Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

378 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Juni. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49hs18/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Woe^sdag î7 luni 1914 jantcab^U'.-MLw ■mua wniif imrnrmnmni Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 139 Telefoon G94 * FONDSENBLAD Telefoon «î* 4 AANKOiflWilUGEîl : Voor aile aankondigingen wende men zich ten bnrec van het bkad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLÂAMSCH LANC Handeî, INTijverheid, Taal ©n G-odsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN l«SCIlRUVli\G$Pllil.IS VOORÔP BETAALBAAR: Per jaar fr. 15.0I» Per halfjaar » #.«« Per drie maanden » t.(|U Voor herbergiors: fr. 1S.OO: fr. C.50; fr. 3,50. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. it*tt r~r—r t"T~ir~n rri?n~iriT"iiïiim»iiB>iifiiBiiWiWihiiihiiiii—h i i EENIGE UITGAVE IfrPTlt 1 8 Kûfûlwqf 1 R frATlf ! De aa*ondigingen worden geplaatst per regel aan fr. OU». — Reklamen onder het stads-' > » ' uoul1 g nieuws, pèr regel fr. 1.0». — Begrafenisberichten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 rir^-Tmrrrr-MTfllr n — . .. .-y, VT'¥TrTW^yrtflîr-i»il»*f«MITtf1-||-"-n GENT, 17 JUNI. §t^tnr,dïg OVei'zfeÇt De îoestand in de Balkans. ERGS TIJDINOEN UIT ALBANIE. DE AANVAL. — NADER NIEUWS. M. Aliotti. minister van Italië in Albanië, telegr^feert het volgende naar Rome over den toestand te Durazzo ; « De aanval der hoofdstad Durazzo is te 4 lire 's mtTs'ends begonnen op drie plaatsen te gelijk. ;i Rond 6 ure, werd de Hollandsche kolonel Thomson die zich bij de voorposten bevond, gedood ; hij viel als het ware neer^ebliksemd ; hij was door verscheidene kogels getrpffen. « De Italiaansche marine-soldaten zullen, indien het noodig is, optreden, doch uirsliiitend het koninklijk paleis en de gezantschappen verdedigen. . » De eerste uren. dacht men dat de stad m handen zou gevallen zijn van de oproerlingen : maar een paar uren Jater verbeterde de toestand en men hoopt de stad te rèd-den. » Prias Wilhelm von Wied strijdt tegen de aanvalleys aan het hoofd der gouvernements-troepen.» Te 4 ure 's namiddags heerschte tijdelijk eene volledige kalmte, maar men ziet talrijke, vijandige benden op korten afstand der stad en zij kunnen dus op elk oogenblik weer vooruit-rukken, de stad aanvallen en haar plundereo. » Men vreest dat zij van den nacht gebruik zullen malcen om storm te loopèn tegen de stad. » Het getal dooden en gekwetsten is aanzien-lijk aan beide kanten. » Prins von Wied heeft in allerijl naar Alessio getelégrafeerd om een groot kontingent Mirditen ter hulp te roepen. » IN DE ITALIAANSCHE KAMER. Het Italiaansch Kameilid Galli vroeg gisteren in het parlement aan de Italiaansche regeering inlichtingen over den toestand in Albanie en bracht hulde aan den Hollandschen kolonel Thomson, die voor zijn nieuvv vaderlanden voor den prins den dood der dapperen gestorven is. Marines de San Giulianb autwoordde dat de toestand van den prins en van de huidige regeering in de laatste dagen veel verbeterd was ; men mocht hopen, zegde hij, dat er wel-haast een einde zou komen aan het oproer, ongelukkig ontvingen wij dezen morgen de tijding dat de oproerlingen op drie plaatsen te gelijk Durazzo hadden aangevallen en dat kolonel Thomson en andere Hollandsche officieren, den heldendood vvaren gestorven. Wij betreuren zulks en brengeri, diep ontroerd hulde aan hen die sneuvelden voor het onafhankelijke Albanie. Dat ailes doet zich voor op het oogenblik dat het incident Muricchio ging opgelost worden. De Albaneesche regeering is bereid ods vol-doening te geven en die voldoening zou reeds ingetieden zijn, indien kolonel Thomson er zich niet had tegen verzet. Daar nu kolonel Thomson van het wereld-tooneel verdwenen is, en de toestand grooten-deels door die verdwijning gewijzigd wordt, heb ik aan den gezant van Italië, M. Aliotti, geseind om zijn advies te kennen nopens de te vragen voldoening voor het incident Muricchio, rekening houdend van den nieuwen toestand, ontstaan door den onverwachten dood van kolonel Thomson. Na hulde gebracht te hebben aan hen die sneuvelden, verzekerde hij dat de regeering zal waken, en zorgen dat de groote belangen van Italië niet te lijden hebben, welke ook de loop der gebeurtenissen weze. Wij moeten, eindigde hij, met de grootste kalmte. koelbloedigheid en vastberadenheid de gebeurtenissen volgen in Albanië en op tijd en stond flinke beslisâingen kunnen nemen. OVER ZIJN HOUT ! ' Bovenstaande berichten uit en over Albanië ontvangen hangen een treurig tafereel op van den deerniswaardigen toestand, waarin dat land, dezes regeering en ook de vorst verkeeren. De Albaneezen zijn woeste, halfwilden men-schen, die nie's kennen noch begrijpen van de moderne bescliaving, noch van de Europeesclie, bestuurlijke iniichting. Gecn wonder dan ook, dat zij, weêrspannig van aard, niet willen weten van eenen Duitschen prins, die hun als vorst wordt opgedrongen. De schuld van dien toestand ligt, zeggen wij, aan de Europeesche mogendheden, die van Albanië absoluut een onafhankelijk land wilden maken met eenen Duiischen prins als vorst. Inderdaad, wanneer zij zulk belangrijk besluit Damen, dan moesten zij ook zorgen voor doel-treffende, praktische middels van uitvoering. Zij moesten dus begonnen hebben met eene internationale troepenbezettihg naar Albanie te zenden, om dat rumoerig volk in bedwang te houden. Het is niet genoeg, 50 marinesoldaten van Italiaansche nationalité!! aan de gezantschappen en aan het paleis van vorst Wilhelm von Wied post te doen vatten, om de rust in het land te verzekeren. Halve maatregelen tellen niet, wanneer het leven van duizenden menschen op hetspel staat; moet men afdoende, doortastende middeien gebruiken. De zorgeloosheid. de gelaténheid en het gémis aan wijs beleid, der grcote Europeesche mogendheden, gaan waarlijk over hun hout ! Zij kenden Albanië en kenden ook den ge-moedstoesiand, waarin dehalf wilde enbarbaar-sche bevolking van dat brutaal land verkeerden, waarom dan prins von Wied, de Hollandsche officieren en tal Europeeërs in de val lokken en hen blootstellen aan aile ge\aren en zeli's aan eer#n wreedaardigen dood ? Wij herhalen het. de handelwijze der mogendheden is onbezonren, ja misdadig en onwaardig van Eurepeesche mogendheden. Zij hebben nu besloten oorlogschepen naar Durazzo te zenden om van verre te gaan' kijken en te zien wat er gebeurt !... 't Is schande ! EENE LAATSTE TIJDING. DURAZZO ZOU INGENOMEN ZIJN. Een telegram Dinsdag middag uit Durazzo ontvangen, zegt dat de gouvernementstroepen verslagen en de oproerlingen meester zijn van de stad. Prins von Wied zou in veiligheid zijn, daar hij de stad verlaten heeft en zich op een vreemd oorlogschip bevindt. Wij deelen die tijding mede onder aile voor-behouding.IN DE SERVISCHE SKOUPCHTINA. De leden der Servische Skoupchtina hebben gisteren bepaald het ontwerp der herinrichting van het Servisch leger gestemd alsook te. buitengewoon krediet van 1^2 .miljoen dinars. Daarna zijn de leden uiteengegaan tôt §0 Juni. HET GRIEKSCH-TURKSCH KONFLIKT EN SERVIE. Gisteren heeft Koning Peter I den minister-raad van Servië voor?ezeten. Er werd gehandeld over de houding welke Servië moet aannemen aangaande het Grieksch-Turksch konflikt. Men zegt dat de ministerraad zou besloten hebben de wending af te wachten der gebeurtenissen vooraleer de Skoupchtina te ontbinden. Die maatregel zou aan de regeering den tijd gunnen zich b^zif te houden met de inwendige politieke kwestiën en de verkiezingen te ver-dagen tôt in den Herfst. EENE RUSSISCHE KANONNEf-RBOOT VERTREKT NAAR SMYRNA. De Russische kanonneerboot Donielz die te Konstantinopel op anker lag. is Dinsdag morgend naar Smyrna vertrokken daar de konsul van Rusland in die stad, dien maatregel heeft geëischt voor de bescherming zijner familie. Het ministerîe Vlvianl voor de Fransche Kamer. Dinsdag bood zich het kab'.net Viviani aan voor de Fransche Kamer. Na voorlezîng van het programma van het nieuw ministerie werd de voorrang eener dag-orde van ve^trouwen in de regeering, aance-nomen door 362 stemmen tegen 130. De dagorde zelf werd aangenomen door 370 stemmen tegen 137« LEGERWET De legerwet heeft aan de katholieke vele stemmen doen verliezen in de laatste kiezingea — dat is uitgemaakt. Dat is voorzien geweest ook, maar wij hebben het aan onze lezers gezegd : het gouvernement was gedwongen den alge-meenen dienst te stemmen. Het Gouvernement wist zeer wel dat het daardoor stemmen en populariteit verliezen zou, en 't was niet tôt zijn eigen genoegen dat het die wet voorstelde en stemmen deed. Moeten is dwaog—en't Gouvernement heeft de gevolgen ondervonden van eene politiek die het betreurde. Dat het Gouvernement gedwongen was, — wie zegt dat ? Wij ? — neen, we zijn niet gesteld om dat te wçten. Het Gouvernement ! — men zou er om lachen, het Gouvernement kan zeggen wat het wil. Daar is iemand die het gezegd heeft en uiteengedaan, en dte geen vriend is vau het Gouvernement, namelijk de heer Vander Velde, hoofdman der socialisten. Hij heett dat gezegd in eene voordrachtge-gaven in eene Vrijmetselaarslogie te Parijs op 5 Juli 1913 — dus bijna een jaar geleden. Wij vatten samen wat de heer Vander-velde zegde : « Ten tijde van Agadir — dat is toen over een jaar of drie, Duitschland een oorlogschip zond voor de haven van Agadir, in de Fransche bezittingen van Afrika —- werd een dipîomaat door koning Albert naar Berlijn gezonden bij het Duitsche Hof, om te weten welke de echte toestand der zaken was. Men werd in Duitschland zeer ongerust en men vreesde dat het fransch Gouvernement van Caillaux den oorlog zocht. In België waren liberalen en socialisten t'akkooid om te vragen dat men afdoende maatregelen zou nemen om het leger herin te richten. ^ De katholieken bleven anti-militarist en | partijgangers van het stelsel : een zoon per | familie. Maar nauwelijks waten de kiezingen van 1912 voorbij of de katholieken verandet-den van houding. 't Gouvernement maakte j rechtsomkeer. ^ En zonder twijfel is het sedelijk verpliclit geworden aidas te hundeleri. Ik kan niet betwisten dat het na de kiezirig van Juni lyis geweest is, dnt ons Gouverne ment het vooriverp is geweest van min of meer erge drukking van . wege de vreemde Mogendheden, « Wij, zien inderdaad de leden-van het Gouvernement, die op einde Mei de anti-militaristischeverklaringen teekenden rechtsomkeer maken en op hun eigen eenen alge-meenen dienst voorstellen, maar nochtans met kleine verzachtingen van hunne uitvin* ding : een algemeen-gemaakte dienst... 490/0 der milicianen ingelijfd. In werkelijken dienst wordt het effektief van 17.000 op 33.000 man gebracht en op oorlogsvoet werd het cijfer op papier van 180.000 tôt 300.000 gebracht. Hoe zulken piotselingen ommekeer uit-leggen ? Daar zijn verscheidene reden yoor : aan-dringen van MM. Eduard Grey (Engeland) en M. Poincaié (Frankrijk) in naam hunner gouvernementen en de vriendelijkediploma-tieke waarschuwing van den koning van Rumenië, aan zijnen kozijn Albert van België, en bondgenoot van het drievoudig verbond, op zij De hoede te zijn. Van den anderen kant vermeerdert Duitschland in 1912 zijne legeirkrachten. De Belgische grens wordt bedreigd. Eene reeks Duitsche spoarlijaen zijn op zulke manier « gencht » dat er geen twijfel bestaat nopens hun doel in geval van ooi log. Indien deze jammerlijke gebeurlijkheid wezenlijkheid werd, zou het -Belgische leger eene indrukwekkende houding aan-nemen tusschen Antwerpen,Nam.en en Luik en den indringer vrijen doorgang laten — s (langs de provincien Luxemburg en Namen.) d Ons Gouvernement werd dus gewaar-schuwd door MM. Grey en Poincaré. De c Engelschen verklaaiden zelfs dat zij, in g geval van konflikt tusschen Frankrijk en Duitschland, de voorhand zouden. nemei s. en het bedreigde België zouden veidedigen dat ongetwijfeld het slagveld der strijdende n machten zou worden. b Het Gouvernement sag zich dus verpJicht het wetsoniwerp over den algenieenen dienst li neerte hifgen dat komt gesiemd tu worden. A De Duitsche pers was mis te vreden s omdat België zijne bewapeningen ver* sterkte ». Plet Gouvernement was dus gedwongen te doen wat het gedaan heeft. We hebben het reeds gezegd : |j Dat is zeer jammer, en het Gouvernement ^ heeft dat betreurd, —eerst en vooral. Maar wat is daaraan te doen ? De kiezers moge.-i mistevjreden zijn — we begrijpen die misnoegdheid —- maar wat is daaraan te doen ? Aïs meerder^man spreekt, moet m:nder ^ man buigen. v MEERDSBHEID. « v Hebben de katholieken nog de meerder- , heid ? ' Ziedaar eene vraag welke de geuzenbladen stellen sedert 14 dagen. Zij geven er ee;ie oplossing aan naar hunnen zin en ze ant- ,• woorden : neen ! g Daarna trachten zij dat te be wij zen. En ze gelukken daarn wonderwel en zeer n gemakkelijk ; ze cijferen ailes weg wat hun ^ niet bevalt of wat zou kunnen ten onpas komen. u Het Parijzer b]ad Le Journal des Débats, g. dat niet kat-holiek is. zegt over die kwest'e : « Sommigen hebben ten onrechte beweert jj dat de katholieke pattij, sedert den 24 Mei wezenlijk omvergeworpen wasj hoewel de ^ kiezingen haar eene Kamermeerderheid van 12 stemmen hebben behouden, teiwijl de ^ meerderheid der kiezers in hun geheel ge-nomen,zich tegen het Gouvernement hadden ^ uitgesproken—dus dat men-zonder dralen ^ het katholiek Gouvernement vanhet bewind moet werpen of het met hem moet deelen. Dat is niet ernstig; de katholieken bezit-ten in de Kamer eene ondetwistbare wette-lijke meerderheid, en die meerderheid zal maar omvergeworpen worden als zes harer leden hun mandaat zullen verloren hebben n ten voordeele van zes kandidaten der tegen- v lijsten. » v Dat is zoo en.niet ernstig te betwisten. v Ook zijn het maar de schreeuwers van v 13en rang,die niet meer weten wat uitvinden a die daarmede afkomen. Het is ten andere voor die schreeuwers 11 v maar een dorre tijd. r De Kamers zijn in vakancie en de v politieke mannen ook. c Waarover zou men dan wel kunnen ^ handelen tusschen pot en pint ? s Ten andere dat gedurig zeggen en her- c halen dat de katholieken in minderheid zijn t heeft altijd eenen aangenSmen smaak ; j £ degenen die dat vettellen eindigen met te ® gelooven dat het wezenlijk zoo is en ankeren e hunne hoop des te vaster dat weldra hunne verlangens zullen verwezenlijkt worden. ' De hoop doet leven. f Ongelukkiglijk, die kasteelen in de lucht , verzwinden en het blijkt weldra dat die hoop ijdel is. Als men de zaken op den keper beschouwt dan bevindt men dat het moeilijk zal gaan c voor de geuzen om het bewind in handen te { krijgen. 1 De Katholieken kunnen nog wel zetels verliezen, maar men ziet niet gemakkelijk in dat ze beneden de helft der Kamerzetels 1 dalen, en dat de geuzen eene meerderheid hebben. Hoe zouden ze dan kunnen besturen ? Regeeren is voorzien. ' Daar is een staatsman die dat « gezegd » heeft ; daar zijn honderden, duizenden menschen die dat in praktijk stellen aile dagen. Yaderland(eke) voorziet ook den tijd dat de libera'en het bewind in handen zullen nemen en het voorzegt dat zij nooit op den steun of de medewerking der katholieke partij zuilen rekenen. Dat liberaal ministerie — dat ginder verre, verre aan den gezichteinder uitpiept — zal verdraagzaam zijn in den breedsten zin des woords, — gelijk dat van 1878-84 ? — en vast-beraden aile volksgezinde hervormingen betrachten, welke kunnen verwezenlijkt worden'zonder schokken of beroerten — (dat is rekbaai als eene lichtgebreide kous) — en de socialisten zullen mogen kiezen : ofwel de liberale partij bijstaan of niet bijstaan en het land terugwerpen in de armen der katholieken. r*-—**.- Zoo voorziet en schikt het Vederland(eke). Dat is heel schoon en heel wel maar of de Dcialisten daarmede zullen tevreden zijn — at is eene andere kwestie ! Ze worden in die schikkin'gen vlakaf op en tweeden rang geplaatst en ze zijn ewoon den hoogen toon te voeren. Het is ook gewoonte dat de liberalen de Dcialisten volgen en gehoorzamen. « Gij zult de roode'vlag volgen of niets îeer zijn » heeft Anseele gezegd en dat liift waar. Om de socialisten te believen hebben de beralen zich aangesloten bij het Zuiver .Igemeen Stemtecht en hun stelsel : tweede :em aan den huisvader, laten vallen. Laat ons nu ook eens voorzien : Veronderstellen wij dat de katholieken in îinderheid geraken. Liberalen en socia-sten zijn daaromtrent van gelijke sterkte in e Kamer. Met welk recht zouden de liberalen baas [>elen over de socialisten ? De socialisten zouden voorzeker zeggen : 00 gaat de vlieger niet op — met het'uit-oeren van uw program, zijn wij niet ontent, daar moet ook dit en dat bijkomen an ons socialistisch program. Wilt ge dat niet, we willen ook niet, en ij liberalen, hebt nu de keure : ofwel met ns mede te gaan en te helpen om dit en dat an ons program uit te voeren, ofwel het md terug in de armen der katholieken te 'erpen. Wat zouden de liberaleu daarop zeggen ? Niets natuurlijk, want de taal der socia-sten waie niets anders dan, menschelijk esproken, zeer billijk. Men mag het draaien en keeren zooveel len wil, indien de katholieken ooit in linderheid komen dan kunnen de liberalen r niet uit of ze moeten medehelpen tôt het itvoeren van het socialistisch program, :ukje voor stukje. Of ze moeten zich aansluiten bij de katho-eken, om den rooden stroom te stuiten. Dat zal de liberale partij niet doen, maar at zullen vele liberalen doen, gelijk in 1912 n de katholieke partij temgroepen aan het oofd van het land. Maarrr... daar is nog eene andere kwestie, et is nog wat vroeg om het vel van den eer te verkoopen, want hij is nog niet neer-eschoten ! ALLERLEf. Spoorwegen. — Groote verbeteringen îoeten uitgevoerd worden aan onze spoor-regen ; verscheidene lijnen zijn overlast ; ooral de groote spoorbanen hebben noodig erdubbeld te worden. Een Brusselsch blad zegt, dit de uit-oering van al die werken feen half miljard f 500 miljoen moet kosten. Dat moet niet verwonderen, zegt het, aïs îen de duizelingwekkende sommeil ziet relke Duitschland besteedt aan de verbste-ing zijner spoorbanen, welke nochtans op erre na zooveel niet overlast zijn als de nze. In een deel van het Duitsch spoorwegnet, at om zoo te zeggen met het onze gelijk taat, heeft men in 6 jaar tijds niet minder an 800 miljoen aan verbeteringswerken esteed, en men gaat op dien weg voort, het ansche Keizerrijk door. Zeer wel : — de poorwegen moeten in staat gehouden, wor-.en te voldoen aan de behoeften van handel n nij verheid. Laat ons aannemen dat zulks 500 miljoen al kosten — welnu dan zullen de geuzen-;azetten, bij de kiezingen schrijven en amenteeren, dat de openbare schuld weer- 1 met 500 miljoen gestegen is. En nu vindt ze dat die uitgave noodig is ! 120 passen. — Per omzendbrief heeft le heer de Broqueville bevolen dat de ;ewone pas voor net voetvolk, die 120 stap->en per minuut is, stipt dient gevolgd te vorden. Er waren regimentoversten die den ge-vonen gang op 140 passen per minuut îadden gebracht. De minister zegt 120 — en hij heeft gelijk. 120 passen per minuut staat gelijk met lagenoeg 6 kilometers per uur ; dat kan jitgehouden worden door de soldaten die net een gewicht van ongeveer 15 kilos op ien rug loopen. (40 passen per minuut staat gelijk met bijna 7 kilometers per uur — dat is ?oed voor een eindje, maar niet om lang; vq! te houden, elkeen vveet dat bij ondervinding. —fc- Huldebetooging ter eere van den heer Maenhout. — Zondag aanstaande, om2 ure, zal te Brussel eene huldebetooginê plaats hebben ter eere van M. Maenhout, volksvertegër.woordiger, eerevoorzitter dei federatie der kommisâarissen en officieren van policie in het rijk. Bij deze betooging, ingericht ter gelegen heid der stemming van de wet, eene ver goeding verleenend aan de ambtenaren var het openbaar ministerie bij de policie-recht-banken, zal er ook hulde gebracht worder aan MM. Ligy en Visart de Bocarmé wederzijds verslaggevers der we'. in Senaa en Kamer, en aan M. Paul Hymans,tweedf eere-voorzitter der Federatie. Tegen het cinemagevaar. — In d laatste kcnferencie der burgemeesters vai Brussel en omgeving werd de volgend belangrijke kwestie besprçken ; De gemeenteraad van Anderlecht had voorgesteld dat het aan de houders van cinema-lokalen zou verboden worden, kinderen beneden de 14 jaar, die niet verge-zeld zijn van een meerderjarigen persoon : hunne zalen toe te laten. De konferencie heeft, na eene gfrono bespreking, met algemeene stemmen, ■i't voorstel verv/orpen, maar beslist, de bijzo >• dere aandacht van den minister van justic e te vestigen op de gevaren, die de vertoon^ geu, in zekere zalen, voor de zedelijkhc-ri der kindsheid oplevert. En de konferentie besloot met den wensch uit te drulcken, dat de macht van de g— meenteoverheden, onder dit oogpunt, door de wet zou uitgebreid worden. Zeerampen. — De groote zeeramp1', evenals aile andere erge voorvallen, verw.*»--ken immer eene groote ontroering ondi'i het volk, zelfs dan wanneer zij veel min ni ::;e gevolgen hebben dan de talrijke tragische gebeurtenissen die zich dagelijks op zee voordoen ? De ramp van de « Empress of Ireland » heeft grooten indruk gemaakt, doch weçt raen wel dat, van de maand Augustus 19] :! tôt de Oogstmaand van 1013, 896 zee«a:ir-tuigen door de golven werden verzwolgen. — 't zij ongeveer 3 per dag — metende samen 740.649 ton, en dat verscheidene duizendenpersonen daarbij het leven lieten ? Beseherming en evangelisatie dec zwarien. — De Bond voor de beschermiiif^ en de evangelisatis der zwarten heeft te Brussel in de zaal « Patria ».zijne algemeene vergadering gehouden. Onder de aanwezigen, benevens tal van voorname «rereldlijke personen, bemerkte men verscheidene oversten van geestelijke gemeenten en missionarissen, namelijk. de eerwaarde paters Vermeersch, Cambier. Rolin, Steinfordt, pastoor van Matadi ; Jeanroy, overste der paters van het H. Hart; Devulder, overste der Witte paters ; Sebire, overste der paters van den H. Geest; de prior derBenediktijnen van St-Andréas, enz. De heer volksvertegenwoordiger Hoyois, woonde ook de vergadering bii, die >werd voorgezeten door graaf Hippoliet d'Ursel. Graaf d'Ursel herinnerde de stichting van den Bond, die thans een jaar en acht maand bestaat.- Hij herdacht ook de moeilijkheden waar-mede in het afgeloopen jaar viel te kampen. M. Karl Hanquet, sekretaris, gaf lezing van zijn verslag. Hij herinnerde de ver-schillende « voorvallen », de zaak Cambier, de zaak Munch Laiscn Waur, die hij in aile bijzonderheden uiteenzette ; hij deed in gepaste woorden de laajhartige en.schande-lijke roi der vrijmetselaars endeze gebeurtenissen uitschijnen. M. Louis André,, advokaat besprak het werk der koloniale aanwerving ; dit werk heeftvoor doel de bewaiing en ontwikkeling der godsdienstige gevoelens, onder het koloniaal personeel. Gemeenschap moet worden tôt stand gebracht tusschen de verschillende middens in Kongo, en aan de vertrekkenden naar de kolonie moet de vrije beoefening hunner godsdienstplichten worden verzekerd, zonder dat dit eene oorzaak zij van belemmering, of nadeelige gevolgen hebbe voor hunne loop-baan.Na eene grondige bespreking van dit punt werd de volgende dagorde gestemd : « De vergadering besluit tôt de noodzake-lijkheid het werk van den Bond voor de bescherming der zendelingen en hunne ondernerneraingen, voort zetten en te ont wikkelen. » De Bond rekent op de regeering voor de naleving der beloften in de Kamer in naam der regeering door den heer kabinetsoverste gedaan.» Deze wensch werd eenparig aangenomen. Daarna werd er overgegaan tôt de ver-kiezing van het bestuur van den Bond. De godsdienstvrijlieid in Frankrijk Uitdrijving' van oude en ziekelijke kioosterlingen. Het oud noviciaat vaa Aunappes (Frankrijk) thans ingericht als ziekenhuis voor de oude en gebrekelijke broeders-onderwijzers, had onlangs een bevel gekreçen dat het gesticht door de Fransche godsdiensthaters zou worden in^e-palmd.De oude en ziekelijke broeders, die geheel hun leven aan het onder wij s en de opvoedin^ der volkskinderen hebben besteed, worden onmeedoogend uit hunnen eigendom verjaaçd. Zij hadden slechts een maand uitstel bekomea en Dinsdag was den tijd verstreken. Om 9 ure 's morgends bood zich de bijzondere policiekommissaris der prefektuur aan en werd door den portier ontvangen. De ambtenaar doorliep al de zalen, om zich te overtuig;en dat de Broeders wel vertrokken waren. Alleenlijk de dienstknechten waren nog tegen-woordig.De verbannen Broeders hebben. een nieuw verblijf pevonden te Kain bij Doomijk, ge-sehonken door een liefdadisre persoo!'. De Broeders die vertrokken waren vôor dat de bijzondere policiekommissaris was aan.'jf-komen, werden door de bevolking uitgelei-e gedaan naar de statie ; het afscheid was hart-roerend.DE ÎNST0RTINGEN TE PARIJS Vijftien slaohtoffer». Onder de rubriek «onweder» hebben wij gemeld dat Maandag tijdens een verschrikkelijk onweder en overvloeditre stortregens, in ver-schillige wijken der stad Parijs grondinzakkingen plaats hadden, welke sedert Dinsdag nog zijn L verergerd. Het is alsof de stad Parijs door erge over-stroomingen werd geteisterd. ; Overal en voornamelijk in dé wijk St-PJiilippe 1 du Roule is de grond ondermijnd en zijn ôp ver-schillige plaatsen diepe kuilen ontstaan. De reddingswerken aan den onmetelijke kuil der Saint-Philippe-du-Roulstraat, Dirsdag morgend aangevangen, zijn geheel den dag 1 onverdroten voortgezet. Hoeveel slachtoffers iur 5 ien kuil bedolven Hggei} wee^ mçq tôt hiertoe iet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes