Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

831 0
03 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Februari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9g09v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : Blnnenland (Etapegebied uitgezondcrd), fr. 3.75 pcr kwartaal. (ALLE KCSTÈN INBEGREPEN) Men v;ende zich tôt de poslkantoreî». VERSÇHIJ^T 'S NAN3SDDAGS m si a S de ochtendteiegrsmmen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Ânspaefogasîi, 75 (8©«rs). Kantoor te CENT : AANKONBIGINGEN worden aaegent-men : 7.5, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. VERSCH5JNT 'S NAI&iDDÂGS met al de ochtendtslegrammen. Elke medewerker is verantwôoideiijk voor het-geen hij schrijft. Ongevraagde stukken woréen in geval van niet ©pnemiug, en^-J teruggezonden zoo er het noodifô porto is bîjgt<oegd. Hooldopsteller : Or. a eBé OIS CLEl-tCQ. Staatkundig Weekoverzicht. w Niet zonder " eenige ontsteltenis hebben vcilen bevende», dat de maand Januari om is, en dat we met den vredo feiteiijk. nog Met verder gevorderd zijn, a.» met Kerstmis laatslleeien, Jpdi ledoreen, onder eten îndruk van de toen blijkendb yenasseime eeasgezfc*iii«i<l dier twee tegeroover elkander staancvô partijen, nopeas co begmseieu der v reaescnd e ! h an oefa n g '-ii, m&end® dat het eluiteii van den afzcaKfoi'bjken vrcae titssenen Busianci eu de Middenrijkea, zoo geed a.s een aig©aanio aaaik was. Me# voetoe wel, e&t ae der Entente geguude be-denktijet een loufcer pidehtjpiegiiîg was en men meende dat, eeas dieu txjd voorbij, de bolejewifci zieii door niet yeui formaiiteiten m ter zouden gehouden adhten om voorgoed vrede, te suuilen. Men. had zonder Trotzlu gerekend. Toen deze te Brest-Litofck verscheen, leek het plots of de Bussen aan een vaatje WjJdea tappea en hun wemsch tôt vrede siuit>en had plaats gemaaJil> voor een anaeren wensch, naine-lijk d.'/'t-a, u« tjo'jjowikiseho r geeringsbeginseien oodî in de Micldemrijken te venspunten. Daartoe begon Trotzki nu een redekundig oiknsief tegen het moroei der Centrale hevolkmgen. Om ta siagen is hij vooi loiigciis zelfs niet fcerugges&hrokken. Door deze leugen s is Juj er in geslaagd een oogenrwik païuek t© veiwek-ken, maar toen dan is uitgekomen tôt welke bedonke-lijke strij-dmethodes de boisjewikisehe moraal het waagde liasse toyviucht to nemen, is in de Middenrij-ken de m.eerderkeid zich sterker dan ooit om haar re-geering gaan soji«ren. Heru-ing en Czerruin verwierven meè hun regeerings-venKLarilHg'en den steua van de overgroate meexder-heiid van heifc pariemoni. en de door de misnoegde mn-detfheden ontketende wci-fes^akingea namen EâBt de xiitbreiding die de bolsjewiki van binn-en- of buiten, lamd hadden verhoopt. û& demokrateii der middeJU'ij-ken zagen in, dat zij oiigelijk zoiuden hebben hun re-geeringen in den rug te va lien, daar de sclmld yoor het aanslepen van de ondciha&dciiragcn op de Kussen en niet enkel op hun regeerders seheen te wegen. Op dat ocgienbnk het moreei en het wc-erstaitdisvermogiigi. deir eigen bevolking ondermijnea. zou den vrede met bespoedigen, doch enkel Trotzki aanzetten om zijn ontzenu%vingspogingen met verder sukses pogen yoort to zetten en den vrede verder op de laiiige baan te sebuiiven. De bciderzijdsche oiidei'handelaara ziijn ondertus-eehon opnieuw te Brest-Litofsk aange'komen. van Kuhl-m-arm en Czernin hebben zich vooraf den steun hun-ner voiksyer tegertw co r digingen verzerkerd. Ti-oitzki daaii&ritegen komt in geheei a-ndere voorwaarden cil b'iijkbaar niet in de gewildô stemming om tôt een uit-slag te komen. Vôôr zijn teragfceer heeft hij voor ue Bail en van Arba.ders en Soldaten de vexklaring afge-îeçxl, da.t hij aaai de mcgelijkheid eei: cr overeeib&tcm-mmg twijMde « omdat do gi'delegieeasdica dex joew+t'ale jmcgcnùiieaeu ziuv©r kapitaJistisclie. belangen vertegen-wcordigèn ». AVe ziillen maar niet veroiîidcirstelien. dat-Trotzki zoo dom zou geweesb zijn, om niet to wotan dat de regeeringen der Centrale mogetodheden, net zoo mini als die der Entente trouveras, gecn bolsjewikii zijn. Trotzki sohijut dus den vrede niet te willen. En den oorlog wil hij ook niet. Hij wil clen wapenstilstaiid dus zoo maar eenvoudig bestendig en ondortusischeai zoo-veei mogeîijk vreedzame bcfcreK'kingen aanknoopen. Aldus blijven de maximalistische beginseion gaaf : men eluit geen imperialistisohen vrede en men voert ook geen immerialistisolien oorlog. Wij zullen 'nu eens afwachten of de Central en zieh tôt zoo'n « zottekensspel » zullen willen leenen. x x x Indien de bolajewiki den oorlog met de Centrafen niet ■wenschen te hcrvatten, dan moct men dat nog niet zoo-zeer aan hun vredejievend dan wel aan hun vrees om klappen te knjgen tocsehrijven. Waar ,die heôren het tegen zwakkeren te doen hebben maken zij zooveol om-elag niet. Zoo voereai de bolsjeiviki tegenwoordig al oorlog te- * gen een Wereld vijaaiden in den sehoot van het vroegero Bu&si&ehe rijk. De toestand is er zoo vorward, <tat het vooralsnog onmogelijk is zich aan een fomieele uit-spraak te wagen. Om te brginnen heeft Petersburg met Jassy gebroken. De Boemen.ers, die hun oogmeirken in Zewnbergen ver-moedelijk al larig hebben opgegeven, schemen als cchte reaalpolitici van de Kussische verwarring te wil'len pro-fiteeren om de hand naar Bessarabië uit te strekien, een land, dat al lang tôt de Boemeensche irredenta beihoort. Daiarer boven kreeg de Boemeensche regeering het te kwaad met de Bussische bcyisjewiki en zoo werd men geleidelijk handgemeen. Sint- Peterabiirg stuurde «en ultimatum, waar Jaysy niiet op inging. Tegen woordig zijn de ex-bondgenooten duchtig aan 't bakkedetien. Wij weten uit de geheime dokumenten dat die twee jncilcaar al lang met geen te best oog bekeken. Men zou nu wel eens een wedstrijd kunnen uibschrij-ven om te weten welke liouding de Entente hoeft aan te nemen in het Bussisoh-Bcemeenseh konilikt om aan haar belan-gen noch aan haar verbondspliehten te koi-t te komen. In do tweede plaats hebben de Bussen het aan den etok met Oekrenië. Zoo lang de Kiëfsche Bada onder één deken met ds bclsjewiki schoen te willen liggen was ailes opperbest. Trotzki aanvaardde zelfa de deelremiog van e,en Kiëfsclie afvaardigir.g aan de vredesoinderhan-delingen te Brest-Litofsk. Maar toen die Oekreniërs meer voor dadein dan, voor de schoone woorden van Trozki bloken te voelen was 't uit met de wittebroods-wekea. Er ontstond plotseling een maxjmalistiseji-Oekreensche filiaal te Charkof, -dat door de bolsjewiki nu als de ware vertegeiwoordiging der Oekrexiiërs werd omtliaald en tôt de vredestafel genood. En ondertus-sohen werden de maiinen van Kiëf slaags met die van Charkof ! Ten derde br.egen de Einnen het te ontgielden. Ook hier gebruikten de bolsjewiki hun gewéJddadige over-tuigingsmothodes om de regeering te Helsingfors te ver-jagen cil tegen woordig tei-roriseert het Bussisoh kanalje net arme Fmland weer erger dan in de tijden van den t&aar. Deze enkeîe beelden uit den Bussischen werboei ge-■ren nauwciijks een beeiel van den troosteloozen chaos, de greozenlooze anarchie, welke d&ar tegen woordig Tieerschen. Do maximaîietiscbe terreur roept in ons op-nfieuw het boeld der gniwbaaxste revolutie-tijdperken uit ge geschiedenis voor den gcest. De merischeh worden in _ de straten neergemitrailleerd, de vijanden der révolutie worden met borderden te gclijk gekerkord, zooverro zo niet als slachtofîers van gewefteiuooze aan-eliagen n&rgeveld worden, de pci-s verschijnt niet meer, het grauw plunderb, rooft en moordt, het léger heeft aile tucht. verzaakt en keert zijn kanonn'en liever tegen de binneiilaîidsehe dan tegen de buitenlandsche vijanden.Ailes schijnt er op le wiijzen dat in, zulke omstandig-hedein. de diageai der bolsje^-iki geteld zijn. 3STu nog et.eu-nen zij op de roofzuclit eencr gewetenlooae Booele Gai*-diei, die aile vijand'en van den Staat — de meerderheid der be%roîikiag, naar uifc de veikiezingen voor d'e Konsti-tvfante is geWeken — mug uitplundereai naar wifâeifcewr. Maair reucla begict het aantial vijanden aai'fc t» Was-Als eesmaal ook de hoagerwiood Sin.+ rettfi'ab'viit' ; ■■■■."' ét ovei'weldigt, dan is het de vraag of diezelfde getw.eiten-looze troepen, die nu e^n wciKtiiig in de hand'ea dei Trotzld's en der Lenin's zijn zich niet tegen dezen zui-len keoren. Iiei, moet voor de Centrale mogendheden geon aan-moeeiigend perspektief zijn in zulke om&taiidi'.glKden ! opnieuw vreile-so,idexhar.idelingen aan te knoopen met eon groep mj.nischcai, die geen geneigdheid tôt vrede-' sluitcn schijnen te bezitien en die anderdeels aheen ^ door een tijdeiijke maclit van bajoraetten hun serujnge-" zag weten te haidhaven. He-t gaat to-ch niet aan een eeriijke onderhandeing over htt zdf)>eschikkingsrecfit ] der grensfoevoJkmgen aan te bmden met een regeenr.g, die een vrij gekozen Konstituante door haar gewapenûe ' matrozeiL 1-aat uiteendnjveïi en de gekozenen van het volk als zoogenaamde vijanden van den Staat behan-1 deltî x x x De woorden, die door eten mensch gespraken worden, hebben voor hem vaak een andere beteekenis dan voor dengene, die ze hoort. Zoo b.v. aohten do Bussen de .Ouitsche verklaringen deanokratisen genoeg om er v r ed eison elerh an ciel mgea te latcXi op ingaan, terw.ji de ovengc J^nteoute van etœ ge-neel ander ge voelen was. l>e besi.e gevoeiens lainniin m zoo'n geval waareaeiloos worden als degene voor wien zo b^eloeld zijn pertinent blijft weigeren er goede ge-voe4ens in te zien . Lloyd George en WLsoîi hebben onlangs een ta-meiijk konikrete opsommjng tiuiner oorlogsetoeleindlcn gegeven. Daarop hebben de regeermgen oer Uentraie mogenohe-den bij monde van den Duitschen rijkskaniseliei', Jtlert-îir.g, en den Ooatenrijkseù-liongaar&cneai mini&tex van buitenlandsche ziaken, Czernin, ge'antwoord. Als* de heeren der Entente nu een,s van aiicfer deeg warein dan ze nu werkel.jk zijn, a.s er bij hen werkelijii eenige goede neigmg tôt vieoe te vmuen was, dan zou men elenken; na ziilue tweie redevoedingen kan den vrede niet meer ver ai zijn. ieitaiijk hebben de twoe gezaghebbecde leidei's der Centiaie poUtiek verkiaard, dat u>'e4;s zich meér verzet , tegen het beginmen van de onderiiaindfcUQg-en. v./.ernin ging zelfs nog verder. iiij noodigue ote Veredrjgcte-Btaten rechtstreeks lut om met Oo.->tenrijk een geoaeh-tenw&elmg te b^ginnen. Men kan bij minekr toege-vendheid vrede çuuuori, dat bewijst de ge^Stieelenis. En toc h heeft iedereen als 't ware elkn hmht*, dat zelts dio toegeeflijke iioudhg der Centrale règejeringen niet veel aa.de aan_dkii dijit brengt. Zeker, zij ste.rkt elo stei.ing dor politieic m het binnanland. IMcoit is Kùhlmann sterfcer geweest_ dan nu lî.j do DuiL^seiie^ voùks-vortegenwoordiging ffeitejijk aohter zich voelt. En van C'zewnn mag wel hetzeltde geaegd worden. Maar de eérste weeikiam-. hunner redeyceiirgen bij do Entente wekt niet den indruic dat v\ eeeistdaags vre-de in 't vooinit-zicht hebben. Het is niet ap het oogeai-blik, dat mon, den sta'ijd te ailien kaaiteu weer voelt ont-brandon, dat mai vrode mag ve"\vaebuS'. Hot is na-tuurlipk wa;u-i.chijnli]k elat W'ilsoii opnieuw zal antwoorden. Eu de Entente wellicht ook. Er woidt verteld, dat te Parijs Or.an/io zou toalating hebben ge-kregen om ditmaai namens de i^ntente te antwoorden en elat hij daar ook eteuu voor de Itadiaansehe plannen zou hebben gekregen. Men wect dat de Italianen over de jongsite rede van Lloyd Geoige zcer ontstemd wartea. Al dezo vre-desonderliandeèlngen op afatanel zijn noodzakelijk al-vorens men lot de eigeadijke diskussies aan de groieiie tafel kan komen. Zij zuiveretn de atmosieer. En wij mo-gen wel zeggen, dat we 't doid nacleren. We krijgcm met den dag k.aarder inaicht in de doeleinden van elke par-tij. Maar door welk een rijstebrijberg van mlevoerin-gen ziiUen we nog heemnoeten, vooraleei" die doeieinden cindeiijk voor verzoenmg zullen vatbaar blijkru ! xxx '« In Vlaandieren is de politieko zeJistandigheid in haar worelingspeKode. Voortvaren.de aktivisten hebben er de , eerste "lundiamenten van gelegd. De ai te leggen weg is i hatuurlijk nog zwaar en zoolarg we geesi vrette hebben, 1 kan er van e.en volledige zelfstandigheid geen spra-ke zijn, daar het vanzelfsprekend is, dat de bezeiter thans elo voogdij over het land uitoefent. Iloeverre-deze zelfstandigheid zich zal intstrekken werd tôt op lie den noji' niet medegedoeld en dat zal clan ook wel de redeai zijn waarom de komriientaren in d'en vreemde nog vee'-ai rniat voorbehoud geuit worden. XXX In Franki'ljk heeft men nog emkel oog en oor voor de « affaires », de scliaa.idaalz.iken. Sedert de beruohtc Dreyfuszaak schijnt het Enansche puWiek ciet meer zoo'n kolfjis naar zijn hand gehad te hebben. Ware 't na geen oorlog geweest, wat een zaakje voor de rapor-fcars en voor de boulovardpers l Wat zou de geheele wereld in ppanniag geWeest zijn ! Cail'lanx zit dus aenter slot en grenclel in de geyange-nis der « Santô u te Parijs. Ho® wcinig ernstig het Fransche gereeht zijn taak opvat blijkt wel mit de ge-ringe kieakciurigheâd, die die pers aan den dag legt en mag leggen in deze zaak. iNog vôôrdat één deu- beklaagden is gehoord 'wordt geheel het publiek tegen hen opgezet^ Men verspreidt eehte of vaische dokuiî/enten in die pers, die de sehuld der terechige-sOddeai/motu suggerceren aan heel de open-baro opinie en ten slotte aan hetgereeht zedf. Wee de rechters, die een e:rlijk vonnis tegen het volksgeweten of tegen den w:il der rogôerirug zou den uitbrengen! Zoo sohijnt thans ailes zich tegen Cailiaux en de zijnen ta keeren. De réactionnaire Oiememceau gebruikt al de wapenen mn het staatsgezag met een ongehoorde ver-fijnmg om zijn grooten tegenstaader scliaaikmat en zoo voorgoed van kant te zetten. Al lijkt voorloopig de ovennacht, waartegen CaiMaux zich te vei-wiea^en lieeft voor hem tien strijd wel hope-loos te maken, toch zou men ongelijk hebben Clemenceau reeds als de overwinnaar te beschouwen. De zaak is nog maar geiheel in 't begiln van haar ontwikkeling en er zal nog veel water door de Seine moetan loopen vooraleer kapitein Bouchardon die netelige « affaire » zal hebben klaargesponnen. En niemand w,e©t welke « coups de théâtre » de Fransche politieke regie ois mididlerwijl neg vooibehoudt. Ondertusischen is <ie zaak Malvy vôôr beit oppeirste gercehtshof begonnen. Men weet, dat Malvy als minis-ter van binruenlaridische zaken door Léon Daadet, een der Fransche « camelots du Boy » besehudd'gd werd ge-durencl'e verscheidene jaren de geheimen van Franfcrijk aan de Duitsche regeerirg te hebben uitgeleverd. De Senaat, die als Hooggerechtshof dienst doet, héeft bc-slotcsi de zaak nog nader te laten ondlirzoekein. Ze wordt dus weer voor eeai tijdje verschoven. Als t maar niet wordt als met de moord op Jaurès! De beschul-digdo Villain waeht Irnast vier jaai" op ekn vonnis! Ondei-tusselicn heeft de « Daily Mail » zich eens gea-mufieerd met een optellling to maken van het aaœtal pe-rsonevn, dio tegenw'oordig het Fransche pnbhek bij de politieke schandalen bezighoudcai. Het zijn er heel wat en. de opsomming is vvel de moeite waard hier te worden overgedrukt : Nummcr éién op de lijst staat Duvai, die voormalig hoofdredakteur van de « Bonnet Bouge », die met Frttnkrijk'& vijanden in wbÂHding zou hebben gestaan. : ïlaivy, «-x-Mîtisler Van biuWe'nlaadsch» za- ken, besehuldigd van mec de lieden der « Bonnet Bouge » vriendsciiappelijke betrekkingen, tla hebben aaaige-Knoopt. Hij is m Augusms j.l. aigetreden; Leymarie, hoerfet van Malvy's département, later chef der politn'eke politie; Ttirmed, Kamerafgevaaddjgde, beschulaigd van verstandhouding met den vijand; Bolo, biaxkier, door den ex-Cluacûive van Egypte tôt pa»ja varkeiven, heeii-iiet gtild van do « Duitsche Bank » aandeelen in het Parijsehe « Jouraïail » gekoent. Betsehuldigd een eter s'OOi'niaamiste agencé in te zijn van de Duitsche kuipcnjen u Franknjk; ir'orchene, mod^plichtige van Bolo; Caval-lii», voomialig Italiaans.che Kameraïgevaardigde, Stond in verbiinding met Bolo en zit te Bomo in hechtenis; sEnator Humbert, vmeger voornaamste aandaelhouder van het « Journal ». Gedurende geruimen tijd één van Frankrijk's beste militaire kritici, bovendiein ondor-vooizitter van de legerkommissie van den Senaat, waar-van Clemenceau voorzititex was; Lenoir, advertentie-makelaai-, later een dsr aar.,de,e4'hemders van het « Journal »; Dessoudiee, advofcaat, raadsman van Lenoir; Monier, voormalig prQ ideint van hot Pai'ijsche beroeps-horf. Trad af, naclat hij ten onreohte Boilo's recihtseha-pi.nheud teger.,over senalor Humbert gewaai'borgd had; kapite.n Paix-Seaflles, beschUidigd dolcumenten over het Saloniki-leger door benu ddeling van Bolo aan lXiitschla,nd te hebben verstrekt; Munir piasija, voormalig Turksch gc-zant te Parijs, door het « Jourral » beîast met het instedlen van een onderzoek naar den binnen 'anekchen toestand in Duitschland. De artikeAen over dit onderwerp werden voor een ka-mpagne tegeri Engeland aanigow-prid; Lousatilot, afgie\'afirdigde voor Landes, besohuldigd van het hou den van bospretkingeai met don ex-Ç!hedive: Paul Comby, veormalig rechter, van hetze.fde bescliuldigd ; ten slotte Cailiaux, besehul-diigd van, verstandhouding met Bolo en amdere aventuriers en van pegingan te hebben gedaan om het Fransch-Engelsch verbond te veirbrekea tijdens zijn be-zoeken aan Italie en Ziiid-Ameiika. Met zulke middeien wendt Cfemenceau de aandacht der menigte van de groote vredesdebatten in de Centrale ri jkèn ai ! xxx De Haversche regeei'ing heeft eindelijk gear(twoord op het vredesvoorsteï van den Paus. Het anwoordt is gedagteekend van 24 December on schijnt dus ongeveer 6in maand door ele eerie of de andlere conauur achteige-houden te zijn geweeet. Op één maand kwam het nu v\cl-is-waar niet meer aan, gezien dat antwoord toch nagea oog als mosterd na den maaltijd komt. Het voor-stlE'l van tien Paus was immers 12 Xugus'tus gedagtee-konrl ! Dat bel et nie^t, dat Havere begint met dex en ver-liazenden aanhef, dat, de regeering zich g e h a a s t hoeft om onm iddellijk r.a de ontvangst der bootl-schap te antwoorden. We- weten dus wat men in Ha-vero eloor h a as ten en door onmiddellijk ver-staat ! Voor 't overige bevat het antwoord niets mierkwaar--''"«ÎS.ç fiMi x x x To Nottfngham hebbeD, de Engefeche ai'beiders hun jaarlijksche vexgadering gehouden. Camilfe Huysmans heeft er gespiciken. Dit is op zich zelf al typisch. Huys-mams is immers ele man van Stockholm, het door de Entente vroeger zoo gesmacto. De vooi'ziter Purdy hield er eien oorlogszuehtige rede, die Beater natuurlijk raar liet vastoland heeft gekabeld, maar van 't ovierige der débatten weten we i>efcrekkelijk wcinig. De verga-fkruig n«m in elk geval een motie aan, die met strookt met eten geest van Purdy's rede, en waarin de geallieer-d e l'egeeringc-n dringend worden uitgenoodigd hun oor-logsoogmerken klembaar te maken. x x x tIn Turkijeis de staat van belcg opgehevean. t: xxx De neutraien Noorwcgen, Zweden en Hodland zijn i'ci'Rd?lijk tôt een prjnlijken stap nooelgedwongen over-jàgîgaan. Liever dan duizenden te blijven betailen voor lirgeld van hun scliepen in Amerika, zu^itui dfeze sphe-pi^n voortaan in elienst der Ameiikaariscbe regeering gaan varan, bij voorkeur in do betrekkingen met Zuici-Amerika. Welke ele contraprestatieis hier voor zijn is jp.og riet met zekerheid bekend. x x x • In een verklaring van den Japanschen premier be-tuigde deze dat Japan zich geheel vereenigde met het bosluit der geallieerden het zwaard niet neer te leggen vôiirdat een eervolle vredie was beredkt. Hij dreigde, dat indien tengcvolge van de teestanden in ltu-sland die vrede in het Verre Oostea werd bedreigd, de regeering niet zou aarzelen de gepaste maatregelen te nemen. EngifJand on Japan deolden de bolsjewiki mede, dat een te Vladivostook aangekomen sm'aldeel hun onderda-oen mo,et beschermen! DIEB1K. Vredesonderhandelingen. De onderhandeîingcn te Èrest-Litofsk. BBEST-LITOFSK, 31 Januari. _ Vandaag werd onder voorzitterschap van den minister van buitenlandsche zaken, graai Czernin, een zitting gehouden der Duitsch-Oostenrijkscih-Bus'sisehe kommissie ter regeling der poiitieke en territoriale kwesties. Vôôr tôt de daigorde over te gaan, logde Trotaki een verlaaring af, waarin h < er op wees, dat do Duitsche bladan dio hem vandaag ter hand kwamen eeai, naar zij aaaigeven, telegram van het P. T. A. bevatten dat, wan-neer men er geloof aan heoht, een zéer slechten invloed op d&n gang der onderhandelingen kan hebben. Daarin werd het ®lat aangeliaald eenei- rede elie hij zou geihou-dèn hebben op het derde komgres der arbeiders, soldâtes- en boereuafgevaardigden ; daar heeft hij werkeîijk dpi gang der vredesonderhandelingen te Brest-Litofsk îmeengezet en zijn persoonlijk standpunt, hot stand-puriit der dalegatae en zijner regeeripg uitgedrukt, vol-gens het tedegram zo-u hij gezegd heboen dat de Bussi-s^ie deJegatie geen afzoneleriijken vrtede zou sîuiten; dit bericht is louter verzinsei en is juist het tegeaiover-t^febelde van fcetgeen hij gezegd heeft. W& voorzitters der O os teni' i j ksch-H cm gaar sehe en Duitsche delegaties verklaarden dat zij den oorsprong der mededeeling in kwestie zouden onderzoeken, waar-op tôt de dagerde werd overgegaan. Graai Czerruin Wees er op, dat de kommissio tot-nog-toe de kwestie der gebied;n besproken. heeft, die door troepen van bat Duitsche rijk bezet zijn. Hij steld daar-om voor te pogen, een z.kere klaaiiieid over do gebic-den te sehapen dio door Oostenrijksch-Hongaarsclio troepen bezet zijn; vooraleer op bijzor,deiheden over db kwestie in te gaan wrl lri nochtans doen opmerken dat de heéren der Oekreensclie delegatie op het- standpunt staam, dat zij ail een cai zelfstandig over deze vraag te dpdci'handelen en to beslissen heibben ; hij verzookt daatom den voorzàtîSr der Busisische delegatie zijn staddpunfc daarover te doen kernen. Trotzki antwoordde, dait hij in naam ïijner regeeiiing en der Buîisisohe delegat-ie met ailen nadruk daar tegen •pfcomb, dat (le déî«^a^t9 ran de BtVda van Kief zich op het standpunt steit territoriale vragen eenzijdig en zelfstandig op tie lo^sen; zijne opvat tint, wordt nu nog meer kracmt laijgezet doeweiat twee veaeegeaiwoordigers van. het uitvoerend komiteit der rcpubliek Oekrenië, in het verbond der Bussicho dedogatie, aan de onderhandelingen deelnemen; wat do maieaieele zijde aanbeJangt, is hij van meenitg dat de vraag over de doeinemiJig cter delegatie van de Bada van K.ef aan de onderhandelingen te Brest-Litofsk meér als een kwestie van het ver-K'den dan een kwestie van den dag of der toekomst op te nemen is, en dit op grond van verscheidene berien-ten en in het bijzcmder op grond van een telegram dat hij juist otvangen heeft. De miid&ter van buitenlancische zak^n, graaf Czern.tn, zegdo Jaicrop : Ik ge.oof, dat er tusschen de heeren der Oolîreensche en aer Smt-Peteisourgsche afvaardiging ean besiiat verscliil van meemng bsetaa-t. De heeren der Bussische afvaardigmg gen-en mij voorzoker gelijik, wanneer ik zcg dat het noodzakelijk is deze kwestie op to helderen. 1k zou elaaroon voorstellen zoo snei moge-lijik een voile zking to houd:em, waarop deze tussciiea ele regeering.cn van Smt^Petei'sburg en van Kief bij te leggen kwestie geregeid wordt. Ik zou sleohts nog een mededeexiig weaisenen. Wanneer, gelijk ik mij horinneT, op do cersto vergatleringen de kwestie dor territoriale afbakenmg- tussenen Sint-Potersbuig en Kief besproken werd, zoo heb ik verstaan dat het over de greazon ging, wc-Jfo Oekrenië en liet door Smfc-Petersburg bestuûrde gebied zouden schcidea. ik had echter niât versitaan dat do grenzen van Oala-enië en Polen het voerwerp van bijzondero bosprakingen met Sint - Petersburg moesten »jn. De vraag, wejke ik mij verooiioof te stellen, han-delt daarover of het standpunt van den heer voorzitter der Bussische afvaardigmg zich aldus laat samenvaitten, dat Oekrenië over de kwesties van ean zelfstanôigen Oekretnschen sfcaat^ bijzonder over de grenzen er van. in 't geiheel niet alleen beslissen kan. Heer Trotzki artwoordde, dat het natuurlijk is, dat, incl:en Oekrenië als geheei en al vrije en van Busland onafîianfceJijke repub.iek zou bestaan en zou blijven be-staaE', zij al de kwçades van haar staatkundig leven, dus ook terriioriale kwesties, zelf zou kunnen opiossen, maar dio Oelcrcesnsche regeerinig, welke hier vertegen-woordigd is, staat op het standpunt, eiat Oekrenië een gedeelte yan de federatiiev.e republiek Buslard vormt en daarom is het noodzakelijk, dat. deze besiissing geno-men wordt op den huidigeai feitehjken grondsfeg uit-gaantle van lieit basluit de Bu-sis eh e regeering ftxl era-tief op te bouwec,. Op vea-zoek van snaatssekretaris von Kiihlmann gaf do heer Trotzki keimis van den inhoudt van het door hem genocnida telegram, volgms hetwelk het greotste decl var: het gai-nizoen van Kief t-o-t de Oakivensehe re-reermg der Sovjeis is oveigagaan en de Bada nu nog sleehts korten tijd zal bestaan. Op voorstel van den voorzitter werd daarop be'sloten, de bevoegdheid der Oekreeiteehe delegatie voor territoriale vragen in- een VOital!5sr,v„2^!'Hr5ffi,..jdiG. »--• xssm «aa.^lu«J<u in aanwe;agheid der Oekreensclie vert°genwooreligers te bespreken. Tôt «lot vroeg Trotzki het wcord om een toespraak te houekn, waarin hij zegde dat hij door de pers vemo-men heeft, dat staatssekre taris von Kuhlmainn aan den Poolsehen minister-voorzitter Koecbarejevski eon brieî gezonden heeft, waarin hij modcdealde, dat hij de deeb nesning van het Poolsche ministeiie aan de vedeson-dea-handelingen zou verdedigen ; hij vroeg om inliehting of deze kwestie op een dor eérste zittingen zou besproken woixkn. Staatesakretaris von Kuhlmarn verwees naar znne meei-maals lieriiaakle verklaringen ovar deze kwè8tie, dio samengaat met de kwastic der eik&nning der s la ai s-persoonJijklieid der bezette gebiedeai door de Bussische delegatie, en drukte do lioop uit, dat het mogelijk zou zijn jdo vraag voor een dor eerste zittirgen op de dag-ordo te plaatsen. Minister van buftetilandsche zakein, Czernin, voegdo hier aan to©, dat hij van zijnen kant de komst van Poolsehe vcrtegenwoord gers onder bepaaîde voorwa-a.r-den, zeer warm bifgroet. Hierop werd de zitting gcsloten. De Toestand in Rusîand. NKUWS AANSLAG OP LENÏÏT. AisîSTERDAM, 1 Fetruari. — Volgens de « Daily News » werd er een niemve aaas!a& on Lenin gepleegd. Een in student vermond persoen droog in de Smoiny-irichting en loste een revolverschot. op Lenin ; het sckot iniste zijrï doel. i)e kerel werd aangehouden. De gevechtan. SINT-PETEB8BUBG, 31 Januari. — (P. T. A.) De tioepen der Sovjots hebben het station Bachmatsj bo-zet. Do_ officieren en adeilijiko onderofîiaieren trokken naar Kief terug, dat langs aile kanten omrimgd wordt. Daar d>o Mielden-Bada geen vertrouwen meer in de Oe-kix;eneehe solda,ten en aibtiders heeft, werd er een witte garde uit adeliijke ondemfficieren en afgezette Bussische en^Poolsche officjieren gevormd. Uit Sebastopol wordt gemeld : De steden Kesj, Theo-do-sia en Falta vieien in de handen der Sovjets-troe-pen. Bij Simferopol bieden 7,000 Tartaarsche soldaten we or stand. Men verwacht de irneming van Oren burg. De generaal der kozakken Doetoff werd verslagen. De Eoemenen wijken. WEENEN, 1 Februari. — Uit Sofia wordt gemeld: Het orgaan van den gênerai en staf « Volai j Isvesti ja », meldt ujit Babadag dat de Boamensehe troepen door de Bussen gedwongen werden eenige steden van Bessarabie to ontruimen. Enkeèe Boemeensche gcneraals werden gcvangenen genomen en geïnterneerd. De Polen tegen A t maximalisten. BASEL, 1 Februari. — Havas meldt uit Geneve: Een te. egram uit Minsk bevestigt : De bevelhebber der i'ooi. sehe troepen heeft het liooidkwartier van het westedijk front ambtelijk verwittigd, dat hlij zich met de maximalisten in staat van oorlog bcschouwt. Dsmobilisatie. BASEL, 1 Februari. — Naar Havas uit SinbPeters« burg- meldt ,bevai het oorlogskommissariaat de diemobi-lisaiïie der klassen 1904, 1905, 1907 1908 en van aile soU dateai welke op 7 Januari 31 jaar oud waren. De anarchie. HAMBUBG, 1 Februari. — Het « Hamburger Frfem» denblatt » veinecmt uit Stockholm : Naar uit S(int-Pe-teirsburg wordt gemeld, veischijnen daar setleirt eenige dagen geen bladen meer. Groote onlusten zijn te ver-waehteai naar aanleidirg van den toenemenden hongers-nood.DEN HAAG, 1 Februari. — De « Daily Newls » meldb uit Londen: Buiten do maximalisten besstaat et tle Sint-Peîersburg nog een operbare anarchistische groep df.ei sedert eenigen tijd pogen het de boodsehappers dar Entente moeilljk to makeni. De Engclsoii'c, Fransche en Amea-'ikaansaho boodschapparis onlvangen di'edgbrievea waaa'in ye'ïïï<icMiigsmaatraffeilet"i en ancir're aanslageh aangekondi^ woroea inditn zeket'« «liarsh'ibttfîï, die iai 5® JAARGANG. N. PRIJS Î ^ 6 CENTIEM. 20N DAG 3 FEBRUARI 1918 ■— «m '■.■IIBI'hi ■——BMIBMI imuinm i.uw^gute^^aB—iagac——i.«inwinm iT-r-axBacarwrfTrfc;»ffHif.M F ■MKggaanr^rMwnrrrTimiTwiwi 1 i iMMiajMMju_ijL_jjjaiu]i_LLij — i i iiiimii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes