Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

289 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. Door arbeid en volharding ter zege - Duffel. Geraadpleegd op 15 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h98z892z92/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

0%i)R 4HB0D hrr o -7 F c,r ? H 1 irrH ." //^w A&Bsià ÏÏU YOLHaSDIWG TER Z2GS i Humuiers à 2j - Januari iL3taxrajaà~l^l£i (400-Exampl* } bcrC-r-'x^j_ZjT7™tt-i cvtrnaol Cw puoli-c-aii e • - lederaen roept vrede, iedareen palet er naar« naar heeft- men reeds met '5 en gerust ver stand nagedacht op de gévolgen van eene overeenicoiiist in den froidigen toestand? Zelcar de spiegeling van inet weerzien van uwe teergellefde moeder, uwen Peminden vader, uwe oroers en zusjes, uwe vrouw en Kindeyen mis~ achien, do an U dien 1er e et uiten, maar de ni: eens na. Wat zou er g§we>rden met ons geliehd Belgie, met ons schoon plaatsje? Zoufdt ge leunnen leven îmt dezeU?de uisdadigers die uwe laridgenoten, klsSohein uwe familieladen, hebPen vermoord, getergd, mishandeld? Zoudt ge leunnen gehoorzamen aan de schelmers die uwe liuizen hebben Verbrand, vernield m bestoieri? Zoudt ge U mnmen onderwerpen aan de Duitsche vetten en aan al hunne grill en? Dezelfde leerels door wiens. schuld, ge U hier Plootstelt aan aile gevaar, water en bloed heot gezweet smartelyko pynen hebt Uitgestaani zoolang Peroofd geweest van het byzyn van uwen huiskring, diezelfde zullen u hujma wetten en willen Icgmen opieggen? Zou uwe fierheid niet gekrengd ayn? |Ieen> Peste vriancien, laten wy ons .niet Pedriegen door al die geruchtep, vfy zyil nu het ergste door, laten wy onzen moed Moei Pehouden en dénie en wy dq,t de vrede nog niât mogelyle is. wy mogen ons voerzeieer nog aan nieuwe rampen ver-w&a/rten, ma^r laat- ons 3od vurig aanpiaden en Hem smeeieen aat onze mçed op d§ hQQgte blyve van de te uitstaan beproevingen, Laat ons traehten voort te styyôen VQçr ons Recht en onze Vryheid, opdat wy later geluiàcig mogen voortleven e& flsp an hQog ons hoofa mogen houden i Zoolang het j?ruiss&àfch ail i tari sli niet is %ol' Stof gepracht is er gaane vreae .uiogelyl:, Bedénie dit l Een eclite Duffelaar. £ Uit Congo : _?I Qletober 1917 31 Oletober vandaag i En Vk hoorde Jnet lelingeklangelen van de kloicKefr uit de torens niet om ons te verXondigen dat ae Keric morgen feest viert 1 ,Eri -lie zie de gale verdorrenda bladeren van de Poomen niet zaclitjes, zacntjes eeij' qjj, weor dwarrelend naar benadan dalen. En ile zie de boomen ni )t wier naafcte taKKeft, aïs armen tan hemel uitgestrext om eroarming afsmeelcen Py 11 naderende winterty. En toch i in 't diapste myner zial voel ii, als 't ware, den naderenden>: hoogdag I /'oel iic dat ar morgen juPeltonan naar den hemel zullen ptygen als de priester met ryï gewaad omhangen, op het altaar staat, dat er morgen smeelcgebedan, roerand gevoelde, uit het diepste der harten opwellende gebeden tôt den AlmaahtigÊ zullen gestuurd ^orden opdat ar toch eindalyi: vrede icome op de geteisterde aarde, dat er morgen vele menschen humie nietigheid zullen Inzten voor de verschrlKKe-iyXe gebeurtenisggn die zich afspeien in Europa. En tusschen deze îaatste noem 13c uyzelven, hier in die gryze, eentoon\f>9 negerdorpen, BlanKe alloen, als lie ata ,roor die pracht, die grootheid der wagstervende zontie} als lie ijgmerJc hoe dla away« iiiexe, zwarte Pergenhooge woiken samenpaicieen py 't nadarende oricaan, als iK die iuiz^nae In 't wo^te, wlia» Iiqqm avas hgsr tjilpw» eiessii. nuHQîi.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Door arbeid en volharding ter zege - Duffel behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes