Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1766 0
30 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 December. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vx05x26g3q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

a—ae—an m mammmm— ABONNEMENTSPRUS s Btonenland (Etapegebied uitgesoaderd), k. 8.73 pet kwartaal. (&LLË KOriilN INBgGRETEM» Keu weade alcfe tôt de posUcantores. VERSCISIJMT 'S SiAMIDDAGS m&i al «la g s h is» st tà frs § e ^ r 2 m m 2 a, BEHEEK EN PUBLÏCITEIT : 75, ÂRspashlsan, 75 (fBessrs). Kantoor te ŒNT : AANKONDîOINGEN wsrcîea asuîgetseiBta î | 75, Anspach?a»n (Beurs). — 52, Warmoesberg, I PubUcitcitDC. CER?,54-56,(16 Éroncfccfeplôi*. Oiîico de Publicité, 26, Nitcivsfiait, Biusse!. I VERSCHSJftT »8 HAKII&D&6S mai al d© ocht®Bdtî!egramRier., Elk« med«wsfker i> v»r*atwo«ielijk vaer het-g»ea hij «chrijît. Ongevraagde stukken wordaii in gevai vaa al«t ©pneming:, c»' ol teraggtuad*» »e® et h«t seedig» porio is bijgïfoegd. iioofciopstellor 5 JOr. i|ené OIS CL®ItCQ. Blijde Boodschap aan fcst Viaamsolie Volk. In de « Nieuwe Geùtsche Courant » lezen wij voi-genden oproep: « Zaïterdag, 29 Deeember 1917, komt hc-fc Vlaïamsehe .Vcxlik te 7 uor 's avonds in hefc KoninMijk Consearvato-riutu bijeen cm 6&ne histosisehô zîtting te boudera. FLORE M1ELAN i'S van Antwerpen komt . ^reken ovor: - Vraag: I3 het nu hei ©ogenblïk om redit te eischen 1 Antwoord: Onwe gebeeie letterkunde roept: Ja, nu OÎ nooitl Oaama zai eeai ha vaa dea Kaad van Yla-andoren, <;ô lans vfiwachto bliide bcodacfaap aaa hefc Yiacauschs Ï'olk brtajfiea en eiudetlijk wordt, oone baspi'eking gehou-en 0111 de groobe propaganda © er geiheel de provineie uit te breiden Voerbaan biijven die cfoureu gedurende de behandeling van ieder pùnt gesio te u Aaa deze historische V 0 -ksrv ergadeifeg ?.ai geaaa m an van d© ûaad willen cntbrek6a I » Wellke inag deze biijue boodsehap wezen î Zou het do laaigverwaeht© îxditieke zelfstandigheid ;ijn î Staatkundig Weekûïerziclt, Vooc de vj&rde maal, ueurt Eturopa op Kjarstmis onder-lift woe en de rampen van deai ooricg. ïeiken 3 hehben wij, bij de vorigie Kerstdagen, te doeai geiîiad met «wafckie pogiagen van menseben met goaden wil, om <îe veiizoeningfsbemmiog, die van het Kerstfeoet zou kun-r<iea uitjgaaii, tôt een. hteiiring vuji ket waps'nbedrijf te foeambtigeai. Maai' het kwam nooit verder dan zuik,e goede bedœiiitig. Hefc besckaaide gedeeito van ket iaetnschdoan kad zicii nu ceumaal in deai verdelgingaroas EOtxlaaiig vetrd'waasd, dat iiet daar met g&en zoetie wooid-j«B uit ton cmtwakea. Alleen de aan den lijve ondervon-dein wai'kel-ykbeid zou Laogzamerhand de moordiaade voi-konm weer tôt bezinuing vermogen te brengen c-n Leji dwja inzien, dait ze in die omikneiling va» den etrijd zieii self ten minste zoo erg aan vervviuging blootsteilen ais dem vdjand, dien sse met den cnd&rgang wiJlm badrei-gen.Neg mogeri wo niet zeggen, dat de woïken van den poliuekea kernel veî-dreven zijn, maar ditaaal, mogen we took eîndeiijk uitroepen : « Iiet dajgeit in den Go»-t«n! « De vrt"desondei'li«iidaIingen met Eusland zijn Degon-Eitn. Wel waarschuwen aœnimige gewiektige a'jeanmen iiog tereekt tegen al te ovardreven. verwacktkigen, piîtar wiiifc 00k di3 uitslag van de te Brest-Lilofsk, oogcnsckijE-lijk met gc>ed p-evolg' iugezette bespreîdiigcn moge zijn, twee festeaa siaan zoo goed ais vast: h©t Euasisck léger ,is tôt geea emistige krackiarnspanuiag meer in aUuat eu de. uitoebakeiing \'an kat oostca'front moet steillig J>ij-- zmê&esi tôt het omtw&keax ni.»- kl!» roes d'er ibidére" ver-«t^a<v9oEe vo-lkerea eas. fco» Set bevoi'deren van de vredes-nedgitngen bij deze. Het Keistréest wordfc dus voor ket eerst weder onder gunistigiea- voorteeikenen gevisrd. Na owefleg met de leiders dar voiksvartegenv/oofdi-ging en n.a toezegging dat dleze gostadig op de koogt+-voin desn gaaiig datr end;rhandelingen zad gekouden W'ir-d'eai, zijn die ajgemaxd^dcn van het Duitsclie Eij.k naar Foiein vertT'oikfeen. In de eerste vc-rgadering te B'.est kicild atétats-seferc-taris van buitemîandséne zaken, von Kùhiniann, die aam 't keoîd van de Duitseke afvaardiging staat en de leiding der zitting kreeg, een rede, waarin juj eenige tûgaoaàaa gezioblispiuiten aaiig-af. kiijn rede wordt ge-dragen étacx dezieiSfdo oth'Lsche beginselen, die de p.oli-tie4ke ulispraiken van dezeBi bekwamen stUatsman steeds ten grondsilag kgeu. Hij verwackt neg gee-n tôt in de kleânste punitesi afgebak:5-ie vredes^rgeling. ïkans kun-nen enkei de bclanigrijk3te begirosolen en voorwaarden vastgesteld worden, waaronder vreed?aam en vriend-eokappeiijk verkeetr zoo spoedig mogelijk kan i>ereikt worden, mat nanie op kulturéel en ekoaiomisch gcbied. Tevens djenfc voonaiancg boraadsiaagd over de beste mkldeilen om de ooriogswondon vvecier te heelen. VordeJ1? besp-rekini^en rnoeten Uit^èsteld w oui en tôt wanaeer 00k de andei'e o'oa^ogvo&rcnden bereid aullen zijn asm «laem©&oe oiide-kandeiiiigen deiel te nemen. Ook de Iî.U'asif.cke afg&vaai'digden hebben hiui pio-gïajiœia m die eersfce zitt 11g ontwikkeld. Dit programma is >ditgene dat indeitijd de Kaad van Ai'beicfer» en Soldat en en de Alrwsaisehe bOierenvergad&ring kebljen go pwèiUuaeard. Dit programma is toen ambteàijk coor de ïâou'we regoer^ng ais vredesdakreer. uitgevaardigd en in ixeit buiteiiiaud vensprcid door ket Petei'sbtiig'scne Teie-grâfiaeh Agentsckap. Het berust op cien grondtiag van eeffi vrede zorider annexa,tics noch ooa'logseikateiîîgcn. Wat de sovjetà doo-r annesaties verstonden is toen csnstaindig uitetngc-zet afc vo'gt : ■« Onder annexaties oî gewclddadige gebicdaaiankech-« tiiiisran veffstaat de regearicg, volgens kat recfetsbe « wualZ'ijn der denvqkratie in 't algemesn en dea- -iirbei-« denskiasie in 't bijzouder, olke arinexatie ©eater kleine <1 en zwakke naiioiialitejt dcor een grooten, machtigen « Staiivt, zonder toestemming dezeir niationaiiteifc, oiîai-« kaûiikelijk van den graad barar beiscbaviag en van « kaar aardri.jkskundige ligging in Europa of in de aan « de andaro zijde vais den Oooaan gelegem Lan den. ln-« dien aan een of and re bevoiking vau een of cudoren « staat met geweld va&lgehouden wordt en indien jiaar « in etrijd met haar w iL zooals deze in de père of in « nationale vcpgiaderingen o-f partijbesluiten of door « uitingea van verzet en oproeren tegen de onderdruk-<( keiï» tôt uitdrukkuig komt, het recht tôt een aJge-« meeae filamming geweigerd wotrdt, indien men vercîer « wr-gert bezettingstro pen tenig te tadkkesi esa de be-<1 vo®dng niait ket réélut vea-leont, baar poditiefeen re-« gee-ringsvcrna in te riekten, dan is zuîik een toeetend « e,r n annexa, tie cf gewelddiadige aandieehting. n Ovor daze fonnuieer aig is ae botejewikisch© regee-ring eveaivvei E-og bereid vardsa- te onderkandefen. Aan Koed«a w.'i schijnt het- deze trouwons in gecn opeiebt te feort t» sebietm. Men vedKeze echter met uit liefe cog <i«<t de îiignaen te Sint-Petersburg weinig vèrbiiikfeend* beginseiiidcfeiB saliijnen te zijn em in de prrulttijk wel zen den kunnetn fa'sen, daair w» men gaœigd zou zijn dit soniiî jxdst aUerruinet te verwaebben. Op Kerstdeg hebbsn do Centrale mc®en<ibi<iden kun ttrÀwoord op de Eussit-ehe vooiistellen geformuiees-d. Ditorm-ai _wa» ket de Ooertfiiîâijîracha gi'oole poiitikus Czecmin, elie het weord \ ofrde. Zooals in al deze« vroe-K<Te urtiaisn^en weaxl cok dkiaail de nadruk gefe.'gd op «en weiisdi de>r Centa-ote megeodJiectetj om e»en a. g e-moeuen vredie ta eluiten. De begia&eien der Ews#rs.:iie mjeoring vverden mis dlskatabeie giucds^gen tuwîvaard. Zoo wordt aigezien vau een geweiekkd%e aankecbtang van do betzetbe gebi^d.-n en \an een berooving v.iji de ecâsftwndigîieid van om het even wék voîk. Ovor de ^cifhankelijkkeid der kieiu» nationaEbs iien loopen ds in^cirten uiteeu. De Eusatn wilkn des© over hua zaâiabaaiidiKiktfid door eicn ee-ifij-k référendum laten fcetsHtwen. De Centrale mmendherfon zijn van g-eroeien, ttat deze kwesfci® door ekee-n staat op isioh eoH mort geaieisçeid worden. _ Van oor-iogasciliattingen en vergoodingen wordfc afge-fcien. Op de teruggiave zijaer kotoniôn staat Duitsckland ©nvoor wasurdeîijk. De Husïisckc delegatie verkJaarde ziok met cenig vooa-bekioud voidaan door do verkJavingen der Centrale mogendheden en decd ket zeer gewiciitige voorstei om de bespreilangen tofc 4 jamiari 19X8 te onderbrefcen ten einde do andere mogendiheden der Entente den tijd te geven ziek bij de vrodcsonderkandelingen aan tie eluiten op de grondsilagen weûke in de besprcikingen tôt d'uEverro waren overefângekoxneri. Middelerwijj gaan dezu over de bijzondere puxcteai, die akeeii Eusliiad betreiïen, onafgebroken vcort. Eu.tji.nd z:il dus al s bemiddelaar tusseken de oorlog-\oej*e.nden optreden cm zoo mogelijk algemeenie vredes-onderkandelingen in te leiden. Men kan jrich nauweiiyks een praektiger gelegenli/cid, voor al de volkeren, om uit den ooffiog te ^ornen, vooœteUen. Met geboeide spannmg zai nu zeker de gekeeie be-aciiaafde wereld niet verder verioop der onderhandelin-gen d?.g aan dag biijven voigen. Wat de Entente zaJ doen is vcoral van het alleigrootste gev.ickt. x x K In het binnenland keeft de Euaskéke rog'oering met iuiHHer meer moeilij'kheden te kampen, waarvan het nau-wçlijlcs mogelijk i» de draagwijdte te ovearzien. In de verkieziogen van de Konstituante bekomen de bolsje-wiki niet eena de reialieve meerdearkeid. Volgenâ de ioiigste berickten zoudsn zij het wijze besiluit govat nebben ziek met.een vlcugei der soeiaie r&voiutionnai-ren te vereerilgen om een koaiitieikabiaet te vormien. x x x De ItaJiaanseke gc'kemie Kam&rzittingen gckijaen stormaebtig aigeloopen te zijn. kabinet is niet terni n met een zwakke métis van vsrtiotuvven kunnen aan-blijven.xxx De bewindisliedtn der Entente hebben weor een stort-vîoed van verkiaringen laten openbaaiinalken. Zoo moest Balfour zieh verdedigen tegeu aanvaJien der paeinsten, die de publikatie der Bussrsehe gebeiiî!® besoneidea benuttigden om EngeAand's oorfogseioa ejn-den in een ongunstig iielit te atellen. fîallour wist al-leen te verteilen dat de eisek der Eus-sen naar Konstau-tinopel zijn sympathie met wcgdtoeg en ueze kwestie nu toeh uit de wereld is. Over de verdeeling van Berné zeide de Enge'sohe minister aileen dat zijn lioerale voergangers daar echuld-g aan wawn.^En over de op- * riehtmg van een luruwen bu££ei"staat op den Union E'ainoevej1 had men Engekmd in voiledige onweteiïdheid gelatein. Dit ailes komt hierop neder e'at de Engolseke vredieadocileinden fed in,ge!krompen worden en is n.'les-zlns vorblijdend vooar dio mogcli jkheid ec-ner verzoening : Konstanitinopel mag voorbaan ïurksoli en de lir.ke JKijn-oever mag Duit. '1 biijven. vo'gens Engelsehe opvatting aLthans. Eeai sroote vooaruitgang, voorv. ;iar ! Ook Licyd George spnak nogrnaals. VVeccr een zwart-gekleurde rede ais indertijd te Pa-rij,? .Ditmaal had de p.rcniier een_ deel toen iiy den toestand zoo dpnker n.o-geâijk afechild:! de : hij nicc©! de r f,r id'e?spa^tij over-tuigen van de noodzak-..'ijitfieid eenèrrueuwe uitbrcid'ng van het legereffektief. Te oordeeilen naar de opneming in de Engâçche avbe'HÎerswe.reld' zai hefc do Etage'sehe nngeering çeen moeiro kosten de arbeiders over te iialen om zleh nseuvre offera vooar het vadnrland te laiton wel-gevalîen.x x x In Den Haver viert de fi'anskiljc»asclie partij nieuwe triemfcn. De Broqueville ovcrhaaùigt de portefeuille der biniionlandsche zaken aan den aarbsvlaamschhater Hij-maiiiS, tot-neg-tee Beigisoh erezant in Londen. xxx Over de verdedig'ngsrede van Cail'aux in do Pransehe Kanner beeft Havas het onnoodig geae.ht uitvoerig ver-slag te geven. Wij v.'oten d ut Caiilaux zelî oni do ophef-fing zijnei' oiisehendbaairheid keeft verzooht en die heeft verkregen. Zijn rede van twee en haïr uur wordt door so-mmige bladen meosterlijk genoemd en zou op de liuk-seke pairtljein diepen indruk gemaakt hebben. xxx De Fransche « Confédénatieai générale du travail « nam met algtsmeenlieid der steminieu teg-en twee or.t-heudingen een resolutie aan, waarin ois vredosdoel îin-d'en opgegeven worden: geen annexaties. zek , -'iiiîc-kingsr&eht der volfceren, ti&rilel der onu.fhankeiij'ktieid en sooveireiniteit der bozette gebieden, sohadevergoe-ding, geen oorlogsbeias ing, gaen ckoncmfeehe ooricg na dezen oorlog met de wapeiis, vrijheid der zeeongten en ssctën, soheidrgereeht voor internationaîie meeningsver-soliil'lén, yorming van_ een vo'kerenbond en afschafîing dea- geheime diplomatie. Verder wordt aangedrongen op cen intornationaal ar-beiders'kongreis.Bogirat het eindelijk in Frankrijk te doemsteiren! God gove het ! DuiEIK. De Toestand in RiisSatid. ï>9 vredesoadsahandeliHgea. De vergaderia^sn der delogatias. BEEST-LITOESK, 27 Decsnber. — Dp b' raadsSagin-gm der delegaties der veirbondenon met de yeî'tegen-woordigers Eusiand over do aézonderlijke fcvesiies word' n ook in den loop \ an dezen dag voortgezet. De be-raiidôtoging is intusschen zooverre gevorderd, dat een k-oî'Us oaiderbrek.ng iian verwaeht worden, om de dcle-gaties, waarvan enareien met hunne overkeden in voeiing zoudèn willen komen, daai-toe goiegenkeid te geven. Een Sweedscâe stem, KOPENHAGE2M, 27 Deceanber. — De « Socialdemo knaten » geeft e. 11 onderhoud, dat de vertegenwooadiger van hefc bl-ad te Sietikneàin met den Zw^iedsdben socia-febisehen rijfefidagaigevajardigde Iloeglund geuad heeit, die gifif-Cren van een reis naar Sint-fetei'abui'g terug-gdkoiaen is. Haegiand acgde, dat de bc-nchten der hn-.xïtito over oniudten te S nt-l'oteiiBburg ioutea' verzinseis zijn Evmzoe is het met de bew-oring fds mtden de Je-den des- legeâa-jug e? een dik oaitorisoh besi«.ur o-p na hciiden. Do volktikommisBaii^e» zijn veraMfcwoorùelijk iegtflioveir het uitvoei-end komitedi, en eike minister wordt door een koAegic ter zijde gaitaan, dat niede-aeggionecbap iKHii'b m eïke te nesuen b«bl»s.ii!g. De gj'ond-vu.kii den- maielii van de bcl»jewiki betrtaai uit" twee miflioen soidaten evenufe bijna geiiee' de arbeiderskias. De gornatig<)e coeialistieche parajen bescfnkken steents over een g«rii«g aaaïtai stemmen. Ovur <{e voedlingstoe-rtkUMi K-gde Hocgland dmt in de i>pijsha.aion nainiiï rlijk aîSee duur is,_ maair niet dtiurder dm te. Stoekiioiai. De vocirzkning in levensmiddoien is ïneifcclijjk. b&ter ge-w«pdtln, soJerfc tfe bofejcwïfci het bestuur in handes; hi-b-beo. ©rfaagiijke voarraden die geiraim wefden geiiou- zijîn on&ddkt en veitleeîd gewordsn. Ovcî- de \ leitea-kaneeu liad Hoegiand vi/ir y,3y,r veirtrek eea omdfrhond■ mot Lfiroa. ttese zeg=de dat hij den «%emeeae« vràds v<xnaaffis taaïid-e zag. De vdtercri zijn oorîogsmo?. ïîet is nafef aan oen over-çvinning dei Entente te geioovon, zelfc «an wannoor de 00140"- neg een ja&r moest duren. Nu is het gfEehikte ocgenhlîk voor een at-g-caiieône.n vrede gekomen. Ds ïiissies dei bondsetiooton in het Eussisch hooMkwartior. BASEL, 25 December. — Havas moldt uit Sint-Peters-feuig : De defcen der militaire attachés aan heit Éussiseh hJ^Skwartier verklaaade ambte'âjk aan het Eussiaeho oppâ-bevel dat, aangtezien het ingaan der onderliande-lingen tusisOhen Eusiland en de Middenrijfcen, de geaan-teà en de vcilniaciithobb oi's der bondigenooten het genoeg acnkn eeai vermindorde vertegenwoordiging te ci: Jer-houcien. Indien do vijaudejijkheden hernomen worclen, d«£ 'TnîH'.m de hoofden dei' m-ssies hunnen past horne-miu. Wamieer hefc Eusaisch oppei-bevel het noodig acht voâr dat tijdpunt maatxegeJen te nemen voor de herin-righting van net legei met het cog op militaire opeia-1:^1, en wannesr dan de medewcrkmg der militaire mis-3»î giewensch.t is, zijn de hooîden bereid, te veraehij-nen op den eersten rcep van heit Eusaisch opperb&veï. jjgaperking in het v&ivaârdjgen van corlogsmatoïiaal. ^aar Hava.s uit S i nfc-P otors b ui g meldt, hebben de re-gâôringefcommissarissen een oproep tôt aile arbeidirs van Busiand gericht, waarin wera aangemeikt. dat de hofàteiling van militaire toei-ustingen een verspilling der arbeidarskrachten en van don rijkdom van het land voor gevblg heeft. Daaroin moeten ze geseliorst Word en en vorvangen worden dooir de vcsrvaardiging van voor ket volk noodig-e artikels. De tegen-revclutis. SINT-PE'TEE S BUE G, 27 Deomber. — Gisteren werd do bftstuurdi&r der nationale bank WesjnegX'adsky en de bostourder der Aziatisehe banjk Poetiîef aangehotuien bengevolge v. .1 eeai brieî aan Miîjoekof gencht, die men op geneaiaal Alexejef gevondien keeft, waarin de«> MiljoxJkof aanzet aile maatregelen te nemen ten gunate van Korniiof en de g c vaîigengen 0 m en offieieren, opdat ze niafc voor het militair krijgsgerecht zondco gi&braekt Worden. Alexejef ver zeker de elat Kerenski, bavenkof on Fiiomentol liet revo.utionnaù-e gerechtshof wenseb-ten om luume deelne-ming aan de zamenzweertiag te ver-borgen. De b:*ief bevat aie bijzonderkeden over het ge-merjschappeli.fk plan van Korniiof, Kei-enski, Savenkof en Zotonentof. Vei-der vraagt Alexejef de adre-ssen va:i Weisjnegradisky en Poebilof, om van deesen 300,COO roebel te bekomen.ton g-unste der bi j de ondernehiing van Korniiof gevangengenomen officioren. Alexejef zet Miîjoekof aan, \Vee.jnegradisky te overhalea desse officieren, waarmede hij nauw verbonden is, niet in den sleek te laten. De brief is gedaigteefcsnd van 18 Deoember. Een Frajischft stem. BASEL, 23 December. —- Piehon, minister van Luiten-lan-dsehe zaken, verklaarde aan een verbegenwoordiger van de « Journal », dat hij, evonala Lksyd George, de Eussische kweetie ais zeer emstig opneemt. Het Eus-siseh Léger heeft in het ooriogaplan der bondigenoolen ma vrtorname roi gespeold. Mon heeft zelfs cen oogen-blik verv/aoht, dat het Eussische logea- naar Weenen zou opruldsen on Oesv aririjk-Hongarije bniten ge-veelit zou stellon. I>e i.neen'/toi ting van Busiand is, naast het in-grijipen der Vereenigde-Staben de gewîeh.ti'gste gebeurte-iiis.^a ,dazeii,_j3<ui{jg. . De vrede'endorkanda'ingeji. Medewôrking van Oekreaië. S1XT-PETEESBUEG, 28 Deeember. — De « Prawda » meildi : Vieir gezanten van de C -kreensche regeering wer-don bij de Sin.t-P;'fce;8burgM'be vcàkskonimissi» gcvoegd om gemeeaschappedijk de Eussische vreideekwasti© op fce Ic-ssen. Ite ko'idiug dsr ^jernseascha rs^eerisg. LONDEN, 28 Deeember. — <1 Daily News ' » mcldt draadîoo« uit Jassy : De Boemeenselie rêgèefiing « ci-geràe nog de vredeisonderhandelingen te beginntn. ,ln gevai ex een a.fzonderJijke vrede mot Busiand gesioten wordt, zai tiie Eoetneensoîie regeermg de noodige maat-regelen treiîen en afbredm. « Dai'ly News » geLooft dat het afiwedéai der Eoemeensche regêeiiog het einde vau don Boemeansdien. v»7eerstand zai zijn. ïiô houding dex Entente. BOTTEBDAM, 25 De-ceanber. — « Daily Mail » meldt: De nienwe uïtnoodiging der Eussische regeering om 'decJ aan de algemeenî vredesoaderliandalingen te ne-men, is Wocnsdagavoad door de r ^eering ontvanigen. In gôvolgo de ziekte van Lloyd George, kan de rereisring de<e kwest.ie Vrijdag eerst bespreken. Haar beslissing zai met die der andere v&rbondenen overeenstemmen. Hodea kan ieeds gozegid vvoa-den, dat de nieuwe e J.an-di^hedian geen vorandering ta de besiuiten van het Brit-sene kabinet zulien brengéoi. GENEVE, 28_ Deoember. — » Journal des Débats » sohrijît: Frankrijk zai w-varschijalijk geen asîiwcord op de ni : ti'We Itmaarâche uitnoodiging geven. Clemenceau zai de houdirig der regeering in do kommissiea van Ka-mar en feeiiîutt persoonlijk verdedrg'eai. Voor . «nkrij'k is tir 4eehts een midde; tôt vrede te kcmen, de over-winïiing'.Een nisuwe aans as der kade-tten. K0PEN1IAGEN, 28 Deoeinber. — Volgens een tc-le-gram ullt S:nt-Peteisburg. heeft de plaatsiclijke militaire kommisïaris een nieuwen tuinslag der kadettesa tegen de revoluble ontdekt. Men ken Vaststeliesn dat de icidera deu.- kadetben in vea-bindimg stonden met de leiders van het pvoigrom-verbond der-eeb-t l^ussiFehe Heden. Verder woi'd er cwn kominj.ssie cntdekt, weîke tôt eenig doal but plunderen van woniugien en winkeis had. Talrijke oplàtsende vi'Ugschrift'cn werdea aangeaiagen. De Oorlog in Italie. Ontbinding van een geœeèat&ràad, EOME, 27 Deoesubeir. — Het Italiaansoh ambt&lijk blad maakt een" bev<^ openbaw, dat de gansche gemeen-toraad van Spezia wçsgens togenwe^kkig tegen de voor-ziediic^smaiavreigifcieîn der oveinedd onibindt en door ee« rcg,->@-i'ingsi:omm ssaiis vervangt. BUITENLAND. BSEISCHLiEU Viieg84ii&&v& o KaiffiKiOîia. EngKdsohe vlkgeira bowbookten op KensfcavoJid de open stiad Manniieim met bommen. Twee personwi weréleu jjodood ejï 10 tôt 12 gcwosxd, waaronder g««en cnfceS iru-iitflâar, ukaar wel Fraaache krijgsgtvangon^sn. Een vueg-tuSg verd tôt dn'en godwoîngien, de iiàâtbenden wer den gemngeugeruosaen. l,<&i Sagelsche tank tô Berlin. IÀvi lingeik-che «mi'i, die tijdens de geveohten bij lia-oî. v-wiiît door troepen vau het tweedfô loger wertl buktgernaalrtt, rolds», volgema het « Beriœer Tagefolatt » met «g*si krachb van G'««aisa4-Papestraaib naar de ten-toor»fiâ&>geSi.-d in de Hardesiberg-straat. Hier zai de tank bt-rïtowig'tsteld \voa<Jsn teg^n esn tokomps'ij^ van 1 mairîii mBÏÏLkMli Ue brief van Laœsdowne. De « Momiuig Post » echi'ijft 14 December: De maïkias van Lansdowne hoeffc door zijn privaataekretaïis aan een onzer medewerker» het volgende schrijven gezoa-den • Hooggeachte lîoer! Gemaclit.igd door lord Lansdowne, meid ik u ont-varagist van uw brieî yan 2 d. maand, die hem zeer ver-bindt. Ge vraagt hem, langs den w eg der korrespondon-tie iu uw blad verschillenide vragen te beispreken, die voertvloeien uit zij en onlangs aan de « Daily Teie-graph » geasonden ' nef. Hij is bereid de bevvoringen in voormelden br; vervat, te verdedigen. Hij voeifc nochtans dat gij iiem nictt met de noodige opmei'ijzaam-lieid geiezen hebt, wani gij staat waarschijnlijik ouder den indruk, dat hij een vemedereude overgavo voor-geebeld heeffc, dat hij een geîieele veirandering dea- kaarb van zuid-O'Osbalijk Europa booogt, dat hij onze heer? seliappij_ ter zee wenseht op te geven en dat hij met een internationaal vexdrag tevreden is, dat ons als esnige waarborg het wooi'd of de oiiderteekening van een Duit-selaen minister geeft Lord Lans-downe heeft g en enkel zuîkea' vooirstelleîi gedaan, en hij is zeker, da-fc het tofc niebs prijzerts'Waar-dig zou voereo, eene korrespondentie over de totale sleohte lezing aan te gaan. lk veroorloof mij or nog bij te vcegen, dat heit u toeg&îaten is van dit schrijven ge-biiuk te maken naar goeddunken. U w gehoorzame die-r'aai'- H. F. HoLbrovv. ZWITSESLAJfO) Ëtijgende v/kscïkoerg. BEEN, 28 Decenibôr, — Het _ « Br 'lier Tagciblait, » moldt : Sederfc cenage dagen stijgt de -RTS'se!lkoiCii-s der ooi'logvocr-ende landon zeer sneà, vooraà die der Midden-rijkeJi. Voor 100 mark wolike vôor eemige weken met 69 frank bebaald werden in Zwitser.aud, bobaait men hëden 85 frank. Ook de rcobe! sbîie^g van 00 tôt 85. ■ OORLOGSBF.RICHTEN. " L£@SHiS&s«4;a*iTâfâ, DUïïSOHSÎ. BEBLIJN, 23 December. — Bencht van hedeiarniddair : V/EBTEL1JK KBiJGSVELD. Op enkele piaatsen van hêt front werd in tien dlag de geschutbeclrijvigneid l&vendiger. Op deu ooste% en oe-ver der Maas vvaa zij ook gedurende deu nacht lévendig. ten oosten van Lunevi.ie braetiten verken.ningsafdeeJin-gen een aantal gevangenan uifc de Fransche loon^ra-ven. 0 OOSTELIJK KEIJGSVELD. Nie-ts meuws. Maeedoniseh fiont : -Lusse h en het Oelnida- en het Prespar-meéi-, in de Cers na-bocht en op don oo&tedjken oever van de Vaidar vor-hoogde geschutbedrijvigheid. ItiaLaafl^çsJj krijgsveid : Gedurende den dag was het gœckitv-uar op de hoog-viakte van Asiago en op de Tomba-hoMing Ieivendiger. BEELIJN, 23 Deeember. — Ambbeiijk bericht: Onze duikbootsîi hebben op de noordelijke kriigsvd-den andermaal 18,000 brutoton selieepsruimte vcrnield. Onder de tôt zinken g.ebrachte schepcn zijn 0. a. : een groot stoomsehip vaîi ten minste 6,000 ton, een nieiuvv Engebcà atoo.msch:p (ve«no©de4iik een van do eenhe.ids-schepen), dat uit een door vijf Amarikaansche torpe^o jagejrs en een aantal bewakingisvaarbuigen gedekt kon-vcoi woggescho en werd, al&oolc het Fransch zei'lsehip « Notre Dame de Eostrenen ». BEELIJN, 23 Deeember. — Bericht van hedenavond ; Von de kriigsve'd&ii, niets nieuws. OOSTEKaiJKSCH. WEENEN, 28 Deeember. — Be-r.eht van heideatmiddag • OOSTELIJK KBUGSVELD. Vvrap eostilstand. ITAHÀAN SCIï KBIJGy VELD. Ten westeai van don Monte Asolone en ten oosfcem van den Salavolo vrerden viiandolijke aanvalkn aigeisilagen. FSAK80H3. PARUS, 27 De-eeniLer. — Bericht van 3 uur s ra-middags : Op den î-ech berce ver van de Maas heeft op het front ten Noordoosten van het Bois de Caïu-ières de artilierie-strijd voortgewoed. Latere borichten bevestigotn, dat tVs aanval, dien de vijaaid hisir gisteren heeft cudemooien, zeer hevig was. Na een krach tige artillerievocurbereiding heôffc de vijand twee aanvaîsbataljons naar voretn gS-braoht._ Ons vuur dwong de aanval.ers zieh te veirsp-.éi den. Bij een tweed© p/og-ing slaagd'.n eenige vijanè.elijk* afdéslingen er in onze limea te bereiken. Na een lavendi'"" geveeht werden zij er snej weer uit-gewoipen. Da lijken van vijauden, die tasseben de beide limes in onzen prikkeldraad liggen, toouen hoe gruofc de vet'liezen des vijands waren. Er zijn \ vangentn 111 onze handen gebleven. Op de raab van het front lusschcnpoozendé wei-kzaam-heid van de arti lerie. PAEIJS, 27 December. — Bericht van 11 uur '» - avonds : In de Argonnon hebben wij een vijandehjke ©ver-rojapliiig verijdold. Op den reehtereever dex Maas b'eef de vuurwisseling van h&t- goschut zéer leveadig bij het Caurières - Loscii en Beaosivaux. Benoorden en bewasten Bezo»vaux lieb ben onze batterijen vijandeiijke troepen onder vunr ge-nomen, di© zieh verzamelden en ze verstrooid, waarbij ze gehavend werden, Den 24 Deeember i? een vijandelijke vîieger in cen hiohtg vecht gevekl. Onze bombardèereskaders ^-obben 5,000 kilo projekti&len goworpen op Vijandelijke stations en kampementen in de buur't van Eéthal esn Vouzières. ITALIAANSOH. EOME, 27 Dec-mber. — Bericht van den gàneralen «taf : Langs het gehoele front ge-iehutwedkàaaaûheid, we&è hoviger was op de hoogviakto vau Asiago. Onze batte-rijen ontwildteideai krachtige vnuu-konooiiiraties en hicl-cton verseheiden gedeehen der vijandetijke iiirie aanhou-dend ondar vuur. Gj<sb&pe>a werd een groote s'ag in de lueht gc4ev©rd, waaraan jacflitesakaéera en hot Engelseiie en Itaùaans.ba niweei'g eselmb deelnamen. 's Ochterad's daagiien 25 vijandelijke vJiegUiigen, door misfc begunata^d, boven een ifcahaaaech viiegveid op ten westen va-ï», de on bqgoimen e.^ri bombardement. Door vfeaig mur ùor afweorbattterijea oatvaosgen ei door de toasbeftan van he-t vliegpaxk cnstuimig aang©-pakt, weîke iawtelxyin alîeaiji ©pstegein, meesten r? t.e-rug aivovefus d» krijg'svoîriciitaig te hebben volvoerd. Aobife vSiagauigen der tegenstanders stortten .-troffen,-te gronde. Later, eqgen half een, trachtte een vijandeCijk smal-deei van aeiit toesfcell«n opuiouw die ondei-nenning te werfcstcîligen, mw iu de luoht werd het bij i-ioute Bellina aangeftast en toi don terugtocht gedwongen, ter-wijl deie boestellen van de ©if des rijands wei-doa geveid. Acht vieleii in de Italiaansohe linies en drie in de vijan-i deltike. i Al onze vliegtuigen keea"den in hun kampev bûi-ug. De aehade, door hefc bombardement- aangericht^ is ©nbe--du'dc<ad A* JAARGANG. N, 3ttaf PR1JS ; . 6 CENTiEM. ZOxNDAG 3ô DECEMBKK191?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes