Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

2464 0
06 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/td9n29qj3t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

soi KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT Financiëele aankondigia- | t . . , . „ g n ' , - 'nn gon per kieine ro^-el o 501 Ali© hnevea, &&zitecm<2ig-ing'en gzi medeâeelingen moeten gezonden worden asa h\iV9®l | 9 maandeç ®»0<I Kr,?'Tl° ISS 13, RAVENBERGSTRAAT, 13 IjZûS & Bcgrafsaisfeerichf* 3,00 2 Bien eehrîifl in as» 6Îet {3«s*eeî van êaet âSad en op aile pasîltanîopsB* dos (asHt| i^iî Beloie *6n oorloo isi Er wordt gestreden i lil Liteili • 8b Belgen weerstaan dapper Engelandzendt een ultimatum aan Duitschland 't Is Oorlog ! Duitschland heeft België uitgekozen al s oorlogsterrein, om zijnen wrok uit te vechten tegen Frankrijk en Engeland. Ondanks tractatcn en plechtige ver-zekeringen, schendt liet ons "grondge-bied, na ons dingen te hebben gevraagd die streden tegen onze nationale eer en onze hoogste belangen. Het wilde, namelijk, dat wij verraad pleegden tegenover andere mogendheden, die, evenals de Koning van Pruisen, onze onzijdiglieid waarborgden. België heeft dien eisch niet inge-willigd ; het wil liever zijne vrijheid en zijne eor verdedigen met dewapens in de vuist, steunende op God, zijn vaderlandsliefde en zijn goed recht. Reedszijn onze troepen slaags ge-weest met deze der Nalie, met wie wij immer op den besten voet van vriénd-schap îeefden, en die nu ramp en wee liomt zaaien op ons onzijdig grond-gebied.Voor zooveel wij weten, hebben onze jongens zicli dapper gedragen, en, naar 't schijnt, st-aan de Duitschers verbaasd over den tegenstand welken zij ontmoeten. Hoog de harten | Datze vereenigd en geestdriftig blij ven kioppen, totdat ons goed recht zegeviere ! * ! Sft #. In Brussel en Antwerpen is gisteren de dag voorbijgegaan in bartroerende vaderlandlievcr.de betoogingen. leder die ,een vlag bezat, heesch de Belgische driekleur. En op eenen oog-wenk waren aile horsten getooid met Belgische strikken en cocarden. Opgetogen, geestdriftig jeelende en zingende, toog het volk door de straten der middenstad. Ongelukkiglijk, heethoofden pleegden baldadigheden aan woningen door Duitschers betrokken ; personen, voor Duitschers aanzien. werd last aange-daan, zoodat de politie moest optreden om de orde te herstellen. Die gewelddaden zijn te betreuren. Zemogenniet herhaald, noch te Antwerpen, noch te Brussel, noch teGent. noch elders. Vooreerst, wat kunnen het die men-schon verhelpën dat de Regeering van hun geboorteland ons in moeilijkheden brengt en het op onze onafhankelijk-heid schijnt aan te leggen ? BoveDdien, de overheid, die op geen rozenbed slaapt, verzoekt ons dringend kalm te blijven en den toestanri niet moeilijker te maken daa hij reeds is. Laat ons weerdig blijven, laat ons luisteren naar de stem der overheid, en met haar samenwerken opdat in geen geval do orde nog gestoord worde. — 0-3 Regeermg naar Ântwerpeo cvergebraeSit SdesieîleeSing ran Iteeî EïFssiîsSerse ^wsSseâs In 1859 heeft mon de verdediging van -het lard ingericht volgens eene opvatting die medebracht het scheppen van eene 2''Qotf> fiiratiMscb" rositie bestemd om het leger tôt operatiebasis en scliuilplaats te dienen in geval van togenslag, tevens geroepen om als toevluchtsoord te dienen aan de Re-geering en de Kamers, om België te ondersteùnén en de vaderlandsche eer te vrijwaren. De gebeurlijkhcid van het gouvernement naar Antwerpen over te brengen werd altijd ingezien, in 1870 vooral. Het is een hooîdzakelijk element van inrichting der nationale verdediging. Welke ook de reden zij die een der oorlogvoerders er too brengt op Bel-gisch grondgebied te dringen, wij bebben ten pliclit hem met de maeht der wapens te weerstaan. Deze zal dan ook pogen ons buiten staat te stellen hem sciiade te berokke-inen, en bijgevolg zich van den zetel des Gouvernements mee'ster te malien om de nationale verdediging te ont-redderen ente verlammen. Dit ware de ergste der rampen. De natie zou in t hart getroffen zijn, zoo zij zich zonder regeering bevond, die den weerstand tegen den vijand te leiden heeft, deopei.bare zaken moet besturen en in gemeensebap blijven met de vreemde mogendheden. In eon crisis ^waarin het heil des lands op spel staat, hoei't het volstrekt dat het gouvernement in een gedeelte des lands dat buiten de actie des in-dringers staat, kunne voortgaan met al de maatregelen te nemen door de omstandigheden vereischt. * * * De Belgische drijkleur wappert boven het Koninklijk Paleis, op de Meir, Daaruit besluiten wij dat de Koningin en hare Kinderen zich ge-steld hebben onder de beschutting van het trouwe Antwerpen. Ob tierteg is gnrorpH TW7 10 'Hier is de tekst van don briof van den minister van Doxitsehland aan hoer Da-vignon, onzen minister van Buitenland-scho Zaken : Brussel, de>n 4en Augustas 1314 Hesr Minister, Ik ben belast geworden en ik lieb de eer Uwe Iîoogheid te bcriehtsn dot ten-gevolge der ■weigering van liet Gouvernement van 7j. M. don Koning, op de v.'clbsïnzichtigde voorste-llen welke hem onderworpen waren door de keizerliire regeering, deze tôt haar levendigstc Spijt zich verplicht zal zien, desnoods door het geweld der wapenen, de venigbei«?s-maatregelcn uit te voeren, aangc.duid al 3 onmisbaar. Eo^efand geef! Duitschland tijd toi Oisîsdag 23 i\. 59 ni, oui de Belgische onzijd^heid te vrijwaren g su ts©iv-Lsige8*Bsaa33 Londen, 4 Augusti. "tfîar Asquith zegt : In overoenstean- , njiiïg met de verklaving, gisteren ûoof Sir Edward Grey aîgelcgd, zond deze gisteren morgen in de vToegie een tele-rrr.-un "-m 4.ci! Engclschen gezaiit te Berlijn, ze^end dat de Eoning der Bol- i gen beroep gedaan lieeft op Koning 3 Goorges, om de diplomatische tusschen- i koirust te vragen. Wij zijn tevens inge- 3 licht, dat de Koning der Belgen een ( \ oorstel van Duitachlavu] ontving. de on- ( zijdigheid en de onges'/hondenlieid van het grondgebied en de bezittingen van 1 België waarlW'rgeiid, na hei teekenon t van den vrede, indien Bolgie vrijea ! deortceht verleende aan de Duitsohe i iroepen, dcor het land, en dreigond an- 1 , derszijds, in geval van wcigeriiig België als yijand te behandelen. i Duitschland gaf twaâlt nren tijd aa.n België, om te antwoordeai. Wij denken îe wcien, dat België fcorlai geweigord heeft, deze onioochenbare schending der iractaten aan te nemein. De Engelsohe regeering is verplicht te protesîeeren bij Duitschland, en het te verzoeken for-meol aan de vxaag te vexzakcn dio hei aan do Bclgiscbo regeering richtie, en de verzekering te gevon, dat het de on-zijdighoid van België zal eerbiedigen. Wij hebben een onmiddellijk antwoord gev-raagd. Wij hebben heden rn&rgen van onzen gezant te Brussel, het Sjuitsahe anitwoord g.ekxegiem, op de weigering van België, het voorstel der eersto nota aan te nemen. Duitschland is beslist y.ijnen toovlucbt tôt de maeht rc nemen om. het Botgiseh grondgebied te deox-srekken. Wij hel^Jea ook een teiegraon van d-en Belgisehén minister van Bui-tanlandeche Zaken gckrogen, aankondl-gend dat het Beigtedi grondigeiijied (*o-echonden woïd. Latere teriobton betoonen dat Dult-eebo legerînachlen te Gemenieh, steeds door Beigië vooruitkoanen. Ifcden morgen ontviugcn wij ook eene officieele medodoeling verzekereede dat Duitschland, zelf in geval van gewa-pend conflict met België, het iuzieht niet heeft dat land in te p^lmcn. ( Hoonend gclaeh.) Do Duitsche verkia^ng zegt : dat 7,ij oprecht is, omdat Dnitschlaïul pleeWig belooîd heeft aan Holland geen grondgebied te verw'Srven, tem koste van dat laatste land. Do Duitsche mododesling verzokert, dat liet Duitsche loger blootgasteld was aan den aanval van het Franscbe leger do-or België heen, on dat het diensvelgeus voor Dniteehlaod eene kwostie van lever. o£ dood vas. Heer Asquith gaat voort : Ik ben thans verplicht en vanwego de Engelaehe regeering er bij te voegen, dat wij deze . mcdedeeling niet als voldoende kunnen be-schouwen. (Toejuichingen.) Wij hebben onze vraag van verledene week aan de Duitsche regeering herhaald, ons dej zelfde waarborg te willen geven als Frankrijk gaf betrckknlijlç do onzijdig-heid van het Belgisch grondgebied. (Tooj. Heer Asquith kondigt aan dat Engeland aan Frankrijk, tôt middernaebt tijd gaf,om dezelfdo bovestigiug te geven dat Frank-ri.ik gaf bêtrckkelijk de neutraliteit van Hei oorlossïelo In de provincie Luxemburg Er wordt nit Ncufehâteau geschrovon, dat, Dicsdag, om 6 ure 's morgens, de bo-uggen van Lavanx en Bas'.ogne op-geblazen worcien. De trehi van Arlon die om 6 u. 37 te Neufchâteau moest aarukoineii, is niet gesignaleerd. D« brug van Libramont wordt door soldaten bewaakt. Dangsheen do baan van Neufchâteau naar Dinant ligt allo gemeenschap gebroken. Hoe de Duitschers Dinsdag morgen Be/grë binnenvielen Een gevecht te Visé. De Duipscbe soldaten zijn België bin- nengevallon, om 8 u. 40 's morgens. Zij t jrukken op iin dri0-:coloimen voetvollc, voor- ] afgegaan van rogimenten ruiterij : uhla-nen en lanciers. Zij hebben de grens overgetrokkon te Geinmenieb, Henri-Chapelle en Dol'hain. De noordelijkste colonnen rukten op naar Visé, waar de Belgen Maandag al < de brug hadden doen springen. Do Maas < hindert de Duitschers in 't vooruitruk- ' kon, zoodat zij op den rechter oever : bleven ligigem. De linker oever is bezet door onze troepen, die den doortocht verdedigen en de Duitschars beletten eene brug over den stroom (e slaan. Het kwam daar verscheideno laalen tôt een levendig tref-fen tussében de Belgische en do Duât- | solie ruiterijon. Totnutoo Weef het voor- ■ deel aan omze jongens. De geesidrift der troepen is buitengewoon. ,De £orteii„van ile linker vesting on- ' dersteunen de ireti-e der troepen. Het 'Belgische leger heeft de ganschc grensstreek dvoen ontruinien. Er blijit geen stuk vee meer ter streke. Ai de levensvoorraad is meegenomen. Do Duitsche troepen moetén aldus de aankomst afwachten van hun eigen bevoorradings-trein. > Duitsche proc/amaties De Dijitsehors, bij liunne aankomst in de dorpen, verspreiden proclamaties aan de inwoners, zeggencle dat hun geen kwaad geschieden zal, zoo ze de troepen gemakkelijk doorlaten en niets ver-nietigen. Zoo, integendeel, de boeren zich tegen den opmarseh verzetien, wordt vorder in de proclamatie gezegd, zullert zij zonder gonade behandeld wor-den.Do Duitschers doen verraderlijk beroep op de bewoners en willen hun wijsmakèn dat het Pruisen is dat do Belgen gered heeft te Waterloo. Il Quftsoliers vragen ie overgave van lift LuiL weigert Dinsdag morgen bood zich een Dnitscli officier als parlementariër bij onze voor-posten aan. Hij werd geblinddoekt bij do militaire overheid geleid en vroeg de overgave van de vesting Luik. Fier werd hem geant-woord dat ons leger slcchts voor de overmacht wijken zou. De Duitsche onderbandelaar werd terug naar de vijahdelijke linie geleid. De Duitsche troepen rukken naar de Eorten van Luik op, maar -worden door onze troopen tegengehouden. De eerste gev-echten grepon Dinsdag namidda^ pïaats. De vesting Luik is bewonderens-woerdig gereed. 25.000 burgerlijke werk-lieden hebben dezer laxiste dagen het iegor aan do v erdedigingswerken gebol-pen.loi frslfen tîij Visé Het treffen te Visé viel Dinsdag rond den iniddag voor. Eene compagnie van het l2o linie, onder bovel van luitenaut Claude bewaakto de brug op det lin-koroever. Rond half twaaf, kon men, op eene nanzionlijke hoogte, een aeroplaan zien, komondo van Duitschland. De mnnnen van het 12e waren onmid-delliik to been. De vliegmaeliien ver-dween weldra. Plots zag men eene Duitsche ruiterij aan den rechtoroever versehijneii, eeni-ge honderden meter van do brug. Ze kwamen -waarschijnlijk van E'ouron-le-Comte.Onze soldaten steldon zich onmiddellijk in gevechtslinie en schoten op de rui- ters. De kanonnen van het fort vau Barchon hielpen mede. De Duitsche ruiters, verrast over di onthaal, troldien mettea-haast terug. Het kastee/ van heer Davignon Een telegram uit Luik, waarvan wij de wa^xhoid niet kunnen nagaan, luidt dat het kasteel van hoer Davignon, bi; Spa, door de Duitschers zou genomen zijn. Een Duitsche officier gekwest en krijgsgevangen genomen ten Duitsche v/ieger gedood Een gekwetste Duitsche officier, di« krijgsgevangen werd genomen, drukte zijno verbazing uit over den weerstand' welken de Duitschers in • België oatmoe' ten. Mon had hun t.o Borlijn verzekerd dat er niet de rainste weerstand in Bel-giô te vervvaohten was. Een Duitscb vlieger werd gedood.' Gekwetsten naar Brussel Er moeten talrijke gekwetsien op Wej zijn naar Brussel. De Duitschers 00 de Luxemburgsche-Be/gische grens In den nacht van Maandag op Dinsdag werd eene aanzienlijke Duitschè maeht op doze grens saamgetrokken, onder andere, het 10e korps uit Hanovcr, het -Ije uit Maagdcburg, het 3e de WaeV van Berlijn. Het effectief wordt op 2UC-duizend man geraamd. Die concentratie had waarschijnlijk tei\ doel ciie korpsen naar do grens van E>-zas over te brengen. HET PARLEMENT ioit bijeen Heden vergaderde, in buitengewone zït tijd, het Parlement. In plecbtigen optocht werd Z. M.de Ko ning naar het Paleis der Natie gebracht. om den buitengewonen zittijd open te ver-klaren.De Koning werd begeleid door het scha-dron der bereden burgerwacht van Brussel, met zijnen standaard. doch zonder muziek. Zijne Majesteit was vergezeld van twee ordonnanceofficieren, van den luiitenant-generaal, hoofd van zijn militair huis; van den luitenant-generaal. oppervevelbebbei van de burgerwachten der provincies Bra-bant en Antwerpen; meer andere officie-' ren, gchecht aan 's Konings dienst en der staf der burgerwacht. De Koning reed te peerd. De Koningin met de Prinsen zat in een staatsiekoets, welke vooraf werd gereden door een andere koets, waarin de grootmaarschallr van het Ilof zat. De koets der Koningin werd begeleid door den generaal-bevelhebber der Ba-us-solsche burgerwacht. In den omtrek van het Paleis en 't Park staat een onafzien'bare mendgte. D e Koningin komt eerst buiten, en wordt begroet met een gejuich waar geen gedacht van te geven is. Bij 't buitenkomen des Konings, grîjpt een nog geestdriftiger betooging plaat" Vaderlandsliovende kreten stijgen uit twintig duizend borsten. Door een dubbele haag burgerwa-chten rijdt de optocht naar het Paleis der Nantie, langs de Paleizenplaats, de Koning' straat en de Wetstraat. IN DE KÂIVIER Al de banl-:en der Kamor zijn bezet. fit, ontbreekt geen volksvertegenwoordiger, geen senator. Hertog d'Ursel, die als . vrijwilliger dienst heeft genomen, neemt plaats tusschen twee socialisten- 19e Jaartfang Î84 Oonderdag 8 Auyysîus !SI4 2 cenilemen de 4 bfadzi|d€»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes