Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

58814 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Juli. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wp9t14wj7c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Waensdag I Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 151 Telefoon mm* â dioingen : Voorjalle aankondigingen wende mea zicb ten bureele van het blad, —O— i/uTCi vuct 1 a r.p^T FONDSENBLAD VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCH IJ N EN DE ALLE WERKDAGEN Telefoon . Â 6))1 if* ■«TV lUIEl—1»»P^ IN S Cil RIJ VliïfiSPR|.l S )] VQOROP EETAALBAAR : Per jaar ....... fr> 15.0» Per haifjaar g.ot» Per drie maanden » f.OO Voor herbergiers : fr. 19#»: fr. « 50; fr. »,5«. \ oor vteemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. BENIGB TJTTGMlVE j Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent — ~ — 1 .Vi^uvnugoiivaicu VIJ IG VUCgCU. S De aarikondigingen worden geplaatst per regel aan fr. 0.40. - Reklamen onder het stads-nieuws, per regel fr. 1 .OO. — Begrafenisberichten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 «Basas» i—Mi • »w'ariwïiiTîffi«RfrnB«iiliii*«»iiBBi GENT, I JULI. S^a^GijjiQ Ovettlji! Nog de aanslag te Sarajevo. Gelijk wij gisterea schreVen, is de dubbele moord, gepleegd op aartshertog Franz-Ferdinanc en zijne gade, de hertogin van Hohenberjr, eer vuige aanslag, welke gepleegd werd door eenet Slaviscben anarchist,maar welke zijnen oorspron^ vindt in kuiperijen gesmeed door Serviërs, VTon tenegrijnen, Bosfliaken en andere Slavische vollceren. De treplfegde, dubbele moord is doorniefs te verschoonen, welke ook de staàtkundige drijf-veer weze, die men er aan toeschrijft, 't is eer brutale, tweevoudiee moord ! Maar, een feit is het, dat de aartshertog en de hertogin ongelukkig het slachtofter geworden ziîn van eene staatkundiee nalatigheid, van de Oostenrijksch-Hongaarsche diplomatie. De aartshertog en de hertogin hebben, in andere woorden gezegd, met hun leven betaald : Ie de îfllijving vau Bosnie en Herzegowina en 2° de onwettiçe in bezithoud'ne: dier twee ge-westen door Oostenrijk-Hongarië. Zièhkr in korte woorden d<? geschiedenis van dcn onloochenbaren oorsprong van dat betreu-renswaardig feit : In 1878 werd te Berlijn een verdrag gesloten tusschen de gevolmachtigde gezanten van Oostenrijk-Hongarië en van Turkije, waarbjj gezegd werd,dat Oostenrijk-Honearië Bosnie en Iferzegowina mocht bezetten, doch dat die militaire bezetting feitelijk moest eindigen, wanneer de orde en de rust er hersteld waren en de voorspoed van beide provincien verzekerd was. Op dat oogenbllk moesten beide provincien terugkeeren aan Turkije. Oostenrijk-Hongarië bezefte dus in 1878 Bosnie en Herzegowina en het dient eezegd.ter eere der regeering van KHzer Franz-Jozef, Oosten-rijk-Hongaric verrlthtte wonderen op ekono-misch gebied in Bosnie en Herzeeowina. De anarchie en de ellende, welke er troonden gedurende vier eeuwen, onder het Turksch regiën. maakten, op weinige jaren tijds, plaats voor eenen ekonomiseben voorspoed zonder voorgaande in het Ooste.i De orde en de rust h^erschten er volkomen. Het was toen in 1908. Beiden provinciën bevon-den zich dus in den toestand voorzien it» het kontrakt van hetkomrres van Berlijn, ondertee-kend in 187S.Oostenrijk-Hongarië moest feitelijk Bosnie en Herzegowina ontruimen en beide provincien overmaken aan Turkiie. Welnu, Oostennjk-Hongarie desd zulks niet, integendeel lijfde de regeerin? van keizer Franz- * Niemand ro^rde/ omdat zulks geschie3cTe~nrer de stilzwijgende toestemming van Duitscnland en Italie. .. . 4 Die onverwachte inhjving venvekte toorn en misnoegen onder de bevolking dier twee provincien, waarvan de bevolking samengestela is ais °De orthodoxe kristecen '.ellen 43 per honderd der bevolking ; de muzulmannen vertes?enwoor-riitftn 35 per hond«rd der bevolking en de katho- lieken 21 per honderd. Die gemengde bevolking was een groote stronkelsteen voor de Oostenrijksche-Hongaar-sche regeering en dagelijks zaï men den rassen-haat onder die drie stammen aangroeien en zrch feitelijk versmelten otn. in't geheim.de regeering van keizer Fraes-Jozef in die twee provincien te ondermijnen. . A Het Oostenrijksch bestuur was, en is het nog, zeer vaderlijk voor hen die gedweec onderdanen zijn van het keizerrijk, maar het is brutaal en tyraniek voor hen, die zich steunend op hun nationaal karakter onwillig zijn. Enzooziet men dat de Muzulmansche Bosniaken, in t diepste van hun gemoed zich nog steeds aanzien als onderdanen van den Kalife. De katholieken scharen zich in gemoede bij de Kroaten en droomen,met hunne rasbrpeders van het Noorden van Slavonië, het koningrijk van Kroatie en Slavinië te h-cstellen en zoodoende een rijk îe vormen dat zeven miljoen zielen zou tellen, sprekende eene en dezelfde taal. De kristene orthodoxen van Bosnie en Herzegowina gevoelen dat de Serviërs hunne broeders zijn en dat gevoel is nog ver^terkt door de over-■^vmnineen, welke de Serviërs behaald heboen in de twee Balkanoorlogen. Gekend is het, dat de Serviërs met handen er voeten werken om de Pan-Servische gedachtet in Bosnie en Herzegowina te verspreiden, en. verzekerd wordt het, dat geheime Servischt fondsen er veel toe bijdragen om die gedachter veld te doen winnen. . Dus, langs drie kanten te gelijk wordt er tegei de heerschappij van Oostenrijk-Hongarië ge werkt en de ondermijning gaat stil doch zeke vooruit. , Geen wonder dan, dat er moorden van diei aard gebeuren in een land waar de gemoederei zoo erg oogehitst zijn tegen den o^erheerscher Was Keizer Franz-Jozef in persoon of eei andere aartshertog naar Sarajevo <?egaan,hii zo' het lot van aartshertog Franz-Ferdinand ci dezes gade gedeeld hebben, want uit den toe stand der gemoederen in beide provincien bhjk het, dat de moordenaars het met cemunt hadde: op den persoon van eenen bepaalden prirn maar op den oiiicicelen vertegenwoordiger de dynastie, welke hen sedert 190S onwettig e tegen de bepalinsen in van het kontrakt va Berlijn (IS78) onder den hiel houdt. Ziedaar den toestand waarin de provmcie zich bevinden. maar, wij herhalen, wat w gisteren schreven, de st^atkunde of niets te wereld, wettigt den dubbelen moordaansla; want een moord is en blijft een moord en w: onschuldig bloed vergiet is de laagste, de g< meenste kerel der samenleving !... DE VERONTWAA.RDIGING. Na den aanslag te Sarajevo stroomde het vo' samen en er hadden anti-Servische betoo^inge plaats. Daaraan ziet men klaar en duidehjk d de openbarc denkv/ijze weet van waar de slî komt* ^ _ , . De regeering (de OoslenrijkEche) ten eim aile erge botsingen te voorkomen.heeft den s'a van btleg uitge roepen te Sarajevo en hee besloten strenge beteugeliDgsmaatregelen nemen tegen de Slavische elementen, die e zeker gevaar zouden opleveien. HET ALBANEESCH IMBROGLIO. Uit Durazzo wordt gemeld dat de oproi lingen gisteren de stad Croja hebben ingenom na een verwoed gevecht, EEN KRIJGSGEVANGEN HOOFDM.A DER OPROERLINGEN RAADT I ONDERWERPING AAN. Hamid Bey Islam, de gevangen genom hoofdman aer oproerlingen, hceft eenen br t-eschreven aan de muiters om hun aan te rad de wapens neer te leggen en zich aan prins v VVied te ondei werpen. De oproerlingen hebben gs^eren te lira eene algemeene vergadering gehouden B»"=3*8—BfiSWfTiinWhMÉ—llhili k lu' éii m ihilii 11 1 \&as5&am hebben beslist morgen aan Hamid Bey Islam t ant woorden. DE MIRDITEN PLUNDEREN. Ten g^volre der talrijke plunderingen, waaraai de Mirditen die in dien^t zijn der regeering. zicl overleveren. hebben de rustige bewoners vai Durrazzo aau de regeering gevraagd dat de vors vergoedingen zou betalen aan de slachtofler dier woeste en grijpzieke troonverdediger?. AANHOUDING. : De bevelbebber der haven van Durazzo i; I gisteren, op bevel der regeering aangehouden onder be-chuldiging betrekkinijen te onderhou i den met de oproerlingen. TURKHAN PACHA TE ROME. Turkhan Pacha, hoofd van het AlbaneescF ministerie is gisteren. komend van Durazzo, t( Rome aangekomen. Men verzekert dat hij, eenige dagen te Rome zal verblijven, en daarna naar Weençn zal ver trekken. Daar die reis op het on<.'erwacht£ geschiedt, is er meer dan eene reden om er ver wonderd over te zijn. H et doel zijne-r réis is aan Oostenrijk en Italie eene krachtdadige tusschenkorast te vrae^n dei moeendheden te^en de oproerlingen. Hii zou ook gelastzijn fondsen tezoeken voor de Alba-neesche regeering, welke, tengevo'ge 'an dat onafgebroken veenten, geen zaad in 't bâkske meer heeft. UIT MEXIKO. DE KONFERENCIE van NIAGARA-FALLS De vredesbemiddelaars hebben een telfgram ontvangen van de oproerlingen om hun te melden dat generaal Carranza en de overige oproerige genoraals een antwoord zullen zen*ien op de voorstellen, welke hun gedaan zijn door de bemiddelaars ; alhoewel men den inhoud van het antwoord niet kent, weet men toch dat het in gunstigen zin is opgesteld. PRAKTISCH ZIJN. We zijn eene maand na de kiezing ; ailes komt weer in zijneoude plooien. De geuzen zien dat ze er indei waarheid nog verre van af zijn het bewind van het land in handen te krijgen. Ze stellen vast dat de katholieken maar te willen hebben om de kiezers onder hunne ontplooide vlag te zien plaats nemen eu ze weten dat de katholieken dat eensgezind zullen doen als het vereischt wordt. Ze weten ook'dat omdat deze het eene en het andere van het program onzer tegenstrevers hebbe.. tôt wet gemaakt.— ze weten meteen dat het vo'k het liberaal program verafschuwt, vooial als het wat vermengd is met socialistisch theobroma, en besiuiten, niet zonder reden, dat het libéralisai zi^nen tijd heeft gedaan. In zijne nuchterfieid heeft een liberaal orgaantje gezegd dat het liberaal program bestaatin het omverwerpen en verzwakken der katholieken. Het rechtstreeks omrerwerpen schijnt niet te kunnen lukken, daarom zijn de geuzentolken nu op zoek naar andere middelen, welke zij in "nunnen strijd tegen de katholieke partij, tegen de Kerk en tegen God kunnen gebruiken. Het geuzenblad La Flandre Libérale brengt op zijne beurt een « zakenminis-terie » voor, als zijnde het beste middel om het land ten beste mogelijk te besturen in rrede en voorspoed. Een ministerie van zaken is een ministerie dat zieti erbij zou bepalen met de enkele, stipte toepassing der wetlen. De katholieken, denkt La Flandre kunnen niets tegen zulk ministerie hebben, aange-zien er met zulk ministerie geene kwesti< zou zijn, zekere wetten af te schaffen of t< zien wijzigen, zooais bijvoorbeeld de school wet, die aan de katholieken voldoeninf geeft, behalve voor hetgeen het verplich tend onderwijs aangaat. Het zou dus de katholieken moeten toe lachen al de wetten die zij gestemd hebbei zonder verderen slag of stoot te zien uit voeren, door een ministerie, in meerderheii samengesteld uit katholieken met eenigi liberalen bij. En La Flandre meent dat |îc katholieke in dat lokaas zullen bijten en meteen dei n giftigen haak zullen binnenslikken. De liberalen welke zouden medehelpe n om het land te besturen, zouden natuurlij :r hun deel van invloed eischen en noodlo '■< tiger wijze dat deel hebben. ® Laat ons aannemen dat de wetten zoi den uitgevoerd worden, maar de kalhi lieken zouden geene katholieke politic k meer kunnen voerfen. Deze zou stilgeieg n zijn. | II Een groot deel van het liberale doel zc aldus reeds bereikt zijn. ie Wie stil staat gaat achteruit. fj De katholieke politiek, stilgeiegd zijnù te zou achteruitgaan. în De liberalen die in het ministerie en de besturen zittén, zouden niet werkelo blijven, — dat kan men wel denken. :r" Overal waar ze kunnen zouden ze -en liberale of liever de apti-katholieke $ dachten in de hand werken. )E Een zaken-ministerie zou een soort onz dig ministerie zijn en aile onzijdighe stiijdt tegen het katholiek karakter,wars v, en aile mengelmoes. 'o Ilet liberale blad La Flandre geniet n na zijn zaken-miuisteiie maar weinig bij va , en andere liberale bladen. De liberale Mu : van Antwerpen eischt dat de gouvernemen teele wijn die geschonken wordt klaar zot , zijn. , Maar wie weet, zijn op zekeren mor'genc i niet aile liberale bladen t'akkoord om eet zakenministerie voor te staan." Aan de katholieken is het op hunne hoedi ' te zijn; de waarheid duldt geene overeen komst, noch verstandhouding met d< dwaling. Indien sommige liberalen nu met eer « zakennvnisterie » voor deu dag komen. : het is omdat zij denken. dat zulk ministerie nog het best zou geschikt zijn, om, in d< hachelijke omstandisrheden in welke de liberale paitij zich bevindt, het werk dei vergeuzing in de grootste mate door te drijven. Een zakenministerie is boerenbedrog vooi de katholieken. Allen dicht bijeen — kloekaan — en vooruit met ontplooide vlag ! KWSLIJK GEJWUTST In de algemeene en plechtige vergadering, Zondag laatst door de Koninklijke Vlaamsche Akademie gehouien, heeft de Eerw. Pastoor Hugo Verriest, op zijne oorspronkelijke^pittige en g oedfolle manier uiteengezet wat de wensch, de leus en het program der strijdende Vlamingen is : opvoeding van kind tôt mensch door de eigene Vlaamsche Moedertaal. Zijne vooidracht was verrukkelijk, gelijk aile zijne voordrachten, en ook zij verruk'e, sleepte mee en «nti oerde, omdat hij sprak met zooveel ovoituiging, doordiepe, fijne kennis van de wantoestanden in Vlaanderen, en omdat aile toehoorders zoo wel, en innig gevoeiden dat hij niets sprak dan de naakte waarheid, door zijn woord bevallig opgetooid. De toejuichingen b'even ni^i uit : en tirilepWtefe5T-5iiÇ.-«a Ijveîig '.vas juioite ook geestdi'iftig den zoetgevooisden spreker toe die zoo gemoeflelijk en kunstvo! de betrachtingen der strijdende Vlamingen wist uiteen te zetten. 't Brusselsch blad Le Soir is niet tèveden noch over Pastoor Verriest, die alzoo de driften aanvuurt, zegt het, noch over heer Minister Helleputte welke dien bijna 80-jarigen aanhitser (1?) heeft toegejuicht. Le Soir stafit in bewondering voor Ferrer, den Spaanschen revolutionnair, anarchist, brandstichter, moordenaar, echtverbreker, enz., maar hij vergeeft het den Vlamingen niet dat zij willen onderwezen worden in eene taal,die ze geleerd hebben op moeders schoot en die ze verstaan en begiijpen ten voile en op 't eerste woord. Het moge Le Soi'rbevallen of niet, maar de Vlamingen blijven bij hunnen eisch — welke ten andere a's wettig en billijk erkend is door de Staatsmannen aller partijen : Het Vlaamsche volk zal in het Vlaamsch tôt zijne voile ontwikkeling komen. flLLERLEï. Vlaamsche Hoogeschool. — In zijn aitikel in de Ileuue sociale catholique 've;-schenen heeft de lie^i Verhaegen gezegd i dat de Vlamingen geen onefelijk hebben eene Vlaamsche Hoogeschool te viagen, maar hij neemt niet aan dat de in te richien Hoogeschool de p aats inneme van de be-staande Hoogeschool, van Gent. De heer Verhaegen is natuurlijk viij daarover zijn eigene z"ienswijze te hebbe i ! gelijk anderen er eene gansch tegenover gestelde kunnen op nahouden. Er kan echter geene spraak zijn dat eer 1 lasthebber zou handelen in strijd met he ; mandaat dat hij heeft aangenomen te ver vullen. De Vervlaamschmg der Hoogeschool vai 1 Gent is zoo opgevat dat dôor hare voor 1 standers de verkregen rechteu van leeraar geëerbiedigd woiden. n Tegen eene dubbele Hoogeschool t ^ Gent zou voorzeker ingebracht worden da het te veel zou kosten. '* Het Vlaamsche volk moet toch tôt zij recht komen. ;; , Bij -de Broeders van Lieîde. — I J: het Doofstommen- en Hlindengesticht df " Broeders van Liefde te St-Lambrecht Woiuwe werd eenschoon jubelfeest gevier t ,u namelijk het zestigjang klooster leven va den eerw. broeder t yriel. Sinds meer dan eene halve eeuw, wiji de eerw. broeder Cyriel zich toe aan h e, ondei wijs der doofstommen, sinds meer da 35 jaren is de jnbilaris hun tolk, of «taa in man » bij de rechtbanken. Niettegenstaanc zijnen 80 jarigen ouderdom is broeder Cyri b nog kloek en gezond. (jroote feestelijkheden weiden ter ee le van den jubilaris op touw gezet, en w e- voorzeker een der voornaamste punten vi het programa mocht heeten, was de uitvc ring van eeu zanggedicht, werk van tw 5" blinde leerlirigen van het gesticht. Mî 'd Omer Billiet va ! St-Pieters-Jette, en Vrki m lîosman va.i Heverlr-Leuven, wederzij 14 en 19 iaren oud. t De laatstgenoemde zal binnen euki dagen naar Kanada vertrekken, waar jonge blinde kunstenaar te Montréal lin plaats van orgelist zal vervullen. ■ Jacht op het waterwild. — De jach i op het waterwild is opeiï van 15^ Juli eerst komende, in aile provinciën. . De vangst met het net, in de kooiën i: toegelaten te rekenen van Ie Oktober 1914 1 Vlaamsche Toeristenbond. — Naai aanJeiding van de aanvallen teffen de Via mingen in het orgaan van den Touring Clul ^elge, wordt het « Algemeen Nederlandscl Verbç d » aangezet om de oprichtûig var een « Vlaamschen Toeristenbond » te be-werkstelligen.• Algemceti Nedevlandsch Verbond, da zich vroeger reeds met deze zaak heeft bezig gehouden, wil dat gaarne doen. Maar het if een omvaugrijke taak. Om dan binnen der: kortst mogehjken tijd tôt een uitslag te komen is het noodig dat aile V'aamsche belangstellenden hun instemming doen blijken. Daarom wenden we ons door middel vai. 320 Vlaamsche bladen, die, naar we hopen, dit bericht zullen overnemen,tôt aile Vlaam-sche sportlievenden en reislustigen, opdal ze aan het adres : H. Meert, Spiegelstraat^O, Genl, zoijden laten weten, dat ze bij gelijke bijdrage en voordeelen als ze nu bii den B. T. C. genieten, zich willen aansluitèn bij een Vlaamschen Toeristenbond. Tevens verzoeken we aile belangstellenden ons het adres op te geven van aile nets- en reismaatschappijen, die hun bekend zijn, ook dit van Vlaamsche automobilisten. Het Algem. Nederiandsch Verbond. Voor de paardenkweekers. — De minister \an oorlog heeft besloten, in het voordeel onzer nationale tokkerij van zadel-paarden, in het land, al of ten deele de be-noodigde paarden voor de gendarmerie aan te koopén. De distriktbevelhebbers der gendarmerie zullen de paarden in hunne streek onder-zoeken, en dezelve in een verslag aan de korpsoversten aanduiden. De eigenaars zullen de geschikt bevonden dieren alsdan aan de remonte-kommissie mogen voorstellen. De zaak Wilmart. Dinsdag morgend werd bij de opening der , rswm-, fié- uit met d e "ïïTjreiT?* ciitfc berekeniusen ner TîCnte en valsche bilans. De eerste getuige is M. De Rudder, die sedert twee jaar, op aanvraag van M. de Brocqueville, het bestuur van Gent-Temeuzen op zich heeft genomen. Hij verklaart dat den algemeen toestand ver-waarloosd was. het materiaal versjeten en onvoldoende. Niettegenstaande het personeel vermeerdertis heeft hij verleden jaar een over-sebot kunnen verwezenlijken van 346.000 fr. boven de uitgaven. Vervolgens is het de beurt aan M. E. Gérard, boekhouder der spoorwegmaatschappij Gent-Terncuzen. Hii hield de boeken onder het bestuur van M. Ras qui n, die hij dikwijls opmerk-zaam heeft gemaakt nopens onregelmatigheden die voorkwamen. Rasquin antwoordde hem telkens dat hij daar kennis zou van geven aan den beheerraad en zich daarover niet moest verontrusten. Daarna werden nog gehoord : de bedienden Robert Basset, Huysse, Viktor De Jonghe en M. Helin, advokaat, kommissaris van Gent-Temeuzen, die tweemaal 's jaars de boekhouding onderzocht en ailes in regel vond (!!??) M. Cuypers, bestuurder der drukkerij Mon-non, zegt dat op vraag van Nestor Wilmart, de titels jredrukt werden, waarop Wilmart aan* drong den naam der firma van de « Cote libre » op te d ukken. De morgendzitiing wordt om 1214 u. geheven. Landbouwprijjkamp te Heusden HENGSTEN. — Ie prijs, M. Van der Vennet, Heusden, vergulde medalie en 50 fr. ; 2e, S. Pol* fliet, zih-eren medalie en 50 fr. HENGSTENVEULENS. — Eereprijs, L. Goossens, \fsné, vergulde medalie en 40 fr. MERRIES. — Ie prijs, Viktoor De Pauw, Mariakerke, vergulde medalie en 40 franks : 2e, Verlodt, Drongen, zilveren medalie en 30 fr. 3e, A. Hve, 20 fr.; 4e, F. Goossens, Drongen, 15 fr. ; J. Verlodt, id.; Dossche, id. ; Dossche,id. Hye, id. ; wed. Steenbeke, id. ; wed. Steenbeke idem; A. Vermeulen, Afsnee, id. Merriën van 3 jaar : Ie prijs, E. Verlodt, Dron gen ; 2°, F- Goossens, Heusden ; 3e, B. DHondt St-Denijs-Westrem ; De Paepe, Destelbergen A. Haenebalcke, Drongen; De Pauw,Mariakerke MERRIEVEULENS van 2 jaar. — Ie, D< Clercq. Destelbergen ; 2e, Aug. Hye, Drongen 3c, De Wilde, Destelbergen ; 4e, Frans Goossens 1 Drongen. en Frederik Goossens. Heusden. JAARL1NGEN. — 1e, P. Rooms, Heusden 5 2e. Ch. Blanckaert, Drongen. RUINPA-\RDEN. — 1° prijs, Alfons Neyl e Drongen ; 2e. De Clercq, Bcirvelde ; 3e, D t Sme\ Oostakker : 4s Alf. Roggeman, Heusder De Clerc i, Beirvelde en Alfons Roggeman. MERR1EN VAN 3 JAAR EN DAARBC n VEN. — 1. L. Waldack, Melle ; 2. De Pau^ Mariakerke ; 3. Vander Haegen, Melle ; 4. Le Waldack, Melle ; 5. F* Goossens, Drongen Vander Haegen, M« lie : K. Verlodt, Drongen n Aug. Hye, Drongen ; W. Wanbeke, idem. W :i Vander Vennet, Heusden. 3- VEULENS. -1— 1e prijs, De Clercq, Deste l bergen ; 2e, L. Goossens, Afsnee ; 3e, F. Goo T' sens, Drongen. HOORNVE'E. --Stierén met tanden: 1e prij , B. Dhondt, St-Denijs-Westrem ; 2e, A. Hy " Drongen ; 3e, H. P'Hossche, idem. -t STIEREN, zonder tanden. — 1e pr.. A. liluy n man, Drongen ; 2e, J. Vermaele, idem ; 3e, we 1- Steenbeke, id. ; 4S H. Cloedt, Heusden ; 5s 1 le Verlodt, Drongen ; Cc en 7e, Fred. Goossen el Heusden. 3e PRIJSKAMP. - MELKKOEIEN. Ie prijs. Montballiu ; 2e, Huvsmans, Drongei 3e-en 4« Verlodf, Drongen ; 5e, B. DHondt, Si a Denijs-Westrem ; 6e, Vermeulen, Afsné ; ln Verlodt, Drongen ; F. Colyn, Heusden ; e- Wrlodt, Heusden ; B. DHondt, St-Deni ?e Westrem. /I. 4«ie PRIJSKAMP. — Erkenbare bekalf ar vaarzen met 1 tôt 6 tanden : Ie prijs. Alto A - Vermeulen, Afsnee; 2e, Baziel D'Hondt, Afsn< 5<ic PRIJSKAMP. — Vaarzen met 2 tande : Ie prijfe, Àdolf Huysman, Droneen ; 2e, H; "Ie Drongen ; 3°, Verlodt, Drongen ; 4s Baz. D'Hon Jje St-Denijs-Westrem ; Frans Goossens, Dronge de je. Ad. Huvsman, Drongen ; Baz. D'Hon St-Dcnijs-Wèstrem : Alfons Ver.iiculen, Afsn — ^vuuuuHCClUCII, Il. U XP t VARKENS.—2= PRIJSKAMP.—ZEUGEN. ' i; pnj,l- K- Sercu. Drongen ; 2», L. De Jaegher, Destelbergen; 3°, Baz. D'Hondt, St-Denijs* ; Westrem ; 4e, Sercu, Drongen. VARKENS. — 3e Prijslcamp. Zeugens met via-gens. — Eenige prijs, L, De Jaeger, Destel-bercren.KIEKENS. — le Priiskamo. Vleeschkiefcens. Hanen. — le priis, DHondt,St-Denijs-West-c«n; ) 2%?^ÎA°r^e-rkend î 3e- A- Roggeman, Heusden. HENNEN. — ls Baziel D'Hondt, St-Denns-1 Westrem. .2® PRIJSKAMP. - LEGKIEKENS. - l« pr. met toegek'înd ; 2e rn 3et o. D'Hondt, Heus 'en. 3e PRIJSKAMP. — VLAAMSCHE REU-ZENKONIJNEN, RIJERS. - le prijs, Grégoire, Heusden. « MOEREN. — le priis. Greeoire, Heusden : 2e, D Hooge, id. ; 3e, Wanzeele, ii. 4e PRIJSKAMP. — Konijnen a'ier rass %-n. Rijers : le prijs, D'Hooq;he, Heusden ; 2e, P. Strobbe. Heusden ; 3e, Wanzeele. -Heusden. DUIVEN. — le prijs, Delacourt, Heusden ; 2er C. Raman, Heusden. QERECHTSZAKEN. Boetstraffeliike reciitbank vas Gent. Dieistal. —Jan Van den Berghe, dokwerker te Gent,voor diefstal van een d'-kzeil ten nadeele van den Staat, 2 maanden en 2ô fr. Ontvreemdingr. — Emiel De Sinet, van Gent ; die als loopjongen bij eenen apotheker in dienst %vas, wordt voor ontvreemding van koopwaren, voor eene som van 25 fr. verwezen tôt 1 maand. Veohtpartij. — Gaston Van Duyse en -Alois De Moor, beiden wonende Brugschepoort, die elkander slagen hebben toegebracht, krijgen ieder 50 fr. boet of 15 dagen, voorwaardelijîc voor De Moor, die aan Van Duyse 100 fr. schade-vergoeding moet betalen. Diefstal met bra&k. — Jules Ponnet, aangehouden, Michel Van Halst en zijne vrouw Mathilda Van Dacle, aile drie van Gent, beticht van diefte met braak van allerlei koopwaren, ten nadeele van verschillige personen uit wag-gons staande op de Heirnislaan te Gent, in den nacht van 1-2 Mei, worden verwezen de 1e tôt l jaar en 26 fr. ; de twee anderen bij verstek ieder tôt 7 maanden en 26 fr. met onmiddellijke aanhouding. Poging tôt diefte met g:ewelddaden. — Dinsdag werd de zaak opgeroepen ten laste van Georges Vereyden, van Gent, aangehouden, die op Vrijdag 12 Juni laatst gepoogd heeft bij middel van gewelddaden eenen diefstal to plegen ten huize van M. E. Vander Cruvsse. handelaar, Kongostraat. De betichte was rond 2 1/2 ure komen aan-bellen in de Kongostraat^- hii mai T -POtlio A/or» SouîT^ Verevden die in het deurgat stond, vroeg of de zoon of de baas tehuis was, en op het ont-kennend antwoord der vrouw, wierp nij de deur toe, greep de vrouw bij de keel en poogde haar te worgen, met het doel, zooais hii in het onder-zoek heeft verklaard, de vrouw in onmacht te doen vallen en dan ailes te stelen wat hem dienen kon. Op het geroep van Mad. Vander Cruyssen en het te liulp snellen harer kuischvrouw, die juist: in de keuken was, nam den bandiet de vlucht, doch werd over de Minnemeerschbrug, door . werklieden aangehouden en in handen der y policie geleverd. _ J De rechtbank verwijst Vereyden tôt 1 jaar en 26 fr. J- BEROEPSHOF VAN GENT. ^ Handel ïn vijfirankstukken. — Georges \< Volckaert, van Ledeberg, aangehouden, een handelaar in vijffrankstukken, was door de boet-straffelijke reentbank van Gent, verwezen voor aftroggelarij en misbruik van vertrouwen tôt 25 maanden en 15 dagen. De betichte had beroep ingeslagen ; het Hof neeft de straf van 15 dagen voor het niet houden van boeken, gebracht op 3 maanden en het overige bekrachtigd. Slag'en. — René De Ruyve, van Gent, aangehouden, door de boetstraffelijke rechtbank verwezen voor slagen tôt 7 maanden en 50 fr.. had beroep ingeslagen. Het Hof heeft de straf bekrachtigd. Aftroggelarij. — Jan Coryn, van Ninove, voor aftroKgelarij" eener som geld ten nadeele van mad. Van Varenbergh, was door de boet-straftelijke rechtbank van Oudenaarde verwezen tôt 4 maanden en 50 fr. De betichte die beroep had ingeslagen, hoort zijne straf bekrachtigen, RECHTBANK DENDERMONDE Slagen. — Léonard Cortebeeck, van Krui-beke, voor slagen aan Frans Abts, van Tem-sche, bij verstek, 2 maanden. Voor opstand en slagen aari de policie, 1 krijgt Henri Baert, van Lokeren, 1 ïftaand, acht dagen en 96 fr. Om aardappelen afgetroggeld te hebben ten nadeele van Delfina Meskens.krijgtTheofiel V..., groentenkoopman, te Lebbeke, 100 fr. Dievenbende te St-Nikolaa*. — Gilbert Van Havere, Alfons Windey, Benedikt De Block, Oskar Dhondt, Isidoor Hoebeke, August ; De Clercq, Aloïs Maras en Edward Van Lare, ; a lien van St-Nikolaas, worden voor verschillige , dieften met braak en verheling van hetgestolen, verwezen : de 1° tôt 13 maanden en 52 fr. ; d#» 2e, 1 jaar en 78 fr. ; de 3e, 3 maanden,; de 4S vijf maanden en 52 fr. ; de 5S 4 maanden en 26 fr. ; de 6°, 4 maanden en 26 fr. ; de 7e en 8e, ieder : 3 maanden. Zedenfeiten.—-De gcnaamde Maria D Hooge, vrouw V.,werkvrouw te Zwijndrccht,wordt voor zedenfeiten veroordeeld tôt 3 maanden, met berooving harer burgerrechten gedurende 5 jaren. □ Melkvervalsching. — De vol en de straffen zijn uitgesproken tegen melkvervalschers : ; Théofiel Cornu, landbouwer te Belcele, 100 fr. [. of 1 maand; Maria Verhoosel, landbouwster te St-Nikolaas, 100 fr. of 1 maand en 15 dagen als l- zijnde in hervalling ; Joanna Van Ranst, vrouw s- V. S., landbouwster te St-Nikolaas, 100 fr. ; Celestina Heyman, vrouw D. P.. landbouwster s, te St-Nikolaas, 150 fr. ; Maria Suy-, vrouw B., 3, van St-Nikolaas, 100 fr. ; Maria-Joz. Heirbaut, vrouw R., van St-Nikolaas, 100 fr. : Joanna Van s- den Houdt, vrouw V. R., huishoudster te Hamme, J. 100 fr. ; Joanna Verviangen, vrouw M., herber-l. giers^er te St-Gillis-Demlermonde, 100 fr. s, Diefte. — A. De Konihck, van Haesdonck, thans soldaat te Antwerpen, voor diefte van — eenen spaarnot inhoudenae 2 fr. ten nadeele der i ; herbergierster Florena Cant, krijgt een maand nt en 26 fr. RECHTBANK VAN kOUTRIJK s- Verzet. — Jan Waeghe, van Knokke, \oor diefstal van een rrjwiel bij verstek verwezen tôt Je 18 maanden en 26 fr., had verzet aangeteekend. ns De rechtbank heeft de straf gebracht op 1 jaar ;e. en 20 fr. i : Dieistal. — Marguerite Cortvriendt, van Zwevezeele, \oor diefstal eener broche, ten lit, nadeele van Marie Scheyers, 5 maanden en n ; 26 fr. dt, Aanranding. — Jozef Morbec, van Brugg® ce. die te Moeskroen de kimderen der echtgenuoten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent