Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1445 0
15 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 Augustus. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Geraadpleegd op 16 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2x657/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

wt. • T . - VBo^t/en Steendrukkerij = ^<? / Boekbinderij ' JUM BOUONEBU = 22 = HOPLAND, fintwerpen doodsbeeldekens met of zonder portret PLAKKATEN Onuendbrieven, Reker.ingcn snz. a ■■■■ I llll I II M M I II nnHHHMMHBHBHM I ;iZliZ__l^.GEILLUSTREERDE ao""'— ; , BUREEL ; LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇEUJKS VAN 2 TOT 3 UREN. " * Papierhandel JAN B0IIGKER1J = 22 = HOPLAND, Antwerpen BUREELBEHOEFTEN Godsdienstige Voorwerpen De personen, die regelmatig d< , Zondagsgazet » wenschen thuis ti ontvangen aan 5 centiemen, ziji verzocht naam en adres optegevei aan het bureel. DADEN EM ZAKEN ï. Vooruitzien Wij naderen dus het tijdstip van den oogs i dernieuwe aardappelen. De ondervinding verleden jaar opgedaan ii [ zake van de duurte der aardappelen, heel iedereen, die door zijn ambt of plaats eèni verantwoordelijkheid draagt in de samenle I ving, de plicht opgelegd te voorzien dat voo ! het aankoraqnd seizoen de heeren Uithonge raars en C° hun onmenschelijke spéculatif niet meer herbeginnen kunnen. « Vooruitzien is regeeren » zegde een staats man ; deze woorden zijn niet alleen toepas selijk in staatszaken, maar in ailes wat he maatschappelijk en ook familieleven betreft Het is niet wanneer het onmisbaar voedse door de honger-exploiteerders tôt hooge prij -zen opgejaagd is, dat er maatregelen moetet genomen vvorden tegen die kerels, want dar is het lijdend volk reeds voor een deel besto len. Men moet, zoo spoedig het kan, tegen d< roovers van het kleine geld dat den werkloo zen bedeeld wordt en den burgenstand thans nog overblijft, optreden en hunne uitbuitiiiÉ onmogelijk maken. Wij vernemen dat nu reeds de buiteiige meenten atgeloopen worden door personei die prijzen bieden voor den aardappeloogs van heele velden. Men voorziet wat het ge volg daarvan zijn zal ' de boeren zullen me geen patatten naar de markten kunnen komen en wij zullen verplicht zijn met lranken t betalen wat de volksuithongeraars voor nikke gekocht hebben. Zal er tegen zulke schandelijke ujtbuiteri niets gedaan worden ? Moet het lijdend vol! met vooruitzicht op hongersnood den aan staanden winter ingaan ? Wij verwachten van de brave en zelfopof ferende personen, die ons lot in handei hebben, de noodige maatregelen om detielan ger. vanhetalgemeennogmaals tegen hets-chel nienras, dat wij aanklagen, te beschermen. II. Vervalschers In betrekking met de prijsopjage^rs van eet iraren zijn er nog hartelooze menschen aat le klagen : het zijn de vervalschers van eet waren. Men mag zeggen :dat de vervalschini van eet- en winkelwaren nooit op zulke groot schaal gebeurd is, dan wel nu. Hetzelld gebeurt met de noodzakelijke drankmiddelen Er bestaan nochtans politiereglementen O] het verkoopen van onrijp fruit en wetten to beteugelen van vervalschen van eetwaren ei dranken. Pôlitie en eetwaar-experten zijn gelast he vervalschen van ailes wat de mensch eten ei drinken moet, op te sporen, vast te stellen et aan te k'.agen. Wordt zulks gedaan ? Wij hebben voor ons een vonnis liggen dei rechtbank van Charleroi, voor eenige dager uitgesproken, waardoor eenige melkdoopers en doopsters, veroordeeld worden tôt straffer van 5oo en îooo fr. boet om in hun melk 3c tôt 40 t. h. water gemengd te hebben. Een ander vonnis veroordeelt een hande-laar, die kassen met zout gemengd met een zeer lijn zand verkocht had. Een derde schelm was beticht van gesteriliseerde suiker vervalscht te hebben. Men zou ook de bieren op flesschen mogen ôntleden ; zoo ook het vet, — wij zou der juister zeggen : het soort van vet — dat open-baar verkocht wordt. Wij roepen hierop de aandacht van aile wettelijke besturen zoowel als van het parket ; het is tijd, meer dan tij'd, dat er opgetreden wordt tegen de vervalschers van onze noodzakelijke voeding. Niet alleen besteelt men daardoor het volk, maar men randt zijne gezondheid aan, die het thans zoo noodig heeft. III. In de Diamantnijverheid Als vervolg aan ons schrijven van verleden week laten wij nog deze eenige regelen volgen. Hetverbod van Belgische geslepen diamant in Engeland te verhandelen is ingegaan op 4 Augustus. Geen geslepen goed wordt te I.onden nog verhandeld indien de partij het voorschreven Oorsprong-Certificaat » niet draagt, dat de liamanten en briljanten in Nederland gekocht zijn. Wij sveten nu wel dat er altijd middelen zijn om daaraan te ontsnappen ; maar zulks brengt niet genoeg op om deze nijverheid te Antwerpen voort te zetten. Wel zijn er 'te Londen stappen aangewend om het besluit te doen intrekken, maar deze zijn niet gelukt. Toch willen wij zeggen — •onder in 't minst iets nadeeligs te willen )etuigen jegens den persoon, die voor de \ntwerpenaars te Londen geweest is — dat 1 zaakjes » van dien aard door machtigere 1 personages » dienden « genegocieerd » te vorderi. Het gevolg van dit ailes is : 1. dat het ;iootste gedeelte der molens in de diamant-abrieken wederom stil liggen ; 2. dat te Ant-verpen geweigerd wordt noch één steentje te ■ewerken voor de Hollandsche juweliers en abrikanten zoo min als voor de Antwerpsche landelaars die in Nederland verblijven; 3. dat le toestand tusschen de Diamantbewerkers-erbonden van Amsterdam en Antwerpen, j"elke vroeger zeer vriendschappelijk was, hans zeer gespannen is. L. . ANTWERPEN IN 00RL06STIJ . VI 1 't Is wespentijd, het ooft begint te rijpe 1 de boeren beginnen de stadsmarkten te ovi voeren met afgewaaide, wormstekige, groe onrijpe appels en peren. Deze vruchten z niet te duur... « Allee moeder ! tien cens d kilo. Ze smelten a in de mond ».... schreeu een even stilstaande straatleurster, die ha stootkar welbeladen met... 'k heb schoo savooye ! acht cens !... prij, selder.... moet-c geen schoone beste peejen madameke ? kom — 's zien madam. hier, beste stoofpr men twaalf cens'n hall den kilo.... Wat: petaten?... hier, goeje polder 8 cens d 1 kilo!... twee kilo?... Neem er vijfmadai t morgen zijn ze duurder... Wat zeg-de ?.. < ■ de markt 6 cens ?.. 't kan niet mensch... ■ voor rotte... Maar voor zulke gelijk deze. ge moogt er me seffens 'n zak leveren.. . tw • kilo madam ?... vijt ?... ja madam... vijf ki ; madam... merci madam... tôt morgen zu madam.. . moet de nog geen schoone appel ■ l5 cens den kilo. . ze zijn zoo goed vo • spijs.... ja madam.... en in dezen tijd.. 1 : boter was van morgen op de markt 2.25 t . 2.40 den halven kilo... arme menschen geli | wij, eten geen boter meer,.... en ge moet a; . de kinders toch iet geven bij dat grij , brood.... ja, madam ... was 't toch maar r; , gedaan,... ailes is even duur .. mijn vent o< . madam ja, ja madam... wijlie moeten ail . betalen... 110g wel twee jaar.... zoo, staat u jongen ook nog aan den IJzer ;. .... ja, ; madam 't zijn niks anders dan die groo ■ sloekers... de groote kapitalisten, zei miji vent, die schukl dragen aan den oorlog, deftige menschen gelijk wijlie, vechten h ! zelf uit .... dag madam schoone pruim< t en stoofpeeren ! !.. tien cens den kilo ! ! ! — Zoo, roepend en klappend geven de stras t verkoopsters —■. leven en beweging in Ar werpen's straten. î Waren er geen leursters en «langs-de-stra 1 verkoopers » wat zou het thans een doo boel zijn, vooral wanneer we deze tweei j week van het tweede oorlogsiaar met < ; eerste groote kermisweek van '14 vergelijke Toen was ailes vol overmoedige opgewo denheid thans zijn we allen rustig, kalm i . gelaten en.... vol hoop op vrede. 1 We leiden zulk 'n vredig leven — dat v ■ beginnen te suffen en onverschillig wordi - voor ailes wat er om ons heen gebeui 1. I toch kunnen we elken dag een wandelingsl door of rond de stad doen dat ons veel do hooren, zien en overdenken ; bijvoorbeele I. de gestadige regenbuien maken de zome ■ tot-herfstdagen ; 2. het schijnt dat de vliege 1 jacht ons bevrijd heeft van de vhegenplaa • Of zou dat insekten-goedje het nu meer zi • delijk zoeken ? 3. Weinig vleesch, doch ve 2 visch, vooral haring en paling wordt er geg 3 ten. 4. Menschen die nog 'n paar brielkens . 'n kous hebben, vullen hun kelder nu reei 5 met steenkolen. 5. De gemeente Borgerho t wil 'n goed plaatsje in den hemel verkrijge ! door het uit voeren van een gezondheidswei want.... het groote rioolnet wordt door we t keloozen schoon gemaakt. Het werd tij. 1 want dit is nog nooit gedaan. Deze « vui ! beken liggen ongeveer 80 c. m. onder de p; van het midden der straat, de doorstro mingsruimte is, op 't 00g te zien 80 bij 60 c.r en deze buisruimte zit hall vol met bezonke ' inodder... eerste kwaliteit mest We kunnen niet anders dan de Borgerhou sche gemeentevaderen 'n pluimpje geve Beter tijdstip is er niet om overal de strate 1 open te breken.... het rij-en voertuigverkei is thans bijna nul. Zoo is er nog heel veel te zien, doch w ; hebben deze week gebruikt 0111 het mark leven in oorlogstijd eens wat meer van nat te bekijken. De meest typische markt — ja feiteli hebben aile markten iets eigenaardigs — wel de Zaterdagmarkt. Vindt men in hetbuitenlandZaterdag-avor (tôt 's nachts 12, een en twee uur) markte: Antwerpen is de eenigste stad in België d zulk een markt,gelijkend aan deze der Ouc vaart den vreemdeling kan laten zien. Wij volgen het Londensch gebruik, wa; de Zaterdag morgen het werkloon wordt ui betaald en werklieden en bureelratten, -voor zoover zij niet voetballen — met moed< de vrouw een der vele markten bezoeker 's avonds tôt laat in den nacht soms muzie en feestlokalen afloopen en 's Zondags — c officieele rust in bed en thuis doorbrengen. In Lyon en Rijsel bijv. : heelt men buurte waar de v/erkman 's Zaterdags avonds zic kan verbeelden over een markt te loopen. Toch wat karakter en volksbeweging bi treft gelijkt onze markt het meest op die \a Rotterdam, 't Is al jaren geleden dat w Rotte 's Zaterdag-avond-markt bezochten. Gelijk hier — vindt ge ginds — ook allf en nog veel meer waar men goesting in lieef vooral zuurkraamtjes, gerookte paling, pai nekoeken, warme koffie en niet te vergete de kaas-die-weg-moet. Ge vindt er 00 straatzangers en kermisklanten maar h< meest en die meer dan hier, dé ailes overblu fende « camelot Doch hier gelijk elders zij de marktlieden ook niet weg te cijferen « Ge mot 's komme » iT < dicht bij « den blau- // N wen toren » daar / , 1 staat ze. Vroeger / n I verkocht zij van al- J les, maar nu neemt (] /] * zijhetartikel vanden /fegjt / \ dag « chocolaad » allee menheer, cho-colaad van het fran het stuk, het stopt, van 't grijze brood gaat 'ne mensch loopen. Allee ! pak mee... die ailes kocpt, krijg mij er bij„ een elektriek-orgel laat zic hooren. l'iene « chocolaad met crème » zin£ aanstonds dansbewepend mee znn fret zij voorbijgangers tôt stilstaanders en dan.. Gaat u zelf maar eens luisteren.' Men moet echter niet naar deze markt gaa om te koopen doch men moet hier rondsler teren en de aandacht schajiken aan de mark :r" lieden en wat dezen er uitflappen om hunn "e waren kwijt te geraken. Doet ge dit — da Jn leert ge meer dan in een mufie cinemazaal. en " , Ziedaardiekoekboe ar " maar eens,hoort zij Rti_ en luister naa le- Z«V/%i8r\ zijn grappen,hij wet . -a de menschen tôt zi,c ai- y te trekken, zijn koe T "TVV y / kost i.3o maar koop ^ \w—> \ l-J-j / 'n meisjezijnhoning n koek van echte ken jn pische bijen, gee: ^11biekens uit den pol jg V ^ meter, dan mag z lo trouwen.... niet met hem, want hij is te lee le lijk... heb geen schrik. mijn koek is goed s ? geeft warm bloed... en die jufler daar met de or scheele neus is zoet. Je Rechts en links van de Oudevaartplaats -ot in dehuizen —allemaal winkelsof« staminets jk is het ook een drukte en lawijd, hier is he m echter het verhandelen van groensel, fruit ei ;e eetwaren, het rusten en even een pint pakken tp Het midden der plaats uordt ingenomen doo vier rijen kramen-stalletjes of tafels en hand 2s wagens. Ge kunt hier ailes koopen wat il w huishouden of werkplaats van 'n kleine stiel ja man benoodigd is. U, — het oud ijzer te schoenen, behangpapier, ondergoed, tableau ie kens, potten, aardewerk, rokken, cols .. vloerzeil, gereedschappen, manden, hemden et kammen, schoolgerief, zeepen, tapijten, gor ;n dijnen, kousen, stoven, engelsche bedden koffiepotten, heel Tietz, de Innovation ei t_ aile bazaren, hier uit aile deelen der stad bij t. een gebracht en te koop gesteld, — dit aile: op te noemen zullen we niet doen. ^ Wat 011s echter is opgevallen dezen tijc I . vergelijkend met ruim 'n jaar geleden — da r_ is dat er ^ eel koek, chocolaad en biscuit: n_ wordt verkocht en.... bollen niet te vergeten Moedertjes die elkr^d^r vroeger onde1 ^ andere omstandigheden hebben gekend, hou cj den hier nu een praatje.. en heteene vroûwtjé e_ verkoopt aanhetanderebollenvoordenhoest Iets verder vindt men kaasverkoopers ; d« •: zelfde kaas die hier eens werd opgeruimc voor l.5o tôt 1.75 den kilo kost thans het ., dubbele. ! Fijne (?) lekkere (?) appelsiroop in blikker ls busjes 1.25 fr. Beschuit 32 centiemen het pak, Vanille pudding, 3 pakjes — pak maar wea d 4.... voor l5 cens. Naast den kaas vindt ge weer groensel, ie prachtige slaboonen, princeskens en snijboo-ie nen 25 centiemen den kilo.. « allee pak mee.. ze moeten weg... 't zijn de laatste en de ir schoonste !... schoone vaste ajuin.... 20 cen-t- lierr.en den kilo ! I- Wat ge echter nu zeldzaam vindt, zijn de n kraampjes — (we hebben maar 'n vier oi vijf-tal dezer stalletjes gezien) — waar gerookt vleesch, spek en worsten worden verkocht. Bloempens, frut en cervolats worden nog wel gekocht, doch 't is weinig. Vroeger kocht men gekapt vleesch en 'n pistolet en ging dit met pot oi pint onder muziek... soms ook wel onder het loopen naar binnen spelen,., nu vindt men het vleesch-artikel te slecht, te I zout en te duur, waarom men zijn honger j stilt met wat « de Beukelaertjes >• die zijn zoet, goed en niet te duur, want in dezen tijd,.... oppervlakkig ziende, is men geneigd te denken.... « er is toch nog veel geld en er wordt gekocht en gesnoept... beziet men ailes echter wat dieperen meer vergelijkend.. dan... dan is er een kolossaal verschil met t|Vroegere vredesjaren. h 't Is om dit verschil vast te stellen, dat wij t;overal onzen neus in steken. Lari. :t| ALBUfô DER UITHANSBORDE n In ons nummer van I Augustus begonn • wij deze rubriek met te wijzen op het alf meen gekend uithangbord : « In den Gape, e der drogisten en winkeliers van verwen. A 11 dit bord is eene historié verbonden, wel wij ter kennis der lezers van de Zondagsgas r svillen overnemen uit het weekblad « De G n devlag » van 17 Maart 188g. r <1 Zerubabbel wist den koning Darius t vertellen van groote heeren, die, als zij ee l1 schoone vrouw zagen, haar met gapend k mond aankeken, wat toen zeker voor heel g t lant doorging. Ja, die Zerubabbel had ze! " gezien, dat de groote koning Darius ziji lieiste met open mond had zitten aankijkei 1 De gapers, beste vrienden, zijn dus v; • edelen oorsprong, — vergeet dat niet. » [ Karolus, die bovenstaande schreef, liet 2 onderstaande aan volgen : « Dit gapen nu dient den apotheker, di • drogist tôt sprekend blazoen. Gapen toch i 1 wat de geneesheer, (en de apothekersbemoe den zich van ouds ook met de doktoren) d< kranke verzoekt te doen, als hij diens toi ' bekijken wii ; gapen is noodig om pillen slikken ; gapen deden ook zij, die vroeger de 1 apothekerswinkel binnentraden, om er et ; teug roode ypocras of een kruidwijntje te g' nieten, of iets bitters voor de maag te neme: of « cruyden dieganc maken ». Van gapers lee 1 de dus de apotheker. Is 't dus wonder, dat h een gaper boven zijne deur plaatste ?, ' We mogen nu niet vergeten, dat er ee macht van gapers, aile dagen tegen onj ' scheenen loopen, en dat zij het op den hoc ' toe, nog kwaiijk nemen wanneer wij hun toi roepen:Maar mensch toch,ziet-de gij nu niet' 1 Tôt afwisseling van den toon van het « A . bum der Uithangborden », waarin wij tôt n ; niet dan de « opschriften » vermeld hebbei willen wij nu eens spreken over «veranderii gen» van «Uitsteekborden» en de...gevolgei Toen Koning George III van Engeland ri geerde (1738-1820) en van een zijner tochte op het einde der XVIIe eeuw naar Weymout ging, hield hij in een dorpje stil en liet zic eenige ververschingen opdienen in de afspai ning « Den Ezel » genaamd. De koningsgi zinde waard was daarmede zoodanig in zij schik, dat hij in plaats van zijn uithangbon waarop een groote ezelskop prijkte, de bee tenis des konings liet uitsteken en zijn a sparining de nieuwe benaming gaf van : « I , Koning George » Maar hij had niet gereken [ met de slimheid van een konkurrent, den bas ; eener afspanning verder op de groote baat ' wiens zaken niet zoo goed gingen als die va ; hem. Deze nam dadelijk het algemeen geken uithangbord « In den Ezel * voor zijn hote ^ Het toe val wilde nu dat zékeren dag d 1 postwagen een nieuwen voerman-geleider e een nieuwen postiljon had. Hun reisschrifte vermelden dat zij moesten hait maken aan h< hôtel <- Den Ezel », wat zij deden, tôt groot verwondering van den hospes der afspannin « In Koning George ». : Toen begreep deze laatste dat hij verkeer gehandeld had piet zijn algemeen gekend ui' hangbord te veranderen. Om die fout eenif zins te herstellen dacht hij niet beter te doe idan onder aan zijn nieuw uitsteekbord, waai lop, zooals wij zegden, het portret van konin i George prijkte, te laten schilderen : «Dit i de ware Ezel ». Wij weten niet, de legende vermeldt he ook niet, of die hospes op zijn bed of aan d galg zijn einde vond. XXX Men verzoekt ons te melden dat het loka: hoek der Leeuwen- en Reynderstraten, dz tôt uithangbord heeft « In den Iioed », zete der menschlievende maatschappij « Zonde Naam doch niet Zonder Hart », niet mee gehouden wordt door M. en Mev. Jos No< ninckx-Schroiers, stichters van dit drankhui maar thans door M. Vernay, toonkunstenaai (Zie ons vorig nummer.) IN SI"NT SEBASTIAAN is het uithangbord van aile respectabele k kalen in den buiten waar de « Gilde van de « edelen » handboog >■ haren zetel heeft. De handboogschutters waren en zijn no de eerste mannen van het dorp. De eerevooi zitters zijn gewoonlijk de edelen van het ka; teel, de voorzitters de burgemeesters ofnot; rissen, ook dokters en de hoofdmannen d beste schutters. Er zijn verschillende deze gilden in ons land. met een roemwaardig vei leden en die wijzen kunnen op schoon « Breuken of Çchilden » , getuigen der beher digheid in de boogschietkunst hunner vooi vaderen. Aldus de « Sint-Sebastiaangilde » va Grobbendonck, van 1724 ; de » Koninklijk St-Sebastiaangilde » van Zillebeke, waarva Senator baron de Vinck, onzer stad. eere voorzitter is, dagteekende van 1713 ; die va: Poederlé, van 1660 ; deze van Vlimmerer ook der XVIIe eeuw ; en die van Wecheldei zande, op wiens oud vaandel het eervol cijfe [der stichting prijkt : 1606 ! Om in onze buurt te blijven zullen w: zeggen dat de Edele Handboogmaatschapp van Deurne op een breuk (collier) me 47 schilden kan bogen en dat die van Ede gem dagteekent van 1713. XXX Terwijl wij over onze oude schuttersgildei schrijven komt ons het sappig verhaal t binnen van onzen grooten verteller... Hendri. Conscience, waarmede wij voor heden wille: sluiten. Het is uit zijn boek » Baas Ganzendonck >: De hospes uit den « Sint-Sebastiaan » wa met zijn knecht Kobe op wandel. De Baa had zijn nieuw haren muts op en ging zoi fier als een painv. Al koutende gingen beide: voort, toen zij Sus, de zoon van den smid met andere jongelingen ontinoetten, die dade lijk aan 't roepen gingen : — « Blaaskaak 1 Blaaskaak 1 » I NBaas Ganzendonck werd rood als een kalkoenschen haan van gramschap, en zeg =n de tôt zîjn knecht : re. — » Kobe, wat zegt ge van dit boerenge-'■ „ spuis ? Dat durft mij tergen !... Mij voor den 3n zot houden ; een man als ik ? ke — Ja, baas, antwoordde de knecht, de et vliegen steken wel een peerd en dat is zoo'n il- groote beest !... — Maar, Kobe, ik geloof dat die schelm-tè achtige smid van iemand betaald wordt om :1e mij te tergen ; de veldvvachter meent het ook tn en denkt dat hij het is die den laatsten Mei-a- nacht iets op ons uithangbord geschreven fs heeft.... ie — Ja, « In den Zilveren Ezel », baas. 1 ' — Het is niet noodig, Kobe, die leelijke in onbeschoftheden te herhalen 5r X > X Voor een toekomenden keer iets over de :n oude en reeds verdwenen Antwerpsche loka-s, len als » de Koperen », »Jan Stek », Jan i- Trapt-zocht », den » Pelikaen » ; den " Bas-tiaen », de « Konijnenpijp », en de « IJzeren ig Schuit ». te S. Nuffelaer. :c î; OVER ALLES. — In onzen Koninklijken Dierentuin was verleden Zondag een massa volk gekomen om zich n te verlusfigen in den prachtigen hof, welke onder :e oogpunt van hofbouwkunde en verscheidenheid p van bloemen door geen enkelen overtroffen wordt. ■' Ook de dierenverzameling, met reden zoo alge- " I meen geroemd, kan de nieuwsgierigheid van het u publiek voldoen. Voor heden Zondag is de inkom- , prijs wederom op 25 centiemen gesteld. >- — Door wijlen Mej. Melanie Mesldagh is '• aan liet bureel van Weldadigheid eene som nage- laten van 10,000 frank. Haar aandenken blîjve n . .. j^ons bi], h —Waren wij in normalen tijd, zeker zou er J" aan gedacht worden de 250e verjaring te vieren n van het gebruik van het onmisbaar potlood of - crayon ». Het was in 1665 dat men te Borrow-!- dale, in Cumberland, de graphiet begon te zagen f- en aldus te maken dat er kon mede gîschreven ^ worden. Spoedig kwam men tôt verbeteringen en 's weldra waren er in aile deelen der wereld pot-loodfabrieken.Jî FEESTDAG VAN MARIA. Allerlei nuttige en I aangenama Gesehenken,te bekomsn in den e Papierhandel JAN BOUCHERIJ,Hopland22. n — Heer Dr Desguin, schepen van Onderwijs, ,t heeft in de jongstleden zitting van den gemeente-e raad aangekondigd dat de Staat de twee Nor-g maalscholen der Stad aangenomen heeft. , — De klasson door de stad ingericlit voor . Engelsche, Fransche, Duitsche en Spaansche .. talen, alsook voor bijzondere leervakken als n handelswetenschappen, enz., worden door een goed aantal Ieerlingen van beide geslachten S gevolgd. De gemeenteraad heeft besloten de onkosten er van te dekken door een deel der t toelagen, welke aan het Handelsgpsticht gegeven e werden. — In het stadepark is het bezoek nooit zoo talrijk geweest als thans. In den namiddag is er ,] zoodanig veel volk, vooral moeders en meiden t met kinderen, dat velen bij gebrek aan plaats op •' de talrijke banken, moeten rond wandelen. Zou £ het niet mogelijk zijn rond het kiosk een paar rijen ijzeren stoeltjes, aan latten gebonden, te s plaatsen ? BIJVERDIENSTE - Persoon gevraagd om sigaren to verkoopen tegen hoog commis-sioloon. Scht'ijv, bur. van het blad O.M.15. H — De « breaks » komen weer voor den dag ! n Men herinnert zich dat tijdens de zomermaanden de leden der maatschappijen, des Zondags vroeg g naar eene of andere aanpalende gemeente reden - met rijtuigen, » breaks » genaamd, waar een twintigtal reizigers kunnen in plaats nemen.Thans ziet men Zondags wederom die rijtuigen, gevuld r met reizigers, door de stad en den buiten rollen. ■-Nu rijden de meesten 0111 bezoeken te brengen e aan Lier, Duffel, Mechelen, Rumpst, enz. — Onder algemeen genoegen van zijne patroons, collegas en ontelbare vrienden heeft 1 heer Alfons Van Nishoven, in voile gezondheid en e in zijn gewoon vroolijk humeur, de vijftigste 1 verjaring beleefd zijner indiensttreding bij de ^ « Bank L. Lambert » Kunstlei. Huldë en verdiende , lof werden den ronden Fons in intiemiteit ge- - bracht. Maar het vreugdevuur sineult onder de r asch ; het zal wel eens tôt uitbersting komen. . Intusschentijd : de beste wenschen aan den alge-j meenen vriend. t — De echtelingen Mr en Mevr. Liekens, Verbondstraat, hebben voor eenige dagen in familie hunne gouden bruiloft gevierd. Aan de jubilarissen, kinderen-, schoon-en kindskinderen t onze gelukwenschen. ^ — Aanstaanden Dinsdag 17 Augustus, is het 1 de 23° verjaringsdag van de dood van Leopold de Wael, burgemeester en volksvertegenwoordiger . van Antwerpen. Leopold-Karel-Norbert de Wael s was geboren op 14 Juli 1823, in het huis nr 18 s der Korte Gasthuisstraat. Hij huwde te Berchem 3 op 27 December 1863 Mej. Van Gend. Van 1 28 Mei 1860 tôt 23 Mei 1864 vertegenwoordigde 1 M. de Wael de Meetingpartij in den Provincie-raad, doch verliet deze partij, werd in 1872 gekozen op de liberale lijst en op 2 September

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes