Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

230 0
03 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45g6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet van Brussel Staat- en letterkundig daghlad. Abonnementsprijs s Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Behecr en redaktie : Sasidstraaî, 13. j—■■—c—a—rmma——«ctmwiwimi.* '»■ '».i■wmbiibi wi— mi. **.■■■/jjps Aankondigingen worden aangenctnen : 75, Auspachlaati ( Beurs ). en 52, Warmoesberg Pubîiciteit DE CERF, 54-56, de Brouckereplein. — Office de Publicité, 36, Niêuwstraat, Brussel. Sde Jaargang. — N. âl-ÎS, l/'B' f 'l "Tiin mia ft Prijs : €5 Centiem Dinsdag September 1918 Oorlogsberichten. BERLIJN, 2 Septejnijs-r. — Ambtelijk be-jjieht van hedenmiddag : Westelijk Krijgsveld. Legergroepen Kroonprios Rupprechit en v. Boehn : Gevechiten op ihet iterrein vcor de stellingen «.an beide kanten der Leie. Tusschen de Scarpe an de Somme zette de Brdt op inet 45 km. breede front zijn aan.va.dlen voort. Geschutaktie op die wlaatsen waar de vijand zijn troepen verga-cierde ten zuid-oosten van Atrecht en aan beide tanten van Bapaume droeg wazenlijk het hare tôt het afweren bij. De brandpunteii van den voetvolkstnjd waren Hendecourt en Noreuii, ie trechterveiden ten oosten van Bapaume en tussch.an Ranoourt en Boucha vessies. De vijand, welke ten noorden van Hendecourt bij Cagtnicourt terrein won, werd door eiem tegenaanval tôt Hendecourt teruggeworpen. Om Noreuii werd lang gevochten. Het bleef in ons i>ezit. Aan beide kanten van V uuix-V raucourt faElginnende panibsenautosaianvallen mistakten. Hierbij scihoot de bemamniing van! een vliegtuig dei vlieigersafdeeling 252 — luètenant Sohwert-feger en vicefeldwebel Giintiher —. ten pantser-auto met het machiengieweer in brand en ver-ûielde eeo tweeden door wel geridht geschutvuur. Ten zana-oosten van Bapaume sioegen wij met het zwaatitepunt op Villers-aux-Flos gerichte aanvallen des vijands at. Ten noorden der Somme brachten wij den vijiand, welke jedert den vroeigen morgen met sterke krach-ten aanviel, m de lime Sailly- St. Pieter Waast woud en ten oosten van Bouchavesnee-Mont St. Quentin tôt staan. Péronne werd door den vij-srnd bezeit. Aan beide kanten »ac Nesle zette le Franschman zijn aanvallen voort. Na hevi^-«te trommelvuur poogde hij opnieuw in d;epe çele&eren met voetvolkaanvallen door de Ka-ûaaListellilttji; te 'Uckvû. l'en' - wrœu v«u -a çpoorweg Nesle-Ham doemde net reserve-voet-rolkregiment n. 56 ©rider leiding van ziîn bc-velhebber majoor von Loebbecke elken vi-jande-lijken stormaanval tôt mislukking. Bij herha-lde aa..valltn s ..ds wierp het in samenwerking met Hessische afdèèlingen den binnengedrongen vijand weder uit zijn linies. Veldgeschut, dat met het voorste voetvolk ten tegenaanval oprukte, had aan het suttses een wezenbjk aandeel. Ten zuid n v,m din sp< r\yog_ Nesle-Ham sioegen Brandenburgers en Sileziërs den vijand vôôr hun linies terug. Ook ten zuiden van Libermont zakten s avonds aanvallen der Franschen intjen. Aan beide kanten van Noyon bleet het vijandelijk voetvolk na de zware en voor hem verliesvoile ^evechten van 31 Augustus gisteren onbednj-vig. Ook tusschen Oise en Aisne bleéf de ge-vechtsbedrijvigheid g-isteren tôt geschutstrijd beperkt. Kleinere aanvallen des vijands m het iilette-dal en ten noorden van Soissons werden ifgeslagen. BERLIJN, 2 September. — Ambtelijk be-richt van gisteravond : Strijd tusschen de Scarpe en de Somme. En.gelsche aanvallen zijn meestendeels mis-lukt ; op enkele punten drevën zij onze linies j>laatseiijk terug. Tusschen de Oise en de Aisne werden kleinere aanvallen der Franschen afgeslagen. WEENEN, 2 September. Ambtelijk bericht van gistermiddaff : Geien bijzondere gebeurtenissen. KONSTANTINOPEL, 30 Augustus. —" Ambtelijk bericht : Tusschen de kuststreek en den Joirdaan op sommige punten heftig geschuitvuiur. G star-avond hebben sterke verkcnningsafdeelingen onze patx^eljes in het dal van den Jordaan aar,gevallen. De vijandelijke aanvallen, dis tôt middernacht voortdu'urden, liebben wij met goed gevoLg afgeslagen. Eecàgc gevangençn zijn ons m handen gevallcn. Een heftig ge-schutvuur werd tôt den ochtend voortgezet. Des daags zijn onze stellingen van af het Jordaan-bekken tôt de omgeving van Feil Nouyin dojr den vijand onder geschutvuur geiiomcn. Ten oesten van de mondi.ig van den Jor-daan heben vijandelijke eskadrons verkennin-gen gedaan. Op de andere fron.ten is de toestand onver-anderd. KONSTANTINOPEL, 1 September. — Amb- j v telijk bericht : « r Palestina-front ; „ Op het gansche front heviger vijandelijk ge-schutvucr, dat door ons met krachtige geschut-, voetvolk- en machinegeweervuurovervallen be- v antwoord werd. Verkenningsafô&lingen des • vijaçd^ werden aan beide kanten van den straat- '' •""t Jerusalem-Nabloes door ons verdreven. 0 Tusschen Aneze-Djardoen en ten westen van Aala verijdelden onze dappere posten aânsla-gen der rebellen op den Hedsjas-spoorweg. Op de overige fronten niets nieuws. PARIJS, 31 Augustus. — Ambtelijk bericht van 3 uuir 's nam,iciid?.gs : In den loop van den nacht is de geschut. strijd levendig geweest in het gebied van het Nocirderkanaal, ten noorden van Noyon en tusschen de Ailette en de Aisne. Vijandelijke overvallen in Champagne hebben tôt niets igeledd. PARIJS, 31 Augustus. — Ambtelijk berichu van 11 uur 's avonds : In den loop van den dag heeft de strijd met de uiiterste verbittering voortgoduurd in het gebied van het Noorderkanaal ©n ten noorden van Soissons. Onze troepen zijn voet voor voet gevonderd en hebben achtereenvolgens de mia-delpunten van tegenstand vèrmeesterd, welk« de vijand met hardnekkigheid verdedigen. On ze troepen hebben Campagne vermeesterd, op den oostelijken ce ver van heit kanaal. De vijandelijke inspanning is bijzonder he-vijî geweest b j het dorp\ Chévilliy, dat ten s lotte in ons bezit is gebleven, na tweemaal dooi den vijand te zijn hernomen. Onze troe pen hebben 200 gevan.genen gemaalct en hun winsten uitgebreid ten noorden van Happli-ixiurt en Marhnoouirt. Ten noorden van Soissons hebben zii Çhevi. gny en Croiuy in vol gevecht veroverd en den westehjken zoom van Lcuzy bereik» Klders niiets bijzonder*. ROME, 31 Augustus. — Ambtelijk bericht : In do lcloof van Poxino. hebben onze aanyals-patroeljes on stormtfdefJe'n invalicii gedaan isi. ; de vijandelijke stellingen op den Malo en daai-m dEep doorge'oV-dn.j^.1,' ertrstige v-erliezen -toie-brcngfnde aan de bezettmg en daarcp in onze linies teruggekeerd met 25 gevangenen en veel munitie en wapens. In de Vall' Arsa zijn vijandelijke afdôelingen met maohinegeweervuur afgeslagen, toen zij trachtten onze lipies te na-deren op den linkeroever van de Seno. Op het «verige front gematigd geschutvuur. LONDEN, 31 Augustus. — Ambtelijk bericht : In den nacht verdreven de Australische troepen den vijand uit zijn stellingen ten oosten van Cléry, maakten vele gevangenen en een aatal machinegeweren br.it. Onze vorderingen in deze plaats duren voort. Cisterciimiddag voerden Enigelsche troepen een welgeslaagde operatie uiit ten noorden van den weg Atrecht—Amiens, namoii het sterke puait Saint Yserving-hocve en het dorp Eter-tuRny, op den oostoever van de Sensée. Aan het Loie-front konden onze troepen La. comble bezctlen en de linie aan de beneden-rivier, van Oud-Capelle tôt Lestrem, welke bciide dorp en zich in onze handen bevinden. Wij hebben het sation van Belle genomen en den îieuvel ten loositen d/aarvan, beildead als Mont Delille. Onze troepen rukten Dran^eter binnen en wonnen terrein om den Kemmel-berg, BERLIJN, 31 Augustus. (Welff.) -v De planmatige verleggiag van ons front aan beide kanten van Bapaume was sedert langen tijd voo'rbereid. Terwijl onze troepen tusschen Louigueval en voorbij Bapaume on Crodsolles tôt aan den Scarpe sedert 21 Aulgustus een ijze-ren muiur tagen de aanvallen des vijands vorm-den, zoodat zij er niet in slaagden op welk punt ook door onze linies te breken, werd in het oude Soinme-gebicd het noodige gedaan, om onze bijzonderste gcvechl.slir.it te kunnen verleggen. Het losrukken van den vijand, het opgeven van Bapaume en Çroiselles hadden op bevel _ en zonder verliezen aan gevangenen en materieel plaats. Ncn op 29 Augustus 's voormiddags werd Bapaume door den vijand, welke de ont-ruiming niet cpgem&rkt nad, beschoten. Reeds sedert lange dagen werden de opslagplaatsen in groote stilte achtermit gebracht, om aan «en vijand m het reeds verwoe'ste Somme-,gebied mets te moeten achtorlaten, wat hem voor het oorlegvocren zou kunnen dienen. Wij geven een landstrook op, welke vccir den zomer, niet-tegcnstaar.ic'e al de verwoestingen tijdens de vroegere Somme-gevechten door nieuw aan,ge-lefiide spoorwegen, door kleine spoorwegeu, door het aandeggen van magazijnen, munitie. opslagplaatsen, jgeschutwerkplaa'tsen, auto-par. ken, water- en elektriciteitsondeirnemingen, door rustelooze moeite en 'jzereit vlijt in een operatiegebied veranderd geworden is, waarin oin/e troepen tijdens den zomer konden door-vechteu. Sedert dagen is men met het afbre-ken dezer inrichbingen begonnen. De vijand ral voor deu winter . een volkamen verlatcn, verwoeste landstreek viniden^ waarin lin zich *al moeten mrichten. Een hoofdrol in dit ver-woest gebied speelde de voorziening met water. Uit de groote door ons aanigelejg.de water- en pompwerken bij Bapaume, Çroiselles, Morly, Chavreuil, Saprigny, Ervilles ena. werden de lokcmobielen weggenomen. Do groote ge-vechtsbronnen werdeD vercield. Ook de elek-tnci'teitswerkruigen en motoren uit de elektri-ateitsfabneken, welki; de troepen op een af-stand van zes toi acht kilomoter met licht voorzagen, zijn teruggenornen en meer achter-uit opgpsteld. Sedert 14 dagen zijn verder d<-, grooite munitieopslagplaatsen en :het materieel der afladi ngspoorwegen teiuggenamen. Zoo zijn b.v. de opslagplaatsen rn Lebusquiers, Fremicourt, Courcelette. enz. leeg gemaakt, eveneens de beuzme-vaorraden en de waar dévoilé inhoud werd naar achter overgebrachr. De wieligevulde verple|gdngs'tapelplaa,i->ein ztni leetf, de lazaretten weggevoerd en de barakken afgebroken. Bapaume en Croisilles, welke m de jong&te dagen onder hevigsrc geschutvuur lagen, bestaan nog siée hits als puinein, waann d". vijand bijna ,geen dekking vindt. Heden l.ig-gen deze plaatsen in 't bereik van çmis zwaar ireschut. Het opgeven van bot doorwoelde gevechts-terrem, dat in zijn grootste diepfce vijf kilo-meter bedraagt, vormt rcor ons een rechte lime, en dwingt daardcor den vijand, indien hij van plan is ons aan te vallen, zijn aanvallen horizor.jtaal te doen. Nevens het sparen v<m troepen door deze verkorting van het front, lig-gen onze aohiterwaartsche stellingen thans in «en voor het onderbrenigen aer troeoen vooi<ii an den komenden winter gunstiger terrein. Te-verfpteis vraagt in en zich a' -waainked* de 5 rit zijn onemdig groote blosdoffers zaT'rechtVaâi digen. De met bloêd d.é3f2ijpeldç grond van een smalle, volkomeh vérn.ielde landstroalc waarin geen steOn op den anderen is gebleven is zijn cenige en nog daarbij uit vnjen wil hen oveflgelaten winst. BERLIJN, 1 September. (Wolff. > — • Tijdens de groote gevcohten der jong.ste acht dagen zijn vôôr het leger Otto> v. Below imraer wederom groote tanks door de Engelsohen gc-bruilct geworden. \'oi(giens de tôt nog tos om. vangen berichten der korpsen zijn er van 21 tôt* 28 Aaguptus alleen hier niet minder dan 253 tanks kapot géschoten, Het leeuwenaandeei had het ten zuiden der Scarpe vechtende korps met 131 tanks. De beide anderen meildon 70 en 52 tanks. Hoofdzakelijk werden zij door het geschut, velen echter ook door de hulpwapenj van het voetvolk vernietd. LONDEN, 31 Augustus, — Reuter's bijzondere berichtgever bij het Fransclie loger in Frankrijk meldt d.d. Donderdagnamiddag hc-vige tetgenaanvalkn dor Duitschers cp de Ka. nadeesche troepen. Bijzonder bij Boiry zou er 's avonds rond 7 uur een hevige tegenaanval plaats geihad hebben, welke slechts met groote moeite afgeslagen werd. TER ZEE. Es-n rsieuive Dui'.scJie iiuSpkrtijscr, LONDEN, 1 September. — De Nieuw-York-sche bladen geven, volgens BeUijnsche dag-Wadberichtcn uit J-on den, dagelijks bçrichten over draadlooze gevaarsignalen van inimer ver v<m elkander liggende kustgedeslten. Uit Boston wordt gemeld, dat er anh de kusten van Nieuw-Engeland heThaaldclijk duiklxxHen ige. lien werden, waarvan de lengte door de zee-lieden als reusachtig geschilderd w ordt. Hoe. ver de zemuwachti.gScid gckomcn :is toewijst een bericht uit Washington, volgens hetwelk cen Amerikaanscih troepentransportstoomschip, meenende een Duitsche diiikboot te zien, < cen Ameriikansche onderzeeboot vuurdt.' Do strijd had aan de kust van Nieuw-Engeiand plaats. De duikboot werd getroffen, maar kon toch in de haven gesleept v.Orden, daar het schot niet ontplutte. Het geva] .■eT\vekt. grox mi noegen, dat nog vergroot woidt door het feitj dat *er henhaaideiijk een Duitsche, huip-kruiser gezien werd. Dit schip 15 voorzien van . twe$ .buitqi^ewoon hooige masten voor draadlooze tele.grafie' Héf" s?,hrp -tre'edt o)> in <ien Transatlantisrhen Oceaan én heeft reeds vele schepsn in den grond geboord. De Nasleep oan de zaak Maloy T^reedracM en verdsesdh©3$S in Frasikrsjk. A De onlangs uitgesproken veroordeelinff van den Franschen minister Malvy tôt vijf ja-ren ballingschap op grond van de door hem Kfe-huldigde liberale politiek tegenover de l'ran-sche pacifisten en mternationalisten, dreigt het uitgangspunt te zullen worden,van een gevaar lijke scheuring in de Fransche poiitieke parti jeu. Mou herinnert zich no^ levendig de al.;e-meene verslagenheid die in heel Frankrijk te weég werd gebracht door de khnkende beschul-diging van hoogverraad welke enkele maanden geleden de journalist Daudet, het haantje-vooruit dçr Fransche koning-sgezinden, tegen den minister van binnenlandsche zaken lan-ceerde. De regeering- van Clemenceau, d:e mets meer schijnt te vreezen dan gematigde politiek en bréeddenkend libéralisme, aarzelda geen oogenblik, en deed Malvy arresteeren. Edoch, bleek aldra dat de beschuldigmg van hoogverraad geen steek kon liouden. Ondertus-schen wa.? echter de militaire toestand der Entente al slechter en slechter geworden en don-, kere wolken hoopten zich op aan Frackrijks politiek horizont. Clemenceau zocht een bliksem-afleider en vond hem in Malvy, die als zond*>. bok overgeleverd werd aan den Senaat, zetu lend als Hooge rechtbank. Waar van hoogverraad zelf niet de minste schijn kon worden ont . dekt, werd den beschuldigden zijne gematigd» politiek als misdaad aangerekend. Het werd hem ten laste geiegd dat hij, mmister zijnde. niet streng genoeg elke vredeswensch had on-derdrukt, elke uitmg van internationalisme be-kampt. En het mocht hem niet baten dat taJ-rijke politici en hooge ambtenaren voor d« rechtbank kwamen verklaren zijne politiek al» de verstandigste en zeker als de voorzichtigst» te beschouv. en. Rechts tegen links weid Malvy schuldig verklaard en tôt vijf jaren ballmu schap vercordecld. *. De linksche partijen, vooral de so.cialistcn. voelden onmiddellijk dat de slag tegen hun ge-richt was. En er ontstond, in enkele uren tijrls, door heel Frankrijk, een geweldige reaktie tegen Clemenceau's niets ontziende oorlogspoh-tiek.De Fransche Socialistischa Partij stuurde een 1 strenge afkeuring van Malvy's vercordeeling de wereld in ; de machtige Confédération Générale du Travail pubbceerae msgelijks onmiddeUijis «en kranig protest. De Î.13U3 d«s Droits Ua {'Honwrte bieef niet ten achter en verklaarde m een heftige pràklamatie « qu'elle refuse oe s'incliner devant un pareil jugement, qui viqle les lois et outrage le droit. » De Coalition Républicaine is het hevigst van al en verklaarde > « Le devoir des républicains est de se dresser contre ce coup de torce inouï qui ouvre la voia à toutes les illégalités et supprime toutes ie» garanties de jusuce qtie mbohse la République. » De mijnwerkers van Saint-Eticnnc verklaarden zich t solidaires de l'ancien mini3< tre et lui envoient toute jcur sympathie » ; 011-telbare demokra.tische organisaties voogden httn. stem bij de hierboven genosmde, en ten ? lotte téekende nog de linkerzijde van den Senaat hevig verzet aan en dienden 210 leden der Ka-mer van volksvertegenwoordigerà een dmigentm interpelatie in bij de regeenng- naar aanleidniit van de veroordeeling van Malvy. ^ Malvy zelf is ondenusschen vertr Jckcn naar St. Sébastian, in Spanjc, waar hij zijn balhn». schap wil doorbrengen. Zijn vtrtrek gaf a; u_ leiding tôt talrijfce sympathiebetoogingen van vriendon en geioofsgeiKxnen. I:.n niet zoodra had hij zijn vaderland verlaten of de onru«;t in stede zich te bedarûn, gioeide aan met ge. weldige snelheid, zoodat reeds thans de sociia.-listische organisaties dreagen met al^femeene werkstaking. Zoo ernstig is ds toestand gew or den dat Kamiel Huvsmans m zijn a Socialiste Belge » van Zaterdag j.l. terccht mocht schrij-ven : « Door de schuld van Daudet en van zijne handlangers (de Royâlisten) is FranH-njk, evenzoo als ter tljde van de Dreyfus-zaak, door binnenlandsche politicke twisten ver-scheurd... » en Albert Thomas, de gewezen so-cialistische minister voegt er vol onrust aan toe : « Les mois d'hiver pourront être féconds en péripéties. » Zal Fochs offensief voldoende bes)i/end blijken om het dreigend onweer van Frankrijk af te wenden? De tijd alleen kan het ons lee^ ren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes