Gazette van Gent

440 0
03 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 September. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 18 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m905c7r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247* JAATL N< 209. B % 01HTI1M1F DONDERDAG, 3 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT INSCHEIJVIIffiSPEÏJS ï VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eeii jaar fr. 12-GQ JEen jaar fr. 15-09 6 maanden > 6-50 6 maanden. . , . . » 7-75 H maanden 3-50 3 maanden » ê-60 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden» NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gestielst in 1667 VELDSTRAAT, 60, GENT ï)e burèden syn open van 7 ure 's morgends M S mn*» avonâSi TBLEFOON nr 710 23e laschrijvers buiten de stad Gent moeten hua abonnement memen ten Postkantoore hunner woonplaata DE EUROPEESCHE OORLOG Uitgave yoedgekeurd door ds Krijosoyerheid. De Toestand OFFICIËELE MEDEDEELINGEN De JKSoogescIiool van Leuveii Verschillige Tijdingen van liet Oorlogsterrein DE RUSSEN DR1NGEN STEEDS VOORUIT Eene lîelootiin^ van ^00,000 roebels m dunnen, dubbelen omslag, met bouten ilF T O Ëtl lûf aaneengeschroefd. De inhoud der bommen bestoncl uit Officieele mededeeling stukken metaal en bouten, weerszijden Woensdag, 3 sept., 10 ure 's avonds. in fleî! koP yoorzien van een uitstekend stu k îjzer, die verschrikkeirjke wonclen De M is onuspanÉri in de Drovincien Antwsrpsn fin LimblirQ gelljke projectielen inhoudt en men her- r r innert zich enkel dat Bonnot ze bezigde. De "Zeppelin" is dinsdag nacht weer Photografiën zullen genomen worde.i over de stad gekomen. De lichtwerpers Van het goed van den heer Kreglinger, konden hem beletten groote schade aan 0m deze nieuwe gruweldaad kenbaar te te richten. _ maken. De Duitschers hebben in de omstreken zj; herinnerd, aan al diegenen van Merchtem en Assche eenige hofste= welke niet geroepen zijn, Zeppelin's neer den in brand geato en. jlajerlj ]let jlun streng verboden is ook maar één schot te lossen. Nop 6811 "Zeppelin,, bOV&n AntW8PpSî) Dit zij vooral gezegcl voor de geweren, die geen het minste nadeel kunnen be- (OFFICIEEL) rukkenôTi eu voor eenig uitwerkset heb- De Zeppelin werd gesignaleerd om ben, dat zij paniek veroorzaken. half elf uur, dinsdag avond, op de Zui- delijke l'orten en boven die der Nethe. n In rechte lijn vertrok het luchtschip U*© Q©s£jISClî© ZQHfâiiïTlCJ over Aalst, Dendermonde en Gent, over . , , u welke stad het heen vaarde. AdrGS 330 UStl KOHSng Terugkeerende naar Antwerpen Da Be,gische zending te Londen. trachtte de luchtkruiser over de stad te varen, doch werd door de zoeklichten De Belgische zending heeft een adres buiten de omheining gehouden. aaai den koning gelezen, waarin zij hare Hij maakte herhaaldelijk wendingen. houding verklaart, den toestand der Om half 4 wierp het luchtschip 5 oî vijandelijkiheden in Belgie uitlegt en 6 bommen te Deurne; het vloog over 'haf vertrouwen in Engelandl mtdrukt. de hnitpnyiidp vin' Rerrhem-sîatie en Koning George antwoordde, dat hij • , . , , Belgie zou steunen, dat hij zeer geschokt richlte zich dan naar \\ilryck, waar liet was door het verhaal der j)uitB€h°e bruta. Dommen wiérp : in het INachtegalen- liteiten en dat îiij zeer erkentelijk was parle en op het goed van de heeren Kreg- voor den moedigen weer.stand van. Bel- linger en Lejeune, waar er eene ainbu- gje. lancie was ingericht, en de vlag van het Roode Kruis wapperde. In het geheel zijn er een 10-tal zeer Officiëel Verslag der Fransche weinig ernstig gewonden en de stoffe- n lijke schade is gering. n8§66rinjj Om 4 ure steeg het luchtschip in :1e De van oorlog zond een offi. lioogte en verwijderde zich m de nchting cieel telegram, waarin hij vaststelt : j van Mechelen. _ l. Dat' n de Yogeezen en Lorreinen Het bommen werpen heeft 12 tôt 13 mi- «en echte beleg-oorlog gevonmd wordt, nu ten geduurd. waarbij de Fransche troepen iederen dag De projectielen zijn niet dezelfde als langzaam, maar zeker vooraitgaan. die van over acht dagen; zij hebben een 2. In de sfaeek van Nancy en Zuid- 13 Jni. fZ Q 7Aféa V«tl rîpnt Wœrre werd nog nietâ belangrijks rer-richt.3. In de Maas&tr&ek, tusschen Verdun en Mézières, hebben d-e troepen tusschen Spincourt en Longuy on het léger va a den Duitschen kroonprins eene neder-laag doen ondergaan. In de streek Palisse ul mo-estea de Franschen ietwat wij-ken, zonder echter hunne strijdlinie in gevaar te brengen. 4. Wat de krijg&ver richlin g en in het Noorden betreft, daar zijn de Franseh-Engelsche troepen doorgedrongen tôt :n de streek van Dinant, Charleroi en Bergen. Zij konden den Duitschers niet beletten. de Maas over te trekken en de Engelschen moesten wijken. Eergisteren echter is een algemeen gevecht begonnen in de streek St-Quen-tin, Vervins, Han en Peronne, waar de Franschen het 10® Duit&ch legerkorps achteruit wierpen. In het geheel genomen, besluit de mi-nister, zijn wij, na gedeeltelijke neder-lagen, aanvallend opgetreden en de vijand wijkt voor ons. Koningin Elisabeth in Engeland Onze geliefde vorstin en hare drie kin-deren zijn maandag namiddag, een wei-nig over 5 ure, te Dover aangekomen en zijn met bijzonderen trein naar Londen vertrokken. De koningin der Belgen en hare kin-deren waren op hunnen overtocht ver-gezeld van twee lichte kruisers en eene torpedoboot. Eene 3e!gische legerdivlsie ùr Oostende ontscheept De vierde Belgische legerdivisie was, na den strijd te Namen, naar Frankrijk vertrokken. Woensdag namiddag, om 2 ure, kwam aan de kaai te Oostende de postboot "Prinses Clementina", met 1500 soldaten van het 13e Unie, dat mede de vierde legenafdeeling vormde, die te Namen vocht en na den val dezer vesting langs Noord=Frankrijk terugtrok. De "Prinses Clementina" was op kor= ten afstand gevolgd van het Fransch stoomschip "La Champagne", dat onge* veer 3500 onzer linietroepen aan boord had. Onze soldaten waren te Le Hâvre in= gescheept. Bij het binnenvaren te Oostende werden zij door een dicht opeen-gedrongen menigte, die op de pier en langs de kaaien had post gevat, met on° stuimigen geestdrift toegejuicht. De ruiterij- en transportkorpsen zullen weldra volgen. In den loop van den namiddag werd een groot deel dezer soldaten reeds naar het binnenland gestuurd. Er waren gisteren reeds eenige hon-derdtallen soldaten van onze vierde di= visie te Oostende Aangekomen. Heden zijn zij, er allen, of bijna allen. 6ROOTE iUSSISOHE ZEGEPIAAL De 15e Oostenrijksche , legenafdeeling in de pan gehakt le itiloverefi gsdood Honderd officieren krijgs-gevangen genomen Twiïitig kanonnen op den vijand veroverd < Te Londen wordt het volgende tele-gram, medegedeeld door den staf van : den Russchen generalissismus, openbaar ; gemaakt : Dichtbij Lustcholî, werd de 15° Oostenrijksche iegerafdeeling gansch in de pan gehakt. De bevelhebbers der aîdeeling en der brigade, alsmede de stafoverste werden gedood. Honderd officieren, vier duizend soldaten en zes honderd gewonden werden krijgsgevangen genomen. De Russische troepen veroverden bo-vendien nog 20 kanonnen op den vijand en namen het vaandel van 't 65° Oosten- j rijksche regiment. ; Het slagveld is met tal van lijken van ( den vijand foedekt. Officieele Russische mededeelingen In Oost-Pruisen. — Sn Êalicie.— 3 kanons, 10 mitrailieuzen en ; 1000 krijgsgsvangenesi. -- De ; Russen van OnaSaia Lipa. -- De Oostenrij kers veriiezen 32 kanonnen en artiSIerïepar- ken. « 4800 dooden. Antwerpen, 2 september, om 10 ure 's avonds. — Het Keizerlijk gezantschap van Rusland deelt het volgende telegram mede uit Petrograde (St=Petersburg), den 2 september. — Officieel. In Oost=Pruisen heeft onze ruiterij de spoorwegstatiën van Landsberg, Cesse), en Bisschoffsheim vernield, alsmede de spoorlijnen Heilsberg=Zinten en Barten-stein=Kônigsberg.Op het Zuiderfront (Noorden van Gali-licie) zijn er op 31 oogst hardnekkige ge-vechten geleverd, tijdens dewelke de VJoiltenrijksche aanvallen werden afge-slagen.Daar hebben wij 3 kanonnen en 10 mitrailieuzen gekaapt en meer dan 1.000 soldaten krijgsgevangen genomen. Dt Oostenrijksche veriiezen zijn ontzaglijk. —In Oostenlijk Galicie, duurt onze aan yallende honding voort. Een bijzondei liardnekkig gevecht werd geleverd vooi het bezit der rivier Gnilalïa=Lipa. Naar de krijgsgevangenen verklaarder werd deze stelling door haren aard et lare stevige versterking, als oninneem i>aar aanzien. Zij werd door onze troe [>en overmeesterd. De pogingen om ons Sangs Halicz te weerhouden, leden schip t>reuk. De Oostenrijkers werden uit de-je stelling verdreven, 4.800 dooden op iet slagveld latend. In dit gevecht na men wij talrijke krijgsgevangen, waaron-ler een generaal, plus 32 kanonnen, een vaandel, verscheidene artillerie=parken :n militaire treinen, Oorlogsschatting der Duitschers BORGSÏELLING De heeren Solvay, Lambert, Waro-juez en Empain, hebben verklaard borg :e blijven voor de vier millioen pond sterling (een milliard), die de Duitschers ds oorlogsschatting aan Belgie ge-/raagd hebben. De Duitschers en de Hoogeschool van Leuven De glorierijke Hoogeschool van Leuven, gesticht in 1425 door den Paus Mar-'inus V, op aanvraag van Jan IV, her-:og van Brabant, vierde vijf jaren gele-Jen. den 9, 10 en 11 mei 1909, door groote 'eestelijkheden, de 75° verjaring harer îerstelling, die geschiedde in 1834, inge-'"olge de wijze een vrijheidslievende ^rondwet van het nieuwe Belgische ko-ihikrijk.Al wat men gewoonlijk de Duitsche we-;enschap noemt, nam op buitengewone vijze deel aan de voormelde plechtighe-ien.De Duitsche Hooggescholen van Berlin, Bonn, Gottingen, Halle. Wittenberg Heidelberg, léna, Kiel, Keenigsberg, Leipzig, Munchen, Munster, Rostock en Straatsburg zonden te dier gelegenheid jfficieele gelukwenschingen naar de ou-ie Belgische Hoogeschool . Zièhier de vertaling van twee dier idressen, door de Duitsche Hoogescho-en gezonden : Hoogeschool van Bonn. Bonn, 7 mei 1909. Rheinische Friedrichs-Wilhelms Univer-sitàt.Aan de Katholieke Hoogeschool van Leuven. De rektor en de senaat der Rijnsche Friedriohs Wilhelms-H-oogeschool te Bonn, zenden hunne hartelijkste geluk-jvenschen ter gelegenheid harer jubel-;eesten, der herstelling uwer oude en serbiedwaardïge Hoogeschool. Indien wij van het voornemen hebben noeten afzien U een bijzonderen afge-i'aardigde te zenden, nemen wij noch-jans met onze gedachten deel aan uwe ïrootsche feestelijkheden, en vormen de seste wenschen opdat uwe Hoogeschool tiare glorievolle ontwikkeling vervolge ! (Get.) Prof. Dr Schultze. Hoogeschool van Straatsburg. Aan den Rector en den Senaat der Katholieke Hoogeschool van Leuven. De Rector en den Senaat der Keizer-lijke Willems-Hoogeschool van Straats. burg, hebben den deken der faculteit van Katholieke G o dsgelteerd'keid, professor Dr Faulhaber gelast, aan de Leuvensche Hoogeschool, ter gelegenheid van, haar jubelfeest, de gelukwenschen over te maken der jongste, onder de Duitsche Hoo-gescholen.Moge de Hoogeso(hool van Leuven, naar het voorbeeld der Meesters en vol-gens haar wetenschappelijk programma : "Veterra Novis Atogera", de aloude waar de verrijken der wijsbegeerte, door nieuwe leergangen, en in overeenstemming met de denkers aller landen, op hreede» schaal de wetenschappelijke studiën ver-spreidend.Straatsburg, Elzas, mei 1909. Rector en Senaat der Keizer Willamsl-Hoogeschool (Get.) NEUMANN. Hoogeschool van Munster. Aan den Rector Manificus en aan het Leeraarkorps der Katholieke Hoogeschool van Leuven. Ter gelegenheid van het jubelfeest der herstelling uwer Hoogeschool, gesohied 75 jaren geleden, heb ik de eer in naam der Westfaalsche Willems-Universiteit, UEd. onze gelukwenschen en hartelijkste genegenheidsblijken over te maken. Zich zijn grootsch verleden herinne-rende, alsook den luister ■zijner kunst en weten&chap, heeft het Belgische volk, na zijne onafhankelijkheid en de plicht be-grepen, nieuwe hoogescholen te stichten, bromien van geestesbedrijvigheid en nationale krachten. Onder de bescherming der wetten, heeft de Hoogeschool van Leuven, zooals blijkt uit het groot getal studenten en haren belangrijken vooruitgang,eene ontwikkeling verkregen,die Gij heden moogt aanzien, met de innigste voldoening * en een hlij vertrouwen in de toekomst. Benevens de cultuur der aloud» geesteswetenschappen op moderne leest; geschoeid, en de studie der natuurweten-schappen, hebt Gij voor de oplo&sing dex techni&che en economische vraagstukken eenen iever aan den dag gelegd, die da rijkste vruchten heeft afgeworpen, ten opzichte van den stoffelijken en maat-schappelijken vooruitgang van uw land. Indien de vereering der waarheid, en de gemeenschappelijke Hoogeschoolwer-king, eene toenadering onder de volkeren teweeg brengen, dan mogen wij heden da bijzondere betrekkingen herinneren, die, onder opzicht van het ras, de geschiede-nis en de cultuur, sindslang bestaan tusschen Westelijk Duitschland en de Ne-derlanden.Mochte de zedelijke en wetenschappelijke vooruitgang, doel en glorie der Hoogescholen, immer de goede verstandhou-ding in de hand werken tusschen nabu-ren, alsook de uitbreiding en de bevesti-ging van den algemeenen vrede ! Rector en Senaat der Hoogeschool, (Get.) ERMANN. A IVUU1UVVM UU1 ■ MM I Het Gelieim van de Theems door FLORENCE WARDEN. Msttthew vertrok dus in de automobiel met eene mand vol lekkernijen van zijne tante en een extra doos chocolaad van zijn grootvader. Hammond zette deze dingen in de auto en zegde den klein-zoon van zijn meester met een angstig gelaat goeden dag. — Ik hoop, dat jongeheer Brady niet te veel onrijp fruit heeft geëten, zegde hij. Dat zou ik zeggen, na ailes, wat ik i «r van hoor ! — Nu, er wordt goed voor hem gezorgd zegde Matthew, terwijl hij het stuurrad greep. Hij ging naar Eton, zocht zijn neefje op, die nog in bed lag, maar blijkbaar weer heelemaal in orde was en die braaf j jnopperde om zijn gevangenschap. Hij had er niets tegen om de le&sen te mis-vfv,' maar nieende dat het hem goed zou i hebben gedaan om een voetbalmatch bij te wonen. Matthew vernam, dat Brady hevige Pynen had geleden, dat die weer voorbij waren gegaan, maar dat hij nu nog een I Paar dagen in bed moest blijven en diëet I ®®est houden om een hernieuwden aan-[ gf te vo°rkomen. Hij sprak de huishoud-I Vier- c'en ^0kter en kwam met goede l /'i S weer op het buiten terug. | uit° "ensington lachte hij een beetje Ik geloof, dat gij gelijk hadt, Ham mond, zegde hij, toen hij met dit facto- Zij keerde zich om en keek hem e tum Brady's ziekteverschijnselen be- strak aan, eer zij begon te spreken. sprak. Uit ailes, wat ik gehoord heb, — Hij is dood, bracht zij eindelijk moet ik wel besluit en dat de jongen te — Dood ! Hij herhaalde het woord, veel onrijp fruit of te veel lekkers heeft begreep hij nog niet recht. geëten. Hij heeft pillen genomen, die — Dood. Jongeheer Bady ! O frei hem nog erger schijnen te hebben ge- hoe moeten wij dat aan mijnheer ver maakt en hij was dus maar het beste in len? bed. Maar vandaag was hij alweer zoo Zij keek hem aan en huiverde, m; lekker als kip. antwoordde niet. Den volgenden ochtend ontving freule Hij stond haar bevelen te wachten Bensington een telegram uit Eton. Zij freule Bensington nam het telegram maakte het met bevende viagers open, en ^as n°S eens over. het ergste vreezend. .. Waar zijn de jonge heeren? vr En zij las de volgende woorden : z1-1, . "Deel Lord Bensington voorzichtig u Ra°dolPh is ™ hetQ1?01 *>*> frrr * ,ïïr~B gisteren avond plotselmg overleden." vruchten _ medegenomen. En mijnh Matthew is nog niet op. HOOFDSTUK VII •• ~®a:a Sa ^ e,ven naar hem toe, ze; Z11. Hammond, die het telegram had bin- tn^- dî deur nog niet berc nengebracht, stond met het zilveren o ' , , ,e®, erl laP lc>°.r< j i. i x uu. xlammond deed de deur open en zii » h"rstnK°TkbomT.t r- , fs sfa s""" evr?ï* s 0 "i ZITmÏT herf^tuin' Verder kwam het niet, want aan de i vo,ortdu]:elld omh?J drukking van haar gelàat merkte hij, werden gejaagd door den scherpen wmd. hem &lecht nieuws ^achtte_ — Is er ook antwoord, freule 1 vroeg — Er is toch niets gebeurd 1 vroeg kortaf op geheel anderen toon. Maar toen hij haar aankeek, wist hij, Zij wenkte hem om haar in de eet dat er îets vreeslijks was gebeurd, iets mer te volgen, zij waren samen in ( waarop met meer te antwoorden viel. gang gegaan. Opschrikkend keerde zij zich tot hem. Mafct, fluisterde zij. Het is zoo d — O, Hammond, stokte zij, er is zoo treurig. Weet gij niets?. een treurig bericht gekomen. Jonge heer — Wat? Bady... — Kunt gij het niet raden? (jeen spier m net gelaat van den ou- Hij staarde haar even aan, greep t den knecht vertrok, maar zijn hand beef- het telegram en las de enkele woord e- . die het bevatte. Toen viel hij neer in — loch met erger, freule, hoop ik? stoel, doodsbleek en huiverend, 7en — Het is... het is... wat is er? Hij keek zijn tante met groote wanhopige oogen dit- aan. Het is geheimzinnig... het is erger... als het is beangstigend. Wat kan het zijn... wat kan het zijn tante Frida ? il-, Zij legde haar hand zachtop zijn tel- schouder. — Gij voelt het net als ik ? fluisterde iar zij. Gij durft het niet uitspreken, maar gij voorvoelt, dat ieder het zeggen zal, ea eer de dag om is. op Hij knikte. _— Hij lijkt... als gij tenminste bijgeloo-3eg vig zijt wel, dat er een noodlot onze fa- milie bedreigt? >or- iZij keek hem onderzoekend aan. iidt —- Ja, o ja, zegde zij. en Maar die gedachte was de freule niet eer zoo pijnlijk. — Weet grootvader het al? jde — Nog niet. — En Randolph? ikt _—■ Neen, hij is al uit. Hij wilde Cora le; zien, geloof ik en zal daar zeker ontbij-zag ten. — Dan zal ik er iheen gaan en het liet hem vertellen. en. Zij keek hem angstig aan. — lit- — Ontbijt liever eerst, zegde zij, en la-dat ten wij dan even bepraten, wat wij moeten doen. O Matt, wat zal er gepraat hij worden! En wij hebben al zooveel gehad den laatsten tijd. Ik ben zoo bang, dat ka- het grootvader te veel zal aandoen. len — Ja en die arme Hugh dan! Hij nam het telegram weer in de hand en las het iep als was hij nog niet in staat om de waarheid te begrijpen. — Ik begrijp niet, hoe dat zoo plotse-linc is kunnen gaan, zegde hij. De jon- sen gen was gisteren nog zoo wel en wist en, zelf niet, dat hij zoo ernstig ziek was. Ik een sa er heen en Randolph moet met mij mede en dan moeten wij ailes juist hoo- ren, het heele verloop. Hij lijkt mij ailes zoo vreemd toe. — Vreemd, ja. Dat is het. En dat zullen de menschen ook vinden. De jonge man staarde zijne tante ver-schrikt aan. — Gij denkt toch niet..., begon hij. En toen hield hij op. Freule Bensington ging naar de ont-bijtafel en schonk hem een kop koffie in. Hij dronk met groote slokken, zonder iets meer te zeggen en zijn tante scheen verder niet op den niet voleindigden zin te letten. Toen stond hij op. — Mag ik de auto hebben ,tante ? vroeg hij. Ik moet zoo gauw mogelijk bij Randolph komen. — Ja, zeker. Ik zal het Hammond zeggen. En nu komt mijn taak, een heel zware. En wanhopig wrong zij haar witte handen, haar oogen stonden vol tranen en haar lippen beefden. - Hammond kwam op haar bellen bin-nen en nam de bevelen omtrent de auto in ontvangst. Hij hield de freule, die naar de deur wilde gaan, tegen. Gaat gij naar mijnheer, freule, vroeg hij zacht. —Ja. Hij moet het weten. Hij weet het al, freule. Ik heb het hem zelf verteld. Zij slaakte^ een zucht van verlichting. — En hoe is hij er onder ? — Hij doet heel vreemd, freule. Hij staarde mij aan en hij boog zijn hoofd en deed alsof hij iets op zijn vingers af-telde. Zoo. En Hammond raakte een voor een de vingers' van zijn linkerhand met den vvijsvinger van zijn rechtei'hand aan, tôt hij drie had afgeteld. Zoo deed hij, freule. Hij scheen geheel verslagen. — Geen wonder. Nu, laat de auto da- delijk voorkomen. Ik ga naar mijnheer toe. De oude man lag achterover in zijn stoel bij het open raam. Op zijn gelaat waren nog duidelijk de sporen te zien van den schok, dien hij zoo even had ondergaan.— Frida, zegde hij. Gij hebt het ook al gehoord ? Dan zal ik toch nog de laatste zijn. — O neen, riep zij, terwijl zij naar hem toe snelde en een liefkoozend gebaar maakte, het is een toevallige samenloop van omstandigheden, niets anders. Hij keek haar met opgetrokken wenk-brauwen aan. — Zoudt gij denken? Toevallig! Drie plotselinge sterfgevallen, zoo spoedig na elkaar, hier in de buurt. Neen, dat is iets meer dan zuiver toeval ! — Wat denkt gij dan? vroeg zij hard, tevergeefs trachtend het beven van haar stem te bedwingn. Ik denk, dat het noodlot ons ver-volgt, zegde hij. Het is iets heel buiten-gewoons zoo een opvolging van rampen. Die zwerveling en dan twee gevallen in onze familie, en dat allemaal in zoo een korten tijd. Er moet iemand naar toe. ~~ De jongens gaan. Randolph is bij de Schmidts en daar gaat Matt hem afha-len en dan gaan ze meteen door naar Windsor. —- Zij moeten weten, wat de doodsoor-zaak is. Ik kan het niet helpen, maar ik vrnd het heel vreemd, dat beiden, vader enHzoon, iplotseling op dezelde manier overlijden, Frida.Dat wijstop een organi-sche zwakheid, die niemand vermoedde. Ik vrees, dat er in de zaak een gerech-telijk onderzoek zal moeten volgen. Dat zal ook gebeuren zegde zij snel. De overheden zullen daarop staan, uit eigen belang. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes