Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

334 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 April. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s46h12x28w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f&nderdag 23 April 19 14 f rljs per nsmmer: 5 ctnti«men 45e jaar, Num. 94 Teleioon 694 FONDSENBLAD Telefoon «•* AAlSliOXDliilMCBX : Voor alle aankondigingen wende men zich ten buieele van net blad -O— ■■■<« KETELVES1, Num. 18, te GENI. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN mscHRiJivissespRijs VOOROP BETAALBAAR: Per ja»r. . . fr. 1 S.O# Per halfjaar . » »,00 Per drie maandén » 41.0® Voor herbergiers : fr. IS] l»t»} fr. 6,5©; 8,50. Voor vreemde landen, ce *erzondingskosten bij to ¥oe*ren EENIGE UITQAVE | flent - 18, letelyesl, 18 - Geni jD^rP» r;oor'de ** *• ***** GENT, 23 APRIL. • -iLii.sh. i mm.m .Ii ■ ■ >■ Staatkundig Overzicht De toestand in d8 Balkans. DE GRIEKEN IN THRACIf?. De Ecumenische patriark van Pera heeft leslist aan de mogendheden een memorandum te zei.den nopens de kwestie van Thracie. DE SAMENKOMST TE ABAZZIA. ITALIE BEKOMT ZEKERE VOORDEELEN. Uit Rome wordt veizekerd, dat in de samen-komst te Abbazzia, markies de San Giulianc vevraagd en bekomen heeft, de. deelneming van Italieaan de kontrool der Balkansche ijzeie:-wegen, wanneer de ijzerenweg linién zullen vol tooid zijn. De kwestie der Italiaansche Hoogeschool ir Oosteniijk is net aangeraakt ge worden daarentegen hebben d-? twee gouvernementei beslist aan elkaar gunsten toe te staan voor wa aanRaat de hoogeschool-diplomas ; 't is t< zeggen dat de Ita!iaansche diplomas zuller Keldig zijn in Oostenrijk-Hongirié en om<je keerd. Iets wat de k\vts'ie eener Italiaanseh< lioogeschool in Oostenrijk min onaanneembaa maakt. DE OPROERLINGEN VAWEPIRUS RUKKEN AAN OP KORITZA. Uit Weenen wordt verzekerd, dat de oproer lingen vaa Epirus sterke, ja zeer aanzienlijk« vers'erkingen uit Salonika hebben ontvangen < t dat zij met vereenigde sterke krachten naa: Koiitza oprukken. De Montenegrijnsche troepen zijn de grrnzet overschrefien, welke aangeduid waren docr d< konferencie der Europeesche g-^zanten te Lon den en zijn, verzekert men, vooruit gerukt to aan Piol. 20,000 ALBAXEEZEN ZULLEN ONDEE DE WAPENS GEROEPEN WORDEN. Men seint uit Durazzo : De minister var Openbaar Öndeiwijs, van Albanie Dr. Turtull heeft gisteren zijn ont slag genomen, maar to nog toe heeft prins von Wied het niet aange nom en. . . De prins heeft gisteren avond den minister voorz tter en de ministers ontboden, om met hei den algemeenen toestand te onderzoeken en d< netelige kwestie vafl Epirus te trachtm op b lössen. Die raad heeft in hare groote lijnen d kwestie onderzocht der houding, welke dien aangenomen te worden aangaande de gepas? heid van een militair pptreden in Epirus. Eene nieiuve ve gadering heeft heden moi gend p'aats gehad te Ll ure, welke door Essa Pacha bijgewoond werd. Er werd beslote: 20.000 mannen onder de wapens te roepen. PRINS VON WIED WIL ZICH KON1NC VAN ALBAN1É DOEN UITROEPEN. Uit Durazzo wordt geseind, dat het geructi aldaar aanhoudend locpt.dat prins van Wie het inzicht zou hebben zich,bi nen een heel ko: tijdverloop, als koning van Aibanié te doe uitroepen. UIT MEXIKO. PRESIDENT WILSON IN NESTEN ! DE SEN A AT WIL NIET MARCHEEREN Gisteren moest in den Amerik aan schen Senaj der Vereenigde-Staten het ultimatum der regei ring, aan president Huerta van Mexiko, bi sprokeh worden. Men moest ook goedkeuren de toepassing va den vreaelievenden blocus van al de Mexikaai sche havens ; 't is te zeggen dat de senaat moe: goedkeuren dat de Vereenigde Staten Marir troepen zouden aan wal zetten te Tampico, d: dan, zonder veel omslag bezit zouden neme van den ijzeienweg welke V t ra-Gruz met M exil verbindt. Nu. op het laatste oogenblik heeft de Sena; zich in mee rderheid verklaard tegen het gebiu -;an die krachtdadige maatregelen. De meerderheid van den Senaat, die vijand: is aan alle geweld, heeft een tegenvoorstel opg maakt, dat thans levt ndig in de eerste wc gevende Kamer d- r Vereenigde Staten besproki wordt, het luidt als volgt : « Ten gevolge der feiten openbaar gemaa en uitgelegd door dén president der Vereenigi Staten, in zijne boodschap aan het Kongres, dagteekening, 20 April, betrekking hebbende ( zekere beleedigingen en vemederiDgen war-rv; Noord-Amerika onverdiend het voorwerp geweest van wege Mexiko, beslissen de Veie nigde Staten dat de president gerechtigd is < gewapende macht te gebruiken om de vragi door de regeering aan Mexiko gesteld, te do aannemen, ten einde voldoening en herstelli: te bekomen over de beleedigingen en /erned lingen welke het land heeft ondergaan ! » Anderzijds koestert het volk der Vereenig Staten geen het minste vijandig gevoel t opzichte van het Mexikaansche volk en denkt in de verste verte niet aan om, onverschil welke redenen, den oorlog aan Mexiko te v< klaren ! > Een telegram,-Woensdag avond laat ontvang< meldt dat men eene over?enkomst voorziet, dj de oppositie der senators om zoo te zeggen v nur tot uur verflauwt. In de officieele • kringen en vooral in diege van het le.jer en van de Marine, begint men z lastig te maken over dat aanhoudend talmen. OORLOGSAMMUNITIÉN VOOR PRESIDENT HUERTA. Gisteren heeft generaal, President Hue twee miljoen kardoezen ontvaDgen, herkoms van Duitsche fabrieken. DE INNEMING VAN VERA-CRUZ. Admiraal Flechter heeft het volgend telegr naar Washinton gezonden : u Alhoewel de vvind geweldig uit het Noorc blaast, ben ik er in gelukt marine voetvolk matrozen van de volgende oprlog-chepe «Utah », « Floria » en « Ffrairie», aan wal zetten. Ik heb de burcelen van den toldie bemachtigd. » De Mexikanen hebben geenen wéérs.t; geboden aan de ontscheping van de tnanschap] der Vereenigde Staten, maar zij hebben het v geopend met hunne geweren en hunne kanonc » Eens dat de tolbureelen in onze macht wai hebben de kanonnen van «Prairie» de Mexika nit hunne stellingen verdreven. Onbeduide schermutselingen hebben plaats gehad in stråten der stad. i Ik bezet de bureelen van den toldienst, deel der stad, het omliggende der kaaien en kousulaat.« Er zijn '1 dooden en 20gekwetst< BONDEKUNG U... De Amerikanen bezetten dus de Mexikaansche kusten en schie'en duchtig met kanonnen, terwijl men in den.S-niat nog steeds aan het discu'eerrn is aver lic- voorstel vaa de meerderheid der senators, die niet wil weten van ee vel 1 en nocr veel min van cor^o? ! De Yankees zijn vieze komparanten ! Blijft nu te zien wat de senators zull n zrgg,n van die overhaastirg. UIT ENGELAND. EENE GEWELOIGE ZITTING TN HET ENGELSCH LAGERHUIS. Gisteren had er in het La^erhuis eene gewel-dige zitting plaats en M. Asquith w.,s er het voorwerp van eenen aanval in regel var. w vge de oppositie. M. Asqurh weigerde een enkwest te openen nopens de zakeri vm Ulster en de onder-richtingen gegeveT door de regeering aan de opperbevelhebbers van het leger in Ierland. B >r.ar Law drong er op aan ds t de minister en de ofncieren onder eed zouden gehoord worrjen. M. Asquith weigerde vlakaf een enkwest,maar beloofae låter de noodige inlichtingen te geven, welke zullen bewijzéa dat de regeering korrekt heeft gehandeld. | Hij zal een dokument aan de Lagerhuisle 'en doen behandigen, waarin de ondfrric^tiigon ; zullen vcorkomen, welke niondeting door VV:<r-, Ofnce aan Sir Arthur Pag^t werden gege^e?. UIT OOSTENRIJK. ' DE GEZONDHEIDSTOESl'AND VAN REIZER FRANZ-JOZEF. Uft Weenen wordt geseind dat de toestand van den ouden Keizer voortdurend belert en geeneonrust meer inboezemt. Hij slaapt goed, . eet goed ei hoest niet meer. Alle spoor van ( koorts is verdwenen. S PRAATJE t Sander. — Schoon weer, Pol, ge zijt aan 't hovenierci. POI-« — 't Is alzoo ! Goed weer, groeizaam en vruchtbaar — uitmuntend voor 't zaaien t en planten. Sander. — Nog al veel regen gehad in Maart — een kwade Maarte dit jaar. Pol. — April is zooveel te beter, 't Is n og best dat het slecht weer op zij nen tijd komt. In 't zwaar land heeft men niet teel kunnen uitrichten. Sander. — 't Water is nu weg ; men zal er wat rapper doorgaan ; het is nog g*eenen dag te laat. Over jaar hadden we goed weer in Maart, maar 't was zooveel te slechter in April en Mei; vele menschen hebben in het nat land maar laat hunne pataters kunnen planten en velen hebben slecht gevären. Po i.. — Ik heD paiaten moctcn planten met half Mei ; dit jaar zal 't wel beter zijn. t Maar, a propos van Mei, — er zijn Kamer-t kiezingen den 24 Mei, niet waar ? Me dunkt i dat ge daar zoo weinig vanhoort ? Sander. — Bitter weinig ! Ge zoudt niet zeggen dat 't kiezing is. Pol. — Over twee jaar ging het er änders I naartoe, niet waar, was dat een spel !... t Sander. — 't Is waar de geuzen meenden dat ze 't al gingen verslaan, en omdät er *22 nieuwe zetels waren, was 't een duister n Ep^- i- Poi.. — 't Dunkt mij, dat de geuzen niet ^ siim zijn geweeät over twee jaar. e Sander. — Ze hebben hunne ooren te ver n uitgestoken. °. Pot..—Juist;—dat is ook mijn gedacht u — maar 't is best geweest dat ze 't alzoo ik hebben gedaan.... g Sander. — Natuurlijk! De menschen wisten dan met wien ze te doen hadden ep de Belgen houden van de ruste. Ze moeten van al dat lawijd — dat afbieken en omverre it smijien — niet hebben. in Po^. —'t Is waar ! Ik hoore dat ger.oeg ,p onder t volk. Daar zijn er nog al vele, die lP perciés geen kwezelaars en zijn, maar die ^ willen ruste läten waar dat ruste is... le Sander,— « En die niet en houden van dat plagen van pastoors en broerkens, en ;g nonnekens.... e- Poi.. — Van eigen niet ! Die menschen j zitten in hun klooster en ze doen niemand »n kwaad. Van den anderen kant ze doen veel er goed. Als er ergens 'nen liberaal of 'hen socialist ziek of zuchtig wordt, 't is naar een klooster dat ze gaan om wel opgepast te n- worden. an Sander. — En in de geuzengazetten is 't altijd op de kappe van 't geestelijk dat ze "jj zitten. Por.. — Ze komen nu ook af met de soldater ij. Och Heere ! 't is waar, 't Gouverne-ment vraagt meer soldaten, maar als ge dat rla leest in de gazetlen - .'t is in alle lande.) het (ig zelfde. 't VVare beter änders, maar dat is gelijk mét de mode : als die bazinne eenen nieuwen hoed heeft, dan moet hare gebuur-am viouw ook een blomme meer hebben op haar mutse. Sander. — Dat is de wereld, man ; — het ti : is met het soldaatjesspel even gelijk. Dat 'e moet natuuilijk meer kosten ook. En nu als het kiezing is roepen de liberalen daarop... md Poi.. — Maar van 'nen anderen kant, de liberalen zeggen dat wij nog altijd soldaten en. te weinig hebben. En wai en zij aan't roer en, geweest het zou al lang alleman soldaat zijn ]de Sevvee5t — zoo zeggen ze toch. de Sander. — Ze zouden nog meer soldaten moeten hebben en bijgevolg het zou nog meer kosten dan nu. :n». Poi,. — Dal spreekt gelijk een boek. Daarbij de libiräwn zijn aangespannen net de socialisten ; ze moeten er mte aangespannen zijn, want änders zouden ze niet kunnen besturen. Sander. — Jamaar, die staan maar bij 1 weinig menschen in de graiie. Pol. — Dat is verftaanbaar ! Ze spreken van allés te deelen en de meeste menschen, ' selfs de weikmenfchen, houden nog liever wat ze hebben. Ik en heb wel niet veel,. ; maar ik vrees dat ik na de deeling nog min-der zou hebben. Sander. — Dat ware bijna zeker. Ilebt ge te Gental 't nieuw feestpaleis van de socialisten gezien in de St-Pieteisnieuwstiaat ? Pol. — Neen ! Sander. — Wel't is 't zien waard! Mair ik vraag u — wat kan ons zoo een feest-paleis schelen — ons— die drie uren van de s'ad wone i ? Pol. — Niemendalle ! natuurlijk; maar ze zouden misschien-ook wel een zetten dat dichtergelegen is. s nder. — Met onze centen ! Ila ! ha ! Ik houd liever mijn- centen. Daar ioopen r.u vele metaalbeweikers te Gent zonder werk. Kunnen ze nu vaq dat Feestpaleis gaan elen ?. . Pol. — Daar zijn ér eértigen die er wel mee zijn !..... Sander. — Eenigen, ja ; al degenen die er een plaatseken hebben ; voor de anderen is het : bek af! Pol. — Voor eenigen al — voor de anderen niets ! Daar moet ik niet van hebben. Sander. — Ik ook niet, zulle, tot weder-ziens ! Ik moet voort! Qoede raad is duur. De heer Paul Hymans is de hoofdman der liberale partij — änders een brave vent, maar een groote geus. Als hoofdman heeft hij gedacht dat hij de liberalen'i,en raad moest geven — nu dat 't kiezing wordt. Er is niets dat meer natuurlijk is ; 't is de hoofdman die de richting moet aanwijzen, andes loopt de wereld — de liberale paitij, in ditgeval, — verkeeid. Dus de heer Hymans, geeft aan de liberalen den raad — luistert goed, 't is van belang te stemmen voor de.... liberalen. — 't Ware nog aardig, zuft ge zeggen, is dat zoo wonderbaar ? — Luister eens goed — de heer Hymans kent zijn volk, — hii spreekt van onder-vinding. Hij weet dat er over twee jaar vele liberalen zijn geweest die voor de katho-lieken gestemd hebben. Ge ziet dus wel dat het noodig is dat hij zijne mannen den rechten weg wijze en dat hij zegt hoe ze 't moeten aan 't boord leggen in 't kiesgankske. Dus : voor de liberalen stemmen, zegt hij. 't Is niet dat hij juist benauwd is dat ze voor de katholieken zullen stemmen. Wat de afvalligen van 1912 zullen doeu, dat weet hij niet — hij trekt hem dat niet aan ook — dat zijn mannen op welke men toch niet kan betrouwen. Maar 't is voor de anderen dat hij spreekt; — hij is nu namelijk benauwd dat er van j de liberalen soms nogal veel zouden kunnen stemmen voor de socialisten, om beter hunnen haat tegen het Gouvernement lucht te geven. Dat zijn van die driftigen en haastigaards — die heel den boel zouden willen omme-keeren om van 't katholiek Gouvernement af te zijn. Dat is mis, zegt heer Paul Hymans. Voor de socialisten stemmen is ze verster-ken — dat is klaar, zegt hij. Nu, de Belgen zijn over 't algemeeti nog erg benauwd van socialisten in 't ministerie; en — maakt ge nu de socialisten sterker, dan zullen er binnen twee jaar andere liberalen zijn, die weer voor de katholieken gaati stemmen uit vrees van de socio-. Dus : Liberalen die voor de socialisten stemmen, versterken het katholiek ministerie. Zoo redeneert de heer Hymans, en aan-gezien hij den slimsten der liberalen is, kan hij geenen domkop zijn. Rechtuit gezegd : we zijn een b:etje van zijn gedacht; verder overwegende zien we dat de liberale partij in slechte lakens zif. Met de socialisten samengaan — dat heeft niet gepakt - vän den eersten keer zijn ei liberalen met hoopen naar de katholieken overgeslagen. Alleen strijden is met het hootd tegen een< rotsloopen. Zich kwaad maken en met de socialistei stemmen deugt ook niet; dan loopen er var den anderen kant nog liberalen naar d katholieken over. Zoo smelt het hoopje liberalen altijd maa t'edurig. 't Is droef 1 Maar 't is natuurlijk, want d liberale schapen weten niet waar naartot Inderdaad, wat zouden de liberalen doer Indien zij — samen met de socios — d macht in handen moesten krijgen ? Niemand weet het, en de heer Paul Hymans zegt het niet. Hij zegt wel dat de mensdhen voQr de iberalen moeten stemmen maar hij zegt liet umaronr. Daar ligt de knoop! Zouden de liberalen de menschen geluk-ciger maken ? Dat durven z^niet zeggen, omdat ze hun-ien neus niet willen veorbijklappen. De liberalen, hebben wel alreeds doen fennen hoeveel menschen zij den duivel souden aandoen door nuttige inslellingen äf te schaffen, maar ze hebben ro? niets langehaald, wäarvan de menschen kunnen zeggen : inderdaad dat zou goed zijn. E i 't is daarom dat de kieze^s in hen geen bet ouwen stellen en dat heer Hymans zoo veel moeite heeft om ze op het liberale pad le houden dat smal is en glibberachtig. Oe Senaat. Zitting van Woénsdäg 22 April /£)/-?• Voorzitterschap van M. Baron de Faveréau. Het schoolwetsontwerp. M. Alexander Braun klaagt de misbruiken aan in de groote steden, voor wat aangaat de ontslaging van het volgen der godsdienstlessen. De handel wijze der tegenstrevers is grooten-deels de oorzaak dat„de bestaande; schoohvet moest herzien worden, opdat elkeen de noodwe waarborgen zoude hebben, ten opzichle der opvoeding zijner kinderea. De redmaar bewijst de grondwettelijkheia van het ontwerp, en wenscht de regeering geluk, zoowel den geest en de wenschen van het BelMische volk b^grepen te hebben. (!Toejuichin* gen rechls). M. Flkciiet herhaait zijne opmerkingen teeenover het ontwerp. M. Hallot zegt dat hij als onafhankelijke het ontwerp zal stemmen. Na eene langdurige gedachtenwirseling wordt erbesloten Zaterdag te zetelen, indien de be-spreking Vrijdagniet afloopr. M. De Blieck beknibbeltop zijne beurt lang-dradig het ontwerp. De zitting wordt om 6 ure geheven. DE KAMER Zitlin% van Woensdag 22 April iqi4> Voorzitterschap van M. Neiryncx. M. de Voorzitter deelt het overlijden mede van den heer baron de Kérchove d'Exaerde, ge-wezen volksvertegenwoordiger van Dender-monde, en stelt voor ernen briefvan rouwbeklag aan de familietezenden.CA/^emeene bijtredin%). Maatsohappelijke verzekerlngen. M. Moeyersoex zet zijne redevoering voort. Hij onderzoekt de risiko's door de maatschap- pijoti van Ondörlingen - joseloop^n, ©n door welke middelen zij die bestrijden. Men heeft in ReUie ongeve- r 50 °/o bugestane werklieden, volgens de stalistieken die door verschillige organismen zijn opgemaakt. De tekst van het gouvernement doet de ontvangstender maatschappijen verhoogen, wat hunne vastheid zal ver^rooten. De gewestelijke raden zullen moeten voorzien in den geneeskundigen dienst en 1 frank daags vergoeding bezorgen. . Spreker Kan zich niet aansluiten by de voor-stellen van de heeren Denis en Huysmans. Hunne stelsels zouden de maatschappijen ten onder brengen. Wii willen dat de werklieden 1 fr. per dag vergoeding hebben. Het ontwerp van M. Huysmans zou eene uitgaaf medebrengen van 120 miljöan. De Kamer zal het oudprdomspensioen ver; hoogen — de werklieden zullen inzien dat zr zich bij de maatschappijen van onderlinger I bijstand dienen aan te sluiten. Het is noodig dat de werklieden overtu-g; wezen dat hunnen « ouden* dag, » niet ma£ afliangen van het toeval maar moet verzekerc door de maatschappelijké werken. M. Briart, plaatsvervariger van den heer D( Wandre legt den eed af. M. Pecher verdedigt zijn voorstel dat aan d< werklieden een pensioen van 361 fr. per jaar zoi toekennen. De zitting wordt geheven om5.ure.45. ALLERLEI. LCII priinilSKiic |»i t**®» J 1 en koningin Mary van Engeland we dei dezer dagen met grooten luister te Parij ontvangen. Te dier gelegenheid verhaalt men dei volgenden trek uit de jeugd van den Engel schen vorst. De jonge prins had in een speelgoec magazijn een prachtig mekaniek paard opgf merkt; ongelukkiglijk liet de toestand zijne beurs hem niet toe zich het begeerde aan i schaffen. Vol betrouwen richtte hij. zich tot zijr grootmosder, Koningin Victoria en verzoel van haar eenig geld om het paard te kunne koopen. Koningin Victoria haren klemzoon eet les van spaarzaamheid willende geve; schreef hem het volgende : « Lief kind, ik heb met innig spijt ve nomen dat gij geen geld kunt spåren. U vader zegt mij dat gij allés verteert wat mi u geeft; dat is niet wel; gij moet beter < waarde der zaken leeren kennen. Uwe toegenegene grootmoeder ». Twee dagen låter keek de strenge gro. moeder Victoria aardig op toen zij het v gende briefje ontving : u Beste Grootmoeder, ik heb met inr : genoegen uwen laatsten brief ontvangen, ben u uiterst dankbaar. Ik heb denzelv verkocht aan eenen uitgever, voor 5 po ' sterling. Zooals Gij ziet ken ik tha.is waarde der zaken. 3 Nogmaals dank. Uw eerbiedvolle kleirz )Oi . JOR1S. e Vaderlandsliefde. — I" de meen of in de hoop groote opschudding te ' wekken verwijt een liberaal b'ad aan ' katholieken op en hunne feesten eerst j e heildronk op den Paus ii te stellen en dien op den Koning. Wij meenen dat de Koning daar zeer ge-rust in is — en hij mag dat zijn. Hij weet imm*e'ts dat de fetholieke partij nog geen kartel gemaakt heeft met mannen, die, toen hij voor de eerste maal plechtig de Kamers opende, huilden als wildedieren, en H. M. de Koningin en HH. HH. de Koninklijke Prinsen den schrik op het lijf joegen. Als eene partij, zooals de liberale partij, kartel gemaakt heeft met efene reVolutio .-naire partij, welke de r koiing wil verjagen en het koninkdom af.chafien, om den kloeksten steun van den t'oon. de katholiek» partij, omver te werpen, dat doet die partij best niet al te zeer methare Vaderlandsliefde en Vorstentrouw uit te pakken. Boekhandel. —" Néerlandia, orgaaji van het^Algemeen Nederlandsch Verbond, klaagt erover dat er zoo weinig Flollandsche boeken in Belg;e verkocht worden. Dat komt hierbij, zegt het blad, dat de Hollandsche uitgevers en boekhandelaars zich zeer weinig om T5elgii: bekommere;!. We meenen dat het nog iets änders is : de stijl der Hollandsche werken verfchilt over het algemeen geheel en a] van dien der Vlaamsche schrijvers. Hij is meer gewrongen en voor degenen die er niet aan gevvoon zijn tamelijk lastig, ten gevolge van den zinbouw. Daar ligt wel de voorname oorzaak ! .Gevonden!.. — Tan van 't Ves'je, u 't Va</eWii;i(/(eke) heeft het gevonden !... Luistert liever : Onzin en leugens, zegt hij, dat de liberalen, moesten zij meester woiden, « kerken en kloosters zouden sluiten, geesteiijken ver» volgen, en patati en patata ! » Ziet maar, roepen zij — de katholieken — uit, wat verschrikkelijke dingen er ge-beuren in Frankrijk, Portugal, enz.,enz. » Ziet maar, zouden wij —kunnen toe-roepen, wat schrikkelijke dingen er gebeurd zijn en nog gebeuren in sommige Ameri-kaansche landen, waar de katholieke geeste-lijkheid overheerschend is 1 »... Brrr 1... Als elkeen die bovenstaande, döorslaande bewijsvoering leest, niet innig overtuigd is van de wezenlijkheidder « zwarte dwinge-landij ». verstaan wij er niets van ! Jan, jongen, als ge geene andere argumenten in den binnenzak van uw « vestje » steken hebt, ziet het er poverkens uit!.... Ontvangers-verfladering.— Zondag 2GC dezer, zullen de ontvangers der Iiefda-digheidsbesturen van Oost-V!aanderen, eene-algemeene vergadering houden te Gent in de « Taverne Royale » Kammenstraat, 10, ten einde er hunne belangen te bespreken. Vlaamsche Belangsn. — De Katholieke Vlaamsche Arrondissementsbond van Waasland, verzoekt ons de volgende ver-klaring op te nemen atuelegd door de katholieke kandidaten van Waasland : « Wij, katholieke kandidaten van Waas-land,Wel wetende dat ons volk,z;Cn nooit geheel verstandelijk. zedelijk en stofeelijk ontwikkelen zal, zoolanghet niet hérleeft in eigen taal, christelijke zeden érT gebruiken ; Overtuigd dat het hGogst wenschelijk is dat in de Karpar de katholieke gekozenen van het Viaamsch gedeelte des lands steeds te zamen beraadslagen en het eens worden over het steunen en stemmen van de meest doordragende Vlaamsche ontwerpen en amendementen, zonder de medewerking of ondersteuning der gekozenen van andere politieke partijen te weigerea; Verklaren, In de Kamer onze houding daarnaar te : zullen schikken en het ontwerp nedergelegd ter Kamer den 19 November 1912 betref-i fende het taalgebruik in de Staatshooge-scholen en de trapsgewijze volledige ver-vlaamsching der Gentsche Hoogeschool (voorstel Van Cauwelaert-Franck en kon-sooiten) te Zullen stemmen. St-Nikolaas, ,9 April 1914.» s Moes- en Fruitteelten op 20 April. 1 1914. — I. Moesteelt. — De stånd der krop-5 salaad is zeer goed in de omstreken van Leuven, Mechelen, en in de beide Vlaan-1 deren, goed of vrij goed in de omstreken van Brussel, Hoei en Namen, min goed in de Maasvallei. De oogst der tiangejxagda asperge is geeindigd : Hij was goed in de omstreken van Leuven, Aalst, in 't arron-:r dissement Antwerpen en in West-Vlaan-e deren. De uolle grand asperge schijnt goede uitslagen te zullen opleveren in gansch het land ; vooral rond t;aecht en te Betecom, n waar de märkt begonnen is op 15 ApriL De aarcibezié in oollen grond staat goed in ie al de voortbrengstcentrums, allés doet een 5' schoonen oogst voorzien. De uiitloofoogst is geeindigd in de streek r" van Leuven ; hij zal insgelijks weldia w eindigen lond Biussel en Mechelen. Hij ■n heeft overal veel opgebracht. le De uolle grond spinazie heeft veel geled?» van de vorst in de omsireken van Brucsel; de opbrengst ismiddelmatig in versebeid^ne ?t- plaatien, vrij goed op andere : zij is. goed \n jl- de arrondissementen Antwerpen, Meqheieri en Oost-Vlaanderen, middelmatig' in West» Vlaanderen ; middelmatig of slecht in de en provincien Luik en Namen, en De bloemkool werd in goede voorwaarden nd geplant in de arro dissementen Leuven en Aalst, rond Mechelen, Dendermonde en Puers ; in min voordeelige voorwaarden in de oveiige deelen van 't land. ! Ter oorzake van 't ongunstig weder ge-durende de maand Maart, had de planting låter plaats dan op andere jaren. Rond Brussel laterr de steeksalaad, de ing radijs en de savooikool veel te wenschen.De 'er- stånd der erwten is goed te Dendermonde, de De teelt van Rluibarber brengt wel op in len de streek van Mechelen. äan II. — Fruitboomteelt. — De druiven- en perzikteelt gaat goed * e Hoeyiaert,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes