Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

383 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 Juli. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 11 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43k020/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

€5de Jaargàng. IV. SOS. PrJjs î ÎO Centîem 25ondag Jnli 1918 Gazet van Brussel ABONNEMENTS PRUS : Binnenland (Etapegebied ultgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal. (WXB KOSTEN INBEOREl'EN) «len «rende zich tôt de postkantorsn. Ongevrjagfle «tukkea worden in geval van nie opneming enkel Uruggczonden zoo ei ta uoodige poito il biigevoegd. M@©fd©ps4e2leir: Dr René D© CSorcq HEHEER EN REDAKTIE : 1 9 .JîMysdaelstraat, 9, Andertecht. ! PUBLICITEIT : l—— 75, Aeîspnchiaan (Bsurs) ---—-' CîSe medewerlce Is verantwoordelijk »o< hetgeen hij «chrijft AANKONDîGINGEN worden aangenomen i 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warraoesberg. PubliciteitDE CERF, 54*56,de Brouckerepleio, Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel, SBÙJS^£SSISSBBSl3BcmtaVr.^3^^SSiSSE6£SïfcOKûeEL.?'v.^ "&KL2SL5:*ZBZ5Std3SîZI Dit numnter bevat 8 bEadzijden on mag slecSits tegen 10 centiem worden vorkocht. qorlogsberichtenT JUITSCÏÏE LEGERBEBICHTEN BERLIJN, 27 Juli.' — Ambtelijk berieht : Nieuwe duibbootsuk&essea m het sparge-ed om Eageland : 18,000 ion. BERLIJ-N, 27 Juli. — Ambtelijk beriaht ji hadeaimiddas: : Westeliik kriijgsveld. Legergroap van kroonprins Rupprecttit : De gevedhtsibedrijvigkeid ,werd 's avonds irhaaldelijk levendiger ; zij was gedurende :n naohb bijaonder aaji beido kanten der >arpe naar aarileiding van vergeefsche aan-iUen van het Engelsah Toetvalk heivig. Legerigroep vain den Duitsohen kroon-pr^ns : Op liât geveehtsfroait tusschen Soxssotis en 'jms verminderde de gevechtsbedrij'vxgheid steren fel. In Champagne werden kiemere srtvallemi der Fransohen aan beide kanten n Perbhes afgeskgen. Legergroep hertog Albrecht : Suksesvolle verkenn ing saanvadjen ia de Vo-seaea ea in dea Suadgau. BERLIJi\, 26 Juli. — Amibtelijk bea-xoht a» hedenavond : Op liefc gevechtsîronb eea rustage dag. GGSÏENEÏJKSCH. WEENEN, 26 Juii, — Ambtelijk berieht: Ibaliaansch kr jgsveld : Bij Kanove in de Zeven Gemeenbaa mis-kte eeia vijand'elxjka îtanval. Anders geen jlzoaidere gabeiurtenissan. Alibaneesah froat : Tus-schen Koec: en de Zee liebben we op «rso^lende puntea de Semeai bereikt. Oas wukken lokt hevige tegenaain'va.ien van sa vijand u'-t. WEENElNi, 26 Juli. — Anib.teljijik berieht ; Italiaaasch krijg&veid : Bij Kanove ea in de Zeven G emeen ten mis-kte een vijandeàijke aaavai. Anders geea b'jzondere gebeurteaiàsen. A'ibaneesoh Iront : ïussohen Koeea en de zee habbên vvij op irsahillende punten de Sâmeni bereikt. On» ïdringen lokt hev,:ge tegenaanvaillen vaa den i'and uit. BULGAARSOH, ' SOFIA, 2a Juli. — AmbteJijk berieht : Op ve'rsekeidene punten is het gei&chutvuuj: vendiger geweest. Tea westen van het Ooh-da-tnéer, ia de booht vaD de Czeraa en tea nden van Hoenia heeft ois vuur d •n vijaad ïruggedreiven. Een vijandehjk vli,ôgtuig daalde aohler de .jandeiijike linieg e.i v/erd daar verwiedd door 3® gesûhut. TURKS CH. KONSTANTIXOPEL, 25 Juli. — Ambte-jk berieht : Afgeziea van bepêrkt gesohutvuur en pa-•oeljegevediten, heersoht aan het geheele .*oo fc ruât. Te gelij'k met den aan val op [aan hadden mëer noordwaarts, bi] Dsjaidi, svige gev3ohtc«,i plaats tusohen onze troe-ea en de opstàndeliagen, die met machioe-swerén en kânoucen gew'apend vvaren. Den 21 en 22 deiaca- brachten de rebellea 'ieuwo trocçien in den strijd en tracilitten x hevige en bloenlige aainvallen zich van de poorîija meester te maken. Onze po&ten ea e versterkingen uit 4en omtrek aangevoerd, reven den vifand met zvvare verliezen le- rug. Alleen aan het .staticia Dsjaaidi zijn 200 lijlken vaa opstandeliagea geteld. Van de overige fronten is n'ets te ver-melden.Ze.s vijanddijke ■vlxegtuigen wiearpen op 23 Juii s namiddaigs bommen op Koostanti-nopek zonder îioenienswaardige sehade aan te richten. Vijf personen werden gedood. FEAKSCHÏÏ. PABIJS, 25 Juli. — Amibteildij'k berieht van 3 ivur 's namiddags : Ten zuidea van ivlontdidier heelt een over-val ons in staat getsteld, een derti' t.al ge-vangenen te nemea. Op den reehter ALarne-oover heext de vijaad in den loop van den nacht krachtige aanvailen gedaan in de stré&k van Dormans. Hi] slaagde er m tijdeiijk eea kleia bosçn te b^zetten, 1,500 meter ten noorden vaa Treloup, alsmede het dorp Ohassiens, maar een "tegenaanival bra<ait kort daarxia deze twee puntein- weer in ons beizit. Ten zuidea van de Oureq en in de streek ten westen van lîeims hevige geschutaktie. Overigens vait er n^els te wermeldea. PARUS, 25 Juli. — Ambteiigk berieht va.Q 11 uur- s avonds : Op het front van de Oureq zija de gevech-tea heden met hetzielfde sukges voortgezet als do vooraigaande dagea ea ten aoorden van de jbivieç heibben wij Oulahy-la-Vijio basset. 'J'en zuiden beao-uden de l!ran^ch:Ani'ii'i^aap.-l. sehe troepen hun ceïr^BiwiSat, die op ver-sehillende punten 3 kUometêr bereikte, aiei-tegeôebaaode den kraohmgen tesrenstand va>n ■dea viiand, met name in dë sU'éêk van Dormans. Ten zuidoosten van Armentières na-mea wij de hoogte 141 en fcro-kken over de beak vaa Mont&uiii. Meer naar het zuiden heibben wij het dorp Coine.y genomen, het grootste gecieelte van het basch van La Tourhelle, voorts inaakteia wij groote vordeiringen in net bo&ch van Serre, tôt de hooldliniè Beuvardes-Le Ohanmai. Onze vorderiagea zijn eveneens voortge-zet onder gunstige omstanidigheden in het bosch von lus en ten noorden van Doimans. Ten zuidwesten van Reims alaagde de vuj-and er in ten gevodge van hevige aanvallea, can in onize stellingen ti^schen Vrigny eu Saint-Ephra:so voet te vatben op hoogte 220. Kort daarna heroverdea wij deize hoogte, ea sainen daarbij een honderdtal gevangenen. ENGELSCH. LOIsTDEJN, 25 JuJi. — Ambtelijk berieht : La den loop van den aaeht heibben wij onze linie in den sezktor van Hobuterne vooiiu ige-bracht. Wij maakten ee.nge gevangenea en vermeesterdea zes maehinegeweren. \Vij hebben vijaadeltijkô aanvallea tegen onze stellingen ten zuklen. van Meteren af-geslagen ea den vijand talrijke verliezen toe-aebracht.Loaden&die troepea hebben met goed go-volg een overval uitgevoerd ten zuidwesten van Albert en z.event:en gevangenen, alsmede vier machineigaweren ineê tei-uggebraoht. ITALIAAHSCH. ROME, 25 Juli. — Ambtelijk benioht : 0p versohilleinde punten van het besegfront vaa de Y al F Ar sa tôt aaa de Brenta en langs de Piava ,tussohen Kandeea en Zensoa, heb-bea onze batterijen hevig en kiachida^aig het hmderiagsvuur van dea tegenslander be-antwooid e'.i zijn. looipgravea vervvoest, als-ook zijn b a bteff i j s telling eh schade toege-braeht.v'ijandedijke pabmeiljea, d^e legen onze Unies aan den Stalvio, bij Mori, ia heb dfd van Lagihi, aan dea Monte di Vailabeïla en op den lirkeroever van de Brenba oprukten. werdea door.ons vnur beruggedreven en op de vluahb gcjaagd na een hevige wo-rsbeima met onze aideehngen, die den vijand u't huu looœraven tegemoeb wa^ien gesneid. Twee vijandelijke vliegtuigen werden tfj-dens luohtgovechten neergehaadd. ALLERHANDE BERiCHTEN. Ee Duitsch-Sngei^che overeenkorast. LONDEN, 26. Juli. — In het Lagerhuis heeib Cave bij het beantwoorden van een vraag gezegd : De Hâagsdhe overeenkomst betrclfecde de uitwisseliag en de behandelin^ van krijgsge-vangemen zal slcihbs dan van krachb worden, wanneer zij door beide regeeringen is r,oed-gekeiund én heb onderwerp van een bijzonder voorbehoud is gemaakb door de Duitsohe af- *geivaaïdigden. De overeenkomsten vooraien in dan gelijkvvaardigen terugkeer naar het vaderiand van aile konibabtainten, die acht-t en maanden in gevangenscihap zijn geweest-, met inbegrip van d'e geïnterneerden in Ae-dei'land en Zwitseriamd. Aile ban*gers, die wensclien tarug te kee-ren kunnen zulks doen. Het is be korb in het aanbal Ëngelscihe burgeilijke gevangenen zal aangevuld worden doo-r een aanbail knjgs-lieden.Bommen op Kales. BERN, 26 Juli. — De « Petib Parisien » meldt uit Kales : In den uacshb van Zoadag op Maaadag vlo-gen ef tweômaail Duib&cihe vhegtuigea bovea de stad; zij wierpen bommen en richtteu stoheiijkfi schade aan. VerschUleade personen wei'dea gewoad. De toestand in lexland. KOPEKHAU-EiN, 26 Juli. — ci Pohtiken » mel'dt uit Londeo : Terwiji :n ^ngeland. het uitbreiken van arbeiders-oaluisten dreigt, worden de toe-sbandea in lerland wederom onrust-v/eikkeûd. De Engelscne regeerufig verbood het.houden van openibare vergaderingen m lerland, zonder bijzondere toeiatmg des* ov2ilU'dem. De Galilische Sportvereeuigmg, een haibengewoon beiangrijke inrioUtin^, du» b:jna" aUde sporten onivat, oL zonder toe- . -<îï o > ei4Èw«i H •-> . e.pO£C£».-e' 1 -iairiehl'n, ' dac. in lîe t ^ànsolie land als. ce a uxldaging wordt beschouwd. De ttimn-Pemer, versohillende arbeiders-inrichtingen en ande-ye lersche veireenigingen slotein ssich bij de worbvereen'ging aan. ataking onder de Engeische muaitie-aibeiders. AMSTERDAM, 25 Juli. — Onder de E«-gelsohe muiiibie-arbeiders moeb er- een groote staïking ui.bgebroken zijn, wanb de berionb-gever van het « Algenieen Handelisibilad » meldt, dat het oorlogslkapi.net b^sioten heelt, indien de sbaking a:et ophoudt, voor de dienstplichtiga munitxe-arbeiders de vrijstRl-iui-s van den militairen dienst op te hefxen. In vakvereeniigïngen gâext men boe, dat de maabregelen der regeei'xng, dxe beoogden de eeleerde arbeicterskringea over die iabrxe-ken be verdwelen, wed'ke ze heb meesb noodig hab'ben, geheel en al met de vx*oegere ovex-komst stemmen. De shakers hebben den raad der bex'aadi&lagende ko-mmissie vei'Worpen. De oGgstvcoruitzieht&ii in Engeiaad. LOXDEK, 24 Juli. — in het lioogerhuxs he&ft lord Clinton, als vertegenwoordigci' van heb département van landbouw, mede-gôdeeid ,dat de oogsbverwaohtiagea mxnder vealbeiovend zijn, dan r.ij j^eweest waren. Er was echter een vermeendering van 39 b. hon-derd voor heb land, waarop tarwe verbouwd woiidb, en de oogist -ou waarsphijnlijk een varaieer'dering aantoonen van ten mmste 12 miiliioen, Waardoor het teKort aan baver en gerst zal gedeikt worden. Graaf Liu;burg. Men verneemt uib Rerlijn: Naar uib Gôte-box1g vvordb berioht, is de Duibsolie gezant te Ruenos-Aires, gx-aaf Luxburg,met het Zweed-sch motorschip «< Suevia » te Gôteborg aan-gckcxncn. Hij zal over Kopenhagen naar Duitsolilaad verder reizen. Luxburg weea aùe joiunalisteo, die hem wildèn 'atervie-wen, ai, Het dagboek van den Tsaar. Oader de ia beslaggenomen nalaten&ohap van den 'l'siaar bevindt zich, naar V D. uib Berlijn verneemb, «(>- dagboek, v;aaria hij aajuwkexmig aainteekeningen lneld ook vax> versohillende politiake. aangelegenhedexi. !>? Sovjet meent hierin uibg©bre:d. materiaal te zullen vinderi voor beooa'deeling van de schuldikwe'Stie van dea oorlog ea is van plan ean ea anider be publicaeren. L>e kolera in Eusiaud. Volgens bexdohten uib Rusiand le Berèijn ontrvaasen, heeft de kolera zioh bhans reeds over seiheel Rusiand verbreid. In Zuid-Rus-land woedt zij bhans nieb minder hevxg dan te Pebrograd. Ook te Samara, Kaaam, Perni. Walogda, Oela, Oreaburg en andere steden zijn reeds gavallea van deze ziekte vooreekoanen. In Petx*ograd zelf sohijnt e ziekte de h " ' ■ ste dasren ai te nemen, Zatei-ri»"' kwamen nos 136 geval'len met doodelijken afloop voor. De terechtstelling van den Tsaar. Ilet « Hamburger Fremdenblatb » meldt; Uit heb laabsbe uib Halsingiors aangenomen nummer vaa het Moskonsche blad « Prawda » blijkt, dat de tereohtstedling van dea tsaar in Jekatheriaeahuxg met toesitem-miog der Mosikousohe regeering plaats had. Het blad bevat een beseh^jvmg der tereçht-BbelHiniS. De tsaar weird door de Roode Garde buibea de sbad doodgesohoten, nadab de Mosikousche regeering haar boestemming had g-eigeven. Trotzki moet aanvankelijk er tegen zijn geweest, maar daarop ziicih hebbea neergeiagd bij de meening vam zdjn kolle* ga's. De ex-tsar in wil in 't klooster gaaa. STOCKHOLM ,25 Juli. — Volgens bench-ten uit Mo&kou onbviing de pabriark 'lisjor oia van de vrcuegere bsarm door bemidde^ ling van een vroegere hofdame, een scnrij-ven, waaain de pabriark verzocht wordb aan haar ea haar kiaderea de inbrede :n een klooster mogelijk be maken. De bsaria zegt: verder, dat zij van haren mto gesohexaen weird en dab zij nieb eèiis bxj haar zieken zoon, walke in Tobote aehtergableven ia». mocht blijven. Het plan van het Fïansche ohensiei. PAHIJS, 26 Juli. — De militaire kritiikua van het » Journal des Débats..» deelt me de, fiai '-et pJàii vc;; der. - l^rst-salien -aanval door •geâieraCT i'eUiiu vivdfoeféid Av<a:d sn S»fis op 13 JuU ter goeuuicuring aan Eocix veor-gelegd wex*d, zoodat deze er sleohts een ïô" rmg aandeel aan heeft. De toestand van den groentenkweek in Prankïijk. De wel wat laab gékomea regein' is tob dus, verre onvoldoeade gevveesb om de groenteu\ voorhbimgst aaamerkedxjk te verbeterea, — aldus de Jfarijsalie « Temps ». De bavoorra-dinsr van het leger en van de burgea-lijtee be-votking in vei*sobe trroenten an aardappelen is moeiiijk geworden. De groenben he-obea zich m een te drogen g^ond aiet kunaea ont-wiikikeleo. Er is \ye;aig groeate, ea d-e voor-handen is, is itlein §xl miadex-waaraxg. Y ela groeatea kuxmem axet geoogst worden, onidac de sroad be hax*d is. Alleea enkele akkers, Waar voor eea intensieve besproexxmg is ge-zorgd, hebbea eeii tamalijk roode aporengsc, 'M) zlijn ecditer zeer kleia aaatal ea beviijidea zich meerendeels in de iJarijsohe landstreek'. Hun prcuduiktie, lioe kosbbaar ook, is buiten venhoudàog mab de noodyveixdiguxedea. la ai-vvaohxxng van den hertstoogst zul'ien de Pa^ rijzenaars, wat betreit aax'dappeden, sleonu over niauwe aardappaien uit Bretagne en u;t den omtrek der hoofdstad kunnea besolixk-kea. Zxi hebbea \^eel geledea eo de opbreagst is veel geringer daa men had verwacht. Da aardappel vaa lxet noorden, de zoogenaamda « Strazeela », zal dit jaar getlxeel onbbreiketn. Wat de herfstoogsi Letreft, ook deze wordt badreigd, indien niet overvloedise regena aan de aaade haar vruchbbaarheid teruggo-van. Overvloedige regens woi*den gOwensent voor het meercudeel der nog te velde staan-de graaxigew as3en : haver, mais, boejrweifc, en anderc, die door de droogte m zakere streken veal Le lijden hebben. Gçdukkig Zii de graanocjgs't goad aijn, en dian van verle-den jaar overtreffen, zoowe] onder optziahb van hoedanisheid als van hoeveelheid. De zaak Malvy. PARUS, 24 Juli. — Heb tlooge Hof heelt alleen gistermiddag z'tting gehouden.Heb ge-tuigeriverhoor heeft wederom ihebs sen&atio-neels opgelevard. Am-btenarea vaa dea alge-nioeac-'n vailgheidsdienst zijn weer in de ge-t tuigeaibank verschanen. De opvabting is op-n cuw bevastigd, dat de pacilistlsahe en de-faitistische propagamda in het mixusbene vaa binnenlandsehe zaken de groobsbe ver* drajagzaaraheid ea. toegeehijklieid oatmoebbe. Ook het getuigeniis van Riiflhard, dea vroe-gerea bestuurder vaa dea algemeeaea vei-lighe d&dien&t heeft die opvabtiog beves-tigd ; deze getuige was echter van meening dab die verdraagzaamheid strookte met dè politiiek der regeering, welke aann-emalijk is in tiid van corlog, en dab zij q-eenszics een ci-ondslag voor een ernsbige besehuldigiag voa mb. Verdre hebben getu'-genis afgeilegd de sol-daat Beauquiex* en advok.aab Desbons. Beau-quier getuigt over de zaak Lipscli^r en zija vexMaj-ingen worden door die vaa Sebilie en Gauthier bevestigd. Volgens deze getuigen heeft het ministère van binnenlandschalU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes