Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

704 0
10 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 Augustus. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qf8jd4qn3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet van Brussel [^^^^^omTaalelwoÎK' - Qmdqt ik Vi aminé ben * . :.r> BEHEEB EN PUBLICITEITi ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke medewerker h yeraatwoordelijk voor het g een j ■^S) hij schrijft 12» JAARGAÎsG. - Nr SOB D nsdag 10 Auguskis 1915 PRDS : & CENTIEM PER NPMMER ABONNEMENTSPRIJS ) voor Brussel en Voorstedea 1,25 ir. per ma a ad .TVaWAUliUJgU.gWl WU1UV.I EUtllgbllUlIlWl . 75, Anspachlaan, (Beurs). —• 52, Warmoesberg. BjJ den Heer E. Ernest Goossens, 51, Grevelinçenstraat. Dlflo d« Publicité. 96, Meucrsirtai — 21, Gjasmarirt Rruuftl LEEST VANDAAG IN DE « GAZET VAN BHUSSBL » Eene Vergclijking die niet opgaat. — De Toestand. — Eko- nomlsche Verovering? — De Intocht te Warschau. — Brier uit Luik. — Nieuws uit Antwerpen. — Nieuws uit Kortrijk. — Bijval. — Sportnieuws. — Gemengd Nieuws. Eene Verjelijking die niet Opgaat De heer August de Winne, hoofdiopsteller van het dagblad « Le Peuple », heeft een langen brief naar de « XXe Siècle » gezonden, waarin hij zijne denkbeelden omtrent het losbar-sten van den taalstrijd in en buiten België ten beste geeft. M. de Winne is een bezadigd en tamelijk redeiijk man. Of-schoon hij geenszins een Vlaming naar den geest is, toch geeft hij toe dat sominige wallonnisanten zeer onrechtvaardig en hard zijn geweest jegens zekere Vlaamsche voormannen. Maar de heer de Winne is e^n mensch die hoogstwaarschijn-lijk nooit een Vlaamsch blad in harnden krijgt, zoodat hij van ailes op de hoogte wordt gebracht door bemiddeling van Fransche en franschgezinde kranten. Aldus is het niet te verwonderen dat uit zijn brief biijkt dat hij de vlaamschgezin-den als de voornaamste brekespellen aanziet. Om te kunnen oordeelen is het onontbeerlijk de beide partijen te aanhooren. Hoe schromelijk éénzijdig de Fransch-Belgische bladen zijn, weet iedereen. Wie over geen ander geesteiijk licht als zulk eene krant beschikt, is zeer te beklagen. Van al wat Vlaamsch is nemen zij immers niet de minste notitte. Wanneer men ons 'jolk ,belas,|ert. zwiiqen zij of kenren zij goed. Onze Vlaamsche gebeurteiiissen laten zij onverméid, tenzij wanneer zij er stof kunnen in vinden om ons verdacht te maken of af te breken. Het voornaamste wapen der franschgezinde pers te-gen de Vlamingen is: doodzvvijgen. Daar de regeerende kiingen zoo goed aïs geheel uit Walen of door en door ver-franschte Vlamingen bestaan, spreekt het vanzelf dat men daar uitsluitend Fransche nieuwsbladen leest. Vandaar dat men er de Vlaamsche pers als van geen tel aanziet en dat men aan het onbenulligste Fransch artikeltje de grootste aandacht schenkt en dat men meent 'verplicht te zijn er onmiddellijk gevolg aan te geven. Daarbij komt, dat de Walen ailes mogen zeggen, zonder dat men er zich aan ergert. Vôôr den oorlog, bij voorbeeld, waren er tal van Walen die openlijk ijverden voor bestuurlijke scheiding en inlijving bij Frankrijk zonder dat iemand er aanstoot aan nam. Had een Vlaming het honderdste daarvan durven schrijven of zeggen men had onmiddellijk schande geroepen. Dat wij zulk een verschil in behandeling verdroegen, bewijst dat wij inder-daad verdienden aïs onmondigen bejegend te worden. Tijdens de oorlogsmaanden is het niet anders toegegaan. De Vlaamsche Beweging had op In Augustus 1914 al hare werkzaamheden stilgelegd,. Dat is zoo waar, dat Gérard Harry in zijn berucht artikel in « Le Petit Journal » meende te mogen verklaren, dat de flaminganlen hun strijd voorgoed hadden opgegeven. Hij voegde er andere, ergerlijke dingen bij, onder andere dat onze Nederlandsche taal te vergelijken is met een slecht muntstuk. In de Belgische officiëele kringen en In de Fransch-Belgische pers vond men hoegenaamd geen graten in de uitlatingen van meneer Harry. Men vond er even weinig in hetgeen andere heerschappen als Maeterlinck vertelden. flan hoogerhand en in de voomoemde kranten verzette zich niemand tegen de schandelijke en onware pamfletten die tegen de stad flntwerpen en de flaminganten werden verspreid. Tôt op heden heeft geen enkel Fransch-Belgisch blad een woord gerept van de snoode daad van den Waalschen volksvertegenwoordiger Buisset, die aan de Duit-schers voorrechten voor de Franscfte taal vraagt. Maar wanneer een Vlaming van zich laat hooren, wordt overal: verraad! geroepen. Sommige Vlamingen hebben zich in den laatsten tijd verweerd tegen de aanvallende Walen en frans-kiljons, en onmiddellijk heeft de « XXe Siècle », het blad der re'geering, het noodig geacht partij te kiezen voor deze laatsten. Is het dan te verwonderen dat een man als flug. de Winne partijdig is, ofschoon hij naar onpartijdigheid streeft? Het kan immers niet anders, want hij kan toch uit zijn duim niet zuigen wat men hem verborgen houdt. In zijn ingezonden artikel betoogt M. de Winne dus dat de Vlamingen ongelijk hebben. Er is geen reden, zegt hij, om de taalkwestie thans op te werpen. Hij voegt er aan toe, dat de socialisten met evenveel recht voor het algemeen stemrecht zouden kunnen in de bres springen. Die vergelij-king tusschen de Vlaamsche Beweging en het streven der socialisten is zeer ongelukkig en kan heelemaal niet opgaan. Ik ben overtuigd dat de werklieden-partij wel zou roeren, moest men in de bladen der tegenstrevers thans uitkomen om opnieuw het cijns-steisel in te voeren, om aldus het stemrecht der arbeiders af te schaffen in stede van het uit te farei-den. Maar er is meer, de kwestie is van veel hoogere orde. Wanneer de heeren walionnisanten het zoo natuurlijk vinden dat wij ons volksbestaan op geven om ons in het Waalsche of Fransche volk op te lossen, waarom zouden wij thans zoo-veel bloed vergieten? Als het eene geringe zaak is van zijne natlonalltelt op te geven, waarom zouden de Duitschers zich niet laten verrussen of de Franschen zich laten verdultschen? Zij zouden Immers evengoed hun brood verdlenen als voor-heen. Het brood ls echter niet ailes. Wanneer men al zijne b»ho#tt»n Itatt •tllleti met spljs «m drank, is men nog geen mensch. Het zuiver menschelijke in ons is het geestelijke. -w Gij zult niet alleen bij brood leven, staat in het Boek ge- schreven. | , Een volk is een levend geheel, dat niet vrijwillig den dood ingaat. Wanneer de ondergang dreigt, reageert het door de besten zijner elementen. Daarvan schijnt M. de Winne geen besef te hebben. Het is een groot gebrek bij sommige socialisten dat zij alleen oogen hebben voor de dierlijke BERI nooddruft van den mensch. Ik zal niet beweren, dat men gQl niet voor een behoorlijken boterham moet zorgen, doeh het vi-and mag daarbij niet blijven. gewez( Het geestelijk bedreigde Vlaamsche volk weert zich door Qe g bemiddeling zijner ontwikkelde Vlaamsch-voelende zonen, die den gi men voorheen Klauwaerts heette en thans Flaminganten. Voor rustig. mij is geen grootere eer denkbaar dan een schild te mogen zijn van het groote volk dat eens Artevelde en Rubens bearde. j SCHELDEMAN. Wyszk | hardne i Boeg 1 ! Vôôr l vestinc DE TOESTAJiD i Ond< Naar aanleidng van den val van Warschau schrijft de ; Woyrs Nieuwe Rotterdamsche Courant : Tuss De Russen hopen, zoo hebben zij verklaard, het leger 9er010 al.s geheel op een beter verdedigbare linie dan den Weichael- vijand Narôwdriehoek terug te trekken, waar het dan zal wachten De rec tôt de opnieuw ingerichte nationale wapennijverihedd vol- < doende schietvoorraad voor hot gesohut zal hebben vervaar- ' j digd. Daarna zal het leger, nieuw uitgerust, tôt een tweede, J aitmaal onweerslaanbaar uffensiof èvetgakîx. ' y' sr-ï « Daarna » -— aan dat woord knoopt zich vast ailes wat , 'iiTî het voor de Russen in den tegenwoordigen toestand ongunstig is. Tuss Want wat is er voor dien tijd in het nu afgeloopen jaar waard op het oostelijk krijgsveld geschied en wat kan er nog niet Qistt gebeuren, voordat dat « daarna » in. vervulling gaat. gronde De oorlog is in het Oosten begonnen, en tegen de ver- op wachting zeer snel begonnen, met een grootscheepsch Rus- 0„ g sisch ofïensief. op de Bij dat ofïensief zien wij de Russen een uitstekend ge- teaena bruik maken van het bolwerk in Middèn-Polen. Daar heeft de voorbereiding plaats van de herhaalde aanvallen ' op Oost-Pruisen, van daar uit komen de legers die de : j100'121 Duitschers na hun overwinningen in de merenstreek, telkens | hevige weder naar of over de Duitsche grens terug werpen, van uit j Op dat bolwerk kwam in Oktober het sterke leger opzetten dat ! terugt( door een flankbeweging de Duitschers en Oostenrijkers, die j War aan Weichsel en San stonden, Warchau en Iwangorod be- ! sparen dreigden, dwong tôt den terugtocht naar Silezië, Posen en De i Krakau en den gevaarlijksten aanval voorbereidde, die Oos- ' . . . tenrijk en Duitachland in dezen oorlog van de zijde van Rusland heeft bedreigd. Ook nadat deze aanval waa afge- slagen en op het centrum in Polen de stdlstaiid intrad, ^"uss bleef nog de Narew-Weiehseldriehoek een belangrijke roi van (' spelen. vechte De heen en weer golvende bewegingen op de flanken na- delijke men in het voorj aar een einde met de mislukking van het Noordi Eussisch ofïensief over de Karpathen heen en daarop is de Op i afbrokkeling begonnen van de resultaten, die zij met in- j de;i Di spanning hadden bereikt. Zoo gcede diensten als het midden-Poolsclie bolwerk Rus- j land in een aanvallenden oorlog ook mag hebben en voor j Rusland reeds heeft gehad, voor de verdediging is het i PAR inderdaad, tusschen Duit-soh en Oostenrijksch gebied, dat : van een dicht spoorwegnet is voorzien, minder gunatig ge* | . ', legen. Maar juist het fe.it, dat de Russen het den vijand ■ ln ( e laten om een « beter verdedigbare » stelling in te nemen, • vermel bewijst, dat hun offensief voorshands gebroken is, dat zij 'n h' van aanvallers tôt verdedigers zijn geworden. i en spi Van dat nieuwe front uit kondigen zij een tweeden, nu Een o n w eerst a a n b a.ren opmarsch aan, nadat een nieuwe voorbe- 213 af reiding bot stand zal zijn gekomen. Wat er weer vôôr dien In L tijd zocwel in betrekking tôt den terugtocht als in betrek- bij Lei king tôt de verdediging van dat nieuwe front kan zijn ge- jn (j beurd, laten we in het midden, maar zeker is, dat de cen-tralen tegenover dat nieuw offensief in een betere stelling zullen zijn gekomen dan zij tegenover het eerste Russiscih offensief waren. en 0 De centralen sfcrijden naar onderscheidene fronten ; op een k^rgvl van die fronten hebben zij nu, weliswaar, ihun tegenstan- { ^ der niet verpletterd of voor goed van den hais geschoven. aanval maar zij hebben hem toch voor een aanmerkelijken tijd van ontplo: zijn aanvalskraoht beTOofd en zijn in staat gesteld tegen- graver over een nieuwe bedreiging een met minder strijdkrachten ^ ujt ve verdedigbaar front in te nemen. j jn j, Ofschoon het dus waarschijnlijk is dat binnen betrekke- heftigi lijk korten tijd de centralen in staat zouden zijn in het - jn ^ Oosten eenige strijdkrachten vrij te maken^ moet men met ! '|innpn de mogelijkheid rekenen, dat dit geenszins in hun voor- ! . nemen ligt, maar dat zij hun offensief naar het Oosten toe ' _,UUI nog willen verder voortzetten. Hier bij komt voor hen nog van ^ de bezetting van een gebied, dat in verhouding van het on- vuur t metelijke Rusland wel zeer klein, maar voor de posifîe van dag v Rusland als Europeesohe groote mogendheid toch van zeer met gi veel gewicht is, om van den indruk van de bezetting van Warschau op de Balkanstaten niet te spreken. Zoowel ten opzichte van den Balkan, als ook om de sfccrk l.elemmerde verbinding tusschen de mogendheden der Entente te herstellen, is er voor Engeland en Frankrijk nu , nog meer dan VToeger aan gelegen om de Dardanellen te 0 foroeeren. Misschien is de beschieting van de kust van Klein- w" 11 Azië een inleiding tôt een pocing om door een landing la 'n dl Klein-Âeit! de berelking ran d&t doc) te rwbRWttm, het vi )E OORLOG (Ambtelijke berichten) DUITSCH Wcstelijk krijgsveld. LIJN, 8 Augustus. — Fransche handgranatenaanvallen ichez en tegenaonvallen tegen eene eergisteren aan den ontnomen loopgraaf in de West-Argonnen werden af-en.jevechten in de Vogezen ten Noorden van Munster wer-ister namiddag hernomen. Den e*cht verliep er echter Oostelijk krijgsveld. Duitsche Narew-groep is de baan Lomscha-Ostrow-tow genaderd. Op sommige punten biedt de vijand îkkigen weerstand. Ten Zuiden van Wyszkow werd de bereikt. Sierosk, aan de monding der Boeg werd bezet. Nowo Georgiewsk namen onze insluitingstroepen de gen van Segrze. Warschau bereikten we den oostoever der Weichsel. Zuidoostclijk krijgsveld. \ er den druk der troepen van généra aloverste v. >ch wijken de Russen achteruit in Oosteiijke richting. ;chen Weichsel en Boeg heeft de linkervleugel der le->ep van generaal-veldmaarschalk v. Mackensen den in Noordelijke richting, tegen de Wieprz geworpen. ihtervleugel is nog in den strijd gewikkeld. EUSSISCH . > , 'Èïtoki PiilERSBuSG ,ô Huyusiub. (P. T. /-L.). oriicicel bc.icht t groote hoofdkwartier: schen Dwina en Njemen is de toestand niet noemens-gewijzi,gd.eren hebben wij een aanval der Duitschers in het gebied van de Pissa krachtig afgeslagen. den linkeroever van de Narew zijn in den nacht. van 1 5 dezer de gevechten op het front Rozan-Ostrolenka en j wegen naar Ostrow voortgezet. Een reeks krachtige s ianvallen heeft den vijand op een uitgestrekt front, eer 10 werst van de rivier, gestuit. Wij hebben eenige rden krijgsgevangenen gemaakt. De gevechten en het > geweervuur duren voort. I het front aan den midden-Weichsel is het na onzen ocht naar den rechteroever rustig. rschau is ontruimd, om de stad een beschieting te be- ! i. vijand heeft zijn vruehtelooze pogingen om het bezette 1 uit te breiden alleen in de streek van Maciejowice (ten van Iwangorod) voortgezet. schen Weichsel en Boeg zijn den 5den dezer ten Oosten ien weg Travniki-Wlodawa uiterst hardnekkige ge-m geleverd. Door het geconcentreerde vuur der vijan-; artillerie hebben onze troepen een weinig naar het en moeten terugtrekken. den rechteroever van de Boeg, aan de Zlota-Lipa en njestr is de toestand onveranderd. FRANSCHE !IJS, 7 Augustus. 15 uur. — Op het westelijk deel van ont verliep de nacht rustig. Eenige granatengevechten streek van Tracy-le-Val en van Berry-au-Bac worden Id. et oostelijk gedeelte der Argonnen, zeer hevig bommen-ringbussengevecht.vijandelijke aanval werd in de streek van de hoogte gewezen. -otharingen, werd eene sterke vijandelijke verkenning intrey, door ons vuur uiteengejaagd. le Vogezen, geen wijziging. !IJS, 7 Augustus. 23 uur. — In Artesië, rondom Souchez iclincourtt en tusschen Oise en Aisne, op de Nouvron lakte. eenige geschutgevechten. le Argonnen, herhaalde de vijand tôt tweemaal zijne lien tegen de hoogte 213. Hij werd afgewezen. De ffing van twee mijnen liet hem toe, in een onzer loop-ti voet>te krijgen. Door eenen tegenaanval werd hij er :rdreven. îet Argonnenwoud, werd de beschieting met de zelfde heid voortgezet. le Vogezen, beschoot de vijand herhaaldelijk onze stel-van Linge en van den Schratzmaennele. Omstreeks r ondernam hij, aan den Schratzmaennele, op de baan lôhneck, eenen aanval welke door ons gekoncentreerd tôt staan werd gebracht. Bij het einde van den namid-verd een nieuwe vijandelijke aanval met de bajonet en ranaten afgewezen. ITALIAANSCH AE, 6 Augustus. — Op het heele front niets belangrijk : stippen. Wij maakten eenige vorderingen op de Karst. ïamen 160 krijgsgevangenen waeronder 1 officier, en verloopen nacht bombardeerde een onzer luchtschepen ij<mdell)k kamp bij het meer Dpberd.O! h«t luçhtschip werd door de Oostenrijksche artillerie beschoten maar keerde Dehouden weer. Een ander bestuurbaar luchtschip bombardeerde met goed gevolg het verbindingspunt der spoorlijnen van Opcjna; bij ien terugkeer werd het aangevallen door een Oostenrijksch ivatervliegtuig, dat drie brandbommen wierp. Het vliegtuig werd op de vlucht gedreven door schoten gelost van op het iuchtschip; dit keerde ook behouden weer. TEIlEORAJIJVIEri Dood van twee Duitsche geleerden. Professor Richard is in den ouderdom vnn 69 jaar, te Lichterfelde bij Berlijn, overleden. De overledene had met goed gevolg het werk zijns vaders voortgezet, wiens landkaarten en atlassen verre over de gren-zen van Duitschland bekend zijn. Tevens komt het bericht aan van het overlijden van den welbekenden scheikundige Hugo Meyer, voorheen voorzitter van de « Chemical Society » te Londen, die in zijn villa in het graafschap Surrey, op Bljarigen leeftijd gestorven is. Zijne ontdekkingen op het gebied van kleurstoffen hadden hem eene groote reputatie an een flink fortuin verworven. De Engetsche Pers over den val van Warschau. De « Times » vindt het dwaasheid te zeggen, dat de in-neming van Warschau weinig militaire of politieke beteeke-nis heeft. Het is toch het middelpunt, waaruit een aanval van de Russen op het hart van Duitschland moet uitgaan. Door het verlies van deze ba'sis, is de tijd, dat Rusland in staat zal zijn DuitschiOTKÎ ernstig te bedreigen, onbeperkt uitgesteld. Wat de val van Warschau politiek beteekent zal nog moeten blij-ken. In elk geval zal het Duitsche volk moed vatten, en de uitwerking op onzijdige landen (op den Balkan) zal wel aanmerkelijk zijn. De « Standard » schrijft, dat het klinkklare onzin is den Russîschen terugtocht met licht gemoed op te vatten, ja zelfs nog als een prachtig voordeel van buitengewone handigheid voor te stellen. De val van Warschau is een vreeselijke slag voor Rusland en evengoed voor de andere bondgenooten. Als grootvorst Nikolaas het had kunnen verhinderen, zou het niet gebeurd zijn, doch hij kon dat niet, omdat zijn strijdkrachten in aantal zoowei als in artillerie en machinegeweren hopeloos bij den vijand ten achter staan. De « Daily Telegraph » houdt thans een kritieken tijd in het Westen voor aanstaande. De Rus moge zich zoover hij wil in zijn onbegrensd gebied terug kunnen trekken_ in Frankrijk is aan zulk een beweging een bepaalde grens gesteld. Een Duitsche overstrooming kan de beslissing op het Westelijk oorlogstooneel brengen en daarmede ook, zooals de Russische kolonel Sjoemski zei, die van den geheelen oorlog.De Nieuwe Russische Orde. KOPENHAGEN, 6 Augustus. — De nieuwe Russische orde der heilige Olga zal, vôlgens de Nowo je Wremjauitsluitend aan vrouwen verleend worden voor vaderlandsche diensten. Tegen de parlementaire kommissie, PARUS, 6 Augustus. —- De reaktionnaire pers bestrijdt le verscherping van het Parlementstoezicht, welke door de Kamergroepen van de Regeering bekomen werd na lange onderhandelingen. De Echo de Paris vreefet, dat de parlementaire kommissie ter gepaste of ongepaste gelegenheid zal inlaten met vraagstukken die slechbs de landsverdedi-ging aangaan en die niets te maken hebben met parlemen-tarismus. De republikeinsche en socialistische pers treedt op tegen deze verklariug en beweert, dat het Parlemqptstoe-i.icht niet bestaat oim de vijanden der Republiek te bevaUen. Llet volk echter wil het toezicht en daarom moet het door-gevoerd worden. Een Iuchttorpedoboot. NIEUW YORK, 6 Augustus. — Konteradmiraal B. A. Fiska bekwam een brevet voor een Iuchttorpedoboot, die in staat zal zijn schepen aan te vallen in verdedigde havens. llij is voornemens zijn reuzenvliegtuig met een Whitehead-torpedo uit te rusten. Het vliegtuig zal 5 mijlen van het aan te vallen doel neerkomen en den torpédo werpen al9 een torpedoboot. De torpédo wordt automatisch afge9choten en stuurt met groote snelheid op het doel toe. Op deze wijze gelooft men een vloot te kunnen aanvallen in afge-sloten havens. De Houding van Hervé. PARIJS, 6 Augustus. — Hervé richtte ter gelegenheid! van den verjaardag van den oorlog buitengewoon hevige aanvallen tegen Poincaré en Viviani. Frankrijk, schrijft Hervé, vraagt geen woorden meer, maar daden. Het is eindelijk tijd, dat Kamers en volk zich wenden tegen eenige politiekers, niet voor hun taak opgewassen, en ten minste de bekendmaking eischen der verliezenlijsten. Wat Engeland en Duitschland verdragen konden, is ook Frankrijk waardig en het is onzin te gelooven, dat men met die ge-heimhouding het volk een dienst bewijst of den vijand schaàdt. Hervé besluit : De stem van het volk heeft reeds eens, in 1870, de minder schuldige dynastie Bonaparte ootsla&n. {Vsrrolg t)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes