Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1920 0
19 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 December. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27qt3t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 19 December 1915 5 GEWTIEMB1T Twfifidfi .Îaaro-îii ïg N 5 fiF.II .1 irSTPFFRDF ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpei Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIBBLAI ▼ — -A.a,nlcojad.iQ-iiagsriL : 4e bladz., tien regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.0C Beerafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat I uit ZES BLftDZIJDEf I'daden en zakeh Kontrool te Antwerpen Indien wij aanhoudend melden wat i zekere gemeenten en steden gedaan wordt oi de bedriegers, vervalschers en woekeraars i zake levensmiddelen, in hunne sfchandelijk liandeling tegen te gaan, dan was het bijzoï derom de gemeenteoverheden en zij, die doc m ambt of door hunne bijzondere plaal îuroepen zijn het volk te beschermen, te lei ,en wat er kan en mag gedaan worden tege de handelsschuimors, die tôt oneer van or land op vrije voeten blijven loopen. Het moet gezegd, dat zelfs met ons arsena: van wetten het niet gemakkelijk is de bedrii gers bij den kraag te nemen en voor de rech bank te brengen. Ei- moet dus met nnddelen gehandeld wo den welke het mogelijk maken door recht e «et de vervalschers onschadelijk maken. Te Antwerpen is door de bevoegde besture ea in gezamenlijke werking met de bijzoï dere instellingen, onderzocht op welke wijz men de plichtigen, die onderduimsch werkei iou kunnen ontdekken en loon naar werke % zijn gelukkig te kunnen aankondige dat dit gewenscht middel gevonden is e sinds verleden Maandag in werking is gi ^aan De Voedingsafdeeling van het National Komifeit, heeft verschillende kontrooldienste ingericht, waarvoor een aantal manschappe aangesteld zijn, om deze met goed gevolg kunnen doen. Aldus zal er kontrool zijn op de aankoo] kaarten in de zoogezegde Amerikaansche wii kels. Er zal strenge kontrool zijn op de hoedi . nigheid der gefabrikeerde en niet-vervaardij de levensmiddelen. Er zal ook kontrool zij op den verkoop in 't groot en 't klein van al soort levensmiddelen. Om die verschillende toezichtsdiensten ni; vrucht te kunnen volbrengen is het noodi dat de kontroleurs dag en nacht in aile werl huizen, fabrieken, kelders en magazijne moeten ingang hebben, vergezeld van een b .voegd man der wet om te « verbaliseeren wanneer het noodig is, en aan het parket ov< te maken. Welnu, wij meenen te kunnen schrijven d dit ailes in Antwerpen in werking gezet is e wat beter is : — reeds uitslagen heeft afg worpen, waarvan men zal verwonderd zijn. Een winkelier, die een i4 tal arme liedi liet waren gaan koopen in de Amerikaanscl magazijnen om ze bij hem af te leveren, < de waren op zijnen winkel duurder verkoc. — men zegt zelfs na ze door zekere stof « ve zwaard » te hebben — dan hij ze gekregf had, is bij het parket aangeklaagd. M is met genoegen dat wij het feit t kennis onzer lezers kunnen brengen. Een bevoegd persoon in deze zaak, zeg< ons: «dat wij mochten verzekerd zijn d een groot aantal bedriegers, vervalschers t woekeraars, weldra voor de rechtbank zull( moeten verschijnen ; dat de rechtbankf streng.zullen straffen en het kwaad dat iede een lijden doet, weldra een einde zal génome hebben. De Zondagsgazet zal niet nalaten de veroo deelingen af te kondige'n. Het is noodig d het volk zij ne Caïn's kenne, opdat op de grooten dag der afrekening voile recht kum geschieden. II. Tentoonstelling van Hoeven en Landelijke Woningen Na de volledige uitleggingen en de prograr mas welke de Zondagsgazet van deze tentoo stelling afgekondigd heeft, zullen de lezers ei oppervlakkig gedacht hebben kunnen vormi van het groot belang, dat aan deze ondern ming én voor ons Land in 't algemee'n, < voor de provincie Antwerpen in 't bijzondi verbonden is. Het gedacht van de inrichting dezer tentoo stelling werd niet lichtzinnig opgevat. In di schoot der Landbouwafdeeling van het Nati naal Hulp- en Voedingscomiteit werd ee: bijzondere commissie ingericht voor doel he bende een bijzondere studie te maken van < heropbouwing van hoeven, landelijke woni gen en dorpen. In de provincie Antwerpen werd de leidii dezer werking toevertrouwd aan het « Lan en Tuinbouwcomiteit der provincie Antwe pen » en meer bijzonder aan de door dit C miteit aangestelde « Provinciale Studiecoi missie » onder het voorzitterschap van d( heer Graaf de Baillet Latour, eere-gouvernei der provincie Antwerpen en Senator voor < Arvondissementen Mechelen-Turnhout. Het Studiecomiteit heeft na zij ne bespr king en onderhandelingen met andfere bevoe degroepen als de « Koninklijke Maatschapp der Bouwméesters van Antwerpen », i « Kring voor bouwkunde » en de « Provincia Commissie tôt verfraaiing van het Landeli Leven », deze tentoonstelling ingericht. Het doel ervan ligt besloten in volgeni overwegingen door de vereeninging « Unie des villes et communes Belges » tôt aile g meentebesturen van het land gericht : « De gegeven onderrichtingen zijn lout » aanbevelingen. Zij stellen een beroep da; " op den goeden wil en op de Vaderlandslie » de van de besturen en van de geteisteri » inwoners. Het in voorbereiding zijnde wei " van heropbouwen, vordert meer en bet » van ons dan eenvoudig het herstellen vt » het verwoeste. Wij moeten ons behartige » gebruik te maken van den huidigen to » stand. 111 vurcrrnnt 0n. o-p<7nnri f/' mïlkfi » te verfraaien. Dit doel kan enkel wordei I» bereikt door het bewerken van stelselmatig » weldoordachte ontwerpen. » Deze ontwerpen aan het oordeel van he ■ volk onderwerpen in eene tentoonstelling ei daarnaast plaatsen al het merkweerdige da vernield is ofwel nog recht staat, beneven hetgene dat dient te verdwijnen, zal in d Tentoonstelling van 22 Januari 1916 in dei Kunstkring der Arenbergstraat vereenigd e: n te bewonderen zijn. 11 In dit praçhtig lokaal, met zijne uitge 11 strekte zalen, zullen met honderden zichte: e uit aile gemeenten, van verdwenen, *nog-be staande, alsook plannen en teekeningen va: v op te richten gebouwen en zichten verzamel ,s zijn. Elkeen zal de tentoonstelling, eenig in zij: " aard, willen bezoeken, ze zal eene betoogin, s zijn van den kunstsmaak en van de geoefend technische kennissen. l' In den Kunstkring is men begorinen met hc ■' maken der noodwendige werken waarove wij in een volgend nummer meer zullen zeg gen. L. M. I ANTWERPEN IN OORLOGSTIJI XXIV. e U zult gewis wel eens ervaren hebben dz temperatuur en dampkring- veranderingen welk II 's nachts voorkomen, ook invloed hebben op de mensch- en dierlijken slaap. " Soms heeft het gebeurde van den vorigen da£ het overlasten der maag, of ook wel gemoeds aandoeningen slaapverstoring ten gevolge. n Welke oorzaak mijne rust verstoorde weet ik niei n doch wel weet ik dat een dezer nachten mij ee G onrustige slaap deelachtig was en ik in het nachtelij duister wakker werd, gsruiraen tijd woelde e draaide, sufte en droomde. Natuurlijk was mijn denken ofwel beneveld o] i. wel helder ; dan was ik weer weg, plots was i r. weer klaar wakker ; aldus drong zich in mijn brei 'n de gewaarwording dat er iets buiten mij om in d e lucht hing, te meer daar ik dicht bij ons in d geburen een haan hoorde kraaien, welks kukelek ^ van verre béantwoord werd. g Hanen gekraai ? en dit in dezen tijd ? Ge zouc 7ûfrffûn I RimrmMns hnantiA rlftprl mi! non h< ifci « Eer de haan driemaal gekraaid zal hebben... sn van en van hanen en kiekens in dez< tijd denken.... Want't is waar ook, wanneer •n straks op zal staan zal het Vrijdag zijn. r" Vrijdag is hier, zoowel als in zoovele ande: in steden, een groote marktdag. Dan komen de boere: burgers en buitenlui van heinde en verre, urc r" sporen, trammen of loopen naar de metropool wa; ^ de levensbehoeften eener kosmopolitiesche bevolkir n zooveel maatschappelijke eischen hebben voortg ie bracht, dat de levensnoodwendigheden er enor door zijn uitgebreid. ÉDan gaan de buitenliede ter stede om inkoopen doen maar ook om er ( voortbreDgselen van lam stal of neerhol te verkoopei Ook thans zien we d( Vrijdags de plattelandsbevc kirg nog in onze veste kome doch ze doen mij denken -nu ik dien haan hoon kraaien, aan de boter e eierhoeren van weleer. Boter ! Hoevele verwei 0_ — de menschen zullen er nu w ie zijn die gelijk in vroeger eeuwen geen boter mei |). gebruiken. 'k Herinner me nog goed toen ik tij^ei mijn reizen in Spanje verbleef daar — ('t is ne (1_ maar eenige jaren geleden) — in 't geheel ge« boter zag. De nienschen wisten niet wat het wa irr Ook elders — zelfs in Holland,he.t boter- en kaaslan ^ ben ik eenigen tijd bij eenvoudige menschen in d< r_ kost geweest — en ik kreeg er zoetelies ( Q roggebrood en soms eens... geitenboter op m\ brood. België verbruikte de laatste jaren heel w în kilotjes eerste kwaliteit boter. ir Bi,jna elk huisgezin had zijn vasten boer, die d< je Vrijdag zijn één of meer pondswiggen af kwa leveren tegen 1.50tôt 1.75 fr. in den winter perpon e- Hoeveel betaalt u ze nu Madam ? — 6 fr. den kil rr_ En dan de eieren ! ! ! D ij Ook die waren er vroeger ruimschoots, en h Je duurst 16 centiem. le i Herinnert ge u nog Dikke Mie van de St. Ja 3 plaats van voor eenige jaren terug ? De brave zi heeft gelukkig dezen tijd niet beleefd. t Zij was ook een echte volks- en markttiepe. [ En zij had geld verdiend met haar eitjes. Zij h. met haar Bulgaarsche. Italiaansche en Russisc ^ eieren — voor versche inlandsche. verkocht • gouden eitjes weggelegd. 1 Die gouden eiers herinneren mij vroegere kindc jaren. Toen was het nog in dien gulden tijd, d de kleinen in de laDge winteravonden werden ve maakt, — doch de grooten hadden nog meer sch 1 dan wij, — door de tooverlantaarn en rondreizen goochelaars. q 'k Herinner mij toch steeds dien eersten gooch< man die ik zag, zijn gezicht werd mij la ter jar steeds herlevendigt wanneer ik Joe Chamberlaii k gelaat op papier aanschouwde. Die man was z n rap en vlug ; hy blies vlammen, trok* kilomet€ e papier uit zijn mond ; liet 'n twintigtal duiven i e zijn hoed vliegen, at met zijn voeten een kip c u kraaide gelijk een haan en legde dan 'n honde eieren. 'k Wilde dat ik het nu ook kon, goud eiers leggen. Doch de eieren zijn heden zeldzaam, ofschoon 'n zacht weer de hennen langzamerhand nu beginnen te leggen. Hoewel er wat — (maar zoo weinig en onbetf kenendi, — kiekens nindawizijV»' ••>n.voor twee-ja: ook al omdat het voeder duurder is, maar wat n van invloed is op den buiten, daar de kiekens er ] loopen en weinig speciaal voeder krijgen, moet m de oorzaak der eierpryzen alleen maar wijten a de stopgezette invoer van buitenlandsche eieren. U betaalt nu voor een ei 28, 30 en 32 centiem. Zonder oorlog en zonder invoer zou men d( prijs bijna ook bereiken. Omdat 1° ons land n weinig hoenderparken bezit ; 2° weinig boeren hoenderliefhebbers zich speciaal op den eierhani toeleggen ; 3° Wij veel eieren eten en gebruiken koek, gebak, eten en in de nijverheid. In géwone tijden* bedraagt de invoer uit Ital Rusland, Bulgarije, Egypte en de laatste jaren o uit Holland miljoenen per week. De gewone burger en verbruiker weet dit niet. in Het huishoen, kip of kieken genoemd, een n i- een menigte rassen over de geheele aarde verbr î! huisdie;', wordt gekenmei'kt door een korti >r krachtigen aaD de spits omgebogen snavel, o 13 vleezigen kam en vleezigekinlellen enkorte vleugf ig de staart bestaat uit 14 veeren, waarvan bij t m haan in het midden één uitsteekt en allen lan{ s. worden ; de pooten zijn van stevige sporen voorz 1, en hebben vier (soms vijf) teenen. ;n Sommige rassen speciaal gekweekt dienen i 'P platte lande uitslnitecd voor de Zondagwedstrijdi in waar geheele dorpsbevolkingen de hanengevechi bywonen. De kip — (uit Azië afkomstig) is gelijk z >n meester omnivoor — ailes etend. Het wijfje, m lien begint in 't voorj«ar, dikwijls van af Pebru 1 (enkelen al van af tegen Kerstmis) eieren te leggi o. en gaat, wanneer men de eieren gedurig wegnee daarmee maanden lang voort alvorens broedsch worden. Sommige rassen,als de fransche en die v de landen rondom de middellandsche zee, broed in het geheel niet of slecht ; deze zijn derhalve beste leghoenders. Rondom de « bastide » (groote woning) tegen berghellingen, onder de groene olijf-, amande oranje- en citroenboomen, ziet men daar overal kiekens. De bewoners brengen er 2, driemaal.soms, elk dag hun ezel met korven beladen, waarin vrucht en eieren naar de stad gevoerd worden, die tïier I kosten aan den'opkooper ongeveer 3 centiem Turijn en andere steden, ziet ge dan naast kister,makerij het enorme stapelhui3, waarin el kist in tweeén verdeeld 2 X Î20 — ongeve 1440 eieren worden verpakt ; rap de wagons i en drie dagen er na worden deze 5 tôt 7 dagen o zijnde eieren, uit Italie alhier aan de voortverkc ners door den eroothandelaar aan 9 à 10 centit is per stuk afgeleverd. De verbruiker betaalt d el versche inlandsche eieren van eigen kiekens 12 14 centiem per stuk. Ook de Bulgaarsche eie: zijn goed, maar de Russen... hum... wat heb ik l(j veel honderdtallen naar de pâtisserie zien dragen le Het gewicht van een ei wisselt van 40 tôt _ gram, de Vlaandersche gemiddeld 68. De broedtijd duurt 21 dagen. De kuikens kuni ir. bijna onmiddellijk loopen, zij worden den eers at tijd door de broed- of klokken met groote zorgv r_ digneid bewaakt en verzorgd ; na 4. à 5 maarn il; zijn zij volwassen. Jonge hennen van vroegri, je rassen beginnen reeds op den leeftijd van v maanden eieren te leggen. Elk jaar in Augustus. September ruit bet hO' de oude veeren vallen dan uit en er komen i.ieu 'voor in de plaats. De ruitijd is de kritieke ti hennen leggen niet meer, zijn ziekelijk en de h; houdt op met kraaien de diei en moeten dan bijzon gevoed en verzorgd worden. Men teelt de kip zooi om het vleesch (vraag het maar aan 'n Brussela als om de eieren. Een niet broedende hen kon 150 eieren per jSar leggen, het grootst aantal in tweede en derde jaar, dan mindert het, waar men dan ook kippen hoogstens 4 en hanen 6 j; oud laat worden. De gewone leeftyd van het kiet kan tôt 10 à 12 jaar gaan. Versch gelegde eieren zijn de beste, ze bliji even smakelijk tôt den 14e" dag ; na 15 daf begint de inwendige gisting, het ei is dan nog gi eetbaar tôt den 24sle" dag. dan gaat htt door geel aan de kalkebast vast zitten en na den 3 dag begint het te 3tinken. Is de eierschaal ech gebarsten, — en de meeste schalen zijn dit, 1 daar dat tydens het zoden zoo dikwyls het ei uit schaal kookt, — dan treedt bederf al na den dag in. Hopende dat de tijd weldra weer zal zijn aan; broken dat we 'n gebraden hnantje, 'n goi kiekensoep, 'n koppel eiers met hesp in de pan il 'n versch ei voor zwakken en herstellenden kum an hebben, zullen we het nu maar by hoop- en wi: i's eieren laten. oo Lari irs mmmm ! UIT BORGERHOUT rd en Wat is het sinds den aanvang van den oorlog geworden in Borgerhout, bijzonderlijk des Zonda; .. lu de week als men ten allen kant liet gerucht > den arbeid hoort en op straat veel beweging > al menschen en voertuigen ziet, kan men nog wel e in den waan verkeeren dat er niets veranderd is het dagelijksch gedoe zijn ouden loop heeft. >1; ,e 's Zondags, in wintertijd, vooral bij regenael »r, 1 \\f>pv, i-^ hier cloortelijk trie^tig nu yervftleiic et Men zal ons misschien tegenwerptn dat u-t > os elders, en zelfs in de groote stad Antwerpen geval is en dat men in deze laatste ook wijl vindt waar ailes doodstil blijft, waar men op < an ganschen namiddag hond noch kat ontmoet de menschen met de kiekens schijnen te gaan : pen. t'Akkoord, maar wat in Antwerpen uitzon ring is, is ten onzent algemeene regel. De Sinj ize of Sinjorin, die zich door de verlatenheid sommi 0 g ! straten terneergedrukt voelt, kan andere oorden 0f zoeken, waar koffiehuis, cinéma, schouwburg, c , , cert- of voordrachtzaal hem of haar de noodige > strooiiiig aanbieden. Zoo gelukkig is de Borgerhoi in naar niet : ontvlucht hij eene doodstille wijk, komt in een andere, even doodsche, even stille. : - paar cinémas, dat w^ij er op nahouden, kan de • gooeheling niet schenken van leven of drukte en °k de herbergen heeft men veelal, buiten den wa of de waardin, slechts de tafels en stoelen tôt zelschap. Van concerten en tooneelvoorstellinger hier tegenwoordig geen spraak en van lees- of vt drachtavonden hooren wij evenmin gewagen. : blijft er onzen gemeentenaren niets anders over < in de naburige Scheldestad genezing te gaan zoe' voor hunne « neurasthenie », Dat was een ander leven vôôr den oorlog ! I klonken u reeds van in den Zondagvoormiddag tige muziektonen in 't oor, 't zij eene onzer talri harmonie-, fanfaren-, turn- of andere maatscli pijen eenen uitstap maakte, 't zij ter gelegenl: van kermis of betooging een optocht door da bij2 derste straten plaats greep, 't zij het een vaan inhuldiging, eene primusviering of de' aanstell van een nieuwen eerevoorzitter gold. Dan was in den namiddag op de Turnhoutsche Baan ware begankenis van Borgerhoutenaars, die 2 stadwaarts begaven of van Antwerpenaars, die n Borgerhout trokken. Dan krioelde het op zonr - dagen van volk buiten de Turnhoutsche, Herentl sche en Borsbeeksche poorten ; gansche fami] gingen de frissche veldlucht inademen of in malsche en koele gras, onder lommerrijke boor j beschutting zoeken tegen de zonnehitte ; ofwel f verzadigden zich in de talrijke speelhoven van L. omtrek met plattekaasboterhammen en radijskt ^ hesp- en eierenkoeken, ijsroom, fruit, melk, kol bier, limonade, enz., terwiji de mannen rookten « discuteerden », de vrouwen « lameerden », de 1 deren to.uterden, hoepelden, lachten, schaterc 10t twistten en schreiden. In en rond den velodroom van Zurenborg was >n, schier elken Zondag eene drukte van belang ■en hoofde der matchen en koersen, welke aldaar re js. matig plaats grepen en de bezoekers van het ' Boelaerpark hadden aile inoeite van de wereld en zich door de scharen wielrijders en andere « sp fer men », die den weg naar de Gietschotel onve en maakten, heen te worstelen. 's Avonds keerden die drommen vermoeid, bezweet, bestoven, m welgemutst en verzadigd van spijs en drank, : en gend en keuvelend, met bloemen en groene twij »n, beladen, naar Borgerhout terug. ,en Bij slecht weder en in wintertijd trokken de dige paren naar het bal in het « Kattenhof », • « Bobinet », den « Belle-Vue » en elders, waar hei Un vaak tôt laat in den nacht lustig toeging. Bom de waren ook diezelfde zalen iedermaal eene on ïri voiksmaatschappijen hare tooneelvoorstellingen \ jn Van de grootste herberg der Turnhoutsche Baan ' tôt het kleinste « baksken » in welkdanige, vera: legen straat ook, aile hadden hun vaste kalanl te die er met kaart-, ton- of vogelpikspel, muziek, za an enz., een gezelligen avond kwamen door breng en En nienig Borgerhoutenaar, van de Antwerps , scliouwburgen of koffiehuizen terugkeerende, ^ ae gelukkig zich aan de « patates-frites »-kraampjes bij de « Worstenpan » of op den hoek der Bot 3e straat een portieken gebakken aardappelen en , « Het Nachtlicht », « De Groote Pint » of « Het PI "> leerken » nog een « slaapmutsken » of een lek de glas gerstenbier te kunnen aanschaffen. Dat ailes behoort nu meestendeels tôt het ve en den. Van het vroolijk en gezellfg leven, dat hierboven schetsen, vindt men nog slechts zeldza sporen in ons reuzendorp. Maar waarom zou 0n schoone tijd niet kunnen terugkeeren ? De Bor£ In houtenaar « berust », doch wanhoopt niet" en w Je verzekerd, eens de oorlog gedaan, de wonden 1 vaderlands geheeld, iedereen terug aan den arbt welvaart, handel, nijverheid en nering aan 't her er bloeien, dan zal onze gemeente spoedig herle1 n, on zullen hare bewoners even ras den levenslust id de gemoedelijkheid terugvinden, welke hen vroe 0_ kenînerkten. Arnc m mmÊÊÊm S KINEM A-ZOOLOGIE •en PROGRAMMA: Zondag 19 December van 4 tôt 7 torenuur _q en van 8 tôt 11 torenuur 1. Lucifer (slotkoor van het Peter Benoit ien oratorium voor Groot Orgel) ■en 2. Volendam (gekleurde film) ul_ 3. De IJzeren ïanden (drama) |en 4. Lakmé (fantazie op het zangspel) L. Delisbes jpe 5. Leonce Kinema — Opnemer (tooneelspel) 6. Nachtzang voor viool Fr. Chopin (Solist : Heer Edm. De Herdt) 3D 7. Het hart dat sterft (drama in 2 deelen) ' 8. Carmen (fantazie op het zangspel) G. Bizet ^ 9. a) Onder de Stofgolven aIJ b) De Angst (drama) ler 10. Sjlvia (daDsspel) L. Delibes ^ ( j 11. In 't diepsto des Harten (tooneelspel) ar. ! 12. Het vertrek in den Nacht (drama in 3 deelen) L0j 13. De Barbier van Seviglia (openingstuk) G. Rossini ^ 14. Bout De-Zan en de Rattenvanger (klucht) 3m 's Avonds : Poos van 10 minuten tnsschen num-lar mers 7 en 8 ; deMarmeren wandelzaal en het «Café» :en zijn toe'gankelijk. KERSTMIS : 3 groote buitengewone Vertoonin-'0n gen met bijzonder programma van Kinema en Muziek op Zondag 20 December (van 4 tôt 7 en van 8 tôt 11 >ed torenuur), en op Maandag 27 December (van 8 tôt of 11 torenuur). — Gewone toegangsprijzen. — Bij-1™ zonder Programma. Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen optreedt, bestaat uit : 3.9 De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pieter Saenen, le viool; Emile Dingemans, le viool; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, jC]e cello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin, 0j orgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. len d j OVER ALLES — — De heer Bulcke, havenkapitein maakt het publiek bekend dat de overzetdienst tusschen Antwerpen en het Vlaamsch Hoofd thans met een derde boot verzekerd is. D»ze laatste is bijzonder "J.'| ingericht voor den dienst der reizigers en voorzien ?aI1 van eene kabien van tweede klas. Het schip zal 1111 regelmatig.alle 20 minuten van den eenen naar den >ns an deren oever vertrekken Van af 15 dezer moet eu de overzetkaart genomen worden op de beide oever^,volgens het nieuw tarief dat hieronder volgt: Passçsiers, eerste klp^. enkel f". 0.10 jok tweede klas, enkel 0.10 liet » eerste klas, heen en weer 0 30 n tweede klas, heen en weer 0.10 en Paard, ol nieit ingespannen 0.10 ila- Ezel of muilezel (onbeladen), veulen 0.05 de- Rund 0.10 :,or Alleanderedieren, los of aandenleiband, p. kop 0.05 Kar of rijtuig op 2 wielen, ledig, alsook kleine on- rijtuigen op 4 wielen 0 10 er- Kar of rytuig op 2 wielen, beladen 0.25 "e; Kar of rytuig op 4 wielen, ledig 0.15 'j"Jt Kar of rytuig op 4 wielen, beladen 0 50 ]Je_ Motorrytuig of motorwagen, enkel biljet 150 in Motorrytuig of motorwagen, heen en terug 3.00 ird Hondenkar. ledig, de hoed niet medegerekend 0.05 g?; Stootkar of kruiwagen (ledig), rijw. motorrijw. 0.05 l0J.s Hondenkar, beladen, de bond niet medebegr. 0.10 '.00 Stootkar of kruiwagen, beladen 0.10 lan Wekelijksche abonnementen van 10 cent, worden iei1 afgeleverd a*n leerlingen die kostelooze scholen bywonen. us- Wekelijksche abonDementen van 25 cent, worden jj(6 afgeleverd aan leerlingen die betalende onderwijs-ap- gestichten bywonen. on_ — Het Gemeentedestuur van Antwerpen iel heeft beslist dat er op al de graven der gesneuvelde i"g soldaten een kruisje zal geplaatst worden, vermel-het dende den naam en de andere aanduidingen van den ich begraven krijger. Ouders en andere familieleden aar van gesnéuvelden, gemeenteoverheden en geestelij-ige ken, wier medeburgers te Antwerpen begraven Vî1' zijn, worden verzocht er kennis van te geven, met het bijvoeging van de juiste aanduiding&n. ler! —: Verleden Dinsdag, 14 dezer, was bet de 19e verjaring van dsn sterfdag van Juffer Constance lns> Teichmann, de Engel der Liefdadigheid van Ant-tie, werpen. « .Juffer Constance „ — zooals zij algemeen en genoemd werd, — was de dochter van den heer en gouverneur Teichmann ; zy stichtte te Antwerpen ' liet kmdergasthuis « Louise » in de Everdystraat, het waar thans het meisjesinstituut Van Gehuchten is, uit en dat naar de Meistraat werd overgebracht. Tij-ï«l- dens den 001 log van 1870-71 vertrok zij aan het hoofd der Belgijche ambulantie naar Frankryk en verzorgde de gekwetsten. Mejuffer Constance Teich-ilig mann was ook eene uitstekende tooneelkunstenares al en ondersteunster der pogingen van Peter Benoit |\'jr voor een eigen toonkundig onderwijs. jen — D» heer A. Regout, verblyvende iu Den Haag is ondervoorzitter benoemd van het Eereko- 5^ miteit van het Rood Kruis van België in Nederland er in vervanging van den heer Flechet, overleden. De vol heer Regout zal dus met den heer And. Simonis, zer van Verviers, dit ambt bekleeden. ;af. af — Oe heer Lodewijk Ontrop, onze Antwerp- ge- sche toonkundige en uitmuntende orkestleider voor en' gewyde muziek, verheugde zich verleden Dinsdag g®' in zijn 40" verjaardag. Onze gelukwenschen. vas — H«t Nederlandsch Belgisch Komiteit tôt op- na. bouwing in België, der steden en gemeenten, ia ha rééd.-, in bezit van talrijke ontwerpen, welke aan in eene technische commissie onderworpen werden. |^r Deze commissie is samengesteld uit de volgende % heeren ; Otlet, Berlage, Cuypers. Evers en Vas rie. der Swalmen. Aan het komiteit zullen geleerden, svij artisten en andere bevoegde mannen toegevoegd me worden. die er- — Een Noorsch deskundige, de keer Frôst, ^es heeft eene nieuwe uitvinding van den telegraaf j^s zonder draad aangekondigd, welke eene gewichtige 0pl verbetering zal brengen aan het huidige stelsel. — Op 1 5 November 1610 werd de kunst-jer schilder David Teniers geboren. Hij stierf te '. Brussel op 22 April 1690, na zich roemrijk gemaakt te hebben door zijne kunstwerken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes