Echo commercial belge: commerce, industrie, finance, maritime, notariat, théâtres, sports

254 0
17 juni 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Juni. Echo commercial belge: commerce, industrie, finance, maritime, notariat, théâtres, sports. Geraadpleegd op 25 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tm71v5cj94/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BURGERSBLAD Orgaan der Jrije Burgerspartij" van het arrondissement flatwerpen Wereldtenfoonsfellinâ of Olympische Spelen ? De bevolking en in het bijzonder de handeldrijvende en neringdoende burgerij van Antwerpen en omstreken hadden met vreugde de stichting der naamlooze Maatschappij tôt het oprichten eener tentoonstelling in 1920 toegejuicht. De handelsmetropool zou dus weer opnieuw de stad zijn waar uit gansch de wereld zou worden tentoongesteld wat voornitgang en uitvinding zou daarstellen op gebied van handel, nijverheid, zeevaart, enz. enz. Wij zagen eerstens de stad Luik als mededingster opdagen maar waren weldra door de verklaringen gedaan door mi-nister Hubert gerustgesteld dat Antwerpen den voorrang zou hebben zooals het haar rechtmatig toekwam. Een andere raededinger heeft integendeel meer bijval gehad. Het Sport dat alom reeds een kanker is geworden voor onze bevolking, voor onze zonen en kinderen, dit wil in 1920 alhier verheerlijkt worden. Het wil hier te Antwerpen zoogezegd Olympische Spelen oprichten, maar die ons de Wereldtentoonstelling moeten ontnemen. De minister de Broqueville trad dit gedacht bij, gelukkig alzoo verlost te zijn aan Antwerpens billijke vraag te moeten voldoen. En nu vernemen wij dat schepen Van Kuyck officieel aangesteld, om met de afgevaardigden der Antwerpsche Sports-mans, einde dezer maand te Parijs de vergadering te gaan bijwonen, waar moet beslist worden, of in 1920 de Olympische Spelen te Budapesth, te Amsterdam of te Antwerpen zullen worden gehouden en daar het voorrecht voor Antwerpen te bepleiten. Dus de begrafenis der Wereldtentoonstelling te bewerken. En daartoe gaat Antwerpens gemeentebestuur ol'ficieel de hand leenen en daarvoor werken zekere dagbladen, die zoo maar eenvoudig zeggen als of het er om eene kleinigheid te doen ware, dat het goevernement de Wereldtentoonstelling laat vlotten. Welnu, daarom geeft de ernstige Antwerpsche handeldrijvende burgerij nog juist de wereldtentoonstelling niet op. Het voordeel welk znlk een sportf'eest aan Antwerpen zal bezorgen kan in verre na niet opwegen tegen de overgroote voordeelen welke ons de Wereldtentoonstelling onder aile opzichten zou aanbrengen. Voor ons Antwerpenaren moest de Wereldtentoonstelling van 1920, ons niet alleen een tijdperk van gewin verzekeren, maar zij is ons aller ideaal, omdat wij daarin alleen de hoop zien, die veroordeelde vestingsmuren te zien verdwijnen, welke anders binnen twintig jaren Antwerpen nog zullen beletten zijne uitbreiding te nemen. En juist daarom ook speelt het goevernement in de kaart van de inrichters der Olympische Spelen. Zoo zouden zij ons willen foppen, om de wereldtentoonstelling van hunnen rug te scliudden en ons met de vestingwallen op den rug te laten zitten. Maar dat Antwerpens gemeentebestuur daaraan de hand leent, dat is wat kras ! !- De Vrije Burgersbond van het arrondissement Antwerpen komt dus volgend protest te zenden aan den heer Voorzitter der Olympiaden te Parijs. De zienswijze der Antwerpsche bevolking zal daar gekend zijn alvorens het besluit zal genomen worden. Antwerpen, 17 Juni 1914 Aan den Heer Baron Pierre de Coubertin, voorzitter, en de Heeren Leden van het internationaal Komiteit der Olympische Spelen, Boulevard Flandrin, 10, te Parijs. Achtbare Heeren, De Vrije Burgersbond van het arrondissement Antwerpen, drie duizend leden tellende, zich de tolk ma-kende van de handeldrijvende en neringdoende burgerij van Antwerpen en de bevolking in het algemeen, Overwegende, dat het Internationaal Komiteit der Olympische Spelen het voornemen heeft, deze spelen niet in te richten, in eene stad waar tevens tegelijkertijd eene Wereldtentoonstelling zou gehouden worden. Gezien de stad Antwerpen sinds lang het ontwerp heeft gevormd in 1920 eene Wereldtentoonstelling in te richten waarvoor het Komiteit gesticht is dat de noodige geldmiddelen waarborgd Gezien de inrichting der Olympische Spelen alhier dus feitelijk het prijsgeven der Wereldtentoonstelling zou beteekenen. * Verzoekt het Internationaal Komiteit der Olympische Spelen de vraag van het Olympisch Komiteit van Antwerpen te verwerpen en eene andere stad voor de spelen te verkiezen. Ontzegt tevens aan welkdanigen overheidspersoon van Antwerpen ook, het recht in naam der Antwerpsche bevolking in tegenovergestelden zin te spreken of te handelen, daar de bevolking noch dezer mandatarissen over deze kwestie niet werden geraadpleegd en Antwerpen de Wereldtentoonstelling bovenal verkiest. Aanvaard Achtbare Heeren, de verzekering onzer bijzondere hoogachting, DE VOORZITTER DE ALG. SCHRIJVER, Grande Imprimerie du P»rc rue Jacob», 22 An ver» - T'1 6482.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes