Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1118 0
26 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 Februari. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 12 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d796c7h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied ultgezonderd), Ir. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN)* Men wende zich tôt de postkantoren. ! VERSCH1JNT 'S NAMIDDAGS met al de ochtendtelegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaan, 75 (Beurs). Kantoor te OENT : jj~Vc>or Slatp Taal erTv^ik ~ Qmd«i|k Vlaminfe ben AANKONDIGINGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. PubliciteitDE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. VERSCHîJNT 'S NAMIDDAGS met al de ochtendtelegrammer. Elke medewerker 1s verantwoordelijk voor het-geen hij schrijft. Ongevraagde stukken worden in geval vati niet opneming, enL*;l teruggezonden zoo er het noodige porto is bijgfcvoegd. lloold^psteiler : IDr. i.eué DE CLBKCQi Vredesondei handeîingen. De onderhand'Hngen met Soemenie BERLIJN, 23 Februari — Over de aanstaande onder h&iidelii|gen met Bo-Çanenië zcgit de « Gctrmania »: Wij ziera geen rôdera oui de vrcd eson de rli and eiin gon met Boememë ter wike van eie nieuwe vei'klaa ng vm ïrotzki uit te stetllen. Het sehijnt, dat mea hem en zijn -jVTienden het jrnste b grip van dera toestand moet bij-forengen. Wanneér er éen raiitl is, dat volkornea overwon-tuen aan de genade van het Viervoudig Verbond is over-gegeven, dan is het Roeinenië. Dat moet vôôr de onder-Eandelingen vastgesteld worden. Dan zal het niet al te moeilijk zijn, de zaken in Boffcarest tôt een bevredigend-eiiido te brengen. Al kom n wij ook a.ls overwimnâars, zoo komen wij ioeh niet met barde voorwaarden tôt lîoe-menië. Aar ispraken kan ei»e>nlijk alto en Bulgarije doen geldem. Boeraienië zal er m inoeten fc rusten, de Do-broodsja af te staan. Duibsehland en Oostenrijk sbellen geeiri territoriale -eisehen. Zij zullen zich cvenwel zqkere ©konomi&ohe voordeelem verzakerén en zich ook politieke Waarborgen doen geven. Zij kunnen dit met etin gôed jpewêten eisehen, daar zij er van overtuigd z'jn, dat de Eelangen van Iioemenië en de onze niet tegenover el-kaar sbaan. De Toestand in Rusland. — Onderhandclaars te Rjesytsa. SINT-PETEiiSBUBG, 24 Februari. — Ejesytsa is in Iianden der Du i (.setters, Busssische ondcrnand.taars zijn in een automobiei Ivan Ejesytsa naair Dunajburg vertrokken. Bij het station Antanopol ontnio, ton zij een Duibschen auto met Xïut/raiilteuses. r>e Duibsehers lieben don automobiei door-i'ijdan, maar hielden de onderhandeiaars en den korai-liiissarfe van het vijfde léger aan., die zij in dein Duit-felien auto naar Ejesytsa terugvoerden. Het vexliss van Dunaburgg. PARUS, 24 Februari. — De pére vaai Sifd-Petersburg jklaagt over het zware vcïlies door de inneming van Du Haburg. Daar waren o. gehoorde ho&veel/heden levens-îniddelen en ooriogsmatenaal opgestapeld. Dunaburg 's fcovendietn oen zeer gewiohtig kruispunt voor den spooa-ivveg en telt talrijke gewichlige' fabrieken. De Engelschen verSateo Sint-Petersburg. LONDEN, 23 Februari, — LJit Smt-Petersburg wordt P&n 21 Februari aan de « Times » geteiegrateerd : De ► ttog in de hoofd'stad ver*blijvcnde leiders der Engeiselie-îioToxûe verkeeren in angit, aateezàm men nu zcke-r it jfîlgjh flo Ivmu n^mfl i'^3- —Q u.-. *^rj Hivliein Vooraettein. Ilet Britsch kons'uliaat wordt uoor Engedschen beistormid, die zoo spoedig mogelij'k het iacd ifc'ensebeai te verlaten. Aile Bntsche onderdïunen die roi nog to'e voor de eene of andere redora van de** -dienst ÎJfivrijd waren werden nu kond gemaakt dat zij binner 6 uur tôt" h-t vertrek moesten gereed zijn. Aa.n, de tmder© Britsche onderdanen wordt aambevolen Eusland iOnmiddellijk le veriabtin. Dei} Haag 24 Februari .— De « Timos » meldt uit fiiiit-Pctersuuig. De verbindinig tusschen Eusland tu West-Europa is tengevolge van den burgeraorlôg ge-jbeed afgebroken. D© hoofctikabol van den teiegraaf werd îbeschadigd tijdeas de gevfechten te Nystad. De m'e-tiingen versohilleii over het feit of de Duibsoliers werk?-lijik naar Sint-Peier&burg oprukkein. Alleen is het zedeer Id'afc ze diaartoe niet veel tijd zullen noodig liebben. De A axidseilanden. STOCKHOLM, 23 Februari. — Het Zweedach tele-gi'aafbureau meldt ambtelijk: Met ZAveed&ohe tusschen-kom&t werd op Aland tus&ehen de Witte garde en Eus Ben, even^s tussohen de Eusseri en de bevollring van Alaaad' een ovei'senkomst getroffen over do ontruimiug Ider eilandengro^p. Scheidsgerecht der Entente aîgewezen. PARUS, 24 Februari. — De « Matin » meldt: De re-Reeringetn te Sint-Pelers'buig en Jassy hebbep het nieu-voorstel der Entente van 15 Februari niet aangeno-picn ; dait vroeg de strijidkwestifs tusschen Euslaaid en ïtoemanië aan een seheidsgerecht der En.teDte te on- iderwerpem. Nieuwe maatregelen. STOCHOLM, 23 Februari. — (P. T. A.) Een bevel van d'en 21 Februari van dm oorlogsikommis^a.ris over de verdedig'ng der î evolutie stelt een 1/uitengewonen ëilgeïneenen slaf aan voor de omsehrijving Sint-Peters-îjairg : op grond van de ' balegeringstoestand zal onmid-'dellijk worden overgeigaan tôt de onderdrukking der ïnisdadige pogingen teg'en révolutionnaire elementen. rTerzelfdertij'd wordt aai.s!;ondis overg&gaan tôt het in fceslagnemen van aile cntp'ofbare stoffen die privaten 'oigendom zijn. Maatrege'esn v.-erden getroffen om de ho'Cveielheid vo'orlitriî'den zij 'de levensmiddelen op te ne-jiien alsook voor hunne verdeeJing; de gansehe bevol-kinig werd opgeroepen om verdediMngswerken uit te S'ocrera en te:; diien einde ter besdiiMcing der_ militoiren igestelld. Aile g-ronden die voor de verdediiïing noodig blijfccn werden bovendien in beslag genom^en. De Russen bieden g s en eîrstand, AMSTEEDAM, 23 Februari. — De ft Times » meldt Uit Sint-Peiterisburg : Uit de binnengelcom'en berichten fcdijlcb, dat de Eussisiche troepera goetn wèorstand aan den vijarid biedan, maar op het eerste seliO't loopen gipjasi. Tcen (ie T>uitsûbers Diinabourg binnentix>kk&n, Ihield het plaatselijk loger'komiteit een vergadering om ite wetein welke houding ze zouden aannieroen en beslo-Iten ge&n schot te lositn om geen nutte'loois blocd le vergieten. De bwrichLen over de vloot zijn onrus-twjk-fcender. Daar neemt de anarchie tteodg toe. Men. a seht het aftreden van den voîkskommissaris der marine. On-der de inwoners deir hoofdstad neemt, de vree® en de onrust voor de anarohistera toe. Op straat kan men uoo-ren dat het volk zij.'i redding uit dat gevaar van de DuitecJiera verwacht., Het is de revolutie moe, het lijdt 'te veel onder de wanorde en de slechte eko'nomise'he tnstelling. De aanhonderde on2ie.kerheid brengt het volk tôt eein Waanzinnige vertwijfeling. Het weet niet wat jboven het hoofd hangt en we'ke nieuwe ti'rannjën Oen volgemden dag kara brengen. Het gaat zoo ver dat inern de lieden op straat hoort zeggen dat ■ ze r« aile jiadoelen heibben van een teariscdie heerschappij maar jgieen enkel vcordee1- paamam■n—m1 " fin n ■■iw ■ BUITENLAND. >■ • ■er*"1* ■ — ■ ' ■ ' ' 1 ■' NEDERL1ND /' No« de zand- en grint-kwestiô. é.' £>EN HAAG, 24 Februari. — Naar de « Nieuwe Rot-tetdam&c'he Courant » ve.rlclaart gaat deze_ kwestie een toewedigendi» oplosa'ng tegemexet. AVaarsâiijolijk zal de Duitselie regoering er een einde aan stellen do'or een tegemoe bkomende verklaring. ËNGELAKD De krisis, BASEL, 24 Febmari. — « Daily News » meldt: Tus-schen Asquith cm Landowne hadden de iaatsite dàgcn tairijke ,D©sprclkii,geû plaate, aie een overeenkoms<t/ lot gevaig zouden geliad liebben over de gew iolitigiste vie-desbopailiagcn. De «' Bas er Nachrichben » meddtç Lon-den&che bladen st'el.ea s^ist, dat de verklaringeo l,us-sçhen Lloyei George escTA ,quith tôt esn opheJdering van deai toestand gevoerd heboen. D^ politieke krisis zou voor dezen keeu: voorkomen zijn, rEANEJRIJK De aaîivulling van liet front. PABIJS, 24 Februari. — Htt van het oorlogaminis-teiie deeluitma^ÊBide kommi Lariaat voor legerkwesties aesloo'u, 164 troçpeneonhed n, die sedert maanden m de etapen di nst" do>en, teru.g naar het fiorjt te zeîiuen. Het koinmiNsanaat legde het oorlogsminsi rie een teek5 andere bosluitea voor ter versterking \an het front door nxansduippeii uii de gartizoenen. Het oorlogsmi-nisterie beval, dat aile o d'rhoorigen van het hooïd-leger, die minder dan een ja.'.r dionst hebben gedaan, onmiddelijk raar de oorlogszone zouden ttruggeroepen Worden. Een luchtrclïip ontploft. PARUS, 22 Febiuaii. — i£ea Fia.«eh bestuurbaar luchtJsehip dat Woen-jdagmorgen in het kanaal ter hoogte van Ste-Adieyse verkennàngëm dex;d had oeil ou-geval aan het stutir en stkt tegea e n klip 111 de.nabij-hei:d van ilen Haver. Eui séhrikkedijike ontploffmg vodgde. Majoor Tlrury en ee 1 dienei vtun het vonken-station werden op d.n slag .'-Een onderofficiei die naar beneden stortle b a^z^esK^n ami. De bom-men die aan ' boord van ho; luaMsehip waren ontploft en tan gevo'ge van den .schok; elaardoor .wej-der, talrijke personen die tocgeloopeu wave.n, gekwetst Het luoht-scJhip weid geheol vernield. FINLAND v i>e toestand. Uit Wasa wordt aan Stockholm - beridÛ, naar VV'o'iï seint, dat reizigers' uit Hefeingfors versohrikkelij'ke dm gen melden. De inoordm op ue ligenaara van iandgoe-de.ieii wordi n steeds tabijkeir, o.a. z>jn gedood: bai'oa von B0011 jr, landbou.wraad van St-Hoolrrom, mei zijn mon en een aantal geweizen po'liuebeambten. De Witté' Garde derak d n strijd tôt et-n goed. einde te brengen In de gomeeiite lise hebben de soeialisten de eigendom-men der arbeidersveïoejiigingen ter besehikking van het '• pculit-i.ikcn,"S gefibeld. . -aî ^ ... . t. - > luev.uj m\ > " - . -^Fu ~ rtgeering't.ot'pén b'j v arpi nen, nooidelijk van Kouvole, een overwlnuing op dé Roode Garde behaaldèn. De \Viti« Garde is d ehl bij Wiboig. In de'Zweedsehe 1» is wordt druk gesproken ove.r L -t feit, dai 5 000 Zw« dsehe Fir.ro op de Finsche scheren door de Eoode Ga.i'de jnge. lolen zijn en dreigen van - ou-gar om te kom.-n. I;« koiiiservatieve bladen ,ei:sehcn krachtig reddiag', rnaar de minister van mariné heeft aan een medewer'ker van « Aftonbladet » verldaard, dai. een Zweeids-oh optredon ter zee wegens don ij^toésland onmogel'jk is .De regeering wil daarentegen bijzo dero stappen te Heil.singfors in hot belang der ongelulikigè Witte gardisten doen. De Toestand. WASA, 23 Februari. — D algeraicene kwartiermecs-ter ~decllt o. m. mede dat Baïkaus aan het Cavolats-front gisteren na h vige gevechten vroverd werd Du zend gevan.gr,: n we den genomen eu *een aantal ma chinegeweren bui,gema:.kt. t:oor een sterkeren vijaiid werd de gperaewacht nabij Eai'to gedwong;n zich iets aehte'ru't te trelkken . STOCKHOLM,23 Februari — « Stockholm® Dagblad » meldt uit Ilaparanda : In F.inland treffen de Witte gardisten màa reg den om Ta'min^rsfois in te sluiten en meer naar Bithimucki op te nikkei^. waar de Eoode gardisten hu,n hoofdkwartier sehijnen opgeslagen io hebben.STOCKHOLM, 23 Febiuaii. — « Aftonbladet » nieldi uit Haparaada : 'Den 20 Febmiri kwamen te Viborg 110g 6000 Eoode gardisten aan, soldatcn uit Smt-Peters.burg onder dea vroiegeien bevelhebber van het 448ste Eus-sisohe infanterieregimenf.. Verdere vorsterkngen zullen niet meer be vcnvaehf en. zijn, aangzien het leger in de hoofc|îtad geheel ordeloos is, en weigert, teinig ten cor-log te brekken. De vree>s voor Duibsehers, die men nu ook in Finiand denkt aan te treff&n, werkt verlamnir-nd. Binnea afzienbaren tijd sbaat Sint-Petersiburg aan een ka.tastroof bloot, miséc6iem den val der Smoliny-Eegee-ring.ITALll Een nieuw oSensief? EOME, 23 Februari. — Naar het « Giornale d'talia » meildt, is het sluiten van de grens door Oostecrijik als e n voorteeken te bctsohouw.n van eon nieuw offensi&f. Nieuwe verabea'kingcin worden naar het Ibaliannsche froat geizonden. Htt blad verzokert dat de op.persbe Ita-Haanso! leg rleidi ng maatreigelen he&ft genomen, om aan het nieuwe voorjaarsoffensief het hoofd te bieden. Na het sluiten van den vrede met Oekrenie kan <ie Do.nau mor-aichie haar geliee'e S'trijdm^lit tegen Ibalië sainenbrekken. Het blad besluit : In dfe eerstvolgend'e dagen hebben wij militaire gebeurteniseen op oins front tfi» wachten. IIet blad bo-luib: In de eerstvolg-ep.de dagen hebben* >vij niilibaire gebeurbeniesen op o.'.s front te vcrwachtcn. De socialiste.1 en de Entente konîerentie. MILAAÎJ, 23 Februari. — De « Avanti » deeàt mede, dat de socialist Mosiliani tp zijn reia naar Londen sitchts bob Tuiijn geliomen is en niet verder reizen kon. Hij wats de eeaige afgevaaidigde, die in Londen ver-waeht werd van de ofiieieele soeiali&ten, naelat Morgan van de r is had afgezien en den redakterur Ferrati de reis verboden was. Het blad verklaart, iveb be weben of de afgevaardigden van de Kamer van Arbeid de rei's kunnen aanva.a.rdeii. Ve scherpte oqrlogstoestand in Rome. ZURICH, 24 Februitri. — Volgens mededeelingen van •de Itaiiaansohe groas hadden er te Rome Maandag in Dinsdag betoogingen en opsbootie® ptaats voor de ka-mers. Er komen slechts weinig inlichtingen hierover toe, die zeggen dat de militairera werden opgeroepe.n. lu Rome is nogmaals don veirseherpten ooriogstoesband uib-geroepen.8PANJB Spaansch-Ameikaansche overeenkomst. DEN HAAG, 24 Februari. — Reuber meldt uib Washington: Tussohera Sparaje en. de Vereenigde Sbaben werd em overeenkomït. egslotien waardoor Spanje te gen levering van gewiohtige voorbbrenseilis., van de Verccnigde Sbaben katoen en peterolië ontvamgt. P0LEM Een vooiloôpigs regee.ing. WARSCHAU, 22 Februari. — Naar de « -Kliryr War-sjawsky » meldt beval ae regent&chapsiraad over te gaan tôt het vormm van een vooiioopige regeering. Aan het hoofd der alzonde^aj^ ai'deelingen werdera" afdee-lingsoversten ge^teld die onder het voorzitteitjohaip van een der huidige ministers een raad vormen. Als Voorzit-te;r v;in de-zen raad de»kt de regeutsonap8raa.d er aan den ministOT van ondervvijs Porn;kofski té plaatsen die liât mmi.sberie vac Oi.sdtrwijs nog leidb. Gedurende deze voorloopige regeering nog, die zoo mogeilijik slechts van karben duur zal zijn; zal den regents.ehapsiiaad e^en kaii-didaat bepahn voo^ het tockoaiistïg miniatervo-orzitter-sohap m, wanneer de toesatnd guo-sbig i«. lien met het vormen va het kab'net bela.Hle, CHINA Eon nrnisteikrisis. PEKING, 23 Februari .— De bekmdmaking vam de nieuwe kieswet heeft een minitiberkrisis voor gevolg ge-had an de oraeenigheid bussehèin heb Noordan en het Zui-den versoheijDt. Miniister-voo-rzibler Wang-Szé is in ver-loi gegiaan. In werkeli'jkheid wordt dat als zijn onbslag aangezii-n. Z:jne b voe.gci eid ging over op den minis-ber van biiineniajidsche za.ken. CORLOGSBÊfU€HTÈN^~ LEGERBÊKICMTem. OUIÏSOHju. BERLIJN, 24 'Februari. — Jieritht van hedonmid-dag : WESTELUK IvELJGSVELD. L"gers Van krooiipuiib j.Uipprccht. van iieieren ; en Légers van' den huitschen loonpnns: Eng'elscheui en Franscnen ontwikkelden op vele plaatsen a.iai het front bedrijvige verkunii'îigen .Sterke Fran-selie af'Je.elin.gen die over die Aiiette in Uiievregny poog-den U dïiingen werden in &u tegelîaanval voor den zuid-mnd van lie idorp terugg-woriiej. Aan»den Westelij'ken oewr der Maas h:\alc ou st'oifmtroégeii gevangencn uit de Fransçhc loopgiaven. - Légers van hei'iog" Albreehb van Wurtteœberg : In ele Vogecszen veik n iing-,geveoht.ein met, goeden uiislag. Na obn licwige viuie\veiklng v;ui vcracheidene l'ia.ui-clK b'L'ilj us beu We t«a van Mûl- vaTi-er' îip^îtï 1 n do'>r t<%*•". .nval hàblj NieeleeriSj arl:, naibïj Exbiycke e-- Niedei'-Burnhaupt door het vmir van Beie:r'che tioep;u. 14 gevangenen bleven in onze haiid. OOSTEL1JK KE1JGSVELD. Légers van generaal Eiehliorn : Niet.begenstàiapde de beinetuwdè « ogen, sdiieten onze troepon iin Estlaud door geweldige mars'chcn op en worden ovëra-1- door de bevo king me t i eugde begroet; dse. vïjaud die zicli op ejikele punten h:eld w'erd ver-drevea <>à a'j 11'.deren _Eev.il. lijdens de inneming van Wi'lk, d'en 22 Feibruari, werd door den nioadigen aaii-val van ten e kadron huzaron de sbad gespaa.rd voor don v' jaiid die ze in brancl vvilde zetUm, en duizend gev^a.ngenen en 600 Duitselie en Oostenrijksch-lionjgiaar-sclie lcri|gsgevang'i en bevrijd. Kleincre afdeelingera Mikton gisteren op heb Oatrof en brafcen daar den weer-sband' van d'éa vijand. Saksiselie troqpeh ma.akLen dui-zemd g'-vargeneu' te Balbnovo. Eoriseof werd van Uit Minsh Ix^zet. L- gers van .Linsingeu : Ook deûw, ter onderst'Hi'.ing der Oekreniëi's in hun-nen b 'vrijdingssbrijd ondeuiomen operatie neemt haar, vèrwadht veaioo'p. Dui sClie troopen ru'kten lsikoro«t binnea. Een (rein met Grool-Russisehc troepen, die het s'ation van Sjeplietovko b.'nner'liep werd aangc«lagen en de beze'.ting ontwapend. JUidiaunsoli krijgavelii : Ten oosten déj Brenta gingen de Italiat nein tegen den avond bij venassing l a aanval over op den Col Caprile. Zij werdien afgewezen. FRANSCHE. PARUS, 23 Februari. — Berieht van 3 uur 's nianiid-dags : Ten noordea van de Ailette hc'bbcii^ wij een stout-moadigân aanval gedaan tôt in de nabij'lieid van Che-vigny, en oorlogaimate.rifaal en 25 gevanigenen, orideir we 2 officiere-n, hiniiergcjbrach-. In Ch. unpagae 7. ju onz afdeelingen evenee^ns in de vtj.an.deàijke loopgravon binnenge-drongen. Een tien-bai g vangei en is in' onzie handen gebleven. Ove.al etçkr's was de naeht kalm, - PAR1JS, 23 Februari. — Berieht van 11 uur 's a vends : Geen enkele infanteriea.kji?. Wederzijdseh en taniellijk hevig gesdhut ten noordoosten van Bezoi*vaiux en op eenige punten in Opper-Elzas. ITALIAANSCH. ROME, 22 Februari. B rieht van de i generajen. staf : Geschutsitrijd die iebs levendiger was van den Stelvio af bob den Astico en op eukele andere gedeelben van et fronb. Onze babtcrijea heibben vijauci'elijke troepen in de ornsbrefoein van Pozza en op de Noord westeli.jke hel-lihg.e« van den Monte G nippa bestookt cai krachtig de vijaneleli'jke batterijen in het vak tussehen de dalen van Frenat'la en Brenta onder vuui gemomen. Aan de Piave werd een vijandelijke patroe.lje afgeslagen. Op de lin-ker Piave-oevrr heeft ee.) Lngelsehe afdeehng 1 s groote vijand <lijke grœp bestreden. Onze patroeljes, die op het eilandje Polina waren ge'.and, braehten ma-chflnegeweren terug. Giseirmorgen 1 .ebbein Eiigelsohe lu eh tes kad ers de vijandelifîe vlkgkampen ten noorden en ten zniden van den «poorwag Odea'zo-Pcuto Gruaro bestookl. In clrn loop' van d'en dag werden 3 v'jandelijke toeetedlera ten noord^n van Asiago e;n e^n bij Motto Livenza in lueht-gievechten gevelel. Het laabsbe door eeai Enr^l&chen vli' ger . EHGELSCH, LONDEN, 23 Februtui. Berieht van het wesbelijk front : Sohobsehe broepen hebbeçn met sukses in den afgeioo-pe'n naoht een aanval gedaan bij Monohy-le-Preux, en eenig.e gevaingen-en gemaakb. Ten Oosten van Wyt'-sehaebe hebben onze patroeljes c veneens eenige gevan- • gcinen binnengbraehb. De vijandedijke artillerie heeft bedrijvigheid getoond in de buurt van den vveg Mee-net^ei^ei^z^iei^vfaih^I^uUud^te^^osol^^KORTE TELEGRAMMEN BASEL, 23 Februari. — Uib Brieg wordt gemeld: Vandaag, Zaterdag, werd be 6 uur de Itwiliaani&ciie gi'ens voor larigen tijd gesloten. OEMENOD NIEUWS. Gôheime ziepziederij. — zes aanheuaingen. — Toe 11 verleden jaar op a..nuringen der JNecterlaiiasolie kuio-r;ie jaoht werd gemaakt op de fabrdeanten van vaiisoiie Holialîdsohe zeep weruen menigen aangeiiouden. u-eeu enlicie komb nochbans ei'tsae nabij voor een paar dagen gedaan in » A la Cour de lilimont » aaai cl. Antv\cri)-iehe poort . De poutiekoimmissaris die het on.derzoejk deed vood op den zolder een zetpziederij in voile bedwjf. fait -werklieden niaaltteii or zeep van de vorsdiilleneie mer-ken. De po>;iiiekommxs saris ontdekte in de kleed'kamer vain de balzaal een geheime deui die bo<.?gang gaf eot het magazjjn der sluikâianddaars. De de tir was onder oude aaiiplakhrieven verboigen. llaar w'erd een groote hoeveelhei d koopwaar gtvondcn : valsohe stuivea's-Tr.onif-, Kcinmeuk-, 011 600 dozijeen stukken vaische Glycer-zieep ; allen waren voorzien van een valseheu ~ vèiiigheidsbiand dragend het nummer der weks 180C0. Bovanelien werden neg o^geveer 100,000 nieber linnen gevonden, een hoeveelhéid garen en allerhand.e koop-waar.De waarde der aauge=lage.n koopwaar wordi op initia stens 500,000 frank geschat; zcs aanhoudingeii hadden plaabs. DIS LACHES WIL ga naar « PEER DE KOST1". >. ter Volksschouwburg Foliesiïtài^èie. Alla dagen vertooning om 8 u. Op Zondag om : en 8 u. Schoewink&l gepiurtdard. — ZaterdagiaeTit werd ni het schoe.i magazijii van cle we-duwe D.... Zonder Zorg-straat, binnengebroken. Een honderdtal paar ma,n.s-, v.'onw en- en kiaiderto o. nen "werden gestolen, e venais ' een aantal andere voorweipen. Bandieten. — Zatci dagnacht waren drié kerels van 25 tôt 30 jaar, in de werkhuizen va den huer A. V..., Pro-eessiestraat, bini engé'bjoken. Z" wil den de lederen drijf-rieûnen we'guenïen, tom de waker opdaagele. Eera der bandieten gaf den man een stokslag; hij vie! ten gronde en wan'ceor hij terug, tôt het bewustzijn kwani, war. n de schurken verdwenen en hadden tien drijfrieinen van ongeveer 2 000 frank rnedegeraonien, 6p de tram. — C..., koopman, was voor zaken te Brunei'en had de bum aan het Noorelstation voor h et Zn'd g'one mea. Gedu,rende de rit wvrd hem zijn porte-feu'ilte nie; voôr 7,000 frank waardepapiereiï gestoleai. »- Van M'vrouw C..., Jan Eobiestr., werd op de tram het hancltaschje met 71 mark en eenige veorwerpén gestolen.— Ten nadeele van P. V..., Aelolf Demouiiaan, ont-futselden z. jkkenrallers zijn [-.ortefcuille met 450 frank en waaïd* papieren. - . .ïonae^ifili imeu, Z^trrd^niMgiiiî .bttaK*4ste «wu m-titioâigent van Smt-(iiTns, twee kercltje« van 14 tôt 13 jaar, die bij een opkooper van oud metaal der Heilige .lvî uisplaafes, b nneogifgoa. De agent hieki hen in het 00g c» to 11 hij nadeibïj kwr.in ontvingeu de kereltjes juist een sont van 32 mark voor looden buizen, die verkoeht hadden Zij werden aangehoaden en voor tien politiekonimissaris gebracht. Zij, bekéïiden de buizen dêu vorigen racht gestolen te hebbera in vw.ee tijcielijk ied.:g staande huizen. Op hen w rd een gansch stel vaJbcb» sleutels, mtssen cnz. govoi den. Diefstallei!. — Ten nadeele der echtgeriooten L._.., Kol-legestraat, te.Eise. e, werd een groobe hoeveelheid kléô-deren, lianenj een WolleÛ sjaal, bee.ldjes 111 andere- v»:>r-wfcrpen gestolen. _ 1 — Zate elagiiachl werd de woiring van Mevr. C..., SoJboschlaaul die nu in de;n vie^nide verblijft, van onder tôt boverà doorsnuffe'd. Er kon niet raistgesteld worden wat gestolen werd — Bij den heer S..., Habui-inanstraat, te Kuregeni. werden k.eedeien, veerb'g heindeiï en linnen \oor ongc-veer 3,000 frark gcp'.kt. DAGEL9JKSCH PRÂATiE I—.Il i. .... 1 1 «.I ■■MM ■! VogeStjes en kinderen De goediheid van den mensch vero^énbaart zich-veoraX teu opzielitè vain lcleine en zwakke weàems,- die beseheir rnii g noodig hebben. Het is niet zoo verc- rend, te zeg-gen dat niera geen brjger kwaad zou wrlleai doen; e.o lijger heeft middelen om zich te verdedigen. Het 's meer prijisbaar, liefdevol te werk te gaan met wezentjos, die zieli niet verdecbgen kunnen, en dan ook instinlktana-big op onze besolierming îekeneu. Zoo vroeg on^aings een Bruisoelsohe kraut zioh in t en zen- ernsbig arbikel af, of we wei het redit hebben, r.u het bro(?arantsoera zoo klein is, er .èenigg kritimeis van aan de vogeltjos te geven» Die komirater jschreet boveii zijn opstel : « Een gewéteitszâaïk. » Een andfcr blad aut-woordde in het voordeel dei- kleine la-uiuielbedelaars en het ^«d zulks met een zokere sehanipere ironie, zoodat ik er we! een passus zou willan \a.i ovwselu ij-van. « En dan, zoo schree-f die krant, ze blijft ons trouw, de eenvoudige straatniuseh, on ze gé.ett on s' stot tôt nadenken over de « versbandige »" mensehen, die in de ure van koucle en nood elders zijn gaan pierewaai'en. Al de andere vogels, vorwaaiide k.eine za.ngers die \ei-geten. dat liet kristallen lied uit hua keel door God ge geven Word, komen on s slechts bezoeken als het h; r mooii i'S, en leklcei' vvarm, in de zwoele zooiervreugo.-. Maar eer.s het najaar gekomen,' cens de winterstorm in âaratoeht, dan gaan ze elders met hun triltend lied, ze vergeten hun vaderiand, ze denken sleehbs aan hun eigen ve Vgheid. 'b Zijn alleen de straatmu.sschCn, die, geb e ven zijn. Mensehon, btgrijpt ge, wat dit zeggen wil? Misischien zitten al de hoOgse.rocind-e zâeigvoge'ls in t buiteraland te vitten op de domine straatniusschjes elie hier geblcveu zijn, en moeetn zoeken naar eec brood-kuiiinel, terwijl de uitgewekeu plininthelden ginder ver zingen voor d > vreemaeliiigan. Laat ze vitten, stra d-muselijes ! Wij hebben nog een paar kriiiinels vôo-r^ julie, — waiat ge tjijpt maar Voor t ,ai zijn er ge.e-a blârar» -aao de boomeh, al zijn er geen bloenien om t>> koozen en om d'iamaraten dauwcii'-oppeiis uit te drin&en ! » Ik geiloof we! moestera we een rorJdvraag sturen B>ar al de beschaafde mensehen, dat allen het erover e?ns zoudfen zijn dat we nog eenige brootSkiu mcitjr« mog -n over hebben voor de vogeltjes, warat dat dit klein vo-•geltjfsraitsoen 011s toeh niet zai aanmcst,en als ;5iaJ-beesten.... Maar wat da.11 te zeggen van die mooie h'.-e-ren die, cm hun zak-ke-ui te vul-leo, de kleine kinder. u van honger laten sterven, ? Het woord is niet te slerk, zoeals ge uit dezt- ge sehiedenis veniemera zult. Een fabi kant vain verd.uui zaanude melik had aan den bestuurder van een inriehiieg tôt huilpbetoon zijn waar aangeboden. De l>estuur(tor wiilde graag den koop sluiten, maar er nioest een konv-niisisiieloon af voor tu'sschenpersotnen ; dat kon de pro-ducent niet toe s ta an, aangezien zijn prodiikt voikoniein zuiver was, en vervaardigd onder toezieht der bevoegde, scheikund gein. Om de gebruikelijke fooiljes te kue.nen geven, moesb hrj verduuizaainde niolk. van minder hoc-d*nigheid levei-en, iets, waar hij eerst in toestemde, maar wat hij naar overpeinzen vyeigmle. Zijn eerlijk-heid had voor gevolg, dat hij zijn fabriek moest sluiten, ç n dat de inriohting v<x>r hulpbetoon v er duu r za-ftnjd-® Ip* JAARGANG. N> 58 pRIJS i . 6 CENTIEM. DIN3DAG 25FEBRUARI 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes