Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1421 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 April. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p26pz52h9g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

gilejaargàiig. — NT. llSf. Prijs : 6 Centiem Donderdag âS Âpril 1918 Gazet van Brussel AB0NNEMENTSPR1JS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr. 4.50 per kwartaal. {ALLE KOSTEN INBEGREPEN) vien wende zich tôt de postkantoren. Ongevraagûe stukken werden ir« geva! van aie opneming enkel teruggezonderi zoo ei tv ooodige poito U bijgevocgd. wSûaK»'* • .--VF : SWZiS, >•-/*»<•« , Hoofdopsteller: Dp F?esîé De CSerc S iiKHEEU EN KÈDANTIE • œi !■' RuystiaeJstraai, 9, Anderiecht S PUBL1CITE1T : 75, Anspachiasn (Beurs) —— Elke medewerkei is verantwooidelijk voo hetgeen hlj «chrijft. AANKOND1G1NGEN worden aangenomen s 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. PubliciteitDE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. LAATSTE TIJDINGEN De hedendood van von Richthofen. BERLIJN, 23 April. (Ambtelijk.) Naar aanleiding van den heldendood van kapitein v. Richtholen, liet de bevelvoerende ge-neraal den vol g e ruien oproep in het <( Verorde-niogsblad voor luchtstrijdkracbten » verschij-nen : Onze kapitein v. Richthofen. — Kapitein Manfred vrijfaeer v. Richthofen is van de ver-volging van een tegenstrever met teruggekeerd. Hij is gevallenl Het leger heeft een goeden en ireree^en helper, de jachtvliegers hebben hun kranigen en beminden leider verloren. Hij blijft een held van het Duitsche volk voor hetwelk hij vocht ene stierf. Zijn dood is een zware wonde voor zijn eskader en voor al de lucht-strijdkrachten. De wil, waarmede hij overwon. waarmede hij leidde, welke hi] overgaf, zal de wonde genezen. Bevelvoerende generaal der luchtstrijdkiach-ten.AMSTERDAM, 22 April. — De berichtgever van Reuter aan het front seint r De begrafenis van v. Richthofen was zeer indrukwekkend. De gevallen vlieger werd op een mooi klein kerkiiof, met ver van de pLats, waar hij viel, begraven. h.en afdeeling der K. luchtstrijdkrachten bewees hem de laatste eer. 0 G RL OG SB Ef^CiTrEÎNT/ DÏÏITSCHE LEGEKBEIUCHTEN. 24 Aprii. — Amb&slijk bericht vau hedoitmddag : KRIJGSVELD. Op de siagveLaen aan d'à Leie en aau de Somme bleef de gevechtsoedrijvigheid tôt plaaL.selij'Ke gevech-so^dernemingan. beparkt. Ten. noorden van Bede bestormciien wij ae hoogi>eoi van Vleugelnoe'k eu namen hier Fraa-schen gevajigen. Ton weisten van .belle Bloegdin wij Engalsiche aanvaJen ai. ilevige aanvalien van deai vijand ten noordwesten van Bédiune weidan lu onze voorposten.in-es tôt misiukkiûg gebracnt. Geveciuen op het terrein vôôr onze steliuigt-n op veie pdaatsen van he<t overige front levai'den gevangenen OP- Kapitein vrijheeir von Richthofen ie van de vemxging van een vijand bovan het sla^veid aan de Somme niet teruggekeerd. Volgens het Engedscih bejroht is hij gevailen. IN 11ET OUûj.Jii\. Finland. — De on der bevei v«an generaal graaf von dar Goltz s» aan de iroepen hebben de spoorwegkru spuntea iiyvinge en iioechi-macn; geaomen en ten noorden van Lakti zioh met hei Finache leger verbonden. Oekrajina. — In de Kri mJiebbein de troe-pen vain generaai Kosj biixaj.eropol bereikt. BERLIJN, 24 April. — Ambtelijk bericht: Een o£iZetr duikboolen, beveiheober ka,pi-tein-xuitunant Eoibe, heeit in de verloopen weken in het spergebied rond de Azoren en nabij de Kanar.sohe 6ilaaden elf stoomscliR-pen, vier zeilachepen en twee visschersstoom-echepen met gesameal'iik 30,622 ton in den grond gâboord, Hieronder bevond-en zich het roruugseich sioomsch.p " Neptuno » (300 t.), de Itaiiaan..-che stoomschepen « Gaetano Cos-tanza » (1027 t.), en « Luigi » (3,549 t.), als-ook het Engelsch stoom&ehip » Elias ton » (9,192 ton). De btid6 laatste waren bewapend en moesten in gechutstrijd overwonnen worden. Het 7.5 centimeter kanon van het Engelsch stoomschip werd buitgemaakt, de kapitein gevaagen genomen. Oader de zeilsohepen bevonden zieh de Amerikaansche selioener « JuTia France » (153 t.), « A E. Whyland » (130 t.), on de Engelsche schoeiner » Elisa Bird » (135 ton). De voor onze vijanden bestemde ladingen waren gedeeltelijk reohtstreeks voor militaire doeleinden bestemd. Zij be»tonden onder an-dere uit 3,500 ton erts, 6,900 ton zout, 8C0 ton païmolie, 4,000 ton kolea. an 4,000 ton stuk-goed waaronder vooral levensmiddelien, prik-kcîdraad, leder, enz. Voor de Dnitîche oorlogsekonom;? werden er 12 led'eren drijfrieonen van elk 100 meter tnecle^ebracht. BERLIJN. 24 April. — Arrtbbelijk bericht : In de i rr cht van 22 op 23 April werd een gpoobsch aangelegde en zonder in aanmerking eemende vooi'ulibrunging van krachton on- De Engelschen pogen te vergeefs in Vlaanderen te landen. VUF EMBELSCHE XRUlSERS, OSiE TOSPEÛOJÂGERS, ÏERSCHILLEHOE TORPEDÛ-MOTORBÛOTEN ik ncK csnun cccun^n deraomea aktie van Engelsche zeesU'ijdkrach-fen tegen oazesteunpuiiteaiin Viaa'ttder^ii. veir-ijdeld. Sa hevigv besehietieg van uit zee, arongen, onder dekldng van een diehten sluicr van kunstmaiigen nevel Jsicine kruisers, door talrijke lorpeuojagers en motoibooten bege-le.d, bij Oostende en /ieeurugge tôt oornid-dullijk onder de kust vooruit, met het pian de plaatselijke s^u zen- haveninriohtnigen te vcii ,elea. Terzeltdertijd zou, vo.getis gezeg-den van gevangcaen, çe>> axdeeliag vau vier kompagn^es ;,Oesoldateâ (Koyal iiiaiinea-s) de piér van Zeebrugge door een handgreep be-zetten, om al de zich daar bevia<lenue gebou-.weii, kaaonacn en oorlogsuuig, alsook de i-û de haveu lie « nde vaaraugen te vernielen. Slechts ongu\\ r 40 van lien heboen de pier bereikt. Deze zijn gedeeltelijk dood, getteei-tel.jk levend in onze handen gevaJien. Op de snaile hooge muren vap. de pier js van beide kanten met groote hevigheia gevochten. Vaa de aaa dan aaaval deel nem^nde zeestrijd-krachten werden de ldeiue kruisers « iphige-nia », « Intrepid », Kirius » en uwee atidere van hebzelfde model, waai'van, de namen on-bekend zijn, dichi bij de kust getorpedeerd. Ver der werdon diie torpedopjagers ein een groot aantal torpedo-motorbootetn door ons gescliutvuui' tôt zinken gebraeht. Slechts en-kele leden de^ bemaiiinuig" konden door oas gered worden. Bu.ten een aoor toi'P'cdotrei-fers verooi*zaakte beschadiging vaii'de pier, zijn onize haveninrichtingen en kustbatterijen onbeschadigd. Van onze zeestrijdkrachten leed slechtg een torpedoboot beschadigiiggn van zeer lichten aard. Onze verliezen aan menschen zijn garing. BERLIJN, 23 April. — Ambtelijk bericht vain hedenavonld : Van de ki'ijgsveldeu niets nieuws. BERLIJN, 23 April. — Ambtelijk berioht: Een onzer p^troeljes -stiet den 20 April 's namiddagâ in het greasgebied der Duit-sche bocht ten noorden van 'ier&cheiling op lichte vijandelij'ke strijdkraçhten, welke na. een kort geschutgeveeht in sneile vaari t.e-rugtrokken. De vijand werd verschdlende malen getroffea. Onze strijdkraçhten hebben geen schad,.' of geen verliezen geleden. OOSTS^3SIjiSSGH. WEENEN, 23 April.— Ambtehjk berioht : Geen bijzondere gabeurtenlssen. BULGAASSCH. SOFIA, 23 April. — Ambtelijk bericht vaû 21 April : Macedcnisch front : Ten westen van hét Prespameer an op enkele plaatsen in |de Cernabocht korte A'e-dmijdsche geschutovervalien. bi de Mo-gleca-streck werd het vvederzijdsch gesehm-vuur levendiger. Bij Koekoaroez hebbeu w;j door ons geschut verschillende vijand ujke voeivoikgroepén uibeengejaagd. lïolonime-n van het Fransche voetvolk poogden onze pos-ten ten zu'iden van Gevgheli te bereiien, werden echter bloedig aigeslagen. Ten zui-den van Doiran duurt de hevige geschux-bedrijvigheid voort. Aan het Stroema-dal verkenningsbedri]-vigheid.Dobroedsja-front : Wapenstilstand. TURSSCH. KONSTANTIN Oi'lïL,2a April. — Ambtelijk bericht van 21 April : Paleat"na-front : Van de woest' jn tôt aan de Jordaaa slechts geringe gevechts.bedrijvig'heid. Op dem oos-telijkea oevei van de Jordaan werden oi»-rukkende Engolsch0 pantserautos tioor ons feschutvuur verdreveii. Een tegen Maan en edsjas-baan gérichte oûderneining van op-standelingea mislukte, dank zij den dappe-ren weers and o.nzer bezcttiiigslroepeîi.0 ze ijlings aangevoerde versterkirgen jaagden de vijandelijke benden op de vlueht en be- ' rokkfde hun zware verliezen. Kaukaï us-front : Voortdure st: jWond nadeien onze tro<-pen Kars Osoergety. ten noordoosten van Batoam, werd gehomen. H'j UfcïË unuiiu atBuunu- FïtÀNSOHS. PARUS, 22 Aprii. — Ambtelijk beneht van 3 uur : Een vijaffidtlijke overval werd verled a nacht ten oosten van de Avre in de streek van Thennes aLyeslagen. Wij hebbej; gevan-gsnen gemaakt. Een ander vijaifjelijke overval ten oosten van lieims had met niee'1 sukses. Het geschut bleef levendig op ver-sch'i'lende ounten van het front. PARUS," 22 April. — Ambtelijk beneht van 11 uur : Niets te nielden gedurende d'en dag, afge-zien van tamelijk groote bedi'ijvigheid van het geschut in de streek Montdidier-Noyon. IT ALI A ANS CH. ROME, 22 Apnl. — Ambtelijk bericht : Langs het gansche froDt, kanonwur op i verschillende punten. HKGSLSOH. LONDEN, 22 April. — Ambtelijk bericht : Bij het .nvallen van den nacht, na een be- > sehie;iag ,deed de vijand een krachti^cu plaatSL-lijketn aaaval op onze stehingen in de omatreken. van Mesnil (noorden van Albert). Na een hardni,kkig geveoht tijdens hetwelk i de Diuitichers cr m s.aagden een onaer vooj -uitgeschoven posten te nemen, hebben w'j de.; vijandelijken aaaval aigeslagen. Gedurende den nacht hebben w .j onze stel-lingen in de vakkeu van Vitlers-Bretonneux, van Albert en van Rofoecq lidhtelijk verbe-terd. Een aanval liet pns toe op verschil-1 lende punten in de vijandelijke stellingen ten zuiden en ten noorden van Lens te dringen; wij namen gevangenen en maakten een macfh^ei^oweer buit. Wederzijdsch0 ^&u groote bedrijvigheid in verschillende vakken van het Engelsch front. 1 Het Duitschç geschutvuur was op onze stellingen op beide oevers van de Somme en van de Ancre gericht, al=ook in 't vak van Lens, 1 in de omstreken van Festubert en in het bosch van Nieppe . Hedenmorgen mislu'kten vijandelijke aan-; valspogingen ten zuiden van de Somme, m de buurt van Ilaniel en ten zuiden van het karaaal van La Baissée, vôôr Kamerijk. Ten noordwestea van Festubert deed de vijand, ; door zijn geschutvuur gedekt, kraclitige aanvallen, en slaagde er in een voorpost te veioverea na eea hevig geveeht. Wij voeitlen een tweede geslaagde plaatselijke orderneming in het vak van Robecq uit. Wij hebben onze linie een weinig voor-' u'tgebracht en 68 gevangenen geinaakt. Do Duitsche batterijen in dit vak samenge-bracht werden door ons onder vuur ge-nomenALLERHANDE BERiCHTEN. i BERLiJN, 23 AprJ. — Ambtejjk bericht : : Op 21 Âpril is kapitein iMarifred von Richthofen van een jachtvlucht aan de Somme niet teruggekeerd. Volg&ns onze overeenstemmende waarnemingen zijner be-geleiders en verschillende waarnemers van op den grond, vervolçde von Riclithofen een vijandehjk geevchtsviiegtuig tôt op een geringe hoogte, wanneer • waarschijnlijk een motordefekt hem tôt landen achter de vijan-del'ijke linies dwong. Daar de landing got*! afgeloopîa was, koestejde men de hoop dat voa Richthofen or.gewond zou gevangen ge-nomen zijn. Daar von Richthofen als vervol-j ger d<ior zijn viiand in de lucht niet kan getrofien geweeat zijn, zoo schijnt- hij het slaeb.toffer van een toevalligen trefïer van > de aarde af te zijn gevvorden. i Volgens d<' Engelsche berichten werd von Richtho'fen in de mabijheid van (de land'ings-plaats op 22 April met m-ilitaire eer be-5 gravon. ' De Kngel'cho ; eruîtoohi achter de Steenbe«k BERLIJN, 23 April. — To«n de Engelschen op het cinde van den slag in Vlaanderen in 1917 door een laatste krachtsinspanning Pa-schendale knnden nemen, hadden zc den oos-i telijkea rand van het golvende boogîand bereikt, doordat zij zich maanden lang hadden voorbereid. Zij zagen settoon van ae hoogge-legen plaatselijke kerk, die nu nog enkel een roode hoop puin is, op de vlakte, zagen voor hen de torens en geveis van Roeselare. Alleen nog een boogte in het voorgebied was nog in Duitsche hand. Engeland hoopte het opmarscih-gebied voor 1918 gewonnen te hebben, die den laatsten doorslaanden stoot moest brengen, het front van Ieperen oprollen, de duikboot-basis van de Duitschers ontrukken en België bevrijden. Maandenlang krochte het gansche Engelsche leger door het Vlaamsche bloedmoe-ras voorwaarts. Nu hebben de Britten in enkele uren den met bloedgedrenkten bodem met de historisch geworden namen van Passchen-dale, Poelkapelle, Zonnebeke en Langemark opnieuw moeten opgeven. In den namiddag van 15 April bemerkten de Duitsche \oorpcsten m hunne moddertrechters de voorbereidingen van den Engelschen af-tocht. Onnnddellijk volgde de gansche linie automatisch en mstinktief. Op lattenroosters, die op mgeramde païen bsvestigd waren volg-dén ze den vijand door de modder-wildernis en gebruikten de l>rccde, door de_ Engelschen aangelegde paalstraten om de Duitsche batterijen ie doen volgen. Nergens hadden de En-■ gelachen tijd gehad, dat te vernielen, wat zij met den moeizaamsten en langwijligen arbeid onder het Duitsch vuur had opgericht. Al deze inrichtingen kwamen nu de Duitschers te goed in dezen opmarsch door het slijk-gebied. Nu Uggen de Engelschen met de Belgan te zamen, die ze bij gebrek aan eigen kracht moesten tei hulp roepen, achter de Steenbeek. Den westelijken oever is voor de hardnekkigste ver-dediging îngenoht. Ten allen prijs willen de Britten bet bruggehoofd Ieperen behouden, Vag het bezit van deze treurige stadspuinen hangt het laatste overschot van het Engelsche aan-zien af. De Engelschen die hier in de handen der Duitschers vielen verkeeren in een anclere gcmoedssternmmg als de gevangenen van Saint-Quentin, Bapaume en Amiens. Met het verlies van de heetbevechte landstreek, waarvoor ze het bloed van het Engelsche leger geofferd heb-be.i, is het geloot in de Engelsche overwinning verloren. Wat aan gevangenen uat de bxht van Ieperen toekomt laat den lcop hangen. Hier tielpt geen bevel, geen nog zoo overtuigende bewijsvoering der oversten, men is vrijwillig teruggegaan. leder man voelt persoonlijk, wat het wil zeggen, de bloedige winst van den slag in Vlaanderen opnieuw verloren te hebben. Het is honderdmaal erger, de prijsgave van Ieperen dan die van Gallipoli, waar voor ailes de Australiërs hun beste krachten moesten laten, want hier liggen naast de massa graven der Austrahcrs, Nieuw - Zeelanders, Indiërs en Schouen de reuzenkerkhoven der beste mannen van Engeland. iea zeegevecht. DEN HAAG, 23 April. —■ Uit Londen wordt gemeld : De Admiraliteit deelt mede : Lichte Engelsche zeestrijdkrachten, welka op 20 April de bocht van Helgoland nader-den, stieten op lichte vijandelijke strijdkraçhten. Deze laatste trokken achter het raijnveld terug. Op zeer grootea afstand werden enkele schoten glost. Volgens onze waarnemingen werd een vijandelijke torpe-dojager gei.roffen. Al onze schepen zijn zoo-der verliezen teruggekeerd. Amerika wenscht home-rule voor ïerland. KEULEN, 23 April. — De « Kôlnisohe Zei-tung » meldt uit Bern : In zijn rede bij de derde lezing van het dienstplichvoorstel veiklaarde Lloyd George openbaai, dat het noodig was home-rule te be-loven, om door Amerika volkomen in den oor-log ondersteund te uorden. Amerika keurt de dieiistplichtuet goed onder eene voorwaarde, dat ïerland home-rule geschooken wordt. Hie- .io trcipen aaar .^ïlaaid? KEULEN, 23 April. — De « Rheinisch-Westfalische Zeitung » meldt uit Den Haag : Noorweegsche matrozen van een stoomschip dat de laatste dagen te Rotterdam binnenliep met een konvooi en onder geieide, berichten dat te Liverpool twee Engelsche brigades en in de andere havens der westehjke kust van Engeland eveneens groote troepenmassa's, ongeveer 30—35,000 man werden samengetrokken. Een vloot van ongeveer dertig groote, onder stoom gehouden schepen, ligt in de verschillende

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes