Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

894 0
03 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Januari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 22 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7cf2c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e Jaargang — Nr 2. Prijs : b centiemen voor heel het land en ©'centiemen voor het Buitenland Zondag 3 en'Maandag 4 Jan u ari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLiflD VOOf* HEI VliRAJVISCHE LiAfiD Woor ioik, Stam en Taal. tmsi wm < Onidatpk Wlaming ben. Van Eyck.. ïïanischriften ivorden niet terug gezonden BEHEER Ë'i tiEDAKTIE : 12, Zwarte Lievsj Vrouwstraaî, 12 AANKONDIGINGEN : Plaatiaaavrageti : 5 centiemen per halven regel ; Andere aankondigingen : 10 centiemen ; Publioiteit : 30 centiemen. glMi III' I MMCSgfflBaS—BBmUKMtl'J M—BEaKBMBBtg Dit nummer mag niet verkocht worden, uitgenomen in de aubet-ten. 1915 AAN ONZE LEZERS Met Nieuwjaar bieden wij aan onze trouwe lezers onze beste ç/elukwenschen aan en hopen, dat het nieuwe mr 00k een gelukkig jaar zal worden. Daartoe wen-ô'chen wij van harte, dal het moge een vredesjaar wezen. Dit ligt echter in onze macht niet, wel echter onze)) lezers een kleine vreugde te bereiden met hun mede te. deelen dat wij, dank zij hun toenemend aantal, een bewijs voor ons, dat wij op den goeden weg zijn, in staat zijn ons blad aanzienlijk uit te breiden. Nieuwe, degelijke krachten hebben wij aangeworven, die ons blad zullen toelaten nog degelijker, belangrijker U maken, kôrtom ons ideaal te verwezenlijken aan ons volk het best ingelicht blad te bezorgen. Wij zegden aan ons volk : ja, want naar de behoeften van dit ons vlaamsch volk gaan aile onze wenschen, al onze bekprâmernissen. In den stroom der wisselende toe-standen, die wij doorleven, willen wij, als trouwe wachters en behoêders van ons volk en zijn wezen op Pf?st staav am-.ziiu /. 'Irmarn. f" iiexrlnd'CP^. iy_- :i> geestëlijkc en zijn stoffelijke behoeften te voorzien. Op dit oogenblik, waarop met het geweld der wapens over het lot der volkeren beslist wordî. kunnen wij niet verder meer ingrijpen met een wachtivoord, dat wij niet kunnen bekrachtigen, daar wij te zwak zijn, maar wat wij kunnen en willen dat is blijven wat wij steeds waren, Vlamingen. trouw aan hun verleden, trouw aan eigen taal en aard, trouw aan eigen wezen en, zooals wij het als kenspreuk aan het hoofd van ons blad plaatsten : wat wij voortaan zullen doen of schrijren, in onzen handel en wandel, •zoo zal het geschieden, omdat elk van ons steeds in al zijn doen en laten slechts dit verklaren kan : ik denk, ik voel, ik handel zoo en niet anders, omdat ik niet anders kan, omdat ik Vlaming ben. DE OPSTELRAAD. — «1 -mm m mm*, m — DE OORLOGSTOESTAND IN HET WESTËN. Den laatsten tijd werd veel gesproken over het Fran-sche offensief, dat aangekondigd was door generaal Joffre's legerbevel van 17 December. Uit de ambtelijke mededeelingen van beide oorlogvoerende partijen is tôt nu gebleken dat die algemeene Fransche aanval tôt staan gekomen is en geen wijziging heeft gebracht in den algemeenen toestand. Door de aanvallen en tegen-aanvallen van de twee tegenstrevers werd alleen op som-mige punten eenig terrein gewonnen en verloren aan beide zijden, zonder dat het groote slagfront ernstige verandering onderging. Wij hebben daar reeds meer dan eens op gewezen en doen uitschijnen dat in den huidigen toestand aile vorderingen maar langzaam kunnen gebeuren, gezien de buitengewone sterkte der bei-derzijdsche stellingem Op het gansche front hebben de Franschen naar een zwak punt gezocht in de Duitsche linién, doch vruchteloos. Ziehier wat de korrespondent van het Reuterbureau uit Noord-Frankrijk daarover schreef : « Vermits aile pogingen om de Duitsche linie te doorbreken deden blij-ken dat de vijand verbazend sterk blijft, kan van een verdere aanvallende beweging voorloopig geen sprake meer zijn. De bondgenooten zijn daarom zinnens van strijdwijze te veranderen en op aile punten van het front een sterke drukking uit te oefenen om de krachten van den vijand zoodanig de handen vol te geven dat troepenzendingen naar Rusland voortaan onmogelijk zouden worden. Om dit doel te bereiken wordt, naar mij officieren verzekerden, tegenwoordig op de Yzer met . meer hevigheid gevochten dan tôt nu toe... Gedurende i de laatste acht dagen moesten de Eagelschen driemaal ] een wapenstilstand vragen om hun dooden te be-graven. » ] Dit ailes versterkt ons in de meening dat er nog zoo 1 spoedig geen groote verandering te verwachten is en i dat we geen sensatieberichten mogen gelooven, ] IN HET OOSTEN. i Gewichtiger nog dan in het Westen zijn de gebeur-tenissen die zich ontrollen op het Duitsch-Oostenrijksch-Bussisch front. De verbondenen hebben er' immers steeds op gerekend dat de Russen den hoofdslag zouden toebreSgen aan het Duitsche leger en onweerstaanbaar naar Berlijn zouden oprukken. Men heeft gezien hoe 't vergaan is met den Russischen inval in Oost-Pruisen, waarbij generaal Rermenkampf bij Ortelsburg en Tan-rienberg besligénd verslagen werd door von Hinden- ■ burg, waarbij de Russen meer dan 100,000 dooden en " 92,000 gevangenen verloren. Rennenkampf had zijn soldaten. beloofd dat zij Kerstrnis te Berlijn zouden vieren, doch op de Oost-Pruisisclie grens staan de Russen nog steeds ten Oosten van de* Masurische meren, waar de geduehte stellingen der Duitschers hun blijven toonen dat ze « tôt hier en niet verder » kunnen. In Noord-Oostenrijk hadden de Russen meer geluk, dank aan hun verpletterende overmacht. Ondanks de hardnekkige tegenweer der Oostenrijkers, konden zij dciai net giootste gedeelte van (jalicië overrompelen, Lembeig bezetten en de sterke vesting Pr^emysl bele-geren. TvVcemaal ging het Oostenrijksch-Hongaarsche leger nog tôt een algemeenen aanval over, waarbij een eersfce maal Przemysl ontzet werd. De tweede maal ge-lukte het er in de Karpathenpassen van den vijand te zuiverên en een gewichtige overwirming te behalen bij Limapowa^ Daarna «rold het Pwa~i"' ■ ' ■ ' \x i_ - ^ ■ -j. te ontzfïïTFiïï Doch ae "œtuimîg®id der Oostenrijkers" veroorzaakte hun dàarbij ernstige nadeelen : volgens den militairen medewerker van het Russisch blad No-woje Wremja, rukte de Oostenrijksche rechtervleugel te vroeg vooruit, waardoor de Russen gewaarschuwd waren van de komst der hoofdmacht onder von Boehm-Ermolli. Zij kregen aldus den tijd geweldige troepen-massa's saam te trekken, en den vijand terug te drin-gen tôt bij den voet der Karpathen. Daardoor is de omsingeling van den Russischen linkervleugel voorloopig verhinderd en blijft Przemysl ingesloten, wat dan weer een deel van 't Russisch leger aan het hoofd-front onttrekt. Het hoofdfront ligt immers in Polen, waar het begint bij Mlawa, voortloopt oostelijk Plosk, Lowicz, Skierne-wize, Tomaszow, langs de ri vieren Bzura en Rawka, verder naar de Dunajec-rivier tôt in Gaiicië. Men weet dat de Russische hoofdaanval op Durtscnland begin November met groot gerucht aangekondigd werd, en îedereen-verwachtte met spanning wat er zou gebeuren. Plots kwam de tijding der Duitsche overwinningen bij Wlozlaweck, Kutno en Lodz. De gemale generaal von iiindenburg was met een sterke macht in de rechter-flank gevallen van het Russisch hoofdleger, wiens op-marsch daaidoor tôt staan gebracht werd. Op de ver-warnng volgde spoedig de algemeene attocht. De Oostenrijkers bezetten op hun beurt Petrokow en Tomaszow, en tiians houdt de Russische hooidmacht nog met moexte stand tegen de Duitsche aanvallen op het Bzura-Rawka-front. Volgens de UniversuL van Boekarest en-Le i emps, is er ernstig spraak van de vesting Warschau te ontruimen zonder slag oi' stoot en liet gansche Russische leger uit Polen terug te trekken op zijn verdedi-gmgslinie achter de VVeichsel. Daardoor zou het gansche front, ook in Gaiicië en Oost-Pruisen moeten terugge-nomen worden. Wij zullen "t spoedig weten, want-de eindbeslissing in Polen zai naar wij meenen niet iang meer uitblijven. Zeker is de kracht der Russen nog niet ïebroken, doch hun zware veriiezen aan mannen, ge-schut en munitie, daarbij de rustelooze aclitervolging ioor den vijand, moeten hun uithoudingsvermogen op îen harde proef steilen. De Hoeskoje Slowo betoogt, dat de eenheid in de leiding, die geconcentreerd is in het Duitsche groote loofdkwartier, een van de grootste voordeelen voor de Duitschers en Oostenrijkers boven hun tegenstanders is. Dat moôsten de Entente-mogendheden ook hebben, /l'ndt het blad. De Ministers van Oorlog en Marine van llusland en Frankrijk moesten zoo spoedig mogelijk te ^onden bijeenkomen om een gemeenschappelijk veld-ochtsplan te ontwerpen, te onderwerpen aan de goed-ieuring van de onderscheidene generale staven. Het zou een grove fout zijn, zoo zegt dit Moskoutsche )lad, om de krachten van Duitschland en Oostenrijk £ onderschatten en uit het oog te veriiezen, dat zij îog heel wat meer mannen in het veld kunnen brengen, nisschien zelfs wel nogmaals 4 miljoen. î DE OORLOG A1BTELIJKE 3ERICNTES ff ; jPARIJS, 29 December (Reuter). — Officieel bericht BERLIJN, 31 December. (Wolff.) — Naar wij niet- i-jn hedenmiddag 3 uur : officieel uit het groote hoofdkwartier vernemen, heb- In België is het dorp Sint Joris door onze troepen ^en onze \n Russisch Polen strijdencle troepen tijdens ' . de vervolgmg, die zich aansloot bij de gevechten rond ff,. , • T -.XX , n , -x , , X , Lodz en Lowicz, meer dan 56,000 krijgsgeva.ngenen Van de Leie tôt de Somme heeft de vijand onze stel- gemaakt en veel kanonnen en machiengeweren buit- iingen vrij hevig beschoten. gemaakt. "v Het is rustig in de streek van Echelle, Saint-Hurin, De geheele buit, behaald na ons den. lien November Le Quesnoy en Pouchoir, ten N. W. van Roye. begonnen offensief in Polen., bedraagt mitsdien 136,000 f I» Argonne hebben wij eenig terrein gewonnen in het "" " bosch van Grurie, het bosch van Bolante en het bosch * van Comte Chaussée. BERLIJN, 1 Januari. — Uit het groote hoofdkwar- Op de Maasheuvelen zijn verscheidene Duitsche tegen- ^ier vernemen wij : Onze in de Argonnen strijdende -tnnv.ilpn afoPd9Wn ' troepen maakten m December : 2^950 ongewonde gevan- ad.u\dnen di„t!Md0eii. ^ genen, 21 machiengeweren, 14 mijnenwerpers, 2 revol- In het bosch van Bochot, ten N. W. van Troyon, is verkanonnen en een bronzen mortier buit. rte vijand, die raie loopgraven nabij de redoute van BERLIJN, 2 Janaari (Ambtelijke melding van gister i !de, tê.n W. van Apiemont, had genomen, daar- middag) — Om reden van al te hoogen waterstand jit weder \eidreven, na aile mer goea gevoig uiTge= werd" ër~ vân' argeziCT l'iet iiooi' vlfanueiijk-ti •fcugemneii- voerde tegenaanvallen. gehel in gruis geschoten hoeve St-Joris terug te nem&n. In Boven-Elzas wordt Steinbach nauw door ons inge- Ten Oosten van Bethune en ten Zuiden van het kanaal sloten als gevolg van een hevig gevecht, en wij hebben ontrukten wij aan de Engelschen een loopgracht. In de ;,bez,t gênons van de overbhjMen van het kasteel, feT^iSHS»0 geva^eS?" e'''machieTw™»,' ^an dorp. 4 mijnenwerpers, talrijke andere wapens en voorrad in onze handen. Een ten N. W. van Saint-Mihiel bij La- BERLIJN, 30 December. — Ambtelijk bericht van haymeix liggend Fransch kamp schoten wij in brand. dezen middag : De bestormingen bij Flizey en ten Westen van Senn- Westelijk oorlogstooneel. — Wij vechten nog steeds heim' die gister herhaald wèrden, sloegen wij af. rond de hoeve Sint-Joris, ten Z. 0. 'van Nieuwpoort die , Aan d£ 0ost-Pruisische grens ejn in Polen geen veran- , "œunpumi, me dermg. Een dichte mist belette aile knigsverrichtmgen. wij moesten pnjsgeven ten gevolge van een verrassen- den aanval. Aan beide zijden hebben storm en regen LONBEN, 2 Januari (Ambtelijke melding van gister). veel schade aangericht, zoowel in Vlaanderen als in — Het, Engelsche linieschip Formidable is van ochtend Noord-Frankrijk i'1 liet Kanaal gezonken : een en zeventig man werden Daarbuiten verging de dag kalm door «enjkièinen kruiser gered. Mogelijk werden verder , , , t ^ ^ • , nog overnvenden door andere schepen opgenomen. Het l ]k 001 logstooneel. In Oost-i'ruisen werd Engelsch Presbureau voegt er aan toe dat het nog onze- de Russische ruiterij in de richting van Pillkallen terug- ker is of de schuld aan een mijn of een torpédo van gedreven. een onderzeeboot ligt. In Russisch Polen blijft de toestand op den rechter- Nota van w■ T- B■ ~ De Formidable is een oud linie- oever der Weichsel onveranderd. schl.P van 1898 waterverplaatsing 15,240 ton, bewa- ,x , , , , pening vier 30.5 cm., twaalf 15 cm., achtien lichte p den lmkeioever zetten wij den aanval voort ten kanonnen, vier torpedoweipbuizen, 15,000 pk; 18 zee- Oosten van den sektor der Bzura. De gevechten duren mijl vaart, bemanning 760 koppen. De Formidable voort over geheel het front, evenals ten Oosten der behoorde tôt het vijfde liniesmaldeel en werd meer- Rawka, in de nabijheid van Inowlodz en ten Zuid- maals onder de schepen vermeld, die onlangs de Bel- Westen van deze plaats. gische kust beschoten. Volgens m het buitenland verspreide berichten, zou WEENEN, 2 Januari (Ambtelijke melding). — De men zeggen dat Lowicz en Skiernervice niet in onze gevechten in de Karpathen en in Bukovina duren voort macht zijn; beide steden houden wij nochtans sedert en brachten gister geen wijziging mee. In de Bialstreek meer dan zes dagen bezet. En Skiernervice bevindt zich en ten Zuiden van Tarnow werden bij dag en bij nacht reeds een goed eind achter ons front herhaalde vijandelijke aanvallen onder zware veriiezen der Russen afgeweerd. Onze troepen maakten 2,000 ge- DPDnrM on n u m u , . ,,, TT vangenen en 6 machiengeweren buit. Ten Noorden der BERLIJjN, oO December. (Ambtelijk bericht). Het Weichsel hindert aanlioudende dichte nevel de krijgs- Persbericht, dat in den strijd bij Lombartzijde de Bel- bedrijvigheid. Van daar gedeeltelijk rust, gedeelte'lijk gen 2,000 Duitschers gevangen zouden genomen heb- worden kleine vorderingen gemaakt. Op het Zuidelijk ben, is totaal valsch. In den wekenlangen strijd in de krijgsveld niets nieuws. omstreken van Lombartzijde en Nieuwpoort verloren PABIJS, 31 December. (Reuter). — Officieel van na- de Duitschers aan dooden, gewonden en vermisten, on- middag 3 uur). — Van de Noordzee tôt de Aisne,is de geveer 1,250 jnan. Het aantal der vermisten, die zou- nagenoeg rustig verloopen. den kunnen gevangengenomen zijn, is overigens zeer i In (.nampagne heeft de vijand ten Noorden van Sil- • J ' & lery bij nacht twee onzer loopgraven m de lucht doen * f . • vliegen en daarna en aanval gedaan, die is afgeslagen. Ook m het Persbericht bijgevoegde mededeelingen Ten Noorden van Mesnil-Ies-Hurlus hebben wij ge- zijn van het begin tôt het einde onwaar. deelten van de tweede vijandelijke verdedigingslîjn vermeesterd. In dezelfde streek hebben wij ten Noorden WEENEN, 30 December. (Ambtelijk). — In de Kar- van de hoeve Bea" SéÂour «veneens vijandelijke loop- pathen hebben onze troepen aangevallen Noordelijk ^ravea genomen. De vijand trachtte ze door een tegen- van de Uszoker-pas en namen verscheidene hoogten in aa"?ltf he™emen. doch werd teruggeslagen. Op onze Noordelijk van de Lupko-pas bracht oiize tegenaanval ,beurt tot den aanval overgaande, hebben wij daarop het verder oprukken der Russen tôt stilstand. terrein gewonnen. Meer westelijk ging de vijand met zwakke krachten Meer naar het- Oosten zijn op ditzelfde gevechtster- door enkele passen door ' rem duitsche troepen, die vooruitrukten om een tegen- Ten Noorden van Gorl'ice, ten Noord-Oosten van Zac- ?a?val ?p ons te dof ' onder het vuur van onze artil" likzijn en aan de Beneden Nida braken de Russische err'f aiteen?.edreven,- aanvallen onder zware veriiezen door Argonne hebben wij door .t laten sprmgen van In de streek ten Oosten en tén Zuid-Oosten van To- ?en, mi-in en.de bfettm8 van de m den grond geslagen maszow maakten de Duitschers en Oostenrijkers vorde- ' ' 't.I6!! h ^wc'I1,nen , ,, ... , rjn«en J Jusschen de Maas en de Moezel hebben wi) m de streek van het bosch van Mortmare ongeveer 150 meters oadttg on n u /n x , x,.-, , vijandelijke loopgraaf genomen. 1IJS, 30 December. (Reuter, ambtelijk bericht fn Boven-Elzas zijn onze troepen Steinbach binnen- van gisteren avond.) — Tôt Dinsdag avond 10 ure was getrokken en hebben de helft van het dorp huis na huis van geen voorval van beteekenis bericht ontvangen. vermeesterd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes