Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1685 0
28 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 Februari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26r08v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5e JAARGANG. N. ?>& PR 1JS : . 6 fcENTIEM. hONDERDAG 28 FERRUARï 1918 ■ — I || I m | ■ | . ■■■■ — „ _ ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland tEtapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 per kwartaal: (alle kosten 1nbegrepen) Men wende zich tôt de postkantoren. VERSCHiiNT 'S NAMIDDAGS met a! de ochtendtelegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, AnspachSaan, 75 (Beurs). Kantoor te OENT : Gazet van Brussel | AANKOND1GINGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckerepiein. Office de Publicité, 36, Nieuvvstrast, Brusse!. VERSCHIJNT 'S NAMIDDAGS net al de ochtendtelegrammen. Elke medewerker is verantwoordelijk-roor het-geen hij schrijft. Ongevraagde stukken worden in geval van niet opneming, en^U teruggezonden zoo er hetrïoodige porto is bijgtwoegd. iiooldopstellei : JDr*. «ené I3E CLEKCQ. V redesweraschen. Als een paal boven water staat het, dat aile volkeren Tau Europa snakken naar viede. Natuurlijk kan iifeii hier of ginder nog wel cca » embusqué » ol cen oweeër vinden, wioni de o^rlog niaar weiuig kan d'eren en die dan ook liefst den mond vol neerrrt van vaderlandslieicte om de goegemeente een rad \ oor de oogen te ckraaien. IDù oorlog blijft eehtér a Iléon hierdcor nog maar a-ltijd rnogaijk, dat de hersenen van de mensehen vol leugens gepqmpt worden en zij die leugens liehtziiinig blijven gelooven, lioewel de ervarirg hen toch al Vjfizer zou uioeten gemaakt hebben. Hier, in ons arme Vlaanderen, vooral onder de stacis-fccvoiking, is de zuclit naar vrede slellig nog dieper ge-worteld dan eiders. Un élit laat zich om vole redenen, bogrijpen. Ons volk tlraagt zoker zijn tijdeii met met minder heildenmoed dan de andere volkeren, die door de zen oot'Iog getroffea zijn, maar lièt blijft evenwel, eilaas, ook nog altijd gehoor geven aan de leugens en de ophitsingen van ze.kere onderduimseh© stokers, die gowoonlijk vetbetaaido buitenlandsche agenteu of wei-nig nbodMjdeh.de beambten der voedingsbesturen zijn, «m (lie onder onze mensehen, door het verçpreiden'van hun leugens en hun ophitsingen, eea oovtogszuebtige steramms pogen op te houden, welko alleen ten. goede komfc aan hun vreemde meesters, die den oorlog nog noadig hebben om aan. het bewhid te blijven ofwel om hun kanonnen te kunnen verkoopen ! Aile dagen vinden deze oorlogsstokea-s wat nieuws om er deu haat of den moed onder ons volk in te 'houden. Zij werken met aile wapenen. Nu eens is plotaeiing een geheele stad vol van valsehe genichien over een aariistaande gewichlige goljeurtenis, die zeker het einde vani deai oorlog zal rerwekkeo. Tegenwoordig zijn het do Amerikauen, di'e daarbij moeteu helptn. Hoeveel van idlie Ameiikanen sommige verbeeldingrijke mensehen in April aanstaande door de straten vau Brussel zi'en t;-e.k-ken, is mjj niet bakend, maar 't is niet met miliioeinea te becijferen ! Zulke geruohten vorspi eideu de oorlogs-aigenten, zoogezegd oui het moreel der bevolkirg- op peil te_ houden, in werkelijkheid echter om de mensehen blind te laten en ze te blijven slaehtofferen voor d© be-langen vaar eenige groote vaalt uxtheemsche bloedzui-gers.Zija er geen sensatiienieuwtjes meer bij de hand, om ste mensehen hoop te geven, dan gaat nien maar weer eiea andere snaar tokkel'en. Dan wordt de haat opnie-mv opgezweept. En hiertoe speien de Ylaamsche akuvisten tegenwooidig de groote jol in het persuitschot, dat door biîel voomamo anoniema meaischen zonder Wroe-ging onder de bufgers wordt verapreid. De aktivi&ten wprden daarin natuurlijk voorgestehl als d'e vijanden van het B Igiseh vaderland en, de haoâtaB-gers van Duitschland. Zoolang de aktiivist.en niet on-seluxdelijk gemaakt zijn — zoo heôt het — i« het- vrij et) onafhankeiijk vooitbestaan van België omnogetiijk. Do osrlog menât worden voortgezet om deze landver-raders te tuehtigen en om hun pfanRCn tôt veinietiging van Belgiô den bodem in te slaan. • zijn. >n,easohen, , tÛc ^!at geJooven. jStle.a^hen, tî'c niei wiilè'.l } if "H ri'jfU-n. ttwl- wkTTTTTrcm ^TOÏl«i dienen als zondeb.okkcn, orndat men toch een vcorwerp meet A indcn, om' den haat der mensehen met vergiflig-deu las ter te kunnen aanwakkeren. ISe aktivisten willen den vrede m België en juist daarom wovden zij doo: de geheiuie oorlog sstokers bfvoehten. Dat is de waarheid. De* aktivisten »jn hoegenaamd niet geikant tegfn het voonlbestaan van België. Integendeei. Zij begïijpen, dat <1io vrede in het westeii niet anclers mogffli,^ is dan door het vooi'tbestaaa van België, een België dat echter on poli-tiseh èn ekonojniseh volkomen en opreeht onzijdig dient te zijn. En dàt \v lien de oorlogsstokers nu ee uni a,al niet! Zij willen ' onze jongens aan den IJzer doe.n voortvechten, niet- voor een onzijdig Beigié, maar voor een België dat door handels-, ekonomische- en militaire traktaten niet handch en voeten aan de Entent® gebonden is. Zi] willen onze jongens doen vechten om Elzas^Lotharingen a-t de Fi'ansehe « revanchards » terug te geven, om de Duit'ehe koloniën aau Ergeland in de handen te speien, om Mosopptamië eti Aiab ë van de ïurken te ontnemen. Dààronr mo ten onze jongens vechten! Niet om het voflrtbestaan van België, — want het voorthestan van België is niet in gcvaar ! Ons volk màg niet weleu.. dat de echte vredes-v r i e n d e n in ons 1 a i> d de V la a ni se h e a k 11-vist-on zijn. Men doet het gelooven dafc de oorlog motet voorkïuren om België te bevïijdeii. Hée^u echter do Duistche staatsseki eatris van buitenlanulsche zakeu vo1 Kuhhnann iiiiet uitdnikkelijk verklaard, dat de eenige 'kwestie, die den vrede in den weg staat, de Elzas-Lo'tharingsèke is 1 Niet de Belgische, doch de Elzas-Lo-tliaringsçhe ! Het ongehinderd voortbestaan van België wordt door Duitschland dus niet in twijfel getrokken. En door de Entente toch aeiksr ook niet. Natuurlijk zal Duitschland nooit toeetemmen in het oprichten van cen België, zooals onze oorlogs-utokers het o p v a 11 e n, een België, dat feitelijk nirts* anders ware dan een vazal «van Frankrijk cln En-geland.Duitschland kan enkel toestemmen in een werkelijk onzijdig'België — dat door aija. inrichling zeu waar-borg;o voor deze onzijdigheid in zich ùraagt. Ueze waar-borgen vindt D'^schland en kan ook de Entente vinden, als zij ernstig cen onzijdig België wil, in het akti.vistiseh programma van een autonoom Vlaanderen, broe derlijk h vend naast een autonioam WaHonië onder de B.'lgkche kroon. 2k>ncier deze wijziging in den vorm van België, kan Duitschland geen vertrouw en stellen in onze ouzijdig-h-id en daar het de aktivisten zijn, die deze logische en vrtetiziame oplos:- ng hebben bedacht en bezig zijn te veiwezenlijken, mag men de Vlaamsche aktivist: n de redders van België noemen. Alwen hun formule kan België in de torkomst nog' mogeiij.lt maken ! Zelfs de passieve Vlamingen zijn van gevoelen, dat België niet mag vporbbestaa,n, zooals onze re@eeiu%sooriogsstokers het zich voorstelltn. Wij zijn het nopens het begmsel volkomen eens met Y an Oauwela-rt eu Hoste dat België iin Iwce tia<ilgi-oepen mc^e gesputst worden, «i met Ka-jniirl Huysmans, dat deze regeling door het vredositon-gres moet opgelegd Worden. Wij verschil'ien enkel met hen nopens de midclelen en de modaliteitim van toepa-s-eing van deze beginsefen. lie llamingar.ten, zoowel paesievesi als aktieven, zijn du!» do ware" bevor deraars van cl en vrede. Als ons volk niet vrijwillig blind en dom" bleef, zou het iazien, dat zijn vredesverlangen allesn bevrediging zal vindc/», ais het zieh rondom ons va.anelel scliaart., om het \ oortbeBtaan van België onder één kroon, met autonome, vrije volkeien. te verzekeren. De vijanden van cleii vi'ede zijn de handiat)ger« van Hen Havor, die hier is. het lar.d rusteloos stoken voor de a un xionisiisehe plannen der Engelsehe of der Fran-eche regeering. Men veirwijt de aktivisten, dat zij Duitsche belangen d (.noa. Dat me.n ons de a,ktivisten toone, die b.v. Duitseliiand daadwerktlijk helpen om Fi'aiweh grcmdge-te veroveren ! Wij keeren dat veruijt om! Onze regeering dient vreemde b élan g en. Zij wil genn vrede. ftij jaagt ®nze jongens in het Tuur om Elzas-Lotihariu- gen, om Arabie of om Duitsch-Oost-Afrika te stclen. A! die landën gaan oas, Vlamingen of VVal-n, (nieis aan. Vlaamsch en Waalsch b.oed moet ophouden te vloOien zoodra de troen van konmg Albert, weér verzekerd is, zooeixa ook ver zeker tl is, dat België zich in vol'le onzjj-d.gheid zal kunnen ontwikkelen. i»ie verzekering bestaat. En wat gtïwordt van onze regeering ? Natuurlijk is deze in e.n werkelijk onzijdjig België niet ap haar plaats. Deze regeering heeft zieh door haar slaafsche on-deewoi-penheid aar vreemde belangen en naar reaktiou- , uaire. handelingen in de oogen van îedereen waren demo-k-raitischen Vlaming of Waai onmogelijk gemaakt. Bc-geeriaigen zijn in aile landen tijderis den oorlog gevalien. Om de Belgisohe zal zeker nooit één mrnsch een traan storten. * In het uieuwe België zullcn Vlamingen en Walen elk hun eigen regeering iu voit? vrijheid en volgcns een de-mokratiseh kiesstelsel verkiezen. Dan zal niemand ons vroeger Belgisch stelsel meer betreuren. Zoo stellen de aktivisten zich den vrede voor. .lun vrede is etn ware vrede. Het is niet een vrede, die be-rusfc op oaclerdrukkiag of op miskonning van kmands belangen, zooals de zeogezegde patriotten hem wen-sclieu.pion vrede kunnen wij m o r g e n h e b b e n, als wij willen _— zoodra de menischen zullen begrepen hebben dat niet de aktivisten do vijanden van België en de vijanden van den vrede zijn, dooh wel dezen, die ons land willen laten doodbloeden voor vreemde belan-gen en het maken tôt het brandpuat van nieuwe oor-logen.Wij allecn verken voor een b e s t e n d i g en vrecle in oins land. BALTiEll. Vredesonderhandelitigen. De onderhandelingen te Boekaxest. . BEBLIJN, 25 Februari. -— De onderhandelingen. met geaeraal^ Avcreskoe zijn gisteren begonneB. .Yolgens Oostenrijkscho private meltungen, zouden ze tôt riog-toeeen gunstig verloop g eh ad hebben. Het hoofdg^wi'ôn! leggen do Boeinenen op drie Bessarabische omschtijvin-gtn die ze in den vrede van Beriljn verloren. Het. zijn de orgeveer 10,000 vierkante kilomeOfr gebieden Ismael, Bolgrad en Kovel. Generaal A\ere©koe heeft zijn kabinet gevonnd, maar koti tôt nog toe geen der te Boekarest gebleven Bo't-me&nsche parlementairen in het kabinet opnémeu. WEENEN, 25 Februari. — Het vVeensch k. en k. kor-reEponclentiebureau me-.dt uit Boekarest : De Turksehe veitegit-nwoordiger, de minister van buitenlandsche, za-ken Âchmid Nessthi bei en generaal Izzet Pasja aeméa hiuio schikkingein vdor Dinsdag. De vertegenwoordig, r van den Ro/emeenschen minister-vporzitter generaal Aye-reskoe is reeds sediert ee. ige dagen te Boekarest. • WEENEN, 25 Febiuari. — De gezant von Merey ver- iÇc-V ec?p-TTî-fid r ■ , 1 J f' i- * " --1 j i iloaigaTije op tfe vre^i: soncK^rnan deimgcii naar -brest.- Lito'fsk. Hem vergezellen : gezant vou Wiesner, hof- tn mii^steràèkfe'aris Wai'sovsky, lcgatiesekictans baron Gautscb, koni-'al Wiiner, aideelingsraad aan het k. en k. ] handelsminisie. is vrijheer von Ailmayer-Beck. - a£dce- lingsraad Dr. Petrei van hiît korinklijk Hongaarsch mi- ( nisterie van handch WEENEN, 25 Februari. — Uit het oorlogsperskwîTv- i tier wordt gtînesîd: Als vertegesiwo-ordiger van het'-op-perbevel van het léger aan de aanstaande onderhande-'fngen te Bresi-Litofsk zit wesi' luitenant-veldmaarschalk Escieserica von Ba-csany; hem staan ter zijde : de ma joor van den algemeenen stai vrijheer. von Mirbach en Glas© von Horctenan en de militaire intendant von Kab). De Eussische afvaardiging. SINT-PETEBSBURG, 26 Februari. — (P. T. AÀ/ Op bevel van d'e opperste volkskonunissari&sen werd ei een afvaardiging naar Brest-Litofsik gezonden 0111 den dtfor de Duitiiche îegeermg vooigestelden en in de zitting j van 24 Februari door de uitvoeren.de uoofdkommissie in 1 Sint-Petersburg aangenomea viede te ondei-téekenen. De vrede«afvaardiginig bestaat uit : Trotzki, volkskqmis- 1 saris voor buitenlandsche zaken, Tsjitsjerin, Sokolikof, i Pretrefski en Ale.sje.jcf, leden der partij der soeiafil-re-volutionnaire linkerzijdo, verd'er Harasjan, Joffe en militaire zaakkundigen. De ond erhandelingen met Eoemenië. B(?EDAPEST, 26 Februari. — Volgens de « Pester Lloyd » staat de audientie van graaf îisza van gistex bij den koning en de htiidige atulientie van Anclrassy met ' do v redl t\s on d e r han d e 1 i gen in Boekarest in verbinding. Naar verluidt, zou de* minister-voorzitter Wekerle eer-lang naar Roemenië vertrekken, en in gitval dab men 1 het. met de Roemeensche vertegcawoorcti'g.ei'is over de groote principieele kwesties eens wordt, zullen voor de onderhandelingen over de ekonomische kwesties mïs-sehien ook de minister van handel, Szterenyi eu de mi-nii&iter van landbotiw, Sef?my in aarmerking komeai. -, BERLIJN, 26 Februari. — Volgens meldingen der bla-den van Boedapest zal. naar de » Berlin er Lokal-Anzei-ger » meldts Oostenrijk-Hongaiije van Roemenië militaire en ekonomische wa.arjBorgen eischen. De kwestie van Zevcnb rgen, de Dobroedsja-kwestie en de/ze van den benedeu Donau zullen op den voorgrond der ondei- \ handidingen staan. , De oneenigheid over de Duitsche vredesbepalingexi. SINT-PETEBSBURG, 24 Februari. — In den nacht vain 24 Februari had een volzit-ting plaats vau het uit-voerend hooWkoroifceit. Na hexigo debaiten xverden de , Duitsche Yredesvoonvaarden van Brest-Ditofsk, die noch-tan§ aaogevnld zijn door de bijvoegseds vau v. Kiïhl- 1 maàn, aangenomen, met 126 voor en 85 tegen; 26 leden caihielden zich bij de stemining en {wese andeien namen er geen deel aan. SINT PETERBURG, 24 Februari. — Het volgende te-kgram werd den 24, te 7 uur 's morgens, door'cle von-keiitelegiahe gezonden aan d'e Duitsche regeering in Ber-lijn, de Oostenrijksch-Hoaigiiarsche in Weenen, de But-gaaraehe Sofia en de Turksehe te Konstamtinopel: Gevolg aan het- door het utvocrend hoofdkomiteit. ?n deoa- den raad der wrtegenwooi'digers van arbeiders, boeren an soldante® den 24 Februari te 4 uur 30 's mor-g.tns genomen besiuit, heeft de raad der voîksgemaehtïg-ele besloten, de door de Ihiitische regeerig gestelde vre-desvoovwaarden aau te nemen en cen afvaardiging naar : Brast-Litofsk te zenden ter onderteekening van den . vrede. De voorzitter van den raad der votksgemaehtigden : Vladimir Lenin. De votksgemaehtrgde voor buitenland-, sclic zaken: Lee Trotzki. BERN, 25 Februari. — De d Temps » meklt uit Sint-Petei's'bu'rg : Het kozakkeokomitoit va.11 den hoefdraad der sovjets heejt besloten aile nmatregeleu der bolsje-vviki-regeefing voor het sluiien van <fcn vrede goed te 1 keuren. ! BOEDAPEST, 26 Febouari. — M i n ist er- voor z i 11 er Dr. Wekerle, die gisteren in verhoor xvas bij den koning,. | gaat vandaag naar Brtst-Lit'ofsk 0111 daar, op de ctfider-' handelingen, die belaugcn der Hongaar&che regeering onder staatkunclig en ekonomisch oogpunt te vertege®-woûidigeia.De Toestand in Rusland. ïusschen maximalLten en Eotmeniërs. De » Fiackfurter Zeitung » verneemt dat de gevech-teft tussehen maximalisteii en Roemeensche troepen tn Bessai-abië voortdurcn en het karakter van een guérilla aannemen. De botsingeu zi'jn bijzondcr talrijk in Noord-B,;ssarabië. Tijdens de laatste gevechten te Kisjinef zijn op verschillende punten der stad branden uitge-broken die gioote schade aangerieht hebben. De Roe-mem'ërs ztnden systemadçch aile vooiTaden uil Bessaya-bië naar Moldavie, daar zij, afgesneden zijnde, \W>r hoïigersaiood vreezen. De Bessarabische autonome regeering bestaat om zoo te zeggen niet meer . Voor de herste ling der monarchie. GENEVE, 26 Februari. — De bestuurder van het Oe-kreeosçh bureau in Zwitserland, die uit Kief teriugge-keercl is, verzekert dat in Londiîn en Parijs eene uit vroegere Russische dipiomaten en militaire persoonlijk-heden bestanade organisatie voor de btrsteili, p der Russische monarchie ijvert. Boide groepen zouden van een groote^Engtslsche munitïefabriek en een groote Fransche bank gesteurd xvorden. lie toestand te Sint-Petersburg. BASEL, 26 Februari. — Havas meldt uit Sint-Petersburg : De regeering heefl de krijgswet uitgeroepen. Aile, buiten'andsche agenten, spekulantcn, o.phitsers en spiou-rien worden met den dood bedreigd. » Hst vertrek der Entente gezanten. LONDEN, 26 Februari. -— Naar R eu ter uit Tokio ver-nêeint, hebben de leden der gezanbschappen der Entente in Sint-Petersburg besloten te vertrekke®. De Ameri-kaan.veho en Japansche gezanten zullen over Siberië roi-zen. Tot-nog-toe wfejrd nog niet genield dat er l'ceds een is, welke vertrok. SINT-PETERSBURG, 26 Februari. — De Ja.paKsehe gezant kreog van zijn legoering bevel naar Vladivostok te komen om met cen afvaardiging cen bespreking over gewiehtige politieke kwesties te hebben. De givechtsn in het Don-gebied. SINT-PETEBSBURG, 28 Februari. — (P. T. A.) De inneming vail, Rostof a. d. Don door de Sovjet-troepen wordt bevestigd. De &tra,a,tgeveehtien zijn a.fgeleopen. De bo'sjewiki en de konfemetie van Londen. LONDEN, 25 Febuari. — Op liet kongries lieeffc Ka-iiiel Huvémans een telegram vockEgelezsu, -bcfcclagiad» lat de Mcnsjewifei ein de Russische sociaal-revotution-aaâre partij afgevaardigden hadden benoemd om het De gtzanten der Entente vertreklien. KOPENHAGEN, 26 Februari. — » Nationa 1 tklen-de n jericht uit Stockholm: Volgens hier toegekomen be-l'iehte.u maike aile gtezantèn der Entente-landen zien çereed, ten aanziein van het opi'ukken der Duitechers. 3int. Pcteirsburg te verljibeu. De Japansche gezaint is eecîs vertrokken en zal zich waarsohijnlijik voorloop:g te Stockholm vestigen. ' «K6*S3*ESîBy**lS3*BMaHDDBBiiBB**â***ODBaWW> BUÏTENLAND. BTEÛERLAND Over_troomingen te Batavia. DEN HAAG, 26 Febiuari. — Men >seint uit Welte-/îecl'tn (Neùeilaudech Indië) dat ten gevolge vau een ;iterst heftige en langdurigo wolkbreuk uitgestrekte ge->i.eden over.- roomd geworden zijn. De haïk'c stad Batavia staat onder water. Geheele gedeelteii d^'r s-tadl wer-:le|n vernield door de ovei strooming. Duizendlein pei-so-ien zijn dakloos. DUITSCHLAND De rede van den Kijkskanselier. (Vervolg.) Het derde punit, voigens hetweik elke oplossing xan jen gebiedskwestie, we.k.c door tleezn oeriog is opg''-.vorpen in lient belang en ten gunste van de uetretienne aevolkmgen en niet als deel van een loutene schikking )f compromis van do au: spraken der wedijverendc sta-en, moet worden verkre^en, is slechts et-n toekohting ran het vorige in een bepaalde richting of wel de kon-iekxventie daarvan en het is daaiom in de bij het vo-ke punt geuite instemming begrepen. Ten s.otte het vierde punt. Het eisclit dat aan allé luidelijik onischrevcn veriangens dei beide jmrtijen zoo peel mogeltijk zal worden tegemoet gekomen, zonder Jaarbij nieuwe elementen van oneenigheid in te voeren >f oaide te laten vooi'tbt"staan. Ook hiermede kan îk in >ogins«l mijn instemming beluigen on ik verMaar te-sàanen met président, Wilson, dat een algcmeene vrede >p zulk een grondslag tôt stand kan komen. Slechts Vn vooi'behoud is te maken. Deze begiw&ekw moelen liet slechts door den président der Veteenigde-Staten ivorden voorg-f steld, doch zij moeten ook door aile sta-:ea en voeken inderdaad zijn erkend. De heer Wilson, lie d'eu Duitcc!ien rijkskanselier van tijd tôt tijd een sekere achterlijkheid verwijt, schijnt mij in zijn ideiete .•lue'ht de werkelijkheid verre te zijn vooriut gesrield. ieker, een volk'ncond, dio op redKVaard'igheiri en op iVie'dierzijdscb oiibaalzuchtige waardee.ring is getoouw,!, sou tôt eeai toestand leiden waarin, tezani*en met aile 'esten dor vroegere barbaren, tien oorlog volk0111 en zou ,'ordwijnen en er geen bloedige offers, "geén zelfvctrmin-iing der voliken en geen vcrnieling van moeizaam ver-iverven kulbuurwaarden meer zouden plaats vinden. Het îou een eloel zijn, hetwelk vurig te wenschem is,doch dit, Jod is i.og niet bereikt. Er bestaat nog geen seheidsge-•eelib dat dcrt>r aile naties als waarboig voor liât behoittl mn den vrede is ingesteld. Wanneer de heer W.ilson z;eg-t: de Duitsche rijkskanselier spreejkt tôt het ge-•ecihtshof -der geheele vvereld, dan "moeit ilk, zooals de saken heden staan, in naam va» het IXiitschc rijk tn djn bondgenooten dit gerechbsiiof als bevoord/eeld van lé hand wij zen, hoe /eei het mij ook zou verhengen indien er een on parti jdg seheidgefecht zou bestaan tn 10e gaarne ik ook zo<i willen meehelpen om zwlk oen toestand in het leveai te îoeipen. Helaas i.» er echter van cen dusgelijkc gezindheid bij de .leidere van de Tiogendheden der Eut nte ni&bs te bespeurai. De oor-:ogsdoeleindc,n van Kngeiand, j^clijlk deze in de rede m Lloyd George oprweiiw toi uifcing zijn gcikom^n, zijn 10g sleecls van volstrekt imperialistischen aard en wil-en der \\ ert kl ©en vrede naar Ei>gda-nd's bedieyen ap-iringen. Wannfter Enge'land van het aeJfbeschik'kirgs-:'ceht der volken âpre, irt, den'kt het daa-rbij niet de be-iinselen daarvan op Ierla' d, Egj'pte of Indië toe t» tja'bsett i ^.1—.....i.—... I Als Wi son bij gelegenheid zegt, dat de Du/tsche rijkskanselitr tôt hei gerechtshof van de heele wereld spreekt, moet ik omkr di1 gegeven omstandigheden uit uaam van het Duitsctie rijk en ,diens bondgenooten dit hof als niet onpartijdig wraken, hoe rnnig ik mij er ook in zou verheugen, wanneer er een onpatujdig scheidsgeiecht bestond en hoe gretig ik ook zoiutc meehelpen, zoq'd idéalc-n toestand in t leven te roepen. ' Heiaas is echter van 'zoo'n gezindheid bij de leidende mogendheden der Entente niets te bemeiken. Gelijk die in de redevoeringeu van Lloyd George onlangs aan uen dag traden, zijn ze nog ateeds van skrik imperialisti-sehen aarel en willen ze tten wereklvrede naar EngeiamTs be.ievea opleggen. Als Engeland van het zellbescriik^ kingsrecht der volkeren spreekt, elerikt het ci' niet aan, hri. beginse 1 op Ierlamd, Egypte of Indië toe te p«ssen. Ons oo'ilogscloel \\ as van 11 net aî aan verdcctiging van het vaderland, _ instaodhouding van onze territoriale onschenttboarheid en viijhcict onzer ekonomische onbwikkeling naar aile kanten. Onze oorlogvoeiing i«, ook waar de aanvallenderwija te werk moet gar.n, over-cen'komstiig haar docl defensief. Ik leg juist 1111 daar bij^onderen r.adnuk op, om geen misvei'stand«n over ons krijgsbednjf te laten rijzen. Na het afbrekén cler vredesorderhandelingen door de Russische afvaardiging op. 10 dezer, hadden wij tegen-ove-r Kuilaiid de vrije hand. De ze ven dagen 11a het ni-bieken daarvan ingezette opmarsch onzer troèpcn had alleen ten doeJ, de vraeliten van den met Oekreauë ge-sloten vrede binnen te halen. Yciroveringsneigingen ga-ven geenszins d'en doorslag. W j werden daarbij, o.tler-sbeund door de bede om huip van Ockrenië, 0111 hun bij het opbcuweû van htm jo..gen sitaat tegeu liet sto-rend opticelen van de botejtùiki bij te staan. Als fcrijgs. verriehtingen op andere gebieden zich daarom verder daarbij hebben aa::jgesloten, dan geldt daar hetzellda van : ze stieven, koa't en bondig, geen verovering na, maar gesehieden uitsluitend op dringende verzoeken en ^ veitoogen der bew-oners om hen tegen de giuweidaden en verwo' stiingen der roode garde en anclere besiden te Ixschenmen. Ze zijn ùerhatvé in naam dei mens.elielijk-heid ondernomea mâatregclen a an huip en zullen geen ander karakter aannemen. Nog nooit misschten is het Ariatotelisehc wao'i'cl, dat wij ter wiile van den vrede tôt- den oorlog moeten- be-siuiten zoo sehittere; d bewaaiheid. Ten einde de vtueii-ten van on zen vrede mec Qekrenië btiiten gevaar te b:engen, trok ons opperb vd liet zxvaaixl. De vrede met Rusland zal een gelukikige gebeurtenis zijn. De bhjd-sehap hierover Wihen wij orjs niet door de, telkens weei' door de wcreJd gaandej dwaze tn ophitsende draadlooze iclegrammcn laten veizuren. De vr odesonde r han de iic-g e 11 met Roemenië zijn gisteren te Bockareet in tegenwoordigheid van dt^ii stâats--sekreitaris van bwtenlandflche zaken begonwfn. Het bleek rioodaakelijk, dat ek-ze daai'bij is. Nu eehter zal hij wat .spofdig naar jfapst-Litofek. vem<k'kcn. Bij tie titoFwlj*iïfe$- âlken, dat ook aiulorenttaaraaù eil'ei' ire- ■ men en op ons de vcrplichling îust, voor do rechunatige !,.i—io. ùcnrXTt baïK-kjcnooi n atte mofite te "doen en e. q. ûi'teenloopende wenschen met elkaar in ov- r-censtemmi ng te brengen. Dat zal misschien op moeiihjk-heelen 'Suiteni, maar als allen va.n goedien wil zijn ue-zield zal men die.i te boven konr 11. Maar oolc tegenover Roemc:.ië moet de stelregcl 0 is ten idddraad str'eikken, dat wij de s ta ten, waannee \x ij nu op den giondslag v;ui lut sukseis onzer wapeneM vrede sluiten tôt onze viicnden in de toekoniist moeten en w.fîen maken. Als ik in vei'band hirrmee een woord over Polcai zeg, waarvoor de Entente en Wilson in den laatsteri tijd bi-zondere belangstelling schijrKn te koesterén, herinnei' ik er aan, dat dit laod met veaecmîo kraehten van Duitschland en Oostonrijk - Hongarijc uit de druk'keiide afhaink'Gijkheicl van het tsaristisehe Rusland bevrijd teneinde een zœlfstandigen staat in het leven te ro peu, tlie in ongestoorde on.vouwing van zijn nationale bc-scliaving tevens ho^ksteen voor den- vrede vau Eurcpa moet worden. Het staatsrechtelijkt vraagstuk ,in engo-ren zin, n.l. de vraag, xvelke giondwct de nieuwe staat zal krijg.*n( kon begrij.pelijkei'wijze niet. dadelijik worden bear.tw'oord. Ze s ook nu nog in het stadium vail g-rondige bespreking tussehen de drie betrokken landen. Bij du vele. moeilijklv. den, dio men hienbij te boveu dient te, komen, moeiljjk'htden vooral op ekonomis. il gebied, heeft zich door de ineenstorting van het onde Rusland nog een nieuwe gevoegd. tlie uit de afbakening vail den nieuwon staat ten aan zien der btuen op Bus-^isch gebied voortvlooit. De..-.wege yerwekU heb bcke d worden van den vrede luet Oekrenië in Polcn de eei'ate oogcnblik'k n ernstige ongerustheid. Ik stel dit met voldoesiing vast- Durtsehtand zal oij de regeliiig van ete gien-k\\e«tic slechts het uit milita» oogpunt alleinoodzaki lijkste eischen. Gelijk uit de ge.everde uiteenzebting is op te maken, zijn we do kans op vrede van het heeie exjstelijke front van Oost- tôt Zwarte Zee tôt zeer dichtbij genadt^rd en de wereld, die van den oorlog volop haar bekomst liteft, inzomk rheid in de onzijdige landen, vraagt zieh 111 koorbsaehiïgc spanning ai, of daarmee tevens de toegang v tôt den algemeenen vrede geopend is. Maar de leiders d r Entente schijnen, men sehijnt in Engeland, Fiankiijk en Italie x-olkomen orgenegen aan de stem van de rede eii van de mensehelijkheid gehoor te geven. In begensteliing met de Mictde-m'ijken had .le Entente van het begin af veroveringsdoelevndcn. Zij stréed voov de teruggave van Elzas - Lotharingon aan Fiankrijk. Ik heb niets bij hetgeen ik vroeger zegde te voegen. Ei bestaat geen Elzas-Lotharingsche kwestie in inter-nationalcn zin. (levendige bijvai.) Indien er een d'u--gelijike kwostt'.e bestaat, dan is heb cen zuiver Duitsche-kwestie. (Herhaaade le vend ige bijvai.) De Entende s.rijdt voor hêt veroveren door Italie van Oosteniijkst'h-Horig.uirscti gebied. Indien men in Italie daarvoor de schoonc woorden van do he.lige veriangecs, van het heilig cgoisme gcvontlen heeft, zoo beteeXent dit geen verùuigen naar annexaties. (Zeer jnvst.) Zij strijden voor het scheidcu van Palestina, van Synë ( n van Awnenië van het Turksehe rijk. Bijzoder op de Turksehe gebieden heeft Engeland zijn oogmerken ge-richt. Het heeft véôr eenigen tijd zijn hart voor Arabie opgehaald, en hoopt door de huip der Arabienu, mis-schteM door het stichten van een onder Engelsehe lieei-selutppij ptaanden on af Iran k eli jk en staat nieuwe gebieden voor heb Engelsehe rijk te winnen. Dat de ko oiua.e ooî-logsdoeleinden van Engeland op veimee-rd v ring en afronding Van het Engeisch bezit uit zijn, n.l. in Afrika, is van Engelsehe zijdte herliaalde-lijk gezegd geweest, en nettege n s taande deze door en door aanvaU-Ende en tôt verovering van vreemde gefoie-den gerichte çolitiek, wagen de staatslieden der Eu-tesnte liet neg inimer, liet militaire, imperialisbischp, au-tokrabiseh: Duitschland als een onruststeker voeir te s telle nb d'ie kkiiner moet gemaak tworde-n, indien niet ver-nietigd, Door een systeem van leugens en laster pog' n zij hun eigen vo'keren als ook de on^ijdigen tegen de Mieldenrijk n op te liitsen^ bijzander oo;k deze laatsten met hen bang t© maken meb het spook'van een schen-ding der onzijdigheid door Duitschland. Tegenover dit spel van kmipeiiij'n, gelijk bet tha-n-s wederom in Zvvit-Beilarnd het geval is, rnaak ilî van de gelegenheieV gc-binik 0»* voor d« wereld te verklaren dat wij et* nooit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes