Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

514 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Mei. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 11 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5h7br8p232/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Wâensdag 13 Mei 1914 BBHMMBBMMBM——MM Prifs per «ammsr : 5 centaen 45* jaar, Num.il! Teleioon 604 FONDSENBLAD Teiefoon «94 U!IKWI>IGlnlGBI : Voor aile aankondigingtn wende mon zich ten bureole van net blad —o— KETELVEST, Nnm. 16, te GEN1. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Qodsdienst yERSCH IJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IISCHHI JVIHfiSPBIJS VOOROP BETAALBAAR : Per jaar. tS.O« Per halfjacr » »,00 Per drie maandôn » 4,00 Voor herbermers : fr. t *JOO: fc. «,$© ; S,50.' Voor vreemde laaden. de verzendinirskosten Mi te Toepen BENIGB "TJITOAVB ——-—rwmiiii i Sent -18, Ketelveat, 18 = Geii | 8De aankondigingen worden geplaatst per regel aan k. O.IO. - ReUamen radar het stadj S nieuws, per regel lr. 1 .•©. — Begr»f«ii*bmchten *oor de met te&bonneerden, fr. 5.00 —t.iv.-- srt-tz.IX*J. GENT, 13MEI. Wetgevends Eiesingen van 24 Mei 1914 Arrondissement GENT-EEKL0O. WB»1 !ï"i!W!^«5^ïÇ'1^î^^iW!?WÎT«r2P^==r^=======r--=3:=-.?r- $M8(ij}dig Oveïztop De toestand in de Balkans. DE DIPLOMATISCHE KONFERENCIËN EN DE DRIEVOUDIGE VERSTAND-HOUDING.Uit London wordt getelegrafeerd, dat gisteren cene konferencie heeft plaats Rehad tusschen sir Edward Grey, minister van buitenlandsche zaken en de gezanten van Rusland en Frankrijk. Er wordt verzekerd dat drie voorname p un ten tijdens die samenkomst behandeld werden, namelijk : 1° de Albaneesche kwestie en voor-namelijk, de toestand in Epirus ; 2° de verhou-ding tusschen Griekenland en Turkije; 3° de kwestie van de eilanden in de Egeezee. Tôt nog toe weet men niet welke beslissingen er werden genomen, maar tocli kan men vex-zekeren, dat de vertegenwoordigers der drie groote mogendheden, welke de DrievoudiRe Verstandhotiding uitmaken het volkomen eens zijn, dat zij zich niet mogen noch zullen om den iuin laten leiden door het Drievoudig Ver bond, 't is te zeggen door Duitschland, Oostenrijk en Italie. VOETSTAPPEN VAN OOSTENRIJK TE BELGRADO. Uit Belgrado wordt geseind, dat de minister van Oostenrijk voetstappen heeft aangewend bij de Servische regeering, opdat deze toch de Oostersche îjzerenwegen, gelegen op Serviscn grondgebied, teruggève aan de kompagnie. Servië heeft niet dadelijk geantwoord, maar ailes laat voorzien, dat het antwoord ongunsti^ ^al zijn. Inderdaad, welk belang zou Servie er o bij hebben, feitelijk eenen Oostenrijk-Hongaar-schen ijzerenweg over zijn grondgebied te laten loopen ? DE ALBANEESCHE-EPIROTISCHE ONDERHANDELINGEN. Uit Korfou wordt geseind, dat de bijeenkomst welke in die stad plaats had tusschen de leden der Internationale Kontrool-komnn'ssie en de heeren Zographos en Carapano, geleid heeft tôt belancrijke gevolgen. Men is om zoo te zeggen reeds t'akkoord nopens de schoolkwestie. de kwestie der talen enhetgroo'e vraagstuk der gendarmerie. Het vraacstuk van het oestuur is aangevat geworden in de zitting van gisteren en moet voortgezet worden in diegene van heden. Aan weôrskanten Jegt men veel goeden wil aan den dag ten einde paal en perk te stell^n aan den pijnlijken toestand, welke voor'durend heerscht in de ge wetten van Epirus, welke aan Albanie zijn afgfstaan. UIT MEXIKO. - DE STAD TAMPICO AANGEVALLEN DOOR DE OPROERLINGEN. Men seint uit Juarez dat, de verslagen, uit Tampico ontvangen, bevestigen dat op dit oogenblik een levendig gevecht gevoerd wordt te Tampico en omstreken. Verscheidene putten en petroolreservoirs zou-den in brand staan en een deel der stad zou volop aan de alvernielende vlammen prijs gegeven zijn. DE TOESTAND DER VREEMDELINGEN TE TAMPICO. ...Pe Engelsche kruiser Essex heeft gisteren îjiings Vera-Cruz verlaten en is naar Tampico gestevend. welke, eergisteren Mexiko verlaten had,heeft te Vera-Cruz een honderdtal Franschen Duitschers en 7 Amerikanen aangebracht, die ^n^?e Mexilcaansche hoofdstad verbleven. le Mexiko hebben de Engelschen en de Duitschers zich goed gewapend en zijn vast besloten elken aanval af te weren. De Engelschen hebben vooral goede voorzorçen genomen. In het Britsch gezantschap is een groote voorraad wapens, ammunitiën en mondvoorraad aangebracht. Geheel het gezantschao is door stevige ver-schansingen omiingd en verscheidene kancnr.cn (*eldgeschut) zijn achterde verschansingen ge-plaatst# Men zegt dat de Engelsche kolonie oe-schikt over 12 stukken kanon en 22 mitraljeuzen. MEXIKO PROTESTEERT. M. Ruiz, Mexikos minister van buitenland-sche zaken,heeft aan de bemiddelaars getelegra-feerd om te protesteeren tegen de verschijning van verscheidene Amerikaansche torpedobooten en van een groot transportschip, te Lobos-I^land. een eiland gelegen tusschen Tampico en Vera-Cruz. Die oorlogschepen hebben, zegt hij, een sterk detachement Amerikaansche troepen aan land gezet. die de wachters van den vuurtoren hebben gevangen genomen. Na de lichten van den vuurtoren te hebben uitgedoofd, h' bben zij de wachters evenwel terug m vrijheid gesfeld. M. Ruiz vraagt dat de bemiddelaars bij de regeering der Vereenigde Staten zouden protesteeren tegen die schennis van grondgebied en tegen die schennis van het menschenrecht, door het uitdooven der lichten van den vuurtoren, iets waardoor de schepen welke de haven van Lobos-Island willen aandoen, groot gevaar loopen. Het is ook eene schennis van den wapenstil-6tand.DE BEZETTING VAN LOBOS-ISLAND. M. de Gama, oudste lid der bemiddelaars-kommissie, heeft zich gisteren naar het Witte huis te Washington begeven en heeft een onder-houd gehad met président Wilson, aangaande het incident van Lobos-Island. Geene hoegenaamde mededeeling is aan de pers gedaan nopens die samenkomst. Er zijn er die meenen dat de bezetting van het eiland Lobos-Island enkel een voorzorg-maatregel is, genomen om de Amerikaansche, de Engelsche, de Fransche en de Duitsche ! schepen te beschermen en dat er biigevolg • geene kwestie is van de schennis van den wapeu- i stilstand. VERTREK DER MEXIKAANSCHE AFGE- j VAARDIGDEN NAAR NIAGARA-FALLS. ! Men telegrafeert uit Washington aan Exchange • Telegraph : » De afgevaardigden van generaal Huerta bij de konferencie der bemiddelaars. zullen te Vera ( Cruz aan boord gaan van Kronprincessiit i Cecilia, in bestemming voor de.Niagara-Falls. j DE NOORD-AMERIKAANSOHE AFGEVAARDIGDEN. Rechtor Lamar, van het oppergerecht te Washington en de rechtsgeleerde Lehmann, zullen de regeering der Vereenigde Staten vcr-t»genwoordigen in de konferencie der bemiddelaars te Niagara Falls. UIT ENGELANB. DE IERSCHE HOME RULE-WET. M. Asquith heeft gisteren in het Lageihuis gezegddat heden aldaar eene verklaring zal ge-daan worden, om de voorstellen uit te leggen, welke de regeering schikt neer te leggen nopens het amendement van den Home Rule Bill. Ten slotte heeft de eerste minister rerklaard dat geene hoegenaamde vervolging zal înge-spannen wordan tegen de personen die zullen geholpen hebben om wapens en ammunitiën te lossen in UJstei. M. Asquith heeft bevestigd dat er dit jaar geen Hertstzittijdzal zijn. Hsiilp msîrarflifisg Vooruit verkeert in den huidigen tijd in eenen toestand van bijzondere prikkelbaar-heid. Al wat hij hoort en ziet neemt hij bijzonder euvel of bijzonder welgevallig op. Het manifest der Katholieke Associatie van Gent-Eekloo heeft eenen allersiechtsten indruk oo hem gemaakt omdat het zich tegen het Zuiver Algemeen Stem.echt uit-laat.Het manifestzegtnamelijkover de kwestie der herziening : « Het (kies)stelsel dat thans in voege is, | » laat aile burgers tôt het stemrecht toe ; » maar in het vaststellen der kiesbekwaam-» heid houdt hst lekening van zekere ken-» teeker.en Van bevoegdheid en geestesrijp-» heid, welke voor geene eukeie maatschap-» pelijke klasse een voorrecht uitmaken. mmÊmmmmimm mmÊmmummm mttm wm tm ■ » Indien men kan beweren dat het niet » volmaakt is in al zij ne bijzonderheden, » dan is het toch redelijker, wijzer, meer » overeenstemmend met onze zeden dan de » formulen voor dewelke onze tegenstreveis » ons tôt de herziening willen dwingen '). Het manifest verklaart zich alzoo tegen het zuiver algemeen stemrecht te zijn, dat de roacht in handen geeft van eene massa van welke het meerendeel gaat stemmen als ïemand die eene van buiteo geleerde les opzegt. In Frankrijk bestaat het zuiver algemeen stemrecht, zooals' onze rooden het zouden begeeren — het is het eenige land der wereld dat zich in dien toestand bevindt. Voor Vooruit is het fransche landsbestuur missciiien een model, maar ondervraag aile menschen die een weinig kennis hebben van politiek en allen zullen betreuren dat er onder de fransche gouvernementen van den laatsten tijd zoovelé schandalen gebeurd zijn. De vriendjes van Vooruit vullen er hunne zakken en als een dagbladschrijver het waagt de schandalen aan te klagen dan treft men eene ministersvrouw aan, om die dagbladschrijver te gaan omverschieten. En in Belgie ziet men Vooruit die de moordenares verschoont en tracht den ver-moorde in het ongelijk te stellen. Ziedaar de politieke zeden welke onder het stelsel van het algemeen stemvectit in Frankrijk in voege gekomen zijn. Onder het ptelsel van het 2uiver algemeen stemrecht in Frankrijk heeft men de goede-ren der kloosters, die men op een miljard schatte — aangeslagen ; men ging er werk-liedenpensioenen mede inrichten. Van datmiljaid zijn nog geene 50 miljoen in de schatkist van Frankrijk terecht gekomen. De overige zijn terecht gekomen in de zakken van de tairijke vrienden en ken-nissen van het gouvernement. Daarvan is er hier en daar êôn, die het al te bont aan boord legdeen met verecheideue miljoenen te gelijkstoo!, gestraft geworden. Honderden loopen op vrije voeten en leven als visschen in 't water met het geld der kloosters ! Zou Vooruit wellicht gaarne hebben dat er in België zoo een buitenkansje zich voordeed ? Onder het stelsel van het Algemeen Stemrecht heeft in Frankrijk de beruchteRochette zijne zaakjes kunnen doen.- Hij heeft bij dozijnen maatschappijen kunnen stichten, in dewelke tal van menschen, meest kleine burgers en spaarzame werklieden, hunne centen verloren hebben. Men schat op 300 miljoen, de som welke in de ondernemingen van Rochette verloren ging. Hoevele ongelukkige dutsen werden er niet gemaakt? En toen de justicie Rochette op de hielen zat, dan zijn ministers aangetroffen, minis-ters geworden dank aan het zuiver algemeen stemrecht, die hun best hebben gedaan om hem aan zijne welverdiende straf te ont-trekken, door dwang en drukking op magis-traten.Verlangt Vooruit hier ook zulk een regiem? Ziedaar in groote trekken wat het algemeen stemrecht in Frankrijk heeft teweeg-gebracht.Voor een stelsel dat tôt zulke uitslagen leidt, zijn wij niet, en de Katholieke Veree-niging heeft gelijk, rechtuit tôt de kiezers te zeggen, dat zij zich tegen zulkstelsel verzet. De kiezers zullen beslissen. Vooruit mag zulk stelsel — dat de politieke zeden tôt in het merg der beenderen bederft, — voorstaan, dat is zijne roi. De katholieken vatten hunne roi anders op; zij willen de rust in het land; de vrijheid voor iedereen ; de eerlijkheid in de politieke zeden ; de onafhankelijkheid der magistraten, en dat de dieven in het groot niet beschermd, maar nagejaagd worden door het hooger bestuur en de hoogere macht. , WAARHEID. De heer Loi and is een progressist en Kamerlid voor Virton — hij staat veel dichter de socialisten dan de liberalen. Die man, die tusschen twee waters tracht te zwemmeu, schreef in het Luikerblad L'Express, van 14 Januari Iaatst : « De liberalen kunnen aan het bewind niet » komenen er aan biijven dan metden steun » en de medehulp der socialisten ». 't Is hetgeen wij reeds bij dozijnen keeren hebben herhaald, en't geen aile menschen, die nog hunne vijf gezonde zinnen hebben, volkomen begrijpen. Op zijhe beurt komt Le Journal de Char-leroi dat te bevestigen met hetzelfde te zeggen in de voigende bewoordingen : « Aangezien de liberalen, om aan het » bewind te komen en er zich aan te houden, » onmogelijk de medehulp der socialisten » kunnen missen ; deze zouden hun deze » medehulp maar toestaan — gelijk zij in » 1912 gedaan hebben — dan mits het toe-» ttaan van de dringendste hervormingen. » Oaaruit valtte besluiten : ■ Het is klaar voor iedereen.dat de liberalen zonder de socialisten niet voort kunnen. Het is ook klaar als kristaal dat de socialisten, hunne medehulp maar aan de liberalen zullen verleenen mits eene vergelding. Ze zouden moeten zot zijn ook, om gratis voor niets de heeren liberalen te dienen, en ze zonden in het voorkomend geval de spreuk inroepen : de eene liefde is de andere waard. En natuurlijk de liberalen zouden moeten toegeven of anders : vaarwel de ministers-zetels, de zilveren frakken, de steekvogels-hoeden, kruisen, linten, titels, enz. Men verstaat gemakkelijk dat de liberalen aan al de blinkende dingen niet zouden kunnen weerstaan en zouden toegeven aan de socios. ■-#- Gelijk men dat bij de menschen gewoon-lijk zegt : de liberalen zouden uit de handen der socialisten moeten eten, of : de liberalen zouden moeten dansen gelijk de roodjes schuifelen. Onze lezers begrijpen dan volkomen wel, en wij raden hun aan, dat nu, voor de kiezing, voort te vertellen aan degenen hunner vrienden en kennissen, die daarvan minder overtuigd zijn, of die nog zoover niet gepeisd hebben. Stemmen voor de liberalen, is eigenlijk ook stemmen voor de socialisten. Inderdaad moesten de katholieken omge-worpen worden, dan zouden de socialisten sok hunnen zeg te zeggen hebben in het Gouvernement. En daar zijn vele menschen, die anders nog al onverschillig zijn, maar die voor geen geld ter wereld iets zouden willen doen Jat aan de roode mannea loef geeft. Welnu, dat ze het eens wel Oferpeinzen sn ze zullen het seffens verstaan : voor de liberale stemmen is aan de socios de hand jeven. Wat de socialisten aan de liberalen eerst ;n vooral zouden vragen weten we niet. Natuurlijk zouden beiden eerst en vooral len oorlog verklaren aan den godsdienst. Het program der liberalen bestaat nog :nkel in godsdienstoorlog en de socialisten schrijven gedurig dat de Godsdienst, vooral ie katholieken, de grootste hinderpaal is tegen den vooruitgang van het socialism. Vooruit heeft het geschreven van over lang; Kerken en kapellen, kloosters en krochten moeten algebroken en tôt gruis geslagen worden. Maar in datzelfde programma staat ook nog : dat er noch meesters, noch knechten mogen zijn ; noch eigendom, noch grenzen r.och banden of verplichtingen van welken îard ook. En het zou voorzeker niet lang duren of de socios, zouden stillekens en van verre ian den eigendom beginnen peuteren. Wilt ge dat ze eraf biijven ? Er is geen ander middel dan te stemmen voor de katholieken. —«aBJB»- D© @@xiaa"t. Zitting van Dinsdag 12 Mei 191 Voorzitterschap van M. baron 't Kint. MORGENDZITTING. Slechts een 40-tal leden woonden de vergade-ring bij. De arbeidsdag: in de koolmljnen. De tekst, door de Kamer gestemd, bepaalt dat de arbcidsuur per dag de negen uren niet mag overscbrijden. Dekommissie van den Senaat zou den duur op 9 1/2 ure willen gebracht zien en dient daartoe een tegenvoorstel in. M. Dufrasne-Friart verklaarde zich daar niet te kunnen bij aansluiten, en zegt dat hij den tekst der Kamer zal bijtreden. M. Claeys Boùî'iaert haalde aan dat de kommissie hetontwerp zochtte verbeteren, en niet, zooals beweert wordt, een tegenvoorstel indiende om de stemming te vertragen. M. Hubert, minister, verdedigdc den tekst der kommissie.De verlen^ing van den arbeidsduur is noodzakelijk daar er in de mijn, vooraleer den eigenlijken arbeid aan te vangen, voorberei-dende werkzaamheden zijn. M. Roland verklaarde den tekst der Kamer te zullen stemmen en hekelde de houding van het ministerie. De zitting wordt geheven te middag. NÂMIDDAGZITTING. Voorzitterschap van M. Baron de Favereau. De Schoolwet. De Senaat vangt de bespreking aan van art. 15. M. de Broqueville. — Vrijdag hebben de heeren Lekeu en Magnette gezinspeeld op den brief dien ik geschreven heb aan de heeren De Crawliez en Braconnier, een katholiek en een liberaal, die zich als onafhankelijk, zuiver Waalsche kandidateu op een afzonderlijke lijst ging en laten voordragen. Men wil aan die daad een politiek karakter geven. Welnu, politiek steekt er niet in. Ik had aan den hoofdman der liberale partij gevraagd, die zaak te trachten te vereffenen. Ongelukki^ gelukte ik er niet in hem te spreken te krijgen, dan heb ik aan de heeren De Crawhez en Braconnier geschreven en hun voor oogengelegd, dat hun afzonderlijk optredea eene scheuring kon verweVken, niet alleen in de liberale en in de katholieke partijen, maar zou bijdragen tôt eene scheuring onder de Vlaamsche en de Waalsche Belgen. Er was, ik herhaal het, geene kwestie van politiek ; ik handelde in 't belang van aile Belgen. M. Lekeu beweert nogmaals dat het schrijven van M. de Broqueville een politiek doel had. M. Vanden Peereboom. — De brief van M. de Broqueville heeft nicts te maken met de schoolwet ! M. Colleaux. — Artikel XV, de kwestie der talen regelend, is ongrondwetrelijk. M. Poullet, minuter. — Als men debestaande en in zwang ziinde schoolwet naziet, zal men bemerken dat daarin leemten voorkomen. De Vlamingen hebben te recht grievendoengelden, welke, om den wille der rechtvaaraigheid moesten verdwijnen. Die grieven werden opgelost, maar niemand kan zeggen dat de rechteu en de eischen der Walen er door geschaad of ge' renkt worden. Artikel XV is opgesteld in verzoenenden en im rechtvaardijren zin. Men heeft ongelijk dat artikel te beknibbelen. Ordemotie. M. Lekeu vraagt of de regeering van zin is zich vôôr de kiezing en te onttrekken aan de bespeking der maatschappelijke wetten in den Senaat. \ M. De Broqueville. — Mijn vurig verlangen is, dat die wetten besproken en gestemd worden vôôr de verkiezing, maar ik kan aan de senators het recht niet ontzeggen, wetten van groot belang, als diegene welke M. Lekeu bedoelt, gron-dig te onderzoeken. M. Van den Peereboom. — Wij ook wenschen vooruit te gaan, maar wetten welke van zulk groot belang zijn en zulke groote gevolgen zullen hebben in de toekomst, moeten gronaig onder-zocht worden. Men mag de Kommissiën niet beletten te werken. Wij moeten grondig de ontwerpen onderzoeken. M, Goblet. — De wetsontwerpen, door de Kamer gestemd, moeten natuurlijk grondig onderzocht worden door den Senaat, dat recht kan men ons niet ontzeggen, maar men mag niet moedwillig vitten om de wetsontwerpen in den dofpot te steken of hare uitwerkselste verdagen. M. J. B. de Ghellinck.— Ik kom verslaggever benoemd te worden. Ik vraag niets beter dan gauw te kunnen werken, omzoo spoedig moge-lijk een zaakrijk en goed beredeneerd verslag te kunnen opmaken. Drie jaren geleden stelde ik zelf een ontwerp op in dien zin, dus ; maar tôt heden heb ik nog het dossier der in de Kamer gestemde sociale wetten niet ontvangen. Zoodra ik het krijg, zal ik zonder dralen aan, mijn verslag arbeiden. Het incident is gesloten. Herneming: van het débat. Artikel XV wordt aang^nomen. Artikels XVI, XVII, XVIII en XIX worden na grondige bespreking, antwoorden v;in den minister en verwerping van amendementen, gestemd zooals zij door de Kamer werden aan-genomen.De zitting wordt om 5 ure 40 gehevea. ALLERLEI. Kijk ! kijk ! — De gazetten, die groote babelessen, veitellen het volgeade histo-rieken : « Zondag Iaatst moest gezel Vandervelde eene groote socialistische meeting geven te I.essen om 5 ure namiddag. 't Sloeg 4 ure, al de roode kopstukken • trokken met het socialistisch muziek naar de statie om den oppergezel van het Belgiscb socialism af te halen. De trein reed zuchtend en stenend de statie binnen ; aller oogen waren op de waggons gericht om te zien uit welken gezel Vandervelde zou stappen. De muziek speelde de Internationale. Maar hoe ze ook hunne oogen uitkeken, de groote bollen geen Vandervelde te zien t.,..' Fimiiiiii ! riep de treinwachter fffftttt ! deed het fluitje oeoem... oeoem !... de lokomot'ef Geen Vandervelde te zien !... Wat is dat nu ? zeiden afdruppend de chefs tôt elkaar Ziek Trein gemist Maar geen briefje.... geen telsgram.... Toch geen ongeluk, zeker ? Zoo geraakten ze buiten de statie... Daar komt een man geloopen, half buiten adem, die hun zegt : — Mijnheer Vandervelde staat daar naar U te wachten, een eindje verder ! ????? Ailes werd uitgelegd. Gezel Vandervelde was 's voormiddags naar Lessen gegaan en was gaan dineeren bij eenen Logebr.". — kapitalist der stad. Men trok op en de meeting werd gegeven. Gezel Vandervelde donderde op de-kapi-talisten dat het een plezier was.... die opeters.... die uitzuigers.... die beulen.... die dieven.,.. enz. en werd toegejuicht. Daarna deed men eenen optocht door het stadje, maar onderweg, was opeens gezel Vandervelde verdwenen. Men heeft het vernomen: hij was afscheid gaan nemen van zijnen goeden vriend Logebr,'.-kapitalist. De roodjes van Lessen, hebben het, zegt men, op hun affront genomen. 't Is dat die menschen nog niet volledig zijn opgevoed. Te Brussel, te Gent en in andere groote steden zijn de menschen het al gewend de roode kopstukken met de liberale samcD. te zien. Een model van onderwljzer. — Vaderland(eke) is op zoek gegaan naar een soort van onderwijzer om hem te kunnen voorstellen als een katholiek onderwijzer. Het heeft een man aangetroffen zooals het hem wenschte, en die het ambt van school-meester uitoefende, waarschijnlijk omdat hij dat zijn leven lang uitgeoefend had. Van school en personeel gaf de school-opzichter het voigende verslag : « De lessen worden gegeven in de keuken die twee meters hoog is. Daar bevinden zich 100 leerlingen samen. De vrouw houdt zich midden in de school bezig met de keuken. De dochters werken op een kantkussen. De onderwijzer Blomme is 89 jaren oud. Ik vond, hem achter de stoof zitten, onzio-delijk, barrevoets. Blomme wordt geholpen door zijnen zoon, 45 jaren oud, die twee breuken heeft en lijdt aan vallende ziekte. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes