Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1906 0
09 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3tx96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

essai usafiîsi mwgHmiiaBwiwy « AANKONDÎG-ïNGEN s | 4" bladsijde p'kleine regel fr, 0,301 financiïole aankondigla-gcn, pcr k'.eine rogs! 0V5C| fleislamen de regel i,0C | Stadnieuws - 2,0Ci BeK?af®aisi>«riciit S. 00 i -Vfcijsd»» «Nttift» «iaZJSaMf tuiXMi r "■' " " "■■ ■" ' KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT 1£nM@ foFÈ®7@22, a&iàMon <2i gin gen en xneûed&eîingen xnoewia gezonden wora®u a as aot Bi&sr®®! 13, RAVENBERGSTRAAT. -13 ËSera cohpyJS en ©3 he? bureel oi«m Sist felaâ en 03 asle posïiî-anêas*aii ttos 8aîîd* MF INSGHRWVIÏSfGSN • Een ]aar fit. 8,0(1 9 maandea 6,0(1 6 maandea 4,0{ 3 maandeo 8,08 ALLERLEI GOEDE TIJDINGEN De Duitsohe inval \ in België ' Het onrecht is van den kant van ( )uitschland voltrokken. Wat niemand z 'anwege dit volk had durven gelocven, s gebeurd : het groote rijk is het Lleine, bevriende België op het lijf ge-rallen ; het wilde den vriend vertrap- j >en om den vijand te raken. j De Duitsche Keizer hecft den & )uitschen naam onteerd door ecn chreeuwend onrecht en eene laffe lerloosheid. Hij hecft op zijne natie g icu schandmerk gédrukt dat de ge-ichiedenis niet meer zal uitrôisschen. g Hij keeft gehooîd dat de Belgen evcn g rouweloos zouden zijn jogens de j nogendheden als hij het was jegens c] België. Dcch het nederige België heeft ;etoond dat het een hooger begrip had j ran recht en eei'lijkheid ; het heeft den g chandelijken koop niet geslolen, ; Als reden van de schending onzer ^ jnzijdigheid gaf do Duitscher op dat s îij ons land noodig had voor zijne ^ irijgsplanr.cn. Die zoogezegdo reus c ,'an ijzer en staal bekendo dus dat hij , :ijne grootheid niet kon staande hou-ien dan door een brutaal vergrijp op j îet volkenreciit. z Iiet is de looehening van aile be- ^ ;cliaving. c De Duitsche bcschaving bestaat £ rooral in berckeningen en cijfers, naast Ë îerteloosheid en overmoed. Hopen wij dat do Duitsche cijferaars c 3itmaal misrekend hebben, wannôer ^ sij België's verzet voor niets telden. 5 [Jet heldhaftig Belgisch leger zal { ;oonen dat het veel meer is dan de A Duitschers het geschat hadden. j Zedelijkerwijze heeft Duitschland ioor zijnen inval in België veel ver- , oren bij aile beschaafde volkeren. Zijne vrienden zelven zullen het ver- 1 ichlen. Integendeel zullen do Belgen ; hunne fierheid en vrijmoedigheid- ; Ioor heel de wereld toegejuicht wor- { ion. Een oorlog door Duitschers op zulko onrechtveerdigo en lage wijze ingezet, J 5al hun geen heil aanbrengen. Hij kan Iiet begin zijn der ineenstorting van 1 het Duitsche Rijk, en niemand zou er i oaedelijden mee hebben. < Buiton allo zedelijkheid heeft de e Duitsclie monark de lcer toegepast dat het doel de middelen heiiigt. Hij heeft 1 gegoocheld met den naam van God, 1 gelijk hij gooehelde met de woorden j vriendschap en en\ { Haddo hij zelf met onbenevelden < rechtzin in bel liert den God van recht- 1 veerdigheid geraadpleegd, deze zou hem heel wat anders ingoSproken heb- 1 ben dan hetgeen zijne boosheid brouw- '■ de. Maardit is de zelfvcrblinding vgn I menschelijke grootheidswaan dat zij de I snoodste plannen aan.-.iet alsinspraken ! van God. Zoo onteert zij het heiligste, 1 den godsdienst zelf. ] Beigische medeburgers, wreekt u niet op afzondtrlijko vreemdelingen. ] Toont dat gij hooger staat in besaha- I ving dan Je UuitscUe volksregeerders, en dat gij gceue onschuldigon x.vi!t 1 treffen. Vreemdelingen die geen vei1- : trouwen verdienen, zal de overheid w.eten te verwijdcren. Do euveldaden van do Duitsche macht zullen hunno straf vinden in den afloop hunner 011-gerechtigheden.Gij zelven, weest waardig tegenover onrecht en nood. Nu gceno dwazeop- 1 gewondenlieid meer, maar kaltn door- i zicht en vastberadenhoid ! Nu geen : huilen nocli kormen, wat tôt niets kan i : dienen ; maar zelfbeheerscbing en • orde, die aati uwo krachtdadigheid en heldenmoed liunno voile waardo zul- : len bijzellen. Gij hebt nu het gevaar lecren in de : ongen zien ; inv v^ilsljracht moet was-sen met de govaren. Gii moet weer die 1 oene, die taaie Vlamingon worden an vroeger, mannen voor wie geene ffers le groot zijn en die naar do dood unnen gaan als naar hun, dagelijk-chen arbeid. God lneft ! En België leeft, omdat ïod het zal beachérmen, terwijl gij u elven beïcliermt. Heil het Vaderland i F. D. IfMsjiieis Vrijdag namiddag kwam ons een ;ansche reeks goede tijdingcn too. Vooreerst, Lv.ik houdt zich kloek. «eest fos°ï ss assgsBs©- ïsasB. Geen enkel fore leed schado. ïog Yrijdag avond, om 10 ure, werd it bevestigdj Wel zijn Daitscho detachementen )onderdag namiddag binnen de stad ;ekomen. Maar 't is gegaan zooals wij et vermoedden : 't was een overschot an troepen die gepoogd hadden tus-chen de forten door to dringen, en an welke de meeste manschappen ;oor onze kanonnen werden neerge-oaaid.Nu, dio gewapende troep Duitschers leeft niet lang jrenoegen, beleefd van fjiie in Ire de. Ivo'i't nà zijno âcihkomst verd hij met zware verliezen terugge-Ireven. Zoonat er op dezen stond geen 'nkele gewapende Duitscher in de tad is. Gisleren morgen lieeffc de Duitsche ;taf aan het Belgischo loger een ^apsBas'SiisSassêi gevraagd van 14 uren om de gesneuveldo Duitschers e begraven. Dit t'eit is hetbestebo-vijs van de verwoedheid van den ge-everden strijd. Be kBeâsî!© set. sieîî ^aflitscSnes'' sœo Issflggesî^aak^ aSaëâiess iâc&a geîSîEf©îïseBi Ë?e®fS eje» essbi siiss esîk©Ss siaigess sSrijsS ÎSÎS tia'spQBssïiisSsioîÊâ sasa SE uasa eesn wssSSeaî î83 een! anacSiit. Mon zegt dat hij toegestaan werd. ion ander bericht meldt, dat generaal jcman de Duitschers niet meer dan : uren geven wilde. Wat is er nu iigenlijk van ? "Dan, de Duitschers bekenden giste-■en dathunner manschappen •ond Luik buiten gevecht werden ge-iteld. Onze dappere jongens en ons ;eschut moelen een ijselijke slachting )nder de vreemde overrompe'.aars heb-)en aangericht. We zijn zoo gelukkig to kunnen venbaar maken dat de algemeene too-;taud van het loger zeer good, ja, voor-reflfelijk is, "t Wordt algemeen gezegd : zulken îeldliaftigen tegenstand had Duitsch-and niet verwacht van het kleine îelgenland. Goaeraal Léman is opgetogon. Onze )Oiities zijn uitstokend en de moed der .roepen kent geen païen. Minister do Broqueville, die gbteren lanoen to Antwerpen was, bracht :el! al die goedo tijdingen mede. Oi is Ztp Om ons Vaderland en onze verbon-Icnen nieuwe zegepralea te vorzeko»-•cn, moet het nauvvkeurigste stilzwij-,ren worden bowaard over do minste >eweging der troepen, welke in het mur gaan. Aile dagblad, allo Belg die — zelfs sonder slecht inzicht — het tiummer Df den stand van een op marsch zijndo :.'giment zouden noemen, zouder» aan imn land een zeor slecbten dienst wwijzi>n. Ook hebben onze medewerkers het formeel bevel ontvangen hoegenaa'md niets te ontsluieren van wat er op til is. Alleen onze opperstaf moet op do hoogto blijven van deze geheimen, waar het geluk onzor waper.eir en do toekomst van ons geliefd Vaderland van afhangen. Om dezo redenen, welke al onze lezers volkomen zullen beseffen en goedkouren, vergenoegen wij ons slechts, sinds het begin der vijande-lijkheden, hun zoo juist mogelijk in to lichten nopens de faites w&esSko geissEOB'J zbJ535 nopens do wssS-bewegingen der troepen en veldslagen, do meest vurigowen-schen vonnende voor de glorievollc zegepraal van ousklein-België ! - fiûiliîii m lefii De Regeering zelf verzoekt ons aan de bevolking mee te deelen dat de betrekkingen tusschen de Nederlandsche en Beigische Re-geeringen allerbest en vriend-schappelijkst zijn. iiet Belgisch gouvernement geeft lormeei or^gi- do,Kederlandr sche onderdanen' en hunne goederen te eerbiedigen< KO NIK ALBERT MM ZIJN LESER Oppercevel van -het -Lo^er. ^ Algemeen . hooïdkwartier le Leuven 7 AugœituS 1&14. . ! - 1 n- Il 11 Onze ka;meraden van de 3de leger-afeleejling en van de iode gemongr'ja brigade, gaan terug binnen onze ii-nies treden, n,a als holdto de vct-efcerkte vesting Li;ik te hebbea ver-dedagd. , Aangevaîlen door legermaoliten, viermaal sterker dan de huime, hebben zij al de aanvallen afgeslagen ! Geen enkel der forten werd veroverd, Lnik is nog sle.eds in onze maciht. Vlaggen en vele krij gsgevawgc-nan zijn de tropeeën van deze d'agen. In naam der Natie, groet ik u, officic.rcn en soldat on van de 3de le-gerafdeelihg en van de 15de gemeng-de brigade. Gij hebt uw volien pliclit volbracbt, eer gedaan aan onze wapens, en aan d-en vijand gotoohd wat het kost onrechtvaaxdig een vreedzaam volk aan te vallen. dat uit zijn heilige zaa1: esn onover-winnelijko kraeKt .pnt. J.Iet vaderland fceeft bet recht fier op u te zijn. Soldaton van he.t Belgisch leger, vergeet niet da't gij op de voorpos-1311 staat van. de ontzaglijVe légers van dezen reuzenstrljd, en dat wij maar alleen de aanko-.iEC^van onze FraKiche wapenbroeders " aj'wac.hten om de volledige overwinning te be-halen.Do gânsclie wereld 11 ci oit het o»g op u gevestigd. Toont door de kracht van uw slagen dat gij vrij en on-afhankelijk wilt leven. Frankrijk, dat edel land, da't nr.en in de goschiedenis stoeds de recht-vaardigîieid en de cdele zaken zag verdedigen, vliegt. ons fer hulp, en ziin logei's trekken ons gebied binnen.In uv.'en naam zend ik hun e,en broederlijken groet. ALBERT. De mobieie brigade van Lesnan ^ heeft Vri|dacj inorgen zeven ^ re^iïîieiiîen Ouiîsche ruiierïj z in de pan gehakî. h Vrijdag;, 20 ure. g Zeven regimenten Duitsche ruite- h rij werden dezen morgen vernield h door do mobieie brigade van generaal cI Léman. De vernielde regimenten ® vormden eene afdeeling Duitsche 0 ruiterij, die in het Noorden van Luik (, over de Maas trok. Nadat het voet-, t volk van generaal Léman de gevorm- v de eenheden had neergeschoten, heb- z ben do Beigische ruiters do Duit- r sckers met een bewonderensweerdige z eenheid gechargecrd. J Talrijke Duitsche ruiters werden t krijgsgevangen gemaakt. t Aan de ^iaas Bij Lixlie, schrijft do oorlogsoorres-pondent van "Do Tijd", to Maastricht, is het den Duitschers omdelijk gclukt, c eene pontonbrug to slaaxi, en met man 11 on macht zijn zij er overgetrokkcn, rui- s terij, voetvo'l", lichte artillerie, eon Ian- ^ gà- tTein van troopen en oorlogswerk- t tuigen. 2 Ook vorderop liebben talrijke detaclio- "■ menten ruiterij zwemmende de Maas ktm- ^ non overtreî^con en dadclljk ging het er a dan in galop op los in do richting van r Luik. Van Meseh uit met zijn bevlag- c den kerktoren (de HollandsQho vlag moet Duitsche kogels weren) was hel ^ een grootsch schouwspel, die massale ® troepenboivegingen te vo%en met don k vetdkijkcr, ofschoon zij ook met het ' bloote 00g konden worden waargeno- j mon. ' Vliogœaehienen en ballons manœu- s vreerden gisteren en vandaag weder her. ^ haaldeiijk. Uit een paar dwarrelden in ç het Franseh opgestelde procîamaties neer t in de Beigische dorpen. Er zijn bij do ' jongste grensgevechten twee Duitsche re- v gimenten bctrokken, waarvan de Belgischo koning Albert en onze Koningin 1 eero-commandanten zijn. (eene weder- t zijdseJje beleefdheid invoege tusschen do ^ verscliiliige Rij ken.) 1 Ds pasfoor van lïlouîanci î gefusilleerd ? 1 Dezelfde correspondent bevestigt dat { Mouland, op do grens van de provincies Limburg en Luik zoo goed als met den ^ grond is gelijk gomaakt. Velo boeren en a hun vrouwen zijn gefusilleerd, orudat be- 1 weerd is, dat zij op de Duitseho troepen c geschoten hebben. Ook de pastoor, dio zich eenigen tijd schuil hield, is gevat. £ Hij werd besehuldigd zich met een jacht- c geweer in den toron te hebben opgeslo- î ten en vandaar met een paar dorpelingen 1 eenigen tijd een geregeld vuur op de c aanrrikkcndo uhlanen onderhouden te heb- [ ben. Zonder vorm van proecs is hij bij ' den kerkhofmuur gefusilleerd. Rondoni Maastricht was bet gigterea e botrekkelijk ruetig. G-oen yltegraaehiùies 1 meer, geen kanongebuld-er. Rij en auto-mobielen tufton voort, die de schaar-sehor v/ordende gewonden aanvberdon. De Ma&strichtenaars stowien langs do oude Maasbrug, om ze met tranen in de oogen te zien praseoren. De stemming onder de bevolking is zacht, en raode-Hjdcn voor do verdedigers van het mooie V/alenland- Ook do vlucîjtelingen blijven aanstreomen. Gobeelo scharen havoloozen Bt.roomen aan uit Cerneaux en uit Wa^eage, dorpen die gisleren in vlammen zijn g»-zet en den eersien krijgsg'loed van dion dag aan den zuidolijkon liemel brach-ten. Ik herhaal, dat ik u geen beselirij-ving kan geven, welke ook maar flanw de ruwheid en de onbarmhartighcid der 6 invallende Duitsohea-s kan weergeveiu Een orm-oozole koehorder, die veo leidde t naair het Beigische lieger, verdwa/ildo : tusschen eene Du i tache patrouille. Men t rect hem dieh mond open met een Babel, i dio don strot afsnoed? Ecn jongen, dio "dépêches" droeg, werd in do knie gc- schofon en gedwosigon om een gewicht i te drag-on van 25 kilo. In Bernoaux had i zich een liuisgezin met vijf kinderen : verborgen in een kelder. Ik ontmoetlc op mijn toclit van dezen 1 morgen den geviuchten burgemeester van i Warsa-ge. Hij toonde mij zijn insigne ©n ,crp. Hij zag hoo de Duitsche overrom* elaars moordden en plunderden,, doch ntkende met de meeste ■ stelligheid, dat e burgers geschoten hadden. Hij was slf nauwelijks ontsnapt aan den kogel. [ij was namolijk door een Duitsche pa-•ouille aangehouden en overgebrachfr' aar een veldkamp, waar hij acht zijner emeentenaren zag dooden. Ook hem zou etzelfdo lot wedorvaren zijn, maar op et uiterste oogenblik werd hij herkend oor tweo officieren, die den vorigei» vond zijne beste wijnen gedronken had-en.Hoo het Beigische volk den indringer aat on met hooveel recht, bleelc mij uit-alrijke verhalen van gewonden er?' luchtelingen. Vrouwen vertelden mij ,hoai ij gedwongcn werden eten aan te sloe>' en voor het Duitsche leger, en nadat ij zelf een dag honger geleden hadden, ;eplunderd en uitgemoord werden ; hoe 0 Pruisen eerst de benoodigde waren ochten en officieren dezo zelfs met goud1 etaalden, mîiar hoe later het geld dooe un manschappen werd geroofd. Tooneelen van ellende Tevergôefs, het is aitijd do oarlogp-» orrespoïiident van "De Tijd" die aan et woord is, heb ik getoacht het Duit-che loger te volgern tôt onder de fer-m van Luik. Hoewiel ik d-aaxvan de este hoop had, nadat ik mij had aan-ioslcten bij een detachement inîanterie, waarvan de officier aàuvanirdde mij tof en generalen staf te geleid.cn, mits ili 1 mijn oo-rlogstelagraHHBon liât ceneu-èeren, werd mij laior door .eea lioibïd^ -fficier gelast tefaig .te lceeron Gruwelijke tooneelen lieb ik onderweg yaargenomen. In Berceau, Mouland —' o baurt van Argienteau on do oaasfe'o* en van Visé —, is baarbaarseh huisgaf ou&en. Op eon boerenhoeve was oetf ond hot eonigo lovoodo wezon, dat jan« :9nd om de iijken van een boer —( ermoedeiijk zijn moester — een oiîds ïouw en eon jongon man heenenufïoU e. Als zinneloos rende een meisjo deo^ e velden en stiot onveretaanbare kre< 311- uit ; wie weet welk draina haar toi ' •erstandeverbijaterteg had gobracht. De bovolkiug schijnt op verscheidcaa ilaatsen met do goregolde troepen slaags s zijn- geweest, en van een laneiar, die 'an den Maasoever reeds voor de tweeds aaal oprukte, vernam ik, dat vrouwen n kinderen hebben meegevochten. "Mijn Lart draaido mij om in het lijf, zei do aan, maar ik heb moeten meehelpen 01a ie neer te Lggen, want zij bevonden ;ich tusschen eon troep "boeren-gepeu- ' iel", dat ons geen kwartier gaf. Zelfs zag ik een landarbeider opbren-;en naar een militairen post bij een i vachtvxmr aan den grooten weg naar îernceau, en na kort verhoor door een ffîcier fasillceren. In groppels lagen talrijke Duitseho cldaten met in don dood ver3tijfde le-' lematen, en hier en daar zwermde bla-end en loeier.d voe, waarop enkelo rui-ers jattht maakton om het bijeen to irijven. ■îeî oorîogsplan van Ouiîschland In Hagelsche bladcn vindon wij te--' chouwingen ovea1 de plannen van Duitschi and. Zij komen vrijwol op hetzelfdd ioor, namelijk dat Duitschland het over-régend'é dci *i van zijn leger naar Frauk-ijk zal zenden, .om to traahten dat te ■erpletteren, vôôr Rusland klaa.r is.IIer-. [aaldelijk is reeds gewezenopde larng-aamhoid cter Ruscische mobilisatio. 1p 'ransc-he militaire kring-en cykelit men ie als oen groot narle.el ea zegt dat •orst twintig dagcii na het bovel to( .Igeniecne mobilisatie ongeveer vier le-;erkorpsen, die hun baeris to Wilna hob-►en, gerood 1. .'niisn zijn voor een inva:' n Oost-Prfisen. Na dertig dagen kun« i©n dan nog vjjî korpson, dio van Wûr-chau, gereed zijn. Dat is nog eor ;unstige schatting ; er zijn anderen 1—. veneens van deskutidigo zij de — die ptreken van twee înaanden. Daaruit volgt dat Frankrijk in deeer-;te maand weinig aan zijn bondgenooC :al hebben en dat de Duitschers er daar->m ailes op zetten, het Fransche leger jinnen deîn kortst mogelijken tijd tôt eei. ;reffen te dwingen. Vandaar dat zij om iiet militaire voofrdeel, de politieke fout îebben begaan, België's onzijdigheid te >chenden en dat de leeuwenmoed, waar-nedo de Belgen die verdedigen en kostba-■en tijd voor de Duitschers verloren doeK ;aan, zoo'n leelijke tegenslag voor lien s. -AI® Duitsciiland ©r niet in slaa-t^Frpik*- ' S9e Jaaryang Np S87 Zonddag 9 Augustus 2 cenfiemen de 4 bïadzljden _____ ■■■— .....n..i. irnigFW'wmiirii iFiiunmi' .1 :» o.'ipmm» o»- 7-.-g.01, y. y.- i»w,c t^.1 .w.w.wimiriw

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes