Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

472 0
13 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fj29883h5f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Staat- en letterkundig dagblad. Abonnementsprijs S Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publlcitelt VAN DER VlNNETf, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein, "1 5de Jaargang. — JV. 249. Prijs : 6 Centiem Vrijdag 18 Septembei» 1918, Oorlogsb erichten BERLIJN, 12 Seiptember. —, Ambtelijk bericht van hedenmiddag : Westelijk krijgsveld. Ten noordoosten van Bixschoote werden kleinere aanvallen, bij Armentières en aan liet La Bassée-kanaal aanvallen des vijands afgeslagen. Op de gevechtsfronten ontwikkelden zich ge. durende den dag onder hevig geschutvuur her-haaïdelijk voetvolkgevechten op. het terrein vôôr onze stellingen. 's Avonds heviger geschutvuur tusschen de van Atrecht en Péronne naar Kamerijk loopendc straatwegen. Engelsche aanvallen, welke bij het vallen van den nacht op het kanaalvak Marquion-Havrincourt ondernomen werden, mis'lukten vôôr onze lmies. Ook tusschen de Ailette en de Aisne werd het geschutvuur 's avonds heviger. De voetvolkbe-drijvigheid bleef hier tôt gevchten op het ter-rein vôôr de stellingen beperkt. Op de hoogten ten noordoosten van Fismes werden Fransche kleinere aanvallen afgeslagen. Suksesvolle ver-kenningsgevechten op het Lotharingsche front en in de Vogeezen. BERLIJN, 12 September. — Ambtelijk be-richt : Rond Engeland boorden onze duikboo-ten 10,000 brutoregisterton in den grond. BERLIJN, 11 September., —i Ambtelijk be-richt van hedenmiddag : Westelijk krijgsveld. Bij het afslagen van kleinere Engelsche aanvallen ten zuiden van Ieperen en ten noorden Van het La Bassée-kanaal maakten wij gevangenen. Ten zuiden van den straatweg Péronne-Kamerijk gaven herhaalde aanvallen der Lngel-schen wederom aanleiding tôt hevige gevechten ten zuiden van Gouzeaucourt en Epehy. Op enkele punten bereikte de vijand onze voorste stellingen; in tegenaanval sloegen wij hem te-jrug; 300 gevangenen bleven in onze handen. Kleinere aanvallen der Franschen, welke aan beide kanten van den straatweg Ham-Samt-Quentin bij verrassing en na geschutvoorbe-jreiding ondernomen werden, sloegen wij af. Plaatselijke gevechten ten noorden der Ailette. Tusschen de Ailette en de Aisne ete§g het geschutvuur 's namiddags wederom tôt groote hevigheid. 's Avonds deed de vijand hevige aanvallen ; zij mislukten vôôr onze linies., BERLIJN, 11 September. — Ambtelijk be-richt van hedenavond : „ Oip de gevechtsfronten rustige dag;.. WEENEN, 11 September. — Ambtelijk be-licht van hedenmiddag : Italiaansch krijgsveld : Gp de hoogvlakte van Asiago mislukten twee yijandelijke verkenningspogingen. in het Asolone-vak, vraax de italianen onder gebruikmaken van hevig geschutvuur er m slaagden in onze linies binnen te drmgen, her-Sitelde ecn tegenaanval van het voetvolkre,»»-ment nommer 99 den toestand. Op het Piava-front levendiger geschutge-vechten.SOFIA, 9 September. —- Ambtelijk bencht : Macedonisch front : Aan de westelijke Czerna was het vijandelijk gescbwtvuur gadeeltelijk heviger. In ne street der Moglena en ten noorden Van het dorp Rahovo joegen wij door ons vuur een vijande-Ujke aanvalsafdeeling uiteen, welke na g«» scfouitvoarbereiding onze loopgraven poojjde te btrejiken. Van fiocma af tôt ^aan dis Vardar hevifii» geschutovervallen vanwege den vijand. welke door onze batterijen krachtdadig beantwoord werden. Op het terrein vô.ôr de stellingen ten westen van Serre^ levendige verkenmngsbedrij-righeid. Onze voetvolkgroepen, door geschut gesteund, joegen verschillende Grieksche af-t'eelingen uiteon berokkenden lien grçtou-. v-iezen en namen gevangenen van het koninkhjk Grieksch leger. KONSTANTINOPEL, 9 September. .a m* tehjk bericht : "-Hb. In het kustvak geschutbedrijvigheid en ge-slaagde verkenningsondernemingen. Ten westen van den weg Jeruzalem-Nabloes drceigen onze posten sterke vijandelijke patroeljes terug. Bij het bruggehoofd van den Jordaan joeg onze ruiterij een afdeeling vijandelijke ruiterijver-kenners op de vlucht. De opstandelmgen ledes versebeidene aanzienlijke nederlagen : de op-standelingen ten noordwesten van Kalat el Mesa werden op de vlucht gedreven. Een oiii-cicr en 20 man werden gevangen genomen. i De omstrelcen van Medina werden van re-bellen gezuiverd en meer noordelijk werd een aanval van rebellen tegen onze patroeljes ai-■ geslagen. Van de andère fronten niets belangrijks., L PARIJS, 10 September. — Ambtelijk bericht van 3 uur 's namiddags : Ten Oosten van het Crozatkanaal hebben t wij Gibencourt genomen en vooruitgang 'ge-maakt in de nchting van Hints'court en Essr gny-le-Grand. Ten zuiden van de Lette hebben wij twee vijandelijke tegenaanvâllen in de richting van Nanteuil-la-Fosse teruggeworpen 1 Vijandelijke handstreken werden in het Ar-: gonnenwoud en in Vogeezen' verijdeld. PARIJS, 10 September. — Ambtelijk bericht , van 11 uur 's avonds : Tusschen Somme en Oise hebben onze troe-pen hunne terreinwinst spijts 'den hevigen te-i genstand van den vijand uitgebreid. Zij zijn Hinscourt voorbij getrokken en hebben eenen tegenaanval uit Essigny-le-Grand afgewezen. Gevechten hebben plaats gehad langs de baan La Fcre naar St-Quentin toe.Wij bezetten Tra. vecy. Ten zuiden van de Oise hebben wij meer-dere vijandelijke tegenaanvallen in de streek van Laffaux teruggeworpen. In de Vogezen zijn twee vijandelijke handstreken mislukt, ROME, 10 September. — Ambtelijk bericht : In het gebied van de Dosso Casino, ten noorden van den Monte Alto Simone, zijn herhaalde aanvalspogingen van den vijand door ons vuur afgeslagen. De vijand heeft gevoelige verliezen geleden. In de Conco Alano en het Ornixdal is een . onzer stormtroepenu doorgecliromgen m de vijac delijke linie, overrompelde de wacht en joeg een sterke afdeeling, die dadelijk te hulp snel-de, op de vluent. Vele vijanden bleven op bet terrein van den strijd liggen ; de onzen keerdên zondar verliezen en met eenige gevangenen terug. In het Lagarine-dal, in het gebied ten noorden van den Monte Grappa en aan de midden^ Piave hebben het wederzijdsche geschut en de verkenningsafdeelingen zeèr levendige werk-zaamheid ten toon gespreid. Ons vuur heeft «en groot vijandelijk munitiemagazijn achter de Zngna Torta in de lucht laten springen. LONDEN, 10 September. — Ambtelijk bericht van het hoofdkwartier : Gisteravond heeft de vijand een tegenaanval gedaan op de stellingen, die wij 's morgens ten westen vàn Gouzeaucourt vermeesterd hadden. Hij werd afgeslagen. Wij hebben onze lime ten zuiden van Havricourt vooruitgebracht, als-mede ten noordoosten van Neuve-Chapelle en ten westen en noorden van Armentières. Behoudens plaatselijke gevechten in de seS-toren van Epehy en Gouzeaucourt, waar wij gevangenen hebben genomen, valt er niets van bijzonder belang te vermelden van het slag-front ten zuiden van de Scarpe. Op het Leie-front hebben onze patroeljes lichten vooruitgang gemaakt ten noordoosten van Nieuw-Kapelle en ten westen van Armentières.Het^ stormachtig weder houdt aan. Gisteren hebben lage wolken en stortbuien het weer ongeschikt gemaakt voor de vliegers. Onze artillerievliegtuigen hebben echter hun werk gedafin zoo vaak de gelegffnbeid zidh voor-dèèd.TER 2EH. Een Engelsch torpedojager gezonken. LONDEN, 10 September. —. Ambtelijk bericht : Den 8 September is éen Engelsche torpedojager tengeyolge van een botsing in de mist gezonken. Er zijn geen dooden. Qetorpedeerde schepen. KOPENHAGEN, 11 September.— Het groote. Noorsche stoomschip « Adriane Christine », 7,000 ton, dat met een lading stukgoed van Engeland naar Moerman op reis was, werd zater-dagavond te 6 uur door een Duitsche duikboot tôt zinken gebracht. Het schip ligt aan de kust bij Vardo. De bemannmg is gered. / ROTTERDAM, 10 September. — De «Nieu. we Rotterdamsche Courant » meldt dat bet Ne-derlandsche zeilschip « Ebenezer »op een mijn . geloopen en gezonken is. De bemannmg werd m Schevenintren sau wa.' ««zpt. 0e politiek der nieuwe Hollandsche regeerâng ** Wij hebben in ons blad van Dinsdag reeds de samenstellinjj medegeideeld van het nicuwgevormde ministejrie in Hollaind. Uit 's Gravenhage woeden ons tbans nadere bijzon. deriheden geseind. Zooals onze lezers wellicht reeds bekend is, werden bij de laatste verkiezingen waarvan de udtslag het liberaal getinte miinisterie Cort van der Linden ten val bracbt voor het eerst hei alieemeen stemreclit en de evenredige vertfc-gnwoordiging toegepast. Vooral de socialisten blefcen vooxdeel te trekken uit de nieuwe wijZQ van verkiezen en hun parlementaire gnoep kwam dan ook bijzonder versterfct oit den slag ; de libérale groep daarentegen kwam zoo verzwakt uit den strijd dat in het geheel geno. men de linksche partijen, onidanks de aangroei der socialisten, in de mindeirheid kwamen en de balans oversloeg ten voordeele der recht-sche partijen. In het nieuwe ministerie dat thans het be-wind in handen heeft genomen Eeeft de katlbo-lieke partij de overhand ; een toestand die een buitenstander mag verbazen, gezien de macht der sterk anti-Ro<orosche Calvinisten in Noord. Nederland. Doch, partijbelangen hebben al lang de oude vete doen vergeten en het zijn j>uist de streng orthodoxe Calvinisten die naast de Katholieken het best vertegenw-ooordigd zijn ia de nieuwe Regeering. Zoo is bas# zelccr de anti - révolutionnaire (Calvinistisdîie) mmrster Idenburg, oud gaeverneur-generaal vàn Neder-landsch-Indië en gewezen mindster van bolo. niën, een der gezagbebbenste leden van het meuiwe cabinet en stellig ook een der popu-Iairste staa.tslieden van Holland. De iewat minder ortihodox, dat is meer libe-raal getinte, M. Th. Heiemskerk, de nieuwe mi-nister van justicie, draagt eein der schitterend. ste namen ui-t de Hoilandsche poliitiek en dit geîdt eveneans voor Jhr. H. van KarnebeeTc, die o.a. op de vroegere vredesconferenties ecn belanigrijke roi speelde. Het programma van het mieiuwe ministerie lcan, voor zoover daarover reeds eèn en an-der werd medegedeela, samengevat worden in een enfcel woord : doorvoering van een wet ten voordeele van het vrije onderwijs, ongeveer in den zin van de door het Belgisch Parlement gestemde wet Poullet. In Rolland evenzoo a!s in ons land is het vrij onderwijs hoofdzakelijk katlholiek. En de schoolstrijd is er al even bardnefckig als in Vlaanderen, al zijn de mid-delen die de verschillende partijen g'cbniiken om elkander te bekamper in den regel w&t eer-lijker. Dat de doorvoering van de schoolwet bijgevolg niet « op relletjes » zal loopen is wel te voorzien en het ministerie Kuys dç Bee-renbroeuck zal daa.rbij heel wat omzichtighc-id en veel takt aan den dag moeten leggen, wil het al niet dadelijk het loer kwijt raken. Het pleit echter voor het politieke doorzicht van den nieuwen (katholieken) minister-president dàt hij een uiterst strenge Calvindst, dominée de Visser, een man alzoo dis in den regel met een paap op den neus rondloopt, als mi-nister van onderwijs heeft gekozen. Ecn ka-tholiek zou men. zich op dien post in Holland moedlijk kunnen indenfcen. Het kan gerust gezegd worden da,t de levens-duur van het ministerie Ruys de Beerenbrouck hoofdzakelijk afhaivgen zal van het staatkiura-dig doorzicht en van de min of meer gematig-de politiek van domine de Visser. Wij vestigen er de sandacht onzer lezers, medewerkers en depothouders op dat zoowel het Beheer als da Redactie der GAZET VAN BRUSSEL overgebraoht zijn naar de ZANDSTRAAT Nr. 13, BRUSSEL (NOORO) Kleine JKroniek. Volkshoogeschool te Brussel. De lessen zullen aanvangen op 23 Septeo»i ber in het Koninklijk Atheneum, Eikstraat lï te Brussel. Het hoofdbestuur van Volksontwikkelmg (zelfstandige afdeeling van « Volksopbeunng waarvan de Volkshoogeschool een atdeelmif vormt heeft reeds maatregelen getrotfen om niet door kolennood gedwongen te worden do îessen te schorsen ! Inschrijvmgen voor de Volkshoogeschool, d<« kursussen in de levende talen, de Handelsw«-renscbappeci, het vak en teclinisch onderwijs worden aile dagen (van 2 tôt S uur) opgeno-men in bet bureel van Volksontwiklceling, Spa-straat 3 (2de verdieping). Men kan er ook alla inlichtingen bekomen. De verhooging van het broodrantsoen. Het reeds sedert lang onder de bevolking verspreide gerucht over de verhooging van het broodrantsoen komt eindelijk ambtelijk tieves-tigd te worden. Te rekenen van Zondag 15 September, zal het gewone broodrantsoen op 300 gram gebracht worden : het meelrantsoen voor de per-sonen die zelf hun brood bakken zal worden gebracht op 225 grammen. In strijd met de in omloop geweest zijnrte geruchten is er geen kwestie de bijkomende broodrantsoen op te heffen. In de Volkshoogeschool Eikstraat 17, zullen aile Vlamingen ruim gele-genheid vinden zich verstandelijk te ontwikke-len. De intellektueelen zullen er hunne ga-ding vinden in de « Spéciale cursussen », in de « Seminaries » een nieuwigheid hier te Brussel.Pesrsonen welke jiiet in de gelegepheid waron lang ter schole te gaan, zullen gretig de lèssea volgen der afdeeling B, waarin te vinden zijn ; de « Lagere Avondschool », « Levende Talen », « Handel en Administratie ». Vooral onze Vlaamsche werklieden sporen wij aan tôt het volgen der leergangen over, « Vak- en Teclinisch Onderwijs ». De afdeeling C der Vokshoogeschool zorgt ervoor, de kennis, opgedaan in de verschillende leergangen, aan te vullen en zoo mogelijti te versterken door kleine reeksen lessen of at. zonderliike vordrachten over bepaalde onder-werpen.Vlamingen brengt van heden af een bezoek aan het kantoor der vereeniging « Volksont-wikkelinar », zelfstandige afdeeling van Vo.ks. opbeuring, aile inlichtingen en programma s zullen u daar gegeven worden. Zich wenden Spastraat 3, van 2 tôt 8 uur; van af den 16den dezer ook in het Kon. Atheneum, Eikstraat, van 8 tôt 10 uur 's avonds. Begin der lessen op Maandag, 23 September,; Droevige ondert/indingen van een jongen Belg. La « Nation Belge » vertelt de droevige a:e-schiedenis van een jongen Belg, die onlane's uit België is gevlucht met gevaar voor zijn ven. Hij verwacht niet gefeliciteerd, goeci ont. vangen, gedecoreerd te worden, noch zijne reii-kosten terug te krijgen. Want zulks wordt met. meer gedaan, zegt het blad. Maar de jongen heeft zijn grootmoeder in Frankrijk. Voor het minst zal hij haar gaan mogen omhelzen en eenige dagen bij haar doorbrengen Wacht even : in Engeland zegt men hem *. « Gi.i gaat niet naar Frankrijk vooraleer eene verbintenis onderteekend te hebben. De jongen, vrij van aile militaire verphehtingen laachtens het wetsbesluit van 21 Juli 1917 teekent zonder te weten wat. Men stuurt hem naar een instruktiekamp waar men hem zegt ; « Gij zult met verlof gaan nadat uwe instruk-tie zal afgeloopcn zijn.... binnen een maand o( drie, vier » Dit geval stemt tôt nadenken I rnr—ii ^ TOONEEL Aiiiatnbra. Het Vlaamsch Toonecî^ De aandacht van de kunstminnende Vlamîn.i gen wordt gevestigd op de opvoeringen van t Hooveerdigheyt » en « Haet ende nydt » twe« spelen uit « De Seven Hooftsonden » van ont ten Ogier. De laatste vertooning heeft plaats op Zaterdag 14 dezer te 8 1/2 uur. De werke® worden gespeeld in de prachtige schermen di« de kunstschilder Albert Daenens daarvoor op. zettelijk vervaandiigde. Aan de instude®riaç werd aile zorg besteed zoodat voorzeker een 'alrijk publiek de zoo eigenaardige stukkea van den ou den Vlaamschen megster zal kome« toejuichf.n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes