Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1923 0
02 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 Januari. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Geraadpleegd op 17 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/df6k06z56h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 2 Januari 191 5 OBN-TIEMBÏ TwoaHa Taarrrarwr Nr H QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA.WD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAE -A.anlcojad.ieriri.cren. : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubrisk OVER ALLES d. reg.1.00 Dit nummer bestaat uit ZES BLADZIJDEN BERIGHT Van verschillende kanten ontvingen wij klachten over het duurder verkoopen van de Geillustreerde Zondagsgazet. De prijs van elk nuramer, wat ook het aantal bladzijden is waaruit het bestaat, was steeds en is nog 5 Gentlemen Ons blad mag in geen enkel geval en onder geene voonvaarde aan duurderen prijs ver-kocht worden, dan dien welke boven aan de eerste bladzijden GEDRUKT staat. Wij-verzoeken de personen, die nog zouden bedrogen worden, ons te willen verwittigen, opdat wij maatregelen kunnen nemen ora de herhaling ervan onmogelijk te maken ■ajjaw-JJn-I I I ■■ IIIHIIl llllll DADEH EM ZAKEN i. Nieuwjaar 1916 Het is de tweede maal dat wij tijdens den wereldkrijg een nieuw jaar ingaan. Wat zullen wij in de huidige omstandighe-den aan familie en vrienden in voile rechtzin-nigheid wenschen ? Onze voorouders drukten ailes wat zij wilden wenschen in deze woorden uit : « een zalig en gelukkig nieuwjaar ! » Nu nog is die bewoording bij de meesten in gebruik bij het wisselen van den zoen en den welgemeenden handdruk. Ligt daarin ook niet ailes besloten wafc men verhopen kan ? Indien het mogelijk ware zouden wij over dien wensch in het breede willen uitweiden, zoodat ieder lezer en lezeres van De Zondags-c.azet zijne gading er in vinden zou. Maar is het wel gepast op dezen dag som-mige wenschen aan te halen, welke de harten van ouders en naastbestaanden, treurig zouden stemmen in plaats van er zoete hoop en troost in tu brengen ? De Nieuwjaai'sdag, in welke omstandigheid ook, zal in aile familiekringen toch altijd den verlangden dag blijven, om het oude, maar zoo teedere gebruik van innige wederzijdsche gehechtheid en trouwe vriendschap te betui-gen, invoege te houden. In elk huisgezin zal het gaan zooals het altijd den eersten dag van het jaar ging : vôér het morgenmaal zullen de jongsten den gebruikelijken nieuwjaarsbrief voorlezen, waarin zij de hoop uitdrukken dat hunne ouders lang en gelukkig mogen voortleven. Vader en moeder zullen, weenende-van aan-doening, de lieve kleinen omhelzen en lien geschenken aanbieden. Dan is het de beurt aan de ouderen, die met den nieuwjaarszoen moeder en vader 'geschenken overhandigen. Hoe dikwijls zijn wij van zulke tooneelen getuige geweest én als kind én als ouder ; de herinnering er aan doet ons nog goed aan het harte. Maar in vele huiskringen zal het thans zôô niet meer zijn op Nieuwjaarsdag ; de kleinen, ja, die zijn er nog, om moeder en vader « een gelukkig en zalig nieuwjaar » te wenschen, maar van velen ontbreekt thans den grooten zoon... Het Vaderland heeft hem opgeeischt ; hij heeft aan de eereplicht beantwoord en staat nu maanden en maanden aan 't front... De brave ouders voelen zeer diep die af wezigheid, v<ooral op dezen dag ; en, alhoewel fier over het moedig gedrag van hun zoon, doet het hun toch pijn, zijn nieuwjaarszoen niet te kunnen ontvangen, zooals dien van de andere kinderen. Een oogenblik dwalen hunne gedachten over het oorlogsveld ; zij ontwaren hun jon-gen tusschen zooveel anderen ; hij lacht zijne ouders toe en zendt een groet met de hand, en het schijnt dat hij hen toeroept : « Gelukkig Nieuwjaar ! Moed. Tôt weerziens ! Waar ? • • Goede lezers en lezeressen, het Bestuur en de Opstellers van De Zondagsgazet wenschen U ook een zalig en gelukkig nieuwjaar, een lang leven gesteund door moed en hoop. ! Onze betreurde jonge vriend Lode Marchant eindigde een'zijner dieppakkende op-stellen met volgende woorden : — « Waarom treuren om deze sombere da-gen ? Zal weldra de Lente niet aanbreken ? » Hoe hoopvol, en hoe moedig gezegd ! Wij wenschen én voor ons Vaderland én voor ons volk dat die Lente hen toekome en volledig geluk en duurzame voorspoed be-zorge. ' Wees gegroet 1916 I II. Schandelijk Mlsbruik Wat al misbruiken hebben wij aange klaagd, welke door een deel onzer bevolking gepleegd worden tôt nadeel van het alge-meen ! Zij hebben reeds zulke groote uitbreiding genomen dat eene brigade politie niet vol doende meer is om ze op te sporen en de daders en medeplichtigen te betrappen. Iedereen komt, even als wij, aile daget personen tegen die klagen omdat zij niet vol doende levensmiddelen kunnen bekomen ir de magazijnen van het Nationale Voedings comiteit. Het is een litanie van klachten, daj -• op dag verhaald en herhaald in koffiehuizen en op den openbaren weg. j Die klachten zijn over het algemeen onge-■ grond. Vele personen willen maar niet begrij-pen het verschil van normalen en ab-nonna-len tijd, en beseffen dan ook niet dat in laatst-bedoelden tijd de omstandigheden niet toela-.. ten te doen wat men wil, maar wel wat men jy kan. 'e Van dit onomstootbaar standpunt uitgaande f moet iadereen begrijpen, dat ailes niet op rol-L' lekens loopen kan zooals men het zou willen al en men als verstandig mensch moet doen wat ]s het spn ekwoord zegt : water bij den wijn schenken, wanneer er van den laatsten drank niet genoeg is. » Maar daar ligt de knoop der kwestie niet I gebonden : de meeste klagers zoeken de oor-zaak van hun geklaag hierin : dat zij niet er zooveel waren kunnen bekomen als zij wel r" wenseh- n, niet voor het gebruik van hun *e huisgez n, maar om ze te kunnen... verkoopen en er natuurlijk geld aan te verdienen. ;n Want zuhier wat gebeurt. Wij verhalen hier n, een feit, zooals het voorgevallen is. le Over eenige dagen werd door de politie, 's avonds rond 10 uur, bij een groot kruide-nier, een persoon betrapt, die daar een zak " rijst bracht. De kruidenier en de brengei werden naar het politiebureel gevoerd en de zak rijst aangeslagen. Uit het onderzoek if gebleken dat de zak voortkwam van opvol-gende aankoopen per 1/2 kilo en per kilo ge-daan, in verscheidene winkels van het Natio-en naal Voedingscomiteit. De rijst werd daar ge-kocht aan den prijs van 0,60 fr. den kilo, de ie_ kruidenier betaalde fr. 1,20, en wilde den rijsi n_ voortverkoopen aan den prijs van den dag fr. 2,40 ! Er is vastgesteld dat zulke feiten dage-;ij lijks gebeuren, en zekere handelaars en win-bp keliers er personen op na houden, die aile magazijnen van het N. Voedingscomiteit af-en loopen, om er waren te koopen. en En dan wordt er geklaagd dat er in de winkels van het N. V. geen levensmiddelen te bp bekomen zijn, wanneer, zooals men ziet, ze ledig geplunderd worden door woekeraars •er door slechte menschen. ,n, Het gorecht zal, het is te liopen, streng zijr ;s! voor zulke deugenieterij. Op de kaart afgele verd aan de familles voor het aankoopen var tp. levensmiddelen in de winkels van het N. V. en staat het volgende gedrukt : . m _ « wie zich leent tôt voortverkoop- of vooi en » anderen koopt in de verkoopplaatsen var » het « .Vationaal Comiteit voor Hulp en Voe ij(j » ding >>" iii de « Commission far Relief i. en » Belgium » stelt zich bloot wegens aftrugge iar » larij gestraft te worden. Hetzelfde geldt voo: jie » wie valsche aangifte eloet betreffende he » aantal personen van zijn huisgezin, of dii » zijn kaart leent of geeft om den voortver iet » koop te vergemakkelijken of op eenige an o- : » dere wijze bedrog pleegt. » |n I Al wie waren koopen gaat is dus verwit 3Ilj tigd geweest strafbaar te zijn voor aftrugge 'nê larij, indien hij deze voortverkoopt. De win kelier welke ze afkoopt is voor het zelfd' feit strafbaar. Die vervolging steunt op recht iun alsook op eerlijkheid en menschlievendheid III. iie Laster gestraft =e" In de jongstleden zitting van den gemeente raad heeft de achtbare advokaat heer Baelde ,en een brochuur aangeklaagd die te Antwerpei ir ' verspreid is en waarin gehandeld werd ove an de eerste dagen na het uitbreken van dei r,, oorlog. Het achtbaar gemeenteraadslid heef î0° met reden de lage beschuldigingen welke te fn' gen de houding der bevolking en van het ge !en meentebestuur in het pamphlet voorkomei ®n' streng gelaakt. Tenslotte legde de heer Baelde, het vol . .. gende voortstel neder : 1 « De gemeenteraad overwegende dat e aa lasterlijke verhalèn geschreven en verspreii . worden jegens de bevolking van Antwerper , drukt daarover zijne verontwaardiging uit ve machtigt het Gollege van Burgemeester e: on' Schepenen de verantwoordelijke personen i ! j11 rechte te vervolgen. » De heer burgemeester zegde daarop het vol , gende : « De lasterlijke aantijgingen tegen de Stac ?n~ waarvan de heer Baelde gewag maakt, zij ''Ie doodeenvoudig schandelijke verzinsels. Eli n?' een weet dat, bij het uitbreken van den ooi log hier, evenals elders, eenige opstootjes het ben plaats gehad. Zeer krachtige en beteugf • lende maatregelen zijn echter dadelijk getro ■ fen. Maar, van de ergerlijke feiten waarva en kwestie, van doodgeschoten Duitschers, va len lijken in de straten, enz., is geen woord waai 3en Lasterlijke libellen, zooals die waarvan ci . , heer Baelde gewag maakt, dienen energiek 1 ar" worden gelogenstraft, en ik leg dus het voo °P" stel van den heer Baelde ter stemming. « Het voorstel werd met algemeenheid va ^a" stemmen aangenomen. • " Ieder vaderlandslievend medeburger zi deze stemming beamen. L. M. ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD XXVI. Allerliefste rokkendraag-sters, allerbeste bromberen of pantoffelhelden, groote of . kleine menschen ontvangt en r leest, de welgemeende wen-. schen van Lari. H y wenscht u al wat wenschelijk is. geen r bochel die ordentelijk is, . maar voorspoed en geluk 3 en. bevrijding van den druk, waar heel de mensch-j heid onder lijdt. Ik hoop dat het volgend i jaar weer een vette gans - de gasten rond uw disch zal £,doen kwaken en niemand iftri I rrifter zal mnfllfln y.np.ht.pn. wat. is h^t. t.nnh aap di*r» :t Ook hoop ik nog dat ge vast niet zult vergete •- zijn het woord, dat ik dezer dagen meer dan eer ;t hoorde : — « We zijn dees jaar wel bevrijd van c n- 1 e vele kaarten en kaart j es p. f. ; ook van de heil- f_ wenschen met de eene hand, om te ontvangen met de andere, ook van fakteur, straatkeerder, vuilnis- n_ kar en nachtwaker, maar we gaven toch maar te liever het dubbele van vroeger, als 't maar gedaan ze was " —• ls, XXX in e- — « Gedaan is het nog met en wie wevt wan-m neer ?» — is ook al een dagelijksch gesproken f.t woord, doch het heeft mij op een gedacht gebracht. 'k Weet niet of het u in uw leven wel eens is or opgevallen met aandacht de gazetten t« lezen en pj. m over ailes in den breede na te denken, watert© l.e" lezen staat en hoe dit in verhouding staat met de - A jpv^rq van 'e~ de inenschheid in het algemeen. I ^ 'k Weet zeker dat ge zoo diep niet hebt nage-dacht. Wat gij echter wel hebt gedaan, is met veel I belangstelling de aankondigingen doorzien, ja soms ^ nog eens herlezen en gij hebt er in gevonden : — ^ «c Uw lot staat in de sterren beschreven, deze man verbaast allen, die hun leven door hem lieten lezen l enz. » of — « stuur onderstaande woorden door 'e~ u overgeschreven, vo«g er bij geboorto, naam ■?" adres enz. » of. Madame Mira, beroemde kaart- ^ legster, voorspelt enz..., d. In groote wereldsteden tieren de toekomstprofe-ten het weligst, omdat de groote masaa er het wispelturigst leeft ; doch ook in andere steden, ja zelfs dorpen en in gehuchten gedijen voorspellers te- en kaartlegisters, ziektenbeleesters en koffiedik-le, kijksters. en In onze Scheldestad, wonen er ook ; de gelegsn-er heid ontbreekt hen thans om keukenmeiden en en andere ganskens die van A*mor bezeten zijn, tôt zich te lokken. Toch was ik er achter gekomen dat te" «r enkelen van de « Madame-de-Theb«s » soort het )e" nog al druk hadden, omdat er veel goed geloovige en zielen in de huidige omstandigheden verlangend zijn te weten of « hij » nog leeft Yan een dezer waarzegsters, met een drukke er praktijk, had ik hooren zeggen dat ze de menschen ^ moed en hoop gaf, geen loon verlangde en al meer dan een« de waarheid had gezegd. t ; Gezien ik zelf Gall. Lavater, hand, kaarten, en karakter en meerdere vakken der zwarte magie in heb bestudeerd, is het voor mij geen kunst meer om de toekomst te voorspellen. 1k mag echter met ol- mijn eigen wijsheid niet te koop loopen, dus besloot ik 1916 door Madame Jule te doen voorspellen. 'k Ging er op een Maandag namiddag heen. Een ijn jong meisje dat ik aanzag voor een médium, gaf lk- mjj voor Dinsdag avond beschpid. (Eerste truuk waardoor Mme Jule mij natuurlijk in het wacht- d 'b- kamertje al had opgenomen, wat betreft kleeding, h ?e- bewegingen, gelaat en woorden), N Dinsdag avond juist op het verzochte uur schelde v an ik aan, werd binnen gelaten, werd verzocht — ^ an omdat ailes zoo duur was en er geen licht brandde, n a}' de leuning te vatten — die dik was — (2de trùuk, ^ ^ er was een afdrukpapier om) en de vijf treden op te L gaan en dan even te wachten. Toen kwam het h or~ meisje weer met een kaars en bracht mij in de n achterkamer. — « Madame zou seffens komen... en b an daar zat ik alleen, 't was stik donker, want 't meisje was er met de bougie van onder getrokken a za^ (weer 'n truuk). e Wachten is vervelend en in een huis van 'n waar- ^ zegster moet het indruk maken (wat dus weer 'n ^ m truuk is, doch nu volgen de anderen). 'k Was heel 1 nieuwsgierig voor de dingen die komen zouden. Er knaagde een muis . toen was het of ik katten-oogen zag Ûikkeren,.... en daar, waarachtig nu zat 1 ik in de cinéma, dààrvoor me, was het.... neen c werkelijk het was zoo, recht tegen-over me kwam een lichtere vlek in 1 L de duisternis ; de vlek werd nevelach- I tig en toen toen zag ik een kabou- ^ terraannetje ; 't was of het dwergje sprak.... vreemde geluiden.. die door hun ruischen uw gedachten tôt spre-ken dwingen of ... benerelen. Lang-zamerhand vernevelde het kabouter- gœ&r ke, de lichtende vlek in de duisternis j werd grooter, werd witter, er kwa-men lijnen en zwarte vlekken in, , g die vormen aannamen, al beter en iVm. J * duidelijker tôt dat... Maaj Sapristi ! _ een schoon winterlands'chap met.... wat!... da krast een raaf... de raaf op den vôorgpond. Prac tig, de moderne wetenschap in dienst g«steld v bedrog en de wetenschap. Want hier gold het een wetenschappelijk mensc door het vernuft van veel weten tôt dupe en gelo ver aan de kunst van Mme Jule te maken ; w echter niet gelukte. Toch, ik beken het, was inwerkingstelling dezer tooverlantaarn vernuft bedacht, want ziet, het landschap versmelt, de ra wordt vormloos, neen veranderd va'n gedaan en ik herken miin eieen hand, aan de kromr is t spanning zit ik er op te turen en bijna onmerk baar zie ik weer de Q vukvt>x w.: - ' ■ij/.âal, Kgrijpen... Wat zal hc JE? nu zjjn... hé 1 ziet ' lijken dominosleenen. neen... ha., kaarten !. de hand met de klavej aas er boven, slechfc •s? éên schoppen en daar omheen de harten.. 0 ù 'k weet wat dit zeggei &) wil... en ik denk aai mijn vele donjuanstre ken van vroeger jaren Doch hier overpein zend heb ik niet be raerkt dat het wee —^ duister is... 'k hoo —jq gerucht,.. eindelijk.. daar kwam Madam ■Jule. Een kaars op llesch verlichtte he Cftlnaf van aap vrnnw Zij verontschuldigde zich over licht en wachten 'k Sloeg er geen acht op, maar beschouwde aan* dachtig haar gezicht en wezenstrekken, alsook haar handen en bewegingen. Toen vraagde ik op eens : Madame zeg mij eens wat ge denkt over 1916. En weet u wat haar antwoord was ? — a Wat u weet, w#cii u v»au uciai aiiunyuii weet ik wat u niet wil zeggen, zeg ik ook niet. Laat ons daarom maar hepen in de toekomst-, nu dit jaar de Yrede zal brengen. « — i En daarmee kon ik aftrekken, wat mij i echter niet belette haar j te bedanken, voor haar \ kinemaspel. Buiten was het ook spel, het regen- j de, 'k zag 'n juffer in de nieuwe mode en zag in mijn geest, het toe-komstkostuum voor dame:, in 1916. Het beschut hen voor regen en... vrijers. Lari. Voor het Kind van den Soldaat Gestort op het bureel der " Zondagsgazet « Mevr. en Mr. Adriaensens, aan hunne familie,vrienden en kennissen, hunne beste wenscàen Fr. 5.— Ma Jeannette 1-— ■ HINEIHl A-ZOOLOGIE Tuhliekc Verlooningen met Nuzick Zondag 2 Januari om 4 en om 8 torenuur en Maandag 3 Januari om 8'lj2 (torenuur) PROGRAMMA : 1. Plechtige Marsch voor groot orgel J. Callaerts 2. De Apen, (natuurkundige film) 3. De Ziel der Viool (tooneelspel) 4. La Vie de Bohême, G. Puccini (fantazie op het zangspel) 5. Hetgeheim der gebroeders Jeantier(tooneelspel) 6. Beroemd Menuet G. Boccherini 7. Het Kind en de Hond (tooneelspel in 2 deelen) 8. La Reine deSaba (balletuit de opéra) Ch. Gounod 9. La Balle noire (groot drama in 3 deelen) 10. La Mascotte G. Audra* (openingstuk uit de operette) 11. Zijne Excellente ! (tooneelspel in 2 bedrijven) 's Avonds : Poos van 10 minuten tusschen num- mers 6 en 7 ; deMarmeren wandelzaal, de M'inter-iar twin en het *Café »> zijn toegankelijk. 3h- ZONDAG 9 Jan. : Middag- en Avondvertooning. ran MAANDAG 10 Jan. ; Avondvertooning om 8 lj2 (torenuur). sh Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen 30- optreedt, bestaat uit : ^at De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo ; Pieter de Saenen, le viool ; Emile D'ingemans, le viool ; tig Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, aaf cello-soio : Flor Gilleir. basviool : Willem De Latin. UIT BORGERHOUT m B CïOl 1*0 a H *a»a Im ■ ■ ■ ■ U Sinds korten tijd îs in Borgerhout weer waft leven gekomen op tooneelgebied. Het « Kattenlm^ » is inge-richt geworden tôt volksschouwburg eir een Ant-werpsch tooneelgezelscliap voert er een paar malen per week met bij val dramas op als De Goudboer, mottige janus, het gebed der schipbreukf.lingen, de Onbekendk Vrouw, enz., die wel juist niet de beste stukken van het Vlaarnscli repertorium uitinaken, doch evenuiin tôt de eigenlijke « draken » behooren. Ook in de cinemazaal « Olympia », staan blijspelen en verscheid«nheden op het programma en een rond-reizende troep gaf met de Kerstdagen vertooningen in het lokaal «Mozart». 't Is wel niet veel, maar 't is toch reeds iets en daarmee kunnen de Borgerhoutsche tooneelminnaars van tijd tôt tijd hun liert eens ophalen zonder ge-noodzaakt te zijn zich naar Antwerpen te begeven. xxx De tuinbouwmaatschappij « Liirmœua » heeft door heel orv^e gemeeriti berichten doen aanplakken om de behoeftigen, die over l,edige jrondeji tôt teling t® van veldvruchten in 1916 willen Sëschikken, uit te noodigen ten gepasten tijde daartoe hunne aanvraag rk- te doen. de Men weet — en he* bestuur van « Linnoeus » ro"eml a*vb er met grond op — dat de proef in 1915 genomen met j j het herscheppen vaii ledige terreinen tôt uiatergrond, een zeer gunstigen uitslag gehad heeft in Borger-1 hout. Een vijftiental hektaren zijn alzoo dit jaar n.. bewerkt geworden en menig behoeftig gezin heeft !.. zelf heel zijn noodigen voorraad aardappelen en ' ' ' groenten kunnen winnéh.. 't Is te hopen dat de proef-. , neming toekomend jaar niet minder goed zal geluk-11ken.ar- Toekomend jaar ? De rampspoedige wereldkrijg,die 0 ons reeds in 1914 en 1915 teisterde, zal dus ook in yQn 1916 op ons drukker* ? Met deze treurigstemmende 3 overweging verwijdert menigeen zich van den plak-aan brief van « Linnoeus ». :re- xxx en. Voor eenige weken vroegen wij te dezer plaatse îin- dat men Carnot's i>tandbeeld op het Laar wat zou kg. heropknappen. Niet ongehinderd toch heeftî de beroemde man jaar in jaar uit de guurheden des eer weders doorstaan. oor De gemeenteoverheid schijnt ook van meening ge-I... weest te zijn dat Borgerhout's « redder » er wat be-ime tamelijker behoort voor te staan. Sinds eenige dagen is'eene stelling rondom het beeld geplaatst en wordt 1 n er gewerkt om Carnot in een nieuw kleed te steken. het xxx jnte De Borgerhoutenaars hebben tôt heden toe ruiin-schoots hun deel gehad van de ongemakken welke de oorlog met zich sleept. Wij bedoèlen voorname-lijk het uren-, neen dagen lang wachten voor zekere bureelen en magazijnen om zich eenzelvigheids-bewijzen, paspoorten, eetwaren, enz. aan te schaffen of om aan allerlei verordeningen te gehoorzamen. Gelukkig wie, na alzoo een ganschen dag in de bran-dende zon, in den plassenden regen of in koû en wind te hebben moeten stampvoeten, 's avonds nog niet onverrichterzake moest huiswaarts keeren ! Stel-lig is dit ailes ook in andere gemeenten gebeurd en zoo wij er over schrijven, is het niet om den schijn aan t-e nemen alsof onze gemeentenaren meer dienen beklaagd te worden daji de inwoners van Antwerpen, Berchem, Deurne of Hoboken, maar wel om onze voldoening uit te drukken omdat er eindelijk een afdoend middel is gevonden geworden — namelijk de genummerde gezinskaart-en — ten eindâ volkstoeloopen voor het gemeentelijk eetwarenma-gazijn, Appelstraat, te verhinderen. Nu onze bevolking zeker is zich op gestelde dagen en uren ten de noodige voedingsmiddelen te kunnen aanschaffen, aan- gaat ailes veel rustiger en ordelijker toe en zullen îaar zekere betreurenswaardige opstooten van vroeger ns . zich niet meer voordoen. ' xxx In eene onzer vorige kronijken maakten wij mel-eet, ding van een bezoek onlangs in de boekerij van het « Davidsfonds » en den « Katholieken Werkmans-kring » afgelegd en drukten den wensch uit er wat , meer orde en stilte te zien l>eerschen op de dagen 1 van publieken toegang. Verleden week mochten wij met voldoening besta-tigen dat er een gunstige wending^in den aange-/ klaagden toestand gekomen is. Maatregelen zijn ge-l\ nomen geworden opdat volwassen menschen, die ri j boeken komen ontleenen, niet meer gel i indard wor-j ;! den door het gedrang en gesmner der woelzieke ' i! jeugd. Dientengevolge bebben de werkzaamlieden een geregeld verloop tôt meerder baat en tèvreden-j heid van het publiek en van het bestuur. Van boeken sprekende kunnen wij aanstippen dat i ook de « Libera'le Wacht » in haar lokaal « Au Ca-! veau », Turnhoutsche Baan, een welvoorziene bi-I bliotheek ten dienste der Borgerhoutsche bevolking / stelt, die er dan ook een gepast gebruik van weet te maken. OVER ALLES — Mr. en Mevr. Willy Yan de Velde hadden een gezellig feestje ingericht in het lokaal van Hulp en Voeding, Schuttershofstraat, aangeboden aan de k/inderen van de soldaten. Na een komediestukje, allerliefst gespeeld door kinderen, kwam de trekking van een rijk beladen kerstboom aan de beurt. Onder de aanwezigen bemerkten wij den heer burgemeester De Vos, den heer senator en Mevr. Van der Molen, de heeren Soetens en Verrept, gemeen-teraadsleden, en anderen. De geschenken werden uitgedeeld door Mevr. Willy Van de Velde die voor elk kind een lief i xirnnr/^iA nvp.rhnd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes