Gazet van Hoogstraten: katholiek nieuws- en aankondigingsblad

1265 0
22 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Augustus. Gazet van Hoogstraten: katholiek nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 05 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nv9959dp4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5 fèmsn hst nummer %aterdaq, 22 .fTxiqusti 191% 23e ^aargang ~ Jfr 2 GAZET VAN HOOGSTRATEN KATHOLIEK VLAAMSCH WEEKBLAD INSCHRIJVINGEN : KEN JAAR . . . Fr. 2.50 6 MAANDEN . . » 1 50 "VEÏ^SGHUJIsrT JELICIElsr ZATEBDAG p VOOR AANKONDIGINGEN buiten het Union Hoogstraien zich ie trenden lot de AGENCE UNIVERSELLE DE PUBLICITÉ, Antwerpen, 140, Kerkstraat, of Bruséê; 84, Jozef Coosemansstraat. PAKKEN en BRIEVEN moeten vrachtvrij worden toegezonden aan den uitgever van dit blad. OORLOG IN BELGIË. Drie Mannen. De nanvang van den Europèesehon oorlog van 1914 zal in de geschiedenisgehoekt blijven als een onvei'gan-kelyke roem voor Belgie. Het duurfoare kleine België, dat den machligen Duit-schen reus gedurende lien dagen alleen staande houdt en hem nederlaag op nederlaag toeln'ëngt. Het hardnekkig kraehtige kleine Belgie, dat gansch alleen Europa redt, door aan machtiger natiën den tijd toi strydvaâÉdigtieid tegen den aanvaller le hezoï'gen. Het eei'evolle beminde Belgie, dat liever den oorlog tegen eenezesdubbele overmaeht heeft gewnagd. lievei' dan zijne eer te vei'l iezen dooi' zyn woord te verbreken. Het gelukkige België, dat in zijne zonen een helden-moed heeft gevonden, waarvoor gansch de verbaasde wereld in ongemeten bewondering staat. Zoo zal de geschiedenis van ons vaderland getuigen, waar zy den oorlog van 1914 verhalen zal. En in die getuigenis zullen drie Belgische namen als starren van eerstenrang nitblinken, totsterkend voor-beeld voor aile volkeren door de eeuwen heen : De naam van onzen beminden KONING ALBERT, oppei'bevelhebber der gezamenlyke engeisch-franseh-belgische légers ; i!o ivmi j ,U>n .i oM.iin vY];linIiuJ RAP.ÛX*"1-' BROQUEVILLE, België's hoofdminister en minister van oorlog ; de naam van den Waalsehen Belg, GENERAAL LEMAN, bevelhobber der derde afdeeling van 't Bel-gisch leger, die aan den Duitsclien l'eus heeft gezegd : •>ge zult Luik niet hebben», en die met zyne Belgische jongens uit Vlaanderen en uit Walenland dat fiere woord gestand doet. Koning Albert, minister de Broqueville, generaal Léman : die drie namen zullen in het onderwys voor onze nakomelingen sehitteren als drie loonbeelden van eergevoel, beradenheid en moed. Generaal Lémanis 62 jaar oud. Enkele maanden gele-den was ilij nogaan het hoofd der krygssehool,-waar liy aile wetenseliappelyke vakken beoefende, en on-danks zijne strengheid als een vader bemind werd, want hy was nog strenger voor zich zelven dan voor anderen. Ailes wat lijj sludeerde, maakte hy zich eigen oui zyne werkkracht te vermeerderen, want hy is vooral een man van de daad. Thans redde hy België en Europa door zyne onbulgba-re wilskracht en zyn groot krygskundig beleid in de verdediging van Luik. Leve generaal Léman ! Minister de Broqueville, de scbijnbaar cenvoudige, maar blykbaar edele Kenipische landheer van Postel te Moll, toont de kundigste, meesi vooruitziende oorlogs-minister te zyn, welke eenig land teraarde zich maar zou kunnen toewenschen. Waar de rechtstreeks be-dreigde landen, zooals Rusland en Frankryk, tegenover Duilschland onvoorbereid waren, daar stond het kleine België volkomen strydensgereed. 't Is by deze vaststel-ling dat eene golving van ontembare geestdrift door het bloed onzer Belgische jongens heeft gestroomd en ze als tienduizenden vrywilligers by het vaste leger heeft toegeworpen. Die gereedheid waarborgde ons volk dat het niet naar eene slachting ging, maar optoog naar een billijken verdedigingsstryd voor land en haardstede. Die gereedheid heeft minister de Broqueville gewild, omdat hy erde noodzakelykheid van doorzag, ondanks alleu nood voor zyne populariteit in den lande. Hjj heeft de eer ende vryheid van zijn volk hooger bemind dan zich zelven : hem zy dank en eere ! Leve minister de Broqueville ! Onze innig beminde Koning wordt thans in den vreemde, door de viimigst republikeinsche gelyk door de meest royalislische dagbladen, met eene zeldzaam eerbiedige bewondering gehuldigd. In Engeland en in Frankryk is zyn naam op aller lippen en de kleuren die zyn land vertegenwoordigen worden er met geestdrift toegejuicht. Kleinzoon van een edelen Duitscher, wiens naam een zegen voor België blyven zal, — vader van de iieve kinderen eener Duitsehe moeder, voor wie aile Belgische harten vol dankbare wederfiefde kloppen, — toont onze geliefde Vorst Albert eerst en boven ailes Belg te zyn ende handhaver van de eer zijner duurbare Belgen te willen wezen. Liever dan 't woord der Belgische natie te laten schenden, heeft hy aan Koningin, Prinsen en Prinses vaarwel gezegd, om zich daar le bevinden, waar België's moedige zonen stryden voor Belgie's eer en onafhankelykheid. Waar zyne liooge, eervolle flguur by destrydvaardige soldaten verschynt, wordt elke stryder er vyf waard. Van hem gaat als een electrisehe strooming uit, die de weerkraeht onzer jongens vcrmenigtvuldigt en ze met geestdrift de ergsle gevaren doet trotseeren en overwinnen. Zyn woord is als eene verstaling in aller lichamen gedrongen, wan-neer hy zegde : « Alvorens men ons leger verslage, zal men overheen mijn eigen iichaam moeten gaan ! » Dat heerlyke heldenwoord heeft hem, Goddank nog zoo jong, tôt vader aller Belgen gemaakt, want alleen ware vaderlandsliefde voor zyn volk kon hem zoo doen spreken. Leve de Koning ! België mag fier zyn over zyne duizenden zonen, die zich als helden gediagen. Deze helden mogen fier zyn, zulke mannen, ware mannen in al de krachl van het woord, aan hun lioofd te hebben. Leve generaal Léman, de dappere ! Leve minister de Broqueville, de wyze ! Leve Koning Albert, de eervolle ! Leve ons duurbaar België. het moedige ! (IIet Volk.) Duilschland was een maclil in de werel 't Kon die macht aanwenden ton goede vi aile volkeren. 't Had maar rechtzinnig vrec te hetrachten om oorlogen te voorkomen. 't Heeft zijn zending miskend. Niet iedcr zijn redit was zijne louze, ma; Deutschland, i eiitschland ùber ailes ! Duilschland zou de wereld beheersclie: geen andere maclit dulden lniiten de zijne. Uit dirn grenzeloozen, godtergenden hooj moed is de oorlog ontstaan, die geheel Euroj in vuur en vlam zet. Maar om dieu oorlog een gunslige wendir te zien nemen voor Duilschland, moesten ( keizerlijke légers bliksemsnel te werk gaa de Pranschen verrassen voordat zij in sta; waren tegenweer le bieden. Te dien einde namen zij den gemakkelijl sten weg — naar zij meenden — welke ht leiden moesl lot in 't hart van Fi ankrijk, o de Fiansehen op eigen grond te verplellérf voordat zelfs hun de oorlog verklaard was. De i'orten der Maas en de hejdenmoed-vf 't Belgische Jyger, dat strmlVeerdig slom hcSben rli t pljt : v-orijdcl^î En nu heeft Ikiitschland af le rekenen m de volkeren welke het zoo roekeloosden oo log verkiaarde, en die den tijd hadden zic voor te bereiden toi den reuzenkamp welke c handen is. Wij willen niet den profeet spelen ; we zr niet gewoon de liuid van den beer te verko' pen voordat deze neergeveld is. Maar loch, a we den toestand overschouwen, dan kpintli ons voordat het moeilijk anderskan of Duilsc. land komt deerlijk gi'liavend uit den slag. Zeker, het loi der legers is in Godes harn zooals kolonel liepington zieb uitdrukte. Maar daarom vuoral hebben wij zoo'n oi wiikbaar vertrouwen in den uitslag: (iod z niet gedoogen dathelonrechlzegeviere en i hoogmoed de wel voorschrijve met de put van zijn bezoedeld zwuerd. Daarbij, er zijn voorteekens die onze hoc verslerkf-n. Do grondslag van des Diiiische plan ligt in duigen ; nog geen enkel voorde behaalde liij totnuloe; bondgenooten on w hij rekende, laten hem in den steak, tenvijl it allen kante nieuwe vijanden opdagen Zijn leger te lande is machtig, ja, maar t macht der bondgenooten weegi minstei tegen de zijne op, tir wij 1 hij 1er zee den dtii moet leg'gen voor Engeland. Zijn zaken staan niet goed, en wordt liij g kastijd, liij zal het nietgestolen hebben. AAN DE BURGERS. De minister van binnenlandsche zake doef de volgende aanbevelingen aan d burgers, op wier grondgebied de Dui schers zouden verschijnen. Noch beleedigingen noch bedreigii gen tegenover hen uilen ; Indien de Duilschers een huis of ee gehucht bezetten om zich vandaar I verdedigen, moefen de burgers heei gaan, opdat de Duifschers niet zoude kunnen zeggen, dat de burgers op he schieten ; In de dorpen en steden, welke doc de Duitschers bezef zijn, moeten de bui gers in huis blijven, de vensfers en d deuren gesloten houden, opdat er ni< zou kunnen gezegd worden dat de bui gers de Duitschers uitgedaagd hebben Een gruweldaad vanwege eenen bu: ger op de Duitsehe soldaten zou eer schrikkelijke wraakneming voor gevol hebben. Het ware eene groote misdaad, welk door de wet gestraft wordt, en die d uitmoording van vrouwen en kindere voor gevolg zou hebben. Men weze dus kalm en voorzichtig. Duitsehe patroeljen in de Kempei Antwerpen, IS Aug. 7 ure 's avonds. Mededeelingen van den Staf te Antwerper Een gedeelle ruiterij, van de vliegende ve dedigingder versterking Antwerpen,is hede vertiokken naar Ilerenthout, waar onze ru terij in botsing kwam met eene sterkei vijandelijke ruiterij. Gedurende verscheider uren werden karabijnschoten gewisseld. Aan onze kant hadden wij geen enkelen g kwetste, terwijl de Duitsclr' s hunne gewon den met abulancerijtuigen moesten weghalen IIet is verwonder lijk dat jn een leger, dat ii de wereld nochtans groote faam geniet, he onderricht in 't schieten zoo verwaarloosd is * * * In verschillige dorpen van.bet arondissemen Turnhout kwamen deze week patroeljei I Duitsehe ruiters, bestaamit uil 10, 12, 15 to n 20 manschappen. Ie Zoo onder andere te Gheéf verschenen Dins dag op 't onverwachls eenl5tal Uhlanen. Df burgemeester moesl hen vergezellen naar d< statie waar zij het telegraal- en lelel'oontoeste verbrijzelden, de ontvangst':-n opstreken ei 1 dan zonder iemand kwaa.Tle doen, weer op trokken. Do bevolking van Gheel gedroej r_ zich zeer kalm en daaraan is het te wijten da geen baldadigheden voorvielen. Te Severdonck bij Turnhout kwam het to Q, een trefFen.Deofflcier, die 12 Uhlanen aanvoer ig de,werd gekwelsl en de anderen gingen op d< \ vlucht. Dinsdag nacht overleed de Duitschei in het gasthuis, waar hij was heengebracht Dinsdag avondi-n Woensdagmorgend werd'er t_ nog2 Uhlanen krijgsgevangengemaakt,die ii ,n een bosch gevluciit waren. m Te Meerhouf, Westerloo, Tongerloo en an ;n dere gemeenten kwamen de Uhlanen ook,verbrijzelden erde lefefoon- en tolegraaftoestel-n len.eischten hetgeld van de oôsten verdwenei I dan. ' _• i OislorOTi Vrîjdag,' wa1 ... i (le DiUtschi patioeljen uit de dorpen van den Turnhout i".. schen omlrek weggetrokken. I, Donderdag is te Lichtaert een soldaat dei ip gidsen, die aile n op verkenning was, dooi eene duitsehe patroelje doodgescholen. II ls Medeburgers, houdt u kalm en ver l'I ontrust u niet. Moesten er hier ool Duitsehe ruiters komen, verwekt geei I enkele vijandelijke daad en dan zuller de Duitschers van hunnen kant ook geet '■j het minste kwaad doen. I(, Blijft aan uw werk en dat dezen di< ît werkeloos zijn een weinig moeite doer om bij de landbouwers, of anderszins P bezigheid te vinden. jl Vooral gelooft de praatjes der straa ie niet en laat u niet opwinden door al dei " lui die onzinnig wordt uitgekraamd er le verteld op de straatbijeenkomsten. is II Het tramverkeer opgeschorst 3- Sinds Donderdag is aile tramverkeer me Anlwerpen in aile richtingen opgeschorst. Hoogstraien en omliggende dorpen kunner nu niet me.er rijden dan naar Turnhout langs de kolonie. De iijn Hoogstraten-Meersel is ooi n nog ope n. Groot vertraag is er in de briefwisseling er do dagbladen zullen onregnlmatig toekomen t- De reizigers die Donderdag namiddag hiei met den laatsten tram aan kwamen, warer aanzochtgeweest vôôr 12 uren destad te ver-laten, daar van dat uur af aile gemeenschaf werd verboden. n e Vaststelling van den prijs der eetwaren. Het Staatsblad van Zaterdag kondigt liet vol-n gende belangrijk koninklijk besluit af, noodzakelijl n gemaakt door de gebeui lijkheden van den oorlog , Ovefwegende dat, in het belang der voedinj van de bevolking, het van belang is het opkoopei ir der eetwaren en aile winstbejag op den prijs er vai te beletten is besloten : e Art. 1. Do Jioogste prijs waaraan, tijdens dei < duur van den oorlog en tôt nader bevel, niogen ver kocht worden de navermelde eetwaren en koopwa ren, wordt bepaald als volgt : ; Gebuild meel aan 26 t. h. minimum, de 100 kilo grammen, 28 frank ; Keukenbrood, den kilo, fr. 0.32, zonder onder e scheid van hoedanigheid ; g Aardappels, de 100 kilogr., 9 fr., van 15 aiigustu: tôt einde September; 7.50 tôt 8 fr. na dien tijd. Inlandsche tarwe, de 100 kil., 21 fr. e Zout, in 't groot. den kilo, fr. 0.05 ; in 't kleii e den kilo fr. 0.08 n Suiker, in 't groot-, den kilo, fr. 0.G3 ; Suiker, in 't klein, den kilo, fr. 0.70 ; lii.jst, in 't groot, den kilo, fr. 0.57 ; in 't klein den kilo, fr. 0.G3. Art.2. A. Deprovinci'egouverneursmogeninhu: provincie opvorderen, aan de prijzen bepaald bij ar tikel 1, het meel en de tarwe noodig tôt het voede: der bevolking ; i : 13. Anderzijds mogen de burgemeesters in lut gemeente opvorderen, aan de prijzen bepaald bi n artikel 1, de aardappels, het zout, de suiker onde i- al zijn vormen en de rijst noodig tôt het voeden de 'e bevolking. ie Art. 3. De opvorderingen van meel en tarw door de gouverneurs gebeuren op aanvraag van d 3 burgemeesters hunner provincie of op aanvraag va den gouverneur eener andere provincie welke mec en tarwe te weinig zou hebben. i De opvorderingen van aardappels, zout, suike t en rijst door de burgemeesters, gebeuren voor d gemeente of op verzoek van den burgemeester eene andere gemeente, welke een of meer dezer waren t kort zou hebben. - De provinciegouverneurs komen met elkande i overeen om van aardappels te voorzien de streke l welke, in de provincie zelf, niet de noodige hoeveel beid voor de voeding vinden. Art. 4. Wanneer de gouverneur gedwongen i ! zijn ambt te verlaten om zicli terug te trekken voo ' de overweldiging door den vijand, wordt de niach I welke hem bij dit besluit wordt verleend, overge i dragen op elk der àrrondissementskommissarisse en zelfs op de burgemeesters, wanneer de arrondis sementskommissaris zich insgelijks heeft moete: terngtrekken. Art. 5. De opvorderingen van tarwe of aardap pels bij de landbouwers mogen enkel gebeuren to beloop van het beschikbare, na aftrekking van de i voorraad noodig voor de familie en, gebeurlijk voor het herzaaien of herplanten. Art. G. De opvorderingen welke hun worde i gedaan, omvatten in voorkomend geval, voor d i landbouwers, de verplichting onmiddellijk lie graan te dorschen of de aardappels uit te doen, to ■ beloop van de gevorderde hoeveelheid. Ait. 7. In geval van opkoop van een of ande der bij artikel 1 voorziene waren of van inbreuk o i de voorschriften van het besluit van wege een voort brenger of leveraar, wordt op de koopwaar onmid 1 d - 1 ! ij k besl - r op ^or'ï^rirîg v*)n ■ i nroVn ■ reur des konings met t'usschenkomst van de bur gerlijke of militaire overheden. De aangeslagen koopwaar worden overgemaak ' aan de weldadigheidsbureelen uit de gedeelten de lands welke van hulpmiddelen beroofd zijn, on kosteloos te worden uitgedeeld aan de inwoners de plaats, te beginnen met de meest noodlijdenden, e onder dezen wordt de voorkeur gegeven aan de fa : miliën waarvan een of meer leden onder de vaan dels zijn. ' Art. 8. Benevens de inbeslagneming van d> i koopwaar, zijn de opkoopers en andere overtreder i strafbaar met een tôt aeht dagen gevangenis en me eene boete van 50 tôt 500 fr., onverminderd de toe passing van art. 311 van het strafwetboek. : Art. 9. Worden aanzien als opkoopers : i A. Zij die, met een doel van winst, koopwarei . of eetwaren van eerste noodwendigheid aan dei omloop onttrekken welke zij opgesloten houden il eene welkdar.ige plaats zonder ze dagelijks in he [ openbaar terug in verkoop te stellen. , B. Zij die de eetwaren of koopwaren van eersti noodwendigheid doen bederven of vrijwillig latei 1 bederven, welke ook de reden zij die hen aldus doe handelen. Art. 10. Het huidig besluit is toepasselijk me terugwerkende kracht op 1 angustus 1914, dei eersten dag van de mobilisatie van het leger. He zal worden afgekondigd in al de gemeenten vai het land door de zorgen der plaatselijke overheid. De verkoopen sedert dezen datum gedaan aai . eenen hoogeren prijs dan dengene vastgesteld doo het huidig besluit, geven aanleiding tôt terugbeta ling, overeenkomstig artikel 1235 van het Burger lijk wetboek. Aan de families onzer soldaten, Vele menschen die een zoon, een echl f,renoot, een broederof een naastbestaandi bij ons dappur leger hebben, maken zicl ongerust oindat zij geen nieuws ontvan gen. Die lieden belioeven iri 't geheel niet be : angst le zijn en zij moeten uit dat stilzwij ; gen niet opmaken dat de personen die hur i dierbaar zijn sneuvelden of krijgsgevan-1 gen gemaakt werden. 1 Als de brieven der soldaten niet toeko . men, dan ligt zulks eenvoudig hierin da de gemeenschapswegen op vele plaatseï afgesloten zijn. Zoo liggen er hier en daai • bij den staf iieele iioopen brieven, die niet voor het oogenblik althans, kunnen ver zonden worden. i Dus, brave menschen, weest niet onge rust en hoopt in de toekomst. Het gevecht van Haelen bij Dies en Eghezée. , Woensdag der verleden week hebben onzi troepen hun eerste gevecht in open veld ge i leverd. Het ging er moorddadig loe, maar cl overwinning bleef ons. Hierover nog eenig, i nadere inlichtingen. De duitschers, die 8000 man sterk warei i hadden met rond de 4000 belgen te doen. El j niettemin rnoesten zij voor de belgische »leeu r wen» wijken. r Het gevecht was buitengewoon lievig ei duurde gansch den dag. De duitsehe troepei e bevatten veel ruiterij, voetvolk en artillerie e De belgische staf was goed ingelicht ove n de troepenbeweging der Duitschers : hy dee< ] onze troepen Uiterst gunslige slellingen be-zetten en liet vervolgens de vijandelijke troe-r pen naderen. Er dient gezegd te worden dat b de streek doôrkruist is door drie bijrivieren r van den Demer : de Ilerck, de Geethe en de b Velpe. Om Diest te bereiken moest de vijand te Haelen de Geelhe over. Het is voor deze r gemeente dat de Belgen post vatten. De afdee-3 iingen ten zuiden moesten to Gortenaeken de - Velpe over. De gemeente Cortenaeken werd dan ook bewaakt. Onze troepen wierpen overal s. barrikaden op en groeven loopgrachten. Mi-r traljeuzen en geweren waren gereed om den t tegenstrever o'p 't gepast oogenblik te ont- - vangen. 1 Het gevecht. , Rond 11 ure verschcen de vijand op den weg- van Slevoort naar Haelen en werden . tusschen de verkenners de eerste geweer-t schoten gelost. Onze troepen lieten den vijand , langzaam vooruitkomen en schoten er dan i duchtig op los. Langs beider kanten trad weldra de artillerie in werking. t De duitsehe had weinig uitwerksel, doch e de onze schoot juist en richtte op 2000 meters ^ erge verwoestingenaan in deduitsche troepen. t De pruisen trokken niettemin maar immer voort naar Haelen en Cortenaeken. Rond 2 ure was het gevecht buitengewoon hevig. De duitsehe mitraljeuzen knetterden onophou-dend. Een oogenblik kreeg men een gevecht van man tegen man. Onze ruiterij chargeercle de dnitsclt.fi. De schikking van het tefrein liet niet toe de legers te ontplooién en het was met kleine groepen dat men op de velden t chargeerde. De streek is afgesneden door 3 hagen en heuveltjes. Onze soldaten hebben ) bewijs geleverd van een ongeiooflijken hel-i- denmoed. , De tijd ging intusschen voorbij en de duit-. sclie troepen kwamen maar niet vooruit. Zij . verwaarloosden zich voldoende te dekken en offerden vele manschappen op. Zij gebruikten > de brutale taktiek van het getal en vervingen 3 de ge va lien mannen maar gedurig door t versche. Dan volgde een schrikkelijke aanval. De duitsehe ruiterij rukte op tegen de barrikaden en poogde ze met geweld in te nemen. ! Het lukte echter niet. Onz ■, troepen maaiden , maar voortdurend in hunne rangen. i Op zeker oogennlik had eene echte slach-; ierij plaats. Eene lange kolom ruiterij kwam den steenweg van Herck naar Haelen afge-j stormel en bood zich aan voor onze mitraljeu-i zen. Zonder de minste manœuver liepen zij t maar voort. Mannen en peerden vielen als vliegen lot men eindelijk aan de weinig over-t blijvenden bevel gaf achteruit te trekken. i Te Cortenaeken was het bijna hetzelfde spel t als te Haelen. Doch op zekèr oogenblik be-i stond er vrees dat de belgen zouden overrom-peld worden. Doch de luitenant Van Dooren i kwam weldra ter plaats en drcef de aanvallers r achteruit. De luitenant Van Dooren, die ge-last was destad Diest te verdedigen, beschikte . over geen enkel soldaat meer. Hij deed dan een oproep tôt de vrijwillige pompiers van Diest, die als een man met hem meetrokken. Onderwcg vergaderde hij nog eenige sol-, ten en eindelijk kwam hij aan het hoofd van een kleinen troep te Zelck toe. Het gevecht . woedde in voile hevigheid. De luitenant Van , Dooren kroop vooruit tôt op een drie honderd-tal meters van eene vijandelijke batterij en schoot den aanvoerder ervan (lood. Het peerd van den duitschen officier liep weg en kwam, als bij wonder, in de richting van den belgischen iuitenant. Deze wipte er . op en reed honderd meters ver. Het peerd werd dan onder hem gedood. Hij bereikte terug zijne manschappen, die beschoten werden en zich met hem in eene gracht moesten verbergen. Zij schoten van daar op dekanon-niers en doodden er verscheidenen. De batterij t trok zich dan terug. Om 6 ure's avonds was de duitsciie neer-laag voliedig. De aanval werd gestaakt en wat er van de duitschers nog overbleef, vluchtte weg naar Tongeren. Onze manschappen, die zeven uren lang gestreden hadden, waren beslijkt en zwart van liet poecler, maar nog wel te pas. De verliezen. Men schat dat de duitschers te Haelen rond [ de drieduizend dooden en gekwetsten gelaten hebben. De grond was er als met lijken be-zaaid. Wat de belgen betreft, deze hebben s maar heel weinig dooden, doch nogal eenige ; gekwetsten. j Donderdag kwamen de Duitschers rond 3 Haelen terug om hunne neerlaag te wreken. Onze moedige jongens stonden echter pal en j dreven voor een tweede maal de vijandelijke j troepen met groot verlies terug. * * * Meer naar 't Zuiden toe, rond Eghezée, werd i er ondertusschen verwoed gevochten. i Eene volledige afdeeling ruiterij, beschik-kencl over mittraljeuzen, aangevoord door r autos, poogden weg te slibberen tusschen ons 1 veldleger en de plaats van Namen. Hoogmoed komt ten val.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Hoogstraten: katholiek nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Hoogstraten van 1892 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes