Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

582 0
30 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 22 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bk16m33z4v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet van Brnssel Staat- en letterkundig dagblad. Abonnementspfijs s Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosteflf* 1 inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publiciteit van der Vinnen, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. 5de Jaargang. — JV. —î <»<>. Prijs : <> Centiem Maandag 80 September 191 » Oorlog sh erie ht en. BERLIJN, 28 September. — Ambtelijk bericht van hedenmiddag : Westelijk Krijgsveld. De Engelschman valt in de richting van Ka-merijk en ten zuiden daarvan aan. De Franschman zet in Champagne, de Amerikaari ten oos-ten van de Argonnen zijn laanvailen voort. Kleinere aanvallen tusschen ieperen en de S carpe alsook tusschen de Ailette en de Aisne begeleidden de groote aanvalsondernemingen des vajands. Legergroep Kroonprins Rupprecht en Boehn : De vijand, welke tusschen Ieperen en de Scarpe op verschillende punten onze limes aanvieil, weard afgeslagen. Aan beide kanten en tusschen de van Atrecht en Péronne naar .d-merijk leidende straatwegen rukten 16 Fngei-àche en Kanadewsche afdeelingen n a hevige ge-schutstrijd ten aanval op. Aan beide kanten van Marquion, tusschen Aloeuvres en Grain-court alsook tusschen Ribecourt en VUiers-Guislain, zakte de eerste stormaanval des vijands vôôr onze lmies ineen. Bij Inchv viel de vijand in de richting van Bouslon, bij Havrin-court in de nchtmg van Flesquières aan. Hij slaagde er in, tijdens dezen slag zijn inbraaks punten uit te breiden en oms ten noorden van den straatweg Atrecht—Kamerijk tôt op de -nie Oisy-le-Verger-Haynecourt terug te drin-gen. Ten zuiden van den straatweg werd avonds na wisselvaligen strijd en na sukses (vole tegenaanvailen de lame Bouslon-Woud Ribecourt gehoudeo. Vôôr onze stelhngen tus schen Ribecourt en Villers Guislain zijn al de aanvallen des vijands misktkt. Tusschen Fpe-hy en Bullecourt sioegen wij hevige aanvallen van EngeAsche en Amerikaansche afdeelingen af. Na het eindigen der gevechte-n was de vijand overal tôt in zijn uitgangstelhngen, bij Lempire tôt voorbij deze teruggeworpen. Legergroepeo Duitschen Kroonprins en v. Galîwitz : Tusschen de Ailette en de Aisne werden kleinere aanvallen des vijands ten oosten van Vau. million en ten westen van Jouy afgeslagen. In Champagne zette de Franschman, ten oos-ten der Argonnen de Amerikaan onder voor-loopig aanvoeren van versche afdeelingen zijn aanvaUen voort. De Franschman kon in zijn dikwijls herhaalde aanvaUen tusschen de Suip-pes en de Aisne slechts weimg terrem win-nen. 's Avonds stonden wij op de Linie Aube-rive-ten zuiden van Somme-Py-Grabrueil-iiou. vonvilte-woud van Cernay in gevechten gewiit-keild.De aanvallen der Amerikanen ten oosten de* Argonnep werden ten zuiden der lime Apre-mont-Cierges tôt staan gebracht. Montfaucoo werd ingevolge de dreigende omsingeimg onr mim. De bij Montfàucon en ten oosten daarvan ondernomen aanvallen mislukten vôôr onz« nieuwe linies. Franschen en Amerikanen leaei» ook gisteren weder zware verliezen. Wij schoten gisteren 33 vijandelijke vliegtuigen af. Luitenant Rumey behaalde zijn opperluitenant Lorzer zijn 44s, luitetnant ud* mer zijn 35e overwinmng in de lucht. BERLIJN, 27 September. — Ambtelijk bo-richt : In het spergebied der Middedlandsche /.e« vernielden onze duikbooten drie stoomscLcpen en verschillende zeilschepen van samen x5.o..i ton, w.o. een passagiersstoomscliip van onae-veer 7,000 ton. BERLIJN, 28 September. —■ Ambtelijk be-richt van hedenavond : Ten westen van Kamerijk, in Champagne en ten westen der Maas zijn hevige aanvallen des vijands mislukt. In Vlaanderen zijn tusschen Diksmuiden en de Leie Engelsch-Belg-ische aanvallen begoanen. WF.ENEN, 28 September. — Ambtehjk be-richt van hedenmiddag : Op het Italiaansch iront geen meldenswaa'rde gevechtsondernemingen. Op het Albaneesch krijgsveld hebben onze troepen ten westen van het Ochrida-meer in een van de Bulgaron overgenomen verdedigingsvak vijandeujke aanvallen afgeslagen. SOFIA, 27 September. — Ambtelijk bencht : Tein westen van de Wardar zetten onze troepen htm beweging naar het noorden overeen-komstig het plan voort. Ten oosten van Veles is een hevige vijande-lijke aanval afgeslagen. Engelsche batao'ons zijn na een geschutvoor-bereiding vooruitgedrongen naar een stellmg aan de Wissoka-Tsjoeka, ten nooiden va^iat Dodran - meer, maar door ons vuur terugge dreven. KONSTANTtNOPEL. 26 September. — Ambtelijk bericht : De Engelschen rukken door net dal van dea Jordaan en Nabloes teeen onze nieuwe steJlin jen op. Op de andere fronten is het rustig-. KONSTANTINOPEL, 27 September. — Ambtelijk bericht : Palestina-front ; Nieuwe aanvallen der Engelschen op onxi» steèlingen hadden tot-nog-toe niet plaats. Op onzen rechtervleugel weçden vijandelijke rm terij en pantserautos teruggedreven. Onze zec, vliegtuigen vielen in deù nacht van 24 op 25 de Engelsche vliegersloodsen op de eilandea Lemnos en Thasos suksesvol met bommen van zwaar kaliber aan. Drie vlicgtuigloodsen oc Lemnos werden vernield. Van de overige fronten niets nieuws. PaRIJS, 27 September. — Ambtehjk bencht van hedenmiddag : De aanval onzer troepen in Champagne heett zich gisteren met sukses ontwikkeld van de Suippe tôt Argonne. De eerste vijandelijke steillinig — een gewei-dig neitwerk van loopgraven en spoorwegen van 5 kilometer diepte, waarvan de vijand de verdedigingswerken se lert 1815 voortdu end had versterkt — is g-isteren door onze troepen veroverd op èen front van cingeveer ôo kitlom., en op sommige punten overschreden. De Navarin-hoeve, de Souam-heuvel, de berge® van Muret, Tahure en du Mesnil, de dor-pen Tahure, Ripont, Rouvroy, Cernay en -o-. mois, Ferron-Melzicourt, versterkt tôt steunpi-laren en geweldig door den vijand verdedigd, zijn in vol gevecht op den eérsten dag van den veldslag veroverd Het aantal tôt dusver getelde gevangenen bedraagt ruim 6,000, waaronder 200 officieren. In den loop van den nacht heeft de vijand geen enkele tegenaktie beproefd. De aanval is heden hervat en ondanks het s'echte weer onder bevredigende omstandighe-den voortgezet. PARIJS, 27 September.-— Ambtelijk bericht van liedenavond . Vrindaag hebben onze troepen, gesteund door pantserwagens, een nieuwen vooruitgang ge-maalrt op het gehéele gevechtsfront en den vij-andelijken teg-enstand gebroken ; de vijand trachtte te vergeefs onzen opmarsch te beletten. Wij hebben terrem gewonnen tusschen Aube-rive en Sainte-Marie-à-Py, ondanks verscheide ne hevige tegenaanvallan. Ten oosten van Sommepy zijn wij den spoorweg overgestoken van Challerange, over één breedte van 4 kilometer en meer dan 2 kilometer naar het noorden vooruitgekomen. In het gebied ten noordoosten van Tahure liebben onze afdeelingen het machtig georgani-seerde bolwerk van tegenstand Gradreuil, be-nevens het dorp zelf veroverd. Meer naar het oosten is ook Fontaines-en-Dormois in hun handen gevallen. Op den rechtervleugel hebben w ij onze lmies vooruitgebracli# tôt 1 kiùometer ten zuiden vàn Bouconville en de bosschen van Echelle, en Cernay veroverd. Sinds gisteren bedraagt onze vooruitgang op sommige punten 8 kilometer. Het aantal gevangenen, m deze twee gevechtsdagen gemaakt, îjedraagt meer dan 10,000. Een aanzienlijke hoeveellieid materieel is vermeesterd. ROME, 26 September. — Ambtelijk bericht : • Vrij hevige geschutstrijd in het gebied van den Pasubio, de Cima Valbella, den Col del Rosso, en langs de Piave, bij Palazzen en Fa-letto. Onze batterijen veroorzaakten een grooten brand, begeleid door ontploftmgen in de vijan delijke kwartieren van den Pasubio en trotten een vrachttuigenkolon op de vlakte van Feza. Vijandelijke verkenningsafdeelmgen werden op de v'.ucht gejaagd door patroeljes en voor-posten in Bertiano (Asiago) en in het Ornic-dal.ROME, 27 September. — Ambtelijk bericht : Levendige bedrijvigheid van het uederzijdscli geschut in de Val Lagarina, op de Pasoebio, in de Posinakloof en in het Astico-dal alsook m eenige sektoren van de lmies aan de Piava. Ten noordoosten van Lago heeft een der lta-liaansche patroeljes in een overval met hand-granaten en levendige geweervuur een Oosten-rijksche afdeeling ovei-romj>eld en aangevallen en in wanorde op de vlucht gejaagd en eenige gevaiig'enen gemaakt. Andere gevangenen zijn gemaakt in het Ornic-dal. ltaliaansche vliegers hebben tal van verken-ningen en beschietingen uitgevoerd. Drie Oostenrijksche vliegtuigen zijn gedwon-gen biiinen de itaiinausche Unies te dalen. LONDEN, 26 September. — Ambtelijk bericht var» het leger in Palestina : In het noorden heeft onze ruiterij Tiberias, Semakh en Es Samra, aan de oever van Jiet rnoér van Tibenas bezet, m weerwil van cien taaien tegenstand hunner Turkschc garmzoe-nen. Ten oosten van den Jordaan heélt onze ruiterij Amman, aan den Hedsjaz-spoorweg, bezet én achtervolgt zij de Turksche stnjd-macht, \yelke langs de spoorhjn in noordeliiKe richting terugtrekt. 6inds net begm van de operaties m aen nauit van 18 dezèr bedraagt het totaal onzer verliezen door aile oorzaken minder dan een tiende van het aantal gemaakte gevangenen. LONDEN, 27 September. — Ambtelijk bericht van den generalen staf : In den loop van den nacht hebben wij wet* geslaagde operaties uitgevoerd in de b'uurt van Arleux, ten noordweste.n van La Bassée en ten zuidwesten van Fleurbaix. Onze linie is op deze plaatsen vooruitgebracht. Wij hebben gevangenen genomen. TER ZEE In den grond geboord. AMSTERDAM, 27 September. — Volg'ens een plaatseldjk blad is het vroeger Nederlandsch stoomschip « Tasman « (5,022 brutoregister-t'on), dat tusschen Liverpool en Engelsch Indië voer, naar de kapitein van het hospitaalschip « Sindora » mededeelt, op ongeveer 200 mijlen van Brest jn den g-rond geboord. Van de 200 opvarenden zijn er zes omgekomen. !■■■! «il ii i 0e Duitsche Socialssten en het Vlaamscli Activisme. In de « Karlsruher Volksfreund » van 27 Au-gustus 1918, vonden wij het olgend belangrijk artikd, waaruit blijkt dat ook de demokratische pers in Duitschland al langer hoe meer de rechtvaardigheid der aktivistisclie beweging gaat inzien. Wij geven hieronder het merkwaar-dig artikel in zijn geheel : De Belgische kwestia en de Vlamen-politisk. Al s gevolg aan het in het i ummer 178 van 2 Augustus verschenen artikel a Geen afbreken der Flamen-Politik » wordt ons door den Alg. Stadraad, Dr. Dietz, geschreven . Door de gebeurtenissen van den laatsten Ujd, leeren wij van dag tôt dag beter mzien hoe ge-wichtig het is dat de Sociaal Demokratische partij en pers, deze kwestie niet meer uit ligj. oog verliest, wil men verhindexen dat onze eko-nomische en socialistische toekomst zware en onhers'teibare verliezen zouden worden toege-bracht. De alduitsche annexionistische plannen kan men als volledig van liant geschoven bc-schouwen, nadat ook de rijksregeering bij monde van den njkskanselier pleclitig heeft ver-klaard dat « het niet in onze bedoeling ligt België onder gelijk welken vorm » te behouden. Omgekeerd vormt België, naar de bekende Fransch-Engelsch-Amerikaansche ekonomische plannen, een dusdanigen voorpost in den toe-komstigen ekonomischen oorlog tegen ons, dat het Duitsche volk in het algemeen en de Duitsche arbeidersklasse in het bijzonder, er het grootste belang' bij hebben dat het toekomstige Beilgië door de ons goedgezinde « aktivisten » geleid worde en dat door de opdringenge en schadelijlce drijverijen der alduitschers, de val-sche meening niet wordt verbreid, alsof de « aktivistisclie Vlamenbeweging en Vlamen-Poli-tik » slechts een « alduitsch maaksel » ware, die men best onvcrschillig aan liaar eigen lot diende over te laten, standpunt dat in het bijzonder de a Vorwarts » herhaaldelijk heeft m-genomen. Het artikel in de « Volksfreund » van 2 Augustus, dat ook door de « Hamburger Echo » werd opgenomen, verscheen juist te goeder ure. Daarin werd omstaudig uiteengezet dat de aktivistisclie beweging uit het innerlij-ke leven en uit de ekonomische verhoudingen van Belgic is voortgesproten, beweging die na eenen strijd van tientallen jaren, juist in het tijdperk vôôr/den oorlog (1911—1914) cenen at-doenden stap voorwaarts is geschreden teg'en-ovet de steeds groeiende verfransching- en Fn-tente-drijverijen in België, dit ailes echter zon-der dat men in Duitscliland deze boweging de noodige aandacht schonk. De rede waarom de Vlaamsche beweging in socialistische middens aldus werd misacht. is uiet alleen te zoeken in haar sterk klerikaal karakter, maar véeJeer in de Franschgezinde o-ntwikkeling der Belgische sociaal-demùkratie, waarvan de vooraanstaande leiders bij clke ge-legenheid hunne Fransche sympathieën luide verkondigden en hunne gezindheid bmnen en buiten de Belgische Kamer, al te dikwijls met het geroep van « vive la France » aan den dag legden. Wij, Duitsche sociaal-demokraten. hebben rnaar al te lang het gansche vraagstuk door dezen, zeer Fransch-gekleurden bril gade ge-slàan. Indien wij ons nu door de alduitsche macht laten verleiden om de Vlamenbeweging verder te miskennen en bijzonderlijk om de zwakke socialitisch-aktivistische beweging te laten vallen, dan zal wel-is-waar de Vlamenbeweging niet onder gaan, maar zij zal en tiièrtoe ^verden rèeds krachtige stappen aange-ivend — om tegen de verfranschmg bescher-ming te zoeken, de Engelschen omarmen. Deze »och zijn steeds behendige politiekers van het « divide et i.mpera — « Verdeel en gij zult lieersclien » geweest en zij zullen gcene « kle:-ne natie in den steek laten,. zoodra deze zich in de gclegenheid bevindt en er toe bereid is, bngelsche belangen te dienen. Reeds heett de Iie.gische afgevaardigde Frans van Cauwelaert m u©n. in aansluitmg van bovensrenoemd ar- tiKed weergegeven « memorauoum », aen r.u-gelschen trachten duidelijk te maken dat eene ondersteuning liunnerzijds van het Vlaamschc aktivisme zèer aannecinbaar zou zijn. Indien wij on.s afwijzénd moesten blijven gedragen dan zullen wij den dag bleven waarojj in het « onafliankelijk » België, Wallonie het Frau-sche, Vlaanderen echter het vooruitgeschoveu Engelsch gevechtsterrein zal uitmaken. De overwegingen der beide partijbladea « Volksfreund » en « Hamburger Echo » ver-dienen in aile pariijkringen met de grootste be-langstelling overwogen te worden ; niet een al-duitsch-geannekteerd België, maar wel een Vlaamsch aktivistisch, op sociahstisch-aktms-tischen g-rondslag bestuurd België zou en kan alleenlijk in staat zijn, met Duitscliland nader-hand de door den rijkskanseiier en door ons ai-îen gewenschen « goede vriendschappelijke be-trekkingen » te onderhouden, waaruit voor de landen en de volkeren over de politieke grenzen heen, nieuwe heilbrengende levensvoorwaarden zullen ontstaan. De Stap van Bulgarije. BERLIJN, 28 September. — De bemiddeJaar tusschen het Balkan-opperkommando der geai-lieerden en de Bulgaarsche regeermg is thans de Amerikaansche algemëene konsul te Sotia. Hij is gisteren per militaire auto naar Saloniki vertrokken. KEULEN, 28 September. — De « Kolnischt Zeitung » méldt dat de Entente.het voorstel vaiu Bulgarije over é-en wapenstilstand verworpen heeft, daarentegen varklaart zij zich bereid vre-desonderhandelmgen te beginnen. Volgens enkele bericliten zou er geen afvaardigmg Vertrokken zijn; volgens andere zou er een met den Amerikaanschen gezant oji het front aange-lcomen zijn. De Entente zou beread zijn de at-vaardiging te ontvangen. LONDEN, 28 September. — Reuter vernëemt dat Balfour en Bonar Law Londèn verlaten hcb-beai om met Llovd George, \yelke. op den buiten vertoeft, over de ontwikkeling van den toestand in Bulgarije te spreken. De stap van Malinof. BERN, 2S Septemlàer.— Naar aanleiding van het Bulgaarsche vredeskanbod sclirijft de c Bund » : Het blijkt zeer onwaarschijnlijk, dat Malinof besloten heeft een stap van zulke draagkracht te doen, zonder zich van een sterke instemmmg der partijen overtuigd te hebben. Of er een der-gelijk bij de thans regeerende knngen te vm-den is, welke hij voor het feit gesteid heeft, ot bij de groote massa van het volk, welke niet slechts, maar overal naar mets zoo zeer zuclit als naar het einde van het moorden, blijft onbe-wezen. Voor de ingevvijde knngen is het aan-bod niet verrassend gekomen. Nietteg'enstande de verschillende logenstrafhngen is het een tamelijk opcnbaar geheim, dat een vroeger Bul. gaarsch minister rècds sedert eenige.ii tijd in nauwe voeling met de geallaeerden staat. Hij geniet onder de gealheerden, bijzonder m Parijs en in Londen groote sympathie, welke op oude. overleveringen steunen.' Een nseyw voorstel un Burian KEULEN, 23 September. — De Nederland-sche regeering publiceert, naar de « Kblmsche Zeitung » uit Nederland verneemt, volg'endi. ambtelijke mededeeling : De voorloopige zaakgelastigde van Oosten-rijk-Hongarije heeft op 25 September, in op-dracht zijner regeering, ter kennis van den minister van buitenlandsche zaken gebracht, dat het zeer waardevol ?ou sclujnen, dat de residentie Harer Majesteit de koning'in voor het houden van besprekingen in den aard, gelijk zij in de door de k. en k. regeering aan al do oorlogvoerenden gezond.;n nota van 14 Sejitem-Uer aangehaald zijn, ter beschikking zou gesteid worden. Op dczen stap heéft de minister van buitenlandsche zaken aan graaf Calice het volgend antwoord gegeven : De Nederlandsche regeering heeft zich bij het eerbiedigen der onzijdigheid niet slechts door overwegingen laten leiden, welke de eigen , landsbelangen gelden, maar zij heeft er van het ' begin van den oorlog af prijs, op gestekt haar onzijdigheid voor de oorlogvoerenden op g'ast. vrijc wijze nuttig te maken. In overeenstem-ming met dit onveranderlijk richtsnoer van haar houding- is het voor de regeering aangenaam le verklaren, dat Hare Majesteit de konmgin zich altoos zou gelukkig açhten de gastvrijheid harer residentie ter beschikking voor samen-komsten te stellen, welke beide oorlog'voerende partijen zouden wenschen. Aannemende dat zij de regeeiingen der andere oorlogvoerende landen niet onkundig van dezen stap en van hé? g:egeven antwoord mag laten, heeft de regeering aan de Nederlandsche diplomatische verte-genwoordigers in deze landen telegrafisch beve) gegeven van dezen stap en het antwoord aai die regeeringen kennis te geven. \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes