Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1522 0
10 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x639z91s5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN MECHLEN JlANKONDÎGIJÎGBN : s i'bladzijde pr kleine regel fr. 0,30 financitiolc aankondigia-gen. per kleino reg«i O.ECj Reklaraen de regel . 1,0C Stadniouws - 2,00 Begrafcai&bsricbt S.OG t* in s,- «iMfcm m n m -ir-nrnn il I Mm f Lnrfl*T*ITT,^»"r' KATHOLIEK V0LK3DAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT Ail® briQven, aaakonclig-ing-en &n raeâedeelinsrexi me et on gozonden wordea &êizi U&t bureel 13, RAVENBERGSTRAAT. 4 3 I (Han cchi'p in ep Ciel burcsl va» het blaii en sp aile iiostîsaatsren dea landa INSCHiUJYINGEN • Een jaar Éf. 8,0(1 9 maandeo 6,00 6 maandea 4,04 3 maandea 2.06 De toestand blijft zeer goed Bij de kaart. — Op de Noordzea Er hebben geruchten geloopen van den grooten zeeslag in de Xoord-ree. Nader werd daaromtrent nie fis vernomen. Mocht de bevestiging uit-blijven, dan is liet fcoch zeer waarschijnlijk, dat eerlang in die wateren een treffen zal plaats bebben tussclien de beide grootste vloten van Europa. Met het oog daarop geven wij heden een kaartje van de Noordzee met de aangrenzende kusten. De Franschen dringen in Duitschlànd Brcssel 8 Aug. 23 ure 28. — Het is te Allkirçh ciat de Franschen slag leverden en over de grens drongen. Zij dreven den vijand op zijn eigen grondgebied achteruit, zelteden de wijkende Duitschers achterna en vervolgden de indringers in de richting van Mulhouse, Het is een schitterend wapenfeit. De Elsassers-Lotharingers, blij- gestemd de Franschen te zien, halen de grensstaken omver. # * * Volgende bijzonderheden deelt de Fransche Generale Staf nog mede nopens den veldsiag van Altkirch, die de inneming van Mulhouse voorafging : ' Op de Oostergrens, naar den kant van Belfort, werd het Duit-sche 156° linie gevangen genomen door het Fransche 153e linie. De Franschen maakten daarbij 125 BsiitraâSisssssm buit. Het Fransche 40e jagers verloor 80 tenhonderd van zijn efïëcîieî. De Franschen lieten §ic©-11CD dooden en gekwetsten op het slagveld ; aan de zijde der Duitschers vieîen er 3?§n ©M Duitsche krijgsgevangenen 'werden in de richting van Poitiers gestuurd. Het legerkorps dat den slag bij Altkirch won en zègepralend Mulhouse binnenrukte, werd aangevoerd door generaal d'Amade. Waar is Mulhouse gelegen ? Mulhouse voî'mt het meest Noordelijko punt van een drijhoek, waarvan het Fransche Belfort den Westelijko, en het Zwitser-scheBazel in Zwitserland, den Oostelijken hoek uitmakon. Mulhouse toit S9.GOO inwoners. Het blijkt dat de Franschen zinnens zijn, zich steunend op Iipinal on Belfort langs de opening van de Vogeezen naar Straatsburg te trekken. Offieieale ipoÉriieiêi) Parijs, 9. — Modoged-eeld door het minoterie van Oorlog den 8. — 'tïs Vrij-dag, bij het invallen van don nacht,dat de Fransche voonvacht te Alkireh, dat verdodigd was door grooto versterkings-werk-en, fceret door eene Duitsche brigade, kwam. De Franschen storiadenon vorovorden, Ha ecnen onweçrstaan'oaren storm!oop,dc Duitsche fichansen. Do Franschen hebtea de Duitsch'ers, met de bajonnet op de vlueht gedreven. ' De Duitsckers zijn in volslagen vean-orde afgctrokken en ontruiTOden de stad, alhocwol zij nog heel gccd de t\voede lijn konden verdedigen Een régiment dragonders dat hen ach-fervolgde, fieeEt hun zware verliezen tocgebracht. Van Fransohe zi.ide, werden de colonel en zeven officieren ge-vrond. De nacht liet toe dat de Dnit-schers ontkvvamen. De intre.le der Franschen te Altkirch was iets oabeschrijflijks. Mannen, vrou-wcn, grijsaaïds en kinderen, al de inwoners sîondea buiten en omholsden de Franfschen. Men droeg do grenspalen in (rioinf rorsd. Bij dageraad zette de Fransche brigade zich terug in bewoging "langs den ijzercmveg on verscheen ten 5 wre voor tdiîlhausen. Te Brunstadt, toen de Franschen voor-bijtrokken, wevd het Fransche vaandel deer de bevolking in vervocring toege-iuicht. Op minder dan een uur was Mulhau-sca bazet; de Fransche ruiterij trok in g-alop door de sU'aten, de Duitsche ach-terlioede achtervolgend De Fransche voor-posten staan reeds ten noorden de/ stad. Het zon voorbarig zijn de gevolgen van die eerste overwinning aan te diii-d'en, maar het besluit is,dat eene l'ran-sche brigade eene verschanste Duitsche brigade op de vlueht heef't gejaagd. De Fransche ve riiez on zijn niet ever-dreven, in vergelijkinjg met het bereikt ècel. De bezotting van Mtul'hausen,groot Tiij-verheidscentrum, zal in gansch Earopa een ontzaglijken woeo.*klar|k hebben. Altkirch 1 gt 17 kilometers van <io grens en Mnlhausen 18 km. verder; de Franschen zijn dus minstens 40 kilometers in don Elzas doorg;edrongen. De Dv.itechers zijn in aftoeht op Neu Brixich ; de gansehe Elz'as is in op stand togen hen e.i dat gaat de toestacd nog erger maken. Proclamatie van Generaal Joffre Generaal Joffre heelt tôt den Elzas eene proelamaitie gericht, welke soffens op de muren werd aa-ngeplakt en met drift door de Elzassers gelezen. Deze proclamatio zeg.t : " Kinderen van den Elsas, na H jaar angstig verbeiden, hebben de Fran-.-cîio soldaten opnieuw den voet gezet op d:n bodom van uw edel land. Zij zijn de eerste werklieden van 't groote werk der "revanche" ! Wat ontroering, wat oen moed hen bezieien. Oin dit v/erk tan uit-voer te brengen, hebben zij op voorhand het oSer van hun levsn gebracht. De Fransche natte Vuurt hen aan en in de plooien staan die toovenvoord^n geschve-ven : Beeht en Vrijhcid ! Leve de Elzas ! Leve Frankrijk ! Een teiegram van den miîiisîtr van ooriorj De Fransche minister van Oorlog, zond aan den Oppergeneraal, volgend telegrani: "Gansch Frankrijk heeft getrild van vaderlandsche ontroering bij het verne-mon der tijding dat de Fransche troe-pen, onder do toejuichingen der Elzas-ser-bevolktog, te îîuïhausen zijn bin-nengerukt. Ik heb dô vaste overtuiging dat het vervolg van den veidtocht ons overwinningen zal hrengen, die in militaire beteekenis deze ver zal overtrefîen. Maar dit energieko begin, het schitterend offensiof door u genomen in den Elzas, zet ons in een zodelijken toe stand, die versterkond 1s voor allen. " Ik ben gelulckig u, namens de regee-ring, de uitdrukking harer erkent;lijk-heid te sturen. (get.) Messimy." Het ingnjpends van de Fransche ruiterij De bezetting van Mulhausen nam een aanvang Zaterdag morgen. Het gerucht dat de Fransohe troepen door het ont-p'.offen van mijnen werden gedund, is totaal omiauwkeurig. De vijand, alhoe-v/el vorschanst, leed veel zwaardere ver-liezen dan de Franschen. Hei nieerderwaarJîge van de Frasische cp de Duilsohe ruiserij. — Een he!d-hafîig wapenfeit. Zeer vinnige gevechten van de ruiterij ten Zuidcn der Maas bawijzen van nuaf recxls de nueerderv/aardigheid van de Fransche ruiterij op de Duitsche. Een Duitsche patrouille, samengesteld oit een officier ou twee-en-twintig uManen, komt eeno Fransche patrouille t^gen,be-staande uit ©on officier en zeven jagers te paard. De Duitschers aarzelen om aan te vallon. Do Fransche officier stormt vooruit, velt den Duitschen officier neer en de twee-en-twintig ulilanen slaan op de vlueht, het lichram van hun overste in den stock latende. Velo dergelijke feiten valien voor, en stellen een belangwekkend verschijnsel daar nopons het voordeel aan de Franschen versehaft door hunne oefening eu hunne beslotenhoid. Na de vlueht uit SVîuîhau^en Parijs, 9. — Men bevestigt dat de Duitschers, na Mulhausen te hebben ontrnimd, teruggetvokken op Neu-Brisac'i. Tijdens hun aftooht stnken zij ve'e gehopwen in brand, alsook voorraadm'agazijncn,en leg-den het woud van Hard plat. Zij terro-riseerden do Elzasscrs, zeggonde dat zij aile verdachten zouden omver scliieten. Nochtans groeit de geestdrift der Elzas-sers maar immer aan. Saksische gcvangenen hebben. verklaard dat Saksen slechtS met spijt' aan den oorlog deelneemt. De staat van beleg is in Zwitserland afgekondigd. De "Auszug" en de "Land-wehr" zijn goinobiliseerd. Mon meldt dat de Duitschers een Zwit-serschon schiJ'dwacht hebJxrn, omverge-schoten. De openbare denkwijze begint roerig te worden. BIS OTSmiB Hat Duitscheoîfensiefteenemaal versperd. — Het Bslgisch-Fransch vooruiitrek-ken za\ toî een ernstig treffen leiden 2oE2E3ags "Ai Ka*e Officieele modedeeling van den Sta! : Do toestand der Duitsche troepen is sinds gisteren niet gewijzigd. Dat moet ondc;-tussehen vastgcsteld : De Duitsche beredon afdeelingen wijken algemoen on-der den onweersiaanbaren drang der tairijke Ftraïische troepen, die gisteren en heden een aanzienlijk doel van omen bodem zuidwaarts de Slaas gelegen, van aMen vijand ge^uiverd hebben. Geen en-kel ernstig tïc'ion deed zich heden. voor Do Duitsche aanval is teenemaal ge-strenïd.Dits &al het tôt geen ernstig treffen komen, zoolang de bijzonderste inacht van Bielgen en FVanechen zich- niot ea-nsen voegen, om den indringer terug te drijven. I-Iet schijr.t dat do vijand uitgeput is door de slagen die hij onder de muren van Luik loverde.' Tliana horstelt hij zijne krachten. Enkel zijne riiiterij i3 een b^etje vuoruitssfespîsn» en komt wct vooruit naar 't Nooràen. Denkcîijk zal hij pogen nog wat m a ex vooruit te ko-men de vo-lgende dagen. EngelsoMu^roepea Gisteren kondigde de Petit Parisien volgende officieele tijding aî : Het ontschepen der Engelsche troepen gaat voort met de meeste orde. Ecgeland beeft onmiddellijk 200.000 man te velde gebracht. Reeds ont-scheepten 20.000 man te Oostende, Calais en Duinkerke. Die troepen moeten oprukken naar Namen, om het Belgisclie leger te helpeti de Duitschers terug over de grens te veidrijven. Of onze LuikeHopten nog werken ? Ze beteîten de Duitschers eene bruy over de Wlaas te sîaan Nog staeds, msUlt do Maastrichter correspondent van de N. Ii. Ct, is het vech-ten aan do Maasoevers bonoorden Luik nog niet gedaan. Nog steeds wordt hier geschut gehoord en nog altijd komen ge-wonden binnen, lioden overdag ruim twintig, ondor wic vorscheidene Belgen. Bij do Duitsche gcwonden waren er die twoe dagen zondor vcrpleging gelegen hadden. De Belgische afgevaardigde Fle-chct, gewezen senator, is ook hier. De gevluchto en bijna vermoordo burge-meester van Warsagc, dio te Maastricht in een hôtel verblijlt, is vol lof over de Maastrichtscho ambnlancie. Verder vernam ik van zeer geloofweer-dige zijde dat do pontonbrug door de Duitschers over de Maas geslagen, Zaterdag middag aan twee kanten stuk gc-schoten is door de Belgen, zoodat de troepen niet verder kunnen. Van het 90e en het 25e régiment der Duitschers zijn bijna aile manschappen als weggemaaid door de mitrailleuson. Een der gewonde Duitschers antwcordde op een vraag, waar dio regimenten dan waren : "Ver-nietigd".Van uit Link terugkosrende, verneem ik, dat "allé" forlen nog in handen der Belgen zijn. De Belgen hebben Zaterdag avond laat opnieuw de door de Duitschers bij Visé geiegde brug vernield. De gevechten duurden Zaterdag nacht voort. Er is empsiiisM oewess: Er is v'oorwâar, te Luik, geen wapen-stilstaud geweest- Te Luik hebben de Belgen be* slag geiegd op esne aanzien-iijke hoeveeiheid Duitsche wapens en schseîvoorraad. Men heeft te Luik gevonden, namelijk in de St.-Margarethastraat en in de Jonc-kensteeg aanzlenlijke hoeveelheden wapens, geweren, lansen, sabels, schiet-voorraad, mitrailleusen, paardengetuig,dat de Duitschers in 't geniep hadden in ge-reedheid gebracht bij zoogeheeten wapen-handelaars, met het oog op eene -nieuwe uitrusiing voor hunne cverrompelings-troepen. ■ Men beweert dat honderd duizend mau-sers, van 't laatste stelsel, door de Belgen werden verbrand, die er niets mee konden aanvangen, gezien het verschil van caliber met onze mausers. Maar al het overige zal benuttigd worden.Duitschers ia Luxsiterfi Hunne bedreigingen Zij verw/oesten de velden De ovorrompeling van het Groot-Her-togdom Luxemburg en de afpersingen, door den overrompelaar gepleegd, geven een schrikwekkend denkbeeld van wat eeno Duitsche bezetting in België zou we-zen.Toen de Luxemburgers op 2 Oogst hun landstreek bczet zagen, bemerkten zij dat tairijke beambten, aan groote nijverheids-agencies toehoorend, aan 't hooîd der overrompelaars stonde'n, lieden die den vorigen dag nog in de streek werkten. Thans droegen zij het Duitsche unifoim. Tweehonderd Elzassers en Lorreinen,die den Duitschen krijgsdienst ontvlucht waren, werden aangehouden. Sindsdien zag men zo nog niet terug. Op elk protest antv^oorden zij met de doodsbedreiging of met de aanhouding. Wie wordt ontrnoet nabij een Duitsche con-vcoi, wordt aangehouden en gevangen gezot. Zelfs kinderen werden opgesloten. Van Luxemburg naar Bodange zijn velden en tuinen verwoest. Huizen werden afgebroken. Zij aan/ien zich in 't Groot-herlogdom reeds als in Pruisen. De hoofdbevelhebber van het Fransche leger, inspecteert de forten rond Luik Generaal Joffre,de opper* bevefhebber van het Fransche leger, heeft de forten rond Lisik foezoeht. Zijn oor-deel klonk; Dezeforters kunnen niet ingenom®n wordesi, De Duitschers wijken van de ftfaas !(OIficioel.) Bxussel, 9. — Volgens eene mededee-ling van dan Algemeenen Legerstaf is de toestand der Duitsche troepen siads Zaterdag niet gewijziigd. Het wijken van hunne vooruitgeschoven detachementen ruiterij is t gevolg van den onwcer-staanbaren drang van de Fransche iroe-pen, welke lieel sterk in getal zijn. Het heele grondgebied ten Zuiden der Maas is van de Duitsche troepen ontslagen. Het <voortruklion van den vijand is vol-komen gestuit. DE BELGEN EN DE FRANSCHEN ZULLEiN NU AANVAL-LEND OPTF.EDFN. Havee. De Duitschers te Luik Van militaire zijde woTdfc aan de N, R. Ct geschrevén : De Duitscho keizer heeft te BerUjn bekend gemaakt, dat I/aik genomen is. Blijkbaar zijn dus de troepen gedeelto-lijk Luik biaucng-otirokken, maar daar-mode is Luik als vestmg niet genomen. En juist op de forten komt het aan, dat zal ieder met ons eens zijD. We kunnen zelss niet gelcovein, dat er één fort genomen is. Fr liggen oin l^iik 12 moderne forten, om Namon 9. Nog on-langs zijn do hindernissen oui do foirte-n versterkt, en zijn de munitie- en andere voorraden vermeerderd. Aanvulling van buiten is voor deze forten niet noodig, dat wil zeggen, voorloopig niet, De ge- 19eJaargang IV §38 iaandag !0 en Dinsdag il Âugustus !8I4 2 centiemen de 4 bladzijdne ê ' ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes