Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

182 0
04 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 04 Februari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 25 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fn53/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2� Jaargang � Nr 29 Prijs : ft centiem eel het land en f O centiem veer het Buitenland Donderdag4 Februari 1915 Wo�r V�ik, SUm i,a laai. DflGBimD VOOH 5T V�iflfl|�SCHE Ltfl|SLD Randschriften worden niet teruggezonden BEHE1EN REDAKTIE: 12, Zwarte fsv� Vrouwstraat, �2 Ter Nagedachtenis \fax\ LodewiJK d� Raet Op 24 November 11. kwam ons de pijnlijk verrassende mar* tos van het afsterven des heeren Jozef-Lodewijk de Raet, paa 44 jaar oud en reeds afdelingshoofd bij het Ministerie: van Nijverheid en Arbeid. - Hij was een taaie, echte Vlaming uiteen stuk, die een verleden achter zich iaat waar eenieder in ons land trotsoh zou mogen op zijn. Uit hem ging eene stille kracht uit die tot studie aanzette, rustig overwogen had hij een onverzette- lijk kraohtdadigen wil en zijn werk is zoo stevig, zoo eerlijk dat men het bezwaarlijk zou kunnen ai breken. Gedurende de laatste dagen die zijne vrienden met hem mochten doorbrengen, wanneer in de ge- sprekken over de beroerde tijden die we dooi leven, het hart over het verstand de baas was, kwam zijn koel nadenkende geest het noodige evenwicht her- stellen. Hij Was - ee)j teGOnb�eld-ilaixurjgani 4isf_} W6 Op 28 November naar het ksrkhoi van iSint-Gillis te Kalevoet vergezelden. Ten sterihuize werden rede- voeringen uitgesproken door de heeren Ju�n, alge- meen bestuurder bij het Ministerie waar de al'iijvige weikz&am was, Frans Reiuhard en Nestor IX- Ti�re. Hier volgt de diepgevoelde lijkrede �door den heer Reinhard, vader, uitgesproken ; Omdat ik Ylamiiig^ben. Van Eyck. AANKONDIGINGEN. Plaatsaan /ragen : 5 centiem per halven regel j Andere aankondigingen: 10 centiem ; Publiciteit: 30 centiei*. � Als voorzitter van het Verbond der Vlaamsche Maat- schappijen Van Brussel en Omtrek breng ik, namens de Vlamingen der hoofdstad, eene diepgevoelde hulde van dankbaarheid en hoogschatting aan den uitstekenden Vlaming dien wij gaan naar zijne laatste rustplaats overbrengen. Anderen zullen wellicht den welverdienden lof ver- kondigen van den bekwamen en voorheeldigen ambte- ! naar die, johg nog, in het hooger bestuur des lands eene verhevene plaats wist te veroveren, welke hij aan zijne groote begaafdheden en uitgebreide kennis, vrucht van onverpoosde studie en onverdroten arbeid, all��n te danken had. Eeneu ouden vriend zal het w�l geoorloofd zijn hier- bij te voegen dat Lodewijk de Raet in zijnen familie- kring eveneens ieders hoogachting en bewondering ver- diende. Voorbeeldige broeder, nam hij ten opzichte zij- ner twee neven de plaats van hunnen door den genade- loozen dood weggerukten vader in en, ootmoedig in het weldoen, waakte hij in allen eenvoud maar met onbeperkte toewijding over de opvoeding en opleiding zijner zusterskinderen, wier toekomst het voorwerp zij- ner gestadige bezorgdheid was. De eenige edele ver- wachting welke hij daarbij koesterde, was zijne neven te zien opgroeien, sterk bezield met zijn eigen ideaal en bereid om later hunne gaven en verworven kennis aan te wenden ter ontvoogding, verheffing en verede- ling van het diep miskend en stelselmatig veronacht- zaamd Vlaamsche volk. Als Vlamingen vooral' voelen wij diep het ontzettend verlies, dat Vlaanderen ondergaat in den persoon van Lodewijk de Raet. Onschatbaar zijn de diensten door hem aan de Vlaamsche zaak, de volkszaak bij uitne- mendheid in Vlaanderen, bewezen in den schoot der Vlaamsche Wacht van Brussel, van het Nationaal Vlaamsch Verbond, van den Vlaamschen Volksraad en in de besturen en kommissi�n waarin hij nog zetelde. En, wat voorzeker vermelding verdient, is het onge- meene feit, dat zijne trapsgewijze verheffing in de wereld van het openbaar bestuur geene wijziging bracht in zijne moedige houding ten dienste van het verdrukte Vlaamsche volk. De treurmare van het, helaas, veel te vroeg ver- scheiden van dezen dapperen en geleerden verdediger van Viaanderen's taalrecht, vermeerderde plotseling nog in onzeggelijke mate de droefheid welke vooral de har- ! ten der Vlamingen sedert maanden beklemt onder het .Verbijsterend rumoer van den schrikkelijken oorlog die' nog a door-het Belgisch vaderland met puinen erken bedekt. Te midden der zuchten en jammerklacht* ver de verwoestingen en mensenslachtingen to van onze \laamsche gewesten het meest te lijden hi'rf, klonk nog meer hartverscheurende ijselijke ma dat het reeds zoo deerniswaardig Vlaanderen in Loto jk de Raet eenen zijner knapste �n meest besla|erffe ,mannen kwam te verliezen. Zoo niet, op dit pijnlijk oogenlilik, honderden Vhra- sene strijders zich, treurend, 'rond'deze'baar, ve-in- gen can u zulks s&chfe-fce wijten aan de akefoira- gische gebeurtenissen welke' wij doorleven eri welkiiet alleen ons Jun^lijUeyen-Hiep'verstoord en vsrsoimrd maai'.ook o;i?,openbaar bestaan heel en al onteerd hebben. Overal waar, in het Vlaamsche Mx�, dejare tijding zal doordringen, zal de ontroering diep en , m n zijn : alle Vlaamsche harten zullen rouwen: ver het verdwijnen van eenen der mannen op wierf hef a eest gebouwd wiord om het Vlaamsche volk eindelijk eneI inrichting van hooger wetenschappelijk onderwi 'te helpen veroveren, waarvan het tot hiertoe willek mig beroofd. Wee". Des te groqter zal de neerlag beid zijn, daar de dag nakend scheen waar� de beslis- fcd� slag ging geleverd worden. � w W Met hoopvolle verwachting waren de l�gerf' �� Vlamingen voor dien uitersten kamp gericht 00 de l| et die van hel bestudeeren, j het bepleiten � met'" pen erf woord en het .tot het gewemsehte beslag m^m$m van het reyensvraagstuk der � v�rvlaamsci�nflL_ngji_.|J ~ Zijn lijvig boek Over Vlaamsche Volkskracht. � Vlaam- sche Kultuwwaarden, waarvan een vervolg thans ter perse ligt, zal eene kostbare, vraagbaak blijven voor allen die 'belang stellen in de oplossing van dat aller- gewdchtigst vraagstuk en zal zijnen naam, maast dien van den geleerden hoogleeraar Mac Leod, eene eere- plaats verzekeren onder de grondleggers vap den we- .tensehappelijken tempel waar het Vlaamsche volk den weg naar zijne vroegere grootheid en welvaart zal terug- vinden. Van de gewone genoegens des levens hebt gij, vriend de Raet, slechts weinig gekend en, naar ik .meen te weten, hebt gij er weinig naar getracht. Uw al te kor* bestaan verliep tusschen deze twee polen : eemeraijds het gewetensvol vervullen uwer ambtsplichten, en an- derzijds het zorgen voor uwen geliefden familiekring en het betrachten van uw Vlaamsch ideaal. _ Uw groot werk ter bereiding van dit laatste zal niet vruchteloos geweest zijn : de Vlamingen, door uw edel voorbeeld bezield, zuilen uwer indachtig blijven en het zich tot plicht rekenen uwen arbeid te doen gedijen. Indien iets uwe teergeliefde en diepbednoefde familie kan troosten, het weze dan de zekerheid dat uw naam in dankbare herinnering zal voortleven in het hart van alle zefbewuste Vlamingen. Vaarwel, waarde vriend; geniet in vrede eene rust welke'gij uzelven in ons midden nooit hebt uesund Vaarwel, de Raet ! Vlaanderen zal U nooit, nooit vergeten ! � 1�re bladen, alarm ge- Vlamingen waakt ! Geen � 4 -.;�S,nV.;*5 Gazet van Brussel, met nog blazen. Het heeft geklonken : � wapenstilstand meer ! Het zou zelfmoord zijn, een mis- daad tegenover ons zelven. Maeterlinck en andere ater- lingen hebben in hun kaarten laten kijken. � Zoo komt nu de vraag : � Hoe gewaakt ? � Daar is maar ��n antwoord op. : Werkzaam zijn. Niet doen als de luie maagden uit-�i� Heilige Schrift, maar zorgen �dat er olie in ons lampje blijft. In ons hart, in ons wezen, moet ons Vlaamsch gevoel blijven, dat we moeten warm. en rein eri levendig behouden, nu niet minder dan ooit, veeleer meer nog dan immer. Kortom, we moeten wenken, de handen uit de mouwen 'Steken ; we moeten weer Vlaamsch werk, dat is Vlaamsohgezind werk ver- richten, want meer dan ooit zal het te pas komen, meer dan ooit heeft ons arm Vlaamsch volk daar behoefte aan. ete'. In de eerste plaats denken we dan aan onze lieder- avonden. De dappere mannen, die dat schoone werk leidden, zouden weer moeten optreden, hun vruobtbren- genden invloed, die reeds zoo veel goeds had gesticht, moeten ze onderhouden en meer uitbreiden. Dan onze' voordrachthouders. Beide werkingen zouden kunnen samengaan. Er is nu tot ons volk te spreken, meer dan ooit. Blijft het van zijn leiders afgesloten, dan moet het gauw in onverschilligheid of onwetendheid terugzinken' en de vlamme van Vlaamsehgezinde geestdrift, dde het hart onzer bevolking verwarmde en haren geest ver- lichtte, mag niet uitgaan : aangewakkerd moet ze wor- den en tot een vuurgloed worden, die niet meer 'jsfrjfg blusschen valt. Men zal misschien zeggen : � 'tyfe SM. geen tijd om te zingen. � Maar het zingen, dat wij Wjs3) nen is geen pleizier maken, zoo min als het les gev&' aan de Antwerpsche muziekschool dit mag heeten. Hat\ is werk van de edelste soort, inden dienst van het Schc�- ne. Zooals men nu zorgt voor brood, zoo moeten we fty�. zorgen voor geestelijk voedsel alsmede voor 't geanWt en wat kan daar degelijker helpen, dan ons volk nSSI* te laten verwilderen in deze beroerde tijden, wa^ < dan het edele werk onzer Vlaamsehgezinde voorldchit I OORLOG .~�B�UJI,�: iEBIC�TEI "��� Hust t^oest In den jongsten tijd zijn herhaald stemmen opge- gaan, die in de Gazet van Brussel weerklank gevonden hebben, om de Vlamingen aan te'manen met te gaan indommelen, of de handen in den schoot te leggen. Na den geweldigen stoot, die ons geheele staatsieven en zelfs de samenleving overhoop heeft geworpen, was een tijdje noodig om te bekomen; de bedwelming was zoo dat men haast mocht zeggen : de menschen moeten zich aan lijf en leden betasten, om te weten of ze er nog zijn. Anderzijds heette het : er is wapenstilstand gesloten en onzen aard getrouw, hebben wij Vlamingen eerlijk gemeend te moeten stil blijven, in ons jong volk in onze zonen, onzen plicht te doen tegenover ons land en verder af te wachten, wat de toekomst ons brengen zou. Maar eerlijk zijn, kan ook dwaasheid worden wanneer men met oneerlijkheid te doen heeft, wat in de aatste maanden blijkbaar het geval is -geweest. Onze tegenstanders, de Franschalaars, hadden gemeend ons sluw an slaap te wiegen, rekenend op onze goedmoe- digheid, ik zei haast goedzakkigheid, op onze trouw aan het gegevemwoord; terwijl zij niet de wapens neer- egden, namelijk hunne onzichtbare wapens van list kuiperij en trouwloosheid. Nu dit gebleken is, heeft d� Fransch : PARIS, 1. Februari. (Reuter.) Officieel bericht vau vanmiddag drie uur : Op het noordelijk deel van het front jmn hevige artilleriegeveohten geleverd. Ten zuidoosten van Yperen hebben de Duitschers op de schansen ten hoorden van hetjkanaal aanval- len ondernomen, die door het vuur van onze arti- llerie zijn gestuit. In Champagne hebben wij ten Neeiden van Mesnil les Hurlus (ten oosten van Perthes) de be- vestiging onzer stellingen voor een door ons bezet boech voltooid. In Argenne is ds dag betrekkelijk rustig voor- tgegaan. Oostenri jkscli : WEENEN, 2 Februari. � Ambtelijke melding : In Russisch-Poleh en West-Galioi� werd gister ge� � streden. De klare luchtgesteldheid, die bijna overal j heerschte, liet talrijke verkenningsgevechten en'scher- \ mutselingen toe, waardoor op menig punt plaatselijke ! voordeelen werden bereikt. De algemeene toestand is in de Karpathen sedert de ! jongste gebeurtenissen niet gewijzigd. Nieuwe Russische 1 aanvallen ten Westen van den Lupkower bergrug werden : afgeweerd. In een gevecht in het woudgebergte verloor j de vijand aan gevangenen 5 officieren en 800 man, twee kanonnen en twee machiengeweren. In Boekowina gebeurde niets wich'tigs. Op het Zuidelijk krijgsveld ongewijzigde toestand. �uitsoJhe : 1 BERLIJN, 2 Februari. � Ambtelijke melding van heden middag : Westelijk krijgsveld. Buiten geschutgevechten op verscheidene plaatsen geen bijzondere gebeurtenissen. Oostelijk krijgsveld. Aan de Oost-Pruisische grens heeft zich niets wich- tigs voorgedaan. In Polen', ten Noorden d�r Weichsel, hadden in de streek van Lipno en Noord-Westelijk' van Szerpaz bot singen plaats met Russische ruiterij. - Ten Zuiden der Weichsel gingen onze aanvaren ver- der vooruit. De Fransche ambtelijke berichten over de krijgsge- beurtenissen bevatten in den jongsten tijd letterlijk on- gehoorde ten onzen ongunste verdraaide, ten deele puur verzonnen opgaven. Natuurlijk ziet het Duirtsdhe op- perste legerbeleid er van af, zich met dergelijke voor- stellingen in 't bijzonder in te laten. Iedereen kan er de waarde van aan de hand der ambtelijke Duitsohe mededeehngen toetsen. ' BERLIJN^ 2 Februari. - Ambtelijke melding : D� goudvoorraad der Refetobex* nam in de laatste Januarfweek om 18.7 millioen mark toe en ia aldus tolt 2,163,800,000 mark gestegen. Kng-elsclie LONDEN, 2 Februari. -- Lloyds meldt uit Douglas ; � De sttjaiboot Kclcean Garston werd den 30 Januari ten Noord-Westen van Liverpool in den grond geboord. De bemanning werd door het kustvaartuig Gladys aan wal gezet. Volgens binnengekomen berichten werden vier matrozen van den op de Chileensdie kust onderge- ganen pantserkruiser Good Hope door den kruiser Cano- pus op een eiland in den Stillen Oceaan gevonden. � LONDEN, 2 Februari. - - Men meldt uit Le Havttj : � De Britsche stoomboot 'Lakomaru had 97,000 f evro- ren schapen, evenals kleederen voor Belgische Vluchte- lingen m Frankrijk aan boord. De kapitein van de vis- scherstoomsloep Niblick meldde dat hij een kist met veertig reddingsgordels zonder den minsten naam erop opvis �hte. Het aantal laat toe aan te nemen, dat het verloren schip waartoe die gordels behoorden, van aan- zienlijke grootte moest zijn. -jm KONSTANTINOPEL, 2 Februari. - Het Telegraaf- - agentschap Milli ontvangt van haren berichtgever in fcschan, een plaats in Turksch Lazistan, dicht bij da Russische grens, een telegram waarin hij meldt, dat ds Turksche troepen sedert een week herhaalde Russische aanvallen op Norvitkoepruc en Karnuras terugsloegen. Ondanks hun getalmeerderheid gingen de Russen op de vlucht en heten bij hun laatsten aanval 310- dooden achter. Op hun vlucht staken zij Muzeknansohe dorpen m brand en vermoordden kinderen. Volgens verdere bijzondere berichten uit Bagdad be- dragen de verliezen der Engelschen in den slag bij noma van 20 Januari, ongeveer 1,000 dooden. De moed der Engelsche troepen is gebroken. Ettelijke be- vestigde stellingen uitgenomen, verlaten de Engelschen bij t invallen van den nacht hun sedert maanden be- zette stelling, om zich op de schepen dn veiligheid te brengen Den Arabieren gelukt het vaak, tot aan de tenten der Engelschen door te dringen. XuirJkscJbi : H>y. 1 LONDEN 2 Februari. - Het Persbureel maakt vol- 'op�aaT VM dC� ^uverwur S het Nyassaland � Onder de inboorlingen op de hoogvlakte van Siire tusschen Zomba en Blantyre, brak een opstandhS' waaraan vooral de Augurustam deel neemt. De opstan- W?r/ten den 23 JanUari S' �s de blanke op f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes