Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

633 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 April. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 03 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2j6833ph3x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zater- 9n Zonrtag 11-12 April 19 f4 Prijs per nummer : 5 centiemsn 45e jaar, Num. 85 Teieloon 694 FONDSENBLAD Teieloon •94 AAKKONDIGIIKGEiV : Vooi aile aaakondigingen wende men zich tea bureele van net blad KETELVESl, Num. 16, te GEN1. VLAAMSC1 LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdiene VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN lit SCBRIJVIXSS PRIJS VOOROP BETAALBAAR: Per jaar. (r. 1 », o» Per halfjaar . ; . ; » 8,00 Per drie maandén » fi.OO Voor herbergiers : fr. 1 ®,OI>: tr. «,»« ; S,50. Voorvreemde laaden, de verzendingskosten bij te Tocgen BENIQE UITGAVE Gant - 18, Ketelvest,' i 8 - Gent ^Ï.Oof-^e'CTafenisfwicteu^TOOT de aiet g-eàbonneerden, fr. 5.00 PflSCHEH. Nog dreunt in 't oor het aak'lig tieren Der Joden die, met ruwe stem, Hun boozen haat den teugel vieren En huilen : « Kruisig, Kruisig Hem ! » Nog ziet het oog, met schrik bevangen, Het God'lijk Lam, zoo wreed ges'acht, Op Golgotha aan 't Kruishont hangen, In 't duist'ren van den bangen nacht. Nog weenen, zuchten Zijn getrouwen, In sprakeloozen argst bijeen, Wen s morgands vroeg een drietal vrouwen Naat 't graf toe wenden hare schrèen; Zij willen, in haar bange smarte, Den Zaligmaker wederzien, Den Heer en Meester van haar haite, Vol liefde, een laatste hulde bien. En zie, terwijl zij nader komen Zien zij de giatstei openstsa i ; De zwaie stsea is weggenomen Wie heeft dat reuzenwerk gedaan ? De vrouwen sidd'ren, slaan verslagen, Doch eensklaps schittert op de rots, Een helder licht, dat op komt dagen En daar verschijnt een Engel Gods ! Hij spreekt: « o Vrouwen,laat uw vreezen, » Gij komt tôt Jezus, uwen Heer ; » Hij is niet hier. Hij is verrezen ! » — De vrouwen keeren juichend weer, Want dooi en helle zijn verslagen En 't Kruishout wordt de Zegevaan Die, tôt het einde van de dagen, Het kristen heir vooraf zal gaan. Weer is de tijd voo; bij gelogen Van Jezus' zoen- en oflerdood ; Tôt ons heeft Hij het hoofd gebogen Die voor ons beil Zijn bloed vergoot. Tjians klinkt hij, juub'le.id als voor dezen, Bij 't wonderwerk van Gods genà, De zegekreet: « Hij is veriezen ! Juicht, Kiist'nen, juicht: Alléluia! A. V. B. ^&a^oi}dig Ovemp De toestand in de 3aikans. HET ANTWOORD ONTWERP VAN DE DRIEVOUDIGE VERSTANDHOUDING. Gisteren namiddag hebben de gezanten van Engeland en Rusland en de zaakgelastiïde van Frankrijk naar hec ministerie van buitenland-sche za en,te Weenen geweest,en hebben cr aan graaf Beichtold èeû gelijkaardig tegen-ontwerp ovtrhandigd, als ontwerp van antwoord der groote mosendheden op de Grieksche n ^ta. DE OPROERLINGEN VAN KORITZA HEBBEN DE WAPENS NEERGELEGD Uit Koritza wordt verzekerd, dat de oproer lingm, die zich nog in die stad bevonden, de wapens hebben neergelegd. Men ze^t dat het gouvernement meester h van den toestand en dat he' oproer van Kori za mag aanzién worden als zijnde volkom'n onder diukt. De prefekt van Koritza is te Durazzo aange-komen. Hij kwam me 1 den dat de bevelhcbbet der Albaneesrhe troepen te Koritza a-în dt regeering renfpr troepen vraagt, daar een grool ge al oproerige Epiroien te Lusciman vereenige zijn met het doel opnieuw Coritza aan te vall n, DE POLITIEK VAN HET DRIEVOUDIG VERBOND IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. Admiraal Millo, minister der Italiaansch< ooïlogsmariné, zâl te San-Remo eene samen komst hebben met admiraal van Tirpitz,Duitsch lands minister van marine, om met hem d< nieuwe poli'iek van het Drievoudig Verbond il de Middellandsche zee te bespreken. DE GRIEKSCH-SERVISCHE KONVENTII AANGAANDE SALONIKA. Uit Athene wordt verzekerd dat de konventû tussch< n Griekcnland en Servie, aangaand< SaloniKa, gisteren door de twee belanghebbend-Staten is onde.teekend. ERGE GEBEURTENISSEN TE KORITZ/ Zooals wij hooger melden is de Albaneesch gendarmerie overgegaan tôt de ontwapenini der oproerige bevollûng van de stad Koritza Nauwelijks waren de oproerlingen ontwapend of sterke benden Albaneezen drongen in di stad en begoi.nen te plunderen zooda1 de bevoi king verschrikt de vlucht nam. Een groot ge?? kr stenen werden gedpod en dezer lijkea i stukken gesneden. Bij het vernemen dier ijïingwekkende tij linf heeft de Grieksche minister van. buitenîandsch zaken, de aahdacht getro ken dergioote mo»enf k den op de eïgc gevolgen welke die gebeurt< nissen na zich kunnen slepen. TWIST ONDER DE STAMMEN. Uit Belgrado wordt verzekerd, dat erg oneenigheden zijn uitgeborsUn onder de voo naamsie stammen in Albaniè en dat de troepe welke aangev.'Orven werden in de stree'c va Podgradatz geweigerd hebben te gehoorzame aan de bevelen van den Hollandschen- officit gelast het bevel te voertn over de gewapend korpsen uitgezondeû tegen de oproerigeEpirotc van Koritza. DE ALBANEESCHE MILITAIRE MACH' Volgens inlichtingen verkre,en ni: officiêe brjn, zou de militaire macht, waarover c Albaneesrhe regeering besciikt, slechts 4,51 gend^rmen bedragen. De tucht dicr «ewapende tnannen, geplaat onder bet bevel van Hol'andsche offic eren zc uitnemend veel té wenschen overlaten en w hun beroepsonderricht befreft, wel dit zou weinig min dan nul zijn. Er wordt ook gemeld dit, Essad Pacha, wanneer de stad Scutari zich had overceleverd en hij deze ve liât, met zich 30 duisend snel-vurende geweren, 27 mitraljeuzen en 12 kanonnen veldgeschut heeft genomen ! \V*ar is dat ailes gebleven ?... Mysterie ! EEN FRANSCH-BULGAARSCH KOMITEIT. l it Sofia wordt gemeld dat een Fransch-Bul-gaarsch komi'eit aldaar is tôt stand gekom^n met het doel eene verstandelijke en ekonomische tornaderir.g tusschen beide landen te bocverkei. ^ De gewezen minister, professor Schichmanof, is voorzitfer van dat komiteit eekozen. Onder de leden, telt men in groot eetal, de vcornaams'e Personaliteiten van de politieke, financiëelc en nijverheidswereld. DE HERVORMINGEN IN ANATOLIE. Men seint uit Konstantinopel dat de keus van den Turkschen ministerraad voor het begeven der bedieningen van aleemeen opzieners der hervormincen in Anatolië, zich denkeliik zal vestisîen op M. Degui?e, een Belg, t ouverneur der provincie Luik en op den Noorweegschen gouverneur Hoff. Eerstgenoemde zal de streken Trébizonde, Erzeroura en Van onder zijn beheer hebben, laatstgenoemde digeene van Diarbekoi en Kar pont. Gisteren zijn te Konstantinopel vier Franscae oftîcieren aangekomen ; zij zijn aangesteld als brigade-oversten der gendarmeiie. KONING KONSTANTIJN DEKOREERT GENERAAL EYDOUX. Gisteren ontving Koning Konstantijn van Griekenland, gener lal Eydoux; de vorst heeft hem, uit erkentelijkheid voor de uitsteken^e dienslen, uelke hij, — als hoofd der Fransche militaire zendine, gelast met de hervorminsr van het. Grieksche leger, — aan dit laatste heeft be-w*»zen het groot-kruis van den Ve-losser toe-ftfkend.UIT MEXIKO. GENERAAL VILLA MAAKT ZICH MEESTER VAN DE BANKHUIZEM TE TORREON. Generaal ViUa heeft Kisteren laten afkondiger in de gewesten, wapr^an hii meester i?, dat hi zich meester gemaakt heeft van de v:er voor-naamste ban^buizen te Torreon. GenTaâl Villa zal er evonwel niet veel baa* by vinden, want, wanneer generral Vales;:o met de goure*nements troepen Torreon verlie', heb ben de bankiers al het geld m°ôgenomen. De fameuze gererail he?ft dus le^ige b an'• kassen ; hij zal er veel kunnen mêe verrichten. DE BESCHIETINGVAN ARBEL-GRANDE De kanonneerbooten: Vern-Cruz en Zaragosr. hebben gisteren \rbel-Gr-Tnde gebombarderd De s'apelhuizen van e?n Dui'sch vc-nnootschap te Tampico werden verwoe t. De verliezen be dr.-'ijen 2,500,000 f-ank. Volgfns vertrouwbare berchtgevers be^taat d( buit do^rgeneraal ViUa bemachtiçd, ui^ baler kstoen ter waarde van 75 miljoen frank, waarvan reeds voor 5 miljoen naar Europa zijn verzonder langs de Vereenigde-S aten. GEVOLGEN. Een socialist u't Servie, gezel Pawlowit; schrijft aan een Duitschblad, over den toe stand der Servische weiklieden, nu dat df oorlog in de Balkanstaten gedaan is. Die toestand is, volgens zijn schrijven alleieliendigst. Er is gebrek aan werk, er de werklieden aanvaarden te werken aa aile prijzen en aile voorwaarden, omdat zi. (och eerst en vooral moeten eten. Daaruit volgt natuurlijkdat t aile werkers organisatiën des lands zijn vernietigd. Gezel Pawlovitz kijkt echter wat al t< veel door eenen socia'istischen bril als hi zegt dat « aile werkgevers, handelaars er unijveiaras in den hoogsten hemel ziji » omdat er langs aile kanten overvloed is aai » goedkoope werkkrachten met welke zi » zooveel geld kunnen verdienen als zi n durven wenschen ». Gezel Pawlovitz spreekt hier zichzelvei • tegen. A!s er veel menschen werkeloos zijn, i dat wel een teeken dat handelaars en nijve i raarsde banden niet vol hebben en dan i het voor hen slechte tijd, evenals voor d' ; werklieden. Dat er werkgevers zijn die den el'endigei . (oestand der werklieden uitbuiten, da s kunnen we zeer gemakke'ijk gelooven, aan : ge^ien dat overal gebeurt — demenscheHjk gier watt overal rond; zelfs in sociaUstipch 1 kiingen, inBtellingen en fabrieken. Hoe zo ; bij dan in Servië niet uit zijn op buit ? : 5 De Balkan-oorlogen doen hunnen invloe gevoelen in gansch Westelijk Europa, waa 1 de nijverheii laigsom meer begint t s'.abakken, vooral de metaalnijverheid. , Ook in BelgiE gevoe'.t men de krisis. ® De Balkanlanden : Rumenio. Bulgarie Servie, Monténégro, Albanie, Griekenlan en Turkije, zijn landen die nog zeer ver te achter zijn. op gebied van larrdbouw e e nijverlieid. Sedert dat de vier eersten zich aan hi n Turksche juk hebben onttrokken, waren ; n vo'op den weg der ontwikkeling opgegaar r Hun grond is zeer vruchtbaar en de kap ® alen die men er plaatste mochten op eene vergeldenden interest hopei . Daar weiden langs om meer fabriekf gebouvd en langs aile kanten werden 'e ijzerenwegen gelegd. O Het mate.iaal voor die fabriek°n ( i ijzerenvvegen kwara meest uit Du tschlar lU en uit Belgie ; maar nu héelt het Gouverh it ment geen geld meer om ijzerenwe,ïen leggen, al het geld is aan den oorlogbesleed En hoevele menschen zijn door den oor loi niet weggemaaid ? zoowel onder de leidendi als onder de werkende klassen. Hoevele huisgezinnen zijn niet t>in çnde gebracht daar de vader, of de zoon, d e di zaken leidde, gesneuveld is? Uit Gent hebben wij tal van Servische Bulgaarpche en Grieksche studenten ziei vertrekken naar den oorlog, —hoeveten zijr er weergekeerd ? Tôt overmaat val onge'uk is na der oorlog tegen de Turken, r.og een oorloi uitgîborsten tusschen de vroegere bond genooten, welke nog de grootste verliezet aan menschenlevens heeft voor gevolj gehad. Geen wonder dan dat die landen uitgepu zijn, en nog voor langen tijd uitgeput zuller blijven, een toestand die nog lang op ga iscl Europa zal wegen. Hebben wij niet gezien dat Weste'ijl Europa, na d.soorlogen van Xapoîeon I.ool gansch vvas uitgeput ; heeft het voor Jïelgi. bijvoorbeeld niet geduurd van lslo tôt 1870 — dat is 55 jarer eer handel en nijverheii weer op hunne plooien begonnen te komen Voorzeker, met de huidige midde'en var voortbrengst en verkeer kunnen de ekono mische wonden s.:oediger geheeld worden maar het groote geneesmiddel inoet komer uit den landbouw, en deze, om V'irenter af te werpen heeft vooral behoefie aai armen. Nu vele armen zijn in de Balkanstaler weggemaaid; gansche dorpen zijn verwoest duizenden woningen liggen in puin. Daar is tijd noodig om zulke wonden ti heelen l De oorlog der Balkanstaten laat ons to> te schatten welke o- metelijke ramp het zoi zijn, moest een oor!og tusschen de twe verbonden van Europa uitbîrsten. Laat ons hopeir en biddei dat de heme er ons voor behoede ! Een gewettigd prolest tegeu de houding van volksvertegénwoord ge LOUIS FRANCK In kamerzittinp van 3 April 1. 1., buiten ail politiek, he -ft de bank van Antwerpen, op een enkele uiijondering na, zich eeopa ig aange slolen bij de kianige protesta'ie der hee:e yolksr erregenwoordige.s De Meester, Delvaux VanCauwelacrr,en Henlric.x. Deze protesiati was gexiclit tegen de willekeurige wiize va Mr. Verlant, algemeen'.n bestuurder va Schoone Kunsten, die voor doel heeft van d hoofdstad het centrum te maken der Belsiscli kunsrbeweging, om zoodoende, aile kunsrleveri aan Antwerpen te ontrekken. Ziehier het bewijs : WERELDTENTOONSTELLING TE GENT 1013. Inrichtingskomitcil : Leden 18 Antwerpen 0. Juryleden : Brusselaars 12. Antwerpen 1 (lid van kunst van heden Ui'genoodigden op die tentoonsti lling : Brusselaars. Antwerpenaars, . 18 met 147 werken. 3 (leden van kirnst van heder ; met 21 werken. AANKOOPEN VAM MUSEUMVVERKE1 1893-1011. 1 Antwer).en kocht aan 57 werken vanBrusselaar i Brussel kocht aan 15 werken van Antwerpenaar : Gent kocht aan 4 werken v.m Aniwerper,aar: ! Antwerpen kocht aan 11 werken yan Gentemtar In 1910 richtte het gouvernement eene ten'ooi ! s"elling ia van Bel;ische Kunst. Bestuurdf Vkrlant gaf die inrichting in handen van Kun: van heden. Als sevolg was Antwerpen da; î vertegenwoo dind door 13 Atlisten : de zes lede van Kunst van hîden, zes hunner lee:lingen e eeae dame. 5 Nadat voorgecoemde volksver'egenwoord : gers die voor Antwerpen zojnadeelige wanve houdingen krachtdadig aan de kaak hadd: gesteld, vond Louis Frank het noodig uit > roepen : « Monsieur Verlant est un très bc (■ directeur des Beaux-Arts ! » Wij protes'eerr met kracht en klem le-'er die woorden, omd zij in strijd zijn met de Anlwerpsche kunstb î langen. di î tevens de onze zijn en omdat zij h 5 bewijs leveren dat hij, Loi rs Franck, het alg ' meen belang oiet boven het particularistci ' heeft wet-n te verheffen. De Voorzi ter, HENRY LCYTEK. , De Sekre'aris, I ARTHUR VERBEECl ' ALLERLEÎ. De wrekers der openb.irc zed d lljkheid. — De hberale Journal de Lié n schrijlt: « Het schaodaal dat het Fransch radik II socialistisch ministerie komt uitee.i rukken, is strengelijk beoordeeld geword st door de Be'gische pers van aile partijen. e Voor eenige bladen nochtans, zijn daden van j\I. M. Cai! aux, Monis en Do mergue.voo-zitter van het fiansch minister in de zaak Rochetle vooreerst, in de po n miek welke gevolgd is op den doôd va;> d heer Calmette, maar beuzelarijen. De wt ,n plichtlgen dat zijn M\l. Briand en Baith die tôt de ot.tdekking van het spellek :r hebben geleid ». Tôt de bladen welke ook de Caillaux mi de Monissen traenten te verschoorreu, 1 (j hoort Vooniil, de Gentsche wreker c opsnbare zedelijkheid. Eenen Rochette te voorstaan en hem aiz te toelaten aan de Fransche kleine burgers kleine^andbouwers en spaarzame werklieden ( eenige miljoenen te ontfutselen, dat is bij ' Vooruit geene zonde. ! v„ trnil meent misschien dat het nog het beste middel is om 't kapitaal af te schaften. Ten andere Rochette heeft maar 'tklein , gedaan wat Vooruit voorzegt. dat de socios in 't groot zullen doen : ailes inpalmen. Vooruit is logiek a's hij de Rochette-kliek i verontschuldigt. r --fr— 1 Niet tegen den Godsdienst. —. Om te bewijzen dat ze niet tegen den Godsdienst zijn hebben de socialistische genzen van Charlero: eeri vleeschbanket opgericht op ' Goede/n Vrijdag. ' Het soi-:ali'!ten blad Le Journal de Charleroi heeft eenen dringenden oproep , gedaan om talrijk dat banket bij te wonen, omdat het uoorbepld bcsniettelijk 'is, ze'gt het b'ad. Dat Godtergend banket werd gehouden t in het socialistisch lokaal La Maison du •. Peuple, van Mont-sur-Marchier.ne. , De goede kristenen zullen in die schar-daalvet wekkende betooging eenen spoorslag vinden om met meer getrouwheid dan ooit 1 de geboden der H. Kerk, nopens Vasten en : vleeschderving te onderhouden. Voorbeelden'trekken, zooals het socia listenblad zeer wel zegt : laat ons in al de ' daden van ons leven getrouwe katholieken ' toonen. 1 NiUkelmunt. — Frankriik gaat zijne bronzen pasmunt vervangen door nikkelen stukken. Er is voor B0 miljoen bronzen pas-, munt in omloop, in stukken van 10 en van 5 centiemen. 1 Om de vervanging te doen zal men voor 1 30 miljoen iranks stukken van 25 centiemen s'aan, ol 120 miljoen stukken ; voor 30 mil-i joen stukken van 10 centiemen, hetzij 300 miljoen stukken ; en voor 20 miljoen stukken van 5 centiemen, hetzij 400 miljoen stuks ; al te zamen 820 miljoen stuks. Men rekent dat men 273,000 stukken per dag kan maken ; om het nood'ge getal stuk ; : te maken zal men 820,000,000 : 273,000 ol ruim 3000 dagen noodig hebben. Aan 300 werkdagen per jaar zal het tien ! jaar duren eer de fransche bronzen munt door nikkelen zal vervangen zijn in geheel het land. Het noodige nikkel, ongeveer 3 miijoen 1 ki:os, zal 10 miljoen franks kosten. Aan deze vervanging zal het Fransch Gouvernement ongeveer 4 miljoen ftanks winnen. De ingetrokken koperstuk-ken ' zullen in tweë-i gekapt worden e,n verkocht worden r als oud metaal. Onze volksvertegenwoordigers r naar Kongo, — Er we.d onlangs gemeld dat de regeering zinnens was eene vakantie-, reis naar Kongo voor de volksvertegenwoor- digei s in te richten. î D't nieuws dat als een Aprilvisch werd i beschouwd, is evenwel ten deele juist, 1 De regeering is inderdaad voornemens, in 5 1915,voor de Kamerleden eenen uitstap naar s Kongo op touw te zetten. Het spr eekt vanzelfs dat de vrijkaaatl vooi vervoer, ook voor de reis naar de kolonie zou woi den geldig verklaard. In andere woorden de reis zou geschieden op de kosten van der Star t. De deelnemers zouden evenwel voedsel, logement enz moeten betalen. I Gouwbond van Oost-Vlaandereii Al de bestuurleden der afdeelingen var: Oost Vlaandei en worden beleefd en drin , gend verzocht de vergadering bij te wcner te Gent, in het Huis van het Davidsfonds j 1 iaudeloostraat, 26 (bij de Vrijdagmarkt), Of 19 Apiil eerstkomende, te 15ure. Ook de gewone leden van het Davids-î" fonds mogen die vergadering bijwonen zonder stemrecht. Als voornaamste punten staan op de dagordeeenonderzoeknaardewijze waaroj r- de afdeelingen doelmatig kunnen werker rr en een voorlezing van gedichlen door der t katholieken Hollandschen dichter Felb ir Rutterr. II Afdeelingen, die wenschen punten le n bespieking voor te leggen, worden verxoch j. ze trjdigaan den sekretaris over te maken. r. Ma de vergadering zal de geldbewaarde: n de reisonkosten uitkeeren aan de stemge c rechtigde afgevaardigden. n Nog voor 19 April a. s. wordt de provin III ciale toelage vap 5000 fr, onder de afdeelin gen verdeeld. ="t e- In het Munthotel te Brussel.— Doo het Muntbeheer werd het verslag uitgegevei van den kommissaris der mtinten aan de heer minister van fihancion, voor wat betrei het jaar 1913. lngevo'gede muntkonventie van 4 Novell i. ber 1908, mag lielgië van 230 miljoen fran nieuw zilvergeld slaan. De volgende voorwaarden moeten echte worden nagekomen, er mag jaarlijks voc niet meer dan 60 centiemen waarde pe inwoner vair Belgic en Kongo geslage S- worden en de stukken mogen enkel worde fe gemaakt, door de hersmeiiing van Belgiscli vijffrankstukken en ziiveren geldstukken va o- den vroegeien onafhankelijken Kongostaa te Tôt hiertoe werd, ingevolge vooimelc ïn overeerrkomst reeds 46,180,000 fr. munt g< slagen, 't is te zeggen vier jaarlijks geoo de loofde hoeveelheden, e:i een deel op h J- vijf Je jaar. e, Wij gaven reeds vioeger eenige inlicl e- tingen nopens de nieuwe Belgische munt en 1913gemaaki. e Het verslag bevat ook inlichtingen nopei su de vieemde m un ten, die in 1913 te Bruss sn werden geslagen. Er werden voor de republiek van Salv en dor £00,000 stukken gemaakt van 1 peso, re- Deze stukken zijn van grootte, gewicl lér enz., gelijk aan onze vijftiankstukken. In 1904, 19(8 en 1901, werd voor denze oo den staat, dezelfde fabnkatie gedaan. en Sedert zes jaren werden onze muntwei huizen door de regeering van Siâm gelast met de fabrikatie der nieuwe doorboorde munten in zuiveren nickel en in brons. In 1913 werden er 10 miljoen bronzen stukken geslagen van 1 stang, wegende samen ongeveer 50.000 kgr., en Smill'oen zuiver nickelen stukken van 5 en 10 stangs, wegende samen 7,400 kgr. Het totaal der fabrikàtie sinds 1908, be-draagt 159 1/2 millioen nikke'en ei bronzen stukken, hebben een gezamentlijk gewicht van 714.000 kilogrammes Monument Beernaert. — Provinciale komiteiten, zijn of worden samengesteld, om de inteekeningen in te zamelen voor het gedenkteeken Beernaert. Van uit tal van vreemde landen komen huldeblijken toe ter eere der nagedach'e ris van M. Beernaert. Gemengd Nieuwp DE PA.RIJSCEÎE GEMEENTERAAQS- LEDEN NAAR IIOLLAND. Het bureel van den Parijschen ceuieentera^d zal Dinsdag, 14 Aoril, om S u'e 's morgends, Parijs verlaten, in beslemming voor Den Haa^ en Amsterdam. De vertegenwoordigers der stad Parijs zullea de twee hoos?cr^enoemde steden bezoeken en er blijven tôt Zaterdag 18 April. OPSCHORSING VAN DEN ARBÈID , TE RIGA. Het komiteit van het Verbond der fabrikanten heeft besloten het werk te schorsen van 21 tôt 25 April in al de fabrieken waar den 6 April het werk werd stilgelegd. NA HET OVERLIJDEN DER KEIZERIN-MOEDER VAN JAPAN. De plechtigheid der kroninp, is tengcvolee van het overlijden der Keizerin-mosder verdaagd tôt in 191G. PRINS HENDRIK VAN PRUISEN VERLAAT URUGUAY. Prins Hendrik van Pruisen is Vrijdag naar Montevideo vertrokken aan boord van den. kruiser <■ Catamarca » waar hij zich op dea « Cap-Trafalgar » zal inschepen. HET STANDBEELD AAN GASTON CALMETTE. De inschrijving door de « Figaro » geop^nd om een standbeeld op te richten aan M. Gaston Calmette, het slichtofter van de sluipmoorde-nares mad. Caillaux, bereikt reeds 50.ÔD0 fr. SCHRIKKELIJK ONGELUK TE LONDEN Aan den spoorwegovergang der statie vau Ho ides Ion, op de lijn van de Great Eaïtarn Railway te Londen, had, een schrikkelijk' ODgeluk plaats. Eenige personen die van eene cinemaverto)-ning huiswaarts keerden, ginjenover den spoor-wegovergang, toen eensklaps een sneltrein, die naar Londen toereed, kwam aangestoomd. Een 14-jarige knaap werd door de lokomotief vermorzeld, terwijl een andere knaap aan het machien bleef hangen en verscheidene kilometers ver werd medegesleept. Langs de baan vond men de bebloede overblijfselen der slachtoffers alsook stukken van een rijwiel. SCHRIKKELIJKE ZELFMOORD VAN EEN MEISJE. De 20jarige Rose Rolier, wonende met hare ouiers,Gillylaan, te Marseille, die sedert eenigeri tijd lijdend was, trok naar hare kamer, waar zij hare kleederen met petrool begoot en daarna in brand stak. In korte stonden geleek zij aan eene brandende toorts. Op hare hulpkreten kwam'en geburen toegesneld, doofden de vlammen uit en brachten het slachtoiïer naar het gasth'uis waar het meisje in de verschrikkclijkte pijnen bezweek. VIERVOUDIGE STRAFUITVOERING IN AMERIKA. Uit Albany wordt gemeld dat de straf-uitvoering heeft plaats gehad van de vier kerels die den speler Rosenthal hebben vermoord. De gouverneur Glyn woonde de strafuitvoe-ring bij ; de moordenaars werden door dé elek-tricitcit gedood. EENÉ UITBARSTING VAN DEN ETNA IN HET VERSCHIET. Men vreest dat eene geweidige uitbarsting: van den Etna, in Sicilië, te verwachten is. Eene | dikke rookwolk stijgt gestadig uit den krater, tôt 900 meters hoog. Het is onmogelijkden top van vuurberg te genaken, en men hoort herhaalde 1 doffe ontploffingen, die met kleine aardschokkea gepaardgaan. SCHRIKKELIJKE MISDAAD IN ITALIE.' ■ Eene afschuwelijke misdaad is in Calabrië ^ aan het licht gekomen. Twee gebroeders, de barons de Camarda, be-woonden eertijds met hunne zuster het kastecl van Majcrato. Vier jaren geleden verliet de jonge baronnes-Calabrië om zich te Rome te vesiigen. Zulks was het gerucht dat te dien tijde vespreiiwcrd en niemànd hield zich met de p'otselinge ver-dwijning der jonge vrouw bezig. In werkelijkheid heeft de barones nooit het r kasteel verlaten. Zij was moeder geworden, en hare broedeis, om een schanddaî te vermijden, sloten hunne zuster op in eene plaats welke I voor niemand toegankelijk was. ^ Wat het kind bitreft, men weet niet wat er van geworden is. De bedienden van het kasteel hadden over k eenige dagen het geheim der twee ellendelin^ea ontdekt en de twee gebroeders vernomen heb-r bende dat het gerecht htt kasteel zou door-r zoeken, vermoordden hunne zus'er en verlieten het land. Men weet niet waarheen zij gevlucht zijn ; II het gerecht zoekt de twee gebroeders op. n NOG ALTIJD DE ENGHLSCHE e STEMRECHT VROUWEN. 11 Donderdag namiddag heeft eene Engelsche stemrecht vrouw met eene bijl verscheidene e kassen verbrijzeld in de Aziatische afdeeling van î- het Britisch Muséum, te Londen. De vrouw r- werd aangehouden en opgesloten. it Het verblijf van gràaf d'Antiim werd Donder-da^ morgend door het vuur vernield, ges icht j. door stemrechtvrouwen. n DE KONING VAN ZVVEDEN. Donderdag mor>:ënd, om'10 1/1 ure, werd den is Koning van Zwcden geoperèerd. Ailes is « 'cd Q\ gelukt. De heelkundige bewerking duur 1- tôt 1 1 t ure. Donderdag avond Wais zijn toes an4 zoo voldoende mogelijk. De koningin, de erfprins en de erfprinses hebben den zleke een kort bezoek gebracht. lt' ERG ONGELUK IN TURKIJE. c Dicht de statie van Makrikof, waar nieuwe sooor weg werken worden uitgevoerdy had eene. grondinzalsking plaa^§, wàafbij zès werk ieden k- gedood en zeven erg werden gekwetst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes