Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1209 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 April. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 27 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zk55d8pk1w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

~ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 *" per kwarfaal. te ;ALLK KOSTEN INBEGREPEN) «en wende zich tôt de postkantoren. !.. — Ongevraagde stukken srden in geval van Eiet» opneming enkel ruggezonden zoo er bet aoodige poito is bljgevoegd. Hoofdopstellerc Dr R®rs® De Clercq BEHEEK EN REDAKTIE : J oj Ruysdaalstraat, 9, Anderlecht. PUBLICITEIT : — 75, Anapachlaan (Baurs) ' Elke raedewerkei ls verantwoordelijk vooi heigeen hij schrijft AANKONDIQINQEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publlciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. LAf.TSTE T1JPIMCEM SJH Dfcxueigue Jiaiuscatj uavciics. BEELIJN, 19 April. — Engelsche bladen sprekan in telegiwniman van het front voor de eersbe maal over ide bedrejgirg der dioor Engeland bazette Fraasdhe bavems. De « Times » vemeèmt dat er Engeèsohe versterkin-gen in de nabijiheid v&n hab Engelsche front langskome'n zijn. Ds die::s.plichtvvet in Engeland. LONDEN, 19 April. — De dienstpliahtiwet is gaheel en al aangenoimen geworden ein werd gister door den koniing goodgekeurd. N-euwa jingelsche r-ezaat iB Ufrankrijk. LOiNJJiiJS, ,iô xi.pxù. — AmiDteiajk urncàt: Lord Mimer werd lot ona,ers'taaibssekreta-ris îa bat. mànisterie van ooirtiog, Hianl of Derby tôt gezant ni Fraakrijik, bir Austrn whaonberlain bob lid van het oorlogsk&ûineb oenoeimd. De 2ngelsche berichtea, Den 17 April werd aen 18-jarjge Engefeah-man gevangen genicœnen, weQte m 't getbeêi uiet gedrikt was en eerst seaert eenige da-gan ais biewapenangsoiuaat aan net iront was. Hij werd gewapeina en ni fan kompagni© ge-plaatsb en moest ounu d'dedlijk in ae vooratie lime medevecibten. B4 Daivenuie werd aen be-wapcningskompagn'.e zonder goweren gevan-gen genomen. in aén gastaot oij Bailieul be-vood zich een bataljonataf bes&aande uit zes-tig officaaren tn mansehappen. welke op ©en dag 53 man verloren iiad. Veitder w©rd er e&n Bus gevangen genomen, welke gadwongan werd in h et Engefecth loger te treden. Al ■ctaze bijzonderheden bewijizen eianeraijid's de Emgieusctie ve.rliezen, anderzijds echber ook tôt w«lke mi-ddelen Engelayd ged-wongein wordfc oin de verliezen vain h.et loger te ver-vangen.Haaefcraek bediceigd. AMSTERDAM, 18 April. — De_militaire modeiw erker van de « Times » sohrijft : Door tot Mt dat hat ziaer belangrijà spoorweg-kruispuiït Hazebroek tlians in het berenk dier Duiteciie katuonnien 1 gt, word't li»t spoo-r-W'egverkeer mot Pp/perinig'he oamogelijk. In-g.evolge dit moet- bet geiheele front tein noor-den van lemeren aîten aanvoer langs den spoorweg Duinkel'ke-Veurno ontvainigen. Nifcuwo Duitscha voorbereidsalan. PAJRIJS, 19 April. — Voligens de bericàt-giever vaji de « Journal », treikkem de Duit>-sohers sederfc een w»eik aam het Engeilsahe front itU'S'âotian Armentières en Amiens eeta ongeboorde boeveelbeid aaiovalstroepen sa-jnen, en voeren eein ongehoorde ma&sa gas-tiuigein, g®jcgriainat«n, mijtiwerpers en kainon-nen aan. Er zal zondej- tvvijled eerlaing ©ea grciot offensiei plaats beibben. >''00RL0GSBmi€HÏËNr DuiïSCiîii LEGERBERICEïEH. BEKLU-lx, i9 April. Aiubienjk bencbt van b«denmiddag : WEiSTliijiJK KBIJGSVELD. Op bet Vlaamsctie treobterveiki ontspan-oen zioh berbaaid'elijk kieine ge^ecbten on-zetr verkenningsaldeeliingeii met Belgiscth.© on Engoiscbe posten. Hevge aanvaiyreu, die de vijand van uit bet noorden en bet noord-westen teg«n Wijtscbate aitvoerde, werdern afgciskgcn. KetWs bij zijn voonbemdingen ieied die vijaiid in oas vernielingsvuur zwar© veriieïzen. Tusscbeia Bailleail en La Baissée, bevige gevecàtstedrijvigbeid van bel gesebut. Ten noO'rdwesten van Béthun© viei ons voet-vodk de vijandeljke linies ten ùoorden van bet La Bassee-kacaail aan en veroverde eenige kamoranen. B'j Festubert en Givencby werd wisselvallig gevochten. Wij maakten over de 600 gevangenen. De sedert_ eienige dagen aan de Avre gestegen vuurbedrijvigheid werd door Franscne aanvallen tiegen lVlorisel en Momiil op beil&e zijden van d® Avre, door het Bene.cat-woud en op beiide zijdein van d'?n vveig Aiitiy-Moreuil a'CTolgd. IN HET OOSTEN. Oeikragina : in i*aiurië beibben wij Tsja-tJiiinka er Melitonoi bezet. MACEDONISCH EKONT. Orndernegnimg'ôii van eformtroepen in de Het Kpijgsbedrijf in t westen DUITSCHE OOHLQGSCHEPEK BESCHIETEN OUINKERKE. DE TOESTAND IN FINLAND. — REÂKTIE IN RUSLAND. Cerna-bocbt leverden eenige Italianemi en i Serviërs aie gevangenen op. : BERLiJN, 19 April. — Ambtelijk bericbt : Den 31 Maart, 's morgieos, werd door een onizer duikbootein, bevelbebber kapitein-Luitenajnt WLbeim Meyex, ee<n bijaomder waar-devoâ Engelscb passagiersstooimiscbip, een schip van tien mmate 18,000 ton in den grand geiboord. Op de plaats dex torpede.eiiing wer-dien laAer scbeepiswrajkken en ledige ifâddiiiugB-bootén gevonden. . BEELIJN, 18 April. — Amibtelijk bericbt van bedenavond : In Vlaamderen en op bet slagveld aan de Leiie is de toestamld onveranderd. Ten noord-westen van Moreuiâ mislu'kten bevige Fran-scbe aanvallen onder bloedige verliezen voor den vijand. BEELIJN, 18 April. — Ambtelijk bericbt ; In den nadbt van 17 op 18 April werd Oositeade van uit zee besoboteai. Er Weid geen m.libaiire scbade aangeriobt. Onze torpe-dobooten namen detn 18 April 's morgens vijandelij'ke kampen en stapeilpliaatsen tas-scàen Duimkerke en Nieuwpoort met 600 «cào-ten onder vuur. OOSTENRIJKSOH. WEENEN, 18 April. — Ambtelijk beridit : Tussoben het Garda-meer en die Piava, le-vendige geschutstrijd en l«vetn.dige bednijvig-heid der vliegeirs. In ALbanië beàaailde de plaatsivervançenide officier Arrighi edjn 24* overwimning in de lucht. BULG-AAPuSCHE. SOFIA, 16 April. — AmibteÉijk beridhifc van den 15 April : Maeedoini&cib front : Op bet front van da Skoembi ai tôt aan het Boetfcoiwo-meer vuurvisseling van het ge-sohut, tjijdelijk benoorden Monasitir levemdi-ger. In de vlakte van de Stroenia fellle vuur-en verkenningsbedrijvigbeid. Bij het aanibreken van detn dag wikten En-gelsohe kompagnieën met machinegieiweren van het dorp Kapriva op; ze brachten bet tôt de door ons bezet geihouden dorp en Koeimli, Barafclli Koepri en Prosoeniîc. Tijdig ontdekt, werden de vrjanidelijke troepen door bat vuur onzer batterijen gegrepen en tege-lijk door sberke Buigaarscthe verkenninigs-groepein aangevallen. Na een bardnekkig handgemoen werden de BngeAsohe troepen volslagen teruggeworpen en met aw<ane verliezen verjaagd. Onze afdeellingen namen 150 Engelsohen gevangen, waarender een officiel" ,ein legiden d© hand op drie madliinœe-weren benevems veal antdier oorlogstnig. Ter-zelfdertijd vielen Bulgaarsche patroeljeis bij het dorp Ada Tsjiflik en Gai StaM'e met de bajonet 'n vijan|deliiken troep aan, die in ge-tal v«el machtiiger was. Ze maakten 17 evzo-nen van het koninklijke Helleeasdhe leger fevang^n en bamaobtiigden voorts 13 paar-en van een machmegeweer-afdeeiing. ]n die twee akties leed de tegenparbij geivoeilig© ver-lieizen aan dooden, die het aantal geivanigenen noc: overtroffen. Bij den mond vain de Stroema ^en pa-troel jageivecht, waar'bij w*e Engedsc/ben gevangen ïamen. Dobroeids'ia-front : V/ aoenstilstand. SOFIA, 17 April. —. Ambtelijk berichb van. den 16 April : Maoedonisch front : In het dal van de opper-Skoamibi verdreven onze posten door bun vuur twee Fraiys<ohe voeitvoilk-afdeioliingen aan beide feanten van den weg Bitolj'.a-Prilep. Levendige gesehatbe-drijvigbeid langs beide zijden. 'len oo&ten van de Vardar jaagden wij versterkte EngeJ.-sohe patroeljeis uiteen. In bet Stroema-dal wer(den de levendige verkenningsge\'©dhten op 15 April in dte vlakten vôôr onze stellin-gen tôt jn de laite naohturen voortgeizet. In het dorp Prosenik namen onze afdeeïlngen 1 ofKcier en 8 gewonde Engeikchen, alsook 50 zwaar gewnden gevangen, en^maakfben rersobilleoide inachinegeweren, bommenweir-pers, een groot aantal ge-weren en ander oor-logsmaterieel buit. Op beade oevers van de VardJajr levendige vijandelijke bedrijvigbeid in de luoht. Do broads j a-f r on t : W apenstlilstantl. SOFIA, 19 April. — Ambtelijk bericbt van 17 April : MaoïJdaniacà front : Aan de Cervema Stena verschillende vijandelijke geschutaanvallen. Na langere geschut-voorberedding pO'Ogden vijandfelijke aanvais-afdeelingen^ onze steMingçn ten oostsn van den weg Bitolia-Prilep te nadenen; zij werden ecbter door ons vuur uiiteengejaagd. Op. verschillendle pàaatsen in de Cerna-boabt en ten zuiden van Gevgheli weiil de gjeedhutbe-dnijvigheid lange beiide kantien heviger. Tussoben bet Boetikovo- en bat Tahiao-maer pa-troeljagevechten. Aan de mondi'og der'S'broé-ma werd bet wederzijdseh geisehutvuur voor eenig»n tijd levendiger. Na een ludhfjsibrijd werd een vijandelijk vLiagbuag tx>t landtag acbter_ de vijandelijke stelmgen ten zuiden van Bitolia gedwongeo. Dobroeid»ja-front : Wapen^letadd. TURKS OHE. KONSTANTINOPEL, 16 Aprii. — Ambtelijk bericbt : Levendige patroeljebedrijvigbwd op bet Palestina-Iront. Onze voorbij Batoem, langs den spoorweg oprukfcende troepen bebbein de strieeîk van 20 kilfimeter ten moorden van Bajtoean be-reiikt.Anders niets nuôuws. KONSTANTINOPEL, 17 April. — Amibtelijk bericbt van 17 April : Kaukagus-front : Onze troëpen niadaren ptaimnatig de Kais-stii'eek. Aan d® kust beeft onze ruiterij Tsjoi-roeck bezet. De vervoilging duurt voort. Voor zooveel kon vastgesteid worden, bebben onzcj troepen in Batoem van de vijiandeiliijke ede-menten, wiedfce de vasting verdadigdîn, 6v0 man in offioiea'sujniform en 2,500 man in mii-sehajpkleadij^ gevangien geniomen. Hi'?r>nder bevonden zich de bevelhabber der vPsting en veel boogere staiofficieren. Vijf en twintig kamonnien van versohillend kaliber ,.okomo tieven en eien aaatal wagons ,aiubos en voor-zieningsmarterieel werden bukgeanaakt. Aan bet Patestina^-frotib weridein viiande-lijlke verkennfngsaJdeeiingen teruggesiagan. Op de overiige fronten is d« toestiand on-veraadieid.FBANSCEE. PAKIJS, 17 April. — Ambtelijk beridbt van 3 unr : Op het front van de Somme en van de Oise tamelijk groote bed'rijvigheid vian heo wederzijdseh geechut en bobsingen tuisschen patroeljes. Vvij dedon verscibillende ov^ervail-Ien in de vijarudelijke linies, naaaelijk tien zuiidwesitein van Butte du Mesnil, in de sbreek van Tahure en ten noorden van Flirey. Wij maakten een zeker aantal gevanjgenien. Op den reehtaroever^ vaai de Ma/as miislnfote een vijamdelijke poging tan oostein van Samo-gneux.Kabne nacbt op bat averige fix»t. PABIJS, 17 April. — Ambteilijk benoht van 11 uur : Geen akbie van bet voetvojk geidmrende den dag. De vijanld beeft onze eerste linies hevig besohoten ein eénige dorpen ten noortîen van de streek van Monbdidier. Onze batterijen bebben bet vijandlelijk geschut kracîitdaidig beantwoord en samengetrokken vuiu' op do vijajndeilijke stellingen gericht. Tuisscbeinpoo-zend kanonvuiur op bet orverige frotat. IïALïAAîïSCE. EOME, 17 April. — Ambtelijk berichb : EngeAscbe troepen namen gevainigenan en maakbeji orlogsnuaterieel oo de booKvlakte t ■ van Asiago buit, tei-wijl Itaàaamsalie troepen denaeMden uitsiag bùj den Monte Tomba be-reiktea- Aan, de monding van de Piava, ten oosten van Fossaiba, slaagden wij er in de vujandieHjke posten oniiler een kracbtdadig en voortdurend maebinegeweeivuur uiteen t© jagen, bovendien berokkenden wij verliezen aan ean vijandebjke aanvailsafdeedjng, welke op dieiza pla^s op den linkeroiever van de Piava gekonuen was. Door doeltreffend kanom-vimr in het Lagarma-dal trofiien wij een mi-litaâiren treon in een d'er stations van hab vak van Kovereto en wij schoten de vijandle-lijke stapelplaatsen te Mori in brand. EN GELS CH. LONDENj 17 April. — Amibtelijk bericbt: Gi&beravond dewen wij omi gesiaagden te-genaanval m die omstreitea van Wijxeciûai.e. in Meteren «laçigden wij er door aen tegen-ajanvail in onze unies te bersteiUan1^ i^et dorp zell bleef m onze banden. Wij beiuoen al de door den vijand gistemannaddiag en. gister-avond ten nooiiden van Biauilieuil ouictemoanen aanvallen afgeisiiagen; ae iJuitiscbers leden ■zware verliezen. Beiang-rijke massa's vijandelijke troepen, weJJae m diebtie geiedea'eia oprukten, werden op ikorban afstaad dloor ons onder vuur genonien ; zij iiedan zwar® verliezen;.io<vt!nd;isin. MNMÉ)Wi> wij sen este» ,| aantal gavangenen. Gister, na gesctbutvoonbereidicg, poogde de vijand ook aanvaillsn ten oosben van, iio-Decq te oio en ; aeze v. eraen aoor ons vimï venijdeld, Ingevolge de suksessen van dien viijaujd op het iront aan de Leie, werden onae treepen uit bun vooruitgds.ehovan steilingen tien ooi»-ten van Iepeiien op een 'ruieuwe linie teinis-genoanen. Wij brofcken berug zond'er dat a© vijand bat opnaeii'kte. Gistermiddag, wanaear vijandiaiij'ke aideelingetn in de riobting onizer ouille stelibng oprakte, werden aij door on* vuur verrast en neergiemaaiid. Op hab front tan noorden van Atrechit w*r-den aJdealingen van beb Duitselbe voatvolk, weike on onae loopgraven voor Boyelles ga-drongen waa-an, er gis.termiddag uit verure-ven ; zij lieiten een zeker aan tai gevangenen in onze banden. Wij bebben onze Linie m dit vak gebeei an garnsoh berateld. Ten zuàdien van de Somme werd de gesabut-akbie veel levendiiger op het Engefecihe iront. Na een kraabtige besebieting ,deden d» Duitsdbers bedanmorgen voetvolk-a»iav«alr-jj langs het front van de Leie 3aJsooik vai v.H bosch van Niepp© af tôt Wijtscbate. Gedu-rende den ganseben dag werd de vijand t».-ruggeworpenL hij leied gevoelige variiez»». Tijdens d© tegen^aanvaillea welke wij pister ondernaanen, slaagden onze troepen «r d» dorpen Meteren ^ en Wijbscbats binnam t* dringen, maar rij konider er ondef de a^.u-hoiidende Vijand'eilijke aanvallan g«en strtsd bouden. Op dit fronb vecbt&n Fransche ti»eji.aii aaa onize zijde. Op het overige Engelsche front, ni*te h melden. ALLERHANDE BERICIITEN. De beatorming van WijtBchate. BERLIJN, 16 April. — Bij de uestomiB.5 van Wijtschate werden er over de -400 man, w.o. 80 officieren gevangen genomen. De inge* leverde buit bedraagt vier kanonnen, w.o. eea van het zwaarste kaliber, en een groot aantal machiengeweren. De vijand bood hevigen weer. stand. Ook hier wierp een omsingele «lé «an-val hem terug, hij werd van de hoogten ter westen en ten noord-westen van het dorp ver. dreven. Van 8 uur 's avonds af, dedgn de En-gelschen drie hevige tegenaanivallen op de nieuw veroverde steilingen ; zij werden alîen onder bloedige verliezen voor den vijand afge-slageD. Een aamval van twee Engelsche afdee-lingen. tusschen Wijtschate en Wulverj;em iris-lukte insgelijks. Bij de bestorming van Wijt-schate sloten de zuidelijke troepen zich bij liet optreden aan. Zij namen in koenen stormloop de hoogten ten nooiden van den wcstelijken zoom van Wnlvergem, hierbij werden jver de 300 gevangenen gemaakt. Op denzelfden dag wer de' Brit over de Douve-beek teruggèwor. pen, waar hij niettegenstaande zware verliezen hardnekkig weerstand bood. De verovering van BaLUeul. BERLIJN, 17 April. — In Bailleul bood de viiand doorEfaans hevigen 'weerstand. H.et lv>. 6ilejaargan.g. — N. 107. Prijs : 0 Centiem SJateraag âO April 19l8i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes