Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

226 0
02 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9g11n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet van Brussel mms£\2mi& GmmmmPr smmat wglsl ïwm^ Staat- en letterkundig dagblad. Abonûementsprijs : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Sandsîraaî, 13. IAankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan ( Beurs ). en 52, Warmoesberg Publiciteit DE CERF, 54-56, de Brouckereplein. — Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. ' • «wunuuaav, ui uoa^i) «te jaarga»g. - K. F-ij» = e Maanaae a Sç„tember lais AAN ONZE LEZERS. Met Ingang 1 Eeptember is zoowei het Beheer Als de Redactie der GAZET VAN BRU&SEL overgegaan In andere handen. Indien eenige overweging er ons toe gedre-ven heeft eamen mot enkeie vrienden dois xware taak op onze schouders te laden, dan waa dal alleen het besef der dringende foehoefîe /an ons volk aan een dsgeEijk, wel inlellcht jagblad. En nlet, zooals reeds werd gezegd, de jvensch om van de GAZET VAN BRUSSEL het strSjdorgaan te maken eener politleke frac, tle. Ons inziens is het minder dan ooit do ûjd onj twist en tweedracht onder de Viaamsche ïwvolking te kweeken. Wel integendeel wïHen «ij van ons biad het osigaan maken der een-gracht en der verdraagzaamheld. Birsne=i afzienbaren tijd zullsn wijizoowel voor wat den inhoud ais het formaat en de vsrcpreî-ding van dit biad betreft, ernstîge veriieterin- j gen ir.yoeren, in afwaohtlng verzoeken wij ' onze tezsrs vriendalijk hun gedt«ïd wat te wil-len oafenen. Eene moderne drukkerij wordt titans kiaar geinaakt in het Centrum der stad ; vyij rekenen er vaat op binnen enkeie dagen dcarheen te kunnen vsrhulzen. Eerat dan zai het ons mcgeHjk zijn met vasten tred den weg fier Eiitbreiding en der grondige hervorming te betredsn. Tôt op dct oogenbiik veracfujnî de CA^ET VAN ERUSSEL in hei oude kleed, zij hat dan ook ai met nieuwen geest en nieuwe gedachten. Oe direkteur: * E. H, RIETJENS. Oorlogsberichten. _ BERLIJN, 1 September.. r— Ambtelijk be-. tiçht van bedenmiddag : Westelijk Krij'gsveld. Legergroepen Kroonprms Rupprecht en von Boehn : \ T*iSS£ben Ieperen en La Bassée verkoxttea *ij ons front door liet opgeven van de in de OTciiting- van Hazebroek vooruitsprïngende faocbit. Daarbij lieten wij den Kemmel m de ûandeo des vijands. De voor eenige dagen uit-^evoerde beweging bleef hem verborgen. Gis-iseren viel de Engelschman met sterkere krach-{en onze oude Unies aan. Onze in het terre.n vôôr de nieuwe stellingen achtergelaten ge-aaeagdç afdeelingen staan met hem in gevechts-yoeding. De vijand heeft den Kemmel bezet en is over Belle-Neuf Beirquin en over de Lawe Aan dea straatweg Atrecht-Kamerijk zakten Eageïsche voetvolkaanvalten vôor onze hmes Ineien. Heivige tôt tegen den avoiid herhaalde ••laJivallen des vijands tusschen Scoust en Vauls iViaucourt mislukten. la . wiss*K'afcg*e gevecii-ten bleven Bullecourt en Ecoust in han,den des .vijauds.* Tusschen Morvel en Péronne vieie.i Engelsche en Australisch© afdeelingen na nevig ivwir aan. Bij Morvel en ten zuid-wesTen van Beucourt weardea zij afgeslagen. Bouca iv'snes vyerd door tegenaanvallen g-ehouden. Meer naar iiet zuiden loopt onze linie na het eipdigen dtt yewechten tôt aan den straatweg Bouchaves-toes-Pérftnne. Overgangspogingen des vijai ds aver de Somme bij Brie en St. Christ werdrn ïerijdeld. Hevige |aanvallen dei Franschen tusschen Somime en Oise op de Kanaalstellmg rn dea hoogteïiblok ten noprd-oosten van Noyon. Fran-sche afdeelingen, die 's'avonds aan oeide kan. ieo van Nesle oprukten, zakten vôor onze limes onder oas vuur ineen. Bij Rouy werd de vijand in tegenaanval teruggeworpen. Tegen den middag tusschen BeauUeu on Mo.'-tincourt samen gev>"-rde aanvallen zakten cn-der zwaarste verliezan voor den vnjand ineen. Een 's avonds herhaaldelijk ondernomen aan-ival veranderde in enkele aanvallen die overai afgeslagen wercfcn. Groote vijandelijkb ^va.ù-ten, die ten noorden h an varesnts s. "-'ti ce Oise bij Bretigny oprukten, werden terugge-,worpen.Tusschen Oise en Aisne is gisteravond na àevigste geschutvuur de voetvolk-slag wederom begonnen. Dicht teai zuiden der Oise kwamen aanvallen des vijands in het geschut- en ma-chiengeweervuur niet vooruit. Aan beide kan-ten van Champs viel de vijand met sterke krach-ten in het Ailette-dal aan. Door tegenaanvallen werd de oude toestand hersteld. Tusschen Ailette ep Aisne gingen kleinere aanvallen aan den aanval vooraf. Hïerbij bracht de vice-fetd-webel Haas van de machiengeweerkompagme, vervangingsregiment n. 29 vier vijandelijke patserautos buiten gevecht en nam hun bezet-ting gevangeo. 's Avonds rukte de vijand met sterke kraditen voor den grooten aanval op. Bij en ten zuiden van Crécy au Mont sloegen wdj den vijand gedeeltelijk in teg"enaanval te-rug. Ten oosten van Juvigny viel hij tôt Ferny-Sorny aan. Daar brachten plaatselijke reser-vea hem tôt staan. Zuidelijk aansluitend tôt aan de Aisne zijn de herhaaLdelijk ondernomen aan-vailen des vijands vôor onze linies mislukf. BERLIJX, 31 Augustus. -r- Ambtelijk bs-rfc&t van hedenavoad : De Engelschman heeft heden de sedert en-Vele dagen bewerksteliigde verkortmg van ons tusschen Ieperen en La Bassée naar Hazebroek vooruitspringend front bemerkt en heeft onze aan den vijand gelaten verkennmgsatdeelingen over den Kemmel-Belle-Neuf Berquin en over de Lawe gevolgd. Ten zuid-oosten van Àtrectu zijn Engelsche kleinere aanvallen mislukt. Ge vechten ten noorden van de Somme. Aan beide Icanten van Noyon en tusschen Oise en Aisne ihebben zich 's namiddags na hevige geschut-ifevechten Fransche aanvallen ontwikkeld. BERLIJN, 30 Augustus. — (Wolff). — De groote pïag tusschen de Oise en Soissons wordt door de Engelsdien en de Franschen zonder onderoreking voortgezet, zonder dat de vijand een beslissend sukses behaaid heett. iii-dens^het eerste tijdperk van 21 tôt 28 Augus-tus tus-sciien Atreciit en de Avre zijn 28 &n-geiscne divisies, waarvan tien meer als éenmaal aangevoerd geworden, en tusschen Avre en Aisne 40 r r an s cric afdeelingen waarvan ongeveer vijr tweemaal. Met înbegrip der deelnemenûe vijancielijke ^esch.utafdeeling'eii en lee"erirroen •pen hebben er rond 1,1 tôt 1,2 miljoen man binnen een week storm tegen de Duitsche limes gr^loopen. Ai deze divisies kwamen wel uitcre-rust m den stnjd, zij vormden de beste atciee^ Img-en der Entente. Van Engeische zijde wa-ren net de Kanadeesche, Schotsche en Kieuw-Z-eelandscrLe troepen, aisook de garde en de W marine-afdeeii-ng"} welke immer wederom m het Duitsche vuur gedreven werden. Sedert den ^8 Augustus lieeft de vijandelijke ieiding* VOOjf liaar tôt no g toe steeds verg-eefsche doorbraalc. pogmgen tusschen Ailette en Aisne AmeriKa-nen ter hulp geroepen. Dit maal kon ook deae versterkmg geen sukses aai? de Franscnea ûrengen. Op 29 Augustus herhaalden zij no^ cens met de liulp van Amerikanen gedurenae den ganschen dag met gebruik maken vaa aicnte massas voetvolk, tanks en eskaders van vliegers tôt 50 eenheden, hun doQrbraakpogin-gen Onder buitengewoon groote veriiezen 2aK. ten hier de vijandelijke stormaanvallen na hevige g-evechten zondex de minste terreinwmst ineen. Aldus leidde de 29 Augustus tôt een *ware g-^meenschappelijke nederiaag der in ire-tal overmachûge franschen en Amerikanen, Met de verleggrmg van ons front op de hm* ten oosten van Bapaume, ten noordwesten van 1 eronne, werd in overeenstemming met een reeds lang* genomen besluit de nieuwe Unie planmatig en zonder vijandelijke tegenwerkmûr gevormd. ® Onze zwakke achterhoeden en onze batterijen van uit voorbereddde stellingen berokkenden aan de slechts aarzelend volgende troepen sre-voelige veriiezen. BERLIJN, 30 Augustus. — Bij regenaclitig weder en westelijken wind hadden er op 28 Au. gustus tusschen de Ailette en de Aisne wederom verbitterende gevechten paats. Reeds op 27 Au. gustus 's avonds liet het tôt grooter hevigheid stijgende geschutvuur verdere Fransche aan-vaisplannen vermoeden. Het Duitsch geschut nam den strijd met voile kracht op eu zond vermelende vuurgolven in de geschutnesten en de voorbereidmgen des vijands en jaagde het samengetrokken voetvolk uiteen, zoodat de aanval niet tôt ontwikkeling kwam. Op 28 Augustus tegen 8 uur 's voormiddags begon lievig-ste troinmelvuur. Een half uur later ging het Fransche voetvolk door Amerikanen gesteuhd van de hoogten ten westen van Juvigny, Ciia-vigny en Pasly ten aanval over. Onder de Herhaaldelijk met sterke krachten uitgevoerde stormaanvallen moest de Duitsche Unie in t begin onder taaien strijd wat wijken, zoodat de vijand het dorp Chavigny bereikte. Door een krachtdadigen tegenaanval werd het dorp wederom gezuiverd. Bijzonder sterke, door tai, rijke tanks begeleide aanvallen op de hoogten ten oosten van Pasly herhaalden zich geduren-de den ganschen voormiddag. Zij mislukten volkomen dank zij de taaie verdediging vaa de. ïen hoek van het front. Verschillende tanks werden door machiengeweeren en andere la-dingen kapot geschotén en liggen hier vôôr ons front. Terzelfdertijd poogde de i'ransch-man dezen keer ook ten oosten van Soissons over de Aisne te komen en de hier uitspringencte Medard-bocht in zijn bezit te krijgen. Hiertoe had hij hevig geschutvuur samengetrokken.Ons samengetrokken geschutvuur verijdelde dit plan. BERLIJN, 31 Augustus. — Ambteluk be-richt • In het spergebied rond Engeland werden door onze duikbooten 19.000 bruto-ton in den grond tfeboord. WEENEN, 31 Augustus. — Ambtelijk bg-richt van hedenmiddag : Italiaansch krijgsveld . In Judikarië suksesvolle verkenningsgevecb, ten. De Monte Majo (ten westen van Pasu-: bio) \vas gisteron eenigen tijd in het Lwzit van den vijand. Geschut- en mijnwerpersvuur, dat over de twee uren duurde, bedolt onze bezet ting, waarop de ltalianen er in slaagden m on. ze loopgraven te breken. Onze reserve-atdeei lingen van het derde regiment der Tirooische jagers des keizers rukten onmiddallijk voor een tegenaanval op en wierpen, door batterijen des keizerlijke jageis-divisie der 40° Honved-ge-schutbngade doelmatig gesteund, den vijand na kort maar hevig vechten wederom terug. Het 20e Bersaglieri-regiment betaaide zijn neerlaajf met het verlies van over de 200 dooden en ongeveer 100 gevangenen. SOFIA, 31 Augustus. —, Ambtelijk bericiit van 29 dezer : Macedonisch front : In het opper Skoembi-dal jaagden wij door geschutvuur Fransche verkenmngsafdeeiingen uiteen. Tusschen het Ochnda- en het Prespa-rneer drongen onze aanvaistroepen in de vijandelijke stellingen binnen, waaruit zij met * ran-sche gevangenen terugkeerdeh. Ten westen aer Cerna bij de dorpen Gradnitza en Tarnava, aisook, ten westen van Dobropolje korte vuuraan-vallen langs beide kanten. Van Hoema af tôt aan de Vardar werd het geschutvuur afwisse-Lend langs beide kanten levendiger. Vijandelijke afdeelingen poogden tweemaal onze posten bij Altjak Mable te bereiken ; zij werden ech-ter bloedig teruggeslagen. Op den oostelijken oever van de Vardar, ten zuiden der dorpen Bo-gorodoitza en Djakovo maakten onze verken-nmgstroepeu verschillende Engelsche gevangenen. Op het terrein vôôr de stellingen ten westen van Serres waren patroelje-ondernemmgen voor ons gunstig. PARIJS, 30 Augustus. — Ambtelijk bericht van 3 uur 's namiddags : Aan de Somme en in 't gebiad van het N oorderkanaal geen enkeie verandering in den loop man den nacbt. Tusschen de AUettc en de Aisne hebbcm ofnzti troepen verscheidene vijandelijke tagenaaavai-len afgesla^en ten oosten van Pasly, en hun wmst behouden. ' * Aan die Vesle en in Champagne hebben vit andelijke overvaleln niets opgel'everd. De nacht verliep kalm op de rest van het front. PARIJS, 30 Augustus. — Ambtelijk bericlij van 11 uur 's avonds : In deaa loop van den dag hebben onze troe. pen de vijandelijke tro-epen, die nog- tegenstaad bodon. naar den costeiijken oever van he^ Noorderkanaal geworpen. Catigny en Sermaaze zijn in onze handen. Onze troepen zijn, hun vooruitgang vervol-gend, het kanaal oprtwee. plaatsen overgesto. ben in het isezicht van Catigny en van Beau-rains : zij hebben Chevillv en heuvel 89 ver-overd en zijn doorgedi-ongen m Genvry. Meer oaar het zuiden zijn hardnekkige yevechten ge-ieverd_ in het gebied ten noorden en ten oosten i?an Noyon. Wij houden Happlincourt en den St. Simeon-berg. In den loop van deze krijgsverridhtingen lebben wij verscheidene honderden krijgsge-^anigenen gemaakt. Tusschen.- de Oise en de Aisne is de wor-iteling niet minder levendig geweest. Op den îoordelijken oever van de Ailette hebben onze iroepen het dorp Champs vermeesterd, i Ten noorden van Soissons hebben zij Chavi-rny en Cuffies b6zet en hun Unies vooruâtge- 1 jracht naar den westelijken rand van Crouv. I ROME, 30 Augustus. — Ambtelijk bericht : J In eenige bergsebtoren en langs de Piave evendig storingsvuur van het geschut. In het < vovendal van de De Zebru, op den rS'chteroe. ' 'er der Adige, in de Vall' Arsa, op den Col 3 lel Rosso en 111 het Grappa-gebied hebben vij- < .ndelijke patroeljes overrompelingen beproefd. ' 'ij zijn door onize_ voorposten tegengehoiuiden n op de vlucht gejaagd, dooden achterlatende ' p het terrein alsmede enkeie gevangenen in 1 landen onzer afdeelingen, die uit de loopgra- 1 ■en waren igekomen om hen te acbtervolgen. 1 ^en Engelsche afdeeling drong in een vijanl l lelijke Icopgraaf ten zuiden van Asiago doc»r, e racht g e voelige veriiezen aan de beietting toej « ernielde een machinegeweer en bracht eenige r evarwïenen terug. c Italiaansche en Geailieerde vliegers bombar- eerden kampen in het gebied van Vacsena e hoogvlakte van Lavanoul) en beschoten met 1 îachinegeweren van geringe hoogte vijande. ike automobielkolonnes. Twee vijandelijke r liegtudgen zijn in luchtgevechten igeveld. « LONDEN, SC Augustus. — Ambtelijk be-icht : In weerwil van het feit, dat de bruggeu ver. ^ ield waren, zijn onze vooruitgedrcvngen troe- r. en zoo wel ten zuiden aïs ten westen van Pé- £ >nne de Somme overgetrokken. Wij hebben n léry-siur-Somme en Combles genomen en al. g lesn in deze streek gisteren meer dan 2Q0 matt gevangen genomea en eenige kanonnen buitge. maak:. Tn noorden van Bapaume hebben de troepen" uit Londen en Westlancashire gisternamididatg een belangrijke vooruitgang gemaakt ten oos. ten vaa de Sensée waarbij zij na verbitteroo gevechten Bullecourt en Hen.deccmrt-lez-Ga-gnicourt genomen hebben, alsmede het jnacù. tige Duitsche loopgraafstelsel, dat deze dorpen beschermt. T usschen Hendecourt en deai straat. wôg Atrecht-Kamerijk zijn de Kanadeesche troepen vroeg in den ochtend tôt den aanval overgegaan, welke zich, naar gemeld wordtt voorepoedig ontwikkelt. Aan weerszijden van de Scarpe hebben da Engelsche en Scbotsche divisies gistermiddag-hun vordenngen voortgezet en belangrijk ter-rein gewonnen in de ïichting Eterpigny, Ham-blain-les-Prés en Pionvain. Een aantal gevaa. genen is bij deze krijgsverrichtiiigen gemaakt. In de dalen van Lawe en Leie zetten onze troepen hun vooi waartsahen stoot voort. " -u Mleïne liironiek» Wij vestigen er de aandacht onze? lezers, medewerkers en depothouders op dat van af - heden zoowci het Beheer aïs de Redactie der GAZET VAN BRUSSEL ov&rgebraoht zijn naar de ZANDSTRAAT Mr. 13, BRUSSEL (NOORU) postnieuws. Verhooglng der tarieven van het binnaniandsoh post" en telegraafverkeer. Van 1 Uktober 1918 af gelden, volgens be, schikking van den G. G. voor het bmnenlandsch post- en telegraafverkeer de volgende tarieven : Brieven tôt 20 gram 20 centiem, voor elke 20 gram meer 10 centiem. Postkaarten gewone 10 centiem met antwoord 20 centiem. Orukwerken (hoogste gewicht 1 kilogrj tôt 60 gram 5 centiem, over 50—100 gram 10 centiem, over 100—250 gram 15 centiem, over 250—500 gram 30 centiem, over 500—1000 st. 45 centiem. Handeispapieren (hoogste gewicht l kilogr.j tôt 250 gram 15 centiem, over 250—500 gram 30 centiem, over 500—1000 gramd 45 centiem. Sîaien zonder waarde (hoogste gewicht 350 gram) tôt 100 gram 10 centiem, over 100 250 gram 15 centiem, over 250—350 gram 30 cea, tiem. Postpakjes (hoogste gewicht 5 kilogr.l tôt 5 kilogr. 75 centiem. Pos(r.iaritiaten (hoogste bedrag 800 mark) tôt 5 mark 15 centiem, over 5—100 mark 30 centiem, over 100—200 mark 45 centiem, over 200—400 mark 60 centiem, over 400 600 mark; 75 centiem, over 600—800 mark 85 centiem. i eiegrammen per woord 15 centiem. mini-» mum 1 frank. LET WEL! Aile mededeelingen voor het Beheer ©f de Reciaotie zenden naar de ZANDSTRAAT, N. 13 tàRUSSEL (NOORQJ. tqqneel MOLIERE. « Le Lys » Comédie en 4 actes de MM. P. Wolff et G. Leroux, Het stuk zeit is zooais heel veel vaa die moderne Fransche tooneelwerken : speelsch en licht. met soms wel een ernstigen, gevoeldea uatval van een van de hoofdpersonages 'over lislde, plicht en eer. Zonder het daaroin onaardig te vinden, mee-r.ca we toch dat het >tuk met zijn vier bedxij. yen, veei te lan^g is : o.i. kon ailes gerust ia een akt uitgewerkt worden, 11.1. een eenigszing meer uitgebreide derde akt ware voldoeade. De twee eerste leken ons meer een inledding de vierde een soort apotheose, terwijl de derd© akt het gansche stuk synthedseert. Het stuk was goed vertolkt. Al wie artistea als Mej. Clervanne (Odette de Margny), Mevr. Reine Christian (Cihristiane de Margny) HH. CeUier (Amault), Henriquet (Comté de Margny), G. Liesse (La Baudière) naast me. katr, met een voliedige eenheid in het spel een fijne sobsrheid m het uit'beeldingsvermo-gen heeft zien spelen, heeft een avond van wa. re 'tconeaikunst bijgewxwnd. Flink spel lever, den ook Mej. And. Ma-deleine (Simone) en Walter (Olga), de heeren H. Daix (Darcey) en Rosy (Gérard de Margny). De overige roi. len waren goed bezet. _ In de vierde _akt kregen we den heer Elle, rie te hooren, die met zijn forsche barytonstenj « Sole Mio » op een aaagrijpende manier zong V.T. Wij vestigen er de aandacht onzer lezers, medewerkers en depothouders op dat van af heden zoowal het Beheer aïs de Redactie der CAZE*& VAN BRUSSgL overgebracht zijn naar de ZANDSTRAAT Nr. J3S ÇRUSSEL (N00RD)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes