Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

883 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 April. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bz6154fk0j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRUS : I Ongt^gi, ,b*ta. HoofdopsteUer ; Dr René De Clercq AANKONDïGINQEN worden aangenomen : Binnenland (Etapegebied mtgezonderd), fr. 4.50 këHEEK EN KEDAKTIE ■ H EU:t medewerk" 75, Anspachlaan (Beurs). - 52, Wannoesbere. (allek'osten indegrepen, '"""SSdtaTpSSj?m * R«ysdaelstraat, 9, Anderlecht. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Men wende zich tôt de postkantoren. bijgevoegd. PUBLICITEIT: g ' Office de Publicité, 36, Nieuwstraat Brusse! L—' i—— 75, Anspachlaan (Beurs) . . . HET DUITSCHE OFFENSIEF. DE BESCHIETING VAN PARUS EN DUINKERKE. - DE VREDESONDERHANDELINGEN MET ROEMENIË. OPRICHTING VAN DUITSCHE RECHTBANKEN. De stemming te Parijs. BERLIJN, 2 -upnl. — Het veriioor van een gievauigea genomen Franschman, welke voor enkele clagen uit Parijs naar het front terug-gekeerd was, geefi een tanielijk heider, ten minste door de ambtelijke censuur niet be-invloed beeld van de stemming in Parijs naar aanleiding van, het Duitsch ouensiei. Nietfce- fenstaanae aile voorzorgsmaa'regelen lu in ouden der blacten, is de îeitedijke toestand ?.an de Duitsche troapen aigeipieen bekend. Metn weet hoe zeer Amiens bedreigd is; m en hoopt echter nog dat de Fransche res&rven sterk genoeg zuiten zijn, om het oû'onsief te sbuiten en de Duitschers, gelijk bij Verdun, door een sterk offensief, in hun oude stedlio-gen terug te weipen. Mocht dit niet geiuk-ken, dan zou de Fransohe regeôring niet wii-Jen dat de Duitschers naar Parijs oprufcken, majar in omderhandelingen treden. Reeds nu heeft het sukses van het Duitsch oJiensief in Frankrijk d'e stemming tegenover Fngeland zeer ongunstig beïnvloed. Mea is onthutst, dat het Fransche ieger'tër liulp van de Em-galschen moest snellen, we.'ke slecht gevoch-ten hebben. Aan de gevechten vôôr Verfchin héeft geen enkel Enge-sch soldaat deel genomen.De stemming in Frankrijk. BEBN, 1 April. — Volgens de « Matin » hebben de afg e vaardig den. ingevolge de ern-stighedd van den toestand, er van afgez*:en in Paaschverlof et gaan. Volgens bladien uit Lyon komen er door Parijs en voor&teden on-ophoudelijke kolonmen vluchtelingen uit de veroverde gebieden, welke slechts het aller-noodzakelijkste meevoeren. De spoorweg van het noorden is niet bij machte allen te \or-voeren. De burgerlijke bevolking van Amiens is reeda van 25 Maart af we^gevoerd. Atrecht is geheel en gaasch ontruimd. Men gelooft tet er eerlang verdere zware gevechten zul-len plaats hebben en dat men een nieuwen «rugtocht yoorbereidt, moi verklaart ech jer dat de 'toestand voor den slag aan <le iïarce in 1914 veel sleohter was. Repington over de gevechten rond Albert. ROTTERDAM, 2 Aprd. — Volgens een ue-richt van d/e « Nieuwe Rotterdamsohe Courant » uit Londen, gelooven de Exigelsche biaden, Hat het alneanen der geveehtsbedrij-vigheid in den sektor Albert slechts van kor-ten duur zal zijn. Kolonel Repington schrijft on der meer : Het hoofddoel is. dat de Entente haar front met doorgebroken behoudt. tôt dat doe. moet men, zoo noodig, ock bereid zijn zich nog v-erder terug te trekken. Hij hoopt dat men, indien dat-noo(iig mocht blijken, daar-toe niet te laat zou besluitem. ' Engelsche persstenunea ov&r het ofisnsieî. BERN, 1 Aprrl. — De vertrouwelijke toon die de Engelaohe peiis de vorige week aan-sloeg tegenover het offensiei is nu in een merkbare bc(drukte stemming veranderd, en wel vooral in de konservalieve biaden (libérale kwamen nog niet toe) van Maandag. De ii Times » schrij.lt: De wetredd ataat tegenover een bijzondeac kriais, en op dit land rust de gansehe zwaai -te van den strijd. De Britsche volkeren zijn zich ten voile bewust, dat de toestand nu emstig is an krit.sch ,maar ze zien de fedten met moed in de oogen. Zij hadden gehoopt, dat hunne groote inspanniijgan aan iden vex-waohten aanval van den vijand sneller en volstrekler paal cm perk zouden stehen. Juist de groobte van deae inspanningen maakt /dat nu den terugtocht een grootere ontgooche-l'ng is dan. m de herfstmaaadeïi van 1914, maiar we willen den toestand in zijnen auch-fceren en praktischen aard nagaan. We hebben een zwaran sla" gekregen en we weten dat, maar we voelen, dat het nog slechter is hem te overdrijven dan hem te verminde-ren. We stellen het grootste vertrouwen in ona leger, in Ide oude Fransche waponfeiten van de Marne en in de andere helpers vaa gene zijde van den Oceaan. In een tweede hoofdartikel heet het: Het feit kan niet vea-stoken wordlen, dat de Duitschers Donderdag, bij het begin van den grooten slag de vérded;®ingslinie spoedig dooibroken hadden. Het doel van da.t snel en sterk optreden is oogen&chijnlijk het groote strategische puât Amiens, en, ofschoon dat nog ver %t, is de toestand emstig genoeg om deze ïamp te gemoet te zien. Den val van Amiens kan drie gevolgen hebben: Hij zou het den vijand mogelijk inaken onze noordedijke linie te bedreigén, hij zou hem heipen, tegen de haveas vaji het Kanaal te handielen, en hij zou de veiiigheid van Parijis emstig bedreigen. De » Daily Telegraph » troost, dat het bij de Duitsche doorbi-aak niet om een strategische rnaar een takcische doorbiaak te dotn is, tijd" ns dewelke de z ch. verdedigende troe-pen in ver der gelegen stedlingen teirugtrok-ken, zonder de vooling met de verbinding langs weerÈzijden.t-; veii'^ezen. Het«blad plutt noch tans vol betéekenis : « Alles^ wat we voor ons zelve en voor de toekomstige beschaving weaschen, aile stre-ven van ons ras en dat onzer bondgenooten staan in deze vreeselike gevechten op het spel. Onze gansehe toekomst is in gevaar. » De v&ldpost in Frankiijk. GENEVE, 2 Aprd. — Het Fransche deinar-emeait van ooilog heeft 27 Maart eeaie mede-deéling uiitgievaardigd volgens welke de re-^elmat;ge besteilmg dcsr postzendingen aan de militairea niet meer kan gaschieden we-gens de in gang zijade militaire op&raties. Te rekenen van denzeifden dag aanvaardt de B'ransche ve dpost slechts postzendingen be-stemd voor het ieger te Sa.oniki. Een Poolsch gszantschap te St-Petersburg. BAZEL, 2 Api il. — Een Poolseli gezant^ schap is te Sint-Petersburg opgericht gewor-den.De gevecht&n in Niemandsland. BEBLIJiN, % Aprd. — Een gevaiigen geno-men Engelsch soldaat geeft volgende be-sohrijviog van. he0 geveclit on het zoogenaamd N emandsland der bomme-streek. Wanneer de Dutltsche aanvai begon, ver-wachtteu wij taaks om ons te steunen. Zi] kwamen echter niet, daar zij door een Duit-^chea geschutoveival in elkander geschotcn verden. Nu dwong ons de vijand stelseimatig onder zware verl.ezen terug te trekken. VVij vei\oren daarbij onze machiengeweren en onze kanoncien. Wij wilden bevelen ontvanr-gen van den staf (der brigade, maar deze was iiiet te vinden, daar hij aile vijf minuten van tandplaats veranderde. Zoo hebben de Duitschers 'ohm ton slotte op de vlucht gedreven. Onze verliezen zijn vrêeselijk. lie Amerikaansche hulp. BERLIJN, 2 April. — Gevangen EngeJ-sche_ officieren zeggen dat de Amierikaansche munitie op de_ Levis-geweren niet paste, ei> men daarom niet in staat was dit belangrijk vapen te ge'bruiken; deze omsbandigheid is een der oorzaken van den val van Bapaume. In de Fransche Kamer. GENEVE, 2 April. — Over de Kamerzit-..ing van Vrijdag meldt de Zwitsersche pers .elegraaf : Het afsteminen over het opr'oepen van de klas 1919 werd door een belangrijk débat morafgegaan. Een aocialiat.ach afgevaardig de, welke het voorstel neerlegde, het oproe-pen der jongste ktassen van het naar Luiszen-den itler oudere jaargangen afhankelijk te mat en, verliet onder den indruk der protes-ten van de meerderheid der Kame-r de tri-buun en trok zijn voorstel in. Intusschen was de beschieting door de vèrdragende Duitsche kanonnen wederom b^g-onnen? Ter-W'jl het sredondier der Duitsche kanonnen in (ie zaal kloink, klom de afgevaardigde Pres-seraane op de tribuun en las namens de so-cialistische minderheid een veitoog waarm v&iklaard werd, dat de mindahei-d in haar tegeiisiand tegea de regeeungapolitiek gehjk vroeger' theoi'etisch voiliardt, betreurt haar imperialistisciie neiging, neemt echter de re~ geeringsvoorstellen naar aanleiding van den buile. gevroon eanstiigen toestand aan. De v"erklarmg luidt ongeveer als voigt: Wanneer wij tegen de oproeping tler klas sen 1916 ,1917, 191b stemdeiii, begon de stei lingsoorlog. De toeatand is l»xien anders. De vijand staat voor de deux, ihans is er geej tijd meer om over de oorlogSQoeieanden en vrede&dœLinden te spreken. Wij wiâien niei dat de vijand, tlie geureven door het bmtaal impeiialisme, zich op o^s stort, ook slechts een oogeiiblik kan vermoeden, dat hij inge vo ge tweedi-acht ons zou kunnen overwm-nen. Maar wij betreuren de politiek van het verleden. In 1914 hebben wrj ons met de verdedigi'-gsooivog uit ganschex harte eens verklaaid. Onze |Wjjfei ontstond in 191B. îoen bègûh men wn den ver'riieiingsoorièg te spreken. Wij poogdcn met onze zwakke krachten ie pretesteereo. Aldus onts^ond toen heti minderheitls-aociaiisuius. Op de no-ta's van Wilson en vau den Paus hebt gi] met een brutaal neen g>eantwoord. Dat was waawzin. Wij belreureu ook uwe houding tegenover de Ru&sische revolutie. De publi-katie der geheinie verdragen iieeft bewezen, dat uwe re^eé.ingspolitiek niet imrner die der reine verdediging was. Het van het tsarisme verloste Russische volk wilde even den ooriog niet voor;zetten, wolke in zekere mate een imperialistisciie karakter had. Deze twij fol hebt gij nooit kunneu doen verdwijnen. De Russische formuul « zonder annexaties en zondai' schatleloosstell ng » werd door u nooit zonder voorbehoud aargenomen. (Jw ant-woord was het wetgeren van passer] voor Stockhom en de .weigering vertegenwoordr-gers der Buvjets op de konferentie van Parijs toe te laten. Op deze wijze hebt gij Trozki en Lenin het geza^ in h and en gage ven. Wij ballen ook de vuist tegen de in het binnenland gevosrde politiek. Na Pre-semane stond de Zimmerwadder Raft'in D /?.:as r'echt. Hij betreurde i^ei ni'euw bloedbrtf. Frankrijk is slechts nojg een aardrijkskundig b grip. Het zal den buit van vrecmde volkeren worden, indien de regee-ring geen vredesonderharjdelirigen begint. Mel de ander ' Z:mmerwalders en vier andere socialisten stemde Rassin Dugens tegen de oproeping van den jaargang 1919. 5>e beschieting van Parijs. GENEVE, 2 April. — De biaden van Ge-neve wmemen, dat de schade tijdenis de laa.t-ste 48 uren te Parijs veroorzaakt door de projektielen der monstea-kanons van Krupp, de vroeger aangerichte schade aanzienfij'k oveirtreft. De bevolking heeft zieh ingerichi om haar eerste en tweede oiitbijt in de sta tion3 van den ondoraardschen. spoorweg te nuttigen. De begrafenis van de slachtolers der beschieting gaschiedt des nachts. Parijs wordt nof; bcschoten. BERLIJN, 2 April. — De « Kriegszeitung » meldt uit Geneve: De be&ehietirg van gister werd later dan naar gewoonte gestaakt. JNog^Jang na he vallon van de laatste bom bleven de straten verlaten. Het spoorwe^veikeer naar de voor stetien was tôt het uitersie beoerkt. Ingc-voig1 een verordening van den prefekt wer den de dafcen van talrijke gebouwen met ma-trassen belegd. ROTTERDAM, 2 April. — De « Nieuwe Rotterdani&che Cpurant » verneenit van de « Daily News » uit Parijs, dat het onderzoek der splinters der bomrnen bij de overheden het vermoedea verwekt hebben dat vier ka-nonnen Parijs beschioten, waarvan er twee dagel jks schieten . Ontploffing in een Fransche îabriek. BERLIJN, 2 April. — Het « Berlliner Ta-geblatt » verneemt uit Genève: Volgens « Progrès de Lyon » werden er bij een ontploffing in een munitiefabriek U Ai.gers 40 werklieden gedood. De vlucht uit Parijs. KEULEN, 2 Aparil. — De « Kdlni&che Zel-Lui; g » meldt uit Geueve: Ten gevolge van overvulling der treiinen nebbôn vele rijke Paiijsche families de stad in aoito's verlaten. Een verordening der re-georing verfciedt aan private auto's de stad te verlaten. Do Amerikaansche minister van ooriog ii naar Rome verbrokken. I>3 beschieting van Duinkerke. GEN l ,'E, 2 Apni. —- Men meldt uit Ga> ueve, dat de stad Duinkerke en vooral het liavenkwartier zwâar geleden heeft onder hefc bombardement van de af-geioopen m waarbij de stad uit vèiklragend gesclait bf sohoten werd. .. Veraadèrin^ van de AmerikaanStjhe * dienstplichtwet. AMSTERDAM, 2 Apr,J. — Over Parijs wordt aan een plaatsehjk blad uit Washington gemeld, dat de Semaat zinnens is het wetsontwerp over de di&nstplicht te veaande-ren; de jonge lieden, wei'ke sedert 15 Juni 1917 het 21e evensjaar bereikt hebben en welke op 700,000 ge&chat worden, zouden dienstplichtig z jn. De verandering moet nog door het Huis van Afgevaardigdèh goed ge-keuxd worden. De dienstplicht in Engeland. AMSTERDAM, 2 Aprd. — De » Times » meldt : Het Engelsch kabinet heeft er van afgezien het Parlement den 9 April te laten bijeenko-men. Intusschen wordt de nieuwe legerwet voorbereid. Naar het blad verneemt, zal de grens van den dienstplichtouderdom van 43 tôt 50 jaar verhoogd worden. Leest vervolg jn « Allarhande Berichten ». BEKENDSyiAKINGr^ De Belgische rechtbanken hebben sedert drie jaar en kalf onder nnjn bescherming on die mijner voongangers onafhankelijk in het sam sche land kunnen rechtspreken. Het Hof van Beroep te Brussel heeft gemeeod zijn ambt tôt een pohtieke betoogmg" te moeteri misbruiken waardooi ik mij gedwongen zag, zijn leden té verbieden hun ambtsbezigheden verder waar te nemen Andere Belgivhe rechtbanken met het Verbrekingshof aan de spits, hebben naar aan-leiding van deze feiten^eveneens hun werkzaam-heden treschorst. De gevolgen van dergelijke handelwijze, die het openbaar welzijn in gevaar brengt,zullen op de bevolking nèerkomen. Overeenkomstig artikel 43 van de Haagsche Overeenkomst betreffende de regeling der wet-ten en gebruiken van den ooriog te land, heb ik de oprichting van Duitsche rechtbanken be-volen, wier taak het zal zijn, de opehIWè orde en veiiigheid te handhaven. In afwachting dat deze Duitsche rechtbanken in werking- getre-c'en zijn, zullen de krijgsbeveLhebbers krach-lens § 18, lid 3, van de keizerlijke verordening van 28 December 1899 misdrijven en overtre-dingen vonnissen. Brussel, den 26n Maart 1918. Der General gouverneur in Beleien, Freiherr von FALKENHAUSEN, WMWWII ■■■!■! ■■■JfcMWMMH—B—H—H—B—BM—IW——B3MI l —— LEEST ONZE LAATSTE TIJD1NOEN l MET HET S DUITSCHE LEGERBERICHT VAN HEDEN MIDDAG 3 OP DE 3de BLADZIJDE. N# ©1. Prijs : 6 Centiem Donderdag 4 April 10184

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes