Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1228 0
06 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Januari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3b5w669w0h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

6* JAÂRGANG, N, S PRiJS ï . 6 CENTIEM. ZONDA& 6 JANUARI 1918 » Mmw IBIIB 'IfEHWM——M—WBBWWB—SBKMIII1 l'WMMIIW III f UHIIWf'H'HIW'rH.MWI II ■miMXIh —11'il W I I IIII II \nXWK»t2]XXMf3ii*MiS9* V wwn,- ■.vrjt.-wwn—in p.m.i rr I Ml llil^riTrrTMMMrTMT>Trfi— MM———I '■ M»—I, ABONNEMENTSPRIJS : S Keflwslaad iEtepegebied uitgeïoaderd), ir. 8.73 ! per kwartaal. I (ALLE K.OSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantore». VSR3CHSJNT 'S SbMTSSDOAGS met al de ochtodtd^rammfôn. B1HEER EN PUBLICITEIT : 7S, Anspachlasn, 75 (§3®urs)« Ktataer te SïJMT : Gazet van Brussel AANKONDIGJNGEN wordea aangenomen : 76, Auspacklaan (Beurs). — 52, W»i mo«sberg. I Publiciteit DE CERF,54-56,de Brouckereplein. L Otflce de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. —— I-IMI'I'H II lii'H»! HWMi—AI.' II.* SLU 1 HjTHJftlM — |||——iMM»I VERSCHIJNT 'S *3AMIDDAGS iRsi al de ocbtendteiesrammeR. Elfce raedcwerker is verajitw»eiielijk v«»r btt-f Cft>î MJ sehrijft. Ongevraagde stukken worden in gev-al vas niât oyacming, t*t~J teruggczonden z»o er kat n#«<)i£« porto is b£jgc<«t{d. 1 !ooîdopstellar s Or. A-Lcmé OM CL1UCQ, nTi-Tnr^rTirm-Trrrr'--r7^^ ■ ii-nrarn-r—mini ■ ir-r-,lTM,ii,fr°'OTgrrTMnr,,Trw'-Ttr'rrr7'»nrTiri rrrn'T^Btrrr rTjrrnrrirmgii—rrr~it Ii—ii i hi Staatkundig Jaaroverzicht. Dit jiaar 1917 edndigt, zooals het begoanen is : ia het met fceieken vain de vr.edespcgingen. de> i Nieiïwjiaair 1017 vierdea we onder den indruk van het aem Vredasaanbod der Central© mogeadhedea en de» bemicl- d'en diding^pogjngea vaa enkeie ueutraten : • (te Vereemgde O' Ëfcaten, Zwitseriand en do Skandinavische njken. Onz Niomvjaar 1918 spant de verwacfctïirgen nog- veel dat Eoeger. Heb geefb ons d» zekei'heid, dat de uitpubting geii, fym de oo.rlogskraehtcn zeer nabij is gera&t. _ taal Zoo is dit gamisehe jaar, waaneor wij het in zijn ge- bijw fcsei ovei'schouiwen, als Iiet jaar van de Iangzaam evo- vooi faeereiiido neiging van allé reikeren tôt den vrede te deze ijbeschouwen. Het traa.çsfc zijn die vorderingea geweest V< Si de Entente-landea. Waar m»n. bij de Centralen reeds Htiei la Beœmber 1916 bereidschap tôt den vrede betuigde geb< te&eas duidelijkeiF uitsprak dat men nâete meer ver- het Jmngde dian liet ongestoorde béait van het nationale erf, vloe jsooals het fôôr den oorlog bestond, kon men zich in Cen de Entente moeilijk verzoenen met de vemedereade van gedaehte, dat do Centrale mogendheden het hoo-fd had- Setn, weten te bieden aan een overmachtige wereldkoa- ^ieT,c fMrne cm dus, bij een eventueei status quo- anti belium, (j^n Biûg feitelijk de zedeiijfce overwinnaiars Meven. gfoe; Wie ©ehter weigert zin voor de werkeiijkheid te be- tcwneîi, moet zich noodlottig in het vcrdeif werpen. , ,, ] Êet was nu eeiatmaal zoo : het oesitrale blok was soiie- ' ifiesr dan iemand in de Entente had verondersteid. Maar . . ^ïïtre het niet veel" verstandiger dadelijk de miarekeoing , . te erkennen, de huik naai* den wind. te hartgen en iiet . yolik te bexeiden op een vrode door wedea'zijdach over- j Dit scheen het oordeel van a lie objeletief oordeeieade jneirusehea in de gieheeie weredd. Oook stelde in Au- , giuistus van dit jaar nicmand minder dan de Paus voor j ' op dien grondis-kg- vredesoiadei'hamdieilingeii aan te knoo- De Entente heeffc niet gewild. Zij is van gjevoelen, ifflaifc zij het kortst© eind in handen heeft en zij voelt eieh nog te sterk om heb da&rbij t© latan-. Deze haiss-tanigheid kan haar neodlot vroeg of laat ? , feezegelen. Eén jaar geleden beigon ik mijn eerste overzicht m ^ Hit bkd met de wooreïen: Quo s vuilt perdera. Jupit er le™ idettHeintab. De gebeusiteafeseii van dit jaar stelden nie C' in 't gelijk. De Entente heeft aile vredesaanbiedingen kans bottweg van de hand geWczen in de overtuigirig, dat de re(k (Oentraien ten eind'e krachten waren en zij dus gemak- ntaii feeii.jk ai haar oognierken zou weten te bereiken. lie M -fouit lag iminers maar voor te grijpen. De veeîxuldig'e den begeerlen van het bonté voifceKnmengsei, dat den strijd staa jfcegen den oorlog had aangievafc, zouden onbeperkb vol- -ma® Ida^an kunnen worden. _ _ kwa De militaire en politieke gel:>ourteniasen hebben al kri$ kieza verwacht lng''en in het. niet doen verzwjnden. Wei J >j iT- rct' ".1^ i>1i nëe- | t: «»!«%«<»mS m I* «to *. ^ J5; s -i om deze energieen zoo_aanIntegendeel, mon niel traie rots nog ^ die er op wijzen CzC Sou meenen teekraien t y eeaste dagien raeer j liti ^^™v""o£W4nen voor ^ fgtë&fi-, PS r&±££±S££ s ni , i ^OT1 Arti norlosr in het afgetoopen jaar is j sin De balans van dien ^ . t vxeclesgedachte aan I eifi Sus wel zeer «L O^g » 1hJt moT ze normaal ] •i w.sue».. wordt /■' kraobtig onJarfraW. mi BoM.b0scl«iiilisi««ai « geen stelsel di ^saisvstfjssîjsiss: * ten, die voor vrede i de zal % iàm van 191^£ftooweïtnVlicht van den gc % Vdl. pr»«h» te Se" « "ïnta het vredeswaa^tuk gefi & m heete buitenlamdsehe 1M7 f _de vftr. te bunnm '^Lt^ze^o^^hWter Oentrate-n j % Jxed'en in TWr? w;- zul(m toi. een beknopten te- j h De Centrale 2ïifeSSfûderato moge,ud" De Centrale, xnogend'heden onder&cheadden zicih yooral door de heehtheid1 van hun bondgenootschap, die telkeins Weer tôt uiting kwam in de eensgezindheid der politieko uaiiiiaLmgen, in de doe.treffendlieid der militaire strate- 1 e31 m gezwindheid deir genomem beslissingen. t Den 12 December 1916, hadden zij hun veelbespreken 1 ytfediesmianifest in het licht gezonden dat echter door de teempartn smadelijk van den hand werd geweaen. e Als gevolg daarvwt kondigden de Centraien den onbe- c peiktea diukbootoos'leg ai. Dit wapen heeft weîiicht riet e t&v» é^g'gG/H'cVciit _ wat sotmiïiiige al te iiectg^baikerdio roii- ^ tiei er van hadden voomspeid, het is niebtemm de jarwest 8 (fediuclito wonde in heb vleeseh der Entente. Elfce Eno-ei- 0 Bche redevoeonig heeft een grootem paasus o^ver den diuk- d Jxîioioorlog en aii'e gemststellingîeii ten spij-t. a-aaai pers en parlement voort op het ontzaglijko gevaar van de 1: enonderbroken i^dcs torpedeeringen van handieèssohe- n pen to wijzen. ■ Deze nieuwe ooriogsmethode wakkerde het sinds lar.t s teeulende vuiu* tu&sehen Duitsehland en dte Yereienii2;de- n tstaten wetr aan, Deze volharddea in hun sbandpinnt, dat a naiar «ehepejn en onderdanen vri.j ter zee moeistetn kun- d pen varen, zonal&r bloot te sta&n aan zeeram-pen. t( , . JJe Duitswhe regeering wilde in strijd daannee het duikbootwatpen met epgeven, zoolang de Entente haar h COToit'kaig met hangersnood bedireigde. Ile'# gevolg hiarvan wais dat Wilson de geleigenheid <> ftangreep om aja land te doen deelnemen aan den «e- S ; yapcinden stojid tegen de Centrale mogeaicMiedcn. Hier- / f1 vend hij eohtcir geen insteraming biî do ander© nen- m tiaue Euii'opeesehe staten. Sledits emkeîo van de Vereé- in ftxgne-btaten afhankelijke Zmdanierikaanaehe republio- m nebbe-n den oorlog- met de C entra/Ion aangebonden in ota de aaaa- ondergebraehte sehopen te kunnen rooven. d; ir-i 0 bracht dit besduit eehtèr een uitbundiac T. pujqseliap teweeg. Met de huip van dezen nieawein, ster- ht bondgenoot; achtte mm hier de ■-* W£;r\viTiiiiau 0ù zefer geW^Wen, dat men mée-ndc ui ger«st aîle mogelijkheden tta mo>gon onder oogen zien. ri De Amerikaa'nsehe bondgienoot werd de troosb in het ti uur van het sjevaar. h In DurJtsehdaad daarentegen, had men bij voorbaat li met de cfeeineming van Amerika gerekend en wa>& er tôt Li de gevo'Jgvreifckmg gc-komen, dat de nadeelen dezer deel- te neming niet konden opvvegen t egen de vooi'doelen van zi d'en onbcperkten diïikboetoorlog. Over deze vcosnteelea woriw nn nog druk gepraat. vi Onzijdige beoordeiilaars schijnea de meening toegedaan, st dat jn 'geen govad de Etetente in liaar scheepsaanbonw g, geiiiken tred kan houtdein rruet do vemiebiging en dus fa- taal de lang'zani© vernieâing harer i Jideisvloet moet vi bijwonen. Oc-k us ia DtntsehLand de stemming onyerdeeld rn voor ee» zoo kraehtdadig mogelijke voertzebting van deze krijgataktiek. . s! Voo*r het overige bleef de Duitsclie bidteniaiHd'^elte po- litiek steheel belheerseht door de in Decemher 1916 aan- '' gebonden vredesaktie. De inwendige demo|kmtisa,iie van st het iîijk oiefen.de cnp deze poi&tiek haar weldoienden in- ei vlofld uit. In aile omstandigheden beklemtoonden de t<. Centrai© regôeringen hun geneigdheid tôt het sluiten hi van een eerlijken vrede. vj De socialisten der Centrale rijken moehten engehin- g dierd dee^nemen aan de vrede^konfeiten/bie te SboeMioim, e< dan wanneer de Entente haisstariig de daartoe ver- d eisebte passen bkef weigei-en. lâ Een giewiiohtig feit in deze vredesaktie wa» wel het ^ débat over de vrede-sdoeieirtden, dat de Bijfesdagsafge- vaardigde Erzberger inzett© met cen epzienbarencle rede J in de ho.ofdkommwsie van den Eijksdag en dat leidde f tôt de bekende Eijksdagsrcsolutie van Î7 Juli, waarbi] de meerd<5rheid zich stei.de op het standpunt van een ® vrede door overleg en sch klring, standpunt dat onvoor- d waardelijk door de Duitsehe regeering werd aanvaard r,: en ook bevestigd werd in de thans aangevangem vredes- j onderhandelingen met Ensiand. « In heb binnenland was Duibschlands p^îitiek overwe-gend behêenseht door de parlemeotarisatie en de aemo-kratisaitie van het Eijk. Met Paschen z;ond de koning van Pruisen een boodsehap aan zijn volk, waaa-bij algemepn. ~ enkelvoiidig, çeheim en rechtstreeksch ttemreeht werd beioofcl. Deze belofte weird verweizeniijkb door can thans in het Pruisiseh Huis van afgevaardigdien aanhangig ont- werp tôt hervorndng van het kiesrecht en van het lito- fy reohni». a] Over deze diemofcratisebe hervorrningen is de Ki.iks- n- kansedier von Bethmaim-Hoiweg om niet zeer duidelijke d redenen gestruikeld. Hij werd veryangen doos- den voor- m maligen voeidingsregcfeiar Miefiaelis. b Met MichaeJis kwamen tal van nieuwe pessoonlijkhe- n den e-an het bewind. Hieronder zou voora.l de nieuwe d staatssekretaris der buitenland^che zaiken von Kiihl- r' . mann, die reeds vroege-r als een Vaa Duitschlands be- t1 kwa*un«te,,diplomaten .gold, een groote roi te spel en s< krijgen. _ . ^ a; Êe«S i» Pruiseji fîfbezft iSaar miaisto van buitenlandsche zancn * ^ S hooitoande politieke figuur, die m de po- %£"uS a SSVA *%f Sscheiijke beftoselen woi'dt beïnvtoed en dat sajn ? op deWog^l J ■ SÈEsss .1 S SSSS&fe don teg^tand n. to » «f r d1îdOo£r!îkfîwdgt n.«.« top, to «te i»K I ÉMSSSÏ i te S J^ffSÎSgSffi heoCb'ondstrouw iré j d" ^MeikwSig m de overeenkonist van Tuige mebjus- ; ! land om gezamenlijk de troepea uit Peizie ten 'al i-v«n, ns ne Entant». ke Uit hoeveel njken de , be£taait wc ik be- met meer preica.es te zeggen: r£ Rïl.aiif aan dl0 Atis-tici over. W e zulien ons om Liberia en andere FanJia's en maar niât ai te veeâ bokoinnieren. de D'e algemeene po-litiek der Entente i-s gefcenmerkftoo-r een streven naai* een ki'acîitdladig^er o-orlo»g"voeiring i -het ie- onvoorwaairdeiijik gebraifcen van aille bulpbmnne om et eanci'eiijk de zoo zeer begeerde orerw^inmoig te /jeilen. li- * De Entente heeft edbter erig© tJegeirb&lag-en te biken ,st genad1 : Ituslana en Itaiië zijn iamgeieg-d en do dfiiië>3ot-il- oorlog baarb nog zeer groote zorgen aan de leidlerà ^an t- de pohtiek der Entente. rs Deze zorgen heeft vooral Engoland, tegen wie de càk-ie bootooaiog in de eerste plaats gericht is, garen te «a-e- nen* gegeven. Daarenboveni had Engeland ook geruimen tijd te lor-;g stelen tegen het Iarsch nationalisme der uâtierste £Îe-e- menten, de Siiin-Feiners, die in Ierland Land over hnd at aan xnvïoed winiien. De in&telling eener Conventdfiom n- de Icrsciie moeihjkheden -op te lossen leidde vood-ahiog tôt geiein uibslag hoegenaamd. i / fv t ^ tegenprestatie _ tegen Duitschlands duikbootljiiog heert Engeaand er zich met zijn bondgenooten oi itoe-geiegd vooral de blokkade te verscherpen, zoodanuidat uf nentmle staten tegenwoordig op kleiner raaitsoeii ajc-8- steld wordea dan de Engei&clien zelf. r- Zoiuter al. te veel moeiiij-kheden heefb Lloyd Ueirge, pi et zijn b uiteng-ewoo-n soeped dema^oigi&cih talent, zich in de Eno'edsehe politieik bovem water weten te hoiden. J" _ loen Henderson, zijn geprezen soeialistische K.o4jega, m de oogea der jaaigo'is onmogellajk wa» gewordem, orn-• dat liij de arbeïd'eœs naar StoeMioim ]xad gewezen. iokte Lloyt. Ceorge een heftig konflilit met heon uit en t'ierp hem over boord. « •SMï'îâtfyk aai#1 redevocringea. schonk ziiA on-^ Uitoulteljjk ieeLenaarslxileiit de we^eld. 13eni'telingg ^ a- ren ze opgewekt of zwartgetint, sluw of ranw — ^iet aJ- h tijd verheven of e-rg veelbetéekenend, maar ebeedis JU'ik o berekeud oî> hua doel. Een oogenblik wankelde ann stei- o iirtg : toen hij, op de terugieis van de koniertritie te § iiapako, onder den indruk der Italiaansche niederiaag, v te karijs een sombere rede Iiield, die hem een ebufc -jan d zijn roem als sterke maa kost-te. ri Engeland heefb midden d'en oorlog ook ai een kiesher- i vormmg tôt stand gebracht, waarbij het meorvoudig a stemrechb werd afgeischaft en heb vr ou w enstemi'ech t in- a geyoerd. 1« Voortaan zal in Engeland elke 21-jarige mai en elke L .vouw van 30 jaar &temreehb hebben (voor solda.ten en e piaa'niers in ooirlogsaienst volstaan 19 jaar)._ v Frank ri jk heeft on dergewo ont e eenige kabinett.tea ver- d sleben. Als de zaken niet goed gaan is een kabiaeb gauw a r~*f- Ç ! Ook in Frankrijk werd de roep om den sberfcen m an steeds Iuider en zoo kwam na Brîand, Bibot en Paintevâ, eindelijk de tijger Clemenceau aan het Fransche sitaal.s- ï #d?y. De sociaist-ische minderheîd geraakte hierbij ge- e heel in de oppositie gedrongen, zooclat de vrœgere gods- g vtede verbrokesn werd. De geringe uitalagen op mSitair 1 gèbied hadden voor gevolg, dat het parlement met?r dan r e^ns iu 't geheim moest vergaderen. Dit nain niet weg, v dkt de regeerhîg de oppost e meer en meer wist te n!i>U- bpinden en de werklieden door passenweigering te !>elet- t Vfcn buitenlandsehe inbernationale kongreissiea bij te wo- v ffléîi. n - Heb bewind van Clemenceau heefb het Eransehe pu- n bliek vergast op een kêele reeks konnexe schanaaalza- d kèn, waarvan bet hoogfepunt. lag in do inbeschuldiging- y aplling- van Cai'laux. De strijd tusschen deze twee ge- h dùchte tegenstanders belooft voor dit jaar nog wel ver- cj ïJssingén voor de Fransoho politiek. ^ o ■ (Wordt morgen voortgezet.) DIEBIK. z / ... E Vredesonderhandelingen. De âsalnexning vaa Oekrenig. ^ BBEST-LITOFSKj 4 Januari. — Den 1 Januaxi kwam 1 te Brest-Litofsk de delegatie voor de vredeisonderùau- Qtlingen toe van de republiek Oela'enië en samesngesteld a ft|s voto: F Lewitzla^N f ^rfrfasnCcSau « mt) « de, »I-Eu-»he vomjgnM toWjt, burg). De a f gev aardig den vanOekieme lw bben adi _ ! macht van de met ae kor- derhaaidelingen to • _ hebl>en de gevohnachtrg- respondeirit van het W £. B iieDDen | g&tmai- ' /•H^rken, dat ze, spijtig gsnoeg, gedwongen an, de wer- : koliiklieid in be zien, dat de Diutsehe per? sleeht inge-lieht is over den waren toestand der uefcreiensehe repu-bliek Zoo werd bij voorbeeld het Duitsohe genootsehap door onjuifi.te en al te fantastisehe berichten < ver de wederzijdsche betrekldngen tusschen Oedcrenië en Enie-land en Frankrijk in verwarring gebracht: de Oekre-niërs hadden in den tijd der oorlogveiMarnig geen staatisbeatuur gevormd en hebben noch airekt, iroen m-difekt aandeeil gthad aan het ontbraiidca yan den we-reldooriog: nu, nadat het Oekreensche volk een vasten staat gevonnd heeft, wenscht heb ten spoedigste een ae-mokraibfeehen vrede, en het zou iemand . roeilijk vallen het van dien weg af te bremgen. De Oekremërs oie zich altijd in de bres wierpen om den zelfstandcgen opoouw dea- wrmen van him staatslevan, weten dat eerst van het oogenblik af, dat een demokratisohen vrede geslotea zal zijn, de ekonomische en staabkunchge beîamgen van 0?kremë veilig zijn en een nieuw tijdstip voor de Oe-keeenische republiek zal aianbreken, een tijdstip van we-d'erbobioeii van de tôt dan tœ> onderdïu^te en ono^e brutkte levenskra.chten van het, van de banden der sla-vernij bevrijde volk; de afigevaardigden van Oekrenie hopen, det zij op da vredesondecrhandelingen sodidair met-de vertege n w oor digers van den R aad van vofcikom-ntissarissen zullen kunnen onderhandelen. In de e©rs;tkomende dagea worden de ovenge lecten dur del'ega'de verwaoht, onder lien de voorzdtter. De westrijken tôt onder h andelea. b&reid? KOPENHAGEN, 4 Januari. — De berichtgever te St-Pofeereburg van het « Hufved&taclbladet » meldt ulit goede bron, dait de wesÈarsche rijken bereid zijn aan de vre-desondeiïîandelingen deel te neman. Kringen, die in mauw verbond staan met ' de westersclie njken, verkia-ren dat men geen anderen uit weg ziet dan gemeènzaam met Busland de vredesondcîrhaiideling'en aan te knoo-pen. De meeningen komen voort mt toonaangev en de kringen van boodscàiappers. In zijn laatste bericht aan ..Joyd George zou Buobanan op de wenseheiijkheid van zulken stap gewezen hebben. BOTTEBDAM,- 4 Januari. — Eea Beutermeldicg vormt hier het algemeen onderwerp van -espreJpken op de sfcaaat en in de openbare lokaten; deze meldiing ver-klaart halfambtelijk, dat Engeland, Amerilca, Frankrijk en Ibailië hunne meeningen wrêselen, omdab heb aanbod der Middenrijken onder zekere onistandighecto. oor de Entente aanneeinbaar is. Daarbij merkt do « Belgiseher Kurier » aan: Volgems onze ondervindmgen, met de we&teràche ian-cten opgedaan, moet men dat bericht niet al te vetl geloof gunnen. Het zal wel minder den goeden wil zijn voor e«n eerlijken vrede, die lien nu gereêd vindt, itiaar wel meer, indien d*4 i lelding waar blijkt, moetr ) wij in het optreden der Entente een poging zien, zich met het spel te bemoeien en onze gedachten wisseling met il us-la nd te storen, te vertragen of op zijn minst naar hun-aen zin te beïnvloeden. De volgende telegrammea staan g£heea in tegenstedlîag met de voormelde tetegrannnen. KEULEN, 4 Januari. — Aan de « Kôinische Volks-zeibung » werd uit Amsterdam g.emeld: den 3 werd uit Londen gemeld: Do Eiïgels©he gezant Buchanan, iiciît oan gGzondheidsreden Sint-Petersbui-g veiiaten, om naar Londen terug te keeren. De leden der oorlogsbom-missio zijn eveneens vertrokkea. GENEVE, 4 Janiuari. — Pichon anbwoordde afw-j-kœnd in de zibtifflg der Fransehe Kamer op cte tewoord-stoiing van BenaudeL om de houding van Frankrijk te-genover de bekendmajking vaa Brest-Litofsk j.' Ier te bepalen. De minieter belooîde, na de heropening der Kamer ©an verklaring te geven, aangenomen door aile bondigenooten, de Vercénigde-S bâton inbegrepen. BASEL, 4 Januari.. — De « Times » meldb uib Par.js : De Entente heeft geweigevd aan dea eisch van iu;iilaiid te voldoan, om de lj>issische troepea, die zichJr Frankrijk bevindoo, terug be trekken. De Bussoa Llijven voor-loopijg in Frankrijk geïiitemeerd en zullen ia den loop van heè jaar naar Engeland overgebrachb worden, omdat de troepen-oppiagmaatsea in Franikrijk voor de troepea der Vereenigde-Statcn vooi'behouden moeben bl-J-ven.Eea incident-. BEBLIJN, 4 Januari. — Naar de Hjkskansçîier in de zitling van yandaag van hêt hoofdkorttiteit medledeeide, : heeft de Bussische regeering voorgesteld de plaats deri onderhandelingen van Brest-1/itoisk naar Stockholm over te breng'en. Staatssekretaris von Hùhlmasin werd geniiaehtigd dat voorsteL van de hand te wijzen. Varder werd uit Sint-Petersburg verklaard, dat punt 1 en 2 der Dititeehe voorsteden die betrekking hebben op de modalibeiten der ontruiming der bezette gehiedea en heb in overweging geven fan volkstemmmgen, niet Konden aangenomea worden. De Duûsehers kunnen daarvan niet afzien. Daarovar bemerkte de rijkskanseii» : Getroost kunjnen we afwachten, hote- dat incident verder zal ver-loopea. We steunen ons op onze raaehbsteMing, op onze eerlijke gezindheid, op ons goede recht (tevendige bij-val). Bovendi'en, verklaarde de rijkskanselier, dat verder zou onderhandeld vvorden met de te Brest-Litofsk aangeikomen gevokoachtigden van Oekrenië. Een verklaring van den rijkskaasslier over het tecident. BEBLIJN, 4 Januari. — De li'oofdkommissie van dea Bijksdag vergaderde heden voonniddag te 10 uur om een besraacMaging te houdea. Als eerste redenaar sprak fraaf VVestaip over de vredesonderhandelingen in Brest-litofsk. Naar aanleiding van zijn uitlabingen, nam de rijkskanselier, graai Dr. v. Herbliig, het woord en legde volgende verklaring af : De vorige spreker had de goedlhieid dat in herinaering te hrengea, wat ik gisteren als slob van nnjn Jiorta woordan gezegd hs/b. Wat gisteren geldde, zou heden misschien niet meer gelden daar mea altijd rekeaing met de mogdijkheid van incidenten moet houden. Een dergelijk incident schijat thans plaats te hebben. Beeds vroeger had de Bassise.he regeering gedurende de onder-handedingen herhaaldedijk den wensch geuit, dat de onderhandelingen niet meer in Brest-Litofsk, maar in eea onzijdige sbad, bij voorb&ld Sbockliolm zouden voortge-zet worden. Thans werd dit uitdrukkelijk voorgesteid1.-De Bussis-che regeering sbelt voor de ondeaihandelingea van Brast-Litofsk naar Stockholm te veirpiaatseri. i;t-heel afgezien daarvan, dat wij ons niet in een toestand bevmden, om ons door de Bussen voorsteiien te laten maken, over de plaats waar de onderhandelingen zouden voortgezat worden, mag ik er op vvijzeai dat de ver-p.aabsing na»ar Stockholm op buitengewoon rrriK>te moei-iijkheden zou stuiten. Ik_ wil slechts de bijzoede^ hebben ' zijn m Bresb-Litofsk in orde gebracht en werken goed: zij xouden echter in Stockholm op de grootste moeilijkhsid stuiben. Beeds dit punt geeft ons aaaleidmg om met op het voorstel in te gaan. Daarbij komt nog, dat die kuipe-jijm dei Entente, om misU'ouwen tuaschea de Bussisjiio regeering ea de afgevaardigden te zaaien, dadr terieia zouden wiaiien. Daar'Oin hela ik aan staatssekretaris v. Kiihlmann opdraeht gegetvea dit yoorsfcel van de hand le wiiaem (bravo), iniussehen W do afgevaard'goe»i aTÎ Aç TUlïigEkomeîjj en met alf leen als zaakgelastigden maar met vohnaoht om te onder-, handcilen. Wij znleu geheel xustig met de vertegenwoor-digea's van Oekrenië verder otnderliaawieien. Ik voeg er nog bij dat uit Sint-Patersburg medegedeeld werd, da'. die Busische regeering punten 1 esi 2 van onze voor-stellen niet kan aannemen. Deze beide punten hebben betrekking op die wijze va t. ontirunning voiii_ de bezette gebieden en het iniicbtea van volkastemm'iagen. la de Buss sehe p'rs wordt onsf een varwijb gemaakt, dat in punten 1 en 2 uibgedrukt zou zijn dat wij ons op onwettige wijze aan onzia beloitc betreifende het zelfbestemmingsrechb der volkeren, ou i-brekkieaa wilien. 1k moeb tegen dit verwijt proitestieren. Punten 1 en 2 zijn slechts door prakiische overwegin^%n bepaald, wij kunnen er niet van afzien. Ik geloof, miiiu heeren, dat wij. rustig mogen afvvachten lîoe dit incident zal afloopen. Wij steunen op onze macht, op on/e loyale geizindheid en op ons goed recht (levendig bravo),. Hisrop werd de hoofdkommissie verdaagd. Rusland en Balgarija, SOFIA, 4 Januari. — (Bulg. Tel. Ag.) De met da regeling vain de uîtwiasehing van krijgsgevangenen v> r-trouwde kommissie, walke ook opdraeht heeft de Letrek-kingen tusschen Busland en Bulgarije te herstellen is heden avond vertrok'ken. .Zij staat onder de leiiding van dien gevolmachtigden minister Tsjapra.tikof. * l>e houding dei Entent©. DEN HAAG, 4 Januari. — « Daily ChronicJe » fa « Daiiy News » eischen dat de verbond en en de Russi-sche regeering erkennein. << Daily Chroniole " meddt verder: Naar vetfluidit, is het mogelijk dat de westelijke mogendheden, ingevo'ge het verloop der ondea'handelin-; gen tusschen. Busland.en de Middenrij/ken de maximalis-ti'sche regeering feitelijk zullen erkennen. Eerlang zal er een uiteenzetting over de politiek der verbondenen in clemokmtischen zin afgezenden worden. Het is mogelijilc dat de nieuwe Bussi&che gezant in Londen Litvinot zal erkend worden. De Engelsche gezant Budianan zal door een diplomaat vervangen worden. Te « Times » verklaart dat Buchanan met verlof is, daar hij ziekeiijk is. Het is waarsehijnlijk dat er thans reeda eeu opvolg'eir zal benoemd worden. De Oekresnsehe troepea verslagen. BEBLIJN, 4 Januari. — Uit Charkof wordt -emcld dat het eerste treffen taiisschen de maximalistische en' de Oekreensche tiroepen m de omstreken van Yolotsjisk plaats had. Hier moesten de bolsje'wiki voor de over-machb terugdeinzen, daarehtegen hebben zij bij Plos-kiro'f de Oekreeo sche troep en gehépl en al verslagaa en die »tad bezet. l>e sovjsts ia Oekrenië. SINT-PETEBSBUBG, 4 Januari. — (P. T. A.) De regeering der sovjets wiafc voortdurend veld in Oekrenië, In Jekaterifeoslaf bevindt de.macht zieh geheal in handen detr sovjcîs. De voorb«ireidingen om graan naar het' noorden te zen den worden met spoed voortgezet. lie bonstituants. STOCKHOLM, 4 Januari. — « Novoje Sjisn » meldb dab de maximalisten hua houding tegenover de. koasti-tuante veranderd hebben. Zij zou op 4 Januari bijeenko-mea op voorwaorde dat de niet maximalistische ledea de maximalistische regeer;ag eikennen. De Toestand in Rusland. Koerlar.d sluit zich aaa bij Duitsehland. ZUB1CH, 4 Januari. — De " K "ue Zuricher ijeituOg » moldt: llavas meldt uit Haparanda, dat het Koerland-sche parlement zich uitsprak. met 17 tegea 12 stemmen voor zijne aanhicieîiting bij Duit&ohiand. Dat besliiit wèfu onmidde'Mijk te Bcrlijn bekemdgemaakt. Hevige ontploSing. STOCKHOLM, 4 Januari.. — Naar « Djeno Naroda >> varneemt, had ea- in het station Bctsjanofka cea ontplof-finn- plaats, warbij twee treiaea met Kozakken, welks naar fieb Dongebied voerden, yeniietigd worden. 2,000 man vonden dea dood.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes