Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

1088 0
22 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Augustus. Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad. Geraadpleegd op 19 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dj58c9sf9t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Turnhout, Zaterdagg22JAugustus 1914 - JSr 34 - Vijï-en-Zeventigste jaargang ADVERTENTIEN. lft eentiemea per drukregeJ ■ DE KEMPENAAR ABÛMfîMENïPRI fS Voor België 5 fr. Voor Nederland 2 goitî SI ceuteii DOOD VAN X H. P1VSX Donderdag avond werd hier de telefoni-sche tijding aangebracht dat te midden van de vreeselijke rarnpen welke België. door den vréeselijken oorlog' ondergaat, eene nieuwe beproeving aan de Katholieke we-jjjeld was voorbehouden iloor h et afsterven van den roemvollen Paus Pius X, die slechts vier dagen aan een hevige cathar-ra ot bronchitis leed. De H. Vader was diep aangedaan door den oorlogstoestand welke Europa beroer-do en het is gekend dat hij stappèn aan- I -wcndde bi.i den keizer van Duitsohland, 5ni het oorlogsgevaar van Belgis af te weren. Zijne Heiligheid Pius X, Joseph Sarto van name, was de 264e Paus sinds Sint-Pieter.Hij werd geboren in Riese op 2 Juni van 't jaar 1835, en was dus in zijri 80e jaar. _ Hij voile,digde zijne studiën in het pries-terlijk college van Castelfranco, en stu-deerde theologie te Padua. Priester gewijd in 1858 was hij negen jaar later pastoor van Solzano. in 1875 werd hij bissehoppelijken kanselier van ;Treviso benoemd, gees|telijke bestuurder van het Seminarie in laastgenoemde stad, rcchter bij de Kerkelijke Keehtbank en eindelijk bij de dood van den bissehop van Treviso, prias d'er Kerk. Eerst in 1884 werd hij gewijd en bezette hij den bis-scêioppelijken zetel van Mantua'. In 1893 veirwierf 'hij het purper des eardinaals, Op 15 Juni van hetzelfde jaar, ver-trouwde Ijeo XIII hem de belangrijke fonc-tie van Patriarch van Venetië. Paus gekozen op 4 Augustus 1903, werd hij 5 dagen later in de Vaticaan-sche basiliek onder den naain van Pius X tôt Paus gekroond. Z. Em. Kardinaal Mercier is met spe-eialen trein orimiddellijk naar Rome ver-trokken, om er deel te nemen aan het ' >l'l 1,1,11 - De Empeescf Oorlog Dagen van rouw, van wee en tranen gaan over Belgiê. Ons land is geteisterd door den ver-schrikkelijksten oorlog welke de wereld ooit heeft gezien. Belgiè is het slagveld geworden der groote mogendheden van Europa en met een weergalooze barbaarschheid maait de mitrailleuze door de rangen van de Belgische legers en bezaait onze akkers, onze velden en onze steden met dooden en gekwetsten. Het volk ijst bij dat gruwelijk en cn-înenschelijk tooneel, want de moderne oorlog is des te barbaarscher omdat hij gevoerd wordt met verbeterde moord- en en oorlogstuigen ; een dergelijke oorlog kan mer. niet anders meer noemen dan een machinale menschenslachterij !... De Belgen vechten voor hun goed recht, voor hun onafhankelijk en zelfstan dig volksbestaan, voor het behoud van hunne onzijdigheid en van den geboorte-grond, voor dat heilig en dierbaar pand dat men heet het Vaderland ! De verdediging van Luik door de Belgen is en blijft eene heerlijke bladzijde van onze nationale geschiedenis. Het kleine dappere Belgisch leger hield de duitsche reuzenmacht gedurende tien dagen in bedwang tôt bewondering van de wereld. De duitsche troepen hebben de stad Luik kunnen bezetten, maar de forten bleven in handen van den dapperen gene-raal Léman en de overweldigers zitten in de stad als in eene muizenval, omdat deze langs aile kanten onder het vuur der ves-tingen ligt. Een Brusselaar die in de vorige week een bezoek bracht aan Luik en in de ver overde stad vernachtte, vertelde ons zijne avontuurlijke reis. Hij kwam per trein van Brussel tôt Landen en het overige van den weg heeft hij te voet afgelegd. De Duitschers deden er de bruggen van de Maas herstellen en op een der stuk ge-slagen bruggen was het verkeer hersteld door schepen welke in het weggeslagen gedeelte waren aangebracht. Des avonds leefde men er in volledige duisternis, want de gasmaatschappij had hare ketels opengezet, uit vrees dat men bij middel vanbommen die ketels zouhebben doen springen. Des nachts moeten de deuren der woningen openblijven, omdat de duitsche troepen in de huizen zelf eene schuilplaats zouden vinden voor het gevaldat men de stad wil overrompelen. Men zegde in de laatste dagen herhaal-delijk dat de forten van Luik waren inge-nomen door de Duitschers, maar die be-richten werden telkens door onzen Belgi-schen generalen stat tegengesproken. Hasselt, St Truiden vielen in handen van de duitschers en gansche groepen uhlanen maakten verlcenningen in Lim-burg, in Brabant en tôt in het noorden der provincie Antwerpen, maar dat gebeurde wellicht om den doortocht te dekken van het duitsche leger, dat zich met ocgeloof-lijke snelheid uitspreidde in de omstreken van Aerscfcot en Thienen, waar verleden woensdag een veldslag plaats had zoo wreed monrddadig, dat het belgisch leger zelfs moest achteruit wijken voor de duitsche artillerie en de bevolking van ver-scheidene dorpen op de vlucht werd ge-dreven.Men vocht dien dag over gansch.de vijandelijke lijn, zegt men, van Aerschot en heel Frankrijk door tôt aan Bazel in Zwitserland Het duitsche leger boorde door het belpische lf-per en rnaakte zich meester van Aerschot en Leuven. Te Aerschot vochten de Belgen als leeuwen. Maar zij stonden met één tegenover tien. De duitschers pleegden allerlei geweld-daden. Vluchtelingen vertelden té Turnhout dat de burgemeester van Aerschot, zijn zoon en verscheidene burgers daar werden gefusilleerd Ook Leuven werd door de duitschers ingenomen. Zij dron-gen met geweld door de verdedigende afdeeling van het belgische leger en van weerskanten vielen ontzaglijk veel slacht offers. Donderdag is te Berlaer hevig gevoch-ten, maar de Belgen moesten wijken voor de overmacht. Ons vaderland heeft door zijn roemvol verzet tegen het tiendubbel machtige duitsche leger een der glorievolste maar bloedigsta bladzijden onzer geschiedenis vol'Lrokk.a. De belgische troepen zijn nu teiugge-trokken op de forten en vooral op de vesting van Antwerpen. Meer dan drie weken lang heeft het belgische leger de grootste strijdmacht van de wereld in bedwang gehouden en dat teit zal wel een der roemrijkste zijn dat de geschiedenis ooit heeft geboekt. Het duitsche leger trok verder door Brussel en zou nu op Frankrijk willen afzakken. België heeft eer- en roemvol zijn plicht vervuld, maar die plichtsvervulling heeft duizenden en duizenden menschenofïers gekost. De doodenlijst zal later op gegeven worden en dan eerst zal bekend worden hoevelen er gevallen zijn voor de eer, den roem en de onafhankelijkheid van het vaderland. Turnhout ook zal vermeld staan onder de verdedigers van ons vaderland en van ons eigen volksbestaan en de Kempen zal bij hare geschiedenis eene bladzijde kunnen voegen, zoo belangrijk als die van den ' ' onvergetelijken Boerenkrijg. Frankrijk zou erkend hebben dat België heldhaftig zijne onzijdigheid heeft ver dedigd en dat men daar nu gereed is om de duitschers te ontvangen. De roi van Antwerpen in de verdediging van België is nu dubbel en zeer gewich-tig. Het versterkt kamp is ingericht vol gens de meest moderne regelen en in staat tôt een onbepaalde verdediging. Het is ook eene operatie basis Van de basis van Antwerpen kan het Belgische leger de zij de van het Duitsche leger, in België drin-gend, bedreigen, en doelmatig meehelpen aan de operaties van de legers der bond-genooten.In eene mededeeling van het Fransch ministerie van oorlog wordt de roi der stelling van Antwerpen als. volgt toege-licht : Om het beleg te slaan voor het ver-schanste kamp van Antwerpen zou Duitschland zeer belangrijke strijdkrach-ten moeten immobiliseeren Ailes laat toe te veronderstellen dat de Duitschers die onderneming, welke hun veldleger gevoelig zou verzwakken, niet zullen wagen. Indien zij de belegering niet doen, dan zullen de Duitschers verplicht zijn zich te beschermen tegen de operaties van het Belgisch leger, dat on-geschonden gebleven is, dank aan den zeer behendigen aftocht en dat, versterkt door het garnizoen van Antwerpen, aile vrijheid heeft om op de fiank van het Duitsche leger op te treden. Wil men weten hoe de oorlogscorres-pondent van de Daily News het opgeven » van Brussel door het hoofdkwartier be-oordeelt ? Hij heet het een lokaas voor de Duitschers om ze te krijgen op de plaats, waar de bondgenoten hen willen hebben. De correspondent is van gevoelen dat de Duitschers een zeer gevaarlijk spel gewaagd hebben en hij zegt : Als de Duitschers om de linkerflank van het Belgische leger willen trekken om Brussel te pakken. kunnen zij niet ver op dien weg voort, zonderaangevallente worden door de gansche krijgsmacht van de bondgenooten, geworpen op den linker-vleugel hunneroprukkende kolonnen. wan-neer die zullen aanrukken uit de bergpas-sen der Ardennen tusschen Namen en Luik. Verslagen, zullen die dan teruggewor-pen worden op de Maas, met hunne af tochtslinie gelegen op een smal 6o kilome ters front, tusschen machtige forten waar van er, wat men te Berlijn ook moge zeg-gen, geen enkel genomen is En willen zij noordelijker den aftocht wagen dan staan zevoor de Hollandsche grens, waar het Hollandsch leger gereed staat om aile oorlogsvoerenden te ontwa-penen ? De legerbevelhebberheeft eenige dagen crediet gevraagd aan de bevolking ; het .is plicht dit crediet te schenken en dan eerst zullen wij kunnen oordeelen over de waarde der jongste strategische bewe-gingen.Laat ons hopen dat die vooruitzichten mogen bewaarheid worden, en dat België vrij, onafhankelijk en zegevierend uit dien reuzenstrijd moge komen ! Moge de Hemel de aanhoudende gebe-den verhooren welke in België opgaan en onze wapenen en die onzer naburen zegenen ! De regeering naar Antwerpen In tegenstrijd met de wet van 1859, is de regeering te Brussel gebleven, gedurende het eerste deel van den oorlog, tijdens hetwelk ons 9 leger alleen tegenover den' vijand stond. Nu dat de bevriende legers op ons girondge. bied zijn, lieeft de regeering geoordeeld dat zij zonder hind'er naar Antwerpen kan vertrek-ken, overeenstemmig den wil vàn de wefcge-vers, die de groote versterkte stelling gemaakt hebben. Het is niet omdat de toestand erger is dat de regeering de hoofdstad verlaat, verre van daar : onze heldhaftige troepen hebben nieuwe overwinningen. behaaldi, en te Dinant hebben rln frmwhon een zefem'anl ain to foekerto". DE TOESTAND Antwerpen, 19 Augwstus, 18 uur. Officieel meegedeeld door het ministerie van oorlog. Het ministerie van oorlog heelt h den namiddag ien 4 u. 30 aa.ii de pars de v.olgende lange nota meegedeeld : Up dit oogenblîk doet de algemeene coo-stand zich op het Belgisch operatie ,'eld voor als volgt : Na veel tijd en een groot gantai man-Schappen verloren te hebben, "^lsmede een Jbelangrijke hoeveelheid krijgsmaterieel, is de linkervleugel van het Duitsche 1 ger erin gelukt, veld le winnen op de rvvee oevers der Maas, tôt aan het vereenigings-punt der verbondene legers. De Doit :!,e tr, epon, dit ien h ^,.'ien der Maas zijn, bestaan uit gedeelten be-lioorende tôt verschillende korpsen, 'vel-ker hoofddoel Luik was, en die de tijd nu beschikbaar had gemaakt. Er was ook ruiterij e<n dank daaiaan hebben de Duitschers veel gerucht kunnen maken door zich naar het Noorden^ en naar het Zuiden uit te breiden. Langs dezen kant is zij op onze iroe-pen en op de Fransche troepen gestoi'ten. Zij werd tcruggeslagen. Iti 't' Noorden daarentegen heeft zij het veld vrij' gehad en heeft stoutmoedige toclx-ten kunnen doen bij gedeelten, om verre de Kempen in te dringen. In een woord, de Duitschers hebben der» vorm onzer stellingen genomen. Hen rïieer dan 15 dagen te hebben doen verliezen is eene eer voor onze wapens. Dit kan on-berekenbare gevolgen hebben voor 't ver-volg der operaties'. Deze gewone gang volgens een opgemaakt plan der bondgenoten, kan het eene of andere leger ) tôt manœuvreeren bewegen, 't is ■ te zeggen van stelling te veranderen, ten einde de algemeene voorwaarden te verbeteren. Wij zijn aan den buitensten linkervleugel, daar waar deze bewegingen zioh altoos- opdïin-gen, 't zij voor de rechtstreeksche bescher-ming der flank, 't zij voor de onre^ht-streeksche trapsgewijze verdediging. De zending van ons leger kan dus de verandering vereischen van zijne eerste stellingen, dank aan dewelke het gehnel zijn eersten roi kan volledigen, die be-stond ii^ tijd te winnen. Er is dus geene reden om zidh te verontrusten zoo het leger zich in deze of gene riehting ver-plaatst.De kamerstrategisten zouden goed doen zich te onthoud'en van de stellingen in den beginne genomen, te kritikeeren. Zij moeten zich goed rekenschap geven dat ons leger een deel uitmaakt van eene sa-menvatting van geartieuleerde kraehten en zich herinneren dat de strategistische voorwaarden geheel veranderd zijn sinds de i aansluiting- zich heeft daargesteld, rechts ; '.an onze bondgenoten. Er is dan voor 't oogenblik geen investie meer van manœuvreeren of van alleen te strijden ; het dekken van dit of dat gedeelte van het land, van deze of gene stad, wordt van ondergeschikt be- \ lang ; en het betraehten van het doel, aan onze troepen toegeschreveai in 't algemeene plan, wordt thans van overwe-gend belang. Dit doel mag niet openbaar gemaakt worefen : de meest verliehte geesten kunnen het niet ontdekken, gezien het onbe- j steinde $'aarin, met reden, de over deze | lu-ijgsverrichtingen verschafte inlichtingen gebleven zijn. ; Men strijdt nu over heel het front zich uitstrekkend van Basel tôt Diest. Hoe meer er aanraking bestaat tusschen de vijandelijke legers, hoe meer men de 1 beslissing nadert en hoe meer men er ' zich ook aan verwachten mag, op [één punt te zien winnen, terwijl men op een an der punt verplicht is toe te geven. i Dit is eene volstrekt voorziene zaak ■ voor veldslagen die geleverd worden op i zoo onafzienbare fronten als die, voorzien 1 door de groote moderne légers. Kortom, men moet nu niet meer zien, naar wat er aan onze deur voorvalt; eene manœuverbeweging, met een scherp afge- \ teekend doel bevolen, is niet noodig. De op het front geleverde gevechten hebben voor uitslag géhad, den vijand zeer omzichtig te maken ; zij hebben zijn op-rukken vertraagd, in het groot voordeel s van het geheel der krijgsverrichtingen. Vandaag is het zaak, zich niet voorba-rig te laten vastklemmen, wat in de kaart der Duitschers zou zijn. Dit is de eenige reden der uitjgevoerde beweging. ( Wij zijn geernszins geslagen : verre van daar. Wij nemen schikkingen om den vij- i and te verslaan in de best mogelijke voor- 1 waarden. Laat nu het publiek aan den bevelheb- ' ber van het leger crediet geven ; het blij-ve kalin en vol vertrouwen ; de uitslag van den veldslag is niet te betwijfelen ; en dat, eens en vooral, de dagbladen aile troepenbewegingen verzwijgen. Geheim is nu de hoofdzaak voor het welslagen der krijgsverrichtingen. ïertlariii der reoeemo ; Antwerjen, 20 Augustus, j 1 uur 's morgens. i Na eenen kabinetsraad, waarop tegen- f woordig waren de heeren ministers en Staatsministers, heeft de regeering de vol-gende officieele mededeeling gedaan : In den loop van deln dag van 18 Au- , gustus is het Belgisch leger, liggend op de stellingen die het verscheidene dagen dapper en met welslagen verdedigd had, plotseling aangevallen geword'etni door Duitsche strijdmachten aanzienlijk sterlter dan die der Belgen. Na een moorddadig gevecht, werd er besloten het hoofdkwartier over te bren-gen naar Mechelen en verVolgens naar Antwerpen ; en het veldleger te doen af-trekken op de omheining van Antwerpen, spil der nationale verdediging. Deze schikkingen stemmen overeen met do traditioneele verdedigingsplannen, dio sedert 1859 in zwang zijn. Zij stellen België in staat, een leger te behouden dat, alhoewel door talrijke en dappere gevechten beproefd, toch, ter vrij-waring der onafhankelijkheid, zal kunnen voortg£»n eene doeltreffçnde liulp te ver-leenen in het vervolg vnn de k'riigsver- î-ichtingen, aan de legers der waarborgen-de mogendheden. Wat meer is, eene zeer sterke Belgische krijgsmacht verzekert de verdediging der stelling Namen, die den doortocht op de Maas beheerseht. Overtuigd van de rcehtvaardigheid zij-nej- zaak en geslerkt door de goedkeuring van het wereldgeweten, zal België, door de vaderlandsche eendracht van allen, voortgaan met te kantpen voor het recht en te strijden voor de verdediging der onafhankelijkheid van zijn grondgebied. De Duitsche soldaten beschuldigen den Duitschen Kroonprins. De Duitsche soldaten beschuldigen den Duitschen KroonprinB, als de ware op-stoker van den oorlog. De ,,Nord-Correspondenz" bevestigt dat het de keizer zelf was, die van 't begin af, een aanval op Luik bevolen. heeft. Goneraal von Enmiich is voor dien aanval niet verantwoordelijk. Comiteit tôt ondersteuning der slachtoffers van den oorlog. Eerste IescMjràislljst Wekelijksche inschrijvingen, geldig voor vier weken. A. Misonne 300 ; Not. Dierckx 200 ; De So-mer-Van Genecliten 200 fr; E. H. Deken 100 fr; Louis Caron 100 fr ; Victor van Hal 100 fr; Versteylen Antoine 100 fr; Cl. Van Genecliten 100 fr ; Pierre Dierckx 100 fr ; Alpli. Versteylen 100 fr ; Mej. van Rastenstyn 100 fr ; Clem. De Somer 100 fr ; Mej. Van Hulsel 100 fr ; No taris Boone 100 fr ; Vriendenkring 100 fr; Paul De Somer 100 fr; Bon de Fier-lant 100 fr ; Jean De Somer 100' fr ; Baron de Vicq,. 100 fr ; Mme Fl. Van Hal 100 fr; Annbus in de Spiegel 100 fr; Alex lliercxsen's 50 fr ; Ed. Van Bael 50 fr ; Clara Dierckx 50 fr ; Ceuleman.s Ilobson 50 fr ; Jos Missonne 25 fr ; Ed. Smolderen 25 fr ; Dugardyn 25 fr ; Eerw. H. J. Dierckx 25 fr ; Eerw. H. J. Kaeymaekers 25 fr ; Ch. Kruyfhooft Lenaerts 20 fr ; Louis Boone 25 fr ; Jos Mesmaëkers 25 fr ; Mme Beersmans 25 fr ; Het Beste Brood der Kempen 25 fr ; Jos Janssens 25 fr ; J. Snels 25 fr ; Mej. Noten. 20 fr ; Eerw. H. Verelst 25 fr ; C. ]\'Iaras, (Dekenij) 10 fr; Stroobant-Vues 10 fr ; Mm#' Hcndrickx 10' fr ; L. Brosens 10 fr ; J. Jansens 10 fr ; E. H. Knaeps 10 fr; Crois-Van Tilburg 10 fr; Jufsr. Reussens 10 fr; Van Eeckert Ed. 10 fr; Eerw. H. Van Dorer. 5 fr ; Malfet Lamey 5 fr ; H. Van Duiï 5 fr ; C. Vertessen 5 fr ; Cornet 5 fr ; Ed. Neyt 5 fr ; Naamloos 5 fr ; Oct Schoe-ters 5 fr ; J. Snoeckx 5 fr ; Ed. Stefens 5 fr ; Dr Goffin 5 fr ; Gevers de la Costa 5 fr ; Van Nieuwenliuysen - Stroobant 5 fr ; J. De Ruyter 3 fr ; Mme Van Ballaer 5 fr ; Eerw. H. Verschueren 5 fr ; Zuster van Miert 5fr; Stroobant-Iioriemans 5 fr ; Raeymaekers 5 fr ; v* rio,v"r- 5 fr: Xaaminés 5 fr:.Vîct. YanLae'-5 îr ; Mme Jansen 5 fr : -J. Iluybreclits 5 fr ; J. Van Danmie 5 fr ; J. Dieltjens 5 fr ; Ch. Cos 5 fr ; J. Neefs 5 fr ; J. Versteylen 5fr; Eerw. Heer Dierckx 5 fr ; P. Dickens 5 fr ; Juf. Nuyens 5 fr ; TVild'riCkx 5 fr ; Jos Pee-ters 5 fr ; Beccu 5 fr ; Pelckmans 5 fr ; Van den Heyning 5 fr : Van d;er Veken 5 fr; Fr. van d'er Veken' 5 fr ; Van Meessche 5 fr; J. Van Gestel 5 fr; L. Crokaert 5 fr; Juff. van Bouwel 5 fr ; O. Van Dannne 5 fr ; J. Crois 5 fr ; F. Crois 5 fr ; Ed. de Bruyne 5 fr ; J. Ad'riaensen 5 fr ; H. Snoeckx 2 fr ; Em. Verrees 2 fr ; Faes-Haekx 2 fr; Naamloos 2 fr ; Naamloos 2 fr ; NaamLpos 2 fr ; Naam -Ioos 4 fr ; G. Van Dun®2 fr : Van den Heuvel 2 fr ; Marien 2 fr ; Naamloos 2 fr ; Naamloos 2 fr ; Naamloos 2 fr ; Van Ooos'îon 2 fr ; J. Haeckx 3 fr ; Hoskens 2 fr ; Van Bruggen 2 fr ; Gez. Spaenenborglis 2 fr; Van Deun 2 fr ; Naamloos 2 fr ; J. Pauwels 2 fr; Luyts 3 fr ; J. Keuppens 2 fr ; Ch. J. Ey-sermans 2 ; L. Van Eyck 2 fr.; Gez. Moers 2 fr ; M. Schoeters 2 fr ; M. Venmans 2 fr ; H. Proost 2 fr ; Blancqaert 2 fr; Baeten Brosens 2 fr : Verheyen 2 fr ; Naamloc- 1 fr ; Gez. Levrie 1 fr ; Cleymans 1.50 fr ; Lau-wers 1 fr ; Meeuwissen-Baeten 1 fr ; E. Cle-rinex 1 fr ; L. de Munck 1 fr ; Wwe Luyckx 1 à' ; Victor van Troye 1 fr ; Ad. Luyts 1 fr ; Adriaensen 1 fr ; Weeckx 1 fr ; Naamloos 1 fr ; Naamloos 1 fr ; Louis Dierckx 1 fr ; Goelen 1 fr ; Van Herck 1 fr ; S&velkoel 1 fr ; J; Van Ree'h 1 fr ; Naamloos 1 fr ; J. Melis 1 fr ; Al. Dieltjens 1 fr ; Aug. Raeymaekers 1 fi- ; Naamloos 1 fr ; Vueghs 1 fr ; J. Ver-wilt 1 fr ; Naamloos 1 fr ; M. Borghmans 1 fr ; M. De Corte 1 fr ; Machielsen 0.50 fr ; Jan Baeten 1 fr ; Van Doninckx 0.50 fr; Verschueren 1 fr ; Van Ostade L. 1 fr ; Peeters I.50 fr ; Best. 1 fr ; Best 2 fr ; Naamloos 1 fi* ; Naamloos 1 fr ; Van Troy 1 fr ; Schoen-maekers 1 fr ; Compeers 1 fr ; Nuyens 1 fr ; Naamloos 1 fr ; De Keesel 1 fr ; Naamloos^ 1 fr ; J. Caers 1 fr ; Wwe Dykmans 1 fr ; (1. Sels 1 fr ; Fr. en R. Driesen 1 fr ; Thys-Van Gael 1 fr ; Van de Gender 1 fr ; Ceu-laer 1 fr ; Gils 1 fr ; Wwe Matthé 1.50 fr ; Geens 1 fr ; Gys 1 fr; El. Wouters 1 fr; Juf. Nuyens 1 fr; Jos Niesen 1 fr; Jos Driesen 1 fr ; Al. Michiels 1 fr ; A. Heiskens 1 fr ; Van den Brandt 1 fr ; Wwe Mathé 0.50 fr ; E. Engels 1 fr ; Gooris 1 fr ; B. Baeren 1 fr ; J. Staes 1 fr ; Wwe K. Adriaensen 1 fr; J. A. V. R. Broeckx 1 fr ; We Loos 1 fr ; Van Kasteren 1 fr ; Daniel Crois 1 fr ; Gevers Baeten 1 fr. Maandelijksehe inschrijvingen J. Wanty 20 fr : J. Nuyens 10 fr ; Guill. Van den Bosch 20 fr ; Helstraeten 2 fr ; Boeckx 5 fr ; Wouters Tliys 5 fr ; Naamloos 20 fr ; Naamloos 20 fr ; Van Ael - Sak 4 fr; Z. Brijs 10 fr ; M. Mariën 0.50 fr ; Dieltjens 5 fr- ; Wwe Bartels 10 fr ; Gez. De Vocht 8 fr ; Henri Verreet 5 fr ; Van Tonger-loo 2 fr ; G. de Vicq 40 fr ; Kinschots 20 fr; E. Leestmans 10 fr ; Jufvr. Van de Loo 5 fr ; Ch. Kruyfliooft-Verheyen 10 fr ; Stijmans 3 fr ; Goelen-Dierckx 10 fr ; Naamloos 2 fr; Naam'oos 4 fr ; Naamloos 5 fr ; Naamloos 2 fr ; Naamloos 5 fr ; Naamloos 5 fr ; Naam -loos 2 fi- ; Naamloos 10 fr ; Naamloos 1 fr ; Naamloos 5 fr ; Geentjens 5 fr ; Verschueren 20 fr* ; Jeanne Dierckx 100 fr ; Dubuquoit 1 fr ; Orts De Rudd'er 5 fr ; Naamloos 5 fr. Griften eenmaal gegeven MM. du Foui' 500 fr ; E. Mesmaekers Van liai 1000 fr ; Me Jules Caron 200 fr : Jufv Van Everbroeck 100 fr ; Paul de Vicq de Cumpticih 100 fr ; Mme Emile Glenisson ; A. Bogaerts 100 fr ; Jos. Van der Donck 25 fr ; José Dierckx 10 fr ; Loos 10 Jr ; Wwe Constant Hendrickx 5 fr ; John Glenisson 50 fr ;' Verschueren apoth. 100 fr ; Kinderen Van den Brandt 100 fr ; Van Ael 5 fr ; Naamloos 20 fr ;-Naamloos 1.30 fr ; Naamloos 50 r ; Ferdinand Dierckx 200 fr ; Onbekend 30 fr ; Bijzondere kleine giften 15.55 fr ; J. Van Roey 20 fr ; L. Aelbreghts 20 fr ; Th. Truy-ens 100 fr ; Naamloos 20 fr ; P. Maus 50 fr ; Moeder Gasthuis 50 fr ; Eerw. H. Gobruers 50 fr ; Jos. Volders-Wouters 10 fr ; Eelen-V.d. Bos/ch 10 fr ; Keersmaekers 3 fr ; Gossieau 10 fr ; Aforools 20 fr t Wntorschoot. 10 fr : Mme Rchoe- ters 20 fr ; J. Ho! 8 fr ; Ernsens 10 fr ; J. Dufraing 5 fr ; Naamloos 10 fr ; Naamloos 15 fr ; Naamloos 5 fr ; Naamloos 5 îr ; Naamloos. Verschillige personen 19 fr ; Alb. Caron ' Van Hal 100 fr ; L. Van Bladel 25 fr ; Gebr } de Wolf 50 fr ; Vermeersch 10 fr ; Naamloos 3 fr ; Naamloos 5 fr ; Naamloos 5 fr; Jufvr. Rutten 25 fr ; Jiufvr. Rut,ten 5 fr ; Juf. Ver-5 nieulen 5 fr ; J. De Neus-Verdonck 5 fr; Kin-•• deren Peeters 5 fr ; Me Verhulst 50fr ; Fleer. ackers De Wit 5 fr ; Van den Ilout (Scala) 1 j. fr ; B. Versteylen. 50 fr ; Naamloos 9 fr ; J. Yogels 5 l'r. Derde ord.e der mannen. Iioef-kens 5 fr ; Peeraer 1 fr ; Schuermans 0.50 fr ; Putteneer 1 fr ; Ed. Pauwels 1 fr ; Lemmens 1 fr ; Wwe Wagemans 0.50 l'r ; Wouters -Moerman 2 fr ; J. Wouters 0.50 fr ; J. B. Corail 25 fr ; Kinderen Van Ostade 10 fr- ; t Dierckx 1 fr ; Th. B.aeyens 2 fr ; Celen 2 fr ; Verdonck 1.50 fr ; Theuiûs 5 fr ; Van Dooren 2 fr ; Naamloos 20 fr ; Bakker 1 l'r ; Van Ilentonryck 1 fr; Croenen 1 fr; Verbist 1 fr ; Melis 1 fr ; Van Laer 8 fr ; Weduwe Geentjens 1 fr ; Naamloos 3 fr ; Naamloos 1 fr ; Naamloos 3 fr ; Naamloos 5 fr ; Naamloos 1 fr ; Nys 1 fr ; Dergent 1 fr ; Lievens Loyens 4 fr ; Kleine giften 5.60 fr ; Naamloos 1 fr ; Naamloos 2 fr ; Naamloos 1 fr ; Naamloos 2 fr ; Naamloos 3 fr ; Naamloos 5 fr ; Zusters de Bondt 20 fr ; Verboven' El. 5 fr ; Huts P. 20 fr a Eerw. H. H. Van Genecliten 100 fr ; V. Bongaerts 50 fr ; V. Dooninckx 5 fr ; C. P. 3 fr ; L. G. 2 fr Ilaesendonck 1 fr ; Neyner 3 fr ; Noviciaat Convent 20 fr ; Infirmerie 2.25 ir ; Goetelen 1 fr ; Gez. Wouiters 3 fr ; Gez. Cremers 5 fi- ; Eerw. H. Verwilt 25 fr ; Zusters Verdonck 4 fr ; L. Robbens 4 fr ; Eerw. H- De Wechter 20 fr ; E. H. Raeymaekers Pastoor Begijnhof en Zuster 150 fr ; E. G. 1 fr ; Naamloos 1 fr ; Naamloos 5 fr ; Eerw-. H. Reyniers 5 fr ; Zuster Thielemans 3 fr ; S. H. Ch. Sebrechts 25 fr ; Naamloos 2 fr ; Naam. loos 50 fr ; Zuster Haeckx 2 fr ; Naamloos 2 fr ; Jos. Thys 5 fr ; Robbens-Faes 5 fr ; Wwe Van Mierlo 5 fr ; Ilaldermans 2 fr ;- Ad. Vis-sers 10 fr ; Cluyts-Caron 50 fr ; Isidore Mes maekers 100 fr ; Karel Dierckx 50 l'r ; Van de Heyning 5 fr ; Bastiaensen 2 fr ; J. Weyts 10 fr ; Wwe Martens 25 fr ; Van den Bergli 5 fr ; Delmotte 2 fr ; Mme Van Moll 50 fr ; J. De Volder 2 fr ; Hannoset A. 5 fr ; A an den Hove 100 ir ; Taymans 50 fr ; Dockx F. 5 fr ; Naamloos 50 fr ; Vogels 10 fr ; J.Van Dooren 25 fr ; Vueghs van de Reydt 30 fr ; Campers 1 fr ; R. Vueghs 50 fr ; L. Servaes 5 fr ; K. Mertens Nuyens 220 fr ; Julien Goo. rieckx 50 fr ; L. Van Dun 2. fr ; Ed. Ver-waest 100 fr ; L. Wellens 200 fr ; Mme A'an Roey, 4 fr ; Janssens Matthé 10 ir ; H. Al-Jaerts 1 fr ; H. Dilles 1 fr ; Van Lomniel 1 fr ; Moeder OverSte 5 fr ; Brouwers 2 fr ; M. Lenaerts 1 fr ; Goris 1 fr ; J. Van den Bergh 2 fr ; Roelandt 2.50 fr ; Naamloos 5 fi- ; Bauweraarts 5 fr ; Th. Baeten 20 l'r; J. Jacobs 50 fr ; M. Gervais 5 fr ; M. Mathysen 5 fr ; M. Van der Vliet 5 fr ; M. Van Pelt 5 fr J. Gervais 50 fr ; M. Verwaest 20 fr ; Truyens 3 fr ; Ant. Van Hoetck 1 fr ; Alph. Verwaest 20 fr ; Maillier 5 fr ; Maes 1 fr ; A an den Hout 1 fr ; Naamloos 1 fr ; Mr Wellens 5 fr ; Servantes des SS. CC. 30 fr; M. Caron-Boone 100 fr ; Penen Sta'kcnborghs 5 fr ; E. Neeskens 10 fr ; M. Lauryssen 25 fr ; Ed. Peeters 5 fr ; Vve Luyckx 25 fr ; Onbekend 20 fr ; Ônbekend 20 fr ; Verschillende Giften 52.67 fr ; Naamloos 10 fr ; We. J. Cos 50 fr ; A. B. Peeraer 50 fr ; Wwe Van Mechelen 1 fr;Maes 2 fr ; Weygers 1 fr ; De Langili 20 fr ; Ant. Va" Ëy.ok H fr : L(,»uis Roefs 10 fr • Mme Hen; ri Lenaerts 60 fr ; Z. "\ran H. Graf 100 fr ; f Levie Verrees 5 fr ; Jos Splichal 100 fr; 11. Tubbax 100 fr ; Iluybreclits (Mme) 20 fr; De Preter 1 fr ; Jufvr. Verschueren 20 fr; Jos. Biermans 100 fr; Juf. Dockx 100 fr; Jespers 3 fr ; Van den Bossçhe 5 fr ; Naamloos 10 fr ; \ Lanslots 5 fr ; Naamloos 5 fr ; Ed. De Vol-der 3 fr ; Leyten 2 fr ; Boeksten-Van Ael 5 r fr ;NaamJooS 5 fr ; Jac. Van de Reydt 100 fr ; Sanders 5 fr ; Verscheidene giften 30.15 c fr ; Mme Dieltjens 5 fr ; Gils Van Eupen 20 ^ fr ; Fl. De Volder 5 fr ; Bertels 100 fr;Hae-pers 5 fr ; Janssens 1 fr ; Marie Van den Bos- t sche 1 fr ; M. Vàn Lissu-m 2 fr ; Nuyts-Fleer- 1 ackers 5 fr ; De Bisscliop 5 fr ; E. Dierckx q 100 fi1 ; M. Proost 5. fr ; Mme Stefens 20 fr; [ Leonie Van Hoeck 5 fr ; Roevens 20 fr; Jan ^ Crois 15 fr ; Herdewel- 20 fr ; Louise de Smedt 2 fr ; Van Eeckert 5 fr ; Moerman 9 fr ; Dierckx Rcchter, 100 fr ; Fr. Aerts 20 fr ; e Gils 1 fr ; Van Offerwerdt ; Juf. Goossens 5 t fr ; Pli. Moerman 20 fr ; Bauters 10 fr; Mmë c .\ !11. V, Genechten 100 fr ; M. Kinting 5fr;. c Sels 5 fr ; Hoyberglis 5 fr ; Vict. Vos 1 fr ; [ Bauweraerts 1 fi" ; Slangcn 20 fr ; M. Jacques 2 fr ; P. Sterckx 5 fr ; Joannes Jespers 8 fr ; Pleyers 5 fr ; Bauweraerts 2 fr ; Van Hellemond 1 fr; Jan Voldiers 5 fr ; Jan Verschueren 20 fr ; Mme Vogels 5 fr ; M. Noy- * ens 100 fr ; Jos. Janssens 1.00 fr ; Steynen 1 c fr ; Jacobs 10 fr ; Guet Wouters 5 fr ; Pce- 1 ters 2 fr ;/ Lenaerts 10 fr ; Wwe H. Peeters 20 t fr ; Henri Adriaensen 50 fr ; Standaert 100 fr ; J. Moonen 1 fr ; Stymans 1 fr ; Naam- c loos 20 fr ; Naamloos 5 fr ; Penen 2 fr ; Naamloos 5 fr ; Verschoren 5 fr ; N. 5 fr ; Th. e Dieltjens 5 fr ; N. 1 fr ; N. 1 fr ; J. Goo- v vaerts 7 fr ; Melis 2 fr ; Naamloos 5 fr ; Sel-derslag 5 fr ; Pierson 25 fr ; Nuyens 2 fr ; t Naamloos 2 fr ; Neyt de Broeckx 10 fr ; — c Druyts 2 fr ; Em. Verschoren 2 fr ; L. Luv- [ ten 5 fr ; Ep. Loyens 5 fr ; Ii. Huynen 20 v fr ; Guill. Van Dun ; J. Caers 5 fr ; Mme L. Vap. der Heyden 20 fr ; il. Nuyts 1 fr ; Fleerackers 10 fr ; Van den Brandt Gervais 1 5 fr : Leflot 5 fr ; Naamloos 2 fr ; Michiel- > sen 20 fr- ; Pli. Gemin 1 fr ; M. Dumonceau j 2 fr ; G. Dubry 10 fr : Alph Hendrickx 5 fr ; r J. Daems 3 fr ; M. Van Den Driessclie 10 fr ; M. Lcfevre 10 fr ; J. Driesen 2 fr ; Jos Luyt.cn 20 fr ; L. de Chaffoy de Courcelles 100 t fr ; Ooms 5 fr ; J. Van der Veken 20 fr ; ^ J. Kelders 5 fr : G. Van Genecliten 100 fr ; c Van Dooren. 5 fr ; Jufv. Steenackers 20 fr ; ( Ch. Verwaest 100 fr : Adriaensen 20 fr ; V. x Raeymaekers 25 fr ; Wwe Schoeters 4 fr : IL Van Laer 4 fr ; Boogaerts 4 fr : Gez. Roest } 25 fr,; Carel J. Dierckx 50 fr : Henri Rutten 25 fr ; M. Hermans 1 fr : K. Claesen 25 fr ; ^ Const. Biermans 5 fr ; Kind. Nys 10 fr ; H. ^ Van den Plas 20 fr ; Ch. Clymans 20 fr; Dr Somers 40 fr ; Cel. De Bie 25 fr ; Wwe Rob-breclits 2 fr ; Fabri 1 fr ; Wwe Fabri 5 fr; Matliyssen 2 fr ; Frikel 5 fr ; Ed. SChijn'en 20 fr ; Mme Cools 100 fr ; Mme Huybreclits 20 fr; Ch. Baeyens Levrie 50 fr; Onbekend lfr; Onbekend 50 fr : Em. De Breyne 200 fr ; Naamloos 2.00 fr : De Langh 20 fr ; Mme Gust Glenisson 100 fr ; Naamloos 5 fr; Naam loos 2 fr ; Jufvr. Van de Vliet 100 fr ; Juf. Wagemans 50 fr ; M. Delaboy 2 fr ; Naam- J loo^ 5 fr ; Naamloos 5 fr ; Naamloos door ] tusschenkomst van E. H. Deken 70 fr ; M. Dutry 20 fr. Griften in Natuur Ali). Verheyen, 100 kilos rijst. Marie Vues 50 fr in brood. Cl. Steenackers, 10 Brooden per week. Emile Boor.e, aardappelen vàn af 15 September. Boenders'-Simouts. Stoffen, Wwe Fl. Biermans, eene gift, in natuur. Crokaert, 1 zak bloem. Herremans, 500 kilos rijst. Jos. Schmidt, 1 zak aardappelen per week. A. J. Voelen, kaas, 3 bolleiï per week. Gôbr. de Wolf, eene gift in natuur. Van Eupeiv 5 fr. brooden per week. Jufv. Rutten, 50 meters kleerstof. Keersmaekers, vet elken Zaterdag. M. en Mme Baeten, winkelwaar elke week. Anthonis, wekelijks een brood. Jan Go ver s (Vaart), 50 kilos aardappelen". Wwe Broeckx (Vaart), 50 kilos aardappelen. Wouters (Cas-teleyn), 25 kilos aardappelen, Keuppens, één mand aardappelen. A. Steenackers, 4 brooden per week. Bastiaensen, 1 kas cigaren. Melis-Stakenborghs, vleesch einde. ieder week. Bayons D ictus, kloedincsstukl'on. Hendrickx Vnn ■— ■mi iin ii n mfgggggs. Dooren, kleedings'stukken. Louis Roefs, kleer-} -goed. Henri de Chaffoy, kleergoc-d. Wwe Janssens, 2 bollen kaas. J. Van, den Bosselle, 15 !• fr. vleesch. Nuyens-Van Hoeck, 1 pak win-kelwanr. De Laat 5 kilos rijst. Luyckx - Van ; Genechten, aile 14 dagen 1 baal rijst. Jos Faes 25 manshemden. Jos Sak. 1 stuk "coutil. Daniel Crois, aile weken vet. Mùlders, witgoed. Dankbetuiging in naam van komiteit Het komiteit stuurt zijn innigen dank aan al de personen die liunne giften bijdroegen. Aan de winkeliers van Turnhout De bons hebben hunne waarde als zij gestempeld zijn door het Comiteit. De winkeliers mogen die bons tegen munt komen overwisselen, elken Zaterdag van 9 tôt 12 uren, in de Vakschool, Ot-terstraat 11, hun gelieve kleingeld mêe le brengen. De bons zullen uitgedeeld worden van af maandag, en dit, ten huize van de menschen die onderstajid zullen genieten. Oproep aan de landbouwers en aan de lioveniers. Het comiteit tôt ondersteuning der slachtoffers van den oorlog doet eenen warmen oproep tôt onze menschlievende landboVi-wers en hoveniers om zijne werking te s^eunen bijzo'nder door het verschaffen! van aardappelen en groenten. Personen deelmakende van het comiteit zullen zich bij hen aanbieden, voorzien van eene kaart onderteekend door den heer du Four, voorzitter, ten einde hunne giften in te schrijven. Mocht iemand in dit bezoek vergeten zijn, dan kan hij zicli aanbieden op- het bureel van het comiteit, Otterstraat, 11, aile werkdagen van 9 tôt 12 ure. Allerlei Nieuwstijdingen TURNHOUT. RUSTDAG DER APOT1IEKERS. Aile avonden sluiten al de apothekers van 9 ure tôt 's morgens halï 8, uitgeno-men voor haastige recepten der doctoren. Zondag. na half één van dienst de a-pothèek : APOTHEEK VAN HET GASTHUIS — Dinsdag deden de duitsche uhlanen eene verkenning in den omtrek onzer stad. Op den weg van Sevendonck schoten zij op twee wiel» rijders en eene vrouw die naast hare woning achter de tuinhaag stond, kreeg een kogel in voile borst en werd op den slag gedood. —■ Donderdag avond is onze Burgerwacht bij besluit van Mr den Minister van binnen-landsche zaken ontbonden verklaard, na gedurende drie weken dag en nacht dienst te hebben gedaan en de veiligheid onzer bevolking te hebben verzekerd. — Woensdag is op de baan van Poederlé een soldaat, volgens sommigen een verkenner dergidsen, volgens anderen een lansier, door de uhlanen doodgeschoten. Het lijk van den ongelukkige werd daarenboven met kolfslagen verminkt. Ook te Meerhout zou een oude man en eene viouw zijn doodgeschoten. Te Veerle werd in eene afspanning ailes kort en klein geslagen door de uhlanen, omdat de waardin niet wist te" zeggen waar de lansiers naartoe getrokken waren, die er daags te voren hunne paarden;hadden gestald. Gisteren vrijdag trokkenijvier of zes uhlanen door Herenthals. Zij trokken af langs de vaart en men veronderstelt dat zij hun leger nu voor goed gingen vervoegen. — Een aantal Turnhoutsche familles vluch-ten uit Turnhout, vol uitzinnige vrees voor de doortrekkende duitsche legers, die wij hier, in het noorden van de provincie Antwerpen, waarscbijnlijk nooit zullen te zien krijgren. — Huishoudsters opent de oogen! Wei-nig nauwgezette winkeliers geven u, on-verschillig welke roode pakjes voor chico-ici d'er Trappisten Vincart. Laat U niet foppen ! Depot bij Gebroeders Delhaize. — Gisteren avond kwam op het Stadhuis te te Turnhout boy-scout of zoogenaamde pad-vinder aan, die een duitsche uhlanenmantel droeg en wist te vertellen dat Luik was bezet door de Franschen en allerhande historiés meer welke geen geloof vonden. Daarmen niet wist in hoever dat men den knaap vertrouwen kon, alhoewel zijne papieren in regel schenen, werd hij door een politie officier naar Antwerpen vergezeld. BER1CHT De tvveede zittijd der Jury's (midden-jury en bijzondere jury's) door de Regeering aangesteldtot het begeven der wette lijke academische graden zal, zoo noodig, geopend worden in den loop vanOctober-November a s. De inschrijvingen voor de middenjury zullen genomen worden in de hoofdplaats van elke provincie, van Dinsdag i .September a s. tôt en met Vrijdag ii September, 's Zondags uitgezonderd. De lijsten worden na laatstgernelden datum bepaald gesloten. Is afgevaardigd tôt het ontvangen van de inschrijvingen voor de recipiendi, die vragen om een examen ten overstaan van de middenjury af te 'eggen : In de provincie Antwerpen : Mr Jacobs H., Afdeelingsoverste aan het provinciaal bestuur van Antwerpen. Voor de voorwaarden zie het Staats-blad van 9 Juli 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Turnhout van 1838 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes