Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

766 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Juni. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h41jh3dx9f/4
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

€»de Jaargangt — . l£5»«b>., Prijs : H Centiem "Maaixûag ÎO J un ï 1918 ■""" »■ " M J--MI IIMl^ Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), ft. 4£0 per kwartaal. iALLB KOSTEN INBEOKEPEN) nen wende zich toi de postkantoren. Ongevraagûe stukkea worden in geval van ai et- opneming enkel teruggezonden zoo t: ûeî noodige poito i* bijgevoegd. HoofdopsieSler: Dr René De Ciercq *" " " UEHEER EN REDAKTIE : *< *s>i Ruysdaeistraat, 9, Anderiecht. PUBL1C1TEIT : •«—— 75, AnspaciiSaan (Bours) ——-» I du Bftfnmta (b verantwoordelijk root hetgeen hl) sclirijft [AANKONDiûlNGEN worden aangenomen i 76, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warinoesbcr.E;. , Publiciteit DECERF, 54-66,de Urouckereplein Oflice de Hublicité, 36, Nieuwstra^t. Brussel. OORLOGSBERI CHTEN. DÏÏITSCHE LEGERBERICHTEN. BEBLIJN, 9 Juni. — Amjbtelijk bericht ya.n hedenmiddag : WiMTELIJK KB1JGSVELD. Legergroep kroonp^as nuppreciht : De ge'sckutgavecihten werden tegea den ajvonid hea'haaidehjik levendiger en uamffl he-dûa morgen in het Somme-geibied ten zuidea van de Somme en aau de Avre aan hesv g-iheid toe. Gadeeltalijke aanvaiien der Fran-■scihea ten zuiden van Ieperen, der Engel-scihan ben noorden. van Beauinont Hamed werden bloedig aigeslagen. Legerg-roep Duitsehen kroo'npi*ini& : Aan de Oise werd de gevecntMjadrijivig-iieid lieiven>diger. Plaatselij'ke aanvalleia dex Eradiiacihon op den zutdelijken oever van de Aisne en tea zuiden vattu de Ourcq misiuils-ten. Een eigen aan val tea oostaa vaa (Jutiy leverde 45 gevangenen op. Amerafcahein, wei-ke tea noord-westaa van Château-Thierry harhaaldelijk poogden aan te vaJleta werden ©mier zwaxe vei'î eattn lot over Jiun uitgang-Bteilingea teruggeworpen, en iieten geivau-genen ia onze hand. Legergroep nertog Aibrecht : Tijdens een suksesvoiie oiuuerneming op den oostelijken oever van de Moazed maafe-ten wij gevangenen. Lui tenant &.rod bi*iaa4de zijn 24e en i*>"> feidiweibei Buiney zijn 23° overwuainiiiig m de luciht. B-hni-dJN, 8 Jum. — AiàbteJijk ber-oht yan kedenmiddag : W -UA O -L J-.-LJU h. EElu <-i V EED. Legergroep krconprins iiupprecht : Tusseaeapoo>zead ievea-tliger w or étende ge-schut&trijd ea verk-enrung&gevecihten. Leigergi oep Duitspken krooaprjns : Hei-haaide aanvaiien van cita vijand tea nioordwesteo van UJiateau-'i'nierry ea tegen-aanvaii«n der veiloivn limes aan de Ai'dre lever dea heni s ledits onbeduideude terrein-winat op. lierhaaide stormloop van iran-eche, AmenkaanscJie en Jingeiscke regimen-tem nuslukte oiader zware veri'.ezen. Ôverigens is de Loeistand onveranderd. iNlj 6 Jum. — (Ambtelijk DencJit.) Door de bedrijvigheid onzer 'duikbooten in Àet spergebied rond de Aooren en aan de West. Afrikaansche kusten vverden weerom rond de £î,000 t. m den grond geboord.Onder de g-toir-(jedeeide schepen bevonden zicli het Engelïch itoomschip « banta Isabel » (2,023 ton), de Erugel5^he tôt duikbootval dienende hulplarm-ser « Bornbala » (3,314 ton), welke met een 12 rm. en twee 10 1/2 cm. kanonnen bewapend was ; ve^der het bewapend Itahaansch stoom 4ehip « Enrichetta » l5,011 ton), het Ita-Jiaansch ztilschip « Alessandria » (2,432 ton), het Fransch zeilschip <c Michelet « (2,G36 ton), tiet Japansth stoomscllip « Kawachi Miroe » (5,749 ton) werd voor l-reetown zwaar bsscha-digd, bovenûien het Fran;che station van ■ draadlooze tclegrafie en een klein Libe-;iaansch oorfogsvaartuig door geschutvuur vernield- Onder de in den grond geboorde ladingen bevonû zich, in zooverre vastgesteld kon worden, vocvral graan, meel, katoen en kolen. BEELIJN, 8 Juni. — Ani'otliik bérioht : Door de bedrijvigheid onzer du kbooU>n Werdfcn er ia het spergebied rond Eagelaud wedeiroin 10,500 ton liandeiscdieepsniimte ver-aleld. Onder de in den grond geiboorde sohe-pan betvonid zich een zw^xr geiaclein stoom-sohip van middelmatige ^rootte. dat uit een Boed besdhermd konvooi weggesehotea werd. BEBL1J.N, 8 Jum. — Anibteilijk benoht van hedeinavond : Op het gevecbtsfront is de toestand onver-aniderd.OOSTHNKIJKSCH. WEENEIS1, 8 Juni. — Ambtelijk berioht : Tusisahen A&tago en de Brenta zette de vijand zijn verketinni^sbodr.ivig'heid met Bterke ajfdeelingeii voort. tLj v rd gedeel-teijîk door geaonutvuur, gedeeiboiijk in hand-gemeen teruageworpern. De gesohutstnjd is op het gansene zuidwei&tciijk front voortdu-read levendig. FEANSCHIî. PABIJS, 7 Juni. — Ambtelijk berickt van S uur 's namiddags : Ten noorden van Montdidier en ten wes-ten van Noyon hebbea wij versoiidlende wei-eeslaagde aanvaiien gedaam en gevangenen genoonen. Ten noorden van de Aisne heitoben onze troepen bij een naohteilijiketn aanvail zioii meester geniaakt van het dorp Le Jfort, ten westen van Eoatenoye. Ten zuiden van de Aisne hefoben wij onze stellinsen verbeterd tên zufldoosten van Ambleiny. Tuisseiien de Ourcq en de Marne zetten wij onze plaatseilijke operaties voort in de streek V«uilly-Bussiares. Wij hebben voor-uitigartg gemaakt en het dorp Veuilly vero-verd, ten noorden van Clignon, evenais bet dorp Boqueteaux. Het station van Veuilly en de bosahrand ten noorden van dit dorp aijn eveneeas in ons beizit. Meer zuidetojk Kebben de Amerikaanisohe troepen terreinwinst gemaaikt op ket front ï c»r ey - B eil eau-Botir esoh es. Ten westen van Châieau-'iiLiei-ry heeft een fedle aanvail ons heuvel 204 teruggeven. Tussohen de Marne en Beimis hebbein de Enigeisahe fcroeipen opnieuw voet gevat in het dorp Ligffly en den vijand 2ïware verliezen toeigahraeht. In den loop van deze ond«ïœnBB©en maafc-ten wij 100 gevangenen. Op het overige van l-t&b ffont alwisseflenide artilleriestrijd. PABIJS, 7 Ju*i; .— Amibtelijik berioht va® XI uur 's avonds Tuasohen d*> Ourcq en de Marne hobben wij met goed ^evolg on^o ajfzjonderlijke on-dernemingen \oortgezet. De Fransoh-Ameri'kaaiascihie troepen heib-ben hnu winsten uitgebreid ten noordeti van Vinly bot aan de oostelijke uitloopers vaa Ohezy en Veuilly-La-Poterie en Bôuresches grenomen en over het ajlsemeen hun steilliin-gen op het front Taroy-Bo-uresohes aanmer-beiHik verbeterd. Tussohein de Marne eqj ,ieims heeft de voortarezette bedïTjvigheid tagen Bligny ona dat dorp gaheeJ fceruggegeven. Het a an tel door oîie in den loop van den dag s'emaakte gevangenen bedraagt meer dan 200. Vrij a-root e <^esobutibedri]Vgheid ten noorden van de Ourcq eca in de streôk ten westen van Beirns. ITALIAANSCH. BOME, 7 Jum. — Ambtelijk bericiht : Op de boogvlakte. van Asiatero heeft een onzer aanvakaf d eelirngen een in va] gedatin in de viiandp'lijke loopsrraven voor den berig van Veï Bella, wanroij meer dan 50 man gjevangen zijn geinonien en zes machin ege-weren. ailemede veel an der ir aterieel is buit geimaakt. Een Fransehe afdeeling heeft een welge-slaaeden overvai gedaan op de linres van Sisraol, waarbij 21 man e^vangen zijn ge-nomen, ondier wi© een officier, en een ma-cihineeeweer iis buit gemaakt. In het To-naJe-gebied hebben onze troepen, na het bekken van Presena t-p zijn overge-trokkein, vijamdelijke sehui'lplaatsen in brand gestokea en een _ belangri>jk munitiedepot in de tiiaht doen vliegen. Vijandte'lijlke patroeljes, diie onze stetllin-gen traohtte te verkenngn of aan te va'len, zijm door ors vuur teruggeworpen in de VaJl-Arsa, in de Vall Poisina, qo_ de helli'ragen van den Oo'l Capirile, op d'en Spinanzia en op den CaT>o Sile. Vliegluigen en lucihtschepen hebben met meer dan 5 ton borïirrfein de vijandelijke vlieigkampen in de Venetiaansohe vlakte^ge-bombardeerd, voort hef spoorwegstati'.on van Mezo Corona, ten noorden van Trient en kokwuies, die op marscih waren op dein weg Qucro Feltre. EKG-ELSGH, LONDEN, 7 Juni. — Anubteliik beriohit : De Franfiahe troepen hebbea vanmorgen vroeg hun Unies in de naibijiheid van Loker, door een goed gesJaagden piaatseiijken aan- : val verbeterd, waarbij zij enkeîe gevangenen i lieibben genoaien. Een kleine aîdeelm onzer ti'oepen aeeft 1 bij het aanbreken van den dag een Durt-solien post in aen iSt^aizeele-seiktoi' aange-vallem en neaen gevangenen genoimen, ter-wnjl twee maorjnegewereu zijn bu t geniaakt. Wij hadden geen variiez en. Bedialve artli'leriebadrijvigheid van weeis-kantea in verschillende vaknen valt er verdetr van het Bribscke front niets te vermeiaen. ^ ALLERHANDE BERICHTEN. De geveeMen tussohen Semenoi en de Bolsjewlki. SJANGHAI, 8 Jum. — (Beuter.) Eau teletgraim van 2 Juni uit liharbin meiLdt : Semieaaf meiidt, dat die botej&wiki de Onen overstaken en kraohttige iit-uvalieui ce-dea, die werdeai afg'esiawan. Oosten- rijksoli-iDuitsche kiijg&njsaciit, bastaande uifc eea brigade kavalerie en vier kompagnien iinfamterase, bedreigt de verbindingeia vaa cie-meaof.Hat « Easterm News Agence » te Kharbm melidt 31 Mei ; VVegens te Enai'bin uitgeibro-k'on ong«regeidihetlen is beoiienoî 29 Mai aaar Sibérie vertrokken. Mea zégt dat zijn troepen verloopen an dat bij in ©en weâk naar Mongolie zal viuahtea. Geen vredesoflensiftf. KEULEN, 8 Juni. — l>e Be^lijneciie kor-respondeait vaa de « Ebini&ohe Ziei&ung « verkiaart, omtreat het Enigemsahe vredeSof-fensiiei : Bij de Entente speeit mea wectei'om met diu/bbele kaartein. Lord Bobeort Ceeil ver-klaart, dat En^eiand aan een vrnle door vtxrKtsiijk met in den we^ staotj terwijl L»an-sihiî voor eeai Duwb&oh vredesotfeïieief Waar-sohuwt. Op het oogenbiik is de toastama voor het spreiken over een vrede door verge-lijk mot gunstag. Eea oneaiaief, aooals bhans gaaade is, is „"eeai ujd van prateu niaar voor liaindelein. M&n weagert daarum io Berinjn Dhans over vredefiimogelijkiioden te epreikea. Mijnen aan de Meiiflrlandacàe kust. DEJN' HAAG, 8 Juni. — In M©i zijn er aaa de ederlandsche kasten 41 mijnjea aaiige-spoeld, waravan 39 E^galsclhe, een Du-tscne en eeui van onbekendte alfcomst. Sedert het begm vain dan oorlog spoeidiea er aan : 4,353 mijnen, waarvan 3,682 Engeasciie, 80 i1ran-sahe, 335 Duitsdbe en 426 van ombekende af-koiast.De a Koningin Régentés », DEN HAAG, 8 Juni. — Naar het « Kof-respondentie-Bureau » verneeimt, maken de eerste ambteiijke bariohten. wea^e de ovar-hedan aaair aaiiieidwig van het in dea grotad booren d^er « Koniagin Begentes » ontvangen heibbeci, thans ee nacteir ond«rzoek door een bi|aondare teabnifiche kotonnssie noodzake- Amerikaansche vrees voor het ^ele gevaar. BEBLIJJM, 8 Juni. — De Amarikaaiiiiscne staatesekxetansr van marine Datueie zou,naar de « Vosaigicihe ZiOiUiu-c » veruesmt, zioh uit-gelaben hàtoben oui het geed gevaar. Wiison zal deo strijd doorvoejren tôt het angel-saksisohe ideaaii vast gegrond've&t is en wan-neeir daji Eui'opa en Amer.ka volgeas een pian geregecrd vvord#n daa kain de grootste ailler strijdea, dazen van het witte tegan het getlie ra£ uitgevoohtaa worden. Duitschiand moet veirzwakt worden opdat het niet aAs helpei' van de gelen kumne optredan. Het hoeft geen betoog dat, wanneer Japan den silag uiUiofct om zio.1 tôt heetr van den fcjtilien Oceaan te maken, Duitschland Japiaa in het bereiken van dat joel zo«i bijstaaa. Is Duibsohland integemdeel tea onder ge-bracht, dan beis-taa/t voor ons geen geel gevaar mear. Eagelsche nood aan mauscliappen. LOIMDEJM, 7 Jum. — De ber-olitgever voo;-aïibeidersikweslâes van de «Daiiy Telegraph» deelt nxede dat de militaire overheden on-geveer 75,000 man van de mijuem in leger-deinst h' '>ban geaoman. Entente kuiperijen in Oekrajina. K1EE, 8 Juni. — Het aantal dea' voor de kwestie van den Gneksehen algemeeinen konsul Griparns aangenoudein perso nen is reeds over de 100 geklomniea. Het onder-zoek heeft uitgamaakt dat men met een ver-vertakte inriahting te doen had die, voor de Entente eea anfr.-Duatsche propa^anda voer-de en deai val der Oekrajaeascke republies beoogde. De aangeihouden oersonea zijn îe-den deir Fransche, Bussisohe en Gneksche ko'ioniën ervenais verselieddene aanhangers voor de herstelimg van de tsanstische hejr-achappij. Ook de Spaansohe konsul Was> badi. de verte^eavvoordiger der i'ransc'ie, Engelsche en Amerikaansohe belangen te Kieî, in wiens pnvate voa.nig "-emirende een oo'derzoek een aantal beizwarende stuk- kan worden gevonden, matuict deel uit vai het komplot. Vewler werdem aaugehcudc-i de ledder vati een 11 Aacnieme zeaduig », een i ransdhinan, Nineiaire, tairijk^ van zijne bediendeii, de Boeimeengciiie rcchter Preikoel, de Jiiansohe vertaler aan het, mi-aisberie van Buiteniandsoke zakan', \v'arto-rode ©venais eenige i( raajsolxe oïhèfeeren De veniieiliigea in Jioememé. BOEKABEti'i', V JuiJj. Bij de vt^Aieziiigeu voor het Eoeoieenisioii paiiamtuit, dat un> twee semafcenkotkegies en une ka^e^'AoUeyie» bastaat, werden gisieren \uor net eerste ka-merkoliegie oo regeerij^gsttcaacbxiaben ga.io-zen, dri© Uarpisteu en wei Jfeter Oaap, ïijn zoon urigo-r Oaip ëà ne vioegerc nunister JN emte&coe en oojc gemeraai Avareiacoe ait onathaiûkeiijkie. De veikiezingen hebben een rustig vertoop. De zittingen van heo paneaieai/, dié dea 17 Juni zuliiein hegmnen worden in deia Nft* tiaonaiien sahO'Ufwibnrg te Jassy gehouden.' Toestand van beleg te Xàoskcu. K1EF, 5 Juai. — V oïlgens meldmgen v,ai de pers uit Moskou wenid de toestamd van baleg van iiouikoiu attgeura^d tôt eea cintrait vaa £0 km. rond de stad. li-oeraiiot ontvuig buitengewene voimactht. De steimning xn den raad van VolktoXOiiiaiisaartSBen is mstig en vea-ouwensvod. Veel besonuildigend niatenaal werd gevondeia tagen de aniti-rewlutionaire •paruj, waarg®der vooral tegan het verbond voor de v&rdectgiug van net vaderiand eu de vrijheid. Verwoestingea ia ».<ooïd-Ciiina. DEN HAAG, 7 Jum. — 1 « Nordehma Maily N»ws >' geeit een sohilden'iug van de verwoestuageii dae CJhineeseiie U'oep&n in de provmeie Hunan sticntten.'iair'ijke uio-e.^.nde Brovineiasteden wei'ticn geheeu vernieia ©n gapiuiùdeird. Xerwiji de unihéezen u.t e^gen baiang oe Duitselie missie besuheimue aift-tegeinisuîaiide de immer grooter© vervoigmg van vreemden, konaea de Britache nederzet-tingen geen steun krijgen. De txladen vea'iangaa aat de Eateiate kiach-tig protest indiane te Peking ©a bjaatQe'i§. Itaiiaansciia oazekerheia. LUGANU, 8 Jaa-. — Dea 5 Juni aicidt de « Ooriu«re deiia Sera » van het itaiiaan-sche front: in onze iinias heersaht het alge-meen p-evoel van groote hangenda geDeuive-nissea. In de voorste Oostenrijiksene jmies heerecht een wonaeruare rust, men kan zeg-gen, een onnatuurhjtke veraohte ru&t. Nog niooit ais thans was de vijand 4oo zorgziam om zijne voorberôidingen veihorgeu te itou-den. Ade zàjoe troepauverplaatsingen en vervoer vaa maiterieel heeft geduread dea naoht plaa.ts an bij d'ag is het iront weer a's Uiiibgestorvea. De I'.uiiscli3 duikboo'.cn ia de Ameïikaansene acej.cn. « Comere délia Sera » verneçant via Lon-den dat naar aaïucntLn^ vaa het optreden van Duibsehe duikboten in de Amcnkaansehe wafceren, de meening te xviouw-iuiii j.wc.aclie dai Duitiîcnlawd daiimed'e een t\\cehuig doel beoogt, - anneau jk ue ueim :œ- dmg zoo van het Amer.kaaascJio aïs vaa het Duitsche voik. Tea and ère zal ce vi-unwj wanneer hij er in siaagt, de duikbootoôr! s langs de Amerikaaiisacne kust voort zat-ten, de boaugeacoten kunnec verpliohtéo eau deel der spéciale »eheepdCCnhouaen me, het oog op de bestrijcbng der utukbootLii ge-bouwd, aaai de Europeeschc watereh te ont-trekken en naar Amerika te sturen. Het itembare Ierland. De aanha^ors der Sina-Feiners < toonea een omgeiûcu.ij.:é sloutniocdigheid, zogfc de « Morning Post ». in huniie propu.ga^aa te-' gaa dea militairea dèinstiplicilit, — ixàuBàj vrijwiillig of nict, — Welkea Engeland aan Ierland wil opdricgen. Tijdens de zoiidagsonnoenen predikein de geasteiiLjken epea-iijk tegen eik toegevinig te dien cpziehte en houclen geldinzamelingan, waarvan de op.eit' gst bestearud is vooi ^den strijd tegea de. inlijving. ledereen moét een sihi'iilimg betalen per pond sterling' inkonisten, en degencn die aan dezen eiseh aieit vol-doen. worden kiaehtdadig geboykot in hun handel, hun hijveiheui en zelfs m de meest eenvoudige noodw(a»dishé^£to vaa hun rrzin-nen. tôt; op_den aag dat zij zicli onderwer-pen .Bij wjzo van straf verplicht men da-aolve driemaal een aati-Britsohe gedocrfaibe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes