Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

6026 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Mei. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gf0ms3kw0q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r ASONtiEMENTSPïdSS ; Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr, 4^50 per kwartaal. <A!-LS KOSTEN 1NBEOREPEN1 lien wende zicb tôt de postkantoren. -j | OnjevraagSc ats^ïtia j wcrtfen in psiral vto aiet-opnt;n;ing eijke! teruggezcnden zoo cl îiî* aoocîige poito U bijgevoegd, Hoofdopsiellar! Eh- 5?essé DeCIsreq j ■■**<MnmaMMW«ManMain^UanaHnMimmMMNDnaNnt''inR iîEHEh'K EN REDAKTIE -i»i 9, Antittrlocïit. S PU&LIC1TEIT: \ 75, Afïspsschissffî çg?©ur») Cite notftirwfcei is vcrantwewdeHJk troa» fcotgeen hij «chrtjfi. — Il uni nn^tMitrwiwwi !■ 'WH AANKONDIGINGEN worden aangenomta t 75, AnspachJaan (Beurs). — 52, Wartnoesberg. PublicHeitDE CERF, 54-56,de Brouckerepleîn. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussei. LAATSTE TIJDINGEN Uit. Fmlaad. STOCKHOLM, 12 Mei. — Naar « Stock-hiotois Tidningein » uit Hel'sdngfors verneeimt. àeelt dte plaateelijke Engelscbe konisui aan jeta, Semât ©an voorstel over de regeling der diplomatisebe bebrekkiiigen tusscbem Enge-'and en Fiai and uiteengeaet. De definatieve reg-alrig zou aan bat vradeiskongres worden /oorbehoucten, doah wordt voorioopig de voorloopàge srkennàii.K' der Finscihe zelfetan-dffeibeâd in oogmerking genomen, op voor-wearde dat Finlaad waarborgeii voor de bawdiia.vïQs zijner onizijdigbeiid geefb, aan de EngeJsdbe onderd&neti vrij doortocbtïecbt over Finland naar Ruslaud verzakert en het îet gebruilk der Finsobe territoriale wate-f«n toestajat. Indien Finland l : ?rin toesteimt, varfc'ajart de Engeteoba regeewaig zidh bereid ïaar zaakfjeiîasitigd© naar FinJ'amd te zendian. De verkiasingem in D«nemarke:a. KOPENHAGEN, 11 Mei. — Bij de veïkie-ainig'ein werden geSkoBseo : 19 îeden der linker-/lijde, 14 sociaaldeimoikraben, 10 n&dSkaiïan en i0 be4ioiid»geziiiden. • De nisuw'e LanrWhàng besstaat dus uit za-Tca ea èwinfig a&nbangers der Eegeesring en ve* &a veeatng der opposdtie. Da «àtelag (ter verkieBinigea op de Farôer-^Saoïden is coar nfl-et gekend. H*t precas van ds « Bonnet Eougô ». PAEIJS, 12 Mes. — Bij ean onderbande-l'iag over dit f/roc«e, betiobte Mosmafc Duvail dis den hooMdader ein eiscbte voor b«m de doodaitiaf. Voor Marioa, Laudon an Goidfeiki vroeçç hii die voor verbindiogen met dan vdjajad voorizi'eine stiu&bn, voor Varcanon d'ie voor onderbandetljtHçeai met den vigaad an •root Loymaiin dite vooî1 madiepliebfagSieid aaa ooderhatidelingeEL miet dein vijaaid. "oORLOG^EmCHîm? nïïITSCHE LEGEEBEEîCHTEN. BEELIJN, 13 Mei. - y btcîijk bericbt vaa beidarnaiddaig' : WESTELIJK KEIJGSVELD. M befc K-emane geibi-cd duru.de de ksveajfcligie ^'eeobutbsdrjjvii^'.jid in verb.ndiiu^ met plaat-«U.ijk-a voat<vo4kg®vecbten voort. Ook in de •i.iwierô ffwedbtwv'akk^n werd zâj 's avortds jiarbajaidteiijk leverjdiigar. In hefc An<sr«-dai, ten 2uid>w«iateaa vaa Albert w®d ean Eng'ebahe g'Sdeeiteilijke aan- • val a%aslag«n. Op veite pua.fc«n van bot front ziabte do vijand zijn verkecmJûïBaanvaillen vowfc. Btj hum afweer maakten wij beriliaai-deJijk gieivan^enein. Godurertdte ds maand Appui bedraagt bet v'aati'as deir vijaaid alijfce luobtsti'ijdki'aabten_, op k«t Duitscibe froat 15 kaibeilbia(M;ons*'eii -271 T&egtxii^en, woarvan 122 acbter on2se liiatw, de avenue aan den aîidierein kant der vijandrWijke steUin'gen ffévaJii'en zijn. Wij bsb-b»n in 't gietbeei 123 vM^gtiuagen en 14 kafoeè-baJBona vçrioiren. Van de aotdere krijg'sv'oldeîi nitets nieuws. BEELIJN, 13 Mei. — Arabfcelijlk beriobt : Een onaer diu'.kbcot«n udt Viaandercr be-Telbebbai' opp«r4uitenaint ter zee Waàuer Sdhmitajbarfb in 't ocstc'ijk gedeeltia van bet Kac««i de bowapeinde Engciscbe ftocaischo-t>>m « Hung«rfoi-d » (5,811 ton), « Br-od'eriàk » <4,321 ton) en ©etn -ander, oogeveer 5,000 ton '^3iSKmi!aasjT3tacei^ics3BBmxssBaxaae^xiisxmmKiBtm»&- groot bowapend stooniscàp, samen 15,000 ton scbeepsruimtie in d-en groaid g'eboord. De s-choone «uksessen van de boo^t, weifce niatibegensbMinde de besrihaalide vuraperrings-pogingen im Zaetbrugge buinengieloopen is, toonen bsue^ dan woorden dart. dp vàjand val-scbg hoop koastert, wair^er bij aiboo« op-, nieww h«t bericbt u'itstrooiit ckifc de vwap&r-l'ing onzsr Bt/eunpunten in Vliafiinderee an de [aanl-egiging van cmae diaar staitionneerende duikbootein hem gewbt is. Im bat gabeeâ v/er-den er, volgens de iDgelkomen bsriebteij on-zar duikibooten, 18,000 ton in dan grond ,ee-boord.BEELUN, 13 îles. — Ambbalijk Bericbt van gisteraivond : Van de krijgxveid'an nàets niauws. i;'EAN S CEE. PAEIJS, 11 Med. — Ambteffijk beiidbt van 3 uur : Gedurende den nacbt blaaf de gascbutstrijd zeer loveadig in dte stredk vaji Gmesnes en van Mailly-Eaànevaji. Onze troepen bebben ten noorji'e® vac Grivesnes een aanv&i ofn-derïiamen, waaibij zij vijftiien geya-'ng®ne!n majatkten. Een kl'edn© onderneming ten noordwastan vaa Orvillors-Sored heetft oxïs een aaaaàen-lijke terreiawiiist cpgelevewî. Nwgen an dcr-tig gevangenen welan in onze handen. Een vijia-iiderjke tegenaaaval mialukte vol-komen onder ons viiur. • Onae a£dwKnzen d'udon baveJ:.jîfeiT-sdb&idcnQ. aanwaffen op de vijandelijke linies, ten 2aiidoosten van Monèdidier em te» ooor-den ^an T^fescourt, in den se'ktor van Sa-pigneul en in Woevrm. Wij namieo gcvauge-nen en bradbt«Q nuatarieel b?ttnen. Op bet overige froni1, geen gebeurtanissen van beteek«nas '■ PAEIJS, H Mei. — Ambtflijk bericbt van 11 uur : Nia een bevige gesdhutvoorl^ereiding vial de vijand hedtenimorgen. met bijizond«re aan-valstroepen onzie sfceilling^n van bat bosoii van Gamme aan, ten ztodwastan vain Bainerval. Na er eerst in gesisuagid te aijn, o-ad'er defkk:Hfr van d:n nem, in bet noorde-Kjjc gadfflto van h&t boscb voe,t te vaibten; werclen zij er door aen scfcibbéwaideai mot» U tenicr uitgeworp1 en on«o troero«r. b&b'b&u hun liniefè h«rstsld. Da vija»d leed z-ware ver-KaZ'Cn en liot in onze handen esn bcmderd^ ta/1 gevaingeneiî. 15 macbip.'egewemi en taa-twjeeî. T«.melijk lev^ndlige gosebutitri^d in tl® sfcreâk OmUerr-Sord. K-ziiae dar op h et. ovs-rifi-e frowt. 0 QSTF.intLTESCH. WEENBN, 13 M*i. — AmibteSijk beriobt van g-istermiddag : } In bel Ea;o^bio-gebied viol d'e vijand eer-s^isfcer'eJii dase d iklangstroepen aan, waiarbij hîj er in slaagd'e in oiu» vpoi-siie steiMigan op den Monte Kcrao te dric«k-n. Onze gjete-ren onxietnoimrîn teç'enaanval vyserp ei- do Ita-liaoea wedarcm uit. In de àixler-- vakksn van bet front in 'fc gebteigte, -w»ndtoû Italiiscn. sebs ver'kenniniSsafdeieJinigeia teniggesdagcn. De vrî'dl'oods op-per-luntenaint Linke-Orav-ford schoct op 11 Mei fwe© En^dscfeie vlàeg-taigen noer cm bebaaï'de al dus a in 22e en 23® ovorwinning in de luoht. In AM>ajnë sfcoteelmatig lOTendigere ge-Vfebts'bed'ri jv"{^h Hd. TtnKSCH. KONST ' ' V Or-.L, 12 Mei. _ Ambte-lijk bericbi'- van 11 kei : Palestina-front : Tufiscben de kust • n de Jordaain badden et sotos bevige ge?cïhub;'"veohten ptouata. Aîiidters jy'cts van foteftkenis. ITAliïAAFSOH. EOME, 10 Mei. — Am'bbeiijfc beriiobt van den ger.eralen ataf : OD.dernemTOgen van patroelias en lavesi-dfc'go gasohut&trijd ir. de stTeek van AdatndKo, op de aoorfWs jke ïêfifcgen van A"ti-'«no, in bet- owtdijk vak van df koogrï-s:ktc van Asiaco, in heb d»l van de Brenta, in lie..: daî van Serwi on aeixj de Piava, waar ons mr de treiinpn. de kralonnen pn do in be-wegrng - œwxtomœnisgœatmisztaeBsm&WliBBsmBriœ&smitKam zijnde vijan'dedifflce tro^pen trof. Groote be-drijvigîiedd in ae luebt boven ©n acbter de cerstie linies : vier vîjandeiijke vliegtuigein werden neergeSia.aild en ©an andor tôt dalrai cedwongsn. ÏNGELSCH. L02JDEN, 11 Mti. — Arabbsiftdik: b«aiiobt van den getteraten aitel : De Fransclxe troepen habbein gisteravoind tea noordoosten van Loker bun imie eeniga-zin-s vooruitgabiacbb en vc -::dheidie<ne gevan-Eeiaen gemaajkt. Gadurend® den aadht onidarnajneai wij met goed gevolg versobeidwne aanvaiian ten wes-ten van Merville en bracbtetn esnàge gervan-jrenen en een ma/cbmegeweear mes temg. Een aanvaâ. diien de vijand tetn oosten van ïepeivni jracibtite te ondernemen, is door ons ■•uur tece-igebowdeT!. ALLERHANDE BERICMTEN. De mûsluitte ittugeificitie aanval op Oostend®. BEELIJN, 11 Med. — Over de jomgsbe aan-vailspoging dor EngeilBohetn op Oosbenide v>er-nejnen wij vam ooggabu-igeii : De mondiinig vasn 't kanaaJ Brugge-Oos tonde voert, breed aaigelegd tussebeo. do werkec, juist'in de vrije zce. H eb in varan is aikhis ve«l getoafckeiijker ais bij mot J ,d©n m bateau kring YWtjfàgeoam pier. , [ iz. ^ n jwaktiir. hi^h i a n ;i r t>ij & zondeir âcbt te giavan op da diaar aangoiegdG eigàn werkan, oi^gebmaend in dàdbte golven 'sasH'Ongeibro'yîieai word;e<n. Den 10 Mei, te 2 uur 45 's morgens begon de bevige betsoma-tiinig van op bet kund en op aoe. Ongoveer tien vijandelijke viiegbuiaetn. veracbenen boven de rt'ad en wierpan liobipijlec. etn 'tiom-men. T«rzslidertijd kwam van op zee e(în doffikeiie woik van fcunsfcmatigeii nervel ta de ridbting van ds> ku«t. Er werd moborgeronk op zet) gebooid, en h'et nadea'^n vain de m beit doniker niet te heitennetn vijaiïdeai g-e-ineld. Op de kusben werd er bij bab eerste voortefeken alnam gegievan. Met zoaklicbt/ïu en licbbpijlen wejpd bat gabiad vôôr de kusï afeeizocbt. Minutau lang was ©r niete te -àài. Een waindg na drie uur daksn er vôôr 0 :s-(ends 2 groote vijandelijke oorlogascbepejn op. Zij weaxien op zulk ©en bavig vuur ont-haald, d'at zij onmidïl^lijk dajaaidien en nr-dwenern. Een beefî zioh n'eit mear latein zien. Volgens geaegtden van gervangeoeai is bet d* gepantseËde kruieer » Sappâio ». Over ®jn lot is ons mots bckend; iu] laad t©n minste zwue verli'Qaen «n besebadiigingen. 1>© nevei werd vortduresid do r talrijke motorbooteii roiîid de groobere oorîogsahapen en de torpa-dojogfrs bea'n-ieuwd. Ploteelùig versebeen een der beid» lmtisers. naar laiter kon vasrtgo-steld worden de « Vioctictire », wader vôôr de baver, van Oostende. Àihoewel met npeu-we openingen doorboord, en met onde won-den van de deeJr.eming van bet sÂip aan den handigreep vaji 23 Apr'ifl, welke bet aan den pier gskreeen beeft on wedke sn-el bem&teld wei'den. soncen bij nOi? te kunen sniren en vilde bbans met een iaatsfte ki^jbtinspanining in deux vaaa»w«g komen, om daar vôôr de «hiizen ann larnl te loopen, maar nu kreeg bij zulk een hagel van seboten, dît bij on-sdhaideiij'k werd. Zinkende dreef bij begen laôt paaj;w'erlk op b«t uiterste e,inde van den dara en zit daair aan dan gron>d. Dar ligt bij, 'Btfien het ophalen de moaite ni^ loont, zoo lairg hij wil. Korten tijd darop vooreri wij met a?n boob tôt daar on idauterdten langs ' den stcfilen voorjjant naa.r omhoog. De aan-blik was, niettefvensitaande ailes Wat msn rolgens beit uiterlijk aanzie." van bet sdhip -•ci'waçbt bad, verscbriifcikelijk. Niefcs Icvends n-^eer, dooden overal, de rnc&sten in blanxwe roattrozenldeeding, eamige is fcbaki met sta-len he.bnen. Geen top v.'as gobeei], bet gam-seb© dek m&i, slpianteats en sbuJaken bedekt. Op de briig is hefc rocr kapofc goseboben, hier en daar bràndt bob nog. Hat tx>bip ia èr niied ir.eer. maar oxszc werf zal cc]ïi«r de groote xnete aïhoopsn van h et wrak mict. vr'ongdte aaini»smen. Voàg-ei» feabgeen de gsv»o^en«si zeggen, ffwa bet cij.ism.aal geen viijvvSbgers, welko do besasttûssç van de « Vindictive » uitmaak-cen. De oïderoffi cieren en manisftbappen wis- tem. bij bat in zae st'eken niât wat er gsniï gabeuren. De gevangeuien Jdageo or b^taç «var dans zij zoo zondar de minsbo inAtib.'sîîe-loing naiàr dan cood gedrovea woudm. mo&'D met de Engeisebein zeer ssiieeint gw.an, in-dieni zij zoo mot de mesiscnenieivents en cte tvbopen omgaan cun dan nog niets to b-oxei-ken. Mob deng-elijloe avoiïbaraa onisnapï. En-geiand nie't aan bab lot, ct&»t bot <k>os omza fcuksassen in 't waabeti m dloor dem dufiàfcftot-ooi'jiog zdat natal. De p-^nval oo Oosteod®. AMSTE^UAM, U Med. — Eaubett met# nog over den laatb.ten aiamval op Oostendi^ dat bij eveni&oo ais de iaabaua xnaai diootr kcatt-modore Lynesa geleid -werd. liât, wacier waa WD 1 uur 35 oiverdeikt; ean kwarti'ier voôr d^ ■ Jîraiser « Vmd. efaive » d^n ingang der ba/vem bereikte, uibsibeikend. Da» vonmid» ar zieb n#-vel in de ridb'ting van de kuist, zoiodaib beffc aiebt tôt 300 à 400 yard betperiafc wei^L, wat de onderneming vcrmoeàlijkte. De « Viadio-tive » moest twintiig minuteux kjîaisen yooi'da* lxiij den ingang der banren vond, waaibij b<3l« vijaadeiLijko vuur vatflieizen berotkkeinda. _ Te 2 uui- 20 b'ftvcmd da kruiser zitob dicàt b^j d» pier en dan begon beb heiliscihe giav«obb. W icapitein vomie bec sebip in bab kanaai èa bet beb met den acbterat'evea op d© pian- it*3-pen. Toen de « Wndâetive » vast aan d^Q groitd ztub, liab de kapotain de' beamaiiiing in de gei-eed ligigetade motor<haobeia gaaxi, M Duitsobers steîden allas in bet vwei€ oim bw», liai te ' 1-:' "âfe_ ' • _ granaten vie! op de mobor'bootea. E«xn cfeze*-bereâkfe be 3 uur 15 bet giacis met atdnsiraaî' K&yes aan boord en zat.t& tiweo luibeesinitis en 38 man af. Da zeeiieden aan boortd Van de « Vindictive » waren vrijwiMâgere vam de pâ-troelje van Dover. Kommoctone Lynesiz zeigt in aiga vea-efxaa; è&t, de vijand den terugtoobt niett varthiom. «i«. IVee motorbooten badkjen opdnacibfc_ ioa|>e-dos op de pier af te vuren. De navel hinjdeï*d» de bedrijriigheid der vbegibuigen. Eenigis» tijd waren zalfs de scbijnwerpers onasciA-baar, ma^ar toen de <■ Vindictive » ajaakwaira. kîaa.rde bat weidar op. Daaiop begon d» 3ua«-val opniauw. De gozatnenbjke beizebtâiiis' b®-sbotod uib 52 offieieren eti manscba.ppeu waax*van 3 officier en en 40 man gerad w«r-den. Lynesz zegds, dat geen Duitsdi scihip bat waagde, de baven van Oostande t« r»r--latan om de door de moteîbooitjéin bescbs^iud® Engeijgdbe ooriogascbapen aan te vallen. Usé vunr der havenbajtterijen was zoo hetvâ& cteft S00 granaten dieht bij de betide nMtorbooW* videa, zoruder echter ta treffea oi varlifE-'a te verooraakein. Viiegera bobbesi op^eirtarîit, dat de « Vindiiobive » 150 tôt 200 yard b^imen de pier ligt. Er werd geen poging £"edsaaa om mansobappen fce lamden. Op de ps^r wa.-ren geen Dusbsehers ;© âen. BEELIJiM, 11 Mei. — (Wolff.) In Vlâanideran boudb de lavendige ai-bilktstÇf atrijd aan.'Hoewei <;e giag er nog ;n gang is, is de hoop van <ie Entente obi «m aeaa plaabs eun be^iis&eaidia ov^rwaniiiag mii de wapens af te dwingeai door l'eserm iA den stràjid i e werpen tôt dasv&r niet De maderlagai der Engelseben en FramediaBi, dwongen bat bawagingalegser van Jfeeb sbeede naeer ti-oepen ait ta sbaian, zooekt k«ê bhans deiïnatie -vxaawaikt i», dat ©en fita&te-g:,sobe krijgsveirrialibing in groobea sèijï, ès een beslisisinig zou kunneia brergesi, fkaWa nieib meer van dat Jegei- te wa-ehoetn is. iSet vï eenulenle^ioen. De beridhtgavcr vaa Woliï aan bat weistc^ [ijk fromfc meWt ctoo g-avajigenen, ctte Diubsoh- banden gevallen z:ijn, zieb over <M behandoling van heb vreemdmlcgiaen 6^-klr.agd bçbben. Van de in vredasfeijd Ja ®«K al Abais en Saida ga'egarde tw>ee vi'eetndieling'-rqgimenb&n aijn in Okbober 1914 , uit d® Ita-lianen, Spanjaiardan en Slaven drie maastab-rogimenten gëvormd, waarbij zieb e«n -cbwd'a roginient _der Gariballdianan aanslloot. Rïti werd bij zr^'n eerste optrèden in de Argon,a en .^ecîeeimeerd, oniJbonaen en bij die, ?_cder,a regimemben ingedeeTd. Deze leden in h«t roew-jaar van 1915 bij Soaobez du&dacige varbe-zen daib «j opm^nw moe^ten woKdfen ge-vormd. In Sapternbor 3915 werdeô zij op-nieuw ia d'en sfcrijd geiwiorpen, en wedtexxHa 4Sde JsnaLrgîaiïï-S:* — lîîO. Prijs : Ô Centlem 3D>î»xf®cleig; 1-^ ÎOIS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes