Gazette van Gent

2092 0
05 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Februari. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2rx1d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247e JAAR. — N* 30, — B 5 OENTIEMEN DONDERDAQ, 6 FEBRUARI 1914 GAZETTE VAN GENT I^SCHRIJVTlVn!iiPRT.I£l r *^ m», jsu, « ut wsr aiftij) f» • VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : |(ii jnar fr. !2»00 Ean jaar ..... fr. 15-00 jnaunden 6=50 6 maandoB » 7«75 ■maanaen » 3-50 3 maanàen. . . . , » 4*09 Voor Holïand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landcn : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN«COURANTJ, MSTUUB E3M BEBACTI1 VEL1STRAAT, 69, GENT Be burcèlen zyjn open van 7 ura 's morgends tôt 5 ure 's CtvO'âiïs, TELEFOOU nr 710 De inschryvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. IBUITENLAND. — NEDERLAND. ■De kouingin^moeder en de draadlooze |atic te Scheveningen. — De koningin- Êtfer bracht giste-ren een bezoek a-an post van draadlooze telegrafie te [ijneveningen. H. M. toonde groote be-Bste-lling en wenschte voorai ingelicht Bvorden. omtrent .hetgeen aan die statie Blaan wordt, en omtrent de wijze, Buop er wordt gewerkt, bijzonder ook ■gérai, dat schepen op zcc in iiood ver- FRANKRIJK. isdirikkeliika hrnpriprmnnrri Iegebroeders Iiippolyte en André Fo-hadklen dinsdag te Parijs een aan t.al <ei-gexi bezocht, toen zij *s avonds in huis van Iiippolyte, in de rue Dar-1, aanfcwamen. Daar ontatond er tus-n beide broeders een hevige twist, iveJdira op een gevecht uitdraaide. ;kbps foaakte Iiippolyte een geweer (ten muur al en schoot zijn broeder kogel door het hart. De moordenaar don in het policiefoure îl vertellen, zijn broedier zelf.moord gepleegd had. w raarheid werd eehter zonder moeite Bklekt en de dader aangehouden. I — Iutomobiehbarcdieten en policiehond. In de wijk van Clignancourt (Parijs;, d er zich, giste-ren nacht eene zaaik van onwhi'eMiandieten voor. ond 3 ure gisteren morgend, stond een i auto, waïairin twe© mannen en eene uw gezeten waren, op den hoek van. boulevard O.rnano en der rue do mancourt. Beide mannen waren aan Ht red'eitwisten. Plots stapten zij uit het Hpuig. De eene trok een mes, d© andere Hii revolver. Deze laa.tste loste twee re-Berschoten op zijn tegen st an der. B]> het geirucht dter losbrand'ing'en, Bvnen agenten toetgesneld ; de man j Ht den revolver sehaot viiermlafal in * ■pue richtinig, zonder ze te trel'fen, g«- . Beti der aigenten zond dan zijn hond Biince" tegen den booi&wiçht op. Het Br beefc den schurk in het bè-en en al-B Konden de agenten hem aanhoud^en. Bpiddelenvdjil was de auto met den ■erden raan en de> vrouw verdwene-n. ■De aaagehjoaidene is een gevaarlijk ou;cT-Bende der policie, René Levilain, pa»s ■fjaar oud. ■De Tnrksche samenzwerinjî. — De Pa-■zer onderzoeksrechter Drioux heeft de ■Moopige invrijheidstelling ondertee-■nd van> Tskande-r bey, maar generaal ■jerif Pacha, burgerlijke partij in het ge-■g, heeft er zieh tegen verzet. De ka-per van inbeschuldigingstelling zal zieh ■* »et de zaak bezig te houden heb- H. ENGELAND I" De ondergang van de Hera Heldenmoed bij de bemanning. » den nacht is ten gevolge van een igen storm het viermast-zeilschip era", uit Hamburg, in de nabijheid ■n Falmouth gezonfcen. Daar nien aan ■(|id door dien hevigen, regen den St-Bftonyi-nnirtoren niet kon ziem, voer B schlp hier voorbij en liep drie kilo-P|tï!'s ve.rder in de nabijheid van het Bp Portscatho op de Puâl-rotsen. Dade-B liep het schip vol water en helde naar Bc zijde over. De reddingsboot, waartn reeds een-en-twintig mail ha lden plaats genesnen, slo.p«g door eene plotselingte weeding vain het schip om, en de kapi-tein verdronlv met vijftien man. Den eer-sten en tw-eedfen officier en drie man ge-lukten liet nog het wrak ws-er te berei-ken, waarop zich noig drie anderen be-vandeaa. Het water kw-a.m steeds hooger &a fnen moeat in het want vluchten. De eerste officier bond zich aan den mast vatst en gaf op eene kleirie Suit signalen, om de aandachfc op het wrak t,e vestigen. Toen hat water hem bereikt had, en hij zich niet kon losiaten, gaf hij het fluitje aan een ander over en vefdrcœk. Nog twee anderen werden door de golven me-deges'leept en na zes uren wachtc,n war-den de orerigen gered door de reddings-boot udt Falmiowth. De ''Hera" kwam uifc Aaitorika met een lading eaipeter en wa« op weg naar Ham-burg. De waarde van het Balpeter, dat aan boord waB, bedroeg ongîreer 600,000 mark. I)e stemrechtvrouwen aan het yrerk. — Woesisdag hebben s tel n rechtrr ojwen het ka.steel van Churchill, nabij Crieff, (SchotSand), in bnand gestoken. Het kasteeil bevatt© schilderijen en tneubelen viam groote. waarde. Ooik in het Houe© of .Ross, eeû onbe-woond1 huis in betzelfde district, brai giste-ren morgend brand uit. De branden worclen loegeïchreveo aan de stemir&chtvrounren. Eene rede van minister Grey. — Minîs ter Grey bracht in eene rede, die 'hij te Manchester hield, de uitbreiding van de oorlogstoerustingen ter sprake en zegde daarbij : "De marinebegrooting, die de volgende week zal worden iogediend, zal zoodanig zijn ing-ericht, dat de belan.gen van hie<b la.nd behoorlijk worden be-sche.rmd, maar zij zaî gieenszins tesi s.teun dienen voor een aanvaltende staatkunde. " Ver der verkl'aarde hij, dat de vermin-clfring der kosten in het ©ene Iand ge;en»-zins beboeft, te leiden tôt rermindeiring in het andere. Zulk een© vermindering zo>n inte gendeel wel een s een aanpriikECe-lend© uitwerkinig k un non hefeben. Teegeiaten. — Voor den irt •vi'ikingsraad te Londen verscheen een 30jarig Neder-landsch haarkappersbedieïide^ die slechts fr. 7,50 aan g©ld rijk wias. Hij zeigd'e dut hii.i zich verhuurd had bij ee-n barbier te Laimbeth, eene Londensche gemeent©. Maar als die u eens niet nam, vroeg de voorzitter, wat zoudt gij dan doen 1 Te-rug gaa.n naar Holiandi, was heit ant-woordl ; ik heb een teruigkaart en. neemt hij mij aan, dan zal ik zian mijne kaart te ve.rkoopen. Een getnigie van den raad wa» bij den barbier in La.mibeth geweest ; die zegde dat hij zijn bedienden uit Holland liât koraen, omda-t de Engelischen te veel dronlren. De raad liet den Hollander toe. Afgesloten. — Sind's den 29 januari zijn viej- kreeftenvisachers op een klein eiland in de nabijheid van de DonegaJfcust af-gezonderd. Toen zij het vasteland verlie-ten, namen ziij slechts voor vi,jf dagen levensvoorraad mede en die zal nu wel uit.geput zijn. Aile pogingen om h en te bereiken, zijn mislukt dtoor het slechte wad!er en de booge zee. Bij de derde po-ging gelukte liet een gesloten vat met mondvoorraadl door de branding been over een afstand v<m bijna eene mijl op het eiland terecht te doen komen. De vi&schers ledigden het vat, dat toen teraggehaald werd door de reddings.boot. Het beva-tte eene flesch met het bericht : " H©t gaat ons goed, maar wij kunnen het eiland niet verlaten. Kom terug Deze mededeeling is een» groote go-ruststelling. Wederom e/uJden pogingen worden gedazm cm hen te bave lien. DUlTSCHLAIMDi Een geldomhaler vermoord De geldomhaler Helferich, in dienst eener fabriek van 3cheikundige voort-brengselen te Bilbrich-aan-den-Ri,jn, kwam van de bank terug toen hij door dlrie gemaiskerde schurken aangevallen en met revolversehoten gedood werd. De moordenaars doorzochten snel de zakken van het slaclitoffer, daar ze b&-merkt hadden dat de geldtesch ledig was. Doch zij vonden niets: de geldomhaler had enkele oogenblikken vroeger, 'fc geld dat hij in zijne tesch had! aan den kassier der nijverheidsinstelling, waa,r hij in be-trekking waa, overhandigd. ■ Auto door een treïn aangereden Een auto, van Dresden afkomend, liep door de afsluiting van den spoorwegover-gung van RadeJberm, in Saksen, De auto wierd dbor een aneitrein gevat en ve.r-splinterd De geleider, zekere Horwarth, zwa'ar gievondi, bezweek tort daarna> De fortuia van Willem H. De fortuin van den keizer van Duitsehland wordlt o:p 394 mjiJlioen maj(k geschat. Doch deee fortuin brengt maar 24 mil'lioen mark op. De keizer zal alzoo als oorlogsbeJasting 4 mâllioen mark te betalen hebben. Na den keizer is de groofcbertog vam Mecklembu-rg-Strelitz de rijkste man van Duitsehland'. Dan rolgit mevr. Bertha Krupp, die tweemaal de belasting moet betalen : als rentenierster en als fabriek» eigenarea. Zij zal alzoo eene som van 8 milioen mark mogen geven. De prina von Donnersmark zal het ook niet onder den prijia hebben. Hij is ms-ge.lijifcs voor 4 millioen mark belast. Door een anto aangereden. — Oistesren werden twea leden van den Rijksdag, ver-tegenwoordigers van het Centrum, de heeren Hebel en Pûtz, op de kruising lan de Blùeheistrasse en de Mittelwald-6trasse, te Berlijn, door een auto aangereden. Beiden werden zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Qruweiï^e moerd. — Te Hannoveff heeft men het lijJs van een 5jarig meisje gevonden. Het onderzioek heeft aan het licht gebraeht, dat het kind vermooird en diaarna de lever, volgens aile regel en van de kunet, bij haar weiggenomen is. De moord moet dus, zoo meent men, d» daad va,n een kranizinnige zijn, of uit bijge-loo-f gcpleegd zâjn, om den lever voor ge-neeskundige doeleinden te gebruiken. De Duitsche marinebegrooting. — Bij de behandeding van de marinebegrootmg in de beigrootingseo-mimissie uit den Rijlks-d'.oig, werd ook de verhouding tôt Enge-land en de kwestie der Inchtvloot belian-deld. De minister van buitenlandsche zaïken, von Jagow, Verklaarde: diat de betrekkingen tôt EngeUand als zeer goed fcu.nn.en worden aangegeven, en dat de bewijzeû van toenadering toenemen. De betreklkingen tnsschen de beide kabinet-ten zijn vertrouwelij'k. In de begirootingscommissie zegde van Jago-w nog, dat de betrekkingen tussehen Duitsehland en Engeland zich gelnycîg ontwikkelen in de richting van ontspan-ning en toenadering. De grondtoon van de openbare meening is dezeifde als ver-leden jaa.r. De gebeiM-flenifisen van de laatste tij-' den, de oorlogen op den Balkan, en do onderhaadelingen te Londîn hebben hdertoe veel bijgedragen. In Elngeiand kan men zich overtuigen dât van de zijde van Duitsehland geen aanvallendle politiek werd gevoerd. Onderliandelingen worden gevoerd om de tegenstellingen va.n belangen op eco-nomi&ch en koloniaaJ-politiek terrein te vooikomen. Men mag vei-wachten dat d© uit-slagen dier onderhandelingen in beide 1 an den met berrediging zxtll';n worden opgenomen. De minrâter ran marine ron Tirpîtz, wees erop, diat de door Engeland aan-geigeven verhouding 10 : ]0 ook tfoan-s nog aannetmelijk is ; daarentegen is het denk-beeld om. een jaar den aanbouw te star-ken, niet verwezenlijkt. Eigenlijke voor-s tell en zijn daarover niet gedaan ; waren zij gedaan, dto zouden zij zeicer weliwil-lend zijn onderzocht. Voorta gai1 von Tirpitz inli.chtingen over de toeneming der marinebegrootin-gen bij de versehillend© mogen dheden in de jongste vijf jaren, waarbij bleek dat dis «.terkste toeneming bij buitenlancL-sche mogendhfdeij vast te atellen viel. ITALIE Het burgerlijk hawelijk, Al de Ita-'lîaanœlie idaigbladen bespreken. iiet ter Kaoner neergelegd wetsontw?rp, waarbij bepa-ald wordt, dat het burgeriijk huwe-lijk het geestelijk moet voorafgaan. Men voorziet dat woeilige debatten over dit ontwerp zullen plaats hebben. Het draina van San Remo. — Longfield die tijdens een autorit te &an Remo den kooproan uit Leipzig, Sigall, heeft dood-geschoten, bldjkt geen Amerikaan te zijn en niet Longfield, doch Albert Woliff te heieten. Hij is te Tbann, in Beieren, ge-boren en beeft, ondanks zijn jeugdigen leeiftijd Van. 20 jaar, al heel wat misdaden op zijn getweten. Hij m^oet den rnoord be-kend hebben ; diefstail is zijn drijfveeir geweest. Hij beeft Kijn slachtoffer 1(5,000 mttrk ontroofd. GRIEKENLAIMD. De kroonprins van Grlekenland. <— 0 jrferen is de kroonprins van Grieken-laiid te Bncharest aangekomen. Hij werd in do statie ontvangen door den llumeen-schen kroonprins, de ministers en den Griekschen créant. Da Gri&ksche prina is do gast van den koning en verblijft in het koninkiijfe paleis. RUIVIENIE. Verklarin|Sen van konieg Karel. ^ De koning van Rumenie heeft, dinsdag, aan een Russisch dagbladschriiver, te Bncharest, vejrklaard, dat hij een oorlog tus-schen Turkije en eene andere natie, on-waarscliijnlijk oordeelt, daar Turkije hot bijzonderste mist: geld. Daarbij Turkije heeft de handen te vol in Klein-Azie om zich in Europa in een avontuur te wagen dat het ginder maehteloos zou rnaken, Moest er, tegen aile verwachting, oorlog uitbreken tusschen Turkije en Grieken-land dan zou de Blag ter zee plaats hebben. En voor het oogenblik is een zeeslag niet mogelijk daar de oorlogschepen, door Turkije in Engeland besteld, eerst in october of november kunnen geleverd worden. Griekenland paalt nergens aan Turkije, voor een oorlog te lande zon Turkije van Bulgarie, Servie of Rumenie de toelat.Lng moeten bekomen zi,jne troepe-n over hun grondgebied te laten komen, en aan. zulke toelating valt er, voor het oogenblik al-thans, niet te denken. HET VERTREK VAN DEN ZES-DAGENKOERS, TE BRUSSEL. Men ziet, van links naar rechts : Poulain, Miquel (rechtstaande), Lapize, Gomès en Sto!. — Van Houwaert, in kamerrok, geeit het sein om te vertrekken. ALBANIE Prins von Wied. — Kapitedn Trotha, hofmaarschalk bij den. toekomenden koning van Albanie, bevond zich dinsdag te Berlijn in de bureelen van do Oostenrijk-sche Spoorwegmaatschappij. Hij heeft er tien kaartjes genomen om per trein naar Triest te reizen en vandaar per schip naar de stad Durazzo. Prins von Wied zal dus eerlang vertrekken, want men heeft reeds naar Triest getelegrafeerd om op een reizigersboot het noodige getal ka-bienen voor te behouden. Bekrachtigd. <— De internationale commisse ran toezicht, als hoogste bestnur optredende, bevestigd© het vonnis van den krijgsraad in het procès wegens hoog-verraad tegen Bekir-bey, en zijne lotge-nooten.Doch ten gevolge van de omistandig1-heidt, dat de nieuwe souverein, tôt wien Bekir-bey een verzoei om genade zou kunnen richten, nog niet in Albanie is aa/ngekcœaen, werd de uitvooring van het doodvonnis roorloopig uitgesteld. RUSLAMD. it — i _ c± De heer Venizelos te St»Petersburg. — De czaar heeft aan den Griekschen mi-nister-voorzitte-r Venizelo.s de Alexandar Newsfcy-orde verleend. Venizelos heeft een langdiirig onder-Ijoud gehad met den S-ervischen minister-voorzitter Pachitch. Daarin bleek d© eenstem.migbeid der GTietoeche en der Servisohe regeering, over de vraagstukken die beide la-nden bijzonder belang inboezemen. De Russiische diplomatie is vast bealo-ten den vredle op den Bal.kan. niet te laten verstoren. De kwestiën over Albanie en de edianden moeten worden geregeld volgens de besliisoing der Londensche ge-zantenconferencie.De Finsche Landdag. — De oud-sena-tor Stolberg, gematigd jong-Fin, is tôt voorzitter van den Landdag gekozen ; tôt ondervoorzitter, d© soeiaal-democraat Tokoi, ond-Fin. Het Russisch leger. — In een dagorder aan het leger wordt gewezen op de jong ste handelingen van enkele officieren, dis toonden dat er bij dezen gebrek aan mo-reele ontwikkeling en bij hunne bevel hebbers en oudero kameraden gebrek aan zorgvuldig toezicht op te merken was. De Czaar, die aan deze zaak groote aandacht schonk, heeft den minister van oorlog bevolen de strengste maatregeleri te nemen om zulke gebeurtenissen te voor komen.De minister heeft daarop de aandacht der troepenbevedhebbers gevestigd op de gebreken in de militaire opvoediûp der officieren en op de gebrekkige uit-voering van hunne bevel en, bij de betrok ken troepenafdeelingen, en op een wijze die den indruk maakte, dat de bevelheb-ber niet voor zijn taa-k berekend was. TURKIJE. Betalen. — De vreemde gezanten hebben, gisteren, de Turksche regeering ver-zocht aan het ministerie van Buitenland-sche zaken bevel te geven de vreemde le-veranciers te betalen en de vreemdelin-gen schadeloos te stellen die, tijdens den laatsten oorlog, paarden, rijtuigen en koopwaren, die opgeëischt waren, aan de Turksche krijgoverheid afgestjaaa hebben,AFR3KA. Verbanning? — Munnik, een lid ran dein Senaat uit Transvaal, zal den 15 dezer voorsteùQein, de sjanwezigheid van een groot aantal Indiërs in de Unie verderf-lijfc voor Zuid-Afrika's beate belamgesn te noemen en de regeering te verzoeken, het kwaad spoedig te verhelpen. Verbanning is het blijfcbaar bedoelde middel. De gezinnen van de banneîingen. Do regeering van de Zuid-Afrikaansch© Unia heeft aan de gezinnen van de gebannen werkliedenleiders laten weten dat zij, op hun verlangen, met hunne kinderen, hunne eehtgenooten zuilen kunnen ver-voeigen. De rois zal door de regeering ba» taaïd worden. B Feuilleton der Gazette van Gent. Voor hare Moeder —.—— raakte mevrouw Abigail gelieel in TOIT. B Zij zijn nooifc meer voor hem ge-B(st dan een studie. Hij heeft nimmer B' Kohad, zich veel met haasr te be-Hij is geen vrouwenliefhebber. B° nu en dan, als hij er toevallig eeno |.0|tinoet(e die hem geschikt voorkwam, B model voor een figuur die hij in het B'd had, hield hij zich wel eens een BHe met haar (bezig. Dat heeft hij mij B1 verteld. Ziet gij, ik ben zoo een Btie zijn vriendin, hij begint vertrou-B11 ia mij te stellen — en daar ben ik B^ch op. O, ik ken hem beter, dan hij B'h. Ik weet, dajfc hij niet zoo koel en Kfv,,rséhillig jS) nis hij zich som s voor-s«°rt — ik weej. jleti m jiet hoogste B"1; waard — alleen heeft hij nog B't het hart gevonden, dat begrip, ■"'•'erloochening en vuur genoeg heeft, B^ich voor hem op te offex'en. ■F11 zij drukte Veronika de hand.Waar-B'mlijk, -/onder te begrijpen, dat zij •jirdoor de bekentenis aflegde : ik — ik ■ dat hart — ik ! mocht hij het toch Bsrijpen! En Veronika gevoelde, dat B1'' 'J°ndgenootschap werd gevraagd. B0, Saarne wilde zij haar hulp verlee-Bn zou tegelijk aangenaam we- f® ziin mit hebben ! ■H 0mhelsde mevrouw Abigail, die ■lnT"iets vreemds vond. ■ai i veel van menschen met een ■ m hart! zegde zij. Wij moeten vrien-«nnen worden. O. zeker. Op dit oogenblik werd er gebeld, — Dat is hij ! Hij wilde u heden na-namiddag bezoeken. Gij ontvangt hem toch 1 Nu begreep Veronika ailes ^ of zij hadden samen afgesproken, elkander hier te ontmoeten, of de verliefde vrouw had geen weerstand kunnen bieden aan de verzoeking, hier te komen, in de hoop, hem. te ontmoeten. — Natuurlijk. — Ik verheug mij zelfs op zijn komst. Het was eehter doctor Carlos Haimer niet. Fanny kwam binnen en zegde, dat er iemand was, die beweerde, besteld te zijn. — Ik heb niemand besteld. Wie is het dan ? — Mijnheer Merkel — of iets dat erop lijkt — — Een Jieer of een man 1 vroeg mevrouw Abigail zakelijk. — Nu, meende Fanny aarzelend, meer een nialci — ofschoon —• hij ziet er heel knap uit — het komt mij voor — de naam — ik weet het niet op het oogenblik. — Maar hij houdt vol, dat hij besteld is. Veronika wist niet recht, wat zij zou doen. Haar nieuwe vriendin, vreesach-tig in clken toestand en tegenover ieder-een, fluisterde : •-— Wiees vo(orziichtig — .misschien is het een bedelaar — zulke menschen worden dikwijls brutaal — als zij weten, dat dames alleen — — Och kom, ik ben niet bang, zegde Veronika. Zij stond on om zelf te hooren, wat de man te zeggen had. Dit kwam haar het verstandigste voor. Fanny liep haar na. De knmerdenr bleef hnlf open staan ; mevrouw Abigail vertoonde zich op den drempel, want zij vond wel goed, dat .de man zou zien, dat er nog meer menschen in huis waren. Een stevig gebouwd man van. gemid-del/de grootte, met donker, gefriseerd haar, opgestreken knevel en zeer scher-ps, donkere oogen stond daar en hield zijn hoed met iwee handen tegen zijn hjhrt Igedmkt. Hij droeg een donker-folauw pak, en Op een das van opzichti-i ge kleur had hij een hoefijzer van gra-naten. In een danslokaal zou hij allicht ; een schoone man gevonden worden. — Wat verlangt gij? vroeg Veronika kortaf. — Mijnheer Wigand heeft mij hier be. Steld. Hij wil mij spreken. —Dat moet een misverstand zijn. Om dezen tijd is mijn man op zijn. bureel Daar moet ge heengaan. —- Daar heb ik geen tijd voor, zegde de mein grof. Ik was hier juist in de buurt, en dat ik kom, is niets dan een ' beleefdheid van mijn kant. Ik ben hier besteld. En als mijnheer Wigand niet thuis is, dan is het mij ook goed, en is de zaak afgedaan. -— Ik zal het mijn man zeggen. Waar-over moest hij u spreken, en hoa heet gij ? Mevrouw Abigail bewonderde Veroni-ka's koelbloedigheid. Zij beefde voor i dien kerel. Als hij zich onder dit voor-wendael had ingedrongeh, had zij reeds gedacht vermoord te zullen worden. — Ik heet .Aifred Merkel. Dan weet i mijnheer Wigand het wel — — en zeg . hem maar, dat ik niet .weet, wat hij van mij wil — hij heeft niets met mij te rnaken. Jawel — Met de linkerhand liet hij den rand van zijn hoed los, en met de rechter- hand maakte hij een beweging, die misschien een groet moest beteekenen. Maar op dit oogenblik werd er op-; nieuw gebeld — dat zou zeker Haimer wezen. AJbigail herkenda zijn sil- houet reeds op het gîas vain do portaal-deur, Zij kon zich bijna niet inhouden — het liefst waa zij er heen gevlogen, om de deur te openen. Zij versoheen nu geheel in het portaal, zoodat Haimer, toen Fanny hem binneliet, een heel ge-zelschap voor zich had. De gazette man. met het knappé, ver-standige gelaat stond verbaasd. Er scheen hem iets door het hoofd te gaan t— op de dames lette hij niet eens. — Wat moet gjj hier hebben? vroeg hij ; scherp. Ik ben hier besteld. Maar nu is mijnheer Wigand niet thuis. — — Hij heeft u op zijn bureel besteld. , Hebt gij dat soms niet begrepen ? — Hier heeft hij mij besteld. Ik kan niet naar zijn bureel loopen. Ik weet ook niet, wat hij wil — wie wat van mij wil, kan mij opzoeken. Ik weet nergens van. Goeden dag. Haimer hield hem in het Oog, totdat hij met een mengeling van brutaliteit en schuwheid da deur aehter zich dicht trok. En toen verscheen er opeens een zon-nige, vriendelijke glimlach op zijn gelait. —Mevrouw, zegde hij, daar moet ik hier opeens in zulk een toestand komen binnenvallen... Hij kuste Veronika de hand. Ik maak mij een half uurtje vrij — als een egoïst, die ik ben, denk ik : dan get ik bij Wigand's vrouw een kopje thee vragen —• want waar maakt men beter en gezelliger kennis, dan aan de theeta-fel ? — En daar vind ik zoo een verdaeh-te kerel, die het der dames lastig maakt. Hij hing hoed en overjas op. Veronika. had het gehoord : hij dacht een theetafel bii haar te vinden. Hoe ver-velend, dat zij daar niet voor gezorgd had Maar Fanny — Fanny kon en ■niist ailes. —f Fanny, breng ons thee, zegde zij eenvoudig. Intusschen had ook Abigail haeir hand-ku3 ontvangen. Zij straalde. Haar wan-gen schenen voiler geworden —• haar be-wegingen waren meisjesachtiger. Nu wilden de dames weten^ wat dat voor een kerel geweest was. Haimer zat in een van de groote fauteuils bij de ta-fel. dio d'oor een kristallen beker met halfverwelkte bloemen en troebel water ontsierd werd. Hij wierp een snellen blik door het schoon gemeubeld vertrek, kreeg een onbestemd gevoel, dat er iets ontbrak, en keek beurtelings beide dames met voile aandacht aan. —Dat. was Alfred Merkel, de verloof-de van Mila Klinfc. —- Ja, dat meisje, dat reeds zes-en-een-half jaar in het tuchthuis zit voor den moord, dieu zij, naar haar zeggen, be-gaan heeft. Wigand en zijn vader en ik, nog meer menschen zouden er eehter een eed op willen doen, dat di© kerel den moord beging. Het meisje hangt hem aan met een fanatisme... — Och, viel Abigail hem vol geestdirift in de rede, zoo moet de liefde zijn —• sterk als de dood — no# sterker — een misdaad op zich nemen, om den geliefde te redden ! Heerlijk ! Haar goestdrift deed op Haimer's schoon voorhoofd een rimpeltje verschij-taeni.— Wat heeft Wigand daarmee... 1 O ja, nu weet ik het al : Wigand wilde hem eens vragen, hoe hét met datt spaarbank-boekje van MiLa Klint staat. Haimer knikte bevestigend. --En gij kunt er izeker van zijn, hjrj heeft beat begrepen, dat hij op het bureel moest komen. Heelemaàl wegblijven durfde hij niet. Daarom kwaan hij hiar-heen, waar hij zeker was, Wigand niet te zullen ontmoeten. — Heb ik het niet gevoeld, dat hij een kerel was, oai bang voor te zijn? rie>p Abigail. Haar zenuwen, vertelde zij, waren ge-voelig voor elken indruk. Het was haast onibegrijpe.lijk. In menig opzicht lastig. En bijna griezelig — een mensch was een raadsel voor zich zelf. En toch ook weec een wonderbare gave. Elke goede, teedere gedachte, eoo b* sloot z;j, die een ander voor mij heeft, gevoel ik als warmte, die voelbaar van htem op mij overgaat. En omgekeerd doet al wat koud en critisch is mij pijn. Op eens zweeg zij. Misschien had zij door zulk een gehemizinnige overdracht van gedachten gevoeld, dat de aangebe-den man niet veel smaak had voor deze zelfbetrachting. De thee kwam nog maar niet. Veronika trok zich er niet veel van aan. Zij zegde, dat zij eens zou gaan kijken, wat Fanny uitvoerde. Misschien. zijn die twee wel gaarne een oogenblik alleen, dacht zij. Ofschoon zij als vrouw reeds nu de vaste overtuiging had dat Haimer de hem aangeboden liefde slechts in ge-'"inge mate beantwoordde. Dat deed leed. Zij vond Abigail betooverend. In de keuken geen Fanny. Het water stond te koken op het gastoestel. Op een bladje stonden de theekoppen met al wat er bij hoorde. Daarnaast de le-dige trekpot, en op de witgeschuurde tar. fel het deksel, (Wordt voortgezetV

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes