Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1966 0
02 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g44hm53r61/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

AANKONDKUNGBN . l'bladiijde pr kleine regel fr. 0,30 Financicel® aaakondig!a« §on, par kleine regel 0,50 îieklatnen de régal 4,0o Sudni«uws • 2,00 B^grafoaisïiwic&t 3.00 I KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STÂD EN ARRONDISSEMENT | A22® ib<S'i<9V0/3J &aj&M.onûiginffen ®n zaed.e&&&liz>.&&n mc@t-.--n g-ossond@2i word&& aQM iîMt buracl 13, RAVENBERGSTRAAT. -13 1 ESeï» ociiriifi en 09 het bures! wata i.et b!ad en oy a île postkaitteron des laEiia IINSCHRLï VIÎJwî-SN • Een jaar Û 8,00 9 maandea É,0® 6 maandea 4,60 â rauautita 1,0® ûorlog tusschen Oostenrijk en Servie Oostenrijk brengt 500.Q00 man tegen Servië in pi veld. levechien over heel de Unie. » Algemeene mobilisatie in Rusland, Oostenrijk* Hoilund &n België. — BuUsoIiland in sta^î van oorlogsbedreiging De houding van Frankrijk en Eng&iaïid* De Toestand Hetgeen we gisteren voorzagen, is gebeurd : heel 't Eelgischo leger is op oorlogsvoet gebracht. Dit is t natuur-lijke gevolg van 't mobiliseeren des Duitschen legers, van t mobiliseeren der Engelsche vloot,van 't mobiliseeren des Franschen legers — er wordt daar niet veel over gepraat, maar 't spreekt vanzelf dat onze Zuiderburen doen gelijk al de rest. Dit algemeen oproepen der reserve-troepen was t onvermijdelijk gevolg der oorlogzuehtige houding van Rus-laud, dat al zijn mannen binnenriep en 700.000 soldaten legerde op de grens vaci Oostenrijk. Nederland, dat nagenoeg in denzelf-den toestand als wij verkeert, riep gisteren namiddag al de milicieklassen onder de vaandels ; Belgie moest den-zelîdon weg in, 't Is zeker iets bedroevends, en voor de huisgezinnen in t bijzonder, en voor de nationale bedrijvigheid in 't alge-weeu.Maar wij kunnen er niet buiten. Niet wij, ai riepen we van den mor-gentot d'en avond, en den ganschen nacht docr : Oorlog acm den oorlog ! hebben Europa's lot inhanden. Wij hebbea ons enkei te schikken oaar de omstandigbeden, en de plich-tea te vervul'en, ons, onzijdig land, opgelegd door de mogçndheden welke die onzijdigheid waarborgden. Het vervullen dier plichten strekt tevens tôt het behoud van onze onaî-hankelijkheid, van ons eigen goed en bloed. Daarom herhalen wij, ons wendende tôt iedereon, zoowel tôt hen die opge-trokken zijn als tôt hendietliuisblijven, het woord dat minister de Brogueville gisteren avond richtte tôt zijnebloed-verwanten, die hem kwamen omhel-zen vooraleer hun regiment te gaan vervoegen : « Gaat, jongens, en hwijt wel VAJoen plicht 1 » Wat nu het uitbrcken van den alge-meenen oorlog betreft, 't hangt boven ons hoofd, maar niets is totnogtoe be-slist. Een nietigheid kan hem doen uitbarsten. een niet vermoede omstan-digheid kan hem verhinderen, Wachten wij kalm de gebeurtenis-sen af ; bereiden wij ons tôt aile moge-lijkheden, zonder gekke paniek, en vertrouwen wij op G-od, op de wijze maatregels door 't Gouvernement ge-troffen, op 't plichtsbcsef en de vader-landsiiefde der gansche Belgische iN'atie. Mobilisatie van het hser i Oîficieele kennisgevsaig D« mobilisatie vaai het leger is bevo-len Eerste dag dier mobilisatie : Zater-dag eerste Augustus : De militairen met klein verlof, met bepaald verlof en met onbepaald verlof, inbegrepen de miliciens va<n dienst ont-slagen in vredestijd, zijn weder ooder de wapens geroepen. Zonder hun we-deroproepingj>>bevel af te waehleu, moeten zij zich "onmiddeliij'k", langs den "snelsten" en den "kortsten weg" bege-ven uaax de dépôts, korpeo^ of forten •waar htimio wa-penen en liunne ki««-, diugptuidvOû bewnaid zijn. Zulien worden aangiehoudeai door de gendarmerie, degjene die "uifcarlijk" mor-gen, "voor twaalf uren", niet binnengekomen zijn. "Geen enkèl voor-wendsel van onwetendiheid zal aanger®-mea worden." De wederopgeroepen manschappen zijn verwittigd dat zij geon voedsel zulien ontvangen voor îniaine aankoimst in het dépôt of bij liet korps en dat zij zich moeîen voorzien vaai eendge levensmid-delen.De zadiel- en die trekpaarden, alsxneâe de voertuigen, op te vorderen voor den dienst van het leger, moeten aan de remonte-eommissiies geleverd worden op den dag, hot uur en de plaats op de plakbrieve® in elke gemeente aangewe-zen.De bedienden der Regeerûig, der pro-vinciën en der gemeenten zijn gehouden behulpzaam te wezen aan de district-en de karatonsoommanclanten alsroede aan de burgomeesters, voor de smelle en goede uitvoering der maatrogelen betreî-fende de mobilisatie van het leger. Zulten gestraft worden volgens de 'viet-ten, de amhtenaairs of bedienden die de uitvoermg dezer maatregelen mochten be-lemrnieren of vertragen. Gregeven te Antwerpen, den 3\ Juli 1914 De Commandant va,n het gendarmeiie-district, Berichlen van liet Ooriogsveld : Sxevsciiten ststn de Saus.— Eene poging oan sien Oo-13au over fe siefcen.— Een gevecht bij Seman-atria, -- Een Serwâsclis aanvai afgesiageia Om hall acht des avonds kwarn het tôt een hevig voorpostengevecht op de Save. Het vuur werd voortdurend ster,-ker. In den loop van het geveoht greop 00k de Oostenrijksche artillerie in. Bij het val'len van de dnisternis zag meii plotseling boven de vesting Belgrado op aanzienlijke hoogte een Oostenrijksch vliegtuig, dat met een zoeklicht de Ser-visohe stellingen verlichtte. Spoedig daar-op werd het vuren gestaakt. Uit de stellingen te Semlin werd op Belgrade geschoten. Het Servische ge-sohut beantwoordde de kanonnade slechts af en toe. Een Oostenrijksohe kanonneerboot is zwaar beschadigd. Een poging van de Oostenrijkers om de rivier over te ko-men, is door een krachtig vuur uit de Servische machine- geweren en gewonege-wereu op ferme wijze verijdeld. Het ge-weervuur dnurde tôt 4 ure 's morgens. Aan Servischen kant zijn er geen ver-liezen. Een hervatting van den aanvai wordt tegen heden middag verwacht. Een aanvai dor Oostenrijkers — het beriebt komt uit Russische bron — is langs Donau en Save afgeslagen. Gisteren morgen wilden een aantal Oostenrijkers en Hongaren uit Servie vluch-ten. Zij fcrachtten met drie booten in de nabijheid van Belgrado' den Donau over te steken. Servische soldaten schoten op de vluchtelingen en één boot met 26 per-sonen sloeg om. Slechts twee _ lconden ge-red worden. Een koopman uit Budapest k'-eeg een schot in den hais en stierî, toen hij aan land kwam. ' Bij het afloesen van de Oostenrijksohe " voorposten, luidt een bericht uit Semlin, r deden de Servers een aanvai. Zij mocs-" ten zich echter met aanzienlijk verlies " terugtrekken. De statie te Semlin ligt 1 volkomeii vexlaten. Gisteren middag, oan - 12 iwe, moesten aile menschen die nie» 1 in Semlin thuishooren, de stad verlaten. - Dit goldt 00k voor de vreer3de> corres-jïQDjdenioa Gmseâiîepïog Fiféder'ic Bevelhebber der Oostenrijkscha legermasht IEe ©©stsssr'ijlsers r-aakkega Sasags sirie isantes* ©p» « Ze iss*ffîaigevB SOU.iii saïasa iai walei T-e Rotne zijn ovea- Sak>oica teiegfam-men uit Ndscà gekoraeri. Xaar luid daar-van rukten de Oostena-ijkers langs drie versohiiiende wegen voort, marair stuit-ten zij op scherp verzst van de kleine j nîdeelingen Servi ers, die achter waren, I gelaten c«n htin opanarsoh te veitragen. Na elke sehermutseling trokkien de Services teruig. De Oassoirrijksche colonne, die het dal van de Morïwra vo;lgde, stuitte oip de Serviërs bij Sememdriia. Tôt het vallen van don avood hielden deze stand; aan weerszijden wes-den zwaxe verliezen ge-leden, honderdem dooden. De colonne die van het Westen komt, stuitte voor het eerst te Ratsa op hard-nekldg verzet. Hier waren de vorliezen over en weer g«ring. Een hevig gavecht entssond te Losnit-sa, waar eoaige honderden SorviBrs er in slaagden een fort tôt dèn avond te verdtedisen en den vijand zwa-ar ver-lies toe te brengen. De Zuidelijke colonne dor Oostenrijkers was nog niet opgernkt. Blijkboar wachte ze op do beslissing van Monténégro of hot aàn den oorlog zal deel-niemen.Na de vennieling van de brug naar Semlin heeft het Ooattenrijksche geschut het oude fort te Belgrado geteisterd, maair oterigens in de stad weinig of geen schade gedaan. Servische scherp-schutters brachten inmïddels de Oostenrijkers die eerste verlieaea toe. De "Messagero", van Rome, ontving van haaj correspondent in hot Servische hoofdkwartier de volgende berich-ten : Hot Oostenrijksche log«r dat Servie is binnengevallen, bcstaat uit 150.000 roan uit Semlin, 100 000 uit Svornik aan de Drin, 150.00)0 uit Sarajewo en 100.000 uit lilitanowals aan den Donau. De Oostenrijkers hobben vole manschappen vorloren bij een aanvai op Semendria, waar de Serviërs wanhopig verzet boden. Wat de Oostenrijkers in het sandjak Nowibazar doen, is nog twij-felaclitig. Het eerste groote gevec-ht wordt in de buurt van Waljowo aan de Gradats verwacht ; dat is ongeveecr 80 vkiten. ten Z. ff. .van Belgmdo. "Central News" te Londen boorde gisteren van het Servische gezantsehap, dut er een groot artilleriegevecht was jeiveest aan den Donau, ongeveer 30 âlotn ten Oosten van Belgrado. De Ooetenrijkere trachtten de rivier over te ôteken, maar dat beletten hun de Serviërs.De Secolo heeft uit Niseh een telegram ontvangen, dat rncldt, dat er een hevig goveoht met geschut bij Semendi-ia (in Z.O. richtiug van Boigrado, niet ver van de uitmonding van de Morawa in den Donau) heeft plaats gevonden. Het gevecht begon "om 8 ure des morgens on werd des middags hervat. De Serviërs hebben aan do ovormacht van den vijand krachtigen tegenstand gelxjden. Aan beide zijden zijn eenige honderden dooden ge-vallen. Als de Serviërs Semendria zou-den mooten prijsgeven, dan zouden toeb Posonka Jagodin en Porotin drie opoat-houden zijn op den weg van de Oostenrijksche troe-pen naar het Zuiden. Aan de Bosnische grens hebben eenige honderden Serviërs de kleir.o ves.ing Lewitsa uron long tegen duizenden Oos-tenrijkache soldaten verdedigd. Zij zijn iigotl'okkôn, àadat zij den vijand Seîang-'ijke verliezen hadden toogebracht. De deklcmgslinie van de Oostenrijk-eiie troepen aan de Drin is onder het ieveren van gevechten van minder be-oekenis tôt aan den hoofdtak der rivier . oorwaarts gegaan. De Oostenrij kers hadden één doode, de Serviërs tien.Servische benden hebben tevergeefs getracht Bielina (eenige kilom. bewesten de Drin) * te verontrusten. Een afdeeling Oostenrijksche grensja-2 gers heeft den aanvai van een over-m machtige sirijdmacht van Serviërs bij Klotjewats afgeslagen, zonder zelf ver-| liezen te lijden. De Serviërs moeten 1 officier en 22 man verloren hebben. De Russische mobilisatie L- > . De beweging der troepen Aan de Deutsche Tageszeitung werd e over Russische troopenbowegingen ge-seind : Heden is een schadron koiai;-l ken - van Bendin naar Czentochau (in de nabijheid van de Pruisische en 00k niet ver van de Oostenrijlcsche grens) afge- I marcheerd. De grensbezetting van tiosno-' wice (punt van samenkomst van de Rus-a sische, Pxuisischet en Ooistwirijksehe Q grens) is voor den inarsch gereed.even- zoo die van Modrzejow (in hetzelfde ge-bied). Beide plaatsen liggen in de na-t bijheid van Myslowitz en Kattowitz. Een [' regiment geschut ging gisteren van War-schau rtaar Alexandrowo'(het punt waar de Weichsel in Pruisen valt, N.-W. van ^ Waj-schau), het geheeie garnizoen van ' Lodz naar Wilun (a/d. Pruisische grens, Z.-W. van VVa<rschau). Het geheeie nijverheidsgebied van Rus-sisch Polen is van troepen ontbloot.AlIe ■ spoorwagens in het district zijn naar Russisch Polen gezonden, eveneens aile geldmiddelen van de openbajre k as s on. j De fabrieken zulien spoedig het werk moeten neorleggen bij gebrek aan spoor-wagens. De papieren roobol heeft g-en ^ waarde niecr. j l>e Poolpcbe bladen melden met bulle-tijns, dat in het koninkrijk Polen niet j_ gemobiliseerd wordt. Men verwacht daar ^ een opstand tegen Rusland. Sedert Maandag zijn 7 Siberische korp-sen_ op weg naar do Wcstelijke grens. ? Nieuw is het onder de wapens roepeu van eon heel deel der reservisten van de vloot. Ook werden in het bericht voor het eerst de kozakken genoemd. Daaruit blijkt, dat de mobilistaie zich dus ver-der naar het Oosten en het Zuid-Oosten II heeft uitgestrekt '• Rusland heeft in het geheel 78 gouver-1- nementen : 49 in Europoesch Rusland, 10 P in Polen, 8 in Finland, 7 in de Cau-a casus en 4 in Sibérie. Hieruit blijkt dits n dat de mobilistaie reeds een zeer garoot j- deel van de heele strijdmacht omvat. it De "Frankfurk'r Zeitung" wijst er op, le dat het Russisch _ leger niet anders dan 10 trapsgewijze mobiel kan worden gemaakt. „ JEec algomeena mobOisatae kan dftrhalve niet anders beginnen dan met de m&aît regelen die nu getroffen zijn. Waarom Rusland mobiliseert Rusland heeft aan de mogondhede^ verklaard, dat het de militaii'e maatre-yeien neemt, om bij het einde van den oorlog niet ontoegerust te zijn en ziyaj prestige op den Balkan te kunnen hand< haven. De Russen of de revolutronaire Poleo doen eene spoorwegbruy in de lucht springen . Van nacht heeft meu, te Myslowitz^j uit de richting van de Russische grens^' versoheidene ontploffingon. gohoord Hes ver luidt, dat om hall drie de spoorweg-brug, die de verbindiag vormt tusschen de Rusaisch-Poolsche grenastatie G;ra-nitsa en do Oostenrijksche greusstati«( Sczalcowa in de lucht geeprongen ia., Een van do drie bogen moet vernield zijn, daajdcpr is het vorkecr op da lijn ffarsoliau-ffeenen atgebroken. D« statie Granitsa is door aile ambtenaren verlaten, slechts ©en kleine afdcaliû^ Russische soidaten is er achtergeblevesa-Volgens een nader bericht heeft een Ber-lijnsehe bank oea beveatiging ontvangen van het verùielen van de brug. DU» moet niet het werk zijn van de Ruesfc sehe overheid, maar van révolution ai-ren. Gisteren hadden nog troepentrana-porten ove«r de brug plaats gevonden. Te Warsobau moet volgens berichten uit Kraliau een nieuwe aanslag plaaÀi gebad hebben op het hoofdkantoor cter posterijon, en men zegt dat het ia brand staat. Ook binnen de vesting moe. ten weder aanslagen gepleegd zijn. Bdischland m staat oorlog De regeea-ing ontving gisteren middag tusschen 1 en 2 ure het bericht vau den Duitschen gezant te St-Peteraburg volgens hetwelk de czaar last gegevei heeft tôt de mobilisatie van het geheeie leger en de geheeie vloot- Als antwoûrd op dezen maatxegel heeft keizer Wilhehï afgekondigd : "De toestand van den drei-genden oorlog", die de voorlooper is van de algemeene mobfitisatie. De koizer komt van Potsdam naar Berlijn. Tege-lijkertijd wordt medegsedeeld, dat tele-girammen naa<r tal van plaatsen in het binnen- eu buitenland eea aanmerkelij' ke vertraging zulien ondervinden De officieele mededeeling luidt . Op grond van art. 68 van de Rijka grondwet is hot garjsnlie grflîied dea Rijks, met uitzondering van Beieren, in staat van oorlog en beleg verklaard Voor Beieren werd een. overeenkoin-stige schikking getroffen. Uitvoen- van graan, voedingsmiddeloD van dierlijken oorsprong, automobiclon, motorrijwielen, ruwe mineraalolie, enz is verboden. * Dvitsciiiand en Frankrijk bekSeecSen hup voorposten, ze blijven nog 10 kilo meters van de grens. (Telegram uit Parijs.) De Duitscher8 blijven vooitgaan met de vorzameling hunner grenskorpsen er de bezetting hunner versterkte plaatsen Ze hebben een verl;enningsdienet inge richt en patrouMeereii ijverig op ds grens. Een dier patrouilles sohond, bij iwissing waajrsc.hijnlij'k, op zeker puu< de grens. De Fransche dekkingstroepen staan of de voorposten. Evenwel blijAien zij indnt tiens 10 kilom. van die grens. $31 Eisas-Lotitaarinyen De stalegise'u buitengewoon belangrijl^e Rijnbni'ggoa l)ij Straatsburg zijn militai r bezet Het verkeer voor voetgan-gars en wagens vinjrtt plaats met mili-fcair geleidie. De wagens en aaitomoWe-len worden, voor ae over de b.rnggaaH^ -oaderao<sht en «v»neei«a. A+ 19® Jaargang Np £81 Zondag 2 Augustus 8314 2 centiemen de S btadzïjffen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes