Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

448 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 11 Maart. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 03 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x34mk6691f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DAGBLiAD VOOR HHT VI*flfl|WSCHE LkJRfiD Woor lolk, ëtiii» en TatL €1*raid.s? ik ben. Van Eyck. Ho,ndschnften worden niet teruggezonden BEHEER EN REDAKTIE : \2. Zw&rtP Liev® Vrouwstraat. 52 AANKONDIGINGEN . Pl«at«aan/ragea : 5 certiem per halven regel Andere aarJcondifcingen : 10 centiem ; Publiciteit: 30 centiem. Zal Roermnië Oprlogen ? Sedert h®t uitbrekein van den oorlog wordt vanwege de oorlogsvoeraide ilanden op verschillemde onzijdige staiten gewerkt* met het doel die landen mede in het huidig koinflikt te isleepen. Zoo hooren we dikwijJs gewagen van een gebeurlijk iiigrijpen van Italie, Roemenië, GriekerïLaind, Bulgarie, ja zelfs va,n Nedenland. Voorai wal Roeineinë befreft, is ih-ert, zeer mogelijk dat heit ingrijpe ; aan wiens zijde zal het dan sitaan ? Om volledig en duidelijk daarnp te kunnen antwoor-dern moet mon de vraag van uàt twee verschillende, sftandpunten : œim'elijk van een poiliitiek en vain een eko-nomisch, onderzoeken. Het politiek standpurtt : Vele weten niet dat buite<n Roemenië .nog miljoenjein Roemenen wanen. In het eigentii'jke Roemenië ziijn er thans 7 1/2 mijoen linwoners, in Oostenrijk Honganije meer dan dr.i-e rni'ljoetn, m Bessarabieë 1 1/2 miïjoen, in Servie 115,000 en in Buigarije 80,000. Oit maakt samen 12 îmljoen menschen met één zeJJPde taal, van één zelMe ras. Uit bovenstaande geigsvens kan.men opmaicen diat er miljqenen stamgcnooten in landen diie mu elkander be-kampen, wonen. .en dat heit Roemeinië zeer moeilijk zou vallen, om zuivere gevoelnedenen, voor den eenen of voor den anderen parti j te kiezen. Men kan ie>lfs die gegevens tegen de aanharogers van een tusschenikomst ge'bruikee door te doem opmerkem dat indien Roeaneniië naar het zwaard giùjpt, in ieder gevail Roemenen tegen Roemenen zuHein koman te staan ein dat het eenige mogelijke middeU om zulks te veimij-den is... onzijdig te blijven. Wal de politièke paitijein betreft, zoo zijn de bethouds-gezinden of grondbeziitfters zeer Russiseh &ezind daar ze in het acbteiJijkr .Umknaâtiàtifo «regiem fofijn «.«joai stelsel zien. De liberaîen, die aan het bewind zijn, koetsteren .infegeàdeél meer sympathie voor Duitsohland dat een meer moderne en vooruitstreVeinde gromdwet bezàt. 'De Jodein zijn insgelijks Duiitschgezàind. De ocn-langs overleden kaning, een Ilohen'zoïller (zocals Wiil-Ihdm II), was zeer vredesgezin'd, van zijnen opvolger weten we niets bepaalds. Late» we nu de za.a'k van uit een ekonomisch stand-punt besehouwen. Het 'bevoilkingscijter van Roemenië vermeerdiert jaar-ilijks met ongaveer 125,000 zielein. De grondslag vain den uitvoer vormt de .lanidbouw; aile jarem wordt voor zes honderd bani (frank) graan uitgevoerd, dat is 85 ten hondend van den gelneeden uitvoer; verder gaat nog één miljoen ton petroieum naar bet buiteniland. Het ianid bezit nog een jonge maar reeds bloeieinde nijveibeid, eein tamelijk uitgebreid spoorwegnet ein dne gansch moderne aangeiegde havens : Brailla, Kus-tendje en Sulina. In 1910 kochrt het van Duiitschland voor 140 miljoen, van Oosrtenrijk Hongarije voor 100 miljoen, samen vijf-tig ten honderd van zijn gebeelen invoer. V,an den anide-rem kant levert het voor 600 miOjoen goederen aan het buiteniliand, waarvan koopen ; Rusland, Frankrijk en Engeland 12 ten hondend terwijil Duitscbland alileen 50 ten honderd betrekt.- Nu het oorlog is kan Roemenië als onizijdiig tend naar Duitsohland noeh naar Oostenrijk uitvoeren, dit is meer dan 60 ten honderd van zijnen uitvoer die ingehoudan wordt; het mag well invoeren, maar waar zou het geld vandàan ha'len om de goiederen te beitalein, aange^ zien zijn uitvoer zoo beperkt is ? Wait de liggiing van Roieimenië betreft zoo zijn de vesr-bindingen met Oostenrijk veel genaakkeilijkeir idan met Rusland, iets dat voorai aan den uitsteikenden rivier-weg, de Donau, te dankeai is. De Roemeensche handd moet tegenwoordig één ge-wddige krisis te doorstaan hebben daar zooals we reeds deden opmemken, zijne beste klanten ooiilog voeren en hun dus wegeos hd verbod van kontrabanide-Heverinigen geen goederen meer mogen geleverd worden. De aanhangers van een ingrijpen van Roemeraië ten voordeele van Oostenrijk beweren dat om aan die krisis een einde te maken, Roiçmeniië zich aan ide zijde van de Midden-'Enrapeesche sitaten zou moeten scharen om-dat hd uitvoerverboid daardoor zal vervalletn en die zelf-de mogendheden al hd koren e,n al het petroleum dat nu iin het land mod blijven, tegen zeer hooge prijzen zullen aankoopen. De toekomst za'l ons leeren of hun sîtem weerklank zal hebben gevonden. Overigens, za' veel afhaingen van de latere oai'logsgebeuntenissen, deweLke nu nog nieit kunnen voorzien worden. Zentra. ONS MENGiLLWKRK Na het slot van De Goudkever beginnen we met ons eerste langer mengelwerk. Het is een der boeiend ste en tevens meest frissche werken van den be-faamden Engelsche schrijver Charles Dickens : LOTGEVALLEN van Nikolaas ^iekleby Meer dan ooit is, in deze tijden,eene spannen de en opwekkende iektuiar eene warebehoefte. We-twijfelen er niet aan, dat « NikolaasNickleby » aan behoette ruimzal voldoen. . 4 DE OORLOG : '■# AMBTELIJKE BERICHTEN ■ Daitsoha GROOT-HOOFDKWARTIER, 9 Maart 1M5, voormiddag. Westelijk krijgsveld : Op de Lorette-hoogte veroverden onze troepen op de Franschon nog twee loopgraven, nameri zes officieren 250 man gevang< n, en veroverden twee machiengewer^ en twee kleine kanonnen. In Champagne woedden de gevechten bij Souain nog voort. In het Noord-Oosten van Le Mesnil ver-hiuderde ons vuur den vijaud, die tôt den aanval bereid was, daartoe overte gaan. ln de Yogeez en bemoeilij kten nevel en sneeuw de gevechtsoperaties. De gevechten ten Westen van Munster en ten Noorden van Sennheim zijn nog aan den gang. Oostelijk krijgsveld : Ten Oosten en ten Zuiden van Augustowo mis-" - - . — voor den vijand. Ten Noord-Oosten van Lomza vielen bij een mis-lukten vijandelijken aanval 800 gevangenen in onze handen. Ten Noord-Westen van Ostrolenka is een gevecht begonnen, dat nog voortduurt. In de gevechten ten Noord-Westen en ten Westen van Praschnusçh. die in ons voordeel verlie-pen, maakten wij 3000 gevangenen. Russische aanvallen ten Noorden van Rawa en ten Noord-Westen van Nowe Miasto bleven zonder gevolg. 1750 Russen werden daar gevangen ge-nomen.BERLIJN, 9 Maart. Ambteiijk bericht. Het be rlcht dat een Duitsche duikboot op 1 Februari door een Engelsche stoomboot met kanonnen aangeval-■ len werd, is van Engelsche zijde beantwoord met i de bewering dat het schip in wedstrijd een plezier-1 jacht, doch m oorlogatijd t.on patroeljeschip is der . Engelsche marine. Deze heeft natuurlijk het recht, ' handel8schepen tôt den oorlogsdienst te bestemmen, ' doch het is naar plicht, dat dergelijke vaartuigen . zich kenbaar maken door krijgsvlag en wimpel, ten laatste op het oogenblik dat zij een oorlogsdaad t plegen. Het door Duitschland bekend gemaakt feit . dat een Engelsch schip zonder vlag, 't welk niet als oorlogsschip moest aangezien worden, op 1 Februari een Duitsche onderzeeboot met kanonnen î aangevallt n heeft, blijft dus bestaan. 1 OoHteurijksch: i WEENEN. 9 Maart 1915. Ambtelijke melding van heden middag : 1 Op net Iront teii Noorden der Weiehsel duurde ook gisteren het hevig artilieriegevecat voort. Ten Zuiaen ,t van Lopuszno weraen Russische aanvallen monder moeite a al&eslagen. In den loop vau ouzen doorgedreven aanval ^ naibij uorlice vielen nog meer gevangenen in onze han* den. Ondanks de herhaalde pogingen van den vijand om ;it ons, uit de door ons veroverde steliingen te verdrijven, bleven deze overal in on» bezit. Z Onatgebroken ondernemen de Russen aanvallen op net Karpathenfront, die zij, waar het terrein troepen-^ ontwikkeling toelaat, met sterke krachten, elders met [ kleinere groepen, doordrijven. Zoo werden ook gisteren ). weer op verscneidene plaatsen geweldige Russische aanvallen, die tôt bij onze hindernissen doorgeJrongen waren, onder zware veriiezen voor den vijand afgesla-gen. In deze gevechten maakten wij andermaal 600 gevangenen. 16 )_ De legerkorpsen die in de Karpathen opereeren, heb-^ ben buitengevvoon veel te verduren door het slecat weer( dat in de laatste dagen op dit deel voor het gevechts- -c->- fiont heerseht. Deze troepen, die voortdurend met den vijand in voeling blijven, zijn dikwijls bij dag en bij nacht ( edwongen, in gure koude en bij hevigen sneeuw-storm.aanvallend op te treden of hunne steliingen tegen aanvallen van meestal talrijker vijandelijke krachten te vârdedi ;en. Het gedrag onzer dappere troepen evenals dat van ieder soldaat, die aan deze gevechten deelnemen verdient allen lof. JFï*»nsehe : PARUS, 7 Maart. (Reuter.) Officieele mededee-ling van hedenavond. Tegenaanvallen der Duitschers op Notre Dame de Lorette, tea Noorden van Atrecht, zijn afge-slagen.Wij hebben vasten voet gekregen in een sterk be-vestigd bosch ten Westen van Perthes. Wij namen gevangenen ten Noorden van Perthes en wonnen ook terrein ten Noorden van Mesnil. Ten Noorden van Beau Séjour namen wij weder een loop^ra.gf^. TXÎ * - TT—r.: , "7; gen wij een tegenaanval af. "Wij maken voortgaag aan de zijden van Reichs-ackerkopf en sioegen tegenaanvallen bij Hart-matmsweilerkopf af. PARUS, 8 Maart. (Reuter.) Officieel bericht van vanmiddag : Wij hebben gisteren onze vorderingen in Champagne uitgebreid door ten noordwesten van Souain loopgraven te nemen en gevangenen, w. o. officieren, te maken. In Lotharingen zijn wij ten noorden van Badon-viller opgeschoten.In de Vogeezen hebben de Duitschers gistermiddag een hevigen tegenaanval ge-daan op de Reichsackerkopf. Zij slaagden er in tôt den top door te driugen, maar na een verwoed handgemeen hebben onze schutters hen terugge-dreven en zijn meester van het terrein gebleven. In Opper-Elzas is ben vijandelijke aanval op onze voorste steliingen ten zuiden van het spoorwegsta-tion Burnhaupt door het vuur van onze infanterie algeslagen. Engelsch : JjONDEN. (Reuter.) — De Admiraliteit geeft nog de volgende bijzonderheden over de laatste krijgsverrich-1 tingen tegen de Dardanellen : ' « Verleden Woensdag was het Lot na den middag on-l mogelijk iets Le ondernemen; Loen het weer, ofschoon nog steeds ongunstig, wat was bedaard, hervatten s t middags de Irrésistible, Albion, Prince George en Triumph den aanval op het fort Dardanos en de ver-verborgen batterijen in de nabijheid daarvan. Deze bat-£ terijen vuurden minder dan te voren en werden door de i schepen met meer zekerheid onder vuur genomen.. Een watervliegtuig, op verkenning uitgegaan, wees de plaats t aan van verseheid&ne kampementen en van twee bat-j terijen. « Donderdag klaarde het weer op en werd het mijn-j vegen in de zeeëngte en de beschieting den geheelen dag voortgezet. Troepen-afdeelingen werden bij Koem Kaleh en Seddil Bahr aan land gezet om het terrein 1 aan den ingang der zeeëngte verder schoon te vegen. » Zij ontdekten en vernielden vier snelvuurkahonnen. Met den vijand, die enkele dorpen bezet hield, kwam P het op beide oevers tôt schermutselingen. « De Saphir heeft Donderdag ook verder op de kust t een batterij veldgeschut Len Noorden van Dikeli, in de a golf van Adramyti tôt zwijgen gebracht. De Prince e George beschoot de verdedigingswerken- van Besika. q Onze veriiezen hebben Donderdag 19 dooden, 6 ver- misten en 25 gewonden bedragen. q « Vrijdag begon de Queen Elisabeth den aanval met een indirekt vuur op de verdedigingswerken der zee-engte. Deze aanval werd gesteund door de houwitsers van de Inflexible et de Prince George. r, « De gebombardeerde forten zijn als volgt bewapend : i' ftoemilieh en Medjidieh met twee ll-duim kanqpnen, vier 9.4 duim-kanonnen en vijf 3.4 duim-kanonnen; het fort Hamidieh met een il duim-stuk, een 10.2 duim-stuk, elf 9.4 duim-stukken, drie 8.2 duini-stukken en drie 5.9 duim-stukken. « De Queen Elisabeth heeft 29'salvo's afgevuurd/ De bevredigende uitwerking van het vuur van de Inflexible eii Prince George is van de Dardanellen uit waarge-nomen door de Irrésistible, de Cariopus, de Comwallis en de Albion. « Ofschoon op deze door de verdekL opgeslelde batterijen werd gevuurd, zijn zij niet getroffen. « De Saphir heeft opnieuw troepen in de nabijheid van de golf van Adramyti onder vuur genomen en het militaire station Tuzburna vernield. « HeL Engelsch smaldeel dat voor Smirna is aangeko-men, s#aat onder bevel van viee-admiraal Peirce. « Het bestaat zoowel uit slagschepen als uit kruisers. Ilet fort Yeni Kaleh is gedurende twee uur stelselmatig onder vuur genomen. Ofschoon het weer ongunstig was, zijn er 32 treffers waargenomen. Het fort heeft het vuur niet beantwoord. » De mededeeling eindigt met de woorden : « De vernieling van de verdedingswerken van Smirna is een noodzakelijk deel van de krijgsverrichlingen. » +++. LAATSTE BERICHTEN BAZEL, 8 Maart. — Volgens een tijding uit Lyon vvp.rii he/' l^ginen ""n (*r • •' «-ra zrw.'unuxraeru lXa- * liaansche vrijWiiligërs medegedeeld, die op den terug-keer van den te Parijs vertoevenden Peppino Garibaldi wachten, om een besluit te nemen. Die wenschen in Franschen dienst te blijven, worden bij het Vreemden-fegioen ingedeeld, de anderen kunnen onder geleide naar de Italiaansche grens terugkeeren. De reden der ontbinding is niet bekend. KONSTANTINOPEL, 8 Maart. — De dgen bericht-gever van Wolff's Bureau aan de Dardanellen seint : Vrijdag was de beschieting in hoofdzaak op een fort in de nabijheid van het Kasted Kiliduldahr gericht. Deel er aan namen twee Engelsche linieschepen der M afe s tic en' Agamemnon-klasse. Er werden dertig scho-ten afgevuurd, vele kogels vielen te kort- en barstten in 't water. Niets dan aan gebouwen werd schade ge-daan, terwijl de batterijen onberoerd bleven. Deze vuurden slechts driemaal en eenmaal raak, zoodat schijnbaar brand aan dek uitbrak. Daarop verwijder-den zich de Engelsche bodems. h.ON >rANTIMOfEL., 9 Maart. De bijzondere bericht-gever van lit t Wolfï-Bureau telegraleert uit de Dardanellen : Zalerdag werd opnieuw gevochten. Het vuur werd op de gewone wijae geopend, uit de verte.op de batterijen van Dardauos on tdgen het fort Medschtdie, die antwoordden en ondanks den grooten afstand treffers hadden. Weldra nam een dieadnought deel aan den strijd en schoot van uu île golÉ van Sa:os over debergen en de landtong aan de Europeesche zijde. Zooals de berichtgever van uit net fort Hamidien kon nagaan, vielen de granaten deels op den' Europeeschen oever, deels in zee, waar zij ont-ploften. 's Namiddags vlogen verdwaalde projektielen over het fort Hauiidieh en sioegen in een akker.waar zij een maciitige aardzuil opwierpen. i De lurische tiatierijen beantwoordden het vuur en dwongen met enkele welgemikte schoten het Engelsch ' sciiip tôt den aftocht ; 's avonds sloeg een granaatstuk door net dak van e^n iedigstaaand huis, zonder persocen te ^wetsen. In net dorp IsonanaK. Kale is de bevolking voikomen rustig. , Uit Den Haag wordt aan de Nieuwe Rotttrdamsche ! Courant gemeld dat op de Hoilanasche kust eene flesch is aangespoeid met een brielje in, waarop te Uzen stond aat het stoomsouip Arloste der Wilsonliuie, op uet einde l der vorige maand, ter noogte van Donegal op de ierscLe aust, gctorpedeerd werd. ^ LONDEN, 9 Maart. Ambtelijk wordt medegedeeld, 3 dat den 5 Maart op de passagiersboot Lydia, die van O Jersey naar Soutnampton vaaide, en den 22 Febiuaii op hel stoomscnip Viktoria der ooutheastern Railway C° torpedo's werden gescnoten, die echter nun doel misten. j Uit Ottowa (h.anada) wordt aangekondigd dat een rechtstreekscnen BoueepsdieuBt zal worden ingericht tus-S schen Kanada en Frantriji. Achttien sci.epen zullen dezen dienst verze^eren en de bondgenooten van voor : raden vooraien. i, f Yervolg op bl-i) 2e Jaargang Nr 59 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 4 O centiem voor het Buitenland Donderdag 11 Maart 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes