Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1697 0
08 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5m6251gq1v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN MECHELEN cm &ia£J .» ^^i.t.^^..i:,lj■«» *^aa^n wjxixj# «v^ w -«^ cx.,f_*w w_. —j ' &a^ -a. L«-i.„^v-*^.v»-.*4» —w '»-*—■" m«.-a- — .■■>» «m.w .»-•—— - —— * ■ ■■ 4* hiadxijde pr kle.ine regel fr, 0, «I KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD V00R STAD EN ARRONDISSEMENT' L™s„CHMVraG^„„ ^"n" per'k'elno regli ^ 0 501 AJie bvioren, aauRondigingeo en xnededeelingen moetea gozonden worden &&n tist bure®! il 9 maandaq e.Ofl • S'rJ'T1 tSl -13, RAVENBERGSTRAAT. -Î 3 J^ÎS & Bc^ratsaisiianckt 3,00 a pan icSiri^h In np het bureei «an het feSad en op aile posSUarato?»en dsa landt DE FORTEN ROND LUIK HOUDEN STAND Luik en zijn Fortengordel AT* r '• ■ : f W: \ Is qri Lsik te doen S ai Men seint om 11 1/2 uur, Donderdag k voormiddag : s! Luik houdt immer stand. Er is tôt- yi uogtoe goen enkel gewapende Duit-scher binnen Luik. Een groep ruiters drong door, doch werd ontwapend. Bressaux heeft veel geleden. * De Duitschers die er in gelukt waren hinnen de omlieining te dringen van | het fort van Flc'ron, werden verdreven & door onze troepen. Men verwacht zich aan een nieuwen , aanval en aan de komst der Fransclien. De derde gemobUiseerde ieger- * , divisie sluit zich aan bij het veldieger. De maaschappen van de derde ge- ^ mobiliseerde legerdivisie, lia reeds te s, lang weerstand te hebben geboden.ziju ' op het veldleger teruggetrokken. De sterkte van Luik vervulde dus de jf «ending waar ze voor bestemd was. 0( îjuik buzit geene ver&tcrkte omlieining. ^ Er zijn Duitsche detacliementen bin- neagetroKken. v *** g< ' Men moet liet binnentrekken van U Duitsche detachementen in Luik niet w boschouwen als een soort nederlaag, Luik zell' is geen versteikte slad, in ni dezen zin, dat ze gecn versterkte om- di heining bezit en voor het grootste st gedeelte openligt. Ondanks hot vuur der forten die in ei 3e buurt van Luik liggen, dringen de Duitschers toch door, veel volk npof- tr (erende. . m Ons leger konde beproeven ze tegen h< te houden, insgelijks ten kosto van vele menschenlevens. Doch de krijgs- la overheid zoekt niet een gedeelte van vî ons leger te dien einde te slachtofferen; ze zal onze jongens beter kunnen be- re nuttigen. Daarom gaf ze hun bevel, opdat zij hun leven niet noodeloos jjj zouden blootstellen, zicli to vosgen bij het gros der troepen die me&r ach-teruit staan. Intusschen is er geen enkel fort in-genomen tôt nu toe ; deze gaan voort met den vijand te beschieten en zijnen . opmarscli to bemoeilijken.Vergeet niet di dat de forten der Maas geen andere bi ^ending hebben dan den vijand zoo- is lang mogelijk tegen te houden, totdat ons leger gemobiliseerd is en de andere mogendheden hulplroepen lag kunnen zenden. Die roi hebben do ver-sterkingon rond Luik schitterend ver--ot- vuld. lit- * 4 * u:s Daar de behandelingen rond Luik nauw verbonden zijn aan de werking van gansch het leger, betaamt het het ÎJ grootôte gelieim te houden over het-ven gRoa do èelS°", de Engelschen en do Franscheti doen. Anders zou men het welslagen van huune onderneming hinderen. Onze lezers zullen dus begrypen waarom geen uitleg verstrekt wordt en onze stilzwijgendheid goedkeuren. ieî * * * Donderdag avond, 9 ure, was aldus detoestand te Luik : °c~ Uit krijgsoogpunt jl'jft de toe-^..e stand normaal Het plan van den Staf ''^u wordt metliodisch uitgewerkt. , Na drij dagen lang drij Duitsche e legerkorpsen — het 7e het 10e en het as" 20% hetzij 120 duizend man — vastge-houden te hebben, heeft de 3e Belgi-im" sche divisio, op bevel vau heuren aan-voerder, zich in goede orde achleruit-getrokken ; de divisie is nog sterk ge-?an noeg om den slrijd te hervatten als ze liet wat uitgerust is. ag, Do soldaten zijn enkel vermoeid, , in niets meer. Vergeet^niet dat zij drij m- dagen aanhoudend hardnekkig geste streden hebben. De forten houden goed stand. Geen : in enkel heeft geleden. de Wat het gedrag der Duitschers bo-of- treftten opzichte der stad Luik, het moet in niets onderdoen voor hunne ;en houding te Visé, 'an De vijand z^ndt gedurig onderhande-çs- laars naar den militairen gouverneur ran vgn Luik. en; De Duitschers ondergaan voortdu-be- rend zware verliezen. r6l, 30S Os forten van Luik. en zh- Donderdag avond Geen snks! is gevailen ien Al de forten van Luik zijn ongesc'non-îiet den. Ze bieden weerstand en zullen ere bBiouden blijven al den tijd die noodig 00- is. De Duitsche invallers zijn gedurende drio dagen tegengehouden door de heldhalftige verdedigers van de versterkte stelling Luik. Die plaats, welke totnutoe door een sterk garnizoen ondersteund werd, be-last om de mobilisatio to dekken, zal te beginnon van heden, op eigen macht moeten staan. De forten van Luik kunnen zich afzonderlijk verdedigen, zonder steun van een cenlraal garnizoen. Het versterkte garnizoen dat zich zoo schitterend lieeft gedragen en on-verpoosd drje dagen in t vuur is go-weest, gaat het gros van ons leger ver-voegen om met do Franschen en de Engelschen don ovérsveldiger achteruit V te dringen. * Eene s!ou!e pogfng om gene-raal Léman îo dojdten mislukf, De Duitschers hebben gepeegd gene-raal Léman, militairen gouverneur van Luik. te dooden. De aanslag is mogelijk geweest i dank aan het buitengewoon getal Duitschers die nog te Luik overbleven. Het gebeurde zit als volgt ineen : Woensdag verliet de officier van den staf hunne lokalen, toen een groep Duilsche soldaten in knkiuniform hun tegc-moet kwam, ingesloten door een groep die maar gedurig riep : «« Leven de Engelschen ! » 't Was om den in-dat druk te verwekken dat de soldaten die de aldus omstuwd werden, vreamde sol-)on daten waren die ons ter hulp geko-er- men waren. er- Toen de groep dicht bij de officieren van den staf gekomen waren, merkten dezen met verbazing op dat krijgsvolk was in het nieuw unitorm van do j Duitsche mobilisatie. [)(ft De Belgische otiieieren stelden zich onmiddeilijk in verweer, terwijl de (j~ Duitschers sclioton. Zo trofî'en aldus commandant Marchand die gedood werd. Generaal Léman zolf bleef ongedeerd. Al do Duitsche soldaten bleven dood rdt ter plaats. on Men is overtuigd dat die Duitsche soldaten sinds eenigen tijd te Luik waron en hun stontmoedige slag goed jus bereid was t'accoord met handlangers dio in burger waren. °^- Koning Albert, oppsrbeveloebber v;n de vereenîgde BeigiscSie, Franseiie en Engeïsche levers in Beîgië. "1 " Men lioort het publiek wel eens vor-u_ wonderd vragen waar toch de Fran-(re~ scho en Engelsche soldaten die ons ter "ze hulp komen, blijven. De Fransche en Engelsche troepen ,i(] zijn in Belgiè waar zezijn moeten. Dat jrjj kunnen wij bevestigon, doch meer T'e, mogen wij niet loslaten. De vereenigde legers staan onder lnn het opperbovelhebberschap van Koning Albert, îi HeSdhaffig verzet rond Embourg lu- De s!rijd was vooral heftig ook bij het fort van Embourg. Do burgerwaclit vocht mede. De Duitschers naderden op zeker oogen-blik toi 300 meter. r)j| Op dit ongenblik trok eene compagnie het fort om en wist de Duitschers te verjagen. Een Duitsche kolonol die aan 'thoofd )n- van zijr.e manschappen glng werd ten gedood. dig Do Duitschers ledon daar zware verliezen. « nde De artillerie van het fort richtte het de vuur met eene verschrikkelyke juist- rer- heid. De Belgen deden liet kasteel van een Langres springen op het oogenblik dat be- do Duitschers het omringden, waar- zal van een groot aantal gedood werden. 03 burgerwacht schieî een eJjJî Ouiisch vliegtoestei neer S» dooden :ica De burgerwacht van Hombourg 011 " (Aubel) opendo het vuur op eeii 2°" Duitsch vliegtoestei dat naar benedeii stortto. Het bovatte zes Duitschers. n Vijf van lien werden gedood. De andere ruit wcrcj gekwetst en gevangen genomen. Een heidenstukje van onzen ie- koenen viiayer Nassau; ^ Woensdag morgen decd vliegor Mas BH seaux een tragische verkenniag. Een ooggetuigo geeft er volgend ver-alag over : Do vlieger stuurt rocht op Fleron. \ aï ne- u*' plein kunnen wij het • vliegiuig volgen. i'Iots een zwart punt ciiniei M as seaux, dat zich opent ala een \ on in de lucht zweeft. iest — Een sctiapnal, zcgt ons luitenant Lp-uit- 6r°6. De angst siaat oce om t hart. De \ zweeft voort, dan esn tweeds, een ilorut zwart punt. 't Is alaof Maseeaux vliegt aen boven een zwern roofvogele. oep £>© Duitschers beschieten den aeroplaan iun geducht. Doch Ma?eeaux sti.igt, stijgt. De een achi-a/ijn^B ontplaffcn 'altijd ia de Iticht, ven men kan de V'e tellen. • Mnssaux vliegt in <le ricliting van "Visé zweeft nu boven Verviers. De aeroptaan d'O is nog maar een zwart stip, waaronder =0l- al tijd maar projectielen ontploffen. ko- Een zucht van verlichting weit op uit aller borst. De vlieger keert terug. iSog tien nùnut n en hij landt. Massaux en lûiter.ant Daumoiy slngeu 'en uit, begroet door ceno grootsche, onver-ollv getelijke ovatie. Massaux wordt geluk ge-do wenscht, dech hij wendt zich lot Dau mery en zegt eenvoudig : "De Duilschprs ,jclj schieten wel hoel slccht." cle Hoe een veîdvtfachtor aan de Duitschers Jus ontsnapte P°4 't Is gel>e.urd te 1 lérqn. Het feit vie.l 'ee' voor om 10 ure 's moijgeus en het mag worden verietd en voollvorteld De vela-ood iv&chter was pej- velo naar het "Bureau" gereden, gelegen twee .iionietsT en half van Fléron. Hij was in uniform ... en d'roeg een browning. ulli Tweeiionderd meter voor het "bureau1, oed etond hij plots voor 4 Duitschers, die ;ers op hem sehoten. De veldwachter staiî tien arm in de lucht, en reed dan voort met de andere hand. îer De Duitschers tastten hem dan af, en , brachten hem naar Ayeneux. De dappe-il8, re veldwachter werd in tegenwoordig-heid gesteld van een luitenant der rui-3rS terij. Een honderdtal mannen omringden wel-dra de groep on stond midden in het dorp, juist tegonover den eigendom van den advokaat Delheid. an* De veldwachter werd opnieuw algetast ter en ond'ervraagd- Men nam hem zijn velo en zijn browning af, welke werden ver pen bourd voilclaafd, en in afwachting dat Izijn lot ging be3'ist worden, decd men hem nederzitten op den kant der baan. eei" onder de bewaking van 4 Fruisen, met de bajoimet op het geweer. der Intusschen ging het fort van Fléron ing voort met schieten. Plots oni.plo-fte een houwitser te midden der soldaten. Fer regen kogels viel neer op de mannen, en een vijftigtal werden ten gronde ge-slagen, de eenen gedood, . de anderen gekwetst. De gekwetste Duitschers werder gebreioht bij heer Delheid, en in de na-burige huizen. F»t| Een officier, wiens arm gebroken wa=. I zegde lachende : — Deze verv/onding is hot werk van een Belgisehen houwiiseï 1,:: van Duitsche fabricatie. Uood van eencn Duitschen vcoriiehtcr te Re Boncelles en" Eeme m-oedige daad door eon detr onzen mag aangestipt worden : ag- Eene patrouillo voetvolk kwam doo'i ers het bosch van La Veoquée, Woensdag morgen. Do kleine troep zou doorgaan, 0fd wanneer zij eenalclaps een Duitschen „r j ruiter zagen de vlucht nemen. Onze 1 mann«n aehtervolgdon hero, maar verlo-ren den krijger uit hot ziclit. De ser-are géant gaf het zoo liebt niet op, en vorwijdeçrde zich tajnolijk wijd van zijne hot kameraden. Eensklaps kwam een kogeJ ist- langs zijne kaak gevlogen, uit een hoop heestens. Hij liep naar de twijgen eu k,ail zag een ubloan, dio poogde weg te ko i . inen. De sergeant loste drie sehoten op ' hem. De andore viel stervend neer. ar" "Zeg mij welke inlichtiagôn gij oip a 011. hebt", zegdo de sorgeant hem. De andere antwoordde : " Ik geef mij over, maar mijn bart blijft Duitsch". ■Hij stierf korts daarop in het fort ser van Boncelle. Op zijne berst vond men eeji verslag, ceno omstandige 'bef.clirij-ving gevend van de positie rond Bon-urg celles. den ^'®ron- " ^en sP'lt'9 2rs. doch (nvcrmijdeliik geva! et ® Eene dame, dio met haar huisgezin naar en. Luik wilde vluchten.werd onderwege door eenen schildwacht tegengehouden. Niet antwoordende op den " Wie daar "• aux ®'es schitdwachts, lfgde deze aan en veldo , de dame neer. Jas- De Duitschen lijden lioniicr Eeno kar der C'ooperalieve BalckerïJ ^ au van st Hadetin, komt te Fleron aan. Zij is door de gevechtslinio geraakt en zit 1"?r tusschen do Duitschers. n m £)i<. voerder vertelt dat bij 's morgens . uit Beyno-Hensay vertrok met eene la-ding brood ; hij kwam aan de Duitsche linie te St Hadelin. De Dnitschers hiel- I den boia aan en vroegen of hij brood • j had.Op zijn bevestigend antwoord vroe- ° gon de Duitschers 400 breoden die zo in aan gouden en zilveren Duitsche munt betaal- De don- cjjt De voeder beeft gesneuvelde DnK- ' Bchers langs dea weg gevonden. jg^ Te Ayeneux zag hij ook do rompen aan' van versehillige paaidon liggen. Voor 1(]er do kork lag het lijk van een Duitschen soldant op don grond. uit Do Duitschers bekenden aan een lid Nog van het Itoode Kruis dat zij ?eor \o'.e gekwetsien b ad den tijdens de gesebuts- geu ei>gagementen. vor- Moi zegt dat twoo Duitsche geaeraalfl ge- gedood werden. ,'prs Dood van commandant Camiiie de ?«lenlen de Horna Do dag van Woensdag is door eene droevige gebourtenis gekemnerkt. . , Do commandant do Menten de Horne, %1(îl aan het hoofd van zijn schndron lin-pj1" ciers, decd eene verkenning tussebrn " Plainevaux en Esneux. Plotseling bevond c\nr zieh iu togenwoordigheid yan Du'it-3 sebo ruiterij, ongeveer 500 uhlanen met mitrailtouzen. aur De lanciers, met hun commandant aan het hoo[d, mnakten front voar den vij nd. ta^ Een ec-hto kogelregen kwam op lien ne:r. 3or( De commandant viel doodclijk gekwetst neer. Een dertigtal der onzen werden aan eu zijne zijden getrof'ea. jpc- Het overige van het geduede escadron jig. trok zich terug in de riehting van Bon-rui- celles om versterking te halen. De uhlanen volgden hen niet en trokken svel- terug op Esneux.. het De dood van kapitein de Menten op het van void van eer zal te Luik eene levendige en diepe ontroering verwekken. reuî Gevech'en aan ds grens. — De àat Duitsche ! a haren U€ïl lail* Do Russen zijn over eea groot u>el gebied van de grens n-.et de Djiit- schers in bolslng gekoœen. 'ren De 'Dtiitt-obefrs trokken oti dm tff-siand van een dagmarsch af,en sia-len| ken de dorpen in bramd. II Frankrijk ter'hulp van Bel«ië den Uit Brussel seint "Havcs-3?eutcr" na" dat van 4 op 5 dezer bot -Framsche ra-, gouvernement al de noodige maatre-; is gelen genomen heeît om samen te iser werken "voor de verdediging van Beîgië.r te Duitschlanu zerdi een ultimatum aan Italie Londen, C Aug. — De diRbladesQ ^°'T kondigen een bericht uit Parij s alj, _fe zeggende dat Duitschla-nd een uitima, l'jp)j tum aan Italie heeft gezosiden, ver. nzo klarende dat, zoo Italie, Duitsohland rio- en Oostenrijk niet stount, het te peu ïer- de tweie laatslooi oorilog zal te voô-en ren hebben. ijne . t Î9e Jaargasig Kr 186 Zaterdag 8 Augustus 1914 2 centiemen de 4 bladzijden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes