken. Met doel der Duitschers was klaarblijkelijk ons vcldleger aan te vallen met eene'groote le-germacht, alvorens het versterkt weze door de p ranschen. Maar daarom moeten zij Luik ten noorden en ten zuiden omtrekken en kilometers afleggcn, hunne bevoorrading zou dan ook veel moeilijk-lieden ontmocten, en het schijnt dat zij niet instant zullen zijn vôôr eenige dagen eene aanvallende beweging uit te vôeren. Het is zeker dat zij minstens 5 legerkorpsen tegen ons vcldleger zullen stellen, 't is te zeggen heel de legersterkte die zij op Bejgisclien bodem hebben, komende langs tic proyincie Luik en het noorden van Luxeniburg. Dit is bewezen door de tegenwoordigheîd liun-ner ruiterij-verkenningen langsheen de Maas, tusschen Namen en lloei. De ontruiming van Luik. De correspondent van do „Tijd", te Maastricht, meldt d.d. 7 Augustus : .,Sinds Vrijdag morgen lialf zeven is de stad door.de Duitschers ingenomen. Zingeûd trokken ze door de stad. Tegelijkertijd leed hun rcchter-vlcugel eene nederlaag en trok over de Maas, bij Visé, terug. Tijdens liet terugtrekken der Duitsche troepen, komende uit het Westen, brandscluitten deze onderweg en verwoestten hetgeen van de dorpen na bel oprukken nog was overgebleven. Sinds Donderdag avond liait' zes, wierpen de Duitschers bommen in enkele sladsgedeeltcn van Luik, waaruit velcn vluchtten. liuizen vielen in. De bevolking jammerde cn zocht besclier-ming in do kelders. Het bombardement tluurde tôt het krieken van tien dag. De citadel sloeg om lialf vier in brand. Onder bescherming van liet fortenvuur trokken de Belgische troepen af. lieeds oensdag morgen werd voor de stad gevreesd, toen twee Duitsche legerkorpsen, sa-men ongeveer 50,000 man, met onstuimigé kracht de forten van Héron, (Jhaudfontainc en Barchon aantastten. Hun kanonnen mikten echter slecht, de houwitsers vlogen over de verster-kingen. Langs de telefonische verbihdingen, waarin aile lorlen staan, had generaal Léman bevel gegeven tien vijand lot bij de eerste af-rasteringen té laten naderen. Dit geschiedde, en de mitrailleuzen hielden daarna een schrikke-lijke slachting onder de Duitschers, die vluchtten voor zoover zij niet werden neergeschoten, en dan door de lien achtervolgcndo infanteris-ten met de bajonet werden afgemaakt. Slapels lijken der terugtrekkende Duitçhérs bleven op het slagveld achter, want toen de achtervolging met do blankc bajonct had opgc-houden, werd de Duitsche nederlaag voltooid door de verdragende kanonnen der forten. Nog vôôr midernacht kwam dé vijand met nieuwe machten opzetlen, dilmaal langs den Zuid-Oosterkant, met het grootste deel van het 10e Duitsche legerkorps. In het heldere maan-schijnsel werd lot over tien linker- Maasoever een geveclit geleverd op leven en dood. Vijf-en twintig tluizend man van het 7e Duitsclie legerkorps trokken tegelijkertijd op. Maar de Bpl-gischo houwitsers Iroffen met schrikkelijke juist heid cn onze lie brigade deetl een uitval, die voor de in verwarring gebrachte en vluchtendc Duitschers een ware doodenrit beteekendc. Aangevuui'd door hun officieren, hield eer sterke machl na cenig aarzelen stand en droug opnieuw vooruit, tôt de omheiningen van het fort Fléron. Hier gingen de Duitsche kapmes-sen en knipmachienen aan 't werk, om de ver-sperringen open te maken. Inmiddels hielden de machiengewercn schrikkelijk huis onder lien, en slechts over de lijken hunner kamaraden kon-tlen zij binnen de omheining komen, waar het hun gelukte wat liclite artillerie op te stellen om Bressoux te bescliieten. 't Was op dit oogenblik dat een houwitser in Luik ontplofte en een paniek teweegbracht.later door klaroengeschal en de aankondiging dat de omheining hernomen was, bezworen. Voor het overige liield de bevolking zicli al de dagen, die tie inneming voorafgingen, zeer rustig.&a-mer- en gemeenteraadsleuen maanden haar daar-toe aan, en onder leiding van dezen hielpen de burgers zelfs loopgraven graven. Een ongekende geestdrift bezieldc vooral de mannelijke bewoners van elken leeftijd. Ook hier verblijvende leden van vreemde nationaliteiten, zelfs Polen en Russen, boden zieh aan om te helpen. Den ganschen nacht van W.oensdag op Donderdag werden de aanvallen der Duitsctiers op de forten hernieuwd. Zij hadden het er blijk-baar op gezet om er zieh meester van te maken, al ware liet ook ten koste van tiendui-zenden en tienduizenden. Hun houwitsers knal-den voortdurend over de bedakingen, en een ,,Zeppelin" werd diUnaal tevergeefs door scho-ten bedreigd en door onze vliegeniers C/i'ombez, Olieslagers (die er een lieldhaltig vernield had) en de niannen van den luitenant-vlieger Dema-net achterna gezeten. Om ook onze gcweren cen zekerder trefdoel te yerschal'fen, werd aan vier regimenten kara-biniers la'st gegeven de brug van Fragnée over te trekken en de gevallenen in de loopgraven te vervangen. Onder het vuur des vijands voer-den zij de manoeuver uit. De toestand werd kritieker toen het den vijand eindelijk gelukt was een brug over de Maas te slaan. Tôt dusver had het fort van Pontisse dh weten te beletten door zijn welgerichte houwit sers, en tôt dan kontlen de Duitschers alleen zwemniende of in bootjes over het water. Dt' versterkingen welke zij nu kregen, slaagden er een tijdlang in, op het Luiksche grondgebied.de wijk Coroumeuse te bezetten. il et is waar dat later de Duitsche bezetting, welke zieh daar geiesteld had, moest aftrekken onder cen regen van kogels, omdat hun posi-tie stra'tegisch onhoudbaar was. Maar intusschen hadden de Duitschers gelegenheid gekregen hun kanonnen gunstig te plaatsen, en ook begonneL zij iets beter te schieten. in het stadliuic voelde zieh de gencrale staf niet meer veilig, en liij trok zieh terug naar de citadel, wani Duilsche granaten gierden boven l^uik, sloegen hier en daar gaten in de liuizen en zelfs in de straten, zoodat de bevolking haar toevlucht in kelders zocht. In den nacht^ van Donderdag op Vrijdag, opercerden aile in den onitrek van Luik aan wezige Duitschers te zamen, om na een artilleriegevecht en een storinloop de stad te nemen. Zij moest vallen eer de morgen daagde ! De Duitsche kanonnade, waarvan Luik be-trekkelijk weinig te lijden had, werd lioogst ge-vaarlijk voor de schoono stad. Vele schoten dei Duitschers waren gericht op de gasketels, die men echter te voren, uit voorzorg, leeg had laten loopen. Ook de kerk de Saint-Denis werd getroffen, evenals verscheidene liuizen in de rue de la Kégence. Zoo werd de toestand hache-lijk, en de burgemeester begaf zieh naar de citadel om generaal Léman te smeeken de stad (niet de forten, men versta het goed) over te geven. liunidde'e was oen Duitsche parlementair aan gekoiiieft; orn over (le overgn -. e de i. stad te be-raadslagen, waarvan generaal Léman niets wiîde weten. liet geveclit ging voort en woedde ver schrikkelijk voor de alrastering der forten. D< drie legerkorpsen, welke rondom Luik lagen, waren in voile werking. In de loopgraven hebben schrikkelijke tooncelen plaats gehad, met gevechten van man tegen man. Aanvallen werden beantwoord met tegenaanvallen. Talrijke detachementen Duitschers werden gevangen genomen en, evenals reeds bij hun vorige stout-moedige aanvallen geschied was, vielen ons ook nog enkele hunner kanonnen in handen. Maar hoe dikwijls ook leruggeslagen, ruste-loos hernieuwden zij hunne aanvallen, en generaal Léman gaf bevel dat aile manschappen in werking buiten de vestingwerken zouden te-ruglrekken op de forten. Bij tleze tegenwaart-sche beweging, liet menig Belg het leven. Daar de Duitschers steeds meer opdrongen, deden de Belgen binnen de stad de bruggen springen. Vreeselijk was de daver, toen de zware ladingen dynamiet ontploften, welke de prachtige, monumentale Pont des Arches in de lucht deed vliegen. Aan den kant van Vivegnies drongen Vrijdag morgen te 4 urc de eerste Duitschers met de revolver in de liand Luik binnen, aile in-woners sommeerend niet op lien le vuren,wanl dat (lan de stad in puin zou worden geschoten. V ooral toen er door de houwitsers brand was gesticht in de fortificaties, die overigens intact bleken, en toen enkele voorsteden bezet waren, scheen Luik verloren. De eene Duitsche parlementair volgde bij tien Belgischcn generalen staf den anderen op. Generaal Léman stond na beraadslagingen met de burgerlijke overlictlen alleen toe dat de Duitschers de stad kontlen binnentreden. Hij hield echter vol de forten te blijven bezetten en met de beschieting der Duitsche troepen in het Maas-dal niet op te houden. Toen werd van Duitsche zijde voorgesteld dat een wapenstilstand van een etmaal zou gesloten worden, voor hel-geen de militaire aklie der forten betrof. In dezen zin kwam men tôt cen vergelijk. Generaal Léman liet zieh daarbij leitlen door de gedachte dat elk fort cen zelfstandig vestingwerk is, helwelk in staat is zichzelf te verdetligen. De bevolking hield zieh betrekkelijk kalm. De stedclijke overheid deed liet telegraafkantoor springen. De Duitschers hebben bij Luik verliezen geleden die door sommigcn op 20*000, door anderen hooger worden geschat. liet Belgische landelijke léger zontl sterke afdcelingen naar het Noorden der Maas cn heeft daar een schitterende zege bevochten. t ...m. -..i « Jiuu juuin K^uctuicciu Vit H 11CI Eerelegioen. M. Poincaré, président der fransclie republiek, heeft voorlaatste Vrijdag den Koning der Rel-gen het volgend telegrain gestuurd : ,,Parijs, Elyseum, 1G ure 40. Aan Zijne Majesteit den Koning der Belgen, Brussel. Ik ben gelukkig Uwe Majesteit aan te kondi-gen dat het gouvernement der Republiek de dap pere stad Luik gedokoreerd heeft met hetEere-legioen. Het houdt eraan alzoo de moedige ver-dedigers der plaals en gansch het belgisch leger, met wie het fransch leger sedert dezen morgen zijn bloed vergiet op de slagvelden,'Inilde te brengen. Raymond POINi ARE." Het officieel dekreet. Het fransch- Slaatsblad kondigt het volgend verslag af aan tien président der Republiek : „Op het oogenblik dat Duitschland vrijwillig de onzijdigheid van België, door verdragen er-kend, schendend, niet geaarzeld lieeft in België le vallen, werd de stad Luik in de eerste linie geroepen om de botsing der duitsclie troepen te doorsiaan. Na eenen zoo ongelijken als heldhaf-tigen strijd, is zij erin gelukt het leger der overweldigers tegen te houden. Dit prachtig wa-penfeit is voor België en voor de stadLuik in t bijzonder een bewonderenswaardige glorit titel, waarvan het gouvernement der Republiek de herinnering wil vereeuwigen met de stad Luik het kruis van het Eerelegioen toe te kennen. Ik heb bijgevolg de eer u voor te stellen te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Turnhout van 1838 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes