Gazette van Gent

563495 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Juni. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55g11r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247" JAAR. — Ne 133 - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG» 10 JTJNI 1914 GAZETTE VAN GENT im* mstt OSCimiJVîIÏGSFEIJS : VOOR GENT : Y00R GEHEEL BELGIE : Een jaar £r. 12-00 £«n jaar fr. £5-00 C maanden > 6-50 6 ma&ndeu. . . . . » 7>75 g muanden » 3-50 S maauden. . . . , » 4 >00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ïanden : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 1667 BEURZEN=COURANT). BSS«TUI7II EH KEDACTIE VELDSTRAAT, GO, GENT De lurèelen eijn open van 7 ure 's morgends tôt S ure 's àvonds, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nèmen ten Fostkantoore hunner woonplaats. 1 3 .1 J J • Pam «tao<ifiî1 mûf TonQn BUITENLAND. NEDERLAND Ecu Ieeuw ©p straat.— Te Aardenburg, wist door een onbedachtzaamheid van het personeel, een ieeuw uit «en op de fcermis al daar staande tenfc te ontvluch-ten en stapte bedaard o ver de Markt. Een hond die te diehte in zijn nabijheid1 kwam, werd erg gebeten. Ge-lukkig werd de ontsnapping spoedig ge-merkt en wist de oppasser het dier weder te vangen, waarbij hij echter een ver-wonding in zijn gelaat bekwam. FHANKRIJK Het meun rransch Kabinet. — De nieuwe Fransche ministerraad werd, zoo «neldde de heer Ribot gisteren avond, om 7 ure, aan den président der republiek, ala volgt samengesteld : Voorzitter en justicie, de heer Ribot ; buitenlaaidsche zaken, de heer Bourgeois ; binnenlandsche zaken, de heer Peytral ; oorlog, de heer Delcassé ; marine, de heer Oliautemps ; financiën, de heer Olémen-tei ; koloniën, de heer Maunoury ; land-bouw, de heer Dariac ; openbare werken, <ie heer Jean Dupuy ; handel, de heer Reviile; onderwijs, de heer De«soye; Arbeid, de heer Abel. De heer Noulens weigerde de portefeuille van oorlog. De heeren Guernier en Lecherty werden reeds als onder-staatssecretari&sen a-angeduid. Ilet nieuw kabinet zal zich w&arschijn-lijk morgen donderdag voor de Kamer aanbieden. Dood van den luchtvaarder Leprincs. — De luchtvaarder Leprince, die zondag bij de luchtbal-ontplofl'ing te Sézanne zulke ernstige kwetsuren opliep, is aan de gevolgen zijner verwondingen bezwe-ksn.Een krach van vijf millioen? — De be-heerders van de- "Union des secteurs électriques de France", te Parijs, zijn in b 'schnJdiging gesteld van inbreuk op de wet der maatschappij en. Verscheidene belieerclers zouden zelfs van misbruik van vertrouwen en van af-, ïroggelarij beschuldigd worden. Er wordt van een krach van niet min dan vijf millioen gesproken. De koude. — Een erge koude heerscht te Clermont-Ferrand. De bergen en de heuvels,die de stad omringen,zijn bedekt met sneeuw op een hoogte van zes hon-derdl meters. Sneeuw viel ook te Mont-Dore en te St-Nectaire. Storin en sneeuw. — In de streek van Provence) en op Corsica woedden hevige onweders, vergezeld van sneeuw en ha-gelslag.De aan den oogst aangeriehte schade zeer aanzienlijk. Het is bovendien vinnig koud. Dramatische brand. — Te Parijs, in de rue des C'ent-Vierges, ontstond er giste-re avond brand in eene woning. Mevr. Roure, 78 jaar oud, die zich bij-tijds niet redden kon, kwam in de vlam-men om. Zij werd als akelig verkoold lijk teruggevonden. Van honger gestorven, — Te Rouleus, nabij Reims, waar de echtgenooten Barillet een nederige woning betrokken, hebben geburen het lijkje van hunne 9jarige dochter Isabelle gevonden. Het amie schaap was van honger gestorven en. nevens het lijk zat haar lljarig zuster-tje, uitgeput van kraehten. Men was genoodzaakt een geneeslveer te ontbieden ma het meisje te redden. De ouders wa-i*n sedert eenige dagen naar een nabu- —" MWM—M—M» .vrinjT'r mu mi» rig département vertrokken om er werk te zoekèn, en hadden hiuine kinderen al-leen thuis gelaten. Het parket heeft een onderzoek geopend ENGELAND De stemrechtvrouwen. — Dadelijk na-dat de koning en de koningin hadden plaats genonjen in de Koningdoge bij de internationale ruitersfeesten te Lon-den, stond een goed gekleede jonge vrouw, tegenover de Koning&loge geze-ten, op, en ri-ep de koningin eenige op-merkingen toe over de gedwongen voe-ding der stemrechtvrouwen in de ge-vaiigenis. Zij weird dadelijk doior twee poiioieagenien gegrepen en ondanks haar tegeastand buiten het terrein gebracht. De menigte begint het zot spel der ■stemrechtvrouwen moede te worden. In Hyde Park, te Londen, weirden tweo kiesrechtvrouwen, die daar meeting wil-den houden, nogal ruw door het voik be-handeid -en weggejaagd. Te Hampstead Heath, in het Nooi'den van( Donden, wilden de stemrechtvrouwen eene vergadering onder de opene kicht houden. De menigte heeft het ver-hoog aigeibroken, waarop de stemrechtvrouwen hadden piaats genomen ; de vrouwen werden met steenen en klompexi aarde op de vlucht gedreven. Twee harer gingen in een der vijivers van dit opjn-baar park gedompeld worden, toen de policie tus&chenkwam. Op andere plaat-een weiden de razende ieveraarsterîi van het vrouwenstemrecht gesteenigd i De studenten. van Triesity Gollege, te Dublijn, zijn nnaandag in het lokaa! der stemrechtvrouwen dezer stad gedrongen en hebben er al de meubels iangs de vensters op straat geworpen. Er ontstond eene vechtpartij tusschen de partij-gangers van de stemrechtvrouwen en de studenten. De eersten, waartu&schen zich ook studenten bevonden, zijn op het daic van het stadhuis geklauterd en hebben er de Engelsche vlag vervangen door den wimpel der stemrechtvrouwen. De policie heeft negen aanhoudingen gedaan. Te Birmingham heeft eene vrouw,in het stadismuseum, eene schilderij van Rom-ne.y deerlijk me;t bijlblagen gehavend. Zij werd onmiddellijk aangehouden. Te Londen verscheen de vrouw, die in de Galerij Doré zooveel meesterwerken bschadigde, voor den rechter. Zij ■werd tôt 6 maanden gevang veroordleeld. Gedurende gansch heit verhoor hiéld de feeks haar mond niet. Ze- riep en tierde naar den rechter : " Beul !, moord'enaar !" Gij kunt mij ter clood veroordeelen, want, zoo gij het niet doet, zal ik herbeginnen tôt dat er aan de vrouwen reeht weder-varen is." De inbraak in het Buckinghampaleis. — Voor den j>olicierechter in Bowstreet, te Londen, is de 30jarige werkman, die in het Buckinghampaleis heeft ingebro-ken, verschenen. Op eene vraag van den rechter, ant-woordde hij, dat toen hij hoorde dat de kiesrechtvrouwen niet in het palei-s kon-den komen, hij zich de vraag had gesteld, of hij er ook niet in zou kunnen komen. Hij voegdie daaraan toe, dat hij onder den invlioed van sterken dra-nk was. De verdere behandeling der zaak is verdaaEfd. DUITSCHLAND Van zijn paard gevallen. — Gisteren morgend viel de prin-s van Schaumburg-Lippe, majoor bij een dragonderregi-ment, van zijn paard, doordat dit plotse-ling schuw was geworden ; de prins kreeg een lichte hersenschudding. Zijn toestand is echter bevredigend. Een kolone] verongelukt. — Kolonel Schteler, bevelhebber van het 20e korps, in garnizoen te Dantzig, werd tijdens een wandel rit ontzadeld en op den slag ge-dood.De reservetroepen. — 80,000 Duitsche reservisten werden dit jaaj- onder het vahndel geroepen ; zij werden verdeeld oi'er de drie Beiersche legerkorpsen. Dit is 25,000 man meer dan er verleden., jaar weiden binnengei-oepen. ZWITSERLANO Lieve lente. — In de streek Saentis viel de sneeuw op eene hoogte van 1100 meters. Gisteren werd door het observa-torium van Saentis 6 graden koude vast-gesteld.In Oberland is het zoo koud als in den vol 1 en winter. In de " Petite-Scheidegg", heeft men kleine sneeuwvlagen, te Wengemalp daalde de thermometer onder zéro. Het kanton Glaris lijdt ook zeer door de koude, de gneeuw viel er geweldig. In de Jura en Chasserai is de grond bedekt met eene laag sneeuw van 10 cen- f i mofaro ITALIE De woelingen te Ancona Ter Kamer. 1er Kamer antwoordde de heer Saian-dra, mini&ter-voorzitter, gisteren namid-dag op de vragen die hem gesteld werden betrekkeilijk de gebeurtenissen van Ancona. De minister verklaarde dat hij aan de prefecten onderrichtingen had doen stu-ren om antimilitaristische betoogingen, op 7 juni, dag der nationale feesten te houden, te keer te gaan. Deze betoogingen werden aJierwege verhinderd zonder het minste tusischengeval, uitgezonderd te Ancona. De kai'abiniers schoten uit zelfverde-diging op de menigte, enkel toen reeds verscheidene hunner makkers door steen-worpen zwaar verwond waren geworden. De minister-voorzitter voegde er aan tse, dat hij de gansche verantwoordelijk-heid der voorvaJlen op zich neemt. Verscheidene socialistische, radicale en republik eiasch e volksvertegenwoordigei-s voerden daarfla nog het woord. Allen be-knibbelden het verbod, door den minister gedaan tôt het houden van meetings op 7 juni en betreuren het dat er slacht- o ff a viaIot». In de provincie. De stakmg tôt v-e rze taan t-eeJi ening* heeft zich uitgetbreid tôt Faenza, Gomo en San Pier d'Arella. Te Genua en te Turijn moesten de ma-gazijnen, onder bedreiging der stakers, sluiten. Te Bologna ligt de dienst der trams stil. In de steden, waar de staking uitge-roepen werd, verschijnen de dagibladen niet. Te Turijn plunderden be.toogers, van eene protestmeeting terugkeerend, een wagen met kistjes sigaren geladen. Zij wierpen enkele kistjes door de ruiten van een naburig koffiehuis en staken daarna een aantal kistjes in brand. De ruiterij verspreidde de betoogers. Tijdens eene botsing tusschen betoogers en policie, te Venetie, werd een agent van den veiligfaeidadienst tamelij'k ernstig verwond. De menigte juichte de aanliouding toe van enkele stakers, op heeterdaad van. het plegen van geweld-daden betrapt, M'en bericht verder uit Ancona, dat het Syndicaat der Spoorwegwerkli-eden .be-sloot aan het Algemeen Arbeidersver- Ibond de afkondiging en de bepaling van den duur der staking over te laten. Te Fabriano werd de algemeene werk-staking afgekondigd. Een snelti-e-in van Ancona naar Rome, moest, kort na zijn vertrek, stoppen, daar de baan met steenen en dwarsbalken ver-sperd was. Bovendien stonden er tal van pei'-sonen op de baan. De telcgraaflijnen werden op verscheidene plaatsen doorgesneden. Op verscheidene plaatsen werden de ' treinen tegen gehouden. De aJigemeene werkstaking werd afgekondigd in de volgende steden : Bari, Bologna, Brescia, Florencie, Forli, Genua, Livorno, Milaan, Modana, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Civitta Vecchia, Turijn, Rovigo en Venetie. De orde wordt allerwege door sterke gewapende macht gehandhaafd. Een aantal werklieden heeft te Rome als protest tegen het gebeurde te Ancona ge-staakt. De trams en huurrijtuigen hebben den dienst gestaakt. De winkel® zijn echter open gefileven en de stad heeft haar gewoon aanzien. 's Avonds is in het volksgebouw eene protestvergadering gehouden. Na afloop hebben betoogers getracht tôt het mid-den der stad door te dringen. Kanabi-niers en policie hebben dat verhinderd. De menigte heeft h en met steenen geworpen en is hier en daar met de openbare macht handgemeen geraakt, doch de botsmgen zijn niet van emstigen aard geweest. De betoogers zijn ten slotte uit-eengegaan. Schrikkelîjk onweder Vier dooden. tien nev;ig onweaer vergezera van eene ware wolkbreuk heeft over Napels ge-woed. Het verkeer der trams moest on-derbroken worden. Op verschillipnde plaatsen is de bliksem ingeslagen, maar gelukkig zonder ernstige ongelukken te veroorzaken. Erger ging het met «nen tiental arbeiders, die in riolen aan het werken waren. Zij werden doter het wa-ter vej-rast. Een enkele, die nabij den uit-gang stond kon zich onmiddellijk redden De toegesnelde pompiers redden er nog vijf, maar van de viei- andere voi>d men ndg enkel de lijken. Zij waran ybi'dron-ken ' > BULGARIE De bezette kerken. — DeJ Bulgaren hebben te St-Enimachon drie Grieksclîe kerken bezet en te Sjoemla een. De Grieksche zaakgelastigde te Sofia heeft krachtig bij de Bulgaarsche regeering ge-protesteerd en teruggave der kerken ge-ëischt. SERVIE JJe cnsis. — Het is van nu af aan zeker dat de heer Pachitch het voorzitterschap van het nieuw kabinet zal aannemen. TURKIJE. De Grieken. — De minister van bin-nenlandsche zaken verklaart, dat de regeering verba-asd is over het'besluit van het Apatriarchaat van de Grieksche kerken en scholen te sluiten, juist nu de IkaHmte Ibegint terng te keer en. De>son-danks e«hte,r zal hij de noodige bevelen geven. De minister is heden eene inspectiereis naar Aivali begonnen. EGYPTE. Schrikkelijke brand Het dorp Mitrouso, in het delta van den Nijl, is door een brand geheel en al vernield. Vijftien personen kwamen in de vlammen om, honderden werden ge-wond en drie duizend personen hebben hun onderdak verloren. AMERIKA. Moorddadig gevecht 164 DOODEN. In eene der groote fruitplantagies, in Guatemala, heeft een bloedig gevecht piaats geha<d tusschen negers en India-nen. De raasenhaat was opgewekt toen een neger, CLarence Williams genaamd, het Indiaansche meisje Nazada gehuwd had. Hij had dit meisje van haai- vader gewonnen bij het spel, zooals dit bij de ruwe zeden des lands gebruikelijk is. De Indianen waren woedend en namen eene vreeslijke wraak. Toen de neger zijne vrouw niet wilde verkoopen aan een In-diaan, voor 30 pesos, werd Nazada op zekeren. dag gevangen, a-an een boom ge-bonden en zoo erg met messen gewond, dat zij aan de gevolgen stierf. Alvorene den geest te geven, kon Nazada haar echtgenoot mededeelen, wie hare moor-denaars geweest waren. Williams bezon nu op zijne beurt eene wraakneming. Hij schoot een der moordenaars, zekeren Zu-reliLa, dood. Dat was het sein voor een algemeenen rassen oorlog, die verscheidene dagen duurde. Van den kant der negers bleven er 64 op het slagveld ; de Indianen lieten 100 der lrannen dood achter. Levend verbrand Te St-Louis is een hiûs van drie ver-diepingen afgebrand, bewoond door eene Joodsche familie, Lotz genaamd. Vrouw Rebecca Lotz, 24 jaar oud, haar 3jarig zoontje en een zuigeling Ikonden niet ge-red worden en vonden een ijslijke dood in den l'uu.rpoel. De heer Lotz kon ont-«snaçipen langs een dakvenster en bd-reikfce vandaar het dak van het aanpa- 1 An H rroK m i -nr MEXICO De Conferencie van Niagara-Falls. j^e Demiau.eiingsconxierencie van in raga-ra-Falls is hernomen, na een onder-houd dat maandag tusschen de bemidde-laars. e«. de Amerikaansche afgevaardig-de^1 piaats had. De m o-ei lijk heden van verleden week schijnen uit den weg ge-ruirndi Deze moeilijkheden waren : langs den eenen kant de deelname van de op-roerlingen aan de conferencie, en, langs den anderen .kant de ontschepîng van wapens voor deze laatsten. Zij zijn nu op doelmatige wijze opgelost door het lich-ten van den blokus van Tampico door generaal Huerta. De diplomatie zal nu trachten het ontschepen van wapens te vertragen. Men begint zelfs te gelooven dat generaal Carranza, opperbevelhebber der oproerlingen een wapenstilstand) zal aan-vaardein.De Vereenigde Staten van Amerika eischen eene oorlogsvergoeding van Mexico.De Amerikaansche afgevaardigden ver-klaarden dat hunne regeering zich vol-daan zal achten, zoo een ernstig gouvernement dit van generaal Huerta opvolgt. De burgeroorlog. Men meldt een algemeenen vooruitgang van de grondwettelijke troepen naar Za-catecas, San-Luis-de-Potosi en Guadalar jara. Het voorwerp dezer be.weging is de versterking van het verzet van Carranza tegen de vragen tôt wapenstilstand, die hem door de congre ssisten van Niagara-Falls gestuurd worden. Een geschil met Japan. De Japansche gelant in Mexico kwa.m, met eenige bedienden bij het gezantschap van ManzaniLLo, waar hij den, krui-ser "Izumo" bezocht had, naar de hoofd-stad. Te Sa,y nia kon hun trein echter niet voort, daar de sipoorbaan erg beschadigd was. Sindsdien heeft men over den ge-zant niets meer vemomen. Men vreeut dat de oproerige soldaten, die den. oin-trek van Sayula bezetten, de Japannera in hechtenis genomen hebiben ; sommiga lieden beweren zelfs dat zij door den. kop geschoten zijn. Moest dit waar zijn, dan is de oorlog tusschen Mexico en Japan oavermijde-lijk. STADSNIEUWS Het viiftigiarig bestaan van de A. R. A. G. Zooals wij reeds hebben medegedeeld, viert de A. A .G. dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Klein begonnen, wisten de leden dezer maatschappij zich zoo op te werken, dat haar dezer dagen door den koning den eene.titel werd toegekend van "kdnink-lijk".Beschrijven wat zooal gebeurde tijdena die lange loopbaan, ware bijna onmoge-lijk en wij zullen ons vergenoegen met de voornaamste voorvallen aan te stip-pwn, die door de A. R. A. G. doorleefd werden. Gesticht door enkele jongelingen, die zich bezig hielden met turnen, narn de Kring voor het eerst deel aan een feest te Luik, onder den naam van "Association", Dit was in 1864. De stichters waren de heeren De Krijger en Marincx. Deze laatste bleef zelfs voorzitter tôt in 1905. De nieuwe maatschappij wekte weldra de bel'angstelling van eenieder en vooral wisten hare leden de prijzen weg te ha-len._De kleuren, die de Club droeg, waren wit en blauw, thans nog behoudenj aïs kenmerk der eerste overwinningen. De jonge maatschappij hield zich bazlg met turnen en schermen en had voor kensrpreuk : " Heb vertrouwen, in U zel-ve".In 1865 werd door den heer De Krijger de basis gelegd, te Gent, van het Turn-verbond, dat geroepen was later een machtig leger te worden. Doch, zooals het dibwijls gebeurt, waren, na enkele jaren bestaaji, in 1874, sommige leden misnoegd en na de "Association" te hebben verilaten, begaven zi,j zich naar eene aûdere groepeering, die trachtte de "Association" te doen vallen ; doch deze bleef bestaan. In 1881 keerden de ontevredenen terug en het-zelfde jaar richtte de nieuwe verste<rkte maatschappij de Turnbondsfeesten in, met den groot&ten bijvaL Haar vijf-en-twintigjarig bestaan werd gevierd in 1889, door het geven van een Intemationaal Turnfeest, op het Sint-Pietersplein.Doch in het tijdverloop hadden nieuwe sports zich overgeplant uit Engeland. De jonge elementen wilden iets nieuws hebben en zoo kwam het dat in 1891 de naam eerst veranderde van de "Association" in " Association Athlétique La Gantoise".De leden hadden nieuwe afdeelingen gevormd en zoo ont stond en de afdeelin-gen athletisme en wielrijden. De eerste W Feuilleton der Gazetts Tan Gent. Uit de Herinneringen der Kirwoods Toen ik kwam, was zij gereed. Ik ^feet niet dat Elinor ooit één oogenblik voor iets te> laat was. Toen ik aantikte kwam zij mij vroolijk tegemoet, en wij stapten samen in een taxi. Een jongmensch behoeft nog niet ver-liefdl te zijn, om het prettig te vinden, een avond uit te zijn met een meisje, dat zoo schoon is en zoo verstandig kan praten. Er werd een nieuw stuk gege-ven, "Lady A.verley's Minnaar", waarin veel verliefde tooneelen voorkwamen, en daar was ik juist voor in een stemming. Ik moet erkennen, dat het mij geen ge-noegen deed toen ik in de loge tegenover eus mijn neef, kapitein Cunningham Bayard zag zitten, met me vrouw Nugent De lezer kent geen van beiden, dus moet ik ze eerst voorstellen, eer ik verder ga. Met den kapitein heb ik gauw af-Redaan. Hij is mijn voile neef en zou den titel en het landgoed1 erven wan-neer mij iets mocht overkomen. Hij was zeer gezien bij zijn regiment en in geheel Londen bij, mannen en bij vrouwen. een prachtig gebouwd man, van zes voet, twee daim, met de gestalte van een Jmekschen atlileet en het daarbij be-jioorende gelaat. Verstandig of ontwik-keld kon niemand hem noemen we] opge-''uimd, goed gezind, en met zich zelf tôt «enigen vijand. Eer hij bij de Guartts kwam, had hij den oorlog rnedegemaakt, en door zijn dapperheid het Victoria-kruia verworven. Het was niet de kapitein doch me vrouw Nugent die Elinor en mij ontdjsk te. Ik merkte op dat er een tooneelkij ker op mij gericht was en mijn kijker ge bruikend, zag ik mevrouw Nugent. Zi. boog en glimlachte, alsof zij dicht bij oni zat .ofschoon de geheele breedte van dei schuwburg tusschen ons laag. Het was een eenigszins lastige positie want mijn verhouding tôt mevrouw Nu gent was w armer geweest dan die toi zuster Gibson. Zij wias een weduwe wier echtgenoot, naar men onderstelde in Indie was overleden. Niemand wist waar, of waaraan liij gestorven was; nie m and wist waar haar het gseld vandaai kwam, maar zij leefde ongetwijfeld, also zij het er goed van kon neinen. Zij wai meer gezien bij mannen, dan bij vrouwei doch de dames behandelden haar be leefd, tterwille vap de heeren, en men vond haar overaJ in de beste gezelschap pen. Maar hoofdzakelijk was zij be rftemd om haar fijne dineetjes, nooit min der dan drie, nooit meer dan negen gas ten, met goede muziek en een kalm spel letje na. Ik had mij indertijd misschien wel eeni een beetje dwaas aangesteld tegenovei mevrouw Nugent, maar zonder eenig< bedoeling en zonder haar daaromtren iets wijs te maken. Aan een huweli.jk me haar had ik nooit gedacht totdat er oj zekeren dag in een der mondaine blaidei gezinspeeld werd op een verloving tus schen ons. Dit koelde mij af, en ik trol mij terug, zoo spoedig ik dit met fatsoei doen kon. Nu had ik haar in geen heeli poos gezien ; zij was nogal driftig vai aard en ik was niet volkomen gerust o] onze ontmoeting. Toen na het tweede bedrijf het schern viel, kwam rniju neef in onze loge. Al het iemand anders geweest was, had ik het vervelend gevonden, doch Bayard kon niemand ooit vervelend vinden. Ik stelde hem voor aan nicht Elinor, die zacht blozend zijn blik beantwoord-de. Bayard is onweerstaanbaar. Ik kon dus niet zeggen dat de ontmoeting mij bij zonder aangenaam stemde. , — Wat doet gij na den sehouwburg, Charlie? vroeg hij opgeruimd. Wij gaan ; soupeeren in het Carlton hôtel. Zullen wij met ons vieren gaan ? 1 — Dan met ons vijven zegde ik. Een vriend van mij Paul Beck zal ons daar wachten ; hij kon vanavond niet met ons medegaan. — Daar waart gij misschien niet rou-wig om, zegde Bayard lachend, met een bewonderenden blik op de blozende Elinor. Wij zullen elkander dan bij den in- I gang treffen, voegde hij erbij, en samen er h een rijden. Mevr. Nugent zegt, dat gij haar schandelijk behandeld hebt.Aan het souper kunt gij het weer goed bij haar maken, dan zorgt juffer Gibson voor mij. Beck kwam een paar minuten te laat, zoodat wij op hem moesten wachten. Mevrouw Nugent had zich dadelijk van mij meester gemaakt, en liet Elinor over aan Bayard. De twee schoone vrouwen vorm-den een treffende tegensteJling. Mevrouw Nugent was even donker, als de verpleeg-ster blond ; zij had een donkere tint met frissche wangen, zwarte oogen, en een lichte schaduw op haar bovenlip. — Ik verlangde er naar u eens te- spre-ken, fluisterde zij terwijl wij op Beck stonden te wachten. Waarom hebt gij mij in den steek gelaten 1 Ik dacht — i. Op dat oogenblik kwam Beck binnen, a zich verontschuldigend over zijn te laat komen. Wij namen piaats om een ronde tafel en het gesprek werd algemeen. —-Wat zullen wij neanen ? vroeg ik, het menu inkijkend. — In ieder geval beginnen wij met ©esters zegde Bayard. — Maar van oesters krijgt men typhus, meendej Ynevrouw Nugent, met feen al-leraardigste rilling, en ik ben zoo bang voor ziekte. — Onzin, mevrouwtje, zegde Bayard, dit zijn Red Bank oesters uit Ierland. Zij komen midden uit den A'tlantisohen Oceaan, en daar was honderd mijlen in den omtrek geen enkele microbe. — Wat denkt gij, Elinor? vroeg ik.Gij zijt op de hoogte van microben. — Ik stem voor oesters, zegde Elinor, en er werden oesters besteld. Ik zal het souper niet beschrijven. Onder al de menschen in de helderverlichte, met bloemen versierd zaal, waar de muziek zachtjes de gesprekken begeleidde, was er geen vroolijker gezelschap dan het onze. Ik zat tusschen mevrouw Nugent en Elinor naast Elinor zat kapitein Bayard en Beck zat tegenover rrnj. De oesters werden gevolgd door andere spijzen en lekkere dranken. Wij babbel-den vroolijken onzin maar nu en dan fluis terde mevrouw Nugent mij verwijtend in, dat ik haar zoo verwaarloosd had, en ik wist niet, wat daarop te antwoorden. Voor mij was het dus een verlichting, toen het souper eindelijk was afgeloopen. Beck en ik wandelden langzaam met een sigaax in den mond naar huis, weinig be-seffend, dat het scherm was gevallen na het eerste bedrijf van een treurspel. Een dag of veertien daarna zaten mijn zuster en ik alleen aan het diner. Mijn vacler had zich overwerkt en maakte nui op last van den dokter een lange zeereis. De laatste dagen had ik mij niet prettig gevoeld ik had hoofdpijn en voelde mij gedrukt, ik, die nooit in mijn leven ziek was geweest. Gertrude merkte het spoedig op. —- Wat) scheelt er aan, Charlie? vroeg zij, toen wij ons naar deji salon begaven. De laatste dagen eet gij niet, drinkt gij niet, en praat gij niet, en ge zet een ge-zicht als een aanspreker. Zijt gij soms verliefd ? — Niets van belang, ik voel mij een beetje onlekker, dat is ailes. Zing iets voor mij ! Zij ging naar de piano. Ik zou die bla-den voor haar omslaan, doch ik kon niet blijven staan, zonder tegen de piano te leunen. Over hetgeen er nu volgt, zou ik zeker niet spreken, als het niet was, om iets wat later komt, duidelijker te maken. Onder het zingen rook ik een zeer zuive-ren. zoeten rozengeur. — Wat is dat voor een reuk Gerty? vroeg ik. Hoe komt gij daaraan? — Rozenolie, antwoordde zij glimla-chend, de fijnste reuk van de geheele wereld ,en tegelijk de duurste. Een halve druppel is genoeg om de kamer met geu-ren te vullen. — Bekijk dit eens. — Dit was een klein sieraadje iets als het spuitje van een vulpen, maar veel korter'; het was van goud, en liep in een scherpen punt uit. —Het nieuwste op het gebied van reukflesch.Gij draagt't aan uw ketting of in uw handschoen. Gij hebt op geen stop-je te passen en loopt geen gevaar van morsen. Houdt uwe hand eens op. Zij dirukte op het rubber bolletje, aan de punt vertoonde zich een klein, bam-steenkleurig kraaltje, dat in mijn ge- opende hand viel. Het was liefelijk als de geur van een rozentuiû in vollen bloei. In de verschrikkelijke weken die nu, volgden. weken van pijn, van ijlea en doodelijk uitputting ,omgaf mij die zoete rorzengeur, en mengde zich in mijne dtoo men. Den volgenden morgend had ik koorts Dokter Strong werd geroepen, en vond! bij zijn onderzoek de enkele bruine vlek-jes, die den deskundige bewïjzen, dat de doodelijk© microbe van den typhus bezig is. zijn werk te verrichten. Op het punt van verplegïng versehilde Gertrude van meening met den dokter. Toen wist ik dit natuurlijk niet, ik ver-nam het eerst later .Dokter Strong wilde zuster Gibson laten komen om mij te verplegen. — Zij is de beste ziekenverpleegster, die ik ken, lady Gertrude, zegde hij. Zij is volkomen. op de hoogte van aile ziek-ten.^ Er was niets aan te doen. Mijn lieve Gertrude God zegene haar! wilde niemand bij mij hebben. — Ik zou het niet kunnen verdragen, zoolang ik hier ben, om hem te verzor-gen. Gij weet niet wat Charlie en ik voor elkander zijn. Als gij zegt wat ik doen moet, zal ik het doen., wees daar maar niet bang voor. Laat mij het in ieder geval probeeren, meer vraag ik niet. Als gij niet tevreden zijt moogt gij die Zuster Gibson of welke andere zuster ook sturen. Het is niet gemakkelijk Gertrude iets te weigeren als zij eenmaal haar hart er op gezet heeft. Zij kreeg haar zin, en! na een paar dagen dacht dokter Strong met meer over een andere verpleegster, (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes