Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

682092 0
05 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c825g0c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN MECHELEN AANKONDIGINGBN . i' bladiijde pr kleine regel fr. 0,30 Financiëelo aankondigiû» f«n, pef kleine regsl 0,50 Reklamen de régal 1,00 ^tadnietms - 2,00 Beijraf®aiskericW 3,00 I KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT I Ali© briçv&n, asm&oxKliffinçren en znadedeelincren moeten çrezonden wordeu USlU 4|$$ Ijiuroal I 13, RAVENBERGSTRÂAt. 13 I Hlen ■chrijfl in *p het bureel van het blad an ep aile postkantoren des lands INSCHRUVINGEN . Een jaar tt S, Oh 9 matndoa 6,0û 6 miandea 4.00 S maaudeB 3,0# n i m im——■!■■■■ ■ m lia i ■ ii ■■Tiriw Duitschiand verklaart de strekking van zijn Ultimatum DE STAAT VAN BELEG TE ANTVE&PEN DUURT VOORT BELGIE IS GEREED EN STAAT PAL ! DE T0ESTAND ■M i'1 't Was gisteren cen dag dien we niet Jioht vergeten zulien. Twee telegram-men brachten 's morgens onnoodig het volk in opschudding: een tolegram rnel-dondo dat de Fiansciie gezant te Brus-sel onze Regeering en zijne collegas van Engeland en Rusland verwiltigd had dat do Duitschers Belgie overrom-pelden : een telegram, openbaar ge-maakt door LEtoile Belge, dat de Duitschers door Hollandsch-Limburg waren gerukt en te Visé stonden. Tergoeder trouw werden di& tcle-grammen openbaar gemaakt. en seffens dacht iedereen dat het maar een kwes-tie van uren was, en de Duitschers zouden voor de vesting van Antwerpen staan. En do geruchten gingen hunnen gang, en de onwaarschijnlijkste ge-leurhjkheden werden zonder oog- ] pinken bevestigd : ' De Duitschers marcheerden op Hasselt; 1 zij waren Luik aan 't beschieten ; zij ' stonden reeds te Moll ; er waren uhlanen gezien te Brasschaet ; het 1 fort Ste-Marie werd beschoten door j Duitsche kanonnen ; de Engelschman ' bombardeerde Ylissingen ; de Holian-ders hadden hacklen zonder slag of s stoot Limburg prijsgegeven ; de Engel-schen ontscheepten volk te Oostende ; < de-Franschenrukten Belgie binnen.den ' Duitscher tegernoet... Oef !... en daar was niemendal van 1 waar ! 1 Gode zij geloold ! Opgrondvan verkeerde berichten, ' werd te Antwerpen de staat van beleg 1 uitgeroepen, en de proclamatie van den heer burgemeester bracht do men- 1 schen in t geloof dat er werkelijk iets zeer ergs aan do hand was. Gelukkig kwaraen in den namiddag i geruststellende berichten toe, van welke het bijzonderste Juidde: In gastscihi BeS-gië as geen enk&ie duitsche s€slelaa& te bespeaeren. Onze stadsuitgave was reeds onder pers toen ons die tijding van offlcieele zijde bericht werd ; wij hebben het drukken onderbroken, de uitgave inge-houden, een nieuwe uitgave gedrukt om het goede nieuws onverwijld te kunnen bekendinaken aan de mwo-ners der stad en der voorgeborchten. 't Was een algemeene verlichting, die oversloeg tôt ontspanning, toen wij, in onze laatste uitgave, een telegram afkondigden, waarbij de Belgische Regeering het bericht van den Staf bevestigde, namelijk, dat onze grenzen niet geschondeu werden, alsmede een tweede officieel bericht dat o©k Biet gpo»«sgeSsï©s[ ©raisesôSsojttiera blesf. * * * De juisle tekst van het atltlm : van Duitschiand is op het oogenblik dat wij deze inleiding schrijven, nog niet gekend.Eveninin het anîœfocsr'dl der Belgische Regeering. Wij konden er tôt heden maar den ziu van mede-deelen.Maar de Duitsche gezant, heer von j Bulow, die, tussclien haakjes gezoid, i Brussel niet verlaten heeft, verklaarde aan de agencie Ilavas-Reuter, dat Duitschiand niet de toelating geëischt f» heeft om onmiddellijk door Belgie naar Frankrijk op te rukken, maar enkel dat dit doortrekken zou vergeinakke- ► lijkt worden indien het Duitsche leger | zich (ot dien maatregel genoodzaakt ; zag. 1\ Werde — van Duitsche standpunt — > die doortocht noodzakolijk geacht. dan -mocht men er enkel een eenvoudigen maatregel van krijgsbeleid in zien. f Duitschiand had nooit het inzlcht Belgie het minste leed te berokkenen. Integendeel, de gevoelens van Duitsch-laud jegens Belgie zulien voort den stempel dragen derzelfde sympathie' en derzelfde hartelijkheid. Rukken de Duitschers door Belgie —; vervolgde gezant von Bulow — hetzal enkel zijn daartoe genoodzaakt door de houding van den tegenstrever. , De gezant voegde er nog bij : Wij hebben enkel gevraagd om ** zonder liinderpalen de Belgische wegen te mogen benuttigen. Wij hebben dat gevraagd omdat wij zeker zijn ^ dat de vijand veel volk samengetrok-ken heeft aan den anderen kant, op de linie Givet-Wamen. Wij hebben stellige inlichtingen, welke ons toelaten te zeggen dat het Fransche leger zware krachten op die linie ^ijeen heeft gebracht. F] Ten andore, heel oulangs werd onze staf er van bericht, en wij zagen ons verplicht onze vraag te doen om ons in T, de weer te stellen tegen oen Fransche j^' troepenbeweging die onzen rechter- k( vleugel zou bedreigen, en zeer gevaar- vi lijk kon worden met het oog op onze mobilisatie. te; koestes^esi geenszins het ÔMSîicStî de USeSgïs&ibe te schertdsn. as De gezant logenstraft ook het nieuws di dat Duitschiand de versterkingen van Namen zoude opgeëischt hebben. rc Eindigende, verzekerde de Duitsche gezant dat de gevoelens van verkleefd-heid jegens België nog altijd dezëlfde D waren, en liij het zeer betreuren zou dat de omstandigheden Duitschiand w zouden noodzaken over onze grens'te trekken. Het zou niet onze schuld zijn, want hi de omstandigheden zouden er ons toe st verplichten. li£ s- * * Onze Regeering heeft geantwoord, d6 zich stellende op Belgisch standpunt. P( Wij hebben reeds rien zin van dit ™ antwoord medegedeeld : onze onzijdig-heid, bezegeld en gewa;irborgd ook door Duitschiand, verbiedt ons de vraag van do Keizerlijko Regeering in m te willigen, en dwingt ons onze onzij- w digheid door aile middclen te verdedi-gen, mat desnoodls jjebeu» V1 .pesî -xaS'. vi Beâgsè is geceed en zal zijnen plicht kwijten. si Hoog de harten i ^ Eesie vesrlsSaEring van sir j' ûref ûver1 BeSgië's OSÏ- ir; sijdig!î«eÊd g: Belgiij's onzijdigheid werd gisteren in het Lagerhuis ter sprake gebracht. D Sir Grey, de minister van buitenland- d< sche zaken verklaarde dat verleden week aan de Britsche regeering de vraag on- e< derworpen werd om te weten o£ Engeland w als voldoende zôu aanschouwen eene ver- G klaring volgens welke de ongeschonden-heid van het Belgisch grondgebied na den oorlog zou gewaarborgd worden. De Engeleche minister zou op die zon- ui derlinge mededeeling geantwoord hebben in dat Engeland geen koopje wilde aangaan ei De riieuwe bankôriefjes van 5 frank 3ver de kwestie welk boiang had inzake le eerbicdiging van België's onzijdigheid. Engeland en Frankrijk. — De 'entente'* met Frankrijk Maandag avond verklaarde sir Grey dat Frankrijk door verplichlingen van eer meegesleept werd in het Oostenrijkseh-3ervisch conflict. Hij voogde erbij dat Engeland aan Frankrijk verbonden zîjnde, door eene !angdi.rige vricndschap, viel het gemak-kelijk te begrijpen welken plicht die vriendschap meebracht. Heer Asquith heeft belangrijke credie-:eu gevraagd voor de vloot. giaâië felijfê osîsijsiig De Raliaansche regeering heeft officieel aan Frankrijk laten weten dat het onzij-3ig zou blijven in het huidige conflict. D'eae mededeeling verwekte groote ont-roering te Parijs. D,s Duitschers in Frankrijk Het wordt officieel bevestigd dat de Duitschers bij Cirey Frankrijk zijn bin-ne-ngerulct, vôôrdat de oorlog verklaard was. De mobilisatie in Rus'and Heel Paisland door verlaten de boeren hunne dorpen om zich ter beschiklcing to stellen van het militaire gezag. De mobilisatie neemt een buitengewonen omvang. 3t Petersburg, Moscow, al de groote ste-den zijn in uitgestrekto kaaipen herscba-pen. Haast geen familie die niet een of raeer soldaten geleverd heeft. Talrijke vrijwilligers bieden zich aan. Holiands maatregelen De Tweede Kamer kwam Maandag morgen bijeen. Zij stemdc wetsontwerpen waarbij de uitvoer van voedingswaren verboden werd en een crediet van 50 mil-lioen gulden. Ook werd besloten de klas van 1914 onder de wapens te roepen,die van 1915 zal misschien morgen volgen. Uit den Haa.g wordt beslist tcgenge-sproken dat Duitschiand aan Holl ind een ultimatum zou gezonden hebben. Dat de Duitsche troepen voor Maastricht zouden staan, is niet geweten, daar waar men het eerste en vooral zou içoeten weten, indien het waar was. Holland bewaakt zijne gemeenza-me grens met België. Een telegram uit den Haag meldt dat de D-uitsche gezant geen ultimatum aan Ne-derland heeft ovorharudigd. Duitschiand zal Nederlands onzijdigheid eerbiedigen zoo deze strikt onderhouden worden. Gerucht over een Russisch-Duitschen zeeslag Uit Stockholm wordt volgens "inlichting uit goede bron" gemeld, dat een zeeslag moet geleverd zijn tusschen de Russische en de Duitsche vloot. :e De Russische vloot moet in de golf van i. Finland teruggedreven zijii en er • zoo gôcd als opgesloten zijn. Een aanbod van de Capucienen De E. P. Provinciaal der Capucienen van België heeft zijne kloosters, zijne 'r Paters en zijne Broeders ter bcachikking "" van het ministerie van oorlog gesteld. Hij b'iedt zich aan voor al do aakuoe-® zenier- en ambidanciedienstcn. k- Duitschiand en Be9gië ISe isef rekkSnîgeîs zij si niet e- algeSsirokeBi De Duitsche gezant to Brussel hee't zij» paspoort tôt heden niet aangevraagd. 1 Maandag avond was de regeering aan 't beraadslagen over eene nota, welke van-lJ" wege de Duitsoho regeering toogekomen . was. Het antwoord zal denkelijk vandaag, onder vorm van mededeeling aan de Kamer bekend gemaakt worden. De Koning, de Koningin, en prinsen Lëopold en Karel en peinses Marie-Jos^ n" zulien de plechtige Kamerzitting bijwo-rcl nen. De Koning zal in veldtenue van opper-generaal zijn, zonder decoraties of groot-linten, eenvoudig dus in veldtenue. De Koning, zegt men, zal in zijne rede, een beroep doen op de vader-landsliefde der Belgen voor de vrijwa-ring van onze onafhankelijkheid. a- Wij zijn gereed ! I_e Om 9 u. 45, gisteren avond, deelde het ministerie van oorlog aan de persmede: De toostand teekent zich betor af. Wij zijn gereed om aile gobeurtenissen het j_o- hoofd te bieden. i lu- het Land h Een eproep «an Gaidlnaal Msrcier Mechelen, 2 Augustas 1914. ;e- Aan de geostclijken en goloovigen en van 't aartsbisdoim Mechelec, de Beininde Broeders, en Gisteren waren wij de tolk van uwe an gevoelens, en stuurden wij aaai onze n, soldaten een gnoet toe van broederlief- de, erkentelijkheid en eerbied. ne Vandaag hebben wij voor h&n, in onze metropolitane kerk, de litaniëen van aile de heiligien gezongen ; wij hebben hen !e- dicht bij ons gezien, wij hebben hen gegroet en gezfigend. >id Zij zijn flink en koen, en toch le est en men zonder moeite op hun gelaat de droefheid hunsner herinneringen, veelôor gf) nog dam de onrust voor het vooruit-zicht van morgen. Hun leven zouden zij, zox>der er veel ig om te geven, opofferen, maar thuis ont-ag breekt het hoofd van 't geain ; er is een he arbeider te kort en men vraagt zioh met ang&t af wie, tijdena bumne afwezi?- ; heid, zal . waken over hunne bejaarde ^ ouders, hunne vtouw, hunne moeder, : j hunne kleine kindoren. De Regeering heeft een heilzaam plai opgevat. Wij moeten het ondersteunen. Alvorens ten strijde te trekken, moeten onze soldaten zonder kommer eu gérust zijn Aan u en aan ons hoort hot toe hen an aile zorgen te bevrijden. Met voile betrouwen wend ik mij tôt ie geesleiijkheid uwer parochies. Ik verzook do E. Ii. dekens comitei-on te stichten, om do families door de aiobiiiseering beproefd, te beschermen. In elke dekenij zulien een of moer 1 ^omiteiten gesticlit worden, waaraan do ^eestelijken en de voornamen der pa-; roehies zulien uitgenoodigd worden deel i u nemen, namelijk do loden der welda-liglieidsbureelen, de conferencies van t-Vincenti us-à-Pau lo, de damen van "'ermhertigheid, en de damon die aan-^esloten zijn bij den Bond van katho-ieke vïouwen van 't bisdom. Daar waar de openbare overheid een comiteit sticlit om de hulp in te zame-J len. zulien de geestelijken het onder straunen. Doch wij mogen onze handeling ni-?* n beperken bij stoffelijke hulp. Wij moeten ook, en vooral, op de zie-n len denken. 0 Ohristeiie moeders, gij weent over 't vertre^ken uwer zonen, gij bekommerl u om hen. Wij zouden uwen moed wil- n len ondersteunen en uwe onrust stillen. ie Elke week, bij voorkeur 's Zatordags, g ter eere van de Allorheiligste maagd, zal eene plechtige Mis gezongen worden j. voor al onze soldaten en voor de huis gezinnen waarvan 'een vader ot een broeder soldaat is. Dat uwe kleino kinderen met u bidden, » dat zij met u tôt do H. Tafel naderem opdat hot aan de gôddelijke Voorzienig-heïd behage u o^ngedeerd terug te laten ;t komen diegenen die hun plicht van huic 1. verwijderd houdt. n Wees nog vrijgeviger, Beminde Broe a- ders, bidt voor al die moedige jongens, n aan welke natie zij oo-k mogen toebe-hoorern ; zij stellen hun levecn in go '< vaar, ofîeTen het op of hebben het reeds i- oppeofferd voor hun vaderland. Wij zulien het ons eenen plicht ach-® ten elken Zaterdag de H. M»s te lezôn, met hart en geest vereenigd met' de D' geestelijken en geroovigen van ons teer> r geliefd bc'sdom. t_ Voor de slachtoffers van den oorlog Het Verbond der V'iaamsdie Studiekrin-te gen> vergaderd te Brussel den 3en Oogst, r. gor.ien de haohelijke omstandigheden, die j. we beleven, heeft het onmogelijk bevon-den zijn dagorde aan tp vatten. Daar talrijke vertegenwoordigers van. maatsohappelijke werlcen uit aile str6keB van het Vlaamsch land aanwezig waren, " hebben ze esnparig beslist aanstonds ip aile nij verheidssteden en groote gemeen-ten samenstellen aan te vragen Van een plaatselijk comitsit, waarin al de maat-echappelijke en liefdadige werken en ai de parochiën zouden vertegenwoordigd. zijn. De propagandisten der Ghristen? valcvereenigingen en van andere sociale r werken, alsmede de in verlof zijnde stu-'S dent©n_ en leeraars, zulien zich ter be* schikking stellen van dat comiteit, om de n meest beklagenswaardige slachtoffers dei mobilisatie en der crisis op te zosken Zoo zal er belet worden dat bedelaari •e van beroep of menschen die het minde' ;e noodig hebben, tegelijkextijd aan ver-j. scheidene kassen zouden putten, ten na deele der ware noodlijdenden. ,e Er wordt bij zonder gerekend op de me je dewerking der christene vrouwen-vereeni-n gingén, omdat zij nog beter dan anderen ' goschikt zijn, om de schamele noodlijdenden op te zoeken. , De vergadering drukt de hoop uit dat 1 de werkgevers in deze buitengewone om-l® standiglieden ailes zulien inspannen, om ^ de gevolgen dar werkeloosheid voor hunn« t" werldieden te verzaohten. De vergadering vraagt e^rbiedig en dringend vaa el de wetgevende Kamers strenge maairege-len, ' om het willekeurig opdvijven dei m marktprijzen togen te ga-an. et " De Vootzifcter, i- Pater RUTTEN, j 19e Jaargang Nr 163 Woensdag 5 Augustus 1914 2 centiemen de4 bladzijden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie