Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2535 0
27 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 Februari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4cs1f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

abonnementsprijs : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 per Kwaita it. (ALLE K.OSTEN INBEGREPEN) Men wende zich lot de poslkantoren. r — VERSCHIJOT 'S NAMSBDÂGS met al de ochtendtslesrafnmeît. BEHEER EN PUr.LICITI IT • 75, Anspachiaan, 75 (Saurs). Kantoor te HENT : aankondigingen worden aangenomen î 7b, Anspachiaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. PubliciteitDE CERF, 54-56, de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstrait, Brussel. VERSCHIJNT 'S NAMBDDAGS met ai de ochtendteiegrammer. HS«SB* Elke medewerker fs verantwoordelljk voor liet-geen hij schrijft. OngevFaagde stukken wortten in geval van nlet opn'eming, en^l teruggezcnden zoo er hct noodige porto is bfjgtroegd. tïooldo(>!steilcr ; Dr. e«.é i>E CLEiU (^. SJOF. Als bat wa^it, suuifi bel. Dot is mets «m oos te ver-, woaidereai. Met waait feti in Y'Iaa.nde-ren tegehwoo'rckg. En t e'juitt <*r ook fei. Wafc of cr dan gaandc is ? JN jciLîi o;u over vett'Woudcrd te zijn. II l cénige .vcrwonckvlijKe is, dat soinmigo jnarachen in don vjce mde varwcndferd foijfcesii, alsoî ir 1 iebs woidci'baars gaande was. Maar voor vvie de sj;ukcn zu. t zooaks zc zijn is er gotu reden tôt vea-wandering. Het w tuait, fiet swiiffc. vVa«t is daar woiiidôi'baars aa!) ï De Viamingea liebbon hun weosch raar heid té kenueu gegeven. Op c-enigszins &enâatio<tteel<i . wijze, dat is zoo. Die se.isatie keeit bet hem gedaan. Do mensehen /ijn er van opgofeohfckkeM. Waieu de -men--eolicn micnter bij de zaak gebiewn, hacidon ze ondei-zocht wat ci g pilule Wa.s, dan zowdiea ze gemerkt 1k b-beai dal 't niets'was om er ever te schrikken of er zioh ! om te ergeren. Want wat is er gebeurd? Vlauiingen hebben hun vveDsch te kenneu gcgeve.ii om in de toekoinst als een zeèfstiandig vo'k tte leven. Dit heeft de franstkiijans zoo dioeri schrikken dat z'e niet cens niecr zagen wat er gebeurde. In hun schrik waandcn ze zoowaar, dat hct met hun ou cl en verfranaehtea brochi Belgiè reeds uil was. En zij aan 't jankern! De « Echo Belge » werd zoo triestig om lezen als e m rouwbiief. Al de ptiesber* en de dienaars va > d ,11 Belgnchen afgod hre.deai pa-labers en «twurden smeakbrieven tôt Berlijn, waarheen Ke thans mc.;r hun blï ken jriclxlcn clan naàr Parijs. )Je hoogwaardig'h -idisbekleedeiTS van God zolt giïgen op hun buik liggea cm de go-don in o-n goade sU-mmihg te brtmgen. Och arme! Do menschen zija aoodai:ijg kUU^ kwijt, dat ze.net e.ils meer wetcu wat ^e naz.cn. Want waaiom stuiven die ni nsclicn nu toeh op ? Om dat vvij oma zefsjardigheid hobben uitg-cr'ot'pen ! Dat is onzin, want dat kunneu wij niet. Dat kim-nc n vvij ni et zoculer in opsta d t«' kcme.n (-.g1 n de bezett*-ndè over-jheid. En de patriote i vveten toch wel, dat zoo iets vocr vvreèrfob®é burgers, die ook >vij zijn onimogfcilijk is. Het eon:ge wai wij lot neg toe gedsâu hebben is onze w e n s c h te ui en zelfsUvndig te worden. Tusachi n een vvciiiscîi en de vcrvvfzirinlijiking da:n-van ligt noga.l wat àlstand. En vr>6r het ein.de van den oorlog. zal d e ver»ezenlijking zcker met gebeuren. Pe flgenben van België hcbbfn dus nog tijd om zioh le ver-or.ilniateai.Wat verlellan die men^efiem dan 1 Dat wij Bedgic ka-pot Vv ilten ? Waar sfcaat dat ? Wic be^ft dat gesebreven '/ Of gczegd 1 De regecring wel. Die b:®ee>ren vr j ciet meor. Maar een regecring, die is g..makkelijk te Vervaugen. In Fracikrijk \<r lijt nieiv er t\\>e per jaar. Eeo rpgeenije b; voebbea is dus niêts cm over te schrikken ! Oi^tevechtcn Va.n Oauwa'&qrl, Ho&te en li'uysinaiio ■ -frorùs cls rogeeriag ook nlet? Wel dan'? bxrrgeï-' Looft het reeht ziju re-eeoïig te l<evce)jf"o: Mau' t gf1 B lgi^ hèbiic.' wij ndwt gf-Aochtice. tn-. tegcndesl. Wij sirijdea cm Bdgië in de toc-kopst mo-gelijfc te maken. H I is toch niet gemoeg cal Pranlmjk on Engeland m^t B Igië yrodie lie'-ben. Ook de andero landen moetcn B 'îgic kunuen ci'keanèn. En dat kunnen «e niet als B Igië Woidt wat c'e hearcm van Havere er willeai van'niaken: e^n w.iktu'g in de handen der vreem don._ Ne n, Bi !gië moet ovi//jd g zija. — werkelijk onjijd'g, en nict emkel op het papier — of hct zaïl niet jnc'er b'-stean. £ De aklivisten _wi!kn e^n vveakeirik cazâjdig Bfeilgië, eion Beilgie waarin hot autonomie Vlaanderesn een te-gœ.vviolit zal vormen tegen de vtsrdorfeiijke invloeden ut het Zu;d?n. Alleen zulik BcJgië is nog mogelijik in dat willen vvij. Wie dus zegt, dat wij Bdlgië kapot wil-len, liegt, of bedfiegi zieh z«f ! Hct waait, het stuifi. II stof dwarreilt zoo hoog op, dat de menschen rict meer k'aar zien. De agenten van België zelben bedrulctc tronicis on ver-xcndEm lanadetnige proiteslon. AVaarom ? Enkel an alleen, omdat de aktiv'istcn hun in-z'ohten te kecinein gevfen 1 Zoo zeker zijn die mensohen, dat de aktivislea cen-maal hun placriein van thans zullen va-wezenlijken, dat hct in z i c'h t al 1 ee n al geaiocg is om hen te doen geloovnen dat het al gebourd is. Arme duti3en! En todh b grijp i'k, dat het stuift. De dienaars van België loopon op hun laatate krukkon. Hun rijk is uit. In het nieuvve België, dat ivl dezen vrede zal g'eboi'en worden, is hun macht ten einde. Wat is';cr won der aan, dat iemr.nd misbaar maakt als hrm 7,'jn m*oIit cai g ipil Wat iis er wonder aatv dat de agenten van België hun toevluchl tôt een laffe Wanhoopspolitiftfk neiïièn om hun veege lijf Jicg te red'den 1 Klampt een di'enkoling zich ni(*t _ aan een grasîialm vast î* Mif verwohdert noch hrndert de slorm, die is opge-stegein uit de duïfe kringen waar Beuleanans en Kaeke-broeik steeds het hooge woord voeadan. Het is hun uvu rigp awanenaang. Een lied, dat bijna medolijdend -étemt. Maar men hei ft vo»'- e?n vijand ails dezen gwen mOdc-■lijdon.Het waait, het stuift. Ni&ts is natuurlijker Wij zou-den. ongelijk hebben ois diaira-n te storen. Het blijft inimeps niet waaien 1 En dus oc-k' nict stuiven. De ge-mcedomi zullen vveer weî bedaren. Er za! vveer vrede kcmen in lfet «-choone^ B Igië. Vlaanderan en Walllonië zuMeri me, elkaar vvèdij.ei'én in vredig samen.werker voor dan b'oei van het gememse'vapp'epjk vnjdeir'and. Dan zal mari zich za'f v orbazen, dat c-eaiige mfoden in hun leven zooveel strf hobben kitni.en do", n oipS'tijgeri. ' Zoindcr red in ! Ylaainlcrens politieÈë za'fstaniligheid blijft nog n' n;ets anders dan een vroifie vvni^chelijkheid. Als het sre-wagen van die w ensoh elijkheid alleen zooveel stof do et 0)>s' ijoren, wafc zal Havere dan'doco a!s z'e ecmmaal wer-fcelijkheid wordt 1 Of zal Havere dan zich zalf oodôp zijn stof begraven î Amen. BALDEK. Vredesonderhandeliiigen. _ > l>e oncl8ihaîid.£lingen mat Ecsmenië. BOEKAlijiSi, zà i'ebiuari. -— btaatcssekrctaris von Kuhhnann en .niinisfct r van bui u a.audsehe zaken Cz.-r-ni'a kw amen hier Zaterdagavond aan . ^WEENEM, 25 Febiùari. — Uit hct oorlogsperskwar-tieir werd gemeicl: Generaal majoor Oskar v. iiranijo-Vic-Ozevebac&in is vei'txo'uwd gewordea met de vei'tegcn-woordiging vr?ui het k. k. opperbevei van het leger bij d)!. jRoemeensche vred'vàondorhaodclingen. Onder dan-fcelfd<ën titel heeft- deze Jéeds deeil genosnen aan de p -d'erhandelingcn ove.r het wapenst lstamdsverdrag te jbok-Bbo". Hem vvciden lerzijde gestcld oppenuitenant Eehx v. Foersbei-Stteuffler eu nu.joOi- Joùan ridder v. Hem-"pel, b.idcn van hot korps van clen algemeenen staf. SOFIA, 25 Febiu-ari. — Balgaarsoh telegraai'agent-ftchap. ) Een Bulgaar&che afvaardiiging vertrok den SFcbruari naar Boekar:,st om deéi te n.emon aan de vre-lûesionidoi'ilia'iidelingein mot Boenvenië. De lcider der af-.■jpiaardiging' is de minister va jusfcitiô Tontsjef, die Bulgarie vertegenwoordigde op de konferehtie van Boe- karest in 1913. Verder nxakicn deel uit van de afvaardi-ghig : de onder-voorzitter deir Sobranje, Montsjiiof, de ci.fgevaardigda K&sSof, generaad iaatilot en proi'eesor Mi-lehifcsj. CJenei-aal Tantitof is reeds te Boeirarest. als militaire Vttitogenwoordiger va i BulgiU'ije. îtu£la;id neamb de Ouitsciie voorwaaid&n aan. BEBLIJN, 25 Febiuaii. — ln zijn redevoa-ing van ' heden in den RijKrtdag, deed de rijksKai sôiier de voigen-de m.ededeelirig : - <■ Gister is het bericht to gekomen dat de regeerurg van Snb-Fetiei^bujg oaze vr-edeBvoorwaardea aangeaionien en vertageuwoord'geis vooi de v.tîdere ondernanueu'i-gen naai Brest-Litoisk gezot'.dea heeft. In verband hier-mede zijn ook de. Duitsche afgevaardigu.en gisteiavond vertiokke.i. liet is mogelijk dat er over enkele punten î.og zaïi gesitred-n worde-n ,maai* het bijzonderste is.be-reiiet; net Kusisische vedk heeft uitdrukkelij'k uifaing dd-t zijn wjI tôt vrede gegeven» onze voorwaa.rdeai zijn aiaii-gunomwn, de vrede moet zo-o spoedig mogeîijffl gci-jàu'ii worden. . _ De Toestand in Rusiand. gsdrag iijn van Trctzîîi. liEBLiJJN, 25 Febiuaîi. — la die « lNorddcutsche All-gom&tate ZeiDung » wordt gezegd: De. heer iVèDz'ki zal lu bew'tren dat Duiuiciilana, door tien oonog voout te zauten, aaii de dooi ban bevuitn ykinobiii.at.ie ccn iim derpaat stelde. Daarom nwct hot, duidelijk gi-maakt wor-U©£i, dat uezo beworing men. met de fek&u oveu\eû»fceml. lnderdaad, de Kussiaoue deunwbi .isatie ging nici, uit vari i't'otziki, lîiaa, g.boui'oe van zen, legem tien wil dit dus sisehe maoii.l'bezio.t.erà. Troiaki i eeit liOi bovol s cuits uifcgevaardiyd cju w o'uboinuing van net lius- sische léger als zij : cig n wj te doon biijkçn. 'ioen kij sprak Uafc de oo» o-0 gcëin^gd was,. vva» • iuj n»t govu te geloovesi. De démobilisaiîc waâ i-eoiî«> vvtuen vro;.'g;i bé0on;.i€-n. Dat-wiaten onz ondeihatui; iaai-aj zij wisten oc-k dat de loopgravxu voôr o;is iront veriaten vvaren, zooals later ook b eek doo>r onzen militaire.il opmarsch. Onze oiidcihande^ais iiuobeii evcnvvei met een groot toegeveundheld voor het veikrijg n van eea werkelijken viede geoibedd. Trolaki heeft uem viode nict gem si, 'nj spreekt d)'- vvaiarheid niet, waaneer'hij het publi ,k vvvl doen gcloeven, dat de dpano rA< atie liet gc-volg is van zijno verklaoring over hot' eantk van dea-bovlcgstocistani!• Dat fei' moet alujd opiueuw aaingeliaald wordt-u om een oordee. tè.velen ov r de fîuasisclvo gcdiag-slijn te-genover den huidigei) toestand. L>; te; kkicgeii met Eœmanië. De Euooi.-ch-lîoem casehe betrekkingeii vvordeiri door de volgende tvvee opgtttom \i vo :<kesirtèie.grammen geken Ûierkl: >- liot ^fsuv '"i"'. U?, h'i Uniii."yiirWa ■* "r" véôîinkki'àgs, w.iis* Çericht aen den voorzitter van den minisloiTaa.d. te.'"Ja.ssy; -het luiddo: Ooder n. 977 lie-b ik *u cl.n înhoud gcteU-giaféerd va'â een g -j .ok, gist.itai gevoerd met oversten ^loerajef. Ik tWjjf I er noch tans aan of gc het tekgtam crivangen hebt, daaar er geen verbindiug. is tu&.'ehen Odessa çn Ja®sy. V^nd uig ojfcviug k h--t ..vo'gesKk' .«Ifcimalwm als besvasLigi -g van wat ik u op onze laatste sametikomsi van 14 Fobiuari medegedeeid heb. -Ik s.el u liet volgende voor: 1. De regeering t>e Ja sy is omiddcjlijk op de hoogte te bivgviii van de iniiaming van Kiof ('n de herstaltaig der Sovjets jn'Oekic.iô; 2. OnmiddeJlijk as: de rogeoring te Ja-ssy voor te stel-len de Iïoameensche troape n, dis hct gdbièd der Eussi-sche federatieve republick b zol hebbpn, het duideîijk bevel te geven, zieh tot.op de lîoomee.i-ic'he gréas terug te treikfeen zonder cr op te wachten dat wij vjuh • onze zijde de troepon die hare dépôts bevvaken afiossen; 3. Eersfc na hct oiuniddeibjk terugtrekkcn der tnoc-pen kunnen de nounae be i c&kingen h r&tefd woalen tu&soh-n het Bocmeensche higet en dat der révolution nai're fedèratieve republiek; 4. Het Iloemeensclie. volk, maar niât de Boemecm-.çhi' regeering, kan èteeds rekeneo op de bro •J^'îijke.^odm-steuning van huskmd in de kwc«tië de/ vorpleguig en verder het behoud al® operJbaar eigendom der Ha'imctli-sche nniie van de. opslagplaatseyi op Ras»is£fc grondge-bied ; 5. Voor het antwoord der regeering te• .Inasy aangaan-de de vraag tôt te ugtirekking der troc-peu \vor.i n 18 uran toegastaan na ontvargsit door ha? r -van dit tele gram. Indien geen bevestigend antwoorj v*an haar toc komt, zal dit eei o imiddeUijke opeuifig eenei krâch-tige militaire akt'e van het r'volutâonïiair loger voor gavo'g hebbeh. De opperbevelhebber (w.g.) Mo.eiriajef. Het hoofd van den algemeenen staf (w.g.) Amerif ( î). Geoeraal Oonda Nr. 978. liât tedegram vau Sint-I'etersiburg van 13 Februai'J 1918, 1 uur 49 m.nuut 's raamd'dags, is het dekrcet van het hooldko-m teit dei Zwarto Zee-vloot. Di^u 18 i'eibiuari 1918 beschikte het hoofdlvoa1?'.i.eit der" Zwarte Zee-vlooi, nadat het het i'eit van don ooiio^s-fcoîisband .fcusschen de lîusciselie sovjei?srepubliek en de bonrgeo.-sisti c!v. tegenrevolu.tionnaire regeering h ad ue-sproktai.ik ga verder. — Aan allen. Isiadat het Busisisch-Boeiiiieansch kollegium in zijn be-stuur de gekoniijkcercte Boeméensche, zoowed oorlog.-" ala haod isat-nepeai Êyd oveigdiomen. die zicji in alie h aven s der Zwarte Aee bevondem en die o-na door het' hoofdkoiniteit der Zwarte Zea werden ovoigegeven, be-groet h', t 'ko leg.um deze daud van revoiluiioiiiaire so-liuaiiti U. clie de iiiusisobc en Hoemeeiische demokratie ' voor ai.ijd veretnigt. In aaninerking gonoinen, dat de namieu dezer schepen dm mot «rckistisciien geést <o) den oorlogszuchtiigen < n véiwaten toon in Itoeane.uë. weorgeven en uat deze .na-men niet in overeensuraming zijn met de révolutie vvo-idt •besloten : L)e hiejO.:der ge-nocnide sohepen zuilen in t vervolg de roJg'wide namen dragen : « Imperator Tia-ja_; »: « Soziiiaie lîevolu ion »; « Bumanien » : « Bepu'bbk ltumànien »; a Koaig. Karî » : » Johann »; i< tteikya >> : ii 1917 » ; « Érintsj) pe&se Ma.rija »: » Beireiii>:g ». Het auionoine opperste Bussisch-Boeana msche kolle gium : Wiil am Sp^ro; M. E. Dushor. Bakivcht gt door den hoofd'kommi'ssaais" der Z^aïae Zec-vloot : W. Boma.ivec. — Voor de juistheid : De diensi doi.nde halfv'cot ( 1) : Lajcinger. Nr, 10129. Het lot der Oostzae-vloot. BEBLIJN, 25 Februari. — Uit Stockhoim wordt aan de « Berd.er Lt>kal Anz igar » gtmeld, dat onder de Bussiisohe vloot die, naar gcmèld werd, terug vastge-vi-ozen is in de havaas Sveaborg eh Hetsingfors, groote opwinding heeisi u. Deze. vloot bestaat uit vier dreail-nougth's, twee sjagkruisers, v : ertien torpedobooten, evenals het Russiache kéizerlijke jacht « Standard Helsinigfotrs won'dt langs alie zijden van het land zeer versterkt. De SosKn oatrnimden Bjorneborg. * AMSTERDAM, 25 Februari. — Volgens een melding van iet « Algameen Han/jelsb'ad » yi'aagt men ziieh te Londbn af wat er van de Bussi&cho vloot zal gierworden. K Shily Graphie » vreost dat zij in Landen der Duit- sehers zal valle®. In de Oa,i„zc;e z.in vier Kussiische slag--sohepen, eenig^ kruisers en ongeveer veertig toipedoja-gets. _ ; ... • » Daily Ma 1 » schrijft dat viji Euasi&ehe drwtduougtlrs in de Oostzee-1 ggeai. Het b'ad aoht het mogeiijik dat de Zwarte Zo.-vlc.et' -hei lot der Oo->tzeo-vloot z il deeleo. Os scûneaz weibig fcegea Les in. r- ZlTSICIi, 2-1 fçb.uu'i — De » Keue Korrespcndenz » meldfc: Hei nmmàlijk t Icgraaf-agentschap te Smt-Pe-iTsbnrg beve, iigt net bericht dat mem een kompkxt ontcfefcti heefi op fcovw g'ezet door cen aantal otireieircn fù (Ê'i. lot doei had Leifui aan te licuden en hem op can. .aokaiie pl;iats' Le brengen. De deelnemers beoogdcn 1/êfiin ails g,j T'iaar%e gebruiken ont in onderbandeling te kunnen kotm-i met de. maximaiististihe regeering. ï>a ■ t.ijd in Knslisnd. BEBLIJN,25 Fobi'iuui.-—' Naar îm'dingen van Smt-Ptsferfcbuïg z'jn, naai aan de « Berlinor Ijokal-Anizei-gor » "uit Sto • cii Jtn wordt m^nieîd, t%>!sjowisldsd.o troe-pen v-'O h 'l front, in h. t binnenland op v.a,aohiiio. de pùnteni teruggeiroicken gewbrdeo. De Koocle gàrdisten di reeds vooir do kozakkenhoofdstad Nevotsjarkaisfe stpndç.', trokken onvcrwaehts terug. GENEVE, 25 Februari, <i Progics de'Lyon » meldfc uit Sint-Peetisbung, clat daar een poiiticke kiisis le wacktcn is. Do s&ciaal-revoîulicnna ire» varscherpten hiumc;;■ op'positie tegen de d tde.n der Sovjets. BUITENLAND. t■ OCTTSCHLAND De leûe van aen KijKS^anseîier. BEBLijN, 25 Februari. IX r jk&T.a<its(-j< i .aan he-(iew .iick Woord en zegae: JVlijno He ion! Do UijieuJiag msg or a'tspraak op ma-Jcen-u-ver «e 0uibc&da<ius..'iie jiôiitiek uige.iont te vvor-«an aiscrok over cie 'ltooi oc ri;keïege6i <ng in veiba.d hiciTO- de aaingeiKurnen hau4mg. ik soin dezo veipiicii-tioig na, .alboewtll ut van e-.a.) ande.rein jea^at tv\ ijte j aan het mit "eh het sutees der sedort. eenig^u tijd door de imnis'ie.s on S'wi.as.tdtden dar oor.ogvoereau.-Ji n^ndan v oor bat gubaek* gehoucKiii v i euiaï-ieidevoenn^e.n. Een iibeiaai lia vau hiathu, 'i-ck Lageriiuiis eu vrojger n»i-• nisber iluue'juan, Iveeu v<km ee«igen tijd de natuing gêna, dat iiu i nacki toi den vrede ' zou koineœi, indien ai |<! :.ats v n uit e.ns,igo en veranfcwoordolV.e varte-genwoordigers der ooiiegvoeunde machten m nauvvercn Kr'ng zien tôt een weaeivi; s-eue uii,spraiak witek-n ver-ee. igen. Ik kan hieinuede'si vckts msi.eanmon. Dit ware de wag, oui ae vete.gawildc- eu o«ge>vilde nnsva-standen uit den Weg te ruuneu t.i oœie vijandei te yerpkenten Uijii ^i-QCStl H. Xia'.lijufc» uatKW, ?'•} viw.' ën ook van îîuœcii ,vtgc o waâdliêffl te k-."n'ndn. Ik kan tan uninste riet v'.tid(3n dat de woordeii, vved'ke ik bij -h< e g-teg-enk^eieu hier geisproken heb, in het vijande-lijk bintiad.'ind eau oojisjçbiéVc beoordeeling, aoœier vooro'q.deel, gevondon zoiidetn Jiehben.- (insUdninmg.) Een ui eeiizCiurg m nauWeren kring zou alleen tôt een v ..i staudhoiuhng over de vele bijzcmdëre vragea kunnen k'kitioj- 'wc'Jce h j ©an sohikking van bestaandc fegenste.1 lingen Kn aanmerldog komen en waarvan de oplossing alfeen Atn ^rk.-tkjk-Tfasïi de aohikking kan voereo. Ik daukj hier bijizonder aan c/:ize sifèllii ig tegenover JBpdgië. HtvIiâaki'eilijfK is van onze zijde gez gd g-eword n dal wij er niet aan denike., Betlgië te behoud» n of van ■ de.; B %L«ch.en skiai een be tandckel van het Duitsche ujk le moken, dat vvij OelUer, goliik ook in de pause liike nota van 1 Augustus 1917 uitediigezet wertl. van hct géva-ar moefc -n beho. ni blijvon, dat het land, met hrtwelk wij na den oorlqg wêder in vrede en vrie^d-sehap .Wauschen t" l 'V(n, het voorvvei'p of liet. op-mai'sehgebird vin vijand dijke «uiperijén zou worden. Wat de mieldclen befcreft om dit doel te btneiken a daarine^le dan a'gemeenen wereldviede te dicaien, zou. er in c!en nauweran kring ondeihandeld wortlen. Indien aldus âî'.n voSrstOl in deze richting door de tegeinpartij zou 'goliian v.trden, door de regéeving van Havere, dan 'zoiuknlwij ge n afwijkende h&ud'ng aanuemen, alhoe-wd oeffir de be -preki g zelfverstaanbaar eeirst en vooral slechis"' een onvei biudei'ijke zou zijn. Voorloopig sohijnt hot ee^iw niet, dat de aa gehaalde poging der Engel-sche p«rlemcntsledem uitzicht zou hebben, een gedaante aa necnit, en zoo moet de méthode v;tn hct gesprek over hft Ka'iaal en over den Oeeaan îjven voorlb3--sta-m .ïerwijl ik mij l^e^loc voerbereid, ;geèf ik gaame fcoe, (!;tj de bood=chaj> v'an voorzitter Wilson van 11 Februari jmi'-îch'en ec.n khini stap tôt wederzijdsche toe-nadei'i àg is. Ile spre.«k daarom ook niet over de cersle v el tediuige uitlatiagen, om onmiddeîMjk de vier grond-begins^eii a<an le vatten. wel'ke volgens de meoniug van Wdso-^bij een \yederzijdsehe gcdachtemwisseling aan-wend'ii% moèiea vindon. Het oai'ste beginsej feevesiigt, dat elle gedéç»Ue vlifli een eklifijiiove ovc. eakam»! wezeolijk op de rcohtvnardig-heid in het bepaalde geva! en op zulke vergelijkcn moe-le . gt.ifondveist zijn, w. Ike vvaai'schijnlijk l ot een vrede, ivciko dnuizaain is. zullen loiden. Wie zou hier pr'o-t stèrci'i 1 (Ins-emmiiis,'.) Het beginsiel,_dat de groote Kerkvaikr Auguslinus voor 1,500 jaar gepredikt heaft « justkia lund«mehtuni regnouim », gcldt ook heden reg, en hr-t is ze-kee, dal alleen eae in al zijn eleelen door de grohdslag n dê.r iecKtvaardigheid gesteunde vrede kfjiis heçft om ■duurzaam te zijn. liet tvve.'de beginsel ei>cnt cRit volkercn en regeerin-gen nict van het e'nc staal.isbtsbuur in oem andear ge-drongen woiden, alsof het slechts voorvvarpan of stee-nen in het spel wareu, indien ook in hct groote speil van liet .evo.jvviciit der kia.ckten, dat thans voor alujd ge-disikroditeerd is. Ook <iii bégiaisel kan onvoorwaaadoiîjk aangeubmeii w ertk n. ja. men is er over verwonderd, dat de vootzittcr dei' Veçeenigde-Stàten het noodza'kehjk achtte, het opnieuw aan'te liale.'. Hct begmselVbevat een pôlemiek tegou Jang verdwenen toesiamien en bc-schouwingen, teg.n' kabmctspoiitiek en kabinetsoorlog, 'tegen de ven-menging' van staatsgebied en vorstehik pi'i-, Vaafc cigcndoiii, val allemaal lot cen ver aehter ans Hg-gend veneden behoort. Ik mag-jnel onbeleefd zijn, maar . indien mon zieh de vroeg- re uil latingeirvan Wdson her-«.iiiijoi t, dan kan men gelobvea dat hij in den waan ver-keen, dat ci in iHiiteçiiiand tegenstelling tussehen de autokratischc l'cgeeri.ng en de reciite.ooze mhissa Van het vo'k bestaa , en toch. kent de voorzitier dieir Vereénjgde* S ta ten, naar ten minste de Duitsche uitgave van zijn boek over don sta&t bev.ijst, de Duitsche staatsrechtei'-lij'ke lettei'kunde en weet dus dat bij ons vorsten en rdgèôriiiige.i de opperste loden van het in den staat inge-richte volksieven zijn, opperste leden, weike de laatste besiissieg te ncjneu heboen, echter zoo, dat, daar ook zij. hidien ook als opperste organen, aan liet geheei toe-behooren. sléehts het welzija van allen, het rkhtsnoer van de te-nani n beslis.Ting is. Het moge nuttig zijn, dit aan de landgemooten van Wil-son uii.drulklkeilijk te herin-nereK,. Indien i u slotte op het einde'van het tweede beginsel het eloel \an het cvenwiieht der macht al» voor immer gediskrediléert vejJk!aard wordt, zoo kunnen wij ook dit slechts vreugdevol begroeten. Gelijk bekencl is, was het Engaland, dat het beginsel van het eveuwicht der krachteu uitgevonekn heeft (vroolijkheid) om het y bij zonder dan le doen ge'dem, wanneer een der atalea van het Europeô «h vasteiand to maentig dreigt te vor-den. Het was 9»ech!« een and ,e ui;drttkfc»Dg voor de op-p;<rheer£eliappij vai Engeiand. ( VVordt voortgezat. ) CriOotliej.fcoa; v. ûlecklenburg-Strelitz ovorkden. NEUSÏl'ELITZ, 25 Februari. — (Ambleijk.) PletsC-iiug en oaven-vvaeht isZijneKoni:nklijkc'Hoogiieid, Grool-herlog Adolf Friediich V overled n. Diep gescholkt door dezen vreeselijkaa sik'.g van het i CS-cdiot sfcaat het On < t-tiei'togei ijk huis en met haar h -t gausohe land aan de haar vaa zijn.eu in bloaienden mannëdijkcn ouderdom overleden g» liet den landshaei'. % - ËNGELANQ Sluiting van het iater-geilîlesrd . aotiaiisto-ch Long.s-:. M n mcldt uit Lai»dan, dat.de koini'eieiii ie der i ter-gaallicerde soeialisten te Lonelen hare bcraadsktgiaigeu gisteron beëindigd hœfl. De voorsfcelkn der odl traënei-tien kommissies zijn aangenomen geword.on, fEAUSEIJB G&iueht over de aaasî anae aànhouding van ï-îme Cait aux. PABIJS, 25 Februaii. — Het olad « L'He-iue » wd wct-en dat de geruchton over de aanstaande aathouding eener veelbesprokcn Parisienne, beirekk.ng hebben <■}> tte echtgenoote van den hcer Caii'laux. Mme Oai'itiaux, dite aan de oogoa lijdt, zou het voornamcin te lcenne.n gegeven hebben in cen kl.eoster te gaan. îTietiwe dukfcere zaken. PARUS, 25 Februari. —• Een emaerzaak wegena ver-standhouding met dt-ti \ ijand werd tcnla^.e van den oag-, Màdschrijvei Henry Guilbciaux ingesbeid. Havas nâeie.t: In de wonirg van den bésfcuurdar van de u Journal >», Levfccliier, en in de Woningi&ri van Houlhon cm Engh en werden 'tr huiszoekigen gadaaà, alsook bij v^Io a«u'' < •» pensonen. BERN, 25 Februari. — in de Kam'er liet Paiidavé zieh zeer bevrg uit tegen den vekltoeh't, weike thans in h;t land .'n in de pers tegen hem en Ribot gevoerd wordt Dit is zeer ongeschikt, daar hij d : steonming in het land drei'gt te onderinijnen. Parij cite, bladen rnekk'a de aan-hcudi.g v«a deu bankier Prine teau, vain d; n uitgever vaa het blad « Annale? Financières ». _Pri, octaûu wo. dt van misbi'uik van vertrouvve-n besehulPdgd. F1NLAND !>e ge'oeurtsi isien. STOCKHOLM, 25 Februari. — Vofeens een tckg<<..ii uit Wasa, hebben de Russe-n Hjorniborg gedeelteJi jk ont-iniimdj daareategen y.ijn Ru- jsehe vei&fceiki çeu, sj.aan.ele uit soldaten^vag y.e ■ -.cljiy&pde Pcfer.shura? .e ïè.jîmeai n," te* VVihorg tlangeikomicn. Onder bon Bi v®-' _dem zieh ook vm aantal Rooclc •gar»lisik,n. -Ook airtiHe-ile, mitrciiljeurs en ; antserauto's ziju te Wiborg aah-ge'koimen. Anderzijds meidt m.en dat de organisiatiô der Firische kavaliîerie zoover g'ovoi'dtxd is, dat drie e.ika-• cirons van 125 man reder, deize week nog naar het frefit zullen kunnen gestuuvd worden ; z-s andere tska'roM zi jn nog in vormii g. De burg ioù iog. STOCKHOLM, 25 Febmnti. |>c elicf van hct I !e-grdaflqaîitocr te Wasa is aangalioudcn gi»tworeU"n \ve;r geBis vorduisteii-ig van telegrammen der Finselie burger-regeeiiiJlg. De burge.rgarde ttiaaikl voorbdumul vordt rin-geii in Zuid Finlanik Spanje eu is. Li a..d. ' , Men itm 'dt uit Madrid, dat de Spaaniscilie regeering beslolee heeft de- nièuwe Fin.sohe rogèerimg te oiikennen en met haar in betrekking te treck-o. ITALIÊ Vreesilijke r^mp te Rome. ~ Mon iv'klt uit Lugano, dat n ei.ne munitiefabrielk bij de Porta dei Popolo te Rome cene lomptolîing lreeft ]>k..a.fcs gehxd. Het p&rsoineei, d vt bijna uitisiuitbnd uit . vrouwcù bestaat, vtuchte naddeioos naar de* nilgaugen, waarbij een trap bez»,eak onder bat gewieht. 76 vrou-wen worden veiraiist, het aantal doodem is onbek' nd. ]>é vijfde oorlogsleening. Agenzia Stefani meidt dat de inschrijvingstermija voor de vijfde Italiaansehe ocxrlogskening, die reeds van 3 lot 24 Februari verler.gd Was g worde >, opni«i\V ver-laigd is. In de Kamer. Agenzia Stefami verneeint dat in den ioop der débat» ten aangaande de t geeriogsverklai'iiiig, de afgevàar-digde Raimoaido,. vei'tegenwoordigcr van de groep dfcr nationale verekdigirig, zich ten gun&fce e. ner kraeiilda-dige voortzetting van den oorlog en tegen de dedneming vaii' tien Pans aan de vredcsonderbandelingen verklaard heéft. UUÏTSCH2. BERLIJN, 25 Febmari. —-Bericht van hed'eiifrnkkliag: vvtiOxiiiLiUiv Knijua\hiLjO. Op vaîe plaat m. gasebut- tu m ijn erpersstrijd. Op VersChiltenoi© punten van het front ver^.nningsgevecli-ton, ebe ous beoo-it'n Aïjnentiôi'os gevangencn en ma-clu engt weren o~ Lcverden. OOiiiJ.jL.uiv KRIJGSVELlJ. Legergroep E efihorn : Onze tîcepen Jicbben Pcrau bezel. Een bataljon Eïtea heèt't zieh eiw.r onder Duitech koTnnianeto gésiteld. Gis-teivoci! micktag liébben cie stormivompagnie 18 en het eer--fefce Sciiad'ron vau het huzarenregiment t l'orpat bezeb. Owterweg werden 3,000 gevangcnen g -maakt en eeuigo. honderden vaertuigen vermeesterd. ' l^eze vliegende 'at-deeiing heeft in 5 J/2 eagtîa.meer dan 210 kilometer afgaîegd. legergroep Liiui^jén: Te xiowno is ci, gc-.zaintial-ijke staf van het « bijzon-i der » Russiseh loger in onze haed gevallen. De oppcT-b'-.-velihebber was g vlucht. Onze voor'noeden hei>b< n Schitomrr bereikl erf aldaar voeling gekragën met OeV kreensohe 1 voepen. Van d© andere licntcn, niets riteuvvs. BERLIJN, 24 Februari. — Bericht van iiedenavondt In bot oosten gaan de ondcrnemingen plantmafcig hun gang. Van de andere krijgsveldon, niets nieuws. BERLUE, 25 Februari. — Ambtelijk bericht-: Onze duikbûoten hebbea in het noordelijk oorlogsge-bied andiermaai 19,000 loin schéepsruinite verniield. Ondea? ck> tôt zinken gebrachte schepen bevond zieh het En-geilsch troapeniransportschip » Tuscania » (14,348 ton),: met Amarikaansche troepen aan boord. Het sohip werdl kort vôôr de hinTicnvaart in dé Iorsche Zee, in weerwil B* JAARGANG. NI, «7 PRIJS ; j 6 CENT1EM. W0BNTSDAG 27FEBRUARI 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes