Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

874 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 Mei. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m61bk17n3h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SSde J aargan ^ » Prijs s © Oentiem Maatldag 1 £5 Mei lfe»U». Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRUS : BInnenland (Etapegebied uitgezonderd), li. 4.50 per kwartaal. ,A».LC KOSTEN 1NBEGRKPËN) Yien wende zich tôt de postkantorcn. o.gc.raagûe stukken Hoafdopstellers Ds* R©3î® De CS-sircg? orden in geval van niet» tj*" ■ ooneming cnkel liEHEiiR EN REDAKTIE : S Clke tnecle,','rkei ruggezonden zoo ei Bel j4 RuysdajelSÏPaaê, S, ÂîîderSeCht. ï is verantwoordelijk «o. ""bijgevoegd? PUBLIC1TEIT: httgeen liii) ichiîjft, 75, AnspachSsar! (Beurs) ———■* AANKONDIGÏNGEN worden aangenomen > 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publlciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. OORLOGSBERICHTEN. DffïîscHE wujmmsa». 12 Mei. —Ambbelii.jk beraobi van badianmiiddag : WESTElJJK KBIJGSVELD. Op de gevecàtsiroûiieu bleef de geiveehbs-bedriij'vigheiid tôt plaat&eiijke gevechtso j:er-neimingea beperkt. Ten noorden van de Keim-mel en op den zuidieiijken ôew van de Leiie vieil de vijand lia hevige geisehiutvoorberêi-dJicg aan. Op versobiilendie piunten rukte hy voor starke verkenniiîgen op. Ten nooaden van Kejnimel dedetn wij in gevecbten y «m man tegen man dem vijandelijkein aataival in onze iioies moslukken.' Voor bet oiverige troïk-ken zijn aanvalsbroepen reedis onder ons vuur berug. Op dJem wesitelajfcen oever vain de Avre orubstonden «r uit een eàgen aanvai ben zuid-waaben van Mai.ly hevige gevechtem, tijdens welke wi:j over de 30 gevangeneia maakten. Tussohen Avre eu Ois^ benkaaikiehjk vei-ken-tiiïngsgevecbten'.'Op bet overige front, nieits van beteekemis. In. lu-ohitstrijd werdem tijdens de beâde laa/t-sbe dagan 19 vijiandelijke viiegbuigem neerge-baiaid, 12 vam ben brapht h et tôt nog toe door kajpitein vrijhaer v. Bicfabhofaii geieiid j&cibt-askader ben val. Liutenant Loeweiunairb be-baakie zijn 20° en 21e overwinning in de lucibt. BEBLIJN, 11 Mei. — Amjbbeiijk bisricht van hadenavond : Plaatselujek voetvoiikgevecihban op den zui-deAijiken oever van de Lej© en op den oo®t£-lijfcan oee\[r van de Avre. Andars mets van bebeekenis. ^ BEBLIJN, 11 Mei. — Àmibbelijk bericht : In bet spergabied rond Engeland we>rden dloor onze dniifcbooten we?derom ^,500 biuto-.iegiatei*ton detr vijandeiijlce banidelsebeltps-rumnite in den grcrnd geboord. OOSTESTSUSSCH. WEENEJSi, 11 Mei. — Amjbbeijik beriobt : Op bet Ita/liaaD.sch iront vvas gfisbereto, die verkennings- en Vliagerbedriijviigîlïeid zp>ei Jervfeo dig. BULGAAK3CH. SOFIA, 11 Mei. — Amibtoiijk beridbt van 9 Mei : Maoedonisob front : , Tuisseben bet Oobrida- en bot Prespa-meer verjaagden wij een Fransahe voebvodik-afdee-Mng, weike na gesobu-tvooaibereiding oaae laapigraven poogde te îjadeien. In betoelfde vak dnong een onzer afdleeiiingen in de viijan-delijke sbellingen op den Mali Sat ein fceerde mat gevangenen temg. Ten moorden vain iii-bolia, ben oostien van île Cerna, bfflj bet doi"p Siravina, op den Dobropolje en ten zuiden van Hoienia was de geschu'tlbedrijvigibeid langs beide kantan levendiger. Onze po'sten bij bet dorp Sborsko en ten oositen van de Vardar verjaagden door hun vuur aianvaâ-lienide Servisobe en Engtelsohe afdeeilingein. TUEKSCH. KONSTAMTINOPELj 11 Mei. — Am-bte-llij'k beridbb van 10 Mei : Palesbina-fron.t : Stel&eiliniatig bevigere gesobutbedaijVvgheid. Ten oostein van d'en weg van JeruaaJ'eni saar Nabloes werd een vijamdeilijke veirkennings-afdeeling door ons verdiwiea. In het vak aan de kust sehoben onze vliegiers tiwe© vijan-delijke kabelibaiioiJis af, weâke brandteind op den groud vielen. Op d)e overige 'krijigsvelden is de to ©stand ooverand'erd. FaANoCÏIE. PAEIJS, 10 Mei. — Airubbelijfc bericht van 3 uur : Na e«n hevige en korte gescibutvoio^berei-dlitig, belbben onae • troepen giisiteiroamiddag Wet park van Grivesnes veroverd, waarvan een groov geaeeiibe door il«i vijaand oezet blcef. Tijdens deze ondemesninR- nauien wij Z5S govauiçviien, vviaarorjCiijr 4 onioiere^i, ea niakten wij een beiangrijkea ba.it. Niefcto-gciastoande de hevige t'Sgeawerkjing vaai bet vijamdelijk g;.'sobut en dè verkenningeii, die onze uieuwe lin e poogden te ...reiken, h©b-Dén onze voetvoik-ijoicLaien de door hua ver-uverde ®tel'lingiea behouden cui ingericht. Op den rechteroever van de Aiie^te, m Champagne (streefc van Ma&»iges en ten nooi deu van iiemis), iu Lotlbaringen (bosch van Ailiy), voerden wij met suites veirschil-iciude kietine oadierneimingea uit en sloegen vijaiiidelijke overvadlen af, bitîdlens welke wij 26 gevangenein maakben. In de luobt : Gisberen beeft luitenant Fonch, tijdeais tvvee patroeiljes, zes vijande-ijke vliegtuigein met twee pèaalsen neeage-haald, «e t,wee eersten op tien sekonden, het derde vijf jmnuten later, dte drie laatsten tijdens een bweeden tocht. PAEIJS, 10 Mei. — Ambteâijk bericht van 11 uur : Niets te melden, aigeiziien van bam&lSjk le-veadige giesohaitsitrijd in d© strêek van Gri-vesnes en tusachen La&signy en Noyon. PAEIJS, 9 Mei. — Anibtelijk beriohv van het. iegei in hab oosben : • "* Wedieraijdacàe ge&dxutakties aan d<. mcui-ding van de Stroema, op het Serviseh front, in de bocht van de Cerna en ben noorden van Monastir. De Servische troepen onder-namen met sukses een oveirval op die Bul-gaai'sche loo-pg-ravein bij Siborskio en sloegem eien Bulgaarscthe pogifcg op dien Doibropolje af. Bdibsdng tiussoben patroeijes ten oositen van het Ochrida-meer. l>e Eransob-Engeische vliegiers hebben het vliegpèein van Dratia en de kanipen vau Beramu mçt bommen be-stookt.ALLERHANDE BERICHTEN. De totùand op het vvestelijk iront. BEELIJN, 10 Mei. — Van den mididag van f Mei af was ean heivig vijanideiijk gesobut-1 vuur gericht op de orogeving van Voorine-zeie, op het Kanimel-.gabied eu op Belle; tôt in de iiacihturen hield liet aan en ver-zwajkte daarna. Allen het Keimmellgabied lag ook 's nachts aanihoudend onder vuur van het zwapxs.be kaliiber. Een voorstoot, die uit-gevoerd werd door t'aJrijke vijandelijke afdeelingen ten noorden van den Kemmeil, vieil mat zwaar verlies voor den vijand in ons vuur ineen. Het sibaialwerk Isibergue en de s<ahaahben in de omgeving van Maries werden tot-nog-toe door de Duitscbers onder zwaair gesobut-vuur genomen. BEBLIJN, 10 Mei.— Gedurende den Eran-scihen aanvai van gisteren heibben ook de Elzassers, zooails tevens bij talrijke vroegero gelegenheden, bij afweer en begenstoot zioh pradhtig gedragen. De bevefceiblber van do batref£ende Duitadhe divisie uit zich met den meesben lof over hun onrwerschrokken hou-ding; zij mimibten pok uit bij het onschade-lijk maken van vijandelijke maohinegeweer-nesten. De sbemaning na den glansrijken dag, zoo hoog aan veriaezen voior den viijand en sledbtis geriug aan verliezen voor ons, is prach'tig zooafa altàjd. PAEIJiS, 9 Mei. — Clemenceau vèrtoefde Zondag aan heb front. Bij zijn teragkear te Paa-ijs verneemb de « Timeis » bet volgende : We weten dab de Duib&ciheris een nieuwen slag voorbereiden, maar heb eivetniwicht van geschut en munitie aan bet froîiit is hersbeld. Voor heb c*verige_ zijn de vemichtingen slechts in hun ontmkkeiinigsistadium. Vli&gera-anval od Dowaai en Kamerijk. BEELIJN, 10 Mei. — Den 9 Mei, om 7 1/2 uur 's morgems wierpen vijandelijke vliegers bommen op Dowaai. Negen en fcwintig Fiuq-sdhe burgeirs, waarvan zaventiien dooden en twaalf gekwebsten, wçrdan de slachtoff-erè van den aanvai. BEBLIJN, 10 Mei. — Op den fee&tdiag va-n O. II. Heanelivaart liad een vliegenaanval op Kamerijk plaaibs. Tien burgers der on«ehuî-diÎKe bevoSking vie'len op dein fe^stdag ï*1* slachtofters van dezen _ lucibtaaiival op piigin sibaden. Een driejarig ldn.d ,een vi'ouW en esn onde pian worden onder de dooden geteid. iiiiiiJ-ilJiN. 10 Mei. — liiissctuen jviaas ôa Moezeil werdea in de onigeving van Seiche-prey drie Amerikaanscibe aanvalst.'oepeu af-gewezen en biij een weers"ooot eeu Ameri-kaanscih ofticier gevangen genomen, alsook talriijfce Amertkaansehe inaciiiinegewî:ren wa-pens en mabeiïeei buitgemaakt. Je Amenka-nen leden aéswei bloedige .ferliez, a bij hun optreden als dbor het afwQ,ran en vervolgeo. Lansdowne vocr eea vrede uoor onàeïhandebng. AMbTEEDAM, 10 Mei. — Ilet « Aigameea llanideiablad » meldt uit Lontlen : Gedurende cie vredesdebabben in het Hoo-geribuis hield Lansclowiie Woenadiag een boe-.spraak, waarin bij er meb nadiruk op wees, dab een vrede door onderhanideiingen verkre-geui de eeniige weg 13 oin aa<n den ooriog op eervolle wijze een einde be maken. De ge-daiobte van een op aadare wijze gesloben vrede wees bij biaslisib van de hand en bee-keinide protest aan tegen bet fei.t ctat onder-hanidelaars op het gebiad van de polibiek ver-jaagcl worden vooraleei' de kans géhad be hebben hun voorvvaarden bakend te m-akan. Verder teékende bij probast aan begen het feit dat aan verstàndige mensolien verboden wondt den njond le ope^en, alieen oim'diat ze - gejooveû d®L .vrede door ondeiiîiandelingen mogelijk îs. Schçapsbouw en torpedeeringen. LONDEN, 11 Mei. — Naar de Actorali-tedifc mediadeelt hebben de weiwen in het Ver-aeiiàgd Konmkn.jk in h'et eeirste kwartaal van dit jaar 320,280 bon bruto- scàeepsiuknte ge-bauwd ; in dit tijidlvak zijn er in gealîTieerde en onzijdige lajiden te zamea 544,327 ton van stbapat geloopen. Voor het gehéeie jaar 1917 war'en deize ciij-fers in d'ezelfde volgorde : 1,163,474 en 1 m-5-lioan 774,312. In Apri'l 1918 zijn in hat Veraenigde Ko-nintrijk 111,533 ton bruto-saheapsruimt» ge-bonvvd en in diienst gesteid. begen 161,674 in Maarb en 85,568 in Januari. De gabouwde tonnemaat is in April van dit jaar 60 ben hon-derd maer dan in diazelfde maand van 1917. Bovendiian zijn tbans veal meer . koopvaar-ders hersibald en weer in 'diienst gesteld. Het vijandellijik vealies aan toœnamaat gedurende hat eerste kwartaal 1918 bedraagt, vodgienis die amibtellijlke Duib&cdie beridbten, 2,001,000 ton, begen 860,607 bon nceuw ge-bouiwde sohepen in Engeland, in de Enbente-landen en in de onzij'dnge laniden samen. Aldus werden er in deae tijdruimte 1,141,607 ton maetr in den grand gâboord. De aanvoer van graan in ïîederiand. AMSTEBDAM, 10 Mei. — Het » Algcmeen Handelislblad » meàdt uit Eoitiberdam : Het sbooanscfhip « Zijldijk », van de Hol-land-Amerikadlijn, werd met proviant voor-zian en zal hedan kolen innemem 001 naar Amerifca te varen. Heb is een der dr'ite sche-pen, welke in ruiling voor de drie met graan naar Nederland komende schepen, naar de Vereenigd§ Staten zullen varen. De t/wee an-dere schepen zijn de stoomschepen » Delf-land », van den Nederlandtechen Lloyd, en « Heotor », van de Nederlandsehe Stooni-booitimaaitiscibappij, welke aveneiens voor den overtocht gereeid gemaakt worden; De drie sichepien zullen in konvooi vareïi. Hieruit kan men aiietden dat er zoowel met Duitschlamd als met de Entente een regeJSng getroffen werd en dat de invoer in Nedeiïand tihans zal beginnen. De ontvolkiiîi? in Frankrijk. Over Bern komt het bericht, dat Dascha-nei, de voorzitter van d'e Fransche Kamer, volgens de « Temps » een mededleeling ge-daan heeft over den ao'hteruitgang dër be-volfciag in Fmnkrijk. Sadert drie jaar, zoo heeft Deschanel o-m. geaeigd, wfijst het aantal geiboorten in hat Eure-en-Laire-departeinent ean aanhouden-de daling aan. Tegenwoordig konit er op twee sterfgevallen &n geboorte voor. Wan-neer de omtwikkeling zoo voort gaat, dan zal bat département m den loop van een vol-genden mensohenlaeftijd de lïelft van zijn bavolkiniç verlieizan. De omv&ug en de alge-meenheid van het gavai maken het noodig tenstond tegenmaatregelen te neimen. Onge-twijfettd is ook bij de andore ooriogvoerende j vodken tijdens den oorliog een daling van het geboortecijfer waar te nemen. Maar wij, zoo beboogt Daschanel, mogen niât vergaten, dat bij ons reeds lang voor den oorlog bat aantal gaboorten naaiwelifcs op-woog tegen bet aai-tal sitenÊger/oi'eln, dat de voilikiomen stil-stand in de ontwiikkeling van onze bevol-Iqing ons in een moeilijk tie dragen afhanike-lijkheid brengt_ en dat de verschrikkelijke oorlog met hevige slagen van de zeiis onze jcugd neermaait. Wij moeten. er aan dan-ken, dat een amtvolkt Frimkriik, be miiidden van vruchbbare volkan in den sbrijd der eko-nomische belangeii spoedlg zonder wapens zou zijn en zoo zijn expaasieikradhb, zijn aanzien en zijn macht&positie in _ de wera.d verliezen. Wat heipt het ,dat wij den ver-sahrilkkelijken aanvai afgeslagen hebben en de geheele wereld van Franjkrijks roeni ver-vuld is, wanaeer wij daags na de overwin-:iing, reeds auilk een val van de boogte van de j,ot dusver door ons ingenomen wereldi-positie duiden en ons aan een soort langza-man en ombewiisben zeifmoord moeten over-geven 1. Na dan oorlog zujlan _wij niet sleobts ons boereioibedpijf, onze fabrieken weer op de been moieten brengen, maar heit is er vô6r ailes om te doen bet vodk voor de dreii-gende ineenstortiDg te behoeden. Hat vraag-«twk van^s. ontvoiking van Frankrijk biaaD een tragiSahen blik op de toelkianisb ; het is niet minder djan een nationaal gevaar. Groatvoifct Kikolai Nikolaievitsj ^evangea genomen. FEANKFOET a. d. M. 11 Mei. _ De beridhtgever van de « Frankfurter Zedtung » in die Krim telegraefart da<t het kastael van grootvorst Nifcoilai Nikolaj'eviltsj, in de streek van Aloeisj'ka, iai de haniden der verboruden Oefcrajiensdli-Duits'ah-Oastenjrijikisebe troepen geraakb is. Hierin bevindetn zioh. buâten den eigenaar, d'à t®arin-moeder M-aria Theodo-rofna, zijn broeder, zijn stàefizoon en groofc-vorst Alexander. De gi'oobvorisib wijsb aile be-zoaken af. Ilij kan en wil als privaat persoon miels zag;gen en niamand zi'en. Een " ootvorsitin aangehouden. MOSKOU, 11 Mai. (P. T. A.) — De vroe. geire grootvorstin Elisabeth Fadorofna, oveiv ste van en kiooster te Moskoiu en vrouw van den, heb slachtoffer vain een aansilag gewor-dan grootvorsb Sergioes Alexanidroivitsj, is op 7 Mei, op beivel der rege'ering aangehouden gewoiden. KORTE™TEŒG5I5l^Sr™ — LONDEN, 11 Mei — Reuter vernecmt uit Moskou d.d. 8 Mei, dat eene cholera-epide mie uitgebroken is te Saratof. — LONDEN, 11 Mei. — De « Times » ver-ceemt dat een door de regeering gesteund syn-ctikaat van Japanbcbe banken besloten heeit eene leening van ^0 millioen yen aan China toe te staan. Deze leening zal ^egarandeeid worden door de Chineescùe teicgraafontvangsten. De fondsen door de leening bejchikbaar gcworden zullen gebruikt worden toot de reorgani-satie van het Chineesche telegraafnet onder japansch tcezicht. — ROTTERDAM, 11 Mei. — De « Norch China Daily News » raeldt dat de kozakken-genraal Semenof tôt op ^80 kilometer ooste-lijk van de Siberische spoorbaan is opgerukt en zeven stations bezet heeft. Semenof zou zich aan het hoofd gesteld hebben eener autonome regeering van Transbaikalië. — STOCKHOLM, 11 Mei. — Twee socialis-ten der Russische rechterzijde, Roepatof en Soekhomlinof, zijn in deze stad aangekomen en zullen pogen de Stockbolmer çonferentie te doen herleven. — ROME, 11 Mei.— Agenzia Stefand meldt, dat de Paus 9 Mei bij motu proprio bevolen heeft dat op 29 juni, op I'ieter- en Pauwel-dag, overal missen voor den vrede zullen geleïen worden. — BERN, 11 Mei. — De Bondsraad heeft het verblijf in Zwitserlaiid ontzegd aan den Ita-liaanschen journalist Perri, uitgever van het weekblad « Le Document », dat onlangs ge-schorst is geworden. — NIEUW-YORK, 11 Mei. — Men meldt het overlijden van Mevrouw Honorée Palmer, eene vooraanstaanlde pcrsonaliteit der Ameri-kaansche wereld en der feministische bewe-ging.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes